19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
oc DÜNYÜ Birleşik Avrııpa Federal Devleti HABERLERÎ Bizerte'de ateş bacayı her an sarabilir f l l i r i l T Î I f ffff I I fTTTTTÜ f iltttTIFIf l l f f ?Tf Iffff|f ff f BİR DAKİKA; I fiim dünyasının kaybı \ Hadı'selçr erçi çok partili demokr». Psikanalizin, derinliğıne psıkolo daki üzücü. acı tecrübelerin rol sî. mnayyen ve gayri sahjinin en buyuk temsilcisi olan Carl oynadıklarım kabul si kitlelere bazı avantajetaektedir. Jung bir kaç güıı önce gözlerini Bununla beraber, bütün sinir has lar sağlamaktır ama bon. dünyaya kapadı Böylelikle, dünya, tahklarının ortaya çıkmalannda lar birer siyasi veya iktisadî çö fiserek Patar ortaklaçok az yetişen buyük bir bilgini, >her zaman aynı sebeplerin mües rüş sistemi dahilinde olnr. Meseîâ; nadan »İtı devletin, fikir adamını daha kaybetmiş oldu. , sır olduklarını sanmamaktadır. İn lnçilterede sanayiin millileştirilrirve ölçüsündeki müDeğiş'.k bir insan görüşünü orta1 sanlarda rastlanılan bütün sinir mesi işçi zümresînin lehinedir. Fa nıessüleri Bonn'nn heya atan. kısa bir zamanda yepyeni . hastalıklanmn çocukluk çağına a kat bn muayycn bir ilmî görüşmen yanıbasmdakî Bad Godesbergbir hayat felsefesi. araştırma ve j it acı tecrübelerden doğmadıklade toplanarak kendi meselelerini gö tedavi nıetodu hüviyetini kazanan rmı söylemektedir. Ona göre, bir tür. rüsmüsler ve neşrcttikleri bir tebBizde dc siyasi partiler. oycnlapsikanalizin kurucusu Freud'ün dü lif ile, Birleşik Avrnpa Devletteşüncelerinı ilk defa benımsıyenlerJ insan, kendisini meydana getiren rına tâvizler verirler, Ne gibi? Or Paris, 27 (Radyo a.a. AP) ri Federasyonnnun politik bünveden ve yayanlardan bir olan Jung, ( bütün unsurlarin kaynaklarını tam man kesmck gibi, orman kesınek sini knrmak yolnnda ilk a tfnıı Fransa Hükümeti dün gece, Birleş1874 yıhnda İsviçrede doğda tlk, olarak bilindiği zaman tam olarak memleket zararıııadır; ama buna miş Milletler Genel Sekreteri Hanv atmısıardır. orta ve tıp oğrenimini orada ta tanınabilır Bu kaynaklar bilinme müsaadc ettiniz mi orman köylemarskjoeld'u Paris'e dâvet etmemamladi. ı diği zaman ise insan sadece yarı rinden oy alırsınız. Hattâ orman Bnndan tonra, Müşterek Pazar meğe karar vermiştir. Halbuki mefhnmn yalnız ekonomik bir Hammarskjoeld, Bizerte buhranınJung genç bir doktor olarak işe yarıya anlaşılabilir. Insanı yalnız ınçlannı affettiniz mi sizi bastacı mefhnm oltnakla kalmıyacak, altı da Tunus ile Fransa arasında arabaşladıgı sıralarda yeni bir fikir | geçmişi ile değerlendirmeğe kal ederler. D. N. akımı Avrupayı ve bütün dünyayı, kışmak doğru değildir. Değildir; îüreklerinde memleket »e^gİM, devletin mesnlleri zaman zaman buluculuk yapmak üzere Paris'e geçmişten. vicdaıılarında Allab korknsn ove mnayyen fasılalar içinde topla de gitmek niyetindeydi ve Fransız heyecana surüklüyordu. Freud, adı! çünkü, hayat sadece narak, siyasi, kültürel konnlarda Dışisleri Bakanı Murville'e yazdığı ile anılan doktrinini tanıtmağa çai dünden ibaret değildir. Hayatın lanlar bövle şey yapmaz. Fakat poda bu milletleri birleştirmenin ve bir mektupta, eğer fayda mülâhalı^ıyordu. Bu doktrin. özelliği. E I başka bir yönü daha vardır. Bir litikayı bir endüstri balinc getimüşterek bir eğitim sistemi ile za edilirse Fransaya gelebileceğini dip kompleks ve şuuraltı ile ilgili ' de geleceği vardır. Ynnı mevcut reıılcr yaparlar. /# Birleşik Avrnpa devletlerine doğ bildirmişti. gorü^ler dünyanın her tarafında tur. t»te çidcıı iktidar böyle idi. O» tırtınalar koparmışlardı. Freud a1 Jung da, bütün ru gitmenin yollarını araştıracakeserlerinde, almak için memleket, millet ve Hammarskjoeld öte yandan. dün şrğı yukarı yalnız başına. bu fır, lardîr.. Berlin üzerinde Rıuyanın Bizerte'ye yarıçında, oradaki FranFreud gibi, bilinç aitına büyük eşhas aleybiııe avantalar sağlamak tınalara Jcarşı koymağa uğraşıyorj bir önem vermektedir. Ona göre, sistemini kurmnş, on sene bnnn \ii kara bulutlan biriktikçe, Birle sız Deniz Üssü Kumandanı Amiral du. tşte tam bu sırada Jung, j bilinç altı insan özünü. içyüzünü rfitmfistflr. Bugünlerde radyo ve şik Avmpa Devietleri fikri de Amman'a telefon ederek göriişme Freud'ü desteklemeğe, Freud dok cneydana getirir. İnsan ancak şuur basında çıkan «gayri meşrn» kasüratle inkişaf etmektedir. Nite teklifinde bulunmuştur. Amman trinini savunmağa başladı. Bu an1 kim Altılar BadGodesberg'de top da, hükümetinden aldığı talimata zançlar bnnnn ifadesidir, dan itibaren, aralarında 18 yaş faıj altı ile olduğu gibi olabilen, olan lanırlarken, Lüksembnrg'da da uyarak teklifi reddetmek mecbuBence bn kazançların ne »ahipkı bulunan bu iki büyük insan a| bir varlıktır. Kişilik bir maskedir. Avrnpa Birliği Federalistleri itp. riyetinde olduğunu bildırmiştir. ra^ında bir fikir beraberliği, işbirj Kişilik, tppluluk ile ferdî suur a leri, ne nispeti, ne rakamlart detima etmisler ve milletlerüsttt Paris bugün, Hammarskjoeld'u Hindistan Başbakam, liği basladı. Freud ile Jung, yapı' rasında kurulan ve çok kompleks ğil, mabiyeti mühimdir. MemteISupranatinoI) bir siyasi kndre Bizerte ihtilâfında Tunus lehinde Isn bir davet üzerine Amerikaya bir mehiyet taşıyan münasebetle kette siyasî nüfuz ve imtiyazlarla milletlerarası dunıınıın tin kurnlması bakkında karara tarafgirlik yapmakla itham etmişgittıler. Orada konferanslar verdi rin bir bütünü, toplamıdır, Bir böyle haksız kazanrlann elde e\ armışlardır. Bu birlik en kısa tir. Hammarskjoeld. Murville'e yaz '; süratle kötiiye doğrn ler. Avrupaya döndükten sonra da [ çeşit maskedir. tnsan, bir taraftan, dilebildiği bir atmosferin hâkim zamanda faaliyete geçmelidir!. dığı mektupta, eski mevzilerine '• gittiğini söyledi beraber çalışmalarına devam ettiJ başkalarımn üzerinde belli bir et oluşu mühimdir. Gayri meşrn ikdemişlerdir. çekilmemekle Fransızların Güvenler. Buna rağmen, Jung, Freud'den ki yapmak, diğer taraftan da, iç tisabın bir lirasiyle bir milyon Yeni Delhi 27 (a.a.,) Hapur bazı h.akımlardan farklı düşünme yüzünü, iç gerçeğini gizlemek, sak lirası arasında hareket ve libniyet lik Konseyi kararına uymadıkları Hammarskjoeld, Bureiba'ııın daveti üzerine geldiği Tnnus'ta, Savunma Bakanı Bahi Lagdhan tarafından karşılanırken Lfiksetnburg toplantılarından çı nı acı bir lisanla hatırlatmıştır. şehrinde yaptığı bir konuşmada ğe başladı. lamak, göstermemek için bu mas bakımından bir fark görmem. kan man a şndur: Avrnpa, Birle Murville de cevabında, HammarskHindistan Başbakam Nehru 5 veya Yukanda da belırttiğımiz gibi. keyi takar. Karşımızda duran, ko .Snraya da dikkat etmeliyiz ki, şik Amerika gibi, bir birlesniş ' joeld'un Tunufta ancak Tunus 6 ay içinde dünya harbi patlak Jung öncelpri Freud'ün bütün fi nuşan, hareket eden insanı tanı böyle kazançlar geçen devrin gamillet halinde vahdete gitmedik Cumhurbaşkanı Burgiba'nın dâveti verebilır, demıştir. kirlerini paylaşıyordu. Eseri olan yabilmek için onun bilinç aitına yesi olmnstnr. Küçük, bfiyfik bücf, maraz kaldığı tehlikelert ber üzerine bulunduğunu belirtmis ve Nehru, milletlerarası durumun Zürıh Psikanaliz Okulu. Freud'ün nüfuz etmek, giraıek, bilerek veya tün kannn ve hak zorlamalan, dâtaraf edemiyecektir. Onnn için Bir gönderdiği mektubun Tunus Hükii süratle kötüye doğru gittiğini söy temsıl ettiği ve Viyana Psikanfiliz bilmiyerek taktığı maskenin ar vaları çörülmns olan Çanakkale, leşik Avrnpa Federal Devleti j metinin görüşlerını aksettirmekte lemiş ve Hindistanın cnüstakbel Okulu adı verilen okulun bir şube kasını görmek, kendisi ile bizim Topkapı, Istanbnl ve Ankara «mefhumuna doğru hızla yürümek olduğunu ilâve etmiştir. Hambir harbe katılmayı arzulamadığı si halinde faaliyetine devam •eüi aramızda gerdiği perdeyi arala. laylan sibî açık snçlar hattâ AnaUzımdır. marskjoeld mektubunda, Bizerte' nı, fakat uyanık ve hazır bulun yordu. mak, bu perdenin arkasmda olan yasa çiğnenmesi birer şaye değil. Federalistler Lüksembnrg'da iç deki durumu endişe ile karşıladığıması icap rttiğini de sozlerine nı, Tunusun görüflerini öğrendikJung sonraları psıkanalızp ait du bitenleri seyretmek gerekmekte bn kazanç sistcm ve rejiminin îdatima ederlerken, Avrnpa Birliği ten sonra Fransanın da noktai nailâve etmiştir. Gündemde, Berlin ile alâkalı Sovyet tehditleri var; raesi için girişilmis opera»yonlarşüncelerinde bazı değişiklikler yap dir. fikri üzerinde çalışan bütün Al zarlarını öğrenmek arzusunda oldı. yeni savunma nıasrafları yüzünden Amerikan biitçeNehru, Keşmır meselesinden de tı. Bütun ın;an davranışlarının va'ıYalnız, Jung doktrininde bilinç man dernekleri de Bonn'da top duğunu bildirmişti. HammarskBn memlekette hnzvr ve sükon, nız tıır faktörle. cinsiyet faktörü bahsederek demistir ki: sinin giderleri rekor seviyeye, 83.723 milyar altı, Freud doktrinine nazaran dalanmıslardır. Bnnlar Müşterek Pa joeld ayrıca. bu malunıatı acele o« Pakistan idarpcileri şunu bil ile değerlendirüemiyeceği görüşü ha geniş, şümullü ve esrarh bir b»k ve adalet srerlesecek ve medolara yiikseldi zar ve AHılar'm bn birliğc temel larak ıstediğini de Dışişlerı Bakamelidirler ki. Keçmirdp, haksız nü savunmağa başladı. Bu yüzden karakter taşımaktadır. Freud yal denî bir idare knrnlaeaksa adalet teşkil edeceklerine inandıklannı nına bıldirmiştir. yere bulunanlar, Pakistanhlardır. Freud ile arası açıldı, ondan aynl nız kişisel bir bilinç altının varlı bnznrnnda herkes icabında serveifade etmişlerdir. Artık Kömür ve W7ashington 27 (a.a.) Beılin kabul edilmesi halinde yine 5 cnil Pakistan, Keşmiri i'tilâ etmiştir.» dı. Tahlili Psikoloji adını verdiği ğına inanmaktadır. Jung ise kol tinın hesabını verebilmelidi». T»Öte yandan Tunus, yeniden GüÇelik Birliği, Enratom, Müşterek jenı bir psikoloji ortaya attı. bii bn işlerden bosnnt olmıyan ve konusundaki Sovyet tehditlerinin yar 300 mflyon dolarlık bir bütçe lektif, kişinin varhğınm dışına taKomünist Çin ile Hindistan araPazar gibi, milletlerarası teşekkül venlik Konseyine basvurmağa haBilindiği gibi Freud insan hayatı şan, bu varlığı aşan bir bilinç al bn yüzden zedelenmiş olan kimsrzırlanmaktadır. Tunustan Ameri artması karşısında Batı ittifakını açığı kalacaktır. Bu açığın geçen leri de organik olarak bir bünye kaya dönmekte olan Tunusun Wasındaki hudut ihtilâfına da teaıas ile ilgili her şeyi daha ziyade cin1er çoktnr. Bnnlar şimdi tfirlfl »ikuvvetlendirmek gayesiyle gele malî yılin açığı olan 3 milyar 900 de birlegtirmek lâzımdır, bu bün shington Büyükelçisi ve Cumhureden Nehru, «Çin, topraklarımızın siyet iç güdüsünden hareket ede tının varlığını kabul etmektedir. yasi kılıklarla eski sistemln iadesicek ay içindc Pariste 4 Batılı dev milyon dolara ilâve edilmesi icap ye Avrnpa parlâmentosn olacak başkanının oğlu Burgiba, şunları bir parçasını işgal etti. Bu top rek izah etmek eğilimini gösteriJung, kadının duygular, erkeğin ne calışacaklardır. let Dışisleri Bakanları arasında eder. tır. Gerek Lüksembnrg'da ve ge söylenıihtir : Bu rakamlar, Amerikan esham raklar tahlij'e edilmelidir. Tahli yordu. Edip kompleksine evrensel de zihin bakımından daha iyi ge. Türkiyenin akıbeti, bnndan «onyapılması mukarrer konferansa rekse Bonn'da tngilterenin Mflş ! c Bızerte'de Fransızlar temsılhazırlık mahiyetinde olmak üzere ve tahvilât borsasında başgösteren yeyi temin edecek şekilde hazır bir mahıyet veriyordu. Hayat dram liştiğine inanmaktadır. Bununla ra namns ve dotroluktan baska terek Pazara girmesi için temen cilerimizin deniz üssüne giderek larını bu komplekse bağlıyordu. beraber. Jung'a göre, gerek kadt kazanç yoln olmadığına hepimizin Amerika, tngiliz, Fransız ve Batı tepkiyi izaha yeter. Bu tepki bor lanmaktayız» demistir. niler izhar edilmiştir. Jung Edip kompleksinin evrensel nın gerekse erkeğin bilinç aitında inanmasındadır. kendilerıyle müzakereye girişme Almanya Dışisleri Bakanlıklanna saya kayıtlı esham ve tahvilât liğini kabul etmijordu. tnsan haya telâfi edici bir yaşayış şekli varDiğer taraftan Altılar da Avrn mizi ı.stiyorlar. Fakat biz kendimi mensup heyetler Pariste toplan kıymetlerinin yalnız çarşamba güAvanta sistemine bir daba dönttnda bir ön devrin bulunduğunu dır. Çu suretle, erkek, kendisinde memek üzere paydos pa Üniversitesi meselesini hallet ze mağlup kımseler muamelesi ya maktadırlar. Amerika heyeti bu nü üç buçuk milyar dolarlık bir dediğimiz söylüyordu. Üç. hattâ beş yaşına bulunmıyan veya eksik olan duy snn felâh yolunn tntmns olacagiz. mişlerdir. Alman Anayasasının pılmasını istemiyoruz. tşte bunun gün Parise hareket etmektedir. artışın kaydedilcnesi suretiyle bekadar devam eden bu devrede bes gulara, kadın da varlığmda yeterli Ben yeni partilerdeıı bnnn bekleözellikleri dolayısiyle Almanyada için de, Birleşmiş Mılletler GüvenTeni Amerikan bStçesi lirmiştir. Malî çevreler bir enflâ"=lenme ıçgüdüsünün hâkim oldu görmçdiği düşünme gücüne ulaknrulamıyan Avrnpa Üniversite lik Konseyine yeniden başvurmağı rim. Şnnnn bnnnn aleyhinde koğunu bildiriyordu. \Vashington 27 (a.a.) Cumhur yon ihtimaline ve bunun dolar düsünüyoruz.» şır. Ruh fonksiyonlan organik bir nnsmayı değil. sini ttalyanlar Floransa'ya çekmeiçin arzedeceği tehlikeye şimdiden başkanı Kennedy'nin salı günü Jung. Adler nazariyesini de eksik j bütünlük gösterirler. Bu bütünlüce muvaffak olmnşlardır. Hammarbkjoeld. Burgiba ile yap*** söylediği nutuk gereğince dün dikkati çekmektedirler. buluyordu. Her şeyiw bir tek seğü meydana getiren unsurlar teToplantıda Fransa Devlet Reisi tığı gorüşmeler hakkında Güvenlik Baskan Gürsel'in, A.P. BaskanıAmerikan halkı Kennedy'nin son Kongreye yaptığı teklifler 1 tejıbeple, aşağılık duygusu ile değer' lâfi yolu ile birbirlerini tamam na gönderdiği mektnbn ibretle oGeneral De Ganlle bizzat bulnn Konseyine bir rapor sunmak üzenntknnn azimli ve kararlı bir muzdan itiba.ren başlayan Amerilendirmenin mümkün olmadığını larlar. Bilinç altı ile bilinç arasın kndnm. Böyle bir hitaba maruz mnştnr. Malumdnr ki De Ganlle, re bugün Tunustan uçakla New tavırla karşılamış kan malî yıl bütçesinin masraflabelirtiyordu. da sürekli bir münasebet vardır. kahnış bir siyasî parti lideri ıçin Avrnpa Birliğine ekonomik yollar | York'a hareket etmiştir. Siyasi New York 27 (A.P.) New Beyrut'ta askerî mahkenıeyc nnı 87 milyar 723 milyon liraya Jung'a göre. insan bütün gerçek Bilinç altı bilincin yetersizliğini gi dan gidilebileceğine inananlardan çevrelere göre Hammarskjoeld'un çıkarmaktadır. Bu rakam şimdiye York Times gazetesi bütün mem sevkedilen Lübnan'Iı komiser, liği, içyüzü ile görebilmek, anlaya derir. Aynı şeyi, telâfi şeklini ruh yapılacak sey adı seçen eski ve değildir, bn sebepten dolayı da Tunus seyahati başarısızlıkla netikadar olan Amerikan bütçeleri lekette yaptığı bir aataet netice Tiirkiycye sokmağa calıştığı bilmek. tanıyabilmek için yalnız fonksiyonlannda da görürüz. İn faal D.P. partizanlan hemen kadBadGodesberg toplantısında Be celenmıştir. Zira Bizerte'de rosnndan çıkarmak, bnnn yapalar hâlâ bir «ateş kes» antlaşması bakımından en büyük rekoru tes sinde, Cumhurbaskanı . Kennedy' 30 kilo altının yirmisini tes başına Freud doktrini» • veya Ad san, zihin bakımından gösterdiği mazsa hemen çekilmektir. Süküt nelnse grupnnan karşuında yalnin Berlin hakında vermiş oiduğu kil etmektedir. v nı temin edecek müzakerelere başler nazariye'îi kâfi gelmez. însa yetersizliği duygular dünyasını veya savsaklama ithamlan kabnl nız kalmıştır. son demecin Acnerikan halkı ta lim etti, geriye kalan hakkın nın düşünceleri, duyguları, davralıyamamışlardır. Bizerte'deki harb zenginleştirmek suretiyle telâfi etmek olnr. Bn da 27 Mayıs ihtiBundan altı ay evvel Eisenho rafından azimli ve kararlı bir taBuna rağmen Beneluıe grupn hali devam etmektedir ve en ufak da da bilgi veremedi nışlan sadece cinsiyet faktörü veya etmeğe çalışır. Başka bir deyişle, yine memnun olmuştnr, çünkü De , bir vesileyle ateşin bacayı tekrar wer Cumhurbaşkanlığından aynl vır ile karsılanmış olduğunu bildeğer eksikliği duygusundan doğan zihin yapısındaki yetersizlik duy lâlini reddetmekten baska bir madan evvel aynı LTialî yıl için dirmektedir. Ganlle eski fikirlerinde eskisi ka sarması beklenmektedir. kudretlilik eğilimi ile değerlene. gular dünyasının gelişmesine yol sey değildir. Siyasî lidcrlerin eafBeyrut 27 (a.a.) Bugünkü Bey 81 milyar dolarlık denk bir bütçe leti ve nyarmalara knlak asmamn dar ısrarla dnrmamıştır. Brüksej New York Times umumi tepki teklif etmişti. O tarihtenberi bu hakkında şöyle yazmaktadır: «Ken rut gazeteleri, Lübnan polisinin mezler. Burada daha başka sebep açar Zekâ kat savıif.rı düşük o ları kendilerini ve ardından sideııle avdetinde Belçika Başvekili Le | ler de rol oynarlar. Bu sebeplerın lan bazı kimselerin du\gular bayekün dört defa artırılmıştır. leri ne hale getiriyor? Bnnn bizFevre; «De Ganlle, bir çok mefnedy'nin sulü, hürrij'eti feda et Türkiyeye 30 kilo altın sokmağa başında yaşama isteği, içgüdüsü Tasarlanan masraflar arasında meden temin etmek için almış ol çalışan Muhammed Şahabettin a gelmektedir. Hayatı koruyan, de kımından fazla gelışnvş olmalan de ve baska memleketlerde şörhnmlarda daha anlayış gösterraiş nın sebebini burada anyabiliriz. dük. Tarih tekerrürden ibarettir. savunma masrafları tutarı, bun duğu karar, umucniyetle Ameri dında bir Lübnanlı polis komise vam ettiren, daha tabii bir maolsaydı, işler daha süratle ynrür, dan evvelki idarenin tespit ettiği kan milleti tarafından tasvip edil rinin yakalandığını bildirmekte hıyet taşıyan bu istek, hayatın her j Jung doktrininin önemli özellik Bir iki liderin heder olması bir dü» demistir. Buna mnkabil Fraıırakamdan üç buçuk milyar faz mektedir.» dirler. hafhasında ve sürekli olarak ken1 lerinden biri de insan.n bir bütün sey ifade etmez. Arkalarında süsız basını da De Gautie'ün tutnm lasiyle 46 milyar 640 milyon do' olarak ele ahnanasıdır. Ruh dün rükledikleri kitleye ya«k olnyor. defiştirdiğinden ve eski hırçınlıiı Gazetelerin belirttiğine göre, iki dini gösterir. lara baliğ olmaktadır. + bıraktığından memnnndur. «Zarar sarrafın emriyle hareket eden Bu düşüncesiyle Bergson'a ve, yası ile vücut yapısı arasındaki Buna mukabil, Kennedy idaresî, yok, kısa. fakat emin adımlarla Lübnanlı polis ko.niseri suçunu Schoppnhauer'a yaklaşan Jung, sıkı bağlılık üzerinde durulmasıt&tanbnl Vali ve Belediye Basridelim, büyük atlamalar yaparLondra 27 (AP.) Moskova gerek iktisadî faaliyetin gelişmesi, itıraf ederek altınin yirmi kilo>;u Adler'ın de Freud gibi. düşüncele' dır. İnsan sağlığının geniş ölçüde kanuıın tstanbnl gokaklarındaki sak, bacağımm kırmak (htimali radvosunun bıldirdiğıne göre Y. T. gerekse devlet cnasraflarının artrınde, hayat enerjısinin, insan ya' iç yaşayış şekillerins bağlı bulun perişan manzarayı önlemek içm yanu hıikumete teflim etmişse de, var!, mütalessını üerl sSrmüşier' Rokotov ve V. P. Faybishenko ması yüzünden gelirlerde bir arbehrtilmesidir. vınladı£ı tamimi radyoda dinlegerıvp kald" 11 kılonun nc oldu şayışının ve davranışlarının ana dııgu noktasının tış kaydedilmesini beklemektedır. d>r. ! ısminde 2 Sovyet vatandası. ihtigu hususunda bir bılgi vereme kaynagının sadece ozel bir belir Gerçekten, Jung'a nazaran sinir dim. Tebrik ederim. Bugün yayınlanan son tahminlere tisınin etkisi aitında kaldığını söyj hastalıklarına tutulan insanlann Bu tamimin gayesi, tstsnhnl Altılar arasındaki sıkı temaılar, kâr suçundan idam edilnıiştir. göre bu malî yıl zarfmda gelir miştir. lemektedır. Bu enerji. Jung'a göre.! çoğu hayata bağlanmakta zorluk Son zamanlarda karaborsa ve ihtiAvrnpa Blrleşmiş Milletlerlnf yeMohammed Şahabeddm. beraber ıns.an hayatını meydana getiren ve çeken, hayatı mânasız bulan, ha caddelerinîn perisan manzarasını kâr vapanların idam edilmesini nıiktarı 82 milyar 433 milyon dodüzeltmek, bir Avrnp<ı sebri cadni hir anayasa projesi etrafında j I Havana 27 (A.P.ı ( Yuz bın Ku çahştığı anla^ılan. kardeşi Sait bırbırı ardınca yasanan çaglarda yattan bıkmış, yaşama güçleri a desinde görülen mnntazam hali lara baliğ olabilecektir. toplamasa doşru götürecektir. Al derpiş edpn kanunun çıkmasından balıya dun akşam. ihtilâlinin baş Şahabeddinle birlikte tevkif edıl çeşitli, farkh şekıller alır. Çoğu ralmış olan kimselerdir. Hayata in bizde de yaratmaktr. L'zağa gıtmePosta telgraf ücretlerıne vapılt'ları böyle birbirine yaklaştıran sonra bunlar verilen ilk iki idam ması tasarlanan zammın Kongrece langıcinın sekizinci senei devriye mis ve askeri mahkemeye sevke zaman cinsiyet ve kudretlilik ar tibak edemiyen insan gerçek ha yin! Ben spor temasları ve gazesebep de hiç şüphe yok yukanda cezalandır. si münasebetiyle yapılan şenhk dilmiştir. zusu halinde kendini belli eder. j yattan uzak kalmak arzusunu du tecilik vesilesiyle tam 30 senedir, sövlediğimiz gibi nfnkta görünlerde bir nutuk irad eden BaşbaAdler doktnn4nde insan amacı y&r. Gerçek olmıyan bir hayata hiç değîlse 15 • 20 defa Atinaya müs olan hesap tehlikesidir. Krnkan Fidel Castro. memleketteki üstünlük kurmaktadır. Cinsiyet iç • sığınır. Gerçek hayatla temasını gittira. 30 yıl önceki haliyle daha çr''in Berlin dolayısiyle ortaya bütün müesseseleri, Kubanın Sos güdüsü davranışların ana kaynağı I az veya çok keser. Sinir hastalığı yirmi gün evvel gördüğüm manattığı tehditler, Amerikanın Rusyalkt ihtilâlinin kurduğu tek bir degildir Üstünlüğe ulaşmağa elve| ise bundan başka bir şey değildir. zarası arasındaki fark inanılmıyaya karşısında vaziyet alması, ve parti bünyesi içinde toplayacağırışli bir vasıtadır. Jung'a göre, inî Bilinç altının bilinci kısrnen kap cak kadar büyüktür. Şehir tamaAvrnpamn nfak milletler halinde nı bildirmiştir. Castro, bu gayenin men Avrnpah olmnstnr. Asfalt ve Salisbury 27 (a.a.) Güney san hazzın ardından koşar. îsteki lamasıdır. Başka bir deyişle, in geniş caddeler, raodern mağazalabölünmüş olması sebebiyle iktisatahakkuku için, icabında Sovyet lerini gerçekleştirmeğe çalışır. Yal ' sanm kısmen bilinç aitı ile yaşaRodezya Başbakam Sir Edgar Whi nız, insanı elde etmek Dos. No. 1959/4738 di kaynaklarını ve knvvet memkardeşlerinin askeri yardımını tarı, yepyeni büyük bînalan ve teistediği n balarım bir araya çetirmesi, AHıssedarlar arasında taksımi kabıl olmadığından paraya lep edeceğini de Kubalılara bil tehead radj'oda yaptığı bir konuş şeyi kendisiine ait olmasını dilediği ' •oağa başlaması, sosyal hayatın is miz ve medeni halkı ile.. mada, Güney Rodezya halkının seydir. İnsan bir şeyi, sırf hazza ! teklerine tam olarak uyamamasımerika ve Rnsya arasında bir fl çevrilmek suretiyle şüyuunun giderilmesine karar verılen Bedirmiştir. Diyeceksiniz ki biı fakirır.. Onyeni anayasaya «evet> demiş ol ulaşmak için elde etmek arzusunu . dır. yoğlu Arapcami Mahallesinin Koruk Sokağmda kâin en eski: 6. rüncü knvvetin yanî bir mnvazeCastro nutkunda, artık grup ve duğunu açıklamıştır. lar zen^indir. E=ki 6.8 yeni: 6. taj: 6, ve 8 kapı sayıh tapunun 1481 Ada, 6 Parnc nnsnrnnnn knrulmasına mâni duymaz. Bir şeyi elde etmek iste j Jung'un tedavi metodu da Fresımfların aıenfaatinin mevzuu baHayır.. Tnnanistan bizden zenselinde kayıtlı 55 M2. lik mağazamn tamamı 22/8/1961 Salı günü nldugu için Avnıpalılan ciddî Basbakan «kazanmış olduğumuz diği için elde etmeğe çabalar. Onun ı ud'ün, diğer psikanalistlerin sinir gin değildir. Şn kadarını göylîyehis olamıyacağı ve artık bu memsaat (11) de fstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı zemin katta olarak düşündürüyorda. Avrnpa lekette ancak «Kollektif menfaat* açıkça bellidir, yeni Rodezya dev aradığı şey haz değil, sadece elde J hastalıklannda uyguladıklan me yim. Memleketlenn zenginlik, fasatış salonunda birinci açık artırması yapılmak suretiyle paraBirieşmiş Milletleri knmlsa. bn sistemi yürütüleceği ve halkın letini kurma fırsatı elimizdedir» etmek istediği' şeydir. Çocuk anne ; todlardan ayndır. Jung serbest ça kiriliği gıda istatistikleriyle bcllı ya çevrilecektir. sini, babasını, haz amaciyıe değil, | ğırışım metodu yerine vasıtah ça olnr. Zengin memleketlerde adam yeni devletin kndreti, membaları. cidare bendedir» diyebileceğini demistir. istediği için ister. varlıSı, Amerikadan da üstün oGAYRİMENKULÜN EVSAFI : Beyoğlu Galata Arapğırışım metodunu kabul etmiştir. başına düşen et miktarı yüksek, fayüz binlerce dinleyiciye bildirSon alınan netıcelere göre ducami mahallesinin Koruk ve Zencefil sokaklarının birleştiği lacaiı irin. kendini dolayısiyle; Freud, sinir hastalıklannı. ço Bazı anahtar kelimeleri yolu ile kirlerde ise düşüktür. Biliyor mnmiştir. runı şöyledir: 22.920 «evet», 8.962 köşede 6. 8 kapt sayıh dükkândır. Halen Karaköy Azapkapı araearn mpdeniyetini de avakta tnta, cukluk çağında yaşanan şiddetli hastalann bilinç altlannı aydınlat snıınz Yunanistan senede insan baCastro"dan evvel bir nutuk ve chayır». sında yeni açılan yolun köşebaşındadır. önü ve Zencefil soka«•Mttı. Ne Amprikaya tâbi olacak, heyecanlara, şoklara, acı hâtırala mağa çalışmıştır. Bu metodu psi şına 14 kilo ile en düşük hayvanî ren Sovyet feza pilotu 27 yaşındağa yüzü ile üstü oluklu saçla örtülüdür. Elektrik tesisatı mevrıc Rnsyanın rsiri oiacaktı. Kendi ra, olaylara bağlamaktadır. Jung, kanaliz metodu ile tedavi adıyla gıda alan memleketlerdendir. Biz ki Binbaşı Yuri Gagarin, Americut olup zemini topraktır. Seneliği 90 liraya Vartan kiracıdır. kuvveti^ie bir mnvazenc nnsnrn kan emperyalizmine hücum etmiş Doşan Keçecioğlu nisanlandı bir çok sinir hastalıklanmn mey neşrçdeceğimiz diğer bir yazıda ise adam başına 17,5 kilo et yemekteyiz. Fransa 65, Amerika 90 kiloİMAR DURUMU : Imar Müdürlüğünün 16/6/1961 gün ve nUrak banş dâvasına hizmet edeGazetemiz Anadolu tstihbarat dana gelmelerinde çocukluk çağın anlatmağa çalışacağız. ve Kuba ihtilâlini korumak için dnr. 4547 sayıh imar krokisine nazaran mezkur yer program dışında cekti. icabında Sovyet kardeşlarinin si Servisi Şefi Doğan Keçecioğlu ile ve iskân sahasındadır. Deraek kî onlar bizden fakırM. PlBl lâhla yardıma geleceklerini Ku Sema Sayar dün gece nişanlanmış tmar krokisinin kareli kısmmda 3,50 irtifaında inşaata müdir. Ama medeniyeti kavramışlarbalılara vadeteniştir. lardır. saade edildiği bildirilmiştir. dır. Bizde cebinde 2000 lirası ragArkadaşımızı ve müstakbel eşi. Castro'cnlann New Torktaki lanmış, kıçı delik, dirsegi vırtık, KrYMETl : Bu haliyle tamtmın» 132,000 lira kıymet takdir ni tebrik eder, saadetler dileriz. gösterisi palaspâre ile gezrn binlerlr adam edilmiştir. New York 27 (a.a.) Kuba ihKaçak et yakalandı Jstanbnl caddelerini adımlsr ı!ntilâlinin yıldönümü dolayısiyle, SATIŞ ŞARTLARI : tşbu gayrimenkulün artırma şartnaEtıbank, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Derur. Son günlerde Izmirden kaçak dün, Castro taraflısı 20 kişi New mesi 18/7/1961 gününden itibaren 1959/4738 No. ile 10. lcra DaireBelgrad 21 (a.a.) Birleşik Amir Çelik İşletmeleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı Medenî olmak için medeni>etı Yorkta îki saat süren bir geçit et getirildiği haberi üzerine Bele. sinin ilân tahtasında herkesin görebilmesi için açıktır. llânda rap Cumhuriyeti CumhurbaşkanGenel Müdürlükleri hesabına 1416 sayıh kanun uyarınca maden tatmak ve o ihtiyacı his&etmek lâdiye Zâbıtası sıkı tertibat alarak töreni tertip etmiştir. yazıh olanlardan fazla malumat almak istiyenlerin işbu şartnalığı Genel Sekreteri Necip Ferit, ıımdır. Pek çoklarının pisli»ı ve işletme, cevher zenginleştirm e, izabe, maden jeolojisi, elektrik, 105 kilo bonfile et ele geçirmiştır. meye ve dosya numarasiyle Memuriyetimize müracaat etmeliGüvenlik kuvvetleri ile nümabugün. Belgrada gelmistir. perişaıılığı fakirliçinden dejil, o endüstri ve kimya yüksek mühendisliğı ile muhasebe v e ticaEt sahipleri Adliyeye teslim edil dir. Artırmaya iştirak için yukanda yazıh kıymetin yüzde 7,5 f yişçilerden biri arasında başgösteIvi haber alan çevrelerde belirihtiyacı hissetmcdiğindendir. tdare ret uzmanhğı, işletme . sevk ve idare, jeoloji branjlannda öğnispetinde pey akçesi veya millî bir Bankanın teminat mekturen bir çekişmeden sonra kavga miştir. tildiğine göre, Necip Ferid'in bu otoritelerinin mcdenilesme volun renim yapmak üzere yabancı memleketlere lise fen kolu me. bunun satış saatinden evvel satış memuruna tevdii şarttır. Telçıkmış, beş kişi tevkif edilmistir. ziyareti Birleşik Arap Cumhurida vazifelerinden biri detaalkabn ?unu 30 bekâr erkek öğrenci gönderilecektir. Askerliğini yaplâliye resmi, ihale karar pullan, tapu tesçil ve teslim masrafKnba ihtilâlinin yıidönümünde yeti Devlet Başkanı Cemal Abihtiyacı, türlü vasıtalarla his.ettirmamış olanlar 1940 doğumlu ve daha küçük yaşta; askerliğini ları ile taviz borcu müşteriye aittir. îpotek sahibi alacaklılarla Venezüellada nümayişler dünnâsır ve Yugoslavya Cucnhurmektedir. Tramvaya, otobüse. tüncVEFAT yapmıs olanlar 1937 doğumlu ve daha küçük yaşta olacaktır. diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul Caracas 27 (a.a.) Kuba ihtilâ•e pis cirilmczse, caddelcrde ppribaşbanı Mareşal Tito'nun önayak Merhunı Hafız Cenıalettin Ozüzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaImtihanlar 25.31/8/1961 tarih leri arasında t.T.Ü. Maden FaŞan dolaşılmazsa nihayet herkes linin yıldönümünü bir geçit töreolmalariyle 1 eylulde Belgradda türk ve Suphiye Öztürk'ün sevlarını işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspikültesinde yapılacaktır. İstek lilerin mezun olduklan okul mü. bunun bir medenî zaruret olduğuni ile kutlamak istiyen bir nümatoplanacak olan tarafsızlar zirye gili oğullan ve t.E.T.T. Işletmeteleriyle birlikte Memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi dürlüklerine son müracaat ta rihi 10/8/1961 dir. Dilekçe fornu anlar ve kendini çpker çrvirir. yişçi grupunu, polis. göz yaşartıcı bonferansı çahşmalariyle ilgilidir. leri Umum Müdürlügü şebekc halde hakları tapu sicillî ile sabit olmadıkça satış bedelinin mülü ve daha fazla mâlumat Millî Eğitim ve Lise Müdürlük. Hürriyet dediksc buçünkü dün^abomba kullanarak dağıtmıştır. memurlarından Haşim (AyÖte yandan, Belgrad siyasî çevpaylaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde artırmaya işlerinden ahnabilir. da mensup oldıııju remıyeti pcrıdoğdu) Öztürk'ün biriclk ağaBundan başka, Castro'ya karşı releri Sovyetler Birliğinin Beltirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu maluşan ve şavrimrdcnj tlive tanıtacak beyisi tstanbul Beledipesi ve Castro'dan yana olan Kubalı gradda toplanacak olan konferans (Basın3524. A. 12382)/2528 matı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad' ve itibar oluKontro] Müdürlüpü memurlanareketlere, pintiliklerr de miisagruplar arasında da kavgalar çıkhakkında müspet bir tavır takınınurlar. Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıkıından ade edilecek drm.dik ya!. mışsa da çok sıkı güvenlik tedbirşından duydukları memnunluğu tan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muTemizliU bir servet sartı deııl, RAUFİ (ZEKÂİ) lerî ahndığı için ölen ve yaralabelirtmektedirler. lıammen kıymetin yüzde 75 ini bulmazsa en çok artıranın taahoır telâkki meselçsidır. Tamslı nan olmamıştır. hüdü baki kalmak üzere 10 gün daha temdit edilerek 1/9/1961 ÖZTÜRK bir temiî: nıintiin. vahai.ı \n£U ıprk Cuma günü saat (11) de aynı yerde yapılacak ikinci artırmada 26 7,19bl tarihınde .Tatmaktd gönilekten daba mFdenidir. VEFAT satış ve paralarm paylaştırılması masraflarının mecmuundan oldugu Beyoglu HastahanesınB. FELLK Sudan Başbakam fazlaya çıkmak suretiyle en çok artırana ihale edılir. Gayrimende Haktan rahmetine kavu?Kandilli Kız Liseçı vr Istanbul TRİFAZE ELEKTRİK SAYACI kul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse rnuştur. Cenazesı 2S.T.1961 cum^ Kız Lisesi «rnekli Tabiiye ögretmeni, Moskovadan ayrıldı 220/380 Volt 4 Telli 10 A. 20 A. 30A. Kapatma cezalari günü ögle namazını mütaakıp ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte Ürnmüye Tunç'un eşi. Beria VarBeledıye ÖZPI tkhsadi Murakabe Peşin 225.00 Lira Vadeli 250.00 Lira Beylerbeji Iskele Camiinden Moskova, 27 (AP) Moskovayı darın babasi. Doktor Hüseyin Varbulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona. heyeti kontrollerın» devam e'mek kaldınlarak Küplücedeki aıle dar'ın kayınpederi. Fatoş ve DilâraYeni Amper Koll Şti. zıyaret etmekte olan Sudan Başbarazı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırtedir. mezarlıgına defnedilecektjr. nın sevgılı dedeleri kam İbrahim Abut, bugün Mobkomava çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki Şair Ziyapaşa Cad. 72 Mevlâ rahmet eyliye. Bu cumledeıı olarsk son £unl<=rd° vadan Sudana müteveccihen ayrılfark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesaplanacak faiz ve diARİF TUNÇ Tel: 44 63 51 Galata Annesı ve kardefi y a Pi!an kontrollerde fi mUCÇçe<p mıştır. Kendisini uğurlayanlar ağe'r zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın Memuriyetimizce 27 Temmuz 9C1 perşembp \pfat etGüven Ticaret Koll. Ştî. Çelenk gonderilmemesi ncd kapatma ve para cezaları \prılmıs rasmda Sovyet Basbakan Muavinı ahcıdan tahsil olunur. Yukanda gösterilen gayrimenkulün işbu miştir. Cepazesî 28 Tpmmuz 961 Şehit Fethibey Cad. 15 oiunur. tır. " ' Anastas Mikoyan, Dışişlerı Bakdcuma ogle namaîi Kandilli Csmiinilân ve şartnamesi dairesinde satılacagı ilân olunur. Koprüden vapur saat 11 30 Tel: 35001 İzmır de kılınıp Kandilli mpzarlıtına dpfrıı Andrpj Gromyko va birr k ilm Kapatma kardHarı bu sund*n dadır nedilecektir. Allah rahmdet evlPsin, (Basm 3*49f 211131/2545 (Basm 38351/2343 gelen Sovyet memuru bulunmakMbaren ınfaz edılmıye ba~flanmıj ("umhun; f f ™S ^4 Aılesi ta idı. tır Fransa Hammarskjoeld'u Paris'e daveti reddetti 0 da onları çağırsa da kurtulsak Bann, Yaj/ın ve Turizm Bnkanhğı memleketimize pek muteber bir misaiir davet etmiş. B'i muteber misaiir şimdi Ankara'da. Oradan Göreme'yi, oradan Izmir'i oradan İstanbul'u dolaşacak. Kimmiş bu muteber? Siyasî bir yazar ını? Hayır. Kitap müeUifi mi? Hayır. Tarih vıerakUsı btr Türk dostu mu? Hayır. Hiçbiri değil. Basm, Yayın Vekâletinin misafiri, Tütün güzeliVstelik siqara da içtniyor. Ne dbjelim? Bnim Basın. Ynytn Vekâletin'm (Cihnt Baban dostiımuz almmamv!) gittikçe dnlıa fazla «tıiten» güzellerı, elbette, çağıra cağıra memlekpte bir Tvtiin güzelini çağınrlar' •ritMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Carljung'un ölümü Yazan: Kâlis OZGU f! •« Avanta sislemine paydos lunus seyahati başarısızlıkla biten Birleşmış Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyine raporunu vermek için NeıvYork'a dönüvor Nehru, 56 ay zarfmda harb çıkabilir,, dedi 4 Büyük Batılı Dışisleri Bakanı Paris'te toplanıyor Türkiye'ye altın sokmağa çalışan komseryakalandı ^ Rusyada 2 muhtekir idam edildi totalifer olııyor Küba Gayri Menkul Satış İlânı Istanbul 10. lcra Memurluğundan: Günev Rodezya Anuyasaya "Evet,,cledi Tarafsızlar zirve toplantısı Millî Bakanhğından L AN D I S Camhuriyet 25S3 â
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle