09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Temtmız 1961 CUMHURtYET BES Gürsei ın bir makâlesi Baıçtararı I Incı sahifede Bsftarafı ı inci ısbifede Ismaıl Kellecınin dotva mundere ıdam talebini duymadan dağ gibi arlafüdı. catına gore t°krar tevkıflerine ve devrildi. ölum belkı de kurtuluşsik bıtkiler, değisık kök teşekkülâHükum yiyenlerın basıada Celâl adlanna tevkif muzekkereaı ya tur. Memleketin huzuru benim ötına sahiptir. Bazı bitkiler, gıdalalümüme ve hapishanelerde çüruBayar ile Adnan Mendems, düşük zılmasına. Yanşınamızın şartlannı ilân etti rını toprağın derinlerinden, bazılaiktıdann son kabine uyeleri, eski 5 960/4 esas numarada kayıth roeme bağlıysa bunu da, karannız ğimiz zaman yanlacak yazının ne n da daha az derinden ahr. Bazı da verin. Memleketin hayn içın Genelkurmay Başkanı, eski Emnı bu dâvanın 960/1 esas sayıda kavini «fıkra» olarak tâyin etmiştik. bitkilerin topraktan fazla azotln yet Genel Müdürü, tsttınbul ve yıtlı Anayasajı ıhlâl dâvasiyle buna bile razıyım.» Tarısmaya katılmak arzusunn madde kaldırmalarına karşılık, b.v Mard,in, 27 (Telefonla) Dun rak ölmüş, biri de bacağı koptukAnkara valileri bulunuyorlardı. Atıf benderlioğlu Yassıadaya nı gösteren oknyuculanmızın müraca zıları da aksine toprağı azotça zenbirleştirilmesıne karar venldı.» Un sonra kurUnlarak hastahaneNusaybinin Kertvin Hudut KaraKararda, daha once tahliye edıBu arada daha oıce tahliye edi çin getırildığını burada oğrendiği atlarından anlasıldıfına çöre, yazı ginlestirirler. kolu civannda mayın tarlasına dü ye kaldınlmıştır. Hâdiselerin tafsilenlere ılâveten 36 sanık hakkın len Kenan Koç, Nı>azı Bıcıoglu, nı soyledı, «Dikta rejimi iddıası lann uzunluŞu mevzunnda tâyin Simdi, tarlalar gene eskisi gibi sen kaçakçılardan ikısı parçalana latı şöyledir : Bastarafı 1 iııci sahifede daki tevkif müz»kkeresi geri a l o Doç. Aalıa Aykan, Refık Eskızdnı sabun kopuğu gibi zayıftır» dedt. ettiğimiz ölçü cok az bulunmus islensin. Gübresi eskisi gibi verilGece geç vakit kalabahk bir si mento milletin hâkimiyetini tem. mıs. buna mukabıl, bır sure evvel bak. Yusuf Selçuk, Alı Galıp Yıl Bu arada yurdumuzdakı son partı sin, aynı Devlet ve Hükümet lâhlı kaçakçı kafilesi, yanlannda sil etmekten çıktı, Meııderes ve tahliye edilen Kumkapı olayı sa dırım, Asım Kırmacı, Ceyhan Er çatışmalarına savunmasında yer tnr. sebeple yanşmaya katıla j be tatbik bakım yapılgın; mflnaveedildiği takdirde bfitün Bu hayvanlanna yüklü mallarla ha tevabiinin bir znlüm ve dikta me. nıklarından 4 D.P. lı hakkmda toprak, Ramız Albaş. Behçet Kor veren Benderlıoğlu şunları söyle] cak vazıların azami 50 satıra ka mahsnllerimizde en azından • 1 •0 Başkanı dün Ankaraya dudu geçtikleri bir sırada pusuda kanizması baline geldi. tekrar tevkif müzekkeresi kesıl kut. M»hmet Dılek ve Maksut di: dar olabileceğini l'arışma Kuruln gibi bir artıs olacaktır. Bn, (ynrduki erlenmizle aralarında karşılıkh Halbuki Türk milleti bfitün miştı. « Memleketımızde buşun bile nygun görmüştür. Çayoğlu'nun da beraet edenler döndü muzda vasati olarak dekara 100 silâhlı bir müsademe başlamıştır. medenî bak ve hürriyetleri içine sıyasî partıler bırbirlerını çelmeğe Boylece Bayar 6 ncı, Menderes arasında bulunduğu anlaşıldı kg. buğday ahndığını hesap ederOku\uenlarımıza dnvururuz. Bastarafı 1 inci sahifede Geri püskürtülen kaçakçılardan 3 alan Batı mânâsiyle bir bürriyet Bu duruma gore mahkum olan uğra;maktadırlar. Bundan, o zasek) 135.000.000 dekar islenen araziBaşkan Gürsel uçaktan merken kişi mayınlı sahaya düsmüş, bun rejiminin basreti içindeydi. Böyle ise 11 inci defa mahkum edilmiş manın mucadelelennı de hoj karmizde 1.250.008.000 Kg. bnğday artilar. merdıvenlerde durmuş ve etrafına lardan ikisı parçalanarak fecı se bir idareyi bütün teminati\l kur oldular e şı demektir, ki bonn da para olaCelâl Bayar, Adnan Menderse, şılamak lâzımdır. tki tarafın çekışbakarak kalabahk bır gazeetcı pru kilde ölmuştur. Dığerı bacağım mayı asırları geçen bir Mma Kemal Aygun ile Ismail Küntay mesinın halli seçim voludur. Burak deferlendirirsek 625.000.000 TL. punu gorunce gülumsemiştır. Baş kaybettikten sonra uç saat kadar den beri kendisine hedef bilmişti. baska dâvalardan tutuklu bulun Medeni Berk, Izzet Akçal, Celal nun aksı hukuk tarıhıne uymaz 1eder. Bu artış ve islenen arazi rakan Gursel uçaktan ındikten son bağınp çağırarak imdat istedikten 1950 de parlak vaadlere inanarak duğu için Yassıada'da kaldı. Tev Yardımcı, fithem Menderes, Fatın Sag kalır<;ak önümti/deki scçımı kamlarının asgariden tutnlnıus olra «Ne var ne yok'» demiş, Basba sonra kurtarılıp Nusaybin Hastaha Demokrat Partivi bu maksatla is kif müzekkeresi kalkanlardan 34 ü Ruştu Zorlu. Hasan Polatkan Atıf kazanan partının 1e zaman zarr.an serbest bırakıldı Bu arada F Sozen Benderlıoğlu, Tevfık ll»rı, Hadi masına göre böyle. Millî Eğitim dâvası kan Yardımcısı Ozdılek «Saglık, nesine kaldırılmıstır. sert tedbırler aldığını gorecegız başına getirmigti. Bir asırdaıı faz. ile Gazı Avsar başka dâvalardan Husman, Haj rettın Erkmen, NeGelelim, «Bu münavebe isi bizde iyilik» şeklinde cevaplanriırmıstır. Yuıdun en onenılı dâvası bence olur mu?» sualine. N'eden olmasııı, Son sozum, ulu Tanrının «ı/lere la bir zaman önce Taıızimat hare haklarında tevkif müzekkeresi bu dım Okmen. Şem'i Ergın, HaluK | Hava alanında etrafını saran bann mılli eğıtım dâvasıdır. Feıtlerı bal gibi olur. Aksi halde, selektöromrunuz bojunca başıniida seref keti bu maksat Atatürk 15 sımensuplarınm sorularını Devlet Yassıadadan tahliye tün ınkılâplanaı ıçin, maksada bü. lunduğu mıılâhazasıyle !aatDolma Şaman, Sebatı Ataman, Abdullah tacı olarak tasıvacak kararlar ver kulturlu olmadıkça o memleket lerde buğday eleyip. ilâçlayıp çiftbu k a . ralarında bır avcı botla Aker. Ru^tu Erdeıhun, Ethem Yet menızdır » ve Hukumet Başkanı şu şekılde vusmak için yapmıştı. Turk t a çiye tohumlnk olarak vermekle, edilen Sözen yeniden rihı hürrîyet ve hak volunda, mu.. bahçe trtibat Bürosuna götüruldu. kiner, Cemal Goktan, Zekı Sahin, Avukat Husamettın Cındoruk muasır medeniyet sevıyesıne yuk senede bir, karga mücadelesi yapcevaplandırmıştır: selemez Karan riınlemek içın sanıklarm Dılâver Argun, Namık Arguç, KeSoru" Bıze bir şey Boylemıyecek Oğlunun karnesindeki zayıflan makla bu iş yürümez, oldnğu versavat oğrnnda yapılmıs, sa>ısız yakınları, kendilerine tahsis edi mal Bınath. Yasar Yığıt, Muzaffer tan sonra kendısinı savunan 1leri, tevkif edildi mısınız? Maarıf Vekılhğı birasındakı hız i ç ı n • mücadeleler ile doln idi. Ortaçağ. len kısmı de sajar. tamamen doldurmus Tunçbılek, Şevket Tahtacı Meh metleıını jenıden savıp d^ktu \e Cevap: Sızlere ne söyliyeyını? Baştaraıı 1 ıncı sahifede dan bu yana zulme karşı ayakla. Yahu, o kadar yağ yedirıyoLütfü ÖZTKAK Soru: A. P. Genel Başkanı Ra ca yargılanan ve tahlıyesıne karar nanlann, zayıf halkı koruraak i». lardı. Gerek sanıkların ve g"rek met Eal. E^al^ttın Yağan, Bumın «Demokrat Partı Oıupu, nıç hır rum da yıne de hocası ona zayıf se yakmlannın cok heyecanh ol Yamanoğlu, Ismaıl Çetin, îhsan zaman Başsavcının dedı^ı S'bı 10gıp Gümüşpalanm mektubunu al verılen eski Istanbul Emnıyet Mu lunda devrin saltanat dıvor, dıyen koylumuze tutupta idaresiyle Çilekes, A\ni Karaca, Kenan Yıl bot halınde ışlememıst'r. dmız mı? dür Muavını Ferıt Sozen, Temyız mücadele edenlerin isimieri birer dııkları soıülüvordu. Grup demokrasıden dem vurmanın tesıri Yalçıner. Mehmet her zaman vekilleri içın korku TI Baskan karan okuduğu sırada rr.az, Esref Cevap: Hayır almaıdm. Zaten ne Mahkemesı 5. Daıresının daha ev efsâne kahramanı olarak halkın olur mu? yazdığını sizlere söyledi. vel vermış olduğu gıyabî tevkif dilinde yasıyordu. Anadolu, çeşit. serbest bırakılanlar ağlıyor, bu Akın, Davut Sıpahioğlu. Ahmet kinesı nlmustur Bır ınsdn konuş Demokrasi, Demokrat Partı Soru: Gümüşpala delilleri varsa kararı gereğınce dun yeniden tev li medeniyetlere besiklik eUiii arada Kemal Aygun hıçkınvordu. ' Bılge, Hamıt Fendoğlu, Kadri Cen tuğu içın mucrım olamaz. Polıtı demektır.. Yurdun en önemli dâvası Baskan dort sanık hakkmda mahkemeye versinler diyor, ne kif edılmıştır. kanısında olan bırçoklarına, deiçin bnrada \asıyan insanların bir sevk ve ıddıa maddesınin değisti giz, Sadık Gurata, Cemıl Mutlu, kd>a gıren adamın sılahı nedıı? Bazılanmıza gore bırçok önemli Turgut Acuner. Yaşar Akgün, Tcpumuz yok, tüfeğimiz vok. var mokrasinin iyiliklerınden bahsetdersıniz? Bır hucumbotla Yassıada'dan ge kısmı oknma yazma bilmeseler Cevap: Zamanını bıliyorum Bu tırılen Sozen, Irtıbat Burosu arka bile tarihten çelen bir suurla hür. rıldığını sovledi. Bu sanıklar ve Mehmet Dınçsoy, Neset Kbseıh s a olduğu kadar kafa ve dıl . mek, onlara sâkıtların propaganda dâvalanmız var: Millî eğitim, de> na, eskilerin dili ile «tecahülü âri kapısından alınarak Emnıyet Mu riyete daima mtistak olmuslardır. mudafılerı ek savunma yapmadı ' metoqlu, ttmaU" Püsküllu. Ismaıl İstıkbal ıvı konusanındır diyor bır larını yapmış olmaktan başka ne mokrası, ıktısadi durum, orman... «Kalkınmamız bunların çözümüne lar. Son sozlerı sorulduğu sırada Yazıcı, Mustafa Hamarat. Ramız mutefekkır Evet, ıstıkbal, istık ışe yarıyabılır? fane» denir. Yani bilip de bılme durluğune getirılmiş ve 1. Şubede bağlıdır» deriz. mezlıkten gelmektir. 1950 de Türkivede ilk defa tek Zekı Sahm, «Belkı omrumde wn Erdoğan, Kâmıl Isıklıgil, Huseyın bal Toprak reformu yapahm, bırçok bir saat kadar alıkonulduktan sonVelev kı Yassıadada olsa Değıldir. Onlara bağh değildır. olacaktır» dedıkten Koçyıldır tsmaıl Kellecı. Husnu da » dedı Gümüşpala Anayasadan bahsedi ra Cumhurivet Savcılığına teslım dereceli seçim vapılmıstı. Vatan. konuşmam vatandaslarımızı ağaların elinde Tek bır derdımiz var. Şımdiye yor. Gümüşpala herhalde etrafın edılmıştır. Daha sonra nobetçı 7. daşlara kimse bir se\ n{retmedi^i sonra, »sının evı üzerine ko.iu> Turgıft, Kâzım Irın^sıl, Zekerıya bırer esya olmaktan kurtarahm dıHadı Husman, sabah celsesınde değin her aydının bildıgi; fakat dakılerınin tahnki ile A.P. lilerın Sulh Ceza Mahkemesinde irtikâp halde bu seçınie istirak nıspeti mus bulunan ihtıyatî teldbırın kal Taser, Şırınadalı, Abdul aldığı ır.ahKumıyet karannın he yoruz ama, Topraklanmızı elımızden ala kimsenın neşter vurmaya cesaret yuzde 80 iniin Anayasaya hayır de suçlarından dolayı 5 ıncı Temj ız •• 90 ın fistüne çıktı^ı gihi, mem. dırılmasını ıstedı. Cemal Tarakçı lah Bozkurt, Hacı Mehmet Davut yecanı ve sınırlıliğı içinde, dağımk edemediği bir derdimiz.. Onu çözedığının farkında değil. Daıresının vermış olduğu gıyabi leketin en geri kalmıs bolt'esir». oğlu ceza verıldıfı takdirde tecı oglu, Ah Kesıciler, Aydın Nabı bir şekılde savunmasına basladı. caklar, mulkıyetı devlete aıt ola bıldık mı, uygarlık kervanına yeAnayasaya «Hayır» dedirtiyor, tevkif kararı vıcahıye çevrilmış ve deki halk bile o gün en tenıiz e l . ını talep etti. Eski GenHkurmav Edız, Mehmet Tosun, Tevfık Tır Baskan kendisine muhtel'f ikazlar cak, boylece sosyalıst bır rejime tışıp, en gendekı devenın kuyruGundoğmuş, îsmaıl da bulundu. Bıf ara sınırlerıne lıâ kayacağız.. şımdı de sığınmak ıstıyor. Şaşır Sozen Sultanahmet Cezaevine gon biselerini gıyerek ibadet yerıne Başkanı Erdelhun ıse. asker ola yakı, Adem ğuna yapıştık demektir. Ondan dım doğrusu. Anayasa kotulere fır derilmiştir. Sozen'in onümüzdeki gider gibi sandık başlarına kos. rak vazıfe yaptığını, hiçbır zamai Damar, Osman Gazı Gulcu, Mem kım olamıyan Husman, «Mudafaa dıyen zıhniyeti hemen yenebil sonra ışler kolaylaşır. Kervandan sat vermek içın hurrıyetleri getir gunlerde Ankara Cezaevine sevk maştu. Bo olay Türk milletinin de ıva< bır gaye gütmedığını ileri duh Alparslan. Cemil Cahıt Tokar japmıyorum, yazılı olarak verı mek mumkun mü? kalmak soz konusu değildir artık.. ve Muzaffer Kulçelı. memiştir. Anayasa fert ve cemıyet edilmesi beklenmektedır. mokrasi anlayısının ne kadar asil surdu rım » dedıkten sonra verıne otuRomalılar bınlerce yıl evvel orBizım bır «dın adamı» dâvamız lerın tekâmulu ıçin kabul edilmışMutaakıben Başkan şu tarıhî Bu dâvadd Başsavcının idamını rurken, Baskandan su cevabı aldı: man dâvasını gayet ılmî metotlar var. Uzaydaki bilinmezleri bulmak Adliyede kendısiyle konuşan ga ve nezih oldngnnu gristermeı mi? tır. Vatandaşlar arasında butunlu zetecilere Sozen: «Adalet tecelli kararını okudu • istediği 44 sanıktan Kemal Aygun, «Yapmazsan yapma Tonlarla mu la halletmışken biz yeni baslıyo tan zor bunun çozümü. öyle olmaDemokrat Parti: Bir bürriyet u ğu, birliği bozucu hareketlerın etti. Türk hâkimleri ile iftihar edi nsanlık ideali uğrnnda seferber ol. «1 Tevkif sebepleri kalkmı? tsmail Kuntav. Ferıt Sozen, Ke dafSa ile gelmış oku\acak..» ruz Yapacağımız is, fertlerımıze saydı, çoktaaan ileri uluslar araAnayasada ağır cezası vardır.» yorum» demıştır. Sozen, gazetecı mnş insanları ezmek için yalnız, bulundugundan sanık Kemal Ay nan Koç ve Gazı Avsar beraet Nedım ökmenın vekılı daha on ağaç sevgısını aşılamak ve boylece sında yerımizi ahrdık. Bunda, ceGurserin Izmirdeki konusmaıı lerin ailesıyle ilgılı olmıyan muh Anayasayı ihlâl eden teşebbüsler gün ve Ismail Küntay haklarında kararı aldıkları anlaşılanlar ara cekı savunmalara katıidığını ılade onları kesıpte yenne tarla yapma saretsiz, çıkarcı siyaset yobazlanIzmır 27 (Telefonla) Devlet telif sorulanna da cevap vermış; yapmakla yetinmedi. Üstelik irticaı bu dâvadan dolayı verilmiş bu sında ıdi. Bayardan baslamak su ettıkten sonra, sıra sanığın kendi larına mânı olmaktır. nın etkisi büyük elbet... Bugüne ve Hukumet Başkanı Cemal Gur ihtiyacı olduğu için değıl, zevkı ve da tabrik etti, bu suretle kendi ik lunan tevkif müzekkerelrinin ge retiyl» sıra ile 39 sanık Bassavcı sine geldı Ökmenın «Hamdolsun Fertlerını fıkren geliştirmeye ö dek, aydın din adamı yetiştirip, yotarafından idam cezasına çarptı boğazımdan bır tek haram lokma nem vermeden, ıktısaden gelısme bazların çanına ot tıkamak zor desel, beş gunluk bır istırahatten şerefı için vazıfe yaptığını, muha tidarına din istismarcılannı des. ri alınmisına, sonra bugun oğle uzeri uçakla An kemeleri sonunda serbest çalışaca tek yapmak istedi. Böylece Ata. 2 Yine tevkif sebepleri kalk rılmaları istenmısti. geçmedı» demesı gulusmelere yol yı tasarlamanın totahter rejımlere ğildi. Her babayiğitin yapamıyacakaraya hareket etmıstir. Gursel'in ğım, gazetecilık yapmayı düşündu türk'ün çizmiş olduğu yoldan da ıı* buhınduŞundan Ferit Sözen, Tahliye edılenler Dolmabahçe açtı Hatırlarda olduğu uzere Ök ve ozellikle Demırperde gerisi ğı «anayasa çığneme» işini bile bahareketınden once gazetecılerle ğünü, Yassıadada 12 kilo zayıfladı memleketi ayırarak Hakkı Yayıntaş, d e yakınları ve aılelerı tarafından men, arsa suııst'malı dâvasında memleketlere aıt bır sıstem oldu saran (!) hükümetler geldi geçtı. Türkive'yi Nevzat Yalçın ğını bildirmiştir. yaptığı goruşme şudur: hukum yemıştı ğunu unutmıyalım. Fertlerımizı Onun yanında bu, vişne surabu içOrtaçağın karanlıklarına doğrn Mehmet Ali Atacan, Esat Eröz hararetle karsılandılar Sual: Gonderdığınız mektuba bek. Ali Ki'tsal, Alparslan BilçHDolmabahçe rıhtımı Sözen, hakkındaki irtikâp muha sürüklemfkten çekinmedi. Semı Ergın'ın mudafıı Egesel'e ovle vetıştırelım, onlara öyle milli mek gibi kolaydır. verdıği cevapta Gümüşpala, «A. kemesiyle ilgıli olarak, «Iflamdan r, Cahıt Akbaş. Mehmet Baş. Feh İstanbul ve Ankara olavlan «ıa sıddetle çattı. Daıma aleyhte de duygu asıhyahm kı, yann kalkıpta Hele köylerımizde öyle lmamlar Türk milleti, hak ve hürriyetle. mı Bıçak, Cemalettin Çaâlı. TurP. de tasfıye yapılmıyacaktır» dı kurtulduktan sonra haızi ehemmirinin çifnenmesine, enflâsyon yo. eut Engindeniz. Erol Işık. Hasan nıklarından 34 unün tahliye edıt«> lilleri topladığını sovledı. Ergın Sılâhtara*a tesislenni uçurmağa var ki, gidin, din ve dünya konuyor. Fıknnde ısrar ederse bır ted yet değil» demıştır ceğı haberi üzerine Dolmabahçe ıse, yaptığı mucadelelere rağmen tesebhus etmesınler ları üzennde cahilhklerini görün. Iiyle varlığının eritilmesine, geri. bır alınacak mı? Suzan Sozen'in tahliyelerden ha cifer elinde istikbalinin tehlikeye Erdal. Osman Oğuz, Oünan Tozlu, nhtımı bir anababa günü halini al «vatan hair.i» olarak ıdammın ıs Referandum demek, Referan Vallah, ayak parmaklarınızı ısınrCevap: Bana böyle sualler sorberı olmasına rağmen Irtıbat Buro düşürülmesine razı olmadıjı icin T~vfık Tuzüner, Ali Ülçen, Naci mıştı. Saat 15 den ıtıbaren nhtım tenmesinden dolayı heyecanlı ol dum ısmınde bır papaz demektir. sınız. mayınız. Onların cevaplan benim Büyük çoğunluğumuz gözünde suna gelmemiş olması ve Ferit So dir ki medeni mukavemet imkân. Yaman, Mustata Özgenç. Hilmi o derecede dolmustu ki, resmi po duğunu ıfade etti Dikta ıddıasını Eğer Anayasaya evet derseniz, bu mektubumda var. Dıkkatlı okuzenın cezaevine gıderken avukatı arının hepsini sıra sıra kullandı. Elmas. Tahsm Cınemre, Dr. Mehmet iıs ekıplerı getırerek intizamı sağ reddederek mucadelelerinı tekrar papazın başımıza geçmesıni kabul tüm aydmlar bir yana, imamlar ladı. nursa anlaşıhr. bır yana. Aydın, uğraşır, dıdırıır edıvorsunuz demektır. na, durumu kızkardeşıne bıldırme Fakat, basın hürriveti, toplanma Dinçer. Cemal Tarakçıoğlu, Ibra lanmasına çahşılıyordu. Sual: Gumuşpala'nın mektubuBeraet edenlerin eşleri, çocukUsinı isterken Suzan Sozen'den hiç hürriyeti iptâ! edilip de, Parlâ hım Çubuk. Orhan Andaç, Ö Lutfi Hâtıra defterinden pasajlar oku Propagandasına manan, sayılan yapar; ımam bir lâfla yıkar. Her nu aldınız mı? Kesimel. Mehmet Eren, Hidayet n, anne ve babalan ellerinde nu yarak gençlere ates açılmasını tas da hayh kabarık bır kitle mevcut dedikleri iyettir sanki... soz etmemesı dıkkatı çekmıştır. mento demokrat liderlerin bir bas Basbuğ, Gazi Avsar, Ali Düzenli. ketlerle bekleşıyorlardı Cevap: Almadım. Bu dâva çozulmedıkçe, yurt kalvıp etmedığını açıklıyan Semı Er ken, 2. Cumhuriyetimizın gelecekı âleti baline geticilince, Türk Osman Yıldırım ve Besim Aksoy Sual: Gümüşpala 47 vilâyette se Saat 19 30 da vapur rıhtıma vakmdıracağız diye hep diğer dâvamilletini nçuruma sürııklemekten haklamdaki tevkif müzekkerele naştığı zaman ılk olarak tahliye gın, «Tevkif edıldığımden berı beş ğınden suphe etmemek biraz fazla larla uğraşmak, havanda mı döğçimi kazanacağını föylüyor. Bu Turizmi teşvik edecek kartaracak tek çare insan baklan yavrumun çektıgı sıkıntı ve çıleyı ıyımser olmak demektir. hususta ne diyorsunuz? rinin g«ri alınmasına v e başka edilen 32 kişi Irtibat Burosuna aGerıcılere bıraz taviz vermekle meye yakındır bevannamesinin açık bıraktığı yol bır sebeple tutuklu veya hükümlü lındı ve oradan da serbest bırakıl memleketin huzuru uğruna katlatedbirler alınıyor Cevap: Seçim Kanununu okuma AH Omnan ÇAKDt nılması mecburi normal bır feda kolayea kıtle sahibi olunabilen dan yürümek oldu. dı. Beraet edenler arasında heye kârhk olarak kabul edıyorum. I memleketımızde zihnıyette reform mış o. Okumadığı için böyle soydeüillerse salıverilmeleri için Di Baştaraıı 1 incı sahıfede liıyor. Nıspi temsilde vilâyetlerde Atatürk tnkilâplannın bekçisi, •an Bassavcılığma müzekkere ya candan ağlıyanlar ve yakınlarının ktrftı defa vekılliği kabul etmem yaptlmadıkça ılerleme kaydedüekollannda bayılanlar da bulun Grupla kabine arasında bır muva ceğme ınanamıyorum Evet, .zıhni Güney Kore eski Cumtopyekun seçimi kazanmak diye Italya'da San Rameo'da yapılan Garp anlamivle hürriyet ve insan ılmasına, maktaydı. bır şey yoktur. En küçük parti melodı musabakası tıpınde olacak haklarının koruyncnsu olan Türk zene unsuru sağlamak ıçındı» dedi yet ıthal edecek değıliz ama, gerı hurbaşkam Yardımcısıtır. Bu musabakalarm benzerı Yu3 Tevkif tarihine göre. tevkif bıle bır kaç mebus çıkarabılir. ve mucadelelerini anlattı Bu ara cı zıhniyeti yok edecek zemini hananistanda da yapılmaktadır. Bi ordnsn, 27 Mayıs 1960 günü bare. iebebi kalkmış bulunduğundan kete geçerek memleketin üzerine nm emlâki müsadere Sual: Gümüşpala, partısınde ça rıncı seçılen veya diğer derece ada da «1957 seçrmlerınde Mıllı Mu zırlamak ve geliştırebilmek içın, Yolsuzlukların anık Muzaffer Külçeli hakkındadafaa Vekıli olarak seçimlerin ne millî eğıtım dâvasını lışanların vatanperver insanlar lan melodılerın dünyaya yayılarak çökmüş olan karanlığı vırttı. halletmek ki tevkif muzokkerestnin geri alın edildi açıklanmasına ticesınde ıktidarı kazanana devret mecburıyetındeyiz. olduklannı söylüyor. Inkılâp idaresi, Türkiye'yi d e . masına ve başka meşhur olması ve kendı memleketsebeple tutuk mekte azimlı idım. 27 mayıs sabaSeul J7 (ajı.) Resuaen «çıklanRifat ÖZER Cevap: îyi biliyor. Aferın ona. leri için buyük propaganda yapma mokratik rejime doğnı süratle gö veya hukümlü değilse sahverilme devam edlliyor hı beni Harb Okuluna goturduler. dtğına göre, Guney Kor* Hflküm*Çok ıyi biliyor. sı üzerine memleketımız için de türmek yolnnda büyük ve Mmi. sı için Divan Başsavcılığına mü*** M. B. K. Irtibat Burosu dün Burada bana karşı gosterılen katı eski Cumhurbaşkan Yardımcısı mi gayretler içindedir. Sual: Yeni kurulan diğer par boyle bir müsabaka tertıplenmesi ekere vazılmasma, de Adanalı Hacı ömer ile dırşinas ve temız hareketlerı haKi Pong Li'nin emlftkine elkoytileri de ikaz edecek misiniz? Evvelâ ihtilâlin hemen ertesi zorunlu gorulmuştur. 4 Sanık Ihsan Çilekeş, Kâmil Son Havadis Gazetesinin şımdiki yatımın sonuna kadar unutmıyacamustur. Cevap: Şkndi biz, A.P. ile mes2 Turistik roman musabakası: gfinü bütün demokratik teminat. şıklıgil, Hüseyia Koçyıldır ve imtiyaz sahibi Kemal Pekün'ün ğım. Bır kabahatım ve gunahım ol100,000 ıterlin kıymetindeki emgulüz. Hepsını birden ele alır Yabancı dıllere tercüme imkânı ve ları ihtiva eden yeni bir Anayasa' Zıraatta münavebe ortak bulunduklan Bossa Şırketi madığını ıddıa edecek değılım, bir lâkin müzayede ile satılacağı hasak işin içinden çıkaoıayız. «fepsi recek ve memleketımızı veya bir nın yapılmasını bir ilim heyetine kusurum oldukı buraya getırıldım^ Turdumuzda, günümüzün en mfi ber verilmektedir. Bu satıstan eldoğrulacak, doğru ve temiı yolu bolgesini tanıtacak olan romanlar tevdi etti. Suçlular, askerî mahke Adaylığım koyacak me ne 1.700.000 dolar karşılığında do. dedı. viz kredisi temın ettığı; eşı, kayın him dâvalanndan biri ziraatte ye de edilecek hasılatla Seul şehri ile bifjacaktır. arasında da bir müsabaka tertıp mey e değil, sivil Adalet Divamna nilik japabilmektir. Çiftçiye trak Kımpo hava alanı arasında kara pederi ve kayınbıraderının ortak Sual: Gümüşpala, eski D.P. lile lenmış ve Bakanlıkça oduller kon tevdi edildi. Bunları n mnhakeme. murlann istifa süreleri olduğu Çiftkurt Sirketıne de 5,5 Mutaakıben Sebatı Ataman dık tör satıp, fazla yer ektirerek istih yolu yapılacaktır. muştur. Bu musabakaya ıstırak, en leri en büyük âlenivet içinde dün rın A.P. ye sanlmasının suç saçok az bulundu Bılmdığı gibi Ki Pong Li, 28 nimilyon Hralık usulsuz kredi temın tava gıdıs iddialarını reddeden sa sali artırma cihetine gitmek hiçbir vıldığını, halbuki diğer partılerm geç 15 aralık 1961 tarıhıne kadar yanm çÖ7İeri önüııde yapıldı \e \unmasini yaptı. zaman yenilik değildir. Çünkü mah san 1960 da Sıgman Ri'nin istifaya Bastarafı 1 inci sahifede ettıği ıddia edilıyordu dır. yapıhyor. de D P. lıleri çağırdığmı soylüsul olduğu sene iyi, olmadıği sene zorlanmasından sonra ailesi ile birGerçekten karar, memur adaylaGürtnnca itirazda bulondu 3 «NATO içinde Türkiye» koyor. Bu hususta ne dıyorsunuz? tbtilâli >aratanlar, idareyi doğ. 1 29 temmuza kadar istifaya mecçiftçi borçludur. Kaldıki traktör likte ıntihar etmişti. Yuksek Soruşturma Kurulunca Cevap: Bunları Gümüşpala soy nusunda senaryo musabakası: NA rndan do^ruya ellerine almadılar, bur kılarken, herhangi bir maddi Burgiba'nın özel \e parçaları jurdumnzda imal edil bundan bir sure once açıklanan TO camıasına mensup memleketle Hükümeti sivil şahıslara tevdi hukuk kaıdesine lomıyor. Soyletıyorlar ona. Bır mez. dayanmamakta ve Yassıada Irtibat Bürosu tararin bu yoldakı çalısmalarına para ettiler. Geçen ocak ayında bir temsilcisi geldi gun doğru yolu bulaeak. Eski D.P. Memleketçi Parti Hakikati görelim ve satafatlı sözve «olsa olsa, bu seçim, genel, ara lıler ıçin sozümüz yok. Onlar da lel olarak 10 yıllık çalışma suresı Kurucn Meclis knruldu, ilim he. ve yenıleme seçımlerınden, yenıle fından yayınlanan bir teblığle, sâ (Bastarafı 1 ıncı »ahıtede) Bastarafı 1 ıncı sahifede leri bırakarak, dâvalarımızı basite içinde Turkıye'nin NATO camıasın yetinin hazırladıği Anayasa'yı ele bık D.P. Mılletvekıllennden, gay. vatanperver ve temız insanlar. Biz dakı yerıni anlatan bu senaryo mu alarak onu veniden insa etti. Bu meye benzediğinden» gibi bir geri mesnı servet yapan ve haksız Mr. Şattı, mesajların mahıyetini doğru götürerek, o eihetten balle Kenan Esengin bugun C. H. P. onlara sevçi duyarız. Asıl üzerinrekçe ileri sürülerek, 29 temmuz iktisaplarda bulunanların isimleri açıklamamakla beraber, geçenler delim. ne kaydını yaptırmıştır. de durduğumuz eski kurtlardır. sabakası ıçin de oduller konmuş Anayasa'yı tetkik edenler, Türk tarıhi ortaya çıkarılmaktadır. Iste size bir hakikat: TurdumuzEsengın'in partıye gıriş beyantur. de Frnsızlarla aralarında çarpışmabildinlmişti. milletinin demokratik prensiplere Mugalata yapmamalı, işi doğru da, ziraat işlerinde münavebe tat namesını Orhan Öztrak, Dr. Ke Tenkid edilen husus, sadece, bu 4 îkınci Cumhuriyet Marşı mü ve Atatürk fnkılâplanna ne dere. Bununla ilgili olarak, «henüz lar olan Bizerte deniz ussü ile il bik edelim. Münavebe nedir? Anla , i ı Beyazıt ve Ferit Melen imza gdrmeli. Bir de «yeni Anayasa katarıhi tesbit ederken gidılen yol gili olduğu anlaşılmaktadır. Tahma bul edildiği sırada.. » diyor Hançi sabaTcası: Gelecek nesillere bugun ce bağlı kaldığını göreceklerdir. değıl ve fakat aynı zamanda çift kesinleşmeyen bu iddialar, Yük minlerımıze gore. Tunus, bu konu tayım. Çesitli bitkilerin degişik gı t lamışlardır. ku devrı hatırjatmak maksadıyle Anayasadan bahsedıyor' Yeni ASivasi partıler seçim hazırlıkla meclisli parlâmentoya gırmek isti sek Adalet Divanınca grirevlendi da Türkiyenin, silâh ve cephane dalara ihtiyacı vardır. Gene değı tşçi Partisi destekliyeceği psrtiyi nayasaya A. P. cnensuplarmdan bır marş musabakası tertıplenmiş rına baslamıslardır. Inkılâp Hü. en subay, hâkim ve memurların rilen Naipler heyetinc e ıncelen gondererek kendilerıne yardım ettesbit edeeek 'İ80 inın nayır dedıği bellı. Hayır tır. kümeti bir yıl içinde, demokratik bu kadar kısa zamanda böyle bir mektedir» gerekçesiyle, sâbık İ s . mesını istemektedır. Ankara 27 (Cumhuriyet TeÖzel sektörün elinde leks) Turkıye Işçı Partisinin tanbul Milletvekillerinden M. Fadediğı Anavasaya sığınmaya lüdüzene engel olabilecek bütün pü cıddî karara varmalarının imkânDun akşam Yeşılkoy Hava Alaruk Gürtunca'nın kızı Ülku G. zum yok.. ız hale getırilmesi hususudur. rüzleri ortadan kaldırmıstır. bulunan fazla imalât 120 kışilık parti meclisi, ağustos nında kendisiyle goruştüğümüz Ha112 sayılı kararda evvelâ, önü Ongun dün bir açıklamada bulun. bıb Şatti, uzun yıllar Ankarada Şimdi bütün Türk milleti Ana. 8 1 5 tonluk pres Sual: Gümüşpala A.P. kapatılır Bastarafı 1 inci sahifede ayının ılfc haftasmda şehrimizde muzdeki seçimlerin bir genel ve muş v e bu mevzuda yazılı bir »a Tunus Buyükelçılıği yaptıktan sonyasa'nm halkoynna snnnlmasından bır toplantı yapacaktır. sa sıyasî dengenin bozulacağını Avrupa yapısı kullanılara seçimindeki şartlan ihtiva et vunma hazırlıyarak gerekli itira ra geçen 15 haziranda memleketı çeşitlı kaynaklardan ve bu arada sonra, seçime geçmek icin şevkle Seçımlere katılmıyacak olan İş. sovluyor. zın yapılmıs olduğunu bıldirmis. mensucat sanayii içın tahsis edimış eksantrik pres alınacakmedığı, zıra 306 sayılı Mılletvekıli hazırlanmaktadır. mizden ayrılmıs bır kimsedır. He len 75 milyon liralık krediden kar çi Partisi bu toplantısında, seçimCevap: O husnü kuruntusu. tır. Muracaat Istanbul posta Türkiye'yi sevenler, Türkiye'nin Seçim Kanununun 5. maddesı uya i tir. nüz yeni bir goreve tâyin edılme şılanacaktır. Hatırlanacağı uzere lerde destekliyeceğı partiyi tesbit Sual: Kennedy'nin konuşmasmı kutusu: 1220.. dostn olanlar, ekim ayından evvel rınca genel ve ara seçimlerin başmiş olan Habib Satti, 17 26 tem sanayıcılere imalâtlarına yardımcı edecektır. Toplantı açık olarak nasıl karşıladınız? (Cumhuriyet: 2534) langıç tarihlerinin kanunen tesbit Ahmet Çiftçi için Türkiye'de demokratik bir idare. muz tarıhlerı arasında Dakar'da Cevap: Çok ivı konuşmuş. olmak ve malıyetlerini duşurmek yapılacak ve tartışmanın netıce. edilmiş olduğu, bu sebeple onumuz nin bütün teminatiyle birlikte ^n. yapılan Afrika Devletleri Konfesinde alınan karar bir tebliğ ile idam istendi ransına katılıp iki gün önce Tunu konusunda Maliye Bakanlığı tara halk efkânna duyurulacaktır. rnldnğnnn görerek sevinecekler. deki seçımler için bu hukumler uyarınca bir baslangıç tanhinin dufından düşük faizle 75 milyon liAdalet Partisı mrnsuplarından sa dondukten 6 saat sonra, Habib dir. Türkiye'nin Devlet ve Hükü. Partilerin kâğıt ihtiyaçlan met Başkanı olarak onlara bn se. unülemıyeceğı ileri sürüldükten olduğu bildirilen ve b*r süre ön Burgiba kendisini dzel temsilcisi o ralık bir kredi verilmişti. Bu kre j Ankara 27 (Cumhuriyet Tesonra, «şimdıkı seçımler olsa olsa ce de suçustu yakalanan Ahmet larak tâyin etmistir. di sanayiciler tarafından kullavinçli günleri vaad ediyorum. Ata leks) Seçime girecek olan siyasi nılmaktadır. tfirk'ün dediği ve istediği gibl eçımın donem bitmeden yenılen Çiftçi adındaki genç hakkmda tah Mr. Şatti dün bıze, «Türkiyeye mesı karan uzerine yapılan seçım kikat tamamlanmıs ve dosyası Iktisadi Işleri Süratlendirme Ko partiler, seçımlerde sarfedecekle. Türkiye, «Muasır medeniyet sevi. tekrar gelmekten sonsuz bir mem mitesi tarafmdan alman bu kara ri kâğıt miktarını on gun içinde sı yesine nlasmak için» büyük bir lere kıyaslanabılir» denilmekte, mahkemeye sevkedılroıştır. nuniyet duydum» demistir. buna gore de Kurucu Meclisın serın uvgulanmasına onümüzdeki pariş edeceklerdir. Bu hususta gayretle ralışmaktadır. 1 İşletıae.Tiızın Hacımahmut bölgesi ormanlarında mevBeyazıtta yakalanan Çiftçi hak Bazı Turklerin gönüllü olarak Yuksek Seçim Kurulu tarafından çim tarıhı karannın 22/7/1961 de cut 5500 kental çam odunun iştıhsal ve Karacalar deposuna kında Askerî Savcılık tarafmdan Tunusta çarpısmak ıstemesıne te gunlerden ıtıbaren başlanacaktır. C.H.P., C.KM.P:, A:P: v Y:T:P: Türk ordnsnnun da bütün hede. ilân olunduğu belırtilerek, Seçim e nakıl ve ıstıf ışı açık eksıltmeye çıkarılmıştır. fi Türkive'yi dürüst seçnmlere ye. Kanununa gore, bu tarihten ıtıba hazırlanan iddianameye gore suç, mas eden ozel temsılcı, TunuslulaGenel merkezlerine birer yazı gön arasında fesat çıkarmak, rın bu jestten çok mütehassis kalni demokratik idareye kavustur. ren 7 gün içinde istifa dilekçesinin halk Boğazdan geçirilecek derilmiştir. 2 Istihsal, nakıl ve depoda istif işinın muhammen bedelı dnktan sonra, vekar içinde. ken. verıimesi zarureti ortaya konmak T.B M.M. yerine kaim olan M.B K dıklarını ve Tunusta Türklere karbeher kental içın 3.50 hra takdır edıîmiştir. Bu yazıda, partilerin kâğıt ihti ve Kurucu Meclisi iskat ve vazife sı dostluktan ziyade kardeslik hissu borusu dini yalnız ve yalnız vnrd savun. tadır. yaçlarının miktan sorulmakta ev3 Açık eksıltme 4 8 1961 tarıhme tesadüf eden cuma günü gormekten men etmek maksadıyle sı beslendığını •bıldırmıştir. masına hasretmekten ibarettir. Bastaratı ı ıncı Bır kıyasa dajamlarak verılen saat 15 00 de Işletme Mudürlüğü binasmda toplanacak Komisistenmektedır. Özel temsılcı dığer sorularımızı Refık Tulga kendısinı Belediyede yıne memunın gizli teşkilât kurarak bu curume von huzurunda yapılacaktır. Cemal Gürsel kararın,olacak bır kıyaslatesbit edil teşviktir. şu şekilde cevaplandırmıştır : ziyaret eden William Brathers Hacettepe Çocuk Hastahaehine şekılde 4 Eksıltmeye iştırak edeceklerden °'o 7 5 hesabiyle geDevlet ve Hükümet Başkanı mesi, meselâ önümuzdekı seçımle Ahmet Çıftçinin Türk Ceza Ka CENTO devletlerinden yardım Şirketı temsilcileriyle beraber Su nesi yararına suare çıcı temınat alınır. lar Idaresıne gıtmıştır. ın bır genel seçim karakterınde nununun 146 ncı maddesıne gore istıyecek mibinız? Yangın netıcesinde buyuk bır 5 Bu işe aıt şartname Bolu Orman Başmüdürluğü, Mu Bu devletlerın bızı destekleTulga valilik görevine olduğu kabul edılerek, 15 ekımden olum cezasına çarptırılması Savcı mesi Bizerte dâvasımn hallmi çok Sular Idaresinde yapılan toplan hasara uğrayan Ankara, Hacettepe durnu, Gejve İşletme Mudurluklerı ile Taraklı Belediye Reıstıya Sular İdaresi Mudurü Asaf ki ay önceki 15 ağustosa kadar tarafından istenecektir. Çocuk Hastahanesi için bu akşam hğı ve îşletmemızle alâkalı Bolge Şeflığınde gorülebılır. devam edecek Tufan ve dığer ilgililer de katıl saat 21 de Beyoğlundaki Fransız memura duşunme ve istifa payı bıDâvanın ılk duruşması bu gunkola\ laştnacaktır. Ne gibi yardımlar istıyorsu mışlardır. 8 îsteklılerın belırlı gun ve saatte temınat makbuzlan rakılması mümkün gorulmekte, e saat 14 de 3 numaralı örfi Idare Bastaratı ı ıncı »anıtede Sefaretınde buyük bir suare tertipnuz? ile birlikte Komisvona müracaatlan ilân olunur Vali ve Belediye Başkanı Refik « Boyle bir tâymden habenm ğer boyle bir tasarrufun kanuni Mahkemesinde yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Burgıba, her Tulga bir müddet sonra toplantı. lenmıştır. mesnedi yoksa. kıvaslama suretiyle (Basın 3876)/2551 yoktur Benim için her vazife mu Bayan Selım Sarper'ın himayeletürlü yardımı Tunusun kabul et dan aynlmıştır. kaddestır Hangı vazıfeye verilır tesbit olunan 29 ekımin de aynı karınde kurulan bır komite genıs Belediye, D. Bahçeyi meğe hazır olduğunu bildırmıstir. nunı mesnetten mahrum olduğu Bundan sonra devam eden topsem seve seve gıderım. Ayrıca ha bulunmaktadır. Bastarafı 6 ncı sahifede Bu yardımlar mali. erzak ve askerî lantıda daha ziyade te^nik konu. çapta faalıyette edilmektedır Muhtelıf memleketlenn diplomaHAYALİNİZE EN UYGUN berım olsaydı hiç saklamazdım Ön fadetemmuz tarıhımn ikinci buyük tizm müsabakaları da iptâl edılme yardımlar olabıhr. 29 lar gorüşulmüstur. Şirketin 20 mil ce o vazıfeye dusunulmuştum fa Sılâh yardımı da istıyor musu yon lira talep ettiğı tahmi edil tık heyetlerı tarafmdan gönderilen kat Hukumet burada kalmamı uy mânıası, halen devlet hizmetinde tehlikesi ile karşı karşıya kalacak nuz? çeşıtli hediyeler tasnıf edilmekte n bulunanların, aday olmalarına ım tır. Diğer vilâyetlerden atletlerini mektedır. Anlaşmanın onbeş gun ve bu gece ıçin Istanbulun en mesgun gordu. Bizerte şehrinde son olarak sonra imzalanması beklenmekte. hur ıkı orkestrasmın da angaje kan bırakmamasıdır. İki gün ıçm İstanbul sampıyonası ıçin getırmek ITELEFONLARIN'DA Gursel Paşanın yâveri de sade de hiçbir memurun, seçim bölgesi için teşebbüse geçen kulüpler bu vuku bulan çarpışmalar gostermısedildiği bıldırilmektedir. ce bır nezaket zıyaretınd e bulun. ne gıderek, durumunu ve kuvvetı vaziyette zarara gireceklerdir Olay tir ki, Tunusun eksik olan tarafı dir. Reklâmcılık (1182)/2539 mustur.» nı kontrol edemıyeceği ileri surul sadece atletızm muhıtind değıl bu asker değıl, fakat ağır sılâh ve teçmektedır. tun spor efkârında hayret ve tees. hızattır. Fransızlar uçakları sayesınde asker \e sıvillerımızı oldurBundan baska bu şartlar altın surle karsılanmıstır meğe muvaffak olmuslar. fakat bıda genel seçımler yapıldıktan sonzi mağlup edememişlerdır. Ağır sıra, çıft meclisın bırçok kıymetlerCan'm transferi lâhımız olmasa bıle, biz, her turOdamıza, 1961 yılı Fuar Kontenjanından 51.01, 51.03 pozısAşağıda yszılı meyvalar 10/8/1961 günü Lüleburgaz As Sat. Al. Kom. da kapalı zarf usulü ile den mahrum kalabıleceği, ikinci Bastarafı 6 ncı sahitede lü fedakârlığa katlanıp ne olursa vonlu sun'î ve sentetık ıplıkler 56.01 ılâ 56 06 pozısyonlu sun'î ihale edılecektr İhale; bir istekliye yapılabileceği gibi Luleburgaz Babaeski; Edime ve Suloğlu garnizon bır mesele olarakta, 29 temmuz tari Dığer taraftan Can Italyaya gı olsun, Bızerte'yı Fransızlardan geelyaf tahsisi yapılmıştır. larma şartnarrelerınde yazılı miktarlarda ayrı ayrı da yapdabihr. Ersaf ve şartnamesi her gun Kom. da hının dayandığı sebeplerın tenkid dip mukavele yaptıktan sonra don ri alacağız, buna azimlıyız. konusu yapılabileceği ve bazı poYukarıdaki maddelerle ilgili ticaret ataşelikleriyle, mümesgörulür: Tek'ı/ mektuplarının ihaleden bir saat önce Kom na verıimesi şarttır. Tunus Cumhurbaşkanı, CENTO lemıklere vesıle verebileceğı ıyi mek üzere 5 gün izin talep etmiş sıllerın, aşağ.da ısım, adres ve telefon numarası belirtilen. tır. Ancak asker olan ve askerliği memleketlerınden gavrı Arap, Gunıyetle ileri surulmektedır. C i ns i Miktarı Tutar bedeli Gerici teminatı İhale saati Odamız mutemedine ıfıüracaatları hususu ehemmiyetle tebliğ nı yapmıyan bir kimsenın bu «eney Amerıka ve Afrıka ulkelerıne 112 sayılı kararın değistirilmesi l | u n u r (Basın 3880)/2552 veya Kurucu Meclisin bır kanun kılde yurt dışına çıkması mevcut de ozel temsilciler gondermıstır. 64 000 Lira 4450 Lira Taze üzüm 80 000 Kilo 11 tâlimatlara göre mumkun olmadı. Mutemet: Sun'î Elyaf A. Ş. Nadir DATI tasarrufiyle bu meseleyi halletmeAdres : Yesildirek Han No. T, Sultanhamam. 31 200 Lira 2340 Lira 104 000 Kilo 15 Kavun CUMHURtTET Bizerte buhrali lüzumuna devlet hizmetinde bu ğından izin talebınin reddedıleceTelefon : 32 11 43 lunanlar tarafından işaret olunmak ğine muhakkak nazariyle bakılmak nı ile alâkalı en aon gelişmelerı, 3 2340 Lira 1530 Karpuz 104 000 Kilo 31 200 Lira tadır. uncü sahifemizde bulacaksmıı. (1068 Basın 34885/2530 tadır. Mayın tarlasına düşeıt iki kaçakçı öldü, biri yaralandı Demokrasi Yolunda Türkiye istanbul ve Ankara olayları sanıktarından 47 kişi beraet etti Anayasa dâvasımn dünkö müdafaaları YUNUS NADİ armağanı EN ĞNEMLi DAVAMIZ NEDİRF İ9GII9G2 3 I 2 Devle! Orman İşletmesi Göynük Müdürliiğünden: ISKRA Lüleburgaz Gar. Sat. Al. Kom. Başkanlığından İstanbul Sanayi Odasından
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle