13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiy e B ulgaristan kiirek teması Netice: 2 • 2 berabere sekild«dir: 1 Dimltri Taker 7.50, I A Petkov 8.16,5, 3 tbrahlm Caadaş 8,18,7. Dört Tekte ıse Bulgar takını. 7.27,9 ile birinci, B takımı 7.38,8 ile ıkinci, millt takımımız 7,42,1 ile uçüncü olmuşlardır. 24 Temmuz 1961 Tunçtr 8ENOKAN bildıriyor Turkiye Bulgaristan milll kurek teması bu gece yapılmıt ve 2 2 berabere son bulmuştur. tKl ÇtFTE Bu cnusabakayı takımımıı Kcmai Yuce, Nımet Sunay ekipi i l e yap mış ve müsabakayı 7.28 ü* birincı olarak bitirmıştır. Bulgar takımı 7.35 ile ıkinci, B takımı 7.44 ile uçüncü olmuslardır. tKl TEK Kemal Çıpa, Zafer Atçı, Necm. Çolak tertibmdeki takımımız bu musabakayı 8,34 ile bırincı, Bul gar takımı 8.37 ile ikinci, Bulgaı B takımı 8.49 ile uçüncü olarak bı . tırmıslerdır TEK ÇtTTE Bu musabakadaki Aereeeler ju «Mahir Sâfi» yelken yanşları dün yapıldı 3 Vural, Erol ÎYK. Terll pirat: 1 Mehmet, Sedat KYK 2 Ayhan, Toyanç T. Bahce 3 Rıfat, Necdet F. Bahça Fln: 1 Koray F. Bahçe 2 Erzin G. Saray 3 Ziya ÎYK. 1 Altan, Mehmet Moda Spor 2 Gundüz, Ismet KYK. 3 Yılmaz, Murat F Bahçe Marmara Yelken Kulübünün ter tip ettlği «Mahir Safi» kupası yel ken yanşları dün Caddebostanda yapümıg ve pı neticeler ahnmıştır: Drsfoa: 1 Tad, Mazhar, Ertuğrul İYK 2 Schuman, Robert, Disney ÎYK. 3 îbrahlm, Erhan, Tmnju KYK Plrst lerbest: 1 Mete, All ÎYK. 2 Deniz, Hüseyin ÎYK. MilU kurek ekip)mizın iki as'ı ve antrenoru OBHAN AKI ALİ ŞERMET AHMET YAVAŞOĞLU 36.24; 2 Ömur Tımuçın (Bursa) 35.37; 3 Fahri Belevi (îzmir) 33 81 5000 metre : 1 Mehmet Ay (Ank.) 15.45 Kızlar : Dısk atma: 1 Nursel Ürun (îztnır) 25 55; 2 Sabahat özkan (Eskışehır) 24 51; 3 Guler Oraldağ (Îzmir) 23.13 200 metre: 1 Ülku Okav (îst.) 27.4; 2 Naıle Yetkmler (EskışeErkekler : hir) 29.5; 3 Seplag özkantarcı 400 metre engelli: 1 FikTet E (Îzmir) 29.7 kmli (Ank.) 58.4 (Yenı Türkiye rekoru), 2 Faruk Sunar (Ist.) 592, 3 Cengiz Akıncı (Ank.) 1.00 01.8 800 metre gençler : 1 Esat Tanm (Eskışehır) 2 01 8 2 Faruk Ulusoy (Ank.) 2.042, 3 Aytekin Mestçi (îst.) 2.05i Uzun atlama: 1 T. Yuvanoğlu (îst.) 632, 2 Artun Ünsal (Ank.) 6.08, 3 Yasar Coşkun fAdana) 6 02 1500 metre engelli : 1 Ömer Lutfı Gultekin (Ank.) 4.35.8; 2 Akm Aksoy (îst.) 4.38.1: 3 Muzafler Kose ( G A n t e p ) 4.40.4 200 metre: 1 Yalçm Akgun (îzmir) 225, 2 Gurkan Çevik (lst.> 23 4; 3 özden Tezgören (îst.) 23.5 Dısk atma: 1 Metin Bora (îst.) YAZISIZ Ankara, 23 (Telefonla) Gençler v e Kızlararası Türkiye Atletızm Birinciliklen mustakıl atletirm »ahasmda yapıldı. Yansmalat dün de olduğu gıbi kalabalık bır sporsever kitlesi takip etti. Bugünkü yanşmalar sonunda erkekler arasında 1 tane Turkiye rekoru kınldı ve 1500 metre engelli yanşma ılk defa yapıldığından, elde edılen derece de Turkiye rekoru sayıldı. Teknik neticeler Dfinkti atletizm müsabakalannda 400 m. engelli Türkiye rekonı kınldı Yoleybolde kız lakımı 3 D İ İ İ TVJCEH 8ü engelli: 1 Ayten Canerler (îzmir) 13.9; 2 Tulay Tülek (Eskjşehir) 15; 3 Gülten Savasçı (Ank.) 16.1 Uzun atlama: 1 Bırcan Tayar (îzmir) 4.19; 2 Bıke Şoran (Ank) 4 19; 3 Perıhan Tamgul (îst.) Balıkesır 23 (Teleionla) Mem 4 06 leketimude mısafir bulunan A l . 800 metre: 1 Malama Hamlaeı man kız voleybol takımı bu gece (Îst.) 2.25.2; 2 Ayten Canerler şehrımızde yaptığı ikinci mılll (Îzmir) 2.25.4; 3 Nihal Fıllz maçta kız taktmımızı 31 mağlup (Îst.) 2.27.5 ettı 20ıı0 ieyırci önünde yapılan m u . sabaka oldukça zevkli geçmis ve kız takımımız guzel ve başanlı oyununa r a ğ m e n mağlubiyetten kurtulamamıştır. Muraffer Tunçalp ve Nejat Altav'ın idaresinde başhyan karşılatmanın ılfc tetini 15/9 kazandıkta n lonra ikinci aeti 15/8 veren takımımız uçüncü iette Fenkoy bu akşam saat 17 de F e . 12/4 ileri durumda iken bu teti rıkoydekı kulup bahçesinde yapılacak bır toplantı ile sezonu aça. 15/12 mağlup bitirmiş ve ton sette de Alman takımı 15/7 kazanarak caktır. sahadan 3.1 galip ayrılmıstır. Diğeı tara(ta n Beykoz takımı Türkiye: Güneş, Alev, Gulçin, ise perşembe günü yenı sezona precektir. Sarısiyahlılar bu ara Tülay, Aysel, Meliha. Almanya: Thed« Von, lnge K o l . da birçok antrenman maçları ya Vudge, pacaklardır. Bu takımlar sırasiyle çel, Marıan Lip, Hanna Yeşildirek, îstanbulspor, Karagum lngrı Herte, Karin Tacobbson. ruk ve Galatasaraydır. Alman kız takımı uçüncü müsa r Almanlara 31 yenildi KEMAL ÇIPA bakasını temsili mahıyette yann aksam Yeşilköy veya Levent açık hava sahasında yapacaktır. Feriköy bugüii yeni sezonu açıyor Ağuslos ayında şehrimizde yapılacak yüzme baYramı Transferde bugiin bir kaç mukavele imzalanması bekleniyor Geçtığımız gunlerde bazı oyun cular ile anlaşan Galatasaray kulubu idarecilen bugun bu futbol cular ile mukavele imzalıyacaktır. • Beşıktaştan bonservisıni a l a n h»* Istanbul yüzme ıhtısas ile Mo Doğan, bugun Sarıkırmızılılarla da Deniz Kulübünün organıze ede mukavele ımzahyacaktır. Aynca cekleri yüzme sporu için çok fay Ferıkoyun genç santraforu Ertu4 dalı bır beynelmilel yuzme müsa r.ılun da bugu n Galatasaray ile bakası ağustos ıçinde şehriuıizde mukavele yapması beklenmekteyapılacaktır. Lıdo yuzme havuzun dır Bunların harıcınHs bir müdda yapılacak bu beynelmilel mü det evvel Sarıkırmızılı idareciler »abakalara Yugoslavya, Roman le soruseıı ve anlaşan Kasımpasa. ya, Yunanistan ve Bulgaristan lı \. îh'sar. ıçin ikı kalup idareci yüzme ekiplen davet edilecektir. lerı bugun son olatak durumu mu Bu müsabakalara Adanalı yuzücü ztkere edec»»kler ve kati karaıa varacaklardır. ler de çağmlacaklardır DÖBkti yelken yarışlarmdatı bir ekip, musabakayı birinci olarnk bitirirken (İbrafaim KÖZ) AKREDiTiF 10 mcmiekette şubeltrimiz ve dünyanın tıer yerinde muhabirierimiz var. dtr. 40 ytllık teerUbemlz.Bankamıza vereceğiniz Işlerin çabukvedoğruyapılacağtnın garantisldir. Onseklz eydan tazta merdvala ytlda : veriyoruz. L HOLANTSE BANKÜNİ NV p » U T â ı U » » K O r P 1 U I İSTAN0UII «âNKâ HAN İCA'dan Y A Z I ve H E S A P I I I I I I I 1 Üniversıtemızin Ankara sehri cıvarmdaki sahasında tesıs edilecek olan 15 mılyon kcal/h kapasiteli ısı santralmın ıhalesı kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 2 Geçici teminatı 150.000^ (yüz elli bın) TL. dır. Gereklı döviz Üniversıtece temm edilecektir. l h a l e şartnamesı ve ekleri Bakanlıklar, Mudafaa caddesı No. 24 teki Satınalma Müdürlüğünden 25 TL. bedel karşılığı alınabilir. 3 Kapalı zarflar 29 eylul 1961 günü saat 15.00 te aynı bına ıçinde toplanacak Satınalma Komısyonunda açılacaktır. 4 îsteklilerin ıhaleden evvel yatıracakları geçici teminata aıt makbuzları i l e sartnamede yazılı vesaikı havi teklif mektuplannı usulüne gore zarflıyarak en geç ihaleden bir saat evvel Satınalma Komisyonuna makbuz mukabili vermeleri sarttır. Postada olacak gecikmeler nazara alınraaz. 5 Üniversıte ıhalejı yapıp japmamakta ve ısı ıstedığıne kısmen veya tamamen vermekte serbesttır. ORTA DOGU TEKNİK ÜNÎVERSÎTESİ (Basm 3485.A.12305/2318) ISI SÂNTRALI Kurdurulacaktır: ARI 2 4 6 8 4Vı 2 5 6 5 IbraMm Sotetc Y îşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 Kunımumuz ihtiyacı bu lunan 59X84 veya 59x92 eb'admda 2000 top pelür kapalı zarf usu lu ile satın alınacaktır. 2 lhale 3 8.1961 tarihinde saat 16.00 da Ankarada Genel Müdürlük Merkez Satınalma Komisyonunda icra edilecektir. 3 Taliplerin °'o 7,5 muvakkat teminatlannı îstanbul'da S a tınalma Müdürlüğüne, Ankarada Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuzlannı veya Banka tenrfnat mektuplannı teklif mektuplanna koyarak en geç 34.1961 p e r . şembe günü saat 15. e kadar adı geçen KomUyona tevdl etmeleri lüzumu ilftn olunur. 4 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta lerbeattir. NOT: Postada vaki gecikmeler nazan ltibare ahnmaz. Basm 3523. A. 12381/2336 ikramiye kuponlarından hfidiye kazanan^müşterilerimiz; BİSKÜİLERİNİN 1000 £\1 4 liralık ikramiye kazanmtştvj Cad.21 KOCAEÜ . Oeğirmendere ^ m llralık ikramiye kazanmtşterj 27T2 ttasan ve bmet Eken Uan«ar9|l5 Karadewz,Ef«ğarii • I I ifcuraltk ikramiye»kazanmtştjı îstanbul Belediyesi Reisliğmden: Harita MdJuğü yevmiyeli ve C. cetveli kadrolannda münhal bulunan aşağıda yanlı «vsafta eleman almaoaktır. 1 Harita ve kadastro mühendisi, kadastro teknik elemanı, Harita teknik elemam 2 Topoğraf ressam v e kartoğraf S Arşiv memuru ve daktilo. îsteklilerin sartlan Sğrenmek üzere »ahaen en g*C 15.8J561 tarihine kadar îstanbul Belediyesi Harita Md. lüğüne müraca. atlan ilân olunur. (Basın 3266/2315) 2 3 9 3 KeJcş Duman^AUtürij'Cad.(78fRİ2E J ISTANBUL ASKERLIK DAIRESI Başkanlığından: (55 nci dönem Yedek Subay adayı öğrelmen celbi) 1. 15 Ekim 960 tarihındert önce lise v e muadili okullardan mezun olanlardan yüksek okul ve fakültelere kayıt olunmamış olanlarla kayıt olundukları halde mevzuata gore ertesi yıla terk haMn kalmaıruş olanlar veya yüksek okul v e fakülteleri bitirmeden aynlanlar 1 eylüt 961 tarihinde tâyin olunduklan okullarda bulunmak üzere sevkedileceklerdir. 2. 1 inci maddenin tarifi içine giren adaylara, 1 ağustos 961 tarihinde tâyin yerleri için Millî Eğitim Bakanlığmdan mürettebat istenecektir. Lüzurnlu belgelerin hazrrlanabilmesi için bu kabil mükelieflerin derhal askerlik şubelerine müracaatları ilân olunur. (1059 Basm 3361/2320) ^ O vfl l'ralıkikrajntyerkazanfraştjri İL 7489/2354 Bayindırlîk Bakanhğı DSÎ Genel Müdürlüğünden: î IL 7218/2351 MAKİNE TAHSİSİ ALANXAKA PROFORMA FATüRA VERİLİR. 84,51 tarıfe; 156 kotada kayıtlı REMİNGTON yazı makineleriyle 84^2 tarife; 157 kotada kayıtlı Remington Hesap Makıneleri için Birleşik Amerika üzerinden PROFORMA F A T ü RA veriyoruz. " Müracaat: Remıogron Türkiye Mümessilligi Bankalar caddesı; Hezaren Han; Galata Istanbul !L 7500/2358 Telefon: 44 96 25 Ankara Elektrik, Havagazı ve Ötobüs İşletme Müessesesinden: Yeraltı kablosu satın alınacakhr 1 Asağıda miktar e b'ad ve cinsi yazılı yeralb kabloıu teklif alma usulü ile satın almacaktır. 2 Kablolann sipariş tarihinden itibaren en geç 100 gun içinde teslim edilmesi şarttır. 3 Bu işe ait sartname Müesa*«emiz Tiearet î»*«ri MMOrlü günde görülebilir. 4 İlgHüerin sartnameye gore hazırhyacaklan teklU mek tuplannı 3^.1961 persembe günü saat 17.00 ye k a d a r . S 7,5 teminat ile Mrlikte MOesMsemiz Umum MüdöfHğüne vermeleri, 5 Kısmî sipariş yapılabilir. 6 Poetada vftki olaeak geaktneler aaıara ahnmaz. 7 Müessesemiz ihaieyi ya*ıp yapmamakta veya dîlediğine yapmakta serbertMr. 3000 metre 3X95 10 Kv. TSKBK tipi 1500 » 3X70 10 10 3X50 2500 v«ya N Y ? tipi 1000 3X95+50 1 1500 3X70+35 1 2000 3X60+25 1 3X25+16 1 750 Basın 3472/2S37 İLÂN T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından: Muhtelif eb'adda çelik çekme boru almacak 1 Harıçtea teklif alnıa suretiyle takriben 3000 metre çelık çekme boru ahnacaktır. 2 Tekliflerin engeç 22/B/1961 salı gunü saat 17.. ye kadar Ankara'da Genel Müdürlük binamızda Malzeme Dairesinde foplanacak Komisyonumuza verilmış veya gelmış olması şarttır. 3 Şartnameler Ankara'da Genel Mudurluk bınasmdakı Merkez veznesinden. Istanbul'da Sirkecı veznesinden 10, TL karşılığında temin edilebilir. 4 T.C.DJ5. ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiği tâlib. yapmakta tamamen serbesttır. (Basm 3431/2312) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genef Müdürlüğü I . Bölge Müdürlüğünden Kücükyalı Teşküâtınuza aşağıdaki şartlan haiz (10) adet şofor alınacakür. İsteklüerin 2771961 perşembe saat 9 da Bölgede bulunmalan ilân olunur. Aranılan şartlar: 1 Ökokul mezıınu olmak 2 En az iki senelik husurf «hliyeti haiz olmak. 3 Azamî (35) yaşından büyük olmamak « askerliğini yapmış bahnanak" (Basın 3360/2317) Darende Malmüdürlüğünden: 1 Kuluncak Nahiyesı Hükümet Konağınm onanmı 21245 :; lira 32 kuruş keşif bedeli üzerinden 2490 sayılı kanunun 41 in • cı maddesi gereğince açık ek silt ne suretiyle 7/8/1961 pazar • ; tesi günü saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde ihale oluna \ caktır. ] 2 Onanm işının ka;'f bedeli 21245 32 lira olup teminat :: akçesi 1593.40 liradır. Gazete ilânı vesair roasraflar müteahhi : : de aittır • 3 Yapılacak onarıma aıt keşıf özeti ve hususi îenni gart :; name mesai saatlen içerisinde Darende Malmüdürlüğünde gö :: rulebilir. :: 4 Eksütmeye girecek isteklüerin 21245^2 hra ve daha yu : kaı kıymette iş yapmış olduklannı bildirir Bayındırlık Müdurlüğünden alacakları fotoğ raflı ve tasdikli yeterlik belgele : n ve 159340 lıralık teminat makbuzlan ile birlikte 7/8/1931 pa. zartesi saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde müteşekkil Kornısyona muracaatlan ilân olunur. | fBasın 3308/2314) | Devlet Orm&n İşletmesi Ermenek Müdürlüğünden: 1 îşletmemiz Fariske Bolgesi Çilingir köpnisü isdif yerınde mevcut 1500 m3. y a n mamul çam kereste Goksu ırmağından su ile Kaz&ncı Bölgesı Çavuş son deposuna açık eksiltme suretiyle nakil ve isdıf ettirılecektir. 2 Suya atma ve isdif isi nakliyecıye ait olmak üzere beher m3. ünün nakil ücreti 25 liradır. 3 A d k eksTltme 31/7/1961 Pazartesı gunu saat 15 te îşlet memizde toplanacak komısyon huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname Mersm Orman Başmudürlüğun de, Anamur, Alanya, Antalya, Karaman ve Sılifke İşletme Mu durlükleri ile îşletmemizde gorulebilır 5 Taliplerin o/o7,5 geçici teminatı olan 2812,50 lırayı ıhale saatınden bir saat evvel Îşletmemiz veznesıne vatırarak şartnameyı ımza etmelerı şarttır. (Basm 3454 2325) Denizcilik Bankası T. A. O. Malzeme Müdürlüğünden: I; pıyasadan 19776 adet " e takribi ebadı 16X16X25 angranıt parke taşı satın almacaktır Teklifler 3/8'961 akşamına kadar kapatılmış rarflarla Müdürlüğümüz teklif kutusuna ati' l Iacakhr: Fazla irahat; Malzeme Müdürlüğünden temin olunur\ • ır f • . (Basın 3404/2329^ £ Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzinean ıli f ne takriben 30 Km. mesafede bulunan Girlevik Hidroelektnkf santralına aşağıda belirtüen malzeme isteklüer arasında aranı fı lan şartlan haiz olanlardan fiyat ve teklif isteme usulü 11» sa f tın alınacakhr. V Bu if için gerekli d6viz îd are tarafından temin edilecektir. V îh^Je »uretiyle Girlevik santralı 3 cü ünitesi için »atın alı V nacak aşağıda belirtüen malzeme bir bütün olarak mütalea V edilecek ve bir veya birkaç ka lem için verileeek teklifler naza J n itibare alınmıyacaktır. 1 Hldrolik türbln: ^ Tip: yatık milli, Franci» Net düsü: 151,3 m. M Devir adedi: 1000 da vir/dakika 0, Takat: 1470 HP (asgari) Debi: 86<l Utre/saniye 2 Senkron Generatör: T i p : üç f azlı altern atör (yukanda karakteristLklen i verilen türbine akuple ola i rak çahsacak) Takat: 1250 KVA Güç faktorü: 02 Frekanı: 50 E z Devir adedl: 1000 devir/dakika Kutup gerilimi: 6600 volt 3 Güç Transformatörü: Tip: açık hava tipi, tabiî goğutmalı, üç fazli ~ ~ Takat: 1250 KVA Sargı tipi: Üçgen/yıldız Frekans: 50 Hz Tahvil oranı: 6600/ +•'»5 33000 volt. 4 Kuranportör sistemi: Girlevik santralı ile 1 No lu Erzincan muhavvile merkezi arasında konuşma temini için yüksek frekanslı CourantPorteur telefon malzemesi ve teferruatı 5 Yukanda dSrt kalem olarak gostenlen malzememn mevcut ünitelerle ve kendi aralannda müştereken çalışabilmelerini sağlıyacak her türlü elektrik malzeme ve cıhşzlar. 8 Bu malzemelerin işletmeye açılabilme« için lüzumlu her türlü montaj ve lnsaat işleri. îhaleye iştirâk etmek isteyenlerin belge almak üzere: [ Kaç senedenberi yukanda ki malzemeye mümasil mal/emevı imal ettiklenni. II Şimdiye kadar imal ettıklen bu tip malzememn kapasitelerim ve nerelerde kulla nıldıklannı gosterır katalog, resim, fotoğraf v.s. belgeleri havı bır dılekçe ile 1 eylul 1961 cuma günü saat 17.00 ve kadar Devlet Su î s l e n Gene) Mudurlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daırpsı Reishğine (Bestekâr sokak No 25) müracaat'an ISzımdır Genel Müdürlük taliplcnn durumlarım mcei.verek <>h:l gorduğu firmalara teklif dosyala rmı gonderecektır ' "**•' (Basın 3252 A 12136 2323)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle