09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIHIIUII || CUMHTJRÎYET l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | l l IMMIIIIIIIM • ••MIIIIIIIIMMMIIIIIMIIIIIIMIIIIMIMIIIIIIIIM1111111 •••••••• • ••IIIIIIIIIIIIIMIMHIIIIIIIMMIIMIIIIIIIItllllllllllltllMIMa 28 Tenumız 1961 Kesımlı Rotuan; 132 B A N K Ü K İ N M I L Y O N L A K I ııııııııııtıınıııın ı Çizen: VVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT • • " IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIKIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIMIIIIIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIHHHHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIII111111111 5PCO mundiftou't IPENÎZAISACI VAIANi YAMAN KDI'RI «Merhaba!» dedi Abduk. «Ne Ufuk çizgisi, hızla oynadı yertoden, dikildl, ters döndü. Ahmet, yapalım? Gene geldik buralara. her tarafını saran yumuşak, soğuk Can çıkmadan, huy da çıkuııyor.» kucaklayışı hissetmeden, yanınBıyıklan yeni terliyen oğlu da dan hızla geçen Kaderimin küpeş başını salhyor, tasdik ediyordu tesinden cızırtılar çıkararak sağı babasmı. lan ince ipi gördü. «îyi, iyi meraba!» dedi Ahİyi akşam banyosu olmuştu ha met. «Ho? geldin. Allah bereketiAz ileride dönüp duruvermiş ni çıkartsın karşına. Şimdi AbKaderime, koca koca kulaçlarla duk, kuzum al şu bizim balığı Al yüzüp, içine atlayıverdiği zaoıan Osmanı da yanıns. Gidin k5ye Sa paçalarından süzülen küçük dere bah gene gelirsiniz Ne var be ulerin tahtaların üstünde koşuşma tanacak be koca oğlan? Balıkçı sına degil de, ikinci takımı da adam, donla gezmekten çekinir sağıhp bitmek üzere olan ipin, hı mi? Ne yapalım, bir tosun vurzından hiç kaybetmeden denize a duk, biz de düştük denize be Ab... Ancak Virginie • Lrsale'in Claire Gnerin'in Kont henüz tahkkiatiyle meşgul olduğu bir Hemen Mont Fornane istasyonundan trene Böyleee Rabiot'nun satın slmış oldnğu villâ kışına baktı Ahmet. duk! Gülme! Gelir başma. senin kızı olduğunn ispat etmek lâzım, bn hususta da sırada Lncien bir sabah koltuğunda resim kartoatlıyarak Ville d'Avray'a gitti. Orada ögleye kanın tâ yanıns kadar gelmiş oldu. Bilindiçi gibi Yüzellişer kulaçlık iki takım bi de. Ben de gülerdim bi vakitler... yardımınızı rica edeceğim. Denise'in şehadeti sanu oldugu halde konaktan çıktı. Oğrettneni Kadar muhtelif krokiler çizdi. ögle vakti bir lokaııorada şimdi Madam Lureau ve kızı oturuyordn. tiyordu. Bahk durmamıştı daha. Ha.. Ver işte şimdi Osman bana, yesinde Gülendam'ın Claire Gnerin olduğu meytada yemeşini yedi, sigarasını içti sonra viııe reLucien kendi kendine: «Bu ev çok orijinal, dedi. Duracağa da benzemiyordu. mel'in tavsiyesı üzerine delikanh arada sırada senin gömleği de. Ben geceliyecedana çıkacak. Nihayet bn kadının ameası olan bir sim edevatını koltuguna, iskemlesini de eline a!aŞunu bir çizeyim.» Hemen orada dnrdn, iskemlegidip Paris civarında çalışırdı. O gün Lucien ne «Aman!» dedi Ahmet. «A ğim burada. Baksana, ölmedi baihtiyarın şehadeti de işimizi kolaylaştuacak. rak Versay tarafına dofru uzanan fcemlars gitti. •ini açtı ve oturarak gördüğü manzarayı çizmefe reye eideceğini pek kararlaştırmanııştı. Fakat man!» Dizlerinin titremesine, hâlâ hk bir türlü. Yavru (1) da kullaClaire evvelce Denise'e mücevberatuu vennis. basladı. .Ville d'Avray yakındı, manzaralıydı... hâkim olaaıamıs Osmana. «Aman namıyoruz ki, çabucak yorulsun, Beîki ameası bu mücevherleri tanır... (Arkabi v«r) çabuk bağlıyalım, öteki takımı!> çatlasm bahk. Hem şamandıralarKayığın ıçinde, iğrilerin kuşağj dan başka, o kadar mantanmız na düğümlü ipin alt ucunu çözdü yok. Hem de ne bileyim. alışoıaler, acele bağladılar üçüncü yüz mışım ben «yorucu» bağlamağa. elli kulaçlık takımı. Fazla zorlayıp, çıkaracak sanıyoAz sonra o da inceldi, azaldı. rum zıpkını. Bir kaç kere de görDördüncü takımı bağladılar. O da düm gözlerimle, fazla yavru baSbitti. Altıyüz kulaeın hepsi akı lıyanlar, nasıl aldılar zıpkınj geriyordu denize, daha «istiyordu» sin geriye, ucunda bir oarçacık bahk! etle! Takmıyorum iste yorucu. AAmerika'nın meşhur «Güzellik Çiftlikleri» sırnnı açıkladı. Uzun, sağBeşinciyi bağladılar. Beşjnci ve ma böylesine de çattım mıydı. son takımı. Bu son rodanın orta çok uğraşıyormujuaı, zarar yok! lam yaşamak istiyorsanız gülünüz. Gençleşmek, güzelleşmek istiyorsalanna doğru. ağırlaştı ipin gidişi. Uğraşayım. îpin ucu elimde ya. Bitmesine yakın, durdu. nız gülünüz. Beğenilmek, sevilmek istiyorsanız gülünüz. îstediğim gibi kullanıyonıro ya Ancak o zaman akıl etti Ahmet, ipi. Kumanda ediyorum ya balı•jc Sıcak. Buram buram terliyor sunuz belki. Beiki de teri aratan Haitepe'den bir O k ı r a n n ya dar ekspres treni durup yolcu a bileğindeki saati çıkarmayı. Dur ğa. Uğraşırız, ne yapalım? UğrasıAmerika'da, «Gayelord Hauser» Gayelord'u ean kulağiyle dinleyi kıp boynunuzu bükmeyinız. «Ne bir bunalma içindesiniz. Alev alev zıyor: lıyordu. $imdt ise yanlış bir kamuştu. Tam dört buçuğu gösteri fız. Geceleriz başında. Hadi gidin adında bir büyük uzman «Güzel. niz. Çünkü gize gerçekten bir altın tâlihli insanlar!» diye. Ne biliyor. yanıyorsunuz. Bir çoklanmızm, bir dinlenme rarla bu istasyondan ekspres se yordu. Soyundu Ahmet. Ne var ne siz artık... Aman erken gelin salik Çiftlikleri» diye yepyeni bir sağlık güzellik a«k anahtarı sunuz talihli olduklarını. Belki •^ Soğuk duş, soğuk bir banyo .nevsimi olarak sabırsızlıkla bek ierinl kaldırdılar. Ekspres yolcu yok, attı üstünden. bah. Atla bakahm şimdi Abduğun gençlesme güzelleşme müessese veriyor. dertleri sizden çok. Başkalarının mu yapmalı? Hayır ya ılık duş, Basalt;nda, yırtık pırtık bir göoı kayığına Osman. Alın şu benim ıssi tipi yarattı. Zengin AmerikaİL•fc Tasalardan sıvısmayı biliniz. hayatını, uzaktan, katılmıyacaği ya da ılık banyo daha ıyi serinle. lediğimu yaz aylannın, çoğumuz aldığı zaman bile, bir çok yolcuyüzünden, lek kahntısı vardı, ne zamandır lakları da. Ahn şu balığı. Hayiçin bir ıstırap ko'ıusu teşkil etti muz, fazla kalabalık lar Hauger'in sırlarını öğrenebil îstediğiniz kadar rejim yapıp nız bir oyun gibi seyretmeyiniz. tir ğini esefle söylemek zorundayım. trene binemeyip kalmakta idi. Şim öyle atıh duran. Küf kokulu, nem di... Ho... Hoop! Tamacn Otuz•mek için günde 50000 lira verip vücudunuzu inceltiniz. Eğer gül Onlar gibi olmaya bakınız. O za •jr Banyoda yaakta durunuz. Ilık kaldırıldıktan sonra li bir bez parçası. Geçirdi onu sır beşten fazlası bile var, galiba? buralarda kalıyorlar. meyi, yâni içten güzelleşmeyi bil man kendinizi o kahkahalann or suya batıracağınız iri bir süngeri Baz; vatandaşlar, gece 23 e kadar di, ekıpres izdiham daha da arttı. Hâmile ka tma, Osman da çıkardı pantalonu Hadi güle güle size...» «Yaşamanın tasında bulacaksınız. Yaşınız iler ensenize sıkınız. Yalnız serinle. müfaade var, diye radyolarını alaGayelord Hauser »ırlannı birer miyorsanız boştur. dınlar, hastalar, perişan bir halde nu. verdi Ahmede. Allahtan, uzun birer aüny*.ya açıklamaya da baş bunca yükü altında kolay mı bu?» lemiş bile olsa: «Benim çağım geç mekle de kalmaz?ıntz. Günün bü bildiğine açmaktadırlar. Hele bah ve çok kötü şartlar içinde saatler paçahydı, oğlanın iç donu. Gömle. Açılan kayığın arkasından, bir çeli gazinolar elvanndaki evlerin, ladı. Zengin müsterilerinin onla. diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama ti.» gibilerden düşünmeyiniz. Neşe tün yorgunluğunu alır bu. başladılar. ğini de vermek istedi ama: «Üşü kere daha bağırdı Ahmet: bu yaz aylarında gürültüden çek ce vasıta beklemeğe rı, bilseler de, kendi başlarına yap o yükü taşıyıp durmanız gerek. gençleştirir, güzelleştirir insanı. Et Bu ilçenin tren yolundan başka müyorum!» dedi, almadı Ahmet. •jf Ayaklarınızı yıkadıgınız suya «Osman! Aman, fazla bir iki mayı göze alamıyacaklarını bildi mez. Sıynlmaya bakınız. Sıyrıhp rafımzda geçen mesut olayların bir kaşık «teinture de benjoin» ka tiği ıstırabın sonu yoktur. Kanunî hiç bir kara yo!u ve vasıtası yokGerçekten, ateş gibi yanıyordu zıpkın bulmağa çalıa bn akşam. ği için müfterisiı kalmaktan ya dinlenmeye. Unutmayınız ki gülkahramanlanna dikkat ediniz. Bu tınız. Vüeudunuza hemencecik tat yollarla bir şey yaprnak imkânı tur. llgililerin bir an önce duruher yanı, heyecandan. Sırtından çı Erken gelin sabah* na korkusu yok. üstelik basit ta mek dinlenme iHçlarının en kuv. nu açık açık göreceksiniz. öyle. lı bir gevşeklik yayılır. Dinlenive olmasa bile, radyomuzun bu komu düzeltmelerini dileriz. kardıklarını sıktılar, sıktılar. sonnudaki uyancı yayınlariyle bu gü. bii, kolay seyler olduğu için bun vetlisidir. Beyninize canhlık v e . dir de siz neden neşeye kavuşma. rirsiniz. Sonra aldı, hüâ canlı canh titra bu buruş buruş, ıslak kumaş rültücüleri bıraz olsun insafa geların evlere kadar lokulabüeceği rir. Alyuvarların sayısım artırır. yasınız? Bir irâde meselesi ve ruh riyen ineeyi eline, oturdtı aşağı. Hafta tatili iki gün •ir Gün boyunca, vakit vakit, tirmek imkânı yok mudur? Hürparçalarını, başa, kıça, motor kaci ve «Hauser» adını dünyaya ya Karaciğerinlzin organizmanızı ke. halidir bu. Çetin bir durum kar. dirseklennizi soğuk suya daldın. Yıldızlar tek tük parlamağa başüstüne serdiler. riyetlerin, başkalarının hürriyetolmalıdır miren zehlrlere karşı koymasına şısında yapılabilecek iki şey var yacağını düşünüyor. larken, başaltmdan, uzandı çekti nız. Birden o sıcaklık geçer, fe. leriyle sınırlı olduğunu bunlara Gitti, aldı eline inceyi, Ahmet. dır. Ya kendini kapıp koyvermek, rahlarsınız Gayelord'un baş »ırlanndan bL yardım eder. ekmeği, peynirl, zeytini. Ankara'dan Zisan Gencecik ya Bir iki kulaç topladı. nasıl anlatmalı? ri şu: Gülünüz. Gençleşmek, gü Gülmek, kimi bezlerin islemeai. ya o güçlüğü yenmek. tyimserli. snyor+ Şakaklarınıza, koltuk altları «Vay canma!» dedi. «Canlı be! Tek elle, bir ondan, bir ondan yitirmemek, nıza, kulaklarınızın arkasına so. Sev beni seveyim seni zelleşmek, sağlam ve uıun ya ni kamsıladığı için, vücudunuzu ğini sonuna kadar Anayasa ile ilglli olmasa biîe in Ben artık dibe, çaonura gitti, çat attı ağzına. Koca koca yumrular, şamak sevilmek, beğenilmek sulayan ince damarlan genişletir. hiç bır şeye değerinden fazla önem ğuk su sürünüz. Bu da çabucak san haklariyle iİRİli olduğunu san lamıştır dediydim. Vay canına! He bu ağızda bir iki dolanıp, topak dünyası!. için gülünüz. Kanın rahatça dolaşmasını sağlar. vermemek en güzel silâhlardır.» serinletir insanı. topak indiler boğazından aşağı. dıgım hafta tatili meselesinin ne «Güzel olmak istiyorsanız llkin Cildinizde daha bol kan dolaşır. Gayelord Hauser bu «I» nuroa Kadıköyden bir Okurumuı yaxı za.nan ele alınacagını öğrenmek le tak kürekleri de, bekliyelim (Arfcan rmr) bakahm.» mesut olunuz, dıyor bu ünlü uz Gözleriniz pırıldar. Hani o insanı rah reçetesini şöyle bitiriyor: yor: Istiyorum. Bundan önce de sütunMüşteri pslkolojisi B e k 1 e d i 1 e r. man. Hayata gülünüı. Bunun i çeken pınltı ile. «Ve... şu gerçeği asla unutmayı Pıyasaya arzolunan yerli çay larınızda bir çok seferler bahis ko(1) T»TTB = Yoruen: Baıa küıççin tasalardari sıyrılmayı, sinirle. • Yaz ortasındayız. Tanv • gülme nız. aşk gençliğin de, güzelliğin bardaklan pişkin olmadığından nusu edilmişti: Dünyanın bir çok tki saatten fazla. uğruna lerinizin kölesi olmamayı öğreni. mevsirai. «Güzellik çatlamaktadır. Bu yüzden halkın Çiftlikleri» de en önemli şartıdır. Sevildiği. ölmedi bahk, gelmiyordu yuka çılann, dlbe giden balığı yormak, Paris'in meşhur modacılanndan parası ziyan oluyor. Yerli malları medenl memleketlerinde hafta ta rı. Saat yediyi geçerken, ortalık çatlatmak için, hayvanın pefinde bos yere şehirlerden uzakta kurul mizi sezdikçe güzelleşirsiniz. sev. tili. bir günü eğlence, bir günü de süriikledigi İnce İpin flzerine, ellimadı. Müşterilerin şehrin bütün dikçe canlıhğınız artar. Önce ken Maggy Rouffun atelyelerınde çah mız ragbet görmüyorsa, halk dada kararmağa başlıyordu. şan personelin hepsı bir ilmi test ha pahalı olmasına rağmen ithal istirahat olmak üzere iki gündür. sıkıntılanndan sıynlmalan gere. di kendinizi seviniz. Kendini sev. «Ne olacak be Ahmet ftbi?> ser, yfizer metre arayla batladıkNitekim memleketimizde de bunu ları mantar parç*Un. kiyordu. Yazın nerede olursa ol mek egoizm değildir. Asıl mânâsı ler serisinden geçmek zorundalar. mnlını tercıh ediyorsa, bunun neuygulıyan bazı yabancı şirketler dedi Osman. «Şamandıra bırakasun bir milyarderler «Çiftlik» ha. kendinizi bir başkasına verebilecek Bu sâyede çalışma süresinin kısal denini kendimizde aramak ve kızlım mı? Yann gelir alınz.» var. Hafta tatilinin iki gün olmavası yaratabilirsiniz kendinize. Et değerde görmeniz demektir. Bir tılabileceği ve müşteri psikolojisi mamak lâzımdır. Halkın çıkarını «Şamandıra mı? Yok beyicn. sı. bilhassa çalışan kad'.nlar bakıB U L M A C A rafınızda gülüp söylenir, çahp oy başkasına. bir çocuğa, bir dosta, nin daha iyi anlaşılabileceği ümit hiçe sayan bir sanayii halk da elYok! Bırakmam ben bu balığı emından bir zarurettir. Çünkü kaedilmektedir. bet hiçe sayar. nanır. Keyilli insanlara bakıp ba bir e«e... tek sevin de... limden. Bırakmam. Yedirmem cadmlar, hafta tatilinin bir gününü, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saatlerce tren bekliyen ev, beden, çamaşır temizliği ile navarlara. Yarın gelir, bir kafa aAcelecüer oldu bitti, dediler. lırız yukarı. Bırakmam. Biliyor Daha olan molan yok ama artık geçirdiklerinden istirahat et.nek, yolcular bu isin süpheti d« kalmadı. Yıl dinlenmek imkânlarını bulama musun ne köpekbalıklan var, aHıçtan tbrahim Köz yazıyor: bitmeden Kerim Anouchka'yı ala maktadırlar. öğle paydoslarından şağıda Nah, ev gibi!.* Bizler, Erzincan ilıne bağlı Ihç yar:m saat tasarruf etmek sure «îyi ama, ya bu balığı ne yacak, gün gibi açık bu. Paris'e vailçesi halkmdan olup, son günlerrır varmaz «Ritz» de (öyle bir a. tıyle, bunun gerçekleşmesi müm pacağız?» de D.D. Yollarının almış olduğu Içerde yatan, gözleri çoktan bucelc yemek yemiş sonra atladığı yanlış bir kararın üzüntüsü için kün olabileceginden ortada bir iş ruşmuş otuzbeklik kılıcı gösterigıbı arabasına solugu Anouchka'deyiz Şöyle ki: Sivas Erzuruun kayıbı de bahis konusu olamaz!. yordu oğlan. «Bu beklecnez ki yalarda almıs. Kız ayağında pembe tren yolunun işletmeye açıhşın Buna karşılık herkesin hafta başı, rına kadar. Buzhaneye koymak lâbir F » n t o l o n . »açlan rüzgârda, o dan bugüne kadar istasyonumuz zinde ve dinlenmiş bir halde işe zım. Hava da s;cak..» nun yanına binmiş. Ali Han'm es olan ve 4 . 5 ilçe halkı yolcusu gelmesi, işin verimliliğinde büyük «Sahi!» dedi Ahmet. «Eee ne ki mâlikhanesinin yolunu tutmus nun toplandığı Ilıç'ta, simdiye ka bir rol oynıyacaktır. yapacağız öyleyse?.. Valla Osman lar. Burası şimdi Kerim'in. Babaoğlum, ben bırakmam bu elimdesı öldükten sonra Bettina'dan onu kini. Bacağıma bağlar, denize atsatm aldı. Ağaçlann gölgesinde larım da gene bırakmam! Sen git SOLDAN BAÖAt hâlâ yarım kalmış bir başka askın . ,S götür ötekini köye istersen... Bi 1 Seçünlerin yapılmamnm kuvizleri var. Dün Bettina ile Ali liyor musun, ne bahk yatıyor, bu vetle muhtemel olduğu tarln (İki Han, bugün bunlar. Dekor yerin ipin ucunaa?» kellme). 1 Başkanlık mevkilne de. Aktörler değisiyor. Hayat hep «Var mı bir seksen, Ahcnet yttkselen (lkl kellme). 3 lamlnl o bildiğimiz oyun. I Irat I S T A N B E L anıp yadetm* hareketL 4 ları 7.00 Kur'anı Kerim âbi?» Nefis bir hafta sonu yasamıslar 7.27 Açıhş ve program 7.30 7.20 Saz eserleri 7.30 Haber «Hıh!» diye güldü Ahmet. getiren bina, tersl «bir oeyl »onuna sevgililer. Daha gün doğarken Ke kadar getirip bitirme hareketi» dir İki marş 7.35 Neyler" 7.40 ler 7.45 Bu sabahın şarkıları «Seksen mi?... Yok canım. Belki (eski terim). 5 Meçhur Fransız rim kızı oracıktaki sâhada ata bin Kur'anı Kerim 7.50 Saz eser 8.15 Bugün 8.30 Frank yetmiş falan gelir...» meye götürmüş. Saat 9 da mâlikleri 8.00 Haberler 8.15 Tür Chacksfield Orkestrası 9.00 Biraz dana beklediler. Ufuktaki bilginl «Renan» ın öteki adı, bir fiilin kısaltılmı»ı. 8 Çevrilince altı hanenın balkonunda kahvaltı et küler 8.30 Küçük sabah kon Ev kadırunın not defteri 9.45 son kızartılar da soluyordu. düz bir deniz nakliye vasıtası belimişler. «Kerim kızm aan saçlanseri (Brahms «3. Macar Dansı», Türküler 10.00 Kapanış. «Ahmet âbi!» diye bağırdı Os rir, blrlnl veya bir grupu yedirip nı çekiyor, kız kahkahalar atıyor Strauss «Viyana Geceleri») 11.57 Açıhş ve programlar \ man. «O kim be?» Az ilerden ge içirip doyurma ijl (eski terim). 7 muş. Beri yanda da ikisinin kö9.00 Kapanış. 12.00 Karışık hafif müzik 1230 çen bir motoru gösteriyordu oğ Soyadı «Pişkin» olan merhum bir pekleri oynaşıyormuş. Basit bir kadın sanatkânmız. 8 «Çift sayıda 11.57 Açıhş ve program 12.00 Çeşitli Türk müziği 13.00 Ha lan. fiört değilmiş bu gidiş. Yakın bir eakat kimse» karçıhftı iki kelüne. İki marş 12.05 Şarkılar 12.30 berler ve Türk basınından özetRer.gi zorlukla seçilen tekneye 9 Eirlncl defa, Ermenice «beş» düğünü vâdediyormuş. Kızın anÖğle melodileri 13.00 Türkü ler 13.15 Küçük konser 13.45 baktı, baktı Ahmet. mânasına bir kelime. nesi de orda kalıyormus. Kerim ler (Selâhattin Erorhan) 13.15 Şaz eserleri 14.00 Melodiler YUKARIDAN AÇAÖITA: «Yahu, bu Abduk be!» dedi. ilk defa seviştiği bir kızın annesiHaberler 13.30 Şarkılar (Mef 14.30 Ahmet Melik'ten şarkılar 1 Bir nıemleketln dljer yabancı «Abduk bu.» ni dâvet ediyor. Bundan da bir haret Yıldınm) 14.00 Konser 15.00 Kapanış. bir memlekettekl temsilcilerlnden «Hani suratına tükürsünler gün onun kaynanası olacağı masaati 15.00 Kapanış. (mürekkep Bir »oru 16.57 Açıhş ve programlar bir daha buralara gelirsem demiş edatı, tersl kellme). 3mânasınadır, nâsı çıkanlıyor. Kısacası dünya 16.57 Açıhş ve program 17.00 17.00 Incesaz 17.30 Orhan Secsu yolu» miş, öyle anlatıyorlardı ya...» bir peri masalmı daha gb'nneye bir takı. 3 Istanbul ve dolaylannllhan Feyman ve Arkadaşları zener Dans Orkestrası 18.00 Güldü Ahmet. da vaktiyle hâkâtm olmuş olan devhazırlanıyor. 17.20 Tarım saati 17.30 Rad Trafiğe dikkat 18.20 Sizin için «Hastalık bu oğlucn!» dedi. let, vilâyet. 4 Kadın k51e. dâvacı yo Fasıl Heyeti 18.00 Gençlik saati 18.15 Şarkılar (Güzide 18.35 Yurttan sesler 19.00 «Hastahk! Sen ne diyorsun? Otur da dâvalı da onun kendisinde oldudun m u kalasın ucuna, inemezsin ğunu iddia eder. 5 VOcuda gelen r Alhas) 18.45 Haberler 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız âni heyecan darbir daha. Nah şu altımızdaki gibi Çeşitli stüdyolardan 19.30 O günler 19.25 Bu akşamm plâbesi (tıp terimi), bir bahğa, salladın mı bir kere laylar ve yanküarı 19.45 Ke ğı 19.30 Olaylar ve yankılan dünyanın iç taba 1 68.5c zıpkını, tamam! Sen de yandın, o man soloları 20.00 Yassıada 19.45 Müzeyyen Yıldızdoğan' : kalamdan biri. 6 Arjantin'li bir hekim çiçek po. saati 21.00 Şarkılar (Kâni Ka dan şarkılar 20.00 Yassıada sada. Ne yemin para eder ondan son ; «Acıklı çile ve lenlerinin, özellikle ayçiçeği po raca) 21.30 Dinî ahlâki soh ati 21.00 Çocuklarla başbaşa ra, ne söz, ne namus!.. Hadi bağır & T • c A, ••j \A kötü şans» müna lenlerinin, tansiyonu şaşılacak şe sına iki kellme. bet 21.45 Şan sololan 22.00 21.05 Çağların saati 21.15 bakahm* kilde indirdiğini meydana çıkar7 Körpe olması Çeşitli stüdyolardan 22.15 Ope Hoşlandığınız müzik 21.50 îkisi birden, olanca güçleriyle, « mıştır. Aneak bu polen doğrudan Böyle dursun to« KIE •JlEiSpçAıÇ raîardan sahneler 23.00 Ha Mikrofon bir 22.10 Mustafa 1961 plâjına hükmeden renkler : Licivert, siyah. Kırmızı, beyaz avaz avaz bağırdılar huma kaçmış dudoğruya çiçekten toplanmıyacak, çizgıli mavi mayolar da bu yazın en gözalan yeniliği.. Çizgiler düz ve berler 23.15 Şenfonik müzik Seyran'dan şarkılar 22.30 Erol «Abduuuk! Ulan Abduuuk... Dünko buimacaniD rumda, Güney Aarılardan almacaktır. An kovana verev. Emprime mayolar ise artık gelenek gibi bir şey oldu. Biçimde 23.40 Ritm ve melodi 23.55 Pekcan Caz Topluluğu 22.45 Ooooop!» hajledilmis »ekn merikada bir dev dönerken arka bacakları arasın. en büyük yenilikler ön kapalı, sırtlar cok açık, külotlar kısa, tek askı. Program 24.00 Kapanış. Haberler 23.00 Gece konseri Tam: «Duymadı, gidiyor dey let. 8 Dağ kovugu, sayı. 9 Bakdaki torbasından almır bu. Çünkü A NKAR A 23.45 Rock'n roll'ler 24.00 yus!» derken, döndü Abduğun tek tiyle Ankara'ya hâkim olmuç bir orada polen bir sindirim başlangı tarikat grupu mensubu, kudret mâ6.57 Açıhş ve günün program Kapanış. ne, geldi yanlanna. cmdan geçmiş bulunmaktadır. Böy nasına bir yeni terim. Az mahçup: lece mumlu kabuğundan sıynldı. ğı için kolayca sindirilebilir hal. | dedir HAY OSl'AR: Amerika'da Doktor Starr adında ya da açılmaz olursa, hattâ açılışı Bir gece için: 2,5 bir ilim adamı, kalb hastalarmın gecikirse ortaya çeşitli kalb hastabirçoğunu ölümden kurtaran bir lıklan çıkar. Doktor Starr işte bu 1961 yazı öğle akşam ara i milyon lira keşif yapmıştır. Biliyorsunuz ki, tehlikeyi önlemis bulunuyor. lcat için beyazı seçti. Italyan f Amerikalı milyarder Henri Ford kaibin kulakçıklar ve karıncıklar ettiği alet her kalbe uyabilen bir modası da bu beyazhğı siyah, i 18 yaşına giren kızının cemiyet ha denilen iki çift bölmesi var. Bunkafesçik içine yerleştirilmış bir daracık bir kordele ile süs * yatına katıhşı şerefine bir suare lann aralarını etten bir supap a minicik toptan ibaret. Alet birçok ledi. îsterseniz evde bir günvermiştir. Bu bir gece için harca yırmakta. Kanın geçişi bu supap hastalar üzerinde denenmiş ve ode dikebilirsiniz bu cicî robu. nen para: 2,5 milyon lira. larla ayarlamr. Supaplar sertleşir, lumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yazın en güzel ilâcı: Gülmek j 6u sıcakta OKUYUCULARLA nasıl : serinlemeli? Gürültü ile savaş Romontik hafta sonu 1961in mayosu: derin dekolte, kısa külot YOİBÖGÜNKİJ PR06RA, Tansiyon yiîksekliğine yeni ilâç • Suıti kalp kapağı yapıldı 1961 ögleden akşama» elblsesi nuılllllılllllııllllııllıtııımıımımılnlllllnıımımMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııınıııııııııııııı. P A TTİ 325 PBOF. NIMBÜS'tin MACEKALABt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle