19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ClFMHURlJfftT R Temrmrs 1961 Askerlik Bahisleri nrı="Hnn"inıııııııuuımnııııııiHiHiıııııiHimnııııııuıtınfunniHmtnııımıııııt{ifnııınııifim=i!iı Silâhlı kuyyetler ve politika Fazan Amiral Âfif Büyuktuğrul JTarb ismini verdiğimiz, devletler arasındaki silâhlı mücadele, birdenbire denecek bir süratle, hudttt çarpışmasmdan bütün dünyayı igine alan ve fezalara kadar çıkan ölüm kalım dâvası halini aldı. Yeğâne harb •asıtaa olan top ve tüfek yerini, daha yirmi sene evvel efsane diye bakılan, roket, atom ve feza silâhlanna verdi. Mem leket bütçesinin muayyen bir parçasını teşkil eden harb masraflan, aynı bütçeleri, an, yirmi misli aşö. Bu hal mıllet ve milletvekillerıni «harbe hazırlanma» ve «harb» meselelerine daha fazla yaklaştırdı. Onlann askerlikle alâkası daha srkı oldu. Eskiden politika adanv lannm harbe hazırlanma konusunda yapacakları herhangı bir hatâ, silâhlı mücadele esnasında büyük zararlar meydana getirmez di. Fakat bııgün general ve amirallerimiz n* kadar değer taaırlarsa taşnmltr, harbe hazırlanmak konnstmda poHtikanra yapacağı bir hatâ, zaieri birden elimizden alıverir. < • * DCTtSADİ BAHfcSLER nıı=ırııınınrrmfnrnmmmTn!nnrmıiFiııımmTMi!iımııui!iıırnııınmnn uıiııınınııııııııınını 1=1111 HEM M1HINA Ll K Ilk aditn an çarçaftan knrtnlm»?» docrn İlk eiddl adımı tıtanbal Valisi »ayın Tnlga'nın sttığını, haklı olarak sSyllyebiliriz. Korknluktan ürken knşlar gibi, nznn saman yanına yaklaşmaga eesaret edemedlgi miı, mütemadiyen etraiında dolasıp dnrdnğnmn bn nmaeıyı geriolUk rflzgfiriyle »allandıkç», kollarını, eteklerini oynattıkça, koflnktan ibaret gövdesini, belkl içinde rnh vardır, can vardır, kan vardır vehmiyle, korkak b«kiflarla hep vzaktan seyrettik. Ona korkak adımlarla yaklaçmaga ytltendik. Korkak tedbirlerle hakkındau gellriz zannettik. Kara çarşafı ancak ara sokaklara lâyık gören son tamhn, nzun yıllardanberi sürüp giden eveleme develemelerin naflleleğini artık blze anlatmıştır sanıyornm. Sayın Tnlga*nın bn şiddetli afarora, hafimnm belfta korknluğv, hiç bir rüzgânn sarsamıyaca ğı kadar kuvvetli bir fırtına halinde •ilkelemisiir. Çarşaf, hiç birimizin, gözünün üstnnde kasın var demeğe eesaret edemediği için, hiç kimse el süremediği İçin kendisinde bir ne.vi dokunulmazlık vehmede ede, tstanbnl sokaklarında pek sereserpe dolaşır olmnstu. İyi niyetli vatandaşlann seçtikleri «nusllhane hnlul» yolunnn, çarşaf gibi perçinli, kenetli, sırnaaık bir dâvayı çözeeek yol olmadığına, benim gibi kendilerinin de inanmı» oldnklanm tahrnin ediyorum. Ama, çıkmadık canda ümit vardır, hele bn yoln bir deneyelim, demiş olabilirler. O denemeden bn yana geçen zaman zarfında, şehirde çarşaf, eksileceği yerde arttı. Galiba çarşaflarla mübadele edilen mantolar da, gösterilen iyi niyet yolnna knrban gitti. Bn işi, zamanında, azimli bir hamle ile kökünden söküp atamaaıfımız için, buçün kimbilir, kaç yabancının, kaç tnristin aile alhümlerinde, yahnt amatör filim koleksiyonnnda, 1960 senesi Türkiyeşini temsil eden semboller arasında, kara çarşaf baş köşeyi işgal ediyor! Kimbilir daha kaç garplı nesil, Türk kadınım, bövle materalere bürfinmfis bir umacı şeklinde tasavvnr edeeek!. Biz inkılâp Türkiyesi Türklerî, ale\bimizdeki çirkin propagandalara vesile teskil eden bu gülünç manzaramn zararh tesirini «idermek için kimbilir daha kaç vıl ngraşacagız, dil dSkeoeğiz, bizim «bo» olmadıgımızı boşn boşuna isbata çalışacaçız. Biz «bu» değiliz demek ve dediğimize inandırmak için çarsafın vok olması, kökü kazınması lâzımdır. Halbuki o, varlığı ile bizim iddiamızı yalanlamakta, dediğimizin aksini isbat etmektedir. Şimdi geri plâna, dar sokaklara itilen çarsafın, gerileye gerileye nfnklarda, eriyip kaybolacaihnı ümit edebiliriz. İlk adım atılmıştır. Korknlnktan biz ürkecefimiz yerde korknlnk bizden ürksün mfinasına gelen öteki adımları da artık ümitle bekliyebiliric. Taviz devri insaallah geride kaldı. Hamdi VAROGLTJ Bu fikrin tarihimizde büyük yeH »«jrdif. Kınl Sultan (Abdülhamtt), deniz nimetlerinin vatanının bünyesi üzerindeki yapıcı teririni inkâr ederek, »ırf »ahsi endiseleri dolayısiyle ve tam da dünyanın iktisadl re fennî tekâmül geçirdiğj bir devrede deniz kuvvetlerinhı hem materyalinin, hem de personelinin oeağım söndüjTnüştür. Doğ rasunu söylemek lâzım gelirse Mesrotiyet de arduyu kurvetlendirmek uğruna donanmayı tamamiyle ihmal etmistir. O kadar ki bir mebus Meclisi Mebusanda «Bu rnemleketin sadec e hudadı lyrrisi yok, bir de hududı bahriai Tardır. Hududı bahri ihmal edilİTM menv leketin müdaiaa vazifesi yerine getirilemez!» demeğe meebnr olmus ve fakat donanma yin« ihmal edilmiştir. Bunun netieesi, împaratorlufun üç kıtayı birden kaybetmesi olmuştur. Imparatorluk bilhassa iktisaden parâlanmıs ve bu paralanif ne Türkiyeye, ne de Türkiyeden ay rılan Balkan re Arap devletlerine yâr olmustnr. Hâlâ Balkan ve Arap meselelerinin halledilememesinrie Osmanlı împar*torlu{funun rionanmasız kalıaının tesiri büyük tür. Bu tesiri meşhur askerî muharrir Kurmay Albay rahmetli Bursalı Nihat, Larcher'den düimize çevirdijö «Büyük Harbde Türk Cephesi» isimli kitaba eklediği mütaleasında şöyle tarif eder: «... Çaoakkalede *ehit düşen 250.000 askeri yetiştlren para ile blr âonanma yapmış olsaydık, hem harbe girmez, hem de bn insanlan bfr istihsal kuvveti olarak kullanırdık!> Bu hal Oimanlı hükümetlerinin silâhlı kuvvetlerine yanhş bir istikamet verdiğini gösterm<îktedir. O zamanın silâhı, top ve tüfekti; fakat şimdi çesit, sürat, kuvvet ve adet itibariyle çok mu Küpleri fist üste Yazan koysalar vc en alt takini çekseler.. azzara olan bugünkü silâhlar karYanhş ve mübalâşısında yanhş bir askeri politikağalı cnillî gelir ranın daha büyük zararlar meydana kamlanna dayanagetirmesi çok muhtemeldir. rak hazırlanacak ıktısadi plânın, tin üstüne çıkma ve mübalâga k• Son günlerde şehrimiz Ticaret konulacak vergilerin ve takıp edi disesi varit değildir» diyor. Her Italyanın Ikinci Dünya Harbin Odasına yapılan müracaatlar ara. lecek para siyasetinin tesirleri, »a iki cümle arasındaki mübayenetin de Akdeniz harbini kaybetme s o sında memleketimizden sebze ve i r i n mısralarında çizdiği tablodan dahi, tenkitlerime verilen cevaprumluluğu da politikadadır. îtal meyve konservesi talepleri çok art farksızdır. Plânlama Müsteşarhgı lar hakkında açık kanaat uyandıryan denizcileri daha 1928 senesin nuştır. n l n k a l k l n m a h l z ı den itibaren bir tayyare gemisine Kanadadan bir firma da bu ara hakkında yap mağa kftfi gelebileceğini sanmaknalik olmak ve donanmaya mah da balık konservesi de istemekte. I t l g l h e s a P l a r a temel teskil eden tayım. miI1 sus bir hava kuvveti yapmak dir. I î «elir tahminlerindeki hataBu vesile ile, Osman Okyarın l a r l i m t ü v e ka hususund'a çok ısrar etmisler ve Batı Almanyah bir müteşebbis I ' 5 dar yazılarımda en fazla takıldığı bir noktaya işaklsme fakat Munssolini've söz dinlete sermayesi az konservecilerimizle j ° belirtmeğe çahştoı. Fakat ret edeyim. Kendisi, yazılarımda memişlerdir; çünki onun ihtilâl iş birliği yapmak isteğinde olduğu bu yazıların alâkahlar nezdinde bahsettiğim aile başına yllda ortaarkadaşı Balbo Hava Nazırıdır ve nu bildirmiştir. uyandırdığı akisler, tatminkâr ol lama 7128 lira gelirin nasıl hesapemrindeki tayyarelerin denizde landığına dair bir fikir sahibi olmaktan çok uzaktır. olsun karada olsun her vazifeyi yazıyor. tzah edeyim. Görüştüğüm Plânlama Dairesin madığmı zafere ulaştıracaklannı temin et Pazar günü cereyan kesilecek de vazifelı bir mütehassıs, hiç bir Plânlama Dairesinin bütçe komismiştir. semtler vakit milli gelir tahminlerinin doğ yonu üyelerine tevdi ettiğj muhtıPazar günü saat 8 ile 18 arasın. ruluğuna dair bir iddia ileri sürül rada, 1961 yılı milli gelir tahmini Mataban muharebe«inde iki da50 milyar lira civarında gösterilkika içinde 3 kruvazör ve 2 muh da transformatör merkezlerinde ya mediğini ıfade etti. Hesapların mektedir. Cumhuriyetin 3 Haziran rip batmasının yegâne sebebi tay pılacak revizyon dolayısiyle Kâğıt mübalâğalı hüviyeti kabul edüŞişli yolunda, Boya, Plâs mekle, münakaşamn kendiliğinden tarihli nüshasmda yayınlanan hayare gemisin^ malik olmaımkta hane berde de, fert başına 198 dolar düş oldufu anlasılmca Mussoloni bö tik, Emprime, Ariş, Sanayi Şişe, kapanmış sayılacağı düçünülebitüğü belirtilmektedir. Aslında. her yüklük gn=terdi. Donanma Kuman Yenel İş ve Mensucat Fabrikala. ı lirdi. Lâkin hayır. «Bir iddiacnız iki rakam da aynı kapıya çıkmakdanma «Üzülmeyin Amiral; vazi rında, Kâğıthane köyünde, Şişli, i olmadıfı halde tenkide uğradık» tad:r. Bir aileyi dört kişi itibar efenizin hnsına dönünüz dedi: ka Hürriyet ve Çağhyan mahallele. | sözü, gösterilen reaksiyonlann sadersek, ister 50 milyar liralık ubahat bende olduğu için iatikam rinde, Rami Nilteks, Regel Sana. | dece bir cephesidir. Diğer reaksimumî yekunu veya ister 198 liraalmak da bana düser» ve derhal yn ve Nusret Çam fabrikalarında, yonlara gelince.. Temsilci arkalık ferdî geliri hareket noktası aemır verdi: .Derhal tayyar e gemi Topçular Erko Lâstik, Denet Civa daşlanmdan biri, bu sefer başka larak bu 7128 rakamına varmak si yapınız!. Fakat !• işten geçmi, ta, Bakır Hekimoğlu Lâstik Fabri bir metodla aynı rakamları mükabildir. Eğer Osman Okyar, nü«; tayyare gemisi yapılmadan harb kalannda, Topçular İncirli yolu dafaa fırsatını kazandırabılecek fus artısını göz önünde tutarak civan ve Yeşilköy telsiz istasyon. yeni bir yol arandıâını bildirdi. bitti. ailelerdeki fert sayısını 4 den fazlannda cereyan kesilecektir. tddianın peşin olarak ortaya atı la bir rakamla kıymetlendirmek lıp, delillerin sonradan yetiştirile lüzumundan bahsederse, hiç bir 2868 ton Amerikan Her branşta oldufu gibi harb ceğini düşündüren bir haberdir itirazım olmıyacaktır. Çünkü bu pirinci geldi konujunda da milletleri. zafer kabu. Plânlama Dairesini müdafaa takdirde, bulacağı 7128 liradan Amerikadan pirinç ithâü devam ! zananlar ve maglublyetten sonra i eden Osman Okyar da. 22 Temmuz yüksek bir meblâg beni biraz dahata dersleri yazanlar diye ikiye etmektedir. tarihli makalesinin başlangıcında ha kuvvetle teyide yanyacaktır. Bu hafta da geJen bir şileple 2868 ayırmak mümkündür. AngloSak«elbette kuvvetli istatistiklerden Osman Okyarın makalesinde, son aıilletleri, harbe takaddüm e ton pirinç ithâl edilmistir. mahrum bulunan oıemleketlerde 1958 milli gelir tahminleri hakkınden senlerde milletin malî potan"Bir amele toprak altında hata payı büyük olur» ve aynı ya da Ferit Melenin cnecliste yaptığı siyelini en iyi harcamak maksazınm son satırlarında ise «hakikakaldı diyle mebus ve âvan Szalanna büArif Harmantepe ismindeki bir 1 yük imkân verirler. Bunlar r amele Londra asfaltı üzerinde in. Htlerinin pek çcfunu kara, hava şa edilmekte olan bir köprüde dun ve deniz kuvvetlerinin içinde dola çahştığı bir sırada toprak kayma sarak kıymetli etüdler yaparlar. yüzunden ölmüştür. Bu etüdler gilâhlı kuvvetlerin ik28 yaşındaki Harmantepe, hâdi. 1 Kooperatifimizin Bakırköy Bahçeli Evelerde inşa ettir«sadl, teknik, egitim ve idaresin seyi müteakıp orada çahşanlar ta mekte olduğu, suyu, yollan ik mal edilmiş (Basın Sitesi) ne 1 de pek mües«irdir. Tek bir deniz rafmdan toprak altından çıkanla senelik sigortah olmak şartiyl e ortaklar alınacaktır: altı • gemiiine 100 milyon, tek bir rak dispanser götürülmüşse de e 2 Binalarımızın bir kısmı tamamen bitmiş, diğer kısımtayyareye 50 milyon dolar sar ölümden kurtanlamamıştır Hâdi ları ise en geç sene sonuna kadar sahiplerine teslim edileetmek kararı verebilmek bu cne se ile ilgih tahkikata başlanmıştır. cektir. sut etüdlerin piirel bir neticesidtr. Arkadaşını yaraladı 3 Kooperatifimiz uhde sinde bulunan hâlen mahdut Silâhlı kuvvetlerin. milletvekilleKüçükpazar Soğan ıskelesinde sayıda, 4 katlı bloklarda 2 o da balkonlu; 2 oda balkonsuz dairinin yapacağı bu g\bi etüdlere, . hamallık vapan Mustafa Kostık reler 10 katlı kaloriferli ve asansdrlü binalarımızda 4 odalı daivatanm selnmet ve emniyeti için, aynı yerde hamallık yapan arka. relerimiz mevcuttur. çok büyük ihtiyacı olduğu aşikâr daşı Ali Yusuf'u dün iş ıhtilâfı yü 4 Işçi Sigortalarına tâbi isteklilerin acele olarak her gün dır zünden bıçakla sol kaşından yara NURUOSMANİYE CAD. Al.ÎBABA TÜRBE SOK. ÖZBAY lamıştır. HAN KAT 2 de îstanbul Sıgortalı îşçiler Yapı Kooperatifine Yarah llkyardım hastahanesine müracaatları ılân olunur. İDARE HKYETİ kaldırılmış, hâdiseyi müteakıp fi Cumhuryiet: 2535 T E Ş E K K İJR rar eden failin arantnasına ve tah Amerikan Ha>=tahanesinde kikata başlanmıştır. dünyaya gelen oglamuz Haluk Diin 6 hırsızlık hâdisesi oldu tlysarm dogum hekimlifini yaŞehrimizin Sanyer, Kadıköy, pan Sa>nn ve Eminönü semtle Dr. HALÛK AKER'e r Üsküdar, Şişli hırsızlık hâdisesl ol rinde dü n altı ve asistan Ümit Beye gönierJIHI? bunlardan 3 ünün failleri ya tllkleri yakftn alâka ve fflttTcalanmıştır. Failler hakktnda tah tnsmdan dolayı sükranlarınMzı L Denizlide kapalı zarf uralü ile askerî fmnı inşa etürilecekarz ve Başhcmşireyo. fervis kikrata barşlanmıştır. Bayan Eboye tetir. Keşif bedeU 209633 lira 60 kuruş, geçiei teminatı 11,740 Çalınan eşyalar arasında 1 av tü »ekkarlerimizl tnkdim ederlz. feği, 30 adet fişek, 1 takım elbise, liradır. Stlleyman THsal ve esi gömlek, pantolon, 1 deniz motoru Cnmhıırıvpt ?S31 2. Eksiltmesi 7 Ağustos 19B1 Pazartesi eünü saat 11 de İsparta bulunmaktadır. As. Sat; Al; Komisyonunda yapüacaktır. Avrupadan konserve ve meyva isteniyor Uzayacağa benziyen tartışma Dr. Feridun Ergîn tenkid kadar i»tatistlklere «iyast bir müdahale vukubulmadığını anlatan pasaj da hâdiselere uymamaktadır. Eskı iktidarın siyasi maksatlarla rakamları şekillendirmeğe başîadığma hayli erken şahit olduğum için bu hususta en ufak bir tereddüdüm yoktur. Kaldı ki, muharririn zikrettiği tarihten uzun yıllar önce, 1951 Şubat ayında bizzat Ferit Melen bütçe encümeninde malî istatistiklerin şişirildiğine dair sert bir konuşma yaparken ben de hazır bulunuyordum. Istatistik oyunlarının cnazisi, Osnıan Okyar'ın düşündüğünden daha eskidir. Millî gelir rakamlarının sebebiyet verdigi tartışma uzayacağa benziyor. Bana öyle geliyor ki, bu ihtilâf • görünen köyün mesafesini münakaşadan farksızdır. Anadoludaki hayat şartlarını bilen herkes, aile başına düşen 7128 liralık gelir hesabmda r»e nispette mtiT>alâğa payı buiunduğuna dair hüküm verebilmek hak ve imkânına sahipUr. DOĞUM Sabahat Kaymakçalan Şükrii Kaymakçalan'ın ve Bir kızlan dünyaya geldi. Güzelbahçe Kliniği 27.7.1961 Cumhuriyet 2533 TEŞEKKÜR Aile büyugümüz, ve kardeşimiz evlâdıtnız Ev Sahibi Olmak İstiyenlera (Kapahçarsı örücülerde Manifaturacı) vefatı dolayısiyle telefon, telgraf, yazı ile hayırsever müesseselere teberruda bulunarak, çelenk göndererek ve bizzat evlmize kadar gelerek tazlyede bulunan akraba ve dostlarımıza teşekküre acımız mâni oldugundan. muhterem gazetenizin delâletinı rica ederiz. Ailesi: Dul Bn. Hayguhi Zakaryan. Annesi: Dul Bn. Adrine Zakaryan, Kızkardeşi: B. ve Bn. Kevor Karakaşyan. Bay ve Bn. Garbis Tahmlzyan Cumhuriyet 2532 Bay OHANNES ZAKARYAN'ın MUHTEREM HALKlMlZlN DJKKATİNE 46 yıldanberi fasılasız olarak memleket hizmetinde bulunan ve damia en ucuz ve en üstün gıda maddelerini piyasaya intikal ettirmekle mazhariyetinizi kazanmış bulunan ÇAPAMARKA firmasının ismini, piyasaya sürdükleri düşük evsaftaki gıda maddeleriyle taklide yeltenenleri esefle teşhis etmis bulunuyoruz. Ünvan, hattâ alâmeti farikamız olan çapayı dahi benzetmeğe teşebbüs edenlerin mamulleriyle bakikî ÇAPAMARKA mamullerini ayırabilmek için muhterem vatandaşlanmızdan dikkatli bulunmalarmı ve aşağıdaki biJdirdiğimiz hususlara itina göstermeleri sağhğınız ve menfaatleriniz bakımından mühim olduğu .«ihetle takUtlerine rastlandığuıda lutfen ÇAPAMARKA'ya, haklarında kanunî islem yapmak üzere haber verilmesini ehemmiyetle rica ederiz. 1) Yeni ambalâjlarımızın üzerinde yazÜK ÇAPAMARKA GIDA SANAYÖ A.Ş. 2) KURUCUSU M. NURÎ ÇAPA, TESİS 1915 3) BEŞİKTAŞ ASARIYE CADDESİ 34 ve TEL: «5337 477674 îstanbul yazılarmın bulunmasına lutfen dikkat edİBİab. ' t) Aynca; alâmeti farikanuz olan çapayı görünüz. • ' " Mfistahzartanmızın İstanbulda perakende saba fiatlan: Cinci Gram Fiat Cinsl Gram Fiat kuruş kurus Torba pirinç unu Kutu pirinç unu Mercimek unu Bezelye unu Buğday irmiği Yulaf unu Buğday nişastası Patates unu Mısır hülâsası 500 250 250 250 500 250 250 250 200 125 150 150 100 400 135 150 110 İsparta As. Sat. Al. Kom. Başkanlığından: CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş 6 aylık 3 aylık Türklye Lira Ki 75.00 40 00 22 00 Harld Lira K« 80.00 44.00 SAYIN DOKTOR ve ECZAClLARA Bağırsak Rastalıklarmda SULFAMYCETİNE SUSPENSİON LEPETİT (L* chloramphetrieol + Phytalylsulfathiazol f Sulfamerazine) PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR. Reklâmcüık (1059)2537 KONKASÖR EKSKAVATOR SİLVAN ÇENELERİ TIRNAKLARI \ Şehrimızde dün 5 kişinin yara. lanması ile sonuçlanan 3 trafik ka zası olmuştur. Şoför Cemal Şengün idaresinde. kı taksi Saraçhanebaşından geçer ken joför Mustafa Balkan idare. sındeki taksi ile çarpışmış ve bu sademe neticesinde Şoför Mustafa ve arabasında bulunan Hasan i Sarp, Kerim Erol muhetlif yerle. [ "nden yaralanmışlardır. Ikinci kaza, Vali Konağı Cadde. sinde olmuş, şoför Necmettin Gö nül idaresindeki taksi aksi istika metten bisikletle gelen 11 yaşla. nndaki Ali Ayaza çarpmıştır. Di ğer kaza da Fındıkh Mebusan Cad i desinde şofrir Ismet Keçeci idare sindeki taksinin bir çocuğa çarp. ması şeklinde olmuş ve Abdullah Akçay adh çocuk başından yara. lanmıstır. Kazaya sebebiyet veren şoförler hakkında tahkikata başlanmıştır. Trafik kazalan 3. 4. İhaleye girebilmek için uç gün önce İnşaat Emlâk MA lüğünden giriş belgesi ahnması şarttrr. Teklif mektubunun ihaleden bir saat evvel verilmesi. (1035 Basın 3229)/2525 Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonlm Şırket) Cagaloglu Halkevl Sokak No. 8841 Sahibi NAZİME NADİ Yazı tslennl fliltn »dare eden Mesu! MOdOı VECDİ KIZILDEMİR Salılık Otomatik Yağ Presleri 2 adet DUBLES marka İngiliz mamulâtı akuple 'dinamolu otomatik yağ presı 1 adet Evrika (Demirden imal) 1 adet Çöp sasörü 1 adet Buhar kazanıtesisler bütün teferruatiyle birlikle işler vaziyette derhal teslim edilmek şartiyle satüıktır Müracaat: Çorlu Hasan Vardar Nebati Yağ Fabrikası. Telefon: 64 İL 7569/2520 Gazetemıze gonderUen evra» ve yazılar nesredilsin edilmesın lade edilmez tlanlardan mesultyet kabnl edilmeı * Abone ve tl&n ışlen İçin. larlm (ütune «Abone» veya »Ilân ServUi» kaydının konnan lâzımdır i BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA ÜYMAYl TAAHHÜT ETMlSTtR * Yulaf ezmesi 500 500 10 Karabiber 66 5 35 Karabiber 10 35 Kırmızı biber 10 80 Salep 10 100 Yeni Bahar Kimyon 10 35 10 60 Tarçın 40 10 Zencefil Reklâmcıhk (1103/253R) SEZER Plâstik ambalâj örtülük ve torbalık Her genişlik ve kaluılıkta emsalinden üstün kalite ve rakipsil fiat Adres: Sirkeci Demirkapı Cad No 7 Tel: 27 16 32 İL 7530/2519 Balıkesir As. Sat. Al. Kom. Bşk. lıgmdan: Balıkesir Ord. 4. Kademe Tâmirhanesi için 24000 liralık Diamont. T. Motoru silindir gömleği alınacaktır. Beherinin tahmil fiyatı 60 lira olup geçiei teminatı 1800 liradır. Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 10/8/1961 günü saat 16.00 da komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartlar komisyonda, Ankara ve f Îstanbul Lv. Amirliklerinde görülebilir. Teklif mektuplarımn ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. (1071 Basın 3545)/2527 VESAİR ÇELİK AKSAM Elektrik fırını ile yüksek evsafta manganezli krom inkelli ve karbon çelik dökümleri imâl edilmektedir. TEMMUZ 28 SAFER 15 o V, c î SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 5 O c c M c v> X !Z X a Galata Bankalar caddesi Ankara Han kat 3 Telefon: 44 40 47 Cumhurivet 2536 4.52 12.20116.17,19.30 21.22| 2.47 Bavmdırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlügü XI. Bölge a Müdürlügünden VAN,, Satılacak vasıtanın einsi, evsafı, TCK. No. Ford Sedan binek E58 Chevrolet Carrj'al P0.312 Willys St. Vagon K0317 Dodge Pickup E050ti Willys JeepPickup Mll300 Cehvrolet PicKup K9306 Dodge DumpTruck E51131 » E81306 » E81249 > E81251 Huber Bak. Greyder Mll4008 > » Ell4092 > » Mll4005 > » E94769 > > E94732 Mll4007 Fiat Paletli Traktör Kll4500 Miktarı 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahmini fiatı 12000.00 1000.00 10000.00 9000.00 9000 00 7500.00 7500.00 9500.00 9C0C 0C 10500.00 12500.00 3500.00 2200.00 2500.00 2000.00 1250.00 1850.00 3500.00 12700.00 14000.00 7850.00 6000.00 2000.00 1000.00 3300.00 3300.00 1500.00 1500.00 1500.00 900.00 E 1 122 J V' s )7 12 001 1.51' 7.17 ^^llllIIIIIIIIIIIlIllllllllllflIIflIIIIIIIIIlllf+ttfiIlllllllllllllllllIIIIIIIIIIIirilllllIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIfllllllllUlllllllIIIIIIIIIIIIIIIfllIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII% rafından selâmlanarak çıktı. Petrolamco'nnn, El Shebah'a nğnyan müstahdemleri için yap tırdığı misafirbaneye kadar yaya olarak gitti. Hava çok güzeldi. Yıldıılar nihayetsiı gSkte pınl pınl ya* nıyordn. Gözünün önünde, biraz evvel aynldıfı Fransız kızının Hasan'la sarmaş dolaş hayali vardı. O kıvrak endamı, erimiş altına benziyen san saç yıfınını çörüyor gibiydi. Fabienne'in Ingilizce konnstnğn zamanki pek cana yakın şivesiyle, çok tath sesini duyar gibi oloyordn. Karanîıif çecenin içinde «Jimmy... sevgili Jimmy»» diyerek peşi sıra geldiğini sanıyordn. Mac Neill, bn macerada oynadığı şamar oğlanı rolüne, ilk defa olarak şaşıyordu. Netice itibariyle, bir kaprisini tatmjn etmek hevesine kapılan bir şarkIı hesaıbna iş görüyordn. Petrolamco hissedarları daha yüksek temettüler alsınlar diye, gfizel Fabienne"in hayatını tehlikeye atacaktı. îçin için bunun dürüstlüje ajkın blt şey oldnğunu. kibarlığa yakısmadıçını hissediyerdu. Kumpanyanın Fransız şarkıcısına tanıyacağı menfaat ne kadar büyük olursa olsnn, Mac Neill bu alçakca kombinezondan dolayı ntanıyordn. Her gece rüyalarına giren, ha tırladıkça nyknlarını kaçıran güzel Fabienne'in bir komploya knrban gitmemesi için ne gerekirse yapmafa o gün karar verdi. Ertesi gün, Fabienne Tamara'nm odasına girerken, müşkül bir işe girişecegi için yüreği çar pıvordu. (Arkası var) = E E = = Mnvakkat teminatı 900.00 75.00 750 00 675.00 675.00 56250 562.50 712.50 675.ü'.( 787^0 937.50 26250 165.00 18750 150.00 93.75 123.75 262250 95250 1050.00 588.75 450 00 150.00 75.00 24750 24750 112.50 112.50 112.50 6750 =AŞK ve MACERA ROMANİ! 28 HAREMDE Altes, dcdinı, küçük bir yanlı«iık olmasın sakın! Sen buna küçük bir yanlık mı diyorsun? Hain kız suratıraa iki tokat attı. Bak, izleri hâlâ dnruyor. Altes. size snrasını sdyliyeyim. Fabienne otoriter bir kızdır. Knmandaya gelmez. Onu bu voldan elde etmeğe itnkân voktur. Yani, tasma takılır hayvanlardan defildir. Çok yumnşak, çok nazik, çok güven li davranırsanız, eminim ki zamanla onu vola getirirsiniz. Tamara: Ayol, bu benim canıma minnet. dedi .. Aman, Ayşe, yal varırım sana, ona çabnk geri getir bana. Bu. kuru lâfla olur mn altes? Tamara bemen bir çekmece açtı, Naihin oııbeş senedenberi kendisine hedive ettiği mücev berlere elitıi daldırdı. Zineire takılı nefis bir zumrüt çıkardı. Al, bunn Fabienne'e ver. drdi. Oııstız vapamadığımı kendisine sakın sezdirmc. Söyle. bo gece beni görmefe gelsin. Sen bn işi başarırsın. sana güveniyomm. Tapacağım» söz verdim. Hedivenizi de buyurun, süzelim. Ben buna bir çift samann fttirdiği kazanç diyorum. Mısırlı Kadin bunun uzerine bana sn zümrüdü verdi. Görüyorsnnnı ya, hariknlâdt bir sey. Mac Neill taşı eliyle tarttı. Tebrik ederim, Fabienne, dedi. Gizli ajanlık rsnaatınm kârh tarafları vok diyemezslnic. Şimdi, varın aksnm Reşid'in sarayına yine gideceŞim. Biraz safra atacajım yani ber şevi unutmağa razı zalim kadn rolö oynıyacağım. Tamar«'yı kıskırtıp saray dedikodnlartnı sövîcimcğe çaüşacajım. Mac Neill, Fabienne'in bileği. ni sıklı, mmldandı; NewYork'tan Petrolameo direktörünün teuısilcisi geldi. Naibin çevregindc olop biten işler hakkında taze ve kesin haberler istiyorum. Artık. işlcri çabuklaştırmak lâzım. Çünkfi bütiln sövlentiler birbirjni tntmakta. El Shebah'da bir fırtına hazırlığı sezinliyorum. Son AMERİKAL1 t'evlren HAMD1 VAROGLÜ bir öğüt daha, iki gSzum: Tnzak kurar gibi sual sormak yok tecessüs yok. Her şeyden evvel, Shamronf devletine ait hnsnslarla katiyen ilgisi olmıyan bavai. genç artist rolü oynıyacaksınız. SiyMet sizi hiç tasalandırmıvan bir ismiş gibi davranacaksınız. Bazan bigâne çözükmekle karsınızdakinin ağ zından lâf almak mümkündür. Tamara, siıin hareme sokulmus bir casus olduğnnatn asla sezmemelidir. Anlıyomm. Bn benim için çok nazik bir rol. Bu r«lü nıutad kabiliyetinizle oynıyacaksınız. Lutfen iltifatı kesin. Zaten daha sahneye girmeden yfireğim ürpermeğe başladl. Ha, onu sormamıştım. Hasan'ın bu komsu ziyaretlerinden haberi var mı? Tamara'ya iki defa kahve icmeğe gitfiğimi söylemiştim. Amı o kadar, o da fazla bir şey lormadı. Zaten simdilik bir şey söylcmemek daha iyi. O sırada oda kapısı açıldı, Mac Neill hemen çöldeki avlar . dan bahsetmege başlsdı. Prens odays girmfsti. Tasalı gBrfinüyordn. Amen'kaü merakla sordn: Amcamzla aranızda birgey geçmedi ya? Hasan bezginlijinl jösteren bir jest yaptı. D ı n m gitgide kStfilesiyor. Hiç bir iste anlsşamıyornz. Ihtiyar, Arabistan topraklanna henüz hiç bir Avrnpalınm ayak basmadığı devirlerdeki atalanmız gibi düsünüyor. Kendlni hâlâ kadınlann oknma yazma öğrenmesine tahammül edilemiyen Abdülâziz devrinde sanıyor. Bngün bile kadınlann nüfusa kaydedilmesini istemiyor. Memleketimi ifsata götürecek. Asıl fenası, Albay Hayberin... Naibin Muhafız knmandanı? Evet... Bn Hayber roütemadiyen Naibin kararlannı tasvip ediyor. Bn iki adam arasında <Siz ikiniz de bn devletin felâketisiniz» diye bağırmamak için kendimi lor tnttnm. Prens, pırlanta kakmalı kol saatine baktı: Ama şimdi ba Szücü olaylar hakkında mütalâa yürütmek için vakit çok ftç, dedi. Fabienne, güzel ceylânım, bn »ıkıcı işleri nnntmam için bana yırdım edin. Bu geoe size misafir geieceğim. Bocaceia'da alkışladıfım iki serseri şarkınızı bana dinletir misiniz? Prens, Fabienne'le beraber kalktı. Mac Ncill'i saray kapısına kadar götfirdüler. Ona hayırlı gece temenni ettiler. Amerikalı, muhafız kavaslar ta Şekli Kapalı Z Pazarlık Kapalı Z 1 H A L E Nt N Tarihi 4/8/961 4/8/961 5/8/961 7/8/961 7/8/961 8/8/961 8/8/961 9/8/961 9/8/961 10/8/961 10/8/961 11/8/961 11/8/961 12/8/961 14/8/961 14/8/961 15/8/961 15/8/961 16/8/961 16/8/961 17/8/961 17/8/961 18/8/961 Pazarlık K. Zarf tnter 57166 Geryco Yaglama Mak. EM34I Vebratör Roolgear MO9027, 22/8/961 1630 1500.00 Mll9040 11250 Muhtelif eb\ıd ve markalı 23/8//961 1530 4883.69 müstamel oto lâstiği 249 Ad. 366.28 K. Zarf 1 Yukanda müfredatı yazılı bulunan müstamel vasıtalar ile lâstikler şartnamelerine müsteniden hizalannda yazılı bulunan tarih ve saatlerde ve isaret olunan ihale şekilleri ile satılacaktır. İhale, Vanda Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 Talipler bu işlere aıt şartnameyi tstanbulda 1., Vanda XI. Bölge Müdürlüklerine is saatlerinde müracaatla görebilirler. 3 thaleleri kapah zarf usulü ile yapılacakların 2490 S. kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplan ıçine kanun! îkametgâh belgelerinl ve muvakkakt teminat makbuz ve3'a banka teminat mektuplarını koyarak en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Bşk, lığına makbuz mukabili vermeleri lâz.cndır. Postada vâki olacak gecikme nazan ıtibara ahnmaz. thalesi pazarhkla icra olunacaklara bu belgeler ile ihale gün ve saatinde bizzat Komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. (Basın 3220)/2526 fc^^^^^%^|>j Ell4800 Ell4828 Mll4500 Mll4503 înter traktör ve yükleme teçhizatı E64538, Oliver Ustik tel»!rli traktör Kll3154 Auıtin Westerem Elevatör E97189 • » E97188 Scraper Letourneau P56067 Kompresör Arpic 57165 » » Saati 10.00 15.00 11.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 11.00 15.00 9.30 10.30 1430 Pazarlık 18/8/961 19/8/961 21/8/961 21/8/961 22/8/961 22/8/961 22/8/961 Kapalı Z. Pazarhk ^ıııııııııuııııııııııiiiııııııııııııııııııımııııııııııııııııııım
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle