12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TAC eder Derıdekı lekelerı gıderır Cıldın buru$masıni onler Vara ve yanıkları geçırır ErgenMk sıvılcelennı yok krenv Pıyuıya verildi ( mjmi T«ni jtri MUHTAR tkZM AfirefoMÜ Cad. Bklttp H u 1İMaaM TH V 22 21 T«lfr»l. TORKtTAL İ8TAM8UL umhuriyet K U R Ü C U S U : YÜSÜS NADÎ OBERMANN Millî Eğitim Bakaahğmca yayıınlanmakta olan Dünya Edebiyatmdan tercümeler serisinden Fransız edebiyatçısı Senancour'un Bedia Kösemihal tarafmdan dilimize çevrilen «Obermann» eseri basılmış. MîILî Eğitim Bakanlığı yayın evleryiyle bütün kitapçılarda 400 kuruş fiatla satışa çjkanlnuştn. (Basm 2454),2541 İL TU0/25UT 3$. yıl Sayj 13.282 SUgrai T* maktup adre«l; Cumhuriyet Istanbo) Posta Kutuju: Ictanbol No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 28 Temmuz 1961 ".Istanbul ve Ankara Gürsel "Gümüşpala hayır dedirttiği olayları sanıklarındon Anayasaya şimdi de sığınıyoryy dedi 47 kişi dün beraet etti Devlet ve Hükiunet Başkaıu düıı Ankaraya döııdü Gümüşpala'nın: Deliüeri varsa mahketneye versinler» sözüne Başkan Gürsel: «Zamanını biliyorum. Buna esldlerin dili ile te cahülü ârifane, denir» diye cevap verdi T Devlet Başkanı Ânayasada vatandaşlar arasında bütünlügü, birliği bozucu hareketlerin ağır cezalan olduĞunu da belirtti Gursel'in bir makalesi ıtnıııııııııııııııııııııııııııııııııııı Saıuklardan 69 unun da mııhtelif cezalara mahkum olduklan karardan anlaşıldı (Özer OZTEP bildiriyor) ııııııııifiıııııııııııfııııı Devltt ve Hükumet Başkanı OTgtneral Cemal Gürtel'in yaban« dillert tercüm* edilen Mr makaleıi dün yaytnlanmışta. Dtvltt Batkanmın makalesi tDemokmi volunda Türkiya bajlıpmt ta&maktadır. Makalenm metnini aynen bildiriyonız: Ban Batılı yaıar ve düsünürle. rln, hatta Türkiye yi yakı n tanı. Anayasa Dâvasının dunkü savunn u o gereken bazı dost memle. magında lanıklar ve müdafileri yiketlerln, politlk» knlislerinden bi. ne «avunmadan ziyade hislere hıı« kadar gelen tereddütlerine bn tap etmeyi daha uygun buldular. Gürsel dün Ankara Hava Alanında Bakanlar taraiındaa karfilanırben yazımda cevap vermek istiyomm. Türkiye 27 Mayıg 1960 ihtllâlinl, ferçek ve Batılı m&nâsiyle demok raaiyi kannak için yaptı. Bn lbtl. •ttli bütün millet anralnyordu. Tflrk ordnsn ve Tfirk gençliği bn arznlan tahakknk ettinnek yo. lnnda clele verdi. Orda v e genç. lik 27 Mayıı tnkılfibının Türk mil. leti adına aktlf unsurn oldnlar. Bnndan dolayı da ordn'nun reak. •tyoner blr tntnma sahip olman ve memleketi bir askeri Jnnta yo. liyle idare etmek istemesi hiç bir nman bahlı konnsu olmadı. Türkiye maalesef Demokrat Par ti devrinde diktatörlüğe kaymıştı" Toplantüar yasak edilmis, basın üzerine hiç bir memlekefte tecrübe dahi edilmemif olan yasaklar kon mnştnr. Parlâmentodaki kfirsü hurriyeti ihlâl edllmiş ve Demok. Ankara 27 (CumhuriyetTeleks) rat Parti Meclis rabıtları üzerinde diledigi gibl oynamak imkânını Altı Bakandan müteşekkil clkbnlmnştnr. Meclisteki sözlerinden tisadl Isleri Süratlendirme Komidolayı bazı mebuslar hapse atıl. tesi», Sonbahardan önce piyasadaki durgunluğu gidermek, bir canmış, bn mebnslann söıleri sabıt. lıhk yaratmak ve ihraç imkânlaIardan çıkanlmıştı. Üstellk De. nnı artırmak için önemîi kararlar Kendini Belediye nizamlarımokrat Parti Hfikümeti bir parti. aloaıştır. • na nydnrmıyan, çalçılı çalgızan idare kunnnjta. Kendisine §ıı, içkili içkisiz, bütün nmnBu konuda faaliyete ilk olarak bağü görfinmiyen vatandaşa ek. mî yerler rnnhtelif cezalara mek Termiyor, bütün mevkilere mensucat sa/ıayiinden başlanacakçarptınlıyor. kendi taraftarlannı getiriyordn. tır. özel sektörün elinde bulunan Pek de iyi olnyor. tktidarda tntnnmak İçin bn parti. fazla imalatın iç piyasada eritilTalnız Belediyelerimizin nzanlan beslemek mecbnriyeti ile memesi ve öteyandan dış piyasaya nuttnkları, aslında pek mühim, karşılaşınca, nüfnz suiistimali ile maliyet yüksekliğinden ihraç imbir nokta var. Malumdnr ki rü?vet ve hırnılığa da göx ynm. kânınm olmaması hususunu dikbn cezalann baçında «kapatma kate alan komite, kararlannı bu mak mecbnriyetinde kalmiftı. karan» geliyor. Filân lokanta konuya teksif etmiştir. Bn sigtem onnn ekonomlk poll. üç gün kapalı. falan gazino bes Sümerbank tarafından bundan tlkagına da tesir etti. Oy toplamak gün kapalı. için memleketin gelirinl geUşl gii sonra özel sektörün elinde buluPeki ya çalısanlar? xel sarfetmekten çekinmediği gibi, nan fazla imalât alınacak ve iç Bir lokantada, bir çazinoda, enflâsyon yolnna da başvnrmak piyasada bir canlılık yaratılmı? garsonlnk yapan, çalgi çalan, ETTİLEK. iurısük muesseselerın dert ve dıleklenni sarkı söyliyen vatandaşlann mecbnriyetinde kaldı. Bnnnn ne. olacaktır. öteyandan Sümerbank dınlemek üzere Basın • Yayın ve Turizm Bakanlığı tarafından ter^ gundelikleri ne olnyor? ticesinde Tfirkiyede enflâsyonun ya »atın aldığı bu cnensucat madderattığı sosyal bnbranlar ba?gös. lerini dış piyasalara rekabet ede tiplenen toplantı dün Hilton Otelinde yapılmıştır. Resımde bilhassa Pek nazlı ve meshnr olanlan Belediyeden şikftyet edilen toplantıda konuşan bir müessese sabıbi j bir tarafa bırakılına. hiç bir terdi. Ve bdylece ynkanda ifade bllecek fiatlarla ihracata başlayagörülüyor. ' gazino sabibi bn vatandaşlann ettiğim gibi nttftu roiistlmali, hır. eaktır. Sümerbankın zarara ugrasızhk alablldigine arttt. Parlâ. ması halinde bu zararın yüzde onu yevmiyelerini vermemektedir. I Arkagı Sa. 5, Sn. 3 te Halbnki bir «patron» nn çu Arkan 8a. S, S t . 7 de veya bn hatasından dolayı berikller niçin mes'ol olranlar? Cezays müstahak olanlar çahşanlann gündeliklerinJ 5demlye mecbnr tntnlmalıdır. B9yleee, hem ceza daha tesirIi olnr, hem de tamamiyle kaMemleketçi Serbest Parti adını alan siyasî teşekkülde nnnsnz blr bareketin önflne feyapılan diğer tüzük değişiklikleri bugün açıklanacak; çîlir. • C.K.M.P. den aynlan K. Esengin dün CH.P. ne girdi Demokrasi Yolunda Türkiye ııııııtııiHiııııııııııııııııııı Ankara, 27 (CumhunyetTeleks) Be$ gündenberi İzmir'de bulunan Devlet ve Hükümet Başkanı t>rgeneral Cemal Gürsel bugün 13.45 de T.H.Vjıa ait F^O uçağı ile şehrimize gelmıştır. Başkan Gürsel hava alanında Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek, Devlet Bakanı Sıtkı Ulay ve Ankara Valisi Nun Teoman ile yaverlerı tarafından karşılanmıştır. Arka» Sa. 5, Sfl. 1 de 116 samklı Istanbul ve Ankara olayları dâvasının kararı dün açık landı. Kararın hazırlanış şeklinden anlaşıldığına göre sanıklardan 69 u mahkum, 47 kişi de beraet etti. Bu arada sanık savcı yar dımcılanndan Cemil Cahit Tokar tevkif tarıhi dıkkate alınmak suretiyle daha once tahliye olunmuş, dün de komıser muavini Mu zaffer Külçli hakkındaki tevkif müzekkeresi ayni şekild» geri almmıştı. Bu suretle bu ıkı sanığın tahliye edılmelerıne rağmen nıahkum olanlar arasında bulunduğu Arka» Sa. S. Stt. 4 te Anayasa dâvasının dünkü müdafaaları ^ Sanıklar dün de savnnnadan ziyade hislere hitap ettiler Özel sektörün elinde bulunan fazla imalât satın alınacak Sümerbank tarafından alınacak bu maddeler ucuz Ciatlarla dış piyasalara saülacak Ekmek parası ile oynamamalı Bu arada 1leri şoyle dedı: « Bizim çamurumuz kahrolısı • politikanın çamurudur, yoksa vstan ihanetinin çamuru tieğıl. Vereceğiniz karar bu politika çamurunu götürsün ve milletimizin yüziine bizi temiz olarak çıkarsın. ÖTunus Cumhurbaşkam Habib lıim zor, hattâ mühim değildir. Kardeşimi bağırsak düğümlerrtnesi Burgiba. Cemal Gürsel ile görüşgotürdu Lutfi Kırdar Bajsavcmın mek uzere Türkiye'ye özel bir tem' • ' • • 8 " **ü 6 da silcisinı göndermiştir. Beraberinde ' Burgıba'dan Gürsel> bir mesa) getırmekte olan özel temsilci Habib Şatti dun akşam saat 20 de sehrimize gelmiş, bir saat kadar Yeşilköy Hava Alanında kaldıktan sonra Ankaraya gitmiştır. Mr. Satti bugün randevu aldığı takdirde, Devlet ve Hükümet Başkanı Gürsel ile görüşüp Tunus Cumhurbaşkanının mesajını verecektir. özel temsilci Ankarada uç gün kaldıktan sonra Tahran ve Karaçi'ye giderek aynı şekilde îran Şahı ile Pakistan Cumhurbaşkam Eyüp Han'a Burgiba'nın özel mesajlannı verecektır. Arkaeı Sa. 5. Sfl. • da Burgiba'nın özel temsilcisi geldi Bugün Gursel'le görüşmesi mahtemel olan Habip Şatti, Turkiyeden ağır silâh ve teçhtzat yardımı taiep edecek Tahliye edilenler, heyecanh bir gakOde karsüanıriarkea.. Tayın ve Tnrinn Baloun Cfl»t Ferit Sözen Emniyette (Safda) Yassıadadan tahliye edilen Sözen yeniden tevkif edildi Istanbul Ankara Olayları ile ilgili olarak Yassıada'da tutuklu bulunan ve Yüksek Adalet Divanın Arkaa Sa. 5, Sü. 2 de Turizmi teşvik edecek tedbirler alınıyor Basın Yayın ve Turizm Bakanı Cihat Baban 4 müsabaka tertiplendiğini açıkladı Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) lendigiru bugün yaptığı basın top Basın Yayın ve Turizm Bakanı lantısında açıklamıştır. Cihat Baban, memleketimizin dısaBu müsabakalar şöyledir : nda tanıtılabilmesi ve turizm ko1 Dünyayı dolaşacak meîodi nusunda propagandasımn yapıla musabakası: Bu müsabaka her yıi bilmesi için dört müsabaka tertip Arka» Ss. 5, Sfl. 2 de Memleketçi Parti isınini değiştirdi Adaylığını koyacak memurların isiifa süreleri çok kısa bulundu Bu kadar kısa zamanda memurlarm bir karara varamıyacağı ve seçim bâgelerine gidemiyecekleri belirtiliyor Ankara. 27 (CumhuriyetTeleks} Yüksek Seçım Kurulu tarafından bugünku Resmî Gazetede yayınlanan ve adaylığını koyacak memurları 29 temmuz tarihme kadar istifaya mecbur bırakan 112 sayıh karan aydın çevrelerds ve bilhassa hukukçular arasında genış yorumlara vesıle olmus ve kararın ıstınat ettığı mucıp sebepler i zayıf gorülmuştür. Mezkur karar. Resmî Gazetede yayınlanmadan önce gazeteler tarafından açıklanmıştı. Ancak, Yuksek Seçım Kurulunu boyle bır ka rara gotüren âmıller bugun bellı olmuştur Arkası Sa S Sn « te Memleketçi Parti, dun ismini «Memleketçi Serbest Parti» olarak değiştirmiştir. Bugün bir toplantı yapacak olaa Memleketçi Serbest Parti Genel Başkanı Enver Adakan, bir baoo toplantısı yaparak tüzüklerinde yaptıklan son değişiklikleri açıklı yacaktır. Eaengln C^J*. ne girdi Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Bir sür e önce CJCJJJ». den istifa eden Emekli General Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Boğazdan geçirilecek su bcrusu ^ Dün Sular İdaresinde İngiliz • JAPON HACILARI FUJÎYAMA'Y A TIKMANrSORLAR. Uçsuz Dun oğıeden sonra Boğardan ge bucak^ı? hır karınca kafilesinl hatırlatan 18,000 Japon hacısı, geçen pazar günü, tatilden istifade ederek mukaddes Fujiyarna dağımn çirıleeek su borusu konusunda Su zırvesine zıkzaklar yaparak tırmanmıştır. Yukarıdaki resim havadan lar tdaresınde bır toplantı yapıl. almmıştır. 12,395 kadem ile, sdnmuş bir volkan olan Fujiyama, JaJmıştır. Vaiı ve Beledıye Başkacı ponya'nm en yüksek tepesidir. Arkası Sa. 5, Sfl. 7 de Şirketi lemsilcileri ile bîr toplantı yapıldı devam edecek Sahık D. P. lll*ıin suiiatiınallerl açilclanıyor Tolga valilik görevine A. P. BÖTLE ÖLÜM DOSTLAR BAŞDÎA!. "^ | İLK RESÎM. Prenseh NUrgaDun bazı sabah gazeteıennde Ue r e t . l n b l r b e b e k nel Kurmaj 2 Başkanlığınd ta.Mnı j a ç ı k d e h a o | a n y u k a n d a k I r ı . s t , , m konusunda çıkan haberler uzerıne neşrpdılmesıne dun tngıiiere KMkonuştuğumuz Vah ve Be'edı>e iı y e , Sarayı tarafındar. mü«asre Başkanı Refik Tulga şunları söyle I edıimjştır Resım Prer.ses mua.v aJmiştır: j ne olmak üzere doktorona g.cter Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ı ken çekümiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle