09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Temmıtz 1961 CUMHURIYET Dışişleri Bakanının Gumhuriyet'e demecî DOĞUDAN RÖPORTAJ Ba?t»rafı 1 Inci sahlfede rekli tedbiri de alacakür... Viki istifasını, Devlet ve Hükü. Şehir dün sıcak günlerinden bimet Başkanı Gürsel'ın müdahale rini daha yasamış, ısı gölgede 30 «inden sonra geriye alan ve ken. dereceye yükselmiştir. Bunaltıcı disine verile n 15 günlük izni de sıcaklar, halkın deniz kenarlarını Büyükadada kız kardeşının evin ve plâjları doldurmasına vesile ol Baştarafı I ıncı sabıtede 5 oğlu ile 3 kızının öldüğünü çok muş, nakil vasıtaları istiap hadlede istirahatle gesirmekte olan Dış iyi hatırladığını söyledi. rinin üzerinde yolcu tasımışlardır. işleri Bakanı Selim Sarper dün beşik bulunuyor, hafif hafif sa Hakiki ismi Hacı Resul olduğu beynelmilel çapta günün konusu lıyordu. Bakışlan uzaklara, ço. Yurdumuzda en yüksek sıcaklık Izmir, 23 (Telefonla) Bucada dın bunu kullanmağa fırsat bulaUzaklara takılmıştl. Yacıtn'jı yak halde. sadece çok yaslılığmdan Sıırt ve Urfa illerinde hissedilmis45 yaşında Hatice Mürenci üçüncü madan sokak ortasında ve Emniyet halıne gelen Bizerte mevzuunda lastığımız halde, gelişimizd*>n ha dolayı köylülerin «Kâlo» ismini j ı . Bu illerde ısı gölgede 39 dereyukarıdakı ıfadeyi t r kocası Necdet tarafından 20 yerin Amirliğine 200 tnetre mesafede ko konuşurken beri olmamıstı. Dalmıştı.. Dünyay taktıkları bu ihtiyara: «Kaç kany> aynen kullamyordu. çıkmıştır. Diğer İUerdeki ısı c e y e den bıçaklanarak öldürülmüştür. cası tarafından öldürülmüştür. Tunusla Fransayı bır anaa har umursamaz bir hali vardı. Bizim la evlendiniz? En son karınız öl durumu şöyledır Adana'da 37, llk iki kocasından 5 çocuk sahibi Necdet, cinayeti mütaakıp Emniyaşındaydı Muğlada 35. Akhisar ve Bodrumda dünyamızdan çok uzak bir dünya düğü zaman siz kaç olan Haticenin evini tamamen ço yet Müdürlüğüne teslim olmuştur. be sürükliyen Bizerte, Berlin ve da yaşıyor gibiydi sanki.. Tam bi nız?» diye sordum. Bu sualim kar 34. Eskişehırde 11. Aıyonda 9, Sıson günlerde Ortadoğuyu karıştı. cuklanna devretmek istemesi üzeşısında Kâlo. bir tuhaf oldu. Elini vasta 8 derecedır. ran Kuveyt konulariyle, bir gün «piri fâni» görünüşündeydi. rine başlıyan geçimsizlik, Necdetin dizine vurarak, «Ah dedi. benim j evvel memleketımize ıltica edeo Rahatını bozanm diye önce ken bu evi ateşe vermesiyle hâd safhaIraklı Kürtler hakkında şunları disiyle konuşnrak istemedim. O'nu en derin varama parmak bastın ya ulaşmıştır, Bunun üzerine Emefendi!» dedi ve ilâve etti: 'Hazıne , Izmir, 23 (Telefonla) Bugün söyledi: niyete müracaat ederek hayatmın kendi dünvasından alıp bizim dün tükendi!» Bu durumda yaşamak, tehlikede olduğunu bildiren Hati üç trafik kazasında bir çocuk öl« Son bırkaç gundür cicdi bir yamıza eetirmek. hiç de hoş ol ceye, icabında kullanılmak üzere müş, iki kişi ağır surette yaralan durum ıktisap e d e n Bizerte mevzu yacak diye düsündüm ve bu ada ölmektir, benim için. Söyle. simdi ben ne yap'Jcağım, ha ne yapacabir bekçi düdüğü verilmişse de, ka mıştır. unu ve fiili müdahalelere takad mı, seyre daldım. Bu sırada bize ğım?.. En son karım öldüğü zaman Urla yolunda Nevzat Katıksız düm eden son durumu yakından kılavuzluk eden Cemil, «Esselsmü ben. llfl jaşında idim O zamaniar idaresindeki kamyon 5 yaşında Ismail adında bir çocuğa çarparak takip edemedim. Bilhassa şu son al»yküm Kâlo!..» diyerek, O'nu evlendirin beni diye, köylüye yal Bas taratı I ıncı sahılede ölümüne sebep olmuş, şoför tevkif günlerde hiç okumuyor ve hattâ hayallerinden uyandırmış, elin vardım.. Dinlemediler beni.. Evlen radyo dahi dinlemiyorum. Fakat dirmediler beni... Ama simdi kim tır Hükümet programı, önre C.H.P. edilmiştir. öpmüştü bile. Ben de selâm verip Bayrakhda Hasan Küçükova dik şimdi de Birleşmiş Milletlerı n DU eürti öpmek istedim. Fakat o an se beni almaz. ha almaz değil mi?.» nın 24 ağustosta toplanacak olsn Baştarafı I ıncı sahıtedr 15 ınci Kurultayına sunulacaktır. hâdiseye el koyduğunu sizden oğ. ve inkılâp dolayısiyle yarım kalan katsizlik neticesi bir kamyonete renmiş bulunuyorum ki, bu bizım da. hiç urnmadıBımız bir sey oldu dedi. Kendisini evlendirmedikler: Kurultay program üzerinde gerek çarpmak, Konakta da Yasef Eskiîhtiyar birden irkildi. Telâşlı bir için. şimdi k ö y l ü » diş biliyordu h değışiklıklerı yaptıktan sonrd, 83.625 lira değerindeki inşaat. nazi, Belediye otobüsünün altında için mucibi memnuniyet olan bır 421.305 lira değerinde menkul es kalmak suretiyle ağır şekilde ya haldir. Bu Bizerte meselesı Ak seküde konuşmaya basladı.. Kürt lîâlâ kadına karşı büyük bir zaa: kabul edilen şeklı ile, bu program e knnuşuyordu.. «Kimsiniz, diyor duyan ihtiyara, «Peki. dedim, bu 10 eylülrie başlıyacak olan, teçim va. 8.676.08 alacak, kooperatif his ralanmışlardır. denizin stratejısinden ayrılarak du. Kimoiniz?. Beni öldürmeye m durumuna göre sana şimdi birisi propagandası süresince, tam bir seleri. mütalâa edilirse, mahiyetleri iti. geldiniz? Ha söyleyin. beni öldür ni bulsalar, evlenir misin?» Bava ay, bütün Türkıyede kapalı ve t«Şeker gibi adam» bariyle çok sathi hükümlere bı v k mi istiyorsunuz?» Telâşlı idi., ğı ümitlendi . «O ne demek? He çık toplantılarda ve radyolarda Tahkikat Komisyonu üyesi dü naen bazı hatalara da düşmek ıh. Bir ölüm korkusu gelmisti kendi men!.» dedi. Kendisine. «Hem her halkın tasvıbine arzedilecektir. = uk Konya milletvekili Himmet timali vardır. Bu hususıa Tunusşey bittf. divorsun, hem de evl»n:ine.. Yanından uzaklaşmamızi Ölçmen'in, bir müddet önce Menluların gösterdıklen hassasiyeti mek istiyorsun: bu nasıl olur?ı Hükümet programının oylannidstiyordu.. Kendisine korkacak bir diye sordum. Güldü v şu cevabı deres için «Şeker gibi adam» dede gâyet iyı anhyorunı. Ümit ede sı ise, 15 ekim seçim gününde yae ••(•y olmadıjım anlatmaya çalıstım mesinin sebebi, dün yapılan açıkverdi: «Onun nasıl olacağını pılacak, C.H.P. yi iktidara getıre rim ki heyecanlar yatıştıktan soı.. Fakat. riinlemedl beni. Cemil. ih. sen bilemezjin. derli. Ben evlenilama ile anlasılmı? oldu. Zira Men ra durum objektif bir şekilde mucek olan oylar, hükümetinin prog ivarın hpm kövlüsü. hem de uzak rim, ama sadece okşamak için!. deres, Konya seker fabrikası idatalâa edilirse Tunusla Fransa ara rantını da kabul etmış olacaktır. ( Bastaratı I ıncı sahifpde sında bir anlaşma olabilir ki, ben tnn akrabiM oldu&u için lcendisi F.'imı da vapam mı yani?.» dedi. re meclisi ile Sanayi Kalkınma Bir Kurtıltay raporu, bir seçim ne, «Snvle Allah askınn, dedim Bankaçı temsilciligini verdiği Hiaı munzam bir gnsteri yapmıstır. bu lıalı de ımkânsız bir mebeio o beyannanıesı ve aynı zamanda hüAyrıca, Birliğimizle ilgili filira larak görmuyorum. bu mevzuda sabahtan met Ölçmen'e, bu suretle 56.547.98 ı buravs rio«t olarak geldik kümet programı olarak hazırlanan 19 temmuz gecesi Holânda televizaksama kadar konuşsuk. vine de liralık bir ödenek sağlamıştı. Kabinenin son günlerde ust üste Konıısmak istiyorum sadece. Kor sonunu g'îtiremivecektik. Öylesine on onbcş bahıfelik eserde, C.H.P. Servetinin '.i 70.5 inin gayri mes yonunda üçüncü defa gösterilmiş;ak ne var ki?» Söyledikl<?rimi istahlanmıslı.. Kendisi yaptığı oturumlar zarfında benoyuncak ııin Anayasa ile esasen halledilnı olduğu tesbit edilmiş olan ölç tir. fazla Albay Şencer kumandaşındaki den bu sahada her hangi bır nıalu avnen tercümp etti, bu arada, ih vadedilen bir çocuktan farksızdı mış olan rejim dâvalarına men'in, Konyadaki bazı şirketlere 'yarla olan akrabalıfını da. ha Baska konulara geçtim. yer vermedigi v e fakat sosyal ve Birliğimiz, 20 temmuz sabahı tren mat da istenmemlştir. Zıra, iiiıe ortak olmasmdan başka Istanbul ırljtmavı unutmadı. Cemil'in iza ekonomik meselelerin halline ça. ve Ankarada bir çok gayri men le yurda hareket elmiş ve Büyük çıkarken arkadaşlarıma gereklı ai ı;.tı ihtivarı fatmin etfi ve korku «Bu kadar yasadıSına göre, ne liftıgı cörülmektedir. elçüiğimiz mensuplariyle Arnhem rektifleri vermiş ve beni hiç b;r kulü Mılunduğu anlasıldı. yediğini merak ediyorum.» dedim Ekonomik dâvanın halli, C.H.P. Garnizon Kumandanı ve NATO mevzuda aramamalannı d3 hassa cinde bulunan ihtiyar. birdenbire «Bundıı merak edilecek ne var ki? Komitesi âzaları tarafından uğur ten rica etmiştim. değisti. Sakinlesti. Bİ7İ yanına Köylü neyi bulup yiyorsa, ben de ye göre, nıemleketi n bütün k a y naklarının nıılli kalkınmaya has. lanmıştır. Tunus Büyük Elçisinıtı A.ıkaid. oturttu Konusmara basladık. Bu onu. Ekmek, yoğurt.. Meyvalurda gonüllü toplamak için dtfter troda etrafmma bir havli köylü dan da, ıizümü çok severim. Yazın redilmesı ile mümkündür. Her fa aliyetin hedefi milli kalkınmadır. açması devletler arası hu'^u.i ni |p topianmıs bulunuyordu bağda yatarım. G°celeri, teğek Meselâ Müşterek Pazar, mevcut zamına aykırıdır. Unutulmnm.ıh. llk merak eftiğim husus yasıy lerden sarkan salkımlardjn rühimayesi ve ihracatın dır ki, bu sahada hareket serbesti dı. Sordum. 155 x«5inda olduftunu yamda bile üzüm vediSim çok sanayiin teşviki gibi dar bir açıda n degil, s! tamamen hükümetimize aittir. • vledi. tnanmadım önce. Fakat olur.. Sıçarsyı ise hiç kullanma mill! kalkınma acısından ele alın Bir zamaniar Lâtin Amerikada bu arada bir köylü söze kirıstı. dim..» malıdır. da Castro rejiminin leh ve aleyTCe deyİK»n beg. dedi. Kâlo'nun Yanından yynlmadan önce. Tür Devîel tesebbüsleri ile özel tehinde toplanan ve gönüllü olarak ona bu isim verilivordu) kızı mücadel°ye çağrılanlara hükümet Fate 90, oğlu Hacı Memo ise 80 kiye'de bir devrim oldu, haberin sebbüslerin faaliyetleri, yine mil. Baatarsfı I Inct sahlferie var mıî» diye sordum. «Söyledi lı kalkınmayı sağlıyacak şekild<î a"!inda Bi^e riedelerimiz anlatidi lerdi bana, dedi. Basımıza Cemâl avaılanmalıdır. letler kararına uyarak at»ş kesil leri tarafından izin verilmemışü. mesi hususunda bir anlaşmaya vnr Meselâ Meksika da Castra taraf. er di; Kâlo daha o vakıtlar bilen, Paşa gelmiş. Cemal Puşayı bilmemtarı ve Castro aleyhtarı gönüllüle mışlardır. öylemis!. Beş kuşak geçirmiş ama, Kemal Paşayı (Atatürk'ü) Bu anlasma hükümleri mucibin rin memleketten çıkmalarına mü. Kâlo.» çok iyi biliyorum. O memleketi saade etmemiştı ki, bu da gâyet ce Bizerte gehrinde bu sabah saat Tahta beşikte bir kız çocuSu kurtarmıstı.. Şimdi bes vakit na1 de (mahalll) ve geri kalan bcil normal ve devletler hukuku kai mısıl mısıl uyuyordu. «Bu kimin m'Jzımda, C"mal Pasanın kılıcını (p»lerde saat 8 den itibaren ateş deienne de uygun bir harekettır. ı?» diye sordum. Hep bir aftır Allah kuvvetli etiin, düsmnnlarıkesilmiş olacaktır. Berlin meselesi dnn bsjrıstılsr: «Klmin olacak, nı kahretsin diye dua etmekteyim Berlin meseleslne gelince: Bu Bugün öğleden sonra yeniden Kâlo'nun torununun torunudur o Bize ucuzluk yaratsın diye, miletçe dua edivoruü kendisine» dedi bulueacak olan Amiral Amman ile Ikinci Dünya Harbinın hitamın. Baştarafı 1 inci snhlfrde ve arka'ndan da hemen. «Buna Birerte Valisi muhasamatın dur da n ben halledilememiş, oldukça Artık Kâ!o ile ahpjp olmuştuk.. bakm'vorlnr, söyle Cemal Paşa düştüğünü, bunun da kendisiyle durulması ile ilgili diğer hususlan eski bır meseledir. Amerika, lnTERCİH EDİNİZ müş. genç adamb bir tabanca saesbit edeceklerdir. giltere, Fransa ve Rusya'nm müş. Anlattıgmı göre, çocuklarının, bu ya!.. Kâlo'sunu unutmasm!.» ocuklanndan olan torunlarının, şimdiye kadar herhangi bir te>.naAteş kes anlaşmasından sonra terek mesuliyet v e selâhiyetlerini Kâlo üç rümlevi dogru konusun durum hakkında su bllgi verilmis taşıyan bu konuda hiç bir devle ısttâ tonınlarının torununun ad ca, dördüncüsünde mutluka, sapı sınin olmamasından ileri geldigin arını unutmuş, sayılarını bile bi«Bundan böyle kendisinden Bölük ir: Fransız birlikleri Medina dı tin diğerlerinin muvaffakatlerini ırdı. O'n» bakmamak diy« bir huıında kalan bütün Bizerte şehrini almadan mesuliyetlerinden iiyrıl emiyormuş. Yalnız, kırk yıl öno», ÜUS olamazdı. Cünkü Kalo haki basına karşı ancak şefkatin sadır olabileceğini» ve C.K.M.P. Genel re liman ağzıns hâkim tepeleri mak istemesi mer'i devletleraraıı :te kSylünün tek sevdiÇi insan Başkanınm ithamlarında da hakkontrol etmektedir. hukuk kaıdeleriyle kabili telif dedı. Yesil vadi icine kurulmus Zan sız olduğunu bildirmiştir. Bu arada Tunus'un Bizerte'de ğildir. Berlin krizi, bu sefer de gırt köyünün. âdetj bir sembolüyGümüşpala, Genel Merkezdeki ruku bulan silâhlı çarpışmalarda h«d seviyesine erismiştir. Fakat yl dü. Bir «edi»i iki olmazdı. Yedi çalışmalarsr katılmak üzere bugün İ00 ölü ve 1000 kadar yarah verdi ae de halledileceğine inanıyorum. İZSAL DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. den yetmise kadar herkes hürmet ABkâraya gidecektir. gi bildirilmistir. Bu mevzudaki anlasmazlıkların e . SATIŞ. Galat» lersane wd. Gunde, h«o österiyordu ona. Ama 155 yaşın Tunns Birlesik Arap Cnmhuriyeti sas sebebini, Batılıların hâkim ol M H 172174/5 fal: 444362 • • • • erdiîi bir çocukluk. bunaklık ve | arasında dinlomatik münasebetler duğu bölgede hayat şartlarının evhâm vardı onda. Herkesten kor yeniden knrulnyor daha iyi oluşu ve dolayısiyle de kuyordıı. öldürülec^fiini zannediKomünist Çin'i liyaretten sonra Doğudan Batıya mütemadiyen de•ordu. Hattâ biz fotoğrafını çekerBeyrut'tan Kahire'ye gelmis olan vam e d e n ilticalann, Doğu Al ken, obiektifi bir m.ıvzer namluTunus tstihbarat Bakanı Muham nsanya'yı rahatsız etmesidir. Aynı ııına ben?Ptmis*i. O kadar şüpheci met Masmudi «Tunus ile BirL°sik zamanda Batı Berlin'in Doğu AlAnkara, 23 (CumhuriyetTeleks) UTOÜN FITATLARLA ı!mu"rtu. Bu yüzden onunla. eskiArap Cumhuriyeti arasındaki dip manya'nın ortasında bir hürriyet SATILIK i gibi konuşup dertlesemlyordu Okul yapımı için ayrılan paralomatik münasebetlerin yeniden Adasi gibi kalması da hoşa gitmL. 2 mm âdi cam, duble camk5vlü. Artık o, tarlalarda çalısan dan bir buçuk milyon liranın, Ankuruldugu ilân edilmek üzeredir» yor. Berlin'in bu gidişle üçüncü lar (Portekiz) ocuklarının torunlarını uvutmjk kara'da bir hastahane inşasına tahdemiştir. Masmudî sözlerine de bir dünya harbine sebep oıaca.îı Renkli banyo (Komple taa vasifelendirilmişti.. KSlo'nun sis edilmesi, öğretmenlerin protesvamla şunları söylemiştir: kım ROCA) ösleri dumanlasmıstı. Beş yıl ön tosuyla karşılanmıştır. sdyleııtıierine gelince: Buna aa Türkiye ögretmen Dernekleri Lavabo, klozet, hela «Birlesik Arap Cumhuriyeti ile inanmak istemıyorum. Fakat her esine kadar, 10 kilometre uzaSı Asansör Tunus Büyük Elçilerinin görevle» şcyi rağmen zama raman çok u . ören o k°<;kin gözleri. artık za Milli Federasyonu, bu tahsisin ipn Galvanizli teller rine bpşlamalan artık basit bir fak hâdıselerin de büyüfc narblerc ıflamıstı. Yavjs yavas hemen her tali için faaliyete geçmiştir. Fede U demirleri (40 ve 50 lik) formslite meselesidir.» evini kaybetmeye baslamıştı.. ölü rasyondan yetkili bir şahıs, «Bu sebep teşkil ettiği unutulmamaJj. yıl en çok eğitim sözünün edildiği Çinko levha (10 ve 12 lik) mün e^iğindeydi aır. Berıın, iki Almanydnın türlpş yıldır» demiş, okul yapmaya ayrı Varyonlar mesı mevzuunda çok mühlm t ı r Fakat sadece bir tek şeyini kay an paraların başka yerlere veril Nal mıhı kor:udur. Batı Berlinde yaşıya n etmemisti: Dağdan dağa uljşan mesinin veya başka fasla ayrılmaBayan Ayşe Cilâsın'ın eşi, Savcı milyon ınsanı n rızası hilâıına ar 0.50 siyah saç sının mevzuatta yeri olmadığını, tiz ve gür sesini!.. îsmet, Yüzbaşı Orhan, Yıldız, zu etmedikleri bir rejime tâbı tuMüracaat: Tel. 49 39 76 İL 7116/2348 Alâeddin BtLGt ifade etmiştir. Tuncer ve Ayla Cilâsm ve Gülüm tulmak istenişı de hoş bir şey de İL: 7468 2353 yer Toros'un babalan ve Yüzbaşı ğildir her halde. Bu meselenıa de Özdin Toros, Saliha ve Aysel en sâlim yolu, halkoyuna müraCilâsın'ın kayınpederleri, sevgili caatla yapılacak normal ve ser aile büyüğümüz Süleymaniye eş best bir plebisitin neticesine ııza rafından errvekli muhasebeci göstermektir. Mukadderatını tâyin bakımmdan bu durumu da Alman ailesini büyük bir tesessüre gark milletini n takdirine bırakmaK lâederek 23 temmuz 1961 pazar gü zımdır. Temennimiz, Bizerte m«>v nü vefat etmiştir. Allah rahmet zuunda olduğu gibi bunda da büeylesin. tün anlaşmazlıkların sulh yoluyia Reklâmcılık 716'2338 Cumhuriyet 2362 ortadan kaldırılmasıdır. Karısını 20 yerinden bıcakhyarak öldürdü İzmirde traflk kazalan Evler.mek istiyen 155 yaşında bir ihtiyar Bötün yurtta boğucu sıcaklar hiîkiim suruyor Millî Eğitim Bakanhğından Etibank, Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu, Türkiye Demir Çelik Isletmeleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlükleri hesabına 1416 sayılı kanun uyarınca maden işletme, cevher zenginleştirme, izabe, maden jeolojisi, elektrik, endüstri ve kimya yüksek mühendisliği ile muhasebe v e ticaret uzmanlığı, işletme . sevk ve idare, jeoloji branjlannda öğrenim yapmak üzere yabancı memleketlere lise fen kolu me zunu 30 bekâr erkek öğrenci gönderilecektir. Askerliğini yapmamış olanlar 1940 doğumlu ve daha küçük yaşta; askerliğini yapmış olanlar 1937 doğumlu ve daha küçük yaşta olacaktır. tmtihanlar 25.31/8/1961 tarih leri arasında t.T.Ü. Maden Faftültesinde yapılacaktır. Istek lilerin mezun oldukları okul mü. dürlüklerine son müracaat ta rihi 10/8/1961 dir. Dilekçe formülü ve daha fazla mâlumat Milli Eğitim ve Lise Müdürlük. lerinden alınabilir. (Basın. 3524. A. 12382 )/2330 ' Düşüklerin gayrimeşru servetleri açıklanıyor G.H.P., seçmenin karşısına Hükümet programiyle çıkacak Cumhurbaşkanl.ğı mızıkası ve Mehter lakımının başarısı 1 20.000,00 lirahk keşif bedelli Beykoz Orta okulundakı onarım ışleri 8/8/1961 salı günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu Okullar Sayrnanlığında açık eksiltmesi yapılacaktır. 2 Bu işe ait eksiltme dosyası ile Baymdırhk Müdürlüğü Umum Şartnamesi Beykoz Ortaokulunda pazartesi perşembe günlerı görülebilir 3 Eksiltmeye ıştırak için 1500 lira muvakkat temınat yatırılması, 1961 yılı Ticaret Onası belgesi ibraz, <*ksiltmeden tatil L'ünleri hariç üç gün evvel ehliyet vesikası almış olmalgrı lâzımdır. NOT: LiraKr. Okulun onanmı ' 9169.90 Elektrik Onarımı 6509.60 Sıhhi Tesisat Onarımı 4320.50 (Basın 3434 Î326) 20000.00 Beykoz Ortaokul Miidürlüğünden. Balıkesir As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Balıkesir Ord. 4. Kademe T&mirhanesi için 24000 liralık Diamont. T. Motoru silindir gömleği ahnacaktır. Beherinin tahmil fiyatı 60 lira olup geçici teminatı 1800 liradır. Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 10/8/1961 günü saat 16.00 da komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve sartlar komisyonda, Ankara ve İstanbul Lv. Âmirliklerinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmesi. (1071 Basın 3545)/2333 Birleşmiş Milleller kararına uyularak Bizerte'de ateş kesildi Baymdirlik Bakanlığ. Karayolîarı Genel Miidürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is: Sapanca gölü simali Hendek yolunun 23 4O60 53 4. 615 Km. leri arası yapımı olup kesif bedeli 13.850.000, liradır. 2 Eksiltme günü: 14/8/1961 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi odasında teklif alma suretiyle ve kapalı carf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme errakı: Vezneye yatınlacak (50.) elll lira bedele ait makbuz raukabilinde Karayollanmn Teknlk Hesaplar Şubesinden ahnacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) 1961 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odaıı belgesıyle usulü dairesinde 429.250, liralık geçici ctminat vermeleri, b) Isteklilerin en geç 6/8/1961 salı günü mesai «aati tonuna kadar bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine 23/3/1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanlığından almmıs ve B grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar raüteahhitlik karneei ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmıs 505.500, lirahk banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu i? için yeterlik belgesi almaları. 5 tsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlıgına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edllmeı. Keyflyet ilân olunur. (Basın 3315 A. 12177 2327) İ * B F1TTINGS BORU RABIT PARÇALARI nı Bu memleketin malıdır Dayanıklı.. Sızdırmaz.. Ucuz.. Her Hırdavatçıda bulunur Gümüşpala, dün Bölükbaşı karşısında ağız değiştirdi hoyranhkh baktyor İL 7221/2349 çunku.. İTHAL MALLARI Okul yapımı Için ayrılan para bir hastahanenin inşaatına tahsis edildi M.S.B. İsh (2) No.li Sat. Al. Kom. Bsk.dan 1 Kara Kuvvetleri ihtiyacı İçin 1000 adet emaye ördek satın ahnacaktır. Bir adedinin tahmini fiatı 14 lira 50 kuruş olup geçici teminatı 1088 liradır. 2 Açık eksiltme usulü ile ihalesi 11/8/981 cuma günü saat 10.30 da Sirkeci Demirkapı M.S.B. Irt. 2 No. lu Satınalma Kom. Bşk. hğında yapılacaktır. 3 Evsaf, sartnam e ve nümunesi her gün Kom. d» görölebilir. 4 1/2 nispetinden aşağı ol mamak fizere ayn ayn iki istek. liye de ihale edllebilir. (1075 Basın 3S33)/2335 V E F AT kullam yorsunuz NURİ CİLÂSIN 6 ncı kotadan benzin motorları lisans» olanlara L AU S O N emsallerınden • 25 ucuz. » üstelık TecTronıc manve:«lu"ir. Prtjforms fatura temım ıcın ALfcM Koll. Şti. O,rera§a sok. J 3 Galau Istanbnl Telefon: 44 94 33 ÎL 7433 • 2356 Atoro devrintn motörü Proforma fatura verilir. f \ { ' , ı ı ' t B!ok Sterılizasyon: Otnklav (hastane ve endüstriel) sıcak hava steriüzatörleri. Sterii vc arik su cihazları ve sr için Batı Almanyanın ve dün;.anın büyük fabrikalarından 100 senelik RUD.A HARTMANN namın» proforma fatura verilir: H,R. Elnıali. Galafa. Ada Han No. 17, Tel: 44 03 03 Cumhuriyet 2307 Pancar Kooperâtiflerinin ve çiftçîlerimizin nazarı dikkatrıe 7 ve 9 Beygir •*%.«».m. •*.•«»•*.».».•*.«».».».».^.^^.^^^^'^^^.«».«»^^.•*^*. • . * » • *• • » . ' Wi s co nsi ı? Motnrlu Metopomplar Derhal teslim ALEM Koll. Şti. Ömerağa sok. ö • Galata İstanbul T e l : 44 94 33 İL: 7432 2357 SATILIK ŞAHANE FABRİKA BİNASI VE A R S ASI Smıayi mmtRkasmda; Pçndikten 4 kilometre usakta; deıe kıyısmda: yeni Ankara pslalrî ve demiryolu arasında, sllyu eı teryeni, muhaivile merkezi: telefonu; su depoları ve buhar kazanı mevcut 250(1 M2 bctcnarme. binası ve 40000 M2 arazisi ile satılıktır. 7[üraeaat: Avukat Celâl Adal. Galata, Senpiyer *suı No. 8, Telefon: 44 9? 12 akşamlan 55 10 51. Cumhuriyet 2308 *^*«v«v^.«».^ Irak'tan ilticalar Kuveyt mevzuunda da dostumuz Irak, zora başvurmadan ı?ı sulh yoluyia halletmek yoluna gıtmiş. tır. Yakınımızda cereyan eden bir mesele olması hasebıyle de bugün kü son durum, bızım nâmımıza memnuniyet verıci bir vaziyettir. Irak'ta n topraklarımıza iltiea eden Kürtler e gelince, bu riurura Türkiye ile Irak arasmdaki bir anlaşmazlığın neticesi değil, dog rudan doğruya zaten rahatsıs bir yer olan o hudud bölgesir.deki ba zı aşiretleri n kendi aralarındakı yaşayış münasebetlerlnin yeai bir cilvesidir. Dışişleri Bakanlığından istifa. mın sebebine gelince: Bu hareket doğruda n doğruya bir takım utak tefek hâdiselerin bendeki terakümünün neticesidir. Bu arada size bir atalar sözünü de hatırlatmak isterim. (Devenin belini kıran, en son saman çöpüdür) derler. Benim istifam da buna benzemiştir. Bu istifamın zaman zaman dedikodu mevzuu olan Dışişleri Bakanhğındaki tâyinlerle hiçbir alâkası yok tur. Zira, hâlen münhâl bulunan bir kısım Sefaretlere de henüz her hangi bir tâyin yapılmadığına ve hattâ bu mevzuda hiç bir tasaıı da hazırlanmadığına göre, dedikodu ların asılsızhğı da kendiliğinden ortaya çıkar. Bu arada hükümetle aramda başka her hangi bir poli tik anlaşmazlığın da olmadığ'.m ra hatca söyliyebilirim. Iznim bitmek üzeredir. Çarşamba günü Ankarada bulunacak ve derhal Bakanlıktaki çahşnıaif.rıma da başlıyacagım.» Maammer EROL Baymdırbk Bakanüğı Karayoîlân Genel Müdürlüğü %t Bölğe Nüdürlüğünden "VAN,, Satılacak vasıtanın cinsi, evsafı, TCK. No. Miktarı Ford Sedan binek E58 1 Chevrolet Carryal P0.312 1 Willys St. Vagon KO317 1 Dodge Pickup EO506 1 » » » E9503 1 VVillys JeepPickup Mll300 1 Cehvrolet PicKup K9306 1 Dodge DumpTnıck E51131 1 E81306 i E81249 1 E81251 1 Huber Bak. Greyder Mll4008 1 Ell4092 1 Mll4005 1 EM769 1 E94732 1 Mll4007 1 Fiat Paletli T r a k t ö r Kll4500 1 tnter » » Ell4800 1 » » » Ell4828 1 » » MU4500 1 » » • Mll4503 1 İnter traktör ve yükleme teçhizatı E64538, E66273 1 Oliver lSstik tek»;rli t r a k t ö r Kll3154 1 Austin We«terem Eievatör E97189 1 E97188 1 Scraper Letourneau P50087 1 Kompresör Arpic 57165 1 57166 1 Geryco Yağlama Mak. E86340 1 Vebratör Roolgear M090Î7, Mll9040 2 Muhtelif e b"ud ve markalı mustamel oto lâstıği 249 Ad. Tahminî fiatı 12000.00 1000.09 10000.00 9000.00 90O0 0Ü 7500.00 .T.00.00 9500.00 P O 0C GC 10500.00 12500.00 3500.00 2200.00 2500.00 2000.00 1250.00 1650.00 3500.00 12700.00 14000.00 7850.00 6000.00 2000.00 1000.00 3300.00 3300.00 1500.00 1500.00 1500.00 900.00 1500.00 Muvakkat teminatı 900.00 75.00 750 00 675.00 675.00 56250 562.50 712.50 675.u:ı 78750 937.50 26250 165.00 18750 150.00 93.75 123.75 2622.50 952.50 1050.00 588.75 450 00 150.00 75.00 247.50 247.50 112.50 112.50 112.50 67.50 112.50 t H Şekli Kapah Z. Paıarlık Kapalı Z. Pazarlık K. Zarf L EN t N Tarihi Saati 4/8/961 10.00 4/8/961 15.00 5/8/961 11.00 11.00 7/8/961 15.00 7/8/961 8/8/961 11.00 8/8/961 15.00 9/8/961 11.00 9/8/961 15.00 10/8/961 11.00 10/8/961 15.00 11/8/961 11.00 11/8/961 15.00 12/8/961 11.00 14/8/9*1 11.00 J 14/8/961 15.00 , 11.00 ( | 15/8/961 15/8/961 15.00 ( l 16/8/961 11.00 0 16/8/961 15.00 17/8/961 17/8/961 15.00 1 Bakanlığımız ihtiyacı için 50.000 şişe Benzathi n Pencilin ve 10 adet mikroskop kapalı zarf usulü ile satm ahnacaktır. 2 Benzathin pencilinin tahmini fiayatı 500.000 lira olup ilk teminatı 23.750 liradır. 3 Mikroskoplann tahmini fiyatı 33.000 lira olup ftfe teminatı 2475 liradır. 4 Benzathin pencilin jartnamesi 25, Mikroskoplann sartnamesi 1 lira 65 kuruştur. 5 Eksiltme 9/Ağustos/1961 çarşamba günü saat 10 da Benzathin pencilin ve saat 15 de mikroskop ihalesi Bakanlıkta toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 6 Eksiltmeye gırmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ve 32 inci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat e w e l makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlıgına vermeleri, 7 Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. (Basın 3519. A. 12316)/2332 I L  N Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: İşçi Sigortalan Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: t ıı.oo 4 18/8/961 11.00 Pazarlık Kapalı Z. Paıarlk 18/8/961 19/8/961 21/8/961 21/8/961 22/8/961 22/8/961 22/8/961 22/8/961 15.00 11.00 11.00 15.00 9.30 10.30 14.30 15.30 t 1 Kurumumuz istanbul Teşkilâtına tahsis olunan 5016 ton 800 kg. muhtelif cins kömürün nakil işi, kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 2 îhaîe, 2/8/1961 Çarşamba günü saat 15.00 te Eeyoğlu, Balıkpazarı, Mallı Han'daki Satınalma Komisyonumuzda yapıacaktır. 3 Bu işe ait şartname ile, kömürlerin taşmacağı yerlerı ^dsterir liste, her gün mesai saatleri dahilinde Komisyonumuzda görülebilir. 4 İsteklilerin şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazırhyacaklan kapalı zarflarııu en geç ihale günü, saat 14.00 e kadar Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 5 Kurum, ihalesi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 3347/2324) Asliye Ticaret Mahkemesi Reisllğinden; 961/987 DENİZCİLİK BANKASI T.A:O. lığınm sahip ve donatanı bulunduğu M/S TRABZOAİ gemifinin 2/9/1960 tarihinde 2 numaralı ambannda zuhur eden yangının söndürühnesi hâdisesi, adı geçen Bankanın tip konsimentosunun 22 nci maddesi dairesinde tâyin ve intihap olunan HAKEM DİSPAŞÖR'lerce 1950 YORK ANVERS kaideleri gereğince bir müşterek avarya olarak tavsif edilmiş ve mütoakîben icra olunan tetkikat neticesi alacaklı masaya (Til .246.95) lira ve borçlu masaya (15,970,92^,92) lira kabuj edilmiş ve binnetice garame nisbeti (0,04.57,861) jlarak tesbit edilmiştir. Keyfiyetin tip konşımentonun 22 nci maddesi dairesinde alâkablann şahıslarma tebliğ hükmünde olarak ilân olunur: (Basm 3506/2319) Operatör, Crolog ür. 4883.b9 366.28 K. Zarf 23/8//961 15.30 1 Y u k a r ı d a müfredatı yazılıbulunan mustamel vasıtalar ile lâstikler şartnamelerine müstenir r" îhLhi V° H y £ î U ^ T 8 " ^ * V e S a a t l e r d e v e İ5a«»t olunan ihale şekilleri ile sat.lacak"' inale, Vanda Bolge Müdürluğünde yapılacaktır. a J o r i J f l U p ! e r huj?le™ •»» çartnameyi tstanbulda I.. Vanda XI. Bölge Müdürlüklerine i, aa(lerinde muracaatla görebilirler. M»m h Ketna! Çağlar ldrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları MUtehasşısı ! Galatasaray, Suterazı Sok ; No. 12 Uğur Apt T e l : 44 14 3t ; İL 7061/2350 ? Î.LVİ u ^ ? L y a P I l a c a k l a " n 2490 S. kanunun tanfatı daırestade hazır l teklif mektuplan içıne kanuni ık.metgâh belgelerini ve muvakkakt teminat makbu ? İ ^ temınat m e k t u p l a n n ı koyarak en g e ç l h , , e s a a t ı n d e n b i r s a a t 6 n c e K o m i s v o n B ş k i hâlesi ri5 î T l\ ikZ T l ° Al P Stad < Vâkİ 0 U c 8 k g e c i k m e '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle