11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OÖRT ttesımli Itoman: 128 •II"»1"1"11 lllllllllll CUMHURÎYET B A N K b K l N N t L Y O N L A I t l 24 Temmtu 1961 : Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT llllllllllllllllllinillllllllllimlllllllllllllllllllılllllllıınılMIIIIIIII • ııııııı •••••••••••••••••••••ııııııııııiMiıııııııııııııııııi'iı•••••••••••••••••••••••••! r kadar y»yılır, iskelenin iki yanmda, dikenli tellere bile dizilirdi. Her tarafta tallanan, beyaz beyaz balıklara, öyle alışırdı ki insan, telgraf veya elektrik tellerlne konmuş, yanyana sıralanmış kırlangıçlan bile, ilk bakışta ç i r o z sanası gelirdi. Böylece, teker teker dizilmiş ton larca balığın üzerine doğardı M ay ıs . Kadınlar, her aydan fazla çalışırdı. Yavaş yavaş kemikleşen balıklar, kuruyup tamam çiroz olunca toplanır, yeni bir parti daha serilirdi. Ve güneşin ilk balık perEngfnie, Ansstasie'nin gSılerine gözlerini diAnastaıie müteessir blr eda ile cevap verdi: Ertesi gfinfl Kont» iklnel bfr mektnp geldl. Rabiot'non Eugenie ile evlenmeğe talip oldndelerine değmesinden az sonra baş fcerek: «Anneme söyledira, sizin önünüzde de tek • Bu kadar kat'i hüküm ve sert cevap vermenia Monrilion bn mektobanda diyordn ki: «Şimdl gv gün Kont de Soleure de Mourillon'dan bir lıyan, saatten laate, giinden güne rar ediyornm, evlenmek niyetinde değilim, dedı. doğrn ran?. Engcnie hiddetle: «Sakin olmak istiVezeray'dayım. Virginie Ursale'in sütninegi vakmektnp aldı. Monrilion Konta tetkikatı hakkınartan o k o k u , köye demir atar, Annem bana danışmadan karar vermemeli idi...» yorum fakat mümkün değil. Benden ne istiyortiyle bn köyde oturmuş, fakat çoktandır ölmüs... da taulâsatan şunlan yaııyordu: «Claire Guerin'rüzgâra bile kafa tutarak, çiroz Anasiasie: «Kızım anneniz 6irf gizin saadetiniıi sunuı? Mösyö Rabiot ne diye beni almak istiVirginie'i bnlmama yardım edebilecek bir bilgi in çocngu bakikatte ölmemis . Porierg hastanesimevsiminin sonuna kadar bir yadüşünerek hareket etmis dedi. Bana kalırs» dediyor?» Anastasie: Sizi ieviyor ondan, dedi. Euelde edemedim... Vezeray'a bir kaç hafta evvel ne ve Nevers nüfns memnrlnğuna benden evvel ng savuımaz, fakirlerin kuru ekğini yapınıı.» Engenie o fikirde degildi: «Nafile genie de: «Hayır, yalan, a adam yalnız parasını bir adam gelerek tahkikatta bnlnnmnş, herhalde birİRİ giderek o da Claire'in kızı Virginie Ursale meğine, Mayısın son haftasma dek, Madam, ne söyleseniz fikrlmi degiçtireoek değilever... Anne korknyorum, biıi aldatıyorlar... diRabiot'nnn ne yaptıgını anlamak ve gözaltında bakkında bilgi igtemiş. Bu adam belki de Kabiot'katıkhk ederdi. lim. Boşuna yonılmayınıı, dedi. ye bağırdı. bnlnndnrmak iyi olur...» (Arkaıı var) dnr.» xvm İşte 1 Mayıs pazar günü, yeni Mayıs, bambaıka bir Mannara yeni meydana çıkan çasnaklara. kucakladı. yeni yeni serilen balıklar.n kokuBu değişikligin sebebi, her günsu, köyü tamaanen sarmadan. bükü dertlerine dalmıs, uğrasıp di tün kılıç tekneleri açılmışlardı dedinen, arada sırada gülmeğe çalı nize. şan k öy ü n, daha sıcak, daha Son hâdiselerden lonra, balığın güneşli olmasında değildi. tyice ısınan havayla, sularla be Istanbulda para etmiyeeeSini biliraber, daha ıık görünmeıi bekle yorlardı. Ama gene de: «Ne yapsnen yerlere, daha büyük bir gaylım, koyarız buzhaneye. «donma»retle saldırmağa hazırlanan kılıç ya, ne zaman ortalık düzelir. milçılar da değildi, bu değişikligin c letin ağzınm tadı yerine eelirsp o zaman çıkarır satarız. «Biızda basas sebebi. lık. Bankada para!» diyorlar. yeni Marcnaranın görünüşfl kadar, bir ayda, yeni ümitlerle direfe Ağır basan Rejisör: Antonioni Almanlabelki de ondan fazla, k o k u s u Istanbnl'dan Dr. A. Erhan ya kılacaklar varsa miktarlan ne odeğişmisti. Bir tuhaf, bir başka tırmanıyor, kılıç gözlemeğe baslınn boşuna didinmeleri İtalyan yorlardı. zıyor: lacaktır? 7) O mühalde, silahlı kokuyordu Marmara. 1960 yıh ilk 3 ayında açık kalan kuvvetler istihlâk kooperatifinGünes yakıyordu. Denlz dünBambaşka kokuyordu. filmciliğtnin gene zaferi. ve 27 mayıs öncesi siyasi gerginli den bir sube açıl.nası düşünülüdüzdü. Ahmetse ümitslz. Evet, üÇ i r o z kokuyordu. ği dolayısiyle meşgul olamadığım yor m'j.1 sanat gorüşlerındeki tarafsızXI. Berlin Filim Festivali' Zengin fakir, küçüklü buyükJü mitsiz! O kadar tekne dolusu amuayenehanemden elde ettiğim lık ve ileri anlayışları ile dünnin Türkiye yönünden önemiiçinde, yepyen! bir Memur işi bir bütün her evin önünde, balkonunda, bah dam s a , Ahmet kadar aya, M a • gelir (50) liradır. Vergi kanunlanyaca tanınmış kişiler bulunni, memleketimtzin diğer 47 karsrmıs çesinde, sıra sıra çakılmış tahta y ı na göre 1960 61 senesi gelir verması, sonuçların selâmeti bakı millet arasına bir filim, artist, olarak ele alınmah çubukların, gelişigüzel geriliver yürekle açılan yoktu belki de. gisini bütün sene boyunca elime mından gerçi güven veriyor prodüktör ve temsilciden kumi? iplerin üzerinde; kuyruklarınBir tek zıpkını vardı kayıkta. geçen maaşlarımdan ki onlar Ankara'dan Halil Topçaoğlu ya dan ikişer, üçer baglanmış sıska idi. Fakat Festivalin başından rulu bir delegasyonla katılSon avcılık günu, «kelebefie» ııyor: dan da kanunî kesinti yapılmıştır mak suretiyle elde ettiği ka beri' bilhassa Almanların, ken uskumrular, demet demet sallanıhessp etmek icabedermis. Gara22 yıllık bir devlet memuruyum. yor, yumurta döktükten sonra ken kurban gitmişti üçü. Tek zıpkınla. dilerinden olmıyan her şeye zanç ve sağladığı prestij bakıbetin bir yönü bu! 3 aylık bir ser Kadrosuzluk yüzünden bir kaç ter dilerine verilen çiroz ismini hak kılıca çıkmak görülmü; şey değilkarşı her fırsatta bellı ettiklemından, önceki yazılarımda best meslek icrası '.nukabili bütün fi kaybetticn. Benim durumumda ketmek için, sıcaklıjını gitgide ar^ di. Ne öyle, fazla bahSa rastlanri a ş ı r ı tepkilerı belirtmeğe çalısmıstım. senenin zaten kesilmiş gelirini olan binlerce devlet memuru var tıran güneşin altında buruşa buru sa, şamandıra bırakmağa imkân hele Alman rejisörü Bernhard Bu ve bundan sonraki yazıtekrar vergiye katmak, Diğer yö dır. Hükümetçe hazırlanmakta o şa kuruyorlardı. vardı, ne de kazara bu zıpkın koVVicki'nin cDas Wunder des larımda ise, Berlin Filim Fesnü de 50 T.L. = 67,50 T.L. vergi lan intibak kanununun yalnız öğpup gitse, o gün için artık balıkMalachias» adlı filminin göstetivali'nin bu yıl dünya filim Çiroz mevsimiyle Mayıs, kolkola cılığa devama... yanısıra 500 lira, evet tam 500 lira retmenlere değil, umuma sami! olrilişinden sonra ftdeta çılgıne piyasasına ve öncelikle «Gertasarruf bonosu almak. 1961 yılın ması için ilsili makamların dikka girerlerdi Marjıaraya! Tam o a Sn asağı, üç dört zıpkınla çıkardönen Alman seyircilerinin alçek Sinema Sanatı» ns kazanralık kızışan kılıççılıkla, akh zada çıkan bir kanunun 1960 yıhna tini cekmenizi rica ederim. kıs fırtınası, yerinde duramadırsbildiği değerler ve getireten başından bir karış havada o dı. her tekne denlze. Hele Mayıs şümulünü aklım almadı. Hele, beCEVABIMIZ: yısları ve gürültülü tezahürabildiği yenilikler üzerinde duayında. Ama ne çareî Ahoıetle ni 500 liralık bono almaea mecbur tı, oy ibresinin bir haksızhğa Memur ijinin bir bütün olarak lan köyü, sayıları onu bulan gırracağım: Bunun içın de Festı eden vergi sistemini izah edecek ele alınması gerektiğine biz de igır takımlarının getirip getirip is Osman. baska zıpkın bulamamısdoğru yöneleceği tereddüdünu valin yarışma sonuçlarına göz keleye, yahut Konserve fabrikası lardı Bir gece evvel, Tonyalının bir makam bulunabileceğini san namvoruz. uyandınyordu. Iki buçuk saat atarsak, bir tek büyük sinema nın ânüne bosalttıSı tonlarcı kay evine gitmişlerdi. Zıpkın ustasıysüren tartışmadan sonra, son mıyoru."n olayı ile karşı karşıya kaldığıgan parıltı, büsbütün zıvanadan dı, Tonyalı En iyi zıpkınlan o yaEmeklilik yaş haddi gece, jüri başkanı James Quinn mızı çekinmeden süyliyebiliriz. pardı. Fakat evinde yoktu. Hem çıkarırdı. Emekli İnkılâp mikrofona gelerek cLa Notte» O da şudur: Ünlü İtalyan reF.rzurum'dan Fahri Tnrtsever de Nisanın son eünlerinde, her ai kaç gündür.. yi birinci ilân edince, salondajisörü Michelangelo Antonioyazıyor: Subaylan lojmanlan Erdekte, hastanede yattyordu. le, gayretine. kesesine, nüfusuna ki alkışlar protestolar düosu, ni'nin «LA NOTTE (Gece)» adEmekli Sandığı kanunur.un göz göre kapışırdı taze çirozları. Kö Hastanellk olmuştu garip. Ahmetne olursa olsun, hak ettiği yeKıyıda dtmıyor; dalgniı denjze bakıyorsunuz. Koca koca teknelı büyük filmi! Festivalde «en Izmitten Emk. Kur. Alb. Hikmet den geçirildigi şu sırada, hizmet yün hemen hemen bütün kızlannı, le Osman, sonradan öğrendiler hiri alnının teriyle bulan bir iyi film» e verilen «Goldener lerin arasmdan bir acayip; küçücük jey yaklaşıyor. Motör değil; kayık. Giintürkün yazıyor: süresi üzerinde durulmasını ve bu kSyeyi: başarıyı artık gölgeliyemiyeBerliner Bar (Altm Berlin AEmk. inkılâp subaylarına Mecidi nun 20 yıl olarak tesbitini rica e kad.nlannı çatısı altına toplayıvedeğıl; kano degil Banyo küveti. Basbayağı bir küvet işte. 21 yaşmdaki Yangının ertesi günü, «Veririm cekti! yısı)» armağanını kazanan «La yeköyünde, Ali Sami Yen stadı ile diyoruz. Her memur. 20 yıl hizren Konserve fabrikasında olduğu Ingiliz öğrend cAlan Whitt> onu hurdacıdan 5 sterline almış. ArkasıBu haklı sonuca rağmen, geNotte» filmi, beyaz perdede Radyolin Diş Macunu Fabrikası a metten sonra, arzu ederse emekli gibi. her evde de. müthiş bir faa oglumun eîine çifteyi, vurduruna bir motör; altma safrm ycrin* bir demir takmtş. Motör; bu uydurma rum, öldürürüm!» dedlği, Çınarhgöründüğü andan itibaren, dı ne de uzun metrajlı filimler rasındaki ve Balmumcu özel gar ye ayrılabilsin!. 20 yıllık bir hiz üyete girişillrdi. tekneyi saatte 8 mil «üratle yürüttiyor. Üst tarafı sağlık. Delikanlı aklıserisinde, festival jürisi, «en nizonu karşısmdaki sahada, bede metten sonra memuriyet havatı çeMu.myalaşmadan evvel. o sıska köylü bacanağınm yolunu kesmiş, ğer bütün katılan filimlerin na koymus. Onunla Manjı geçecek. Ama ne acayiplik olsun diye; ne başarılı rejisör» armağanını çok üstünde olduğunu belli etli karşılığı, birer apartıman dal kilmez bir hal ahyor. Memuri cık uskumru!arın barsaklarına, be izalei şuyu dâvasından vazgeçtnede ün (Almanları sevindirecek semiş, sinema sanatı ile yakınresi yapıld.ğı cümlenin malÛTiu yette kalmak istiyenler için yaş yinlerine, gerekli temizlik ameliye si İçin, adamm gözünfl korkutmakilde) Bernhard Wicki'>e verdan ve bilerek ilgllenenleri dur. llgili ve sorumlulardan, aşa haddi olarak 60 ı kabul etmek lâ leri yapılır. lâcivertli yeşilli süs ğa kalkmıstı. mekten kendini alıkoyamamış<usta bir rejisör tlinden çıkan lerini, bir kaç gün kaldıklan tuzfıda yazıl; hususlan Eazeteler va zım. Bacanağı da iri yan bir şeydi. tı. Bereket versin ki, bir diğer en yeni bajan ve büyük »inelu suda bırakıp beyazlaşmıya Pek de kolay yılacak cinıten desıtasiyle öğrenmek mümkün değil CEVABIMIZ: armağanı, FİPRESCİ (Filim ma örneği» olarak hayran bımidir? 1) ln?aat, ortalama. hangi Medeni memleketlerde umumi başlıyan bahklar, nihayet, sala ğildi galiba. «Ya Syle mi? Demek Eleştiricileri MUletlerarası Arrakmıştı. Bu gerçeğe rağmen, tarihte sona erecek? 2) Dairelerin yetle erkekler için çahsma yas muradan çıkarılır. iplere «çasnak beni öldüreceksin ha?» deyip, almağanı) nı veren anlayışh bir bu filmirv birinci armağanı kadaŞıtma sekli nasıl ve hançi ta haddi 60. kadınlar için 50 veya 55 lara». sergilere, başaşağı asılıve mıştı ufacık tefecik Tonyahyı aya. zanmasını engelliyebilecek en jürinin, «en iyi rejisör» olarak rihte olacak? 3) Su. elektrik, harirdi. ğının altma. Pestilini çıkarmıştı. 0 ANTONİONİ'yi ve «en iyi fi vagazı verilecek mi? 4) Bilhassa dir. 60 yaşını tamamlıyan ve 2 dişe bulutları ortada dolaşıhizmet süresini bitiren her vatanKaderim de tek zıpkınla açılmısBütün evlerin, dükkânların önü, lim» olarak gene «LA NOTTE» yordu. Kılı kırk yarar jüri içinsu sıkmt:*! çekilecek mi? 5) Yol daş otomatik olarak emekliye sev sokak araları: bu yüzlercesi, bin tı işte denize. Çaresizl Kim verirde Satyajit Ray (Hindistan), yi seçişi, bu yolda da imdada ları yapılacak. diger sosyal ihti kedilmelitiir. 20 hizmet süresini bi lercesi bir arada, kat kat, saçak di öyle zamanda, emanet zıpkın? yetişmiş oldu. Nicholas Ray (B. Amerika), yaçları karşılanacak mı? 6) Müra tiren ve 60 yaşını doldurmıyanlar, saçak sallanan balıktan iskandilErken yola koyulmuşlardı, saMarc Turfkruyer (Belçika), (Arkası var) caat sahiplerinin hepsine birer dai isterlerse emekliye yarılmalıdır lerle perdelenirdi. bah Epey de boğaz asağı gitmişJames Quinn (îngiltere) gibi Selmi ANDAK re verilecek mi? Kur'a dışı bıra lar. Hele Konserve fabrikaıının bah lerdi. öğle olurken, tek balık görçesi, genç kız kahkahalan ve yan cneden, Trakya dağlarının altına. yana konmuş, üçer beşer kath ças Hoşköyle Mürefte arasında, kıyınaklardan geçilmer olur, bu tahta dan yarım mil kadar açık bir yere sıraları doldurup taşan çiroz nam varmışlardı. Ağır ağır yukan yolzetleri, hep aynı dişi cıvıltılarla landılar. Hosköy anlerini geçtller.. taşınarak fabrikanın önündeki Gaziköy burnunu yakınladılar. «balık yıkacn»» binasının damına (Arkası varı İSTANBUL A N KAK A 7.27 Açılı? ve program 7.30 6.57 Açıhş ve günün program1. Denizlide kapah zarf u.*ulü ile askert fırını inşa ettirilecekIki marş 7.35 Sabah plâkları ları 7.00 Günaydın 7^0 Hatir. Keşif bedeli 209633 lira 60 kuruş, geçici teminatı 11,740 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar fif müzik 7.3C Haberler liradır. 8.30 Küçük sabah konseri 7.45 Bu sabahın şarkıları 8.15 Bugün 8.30 İtalyan melodileri 9.00 Kapanış. 2. Eksiltmesi 7 Ağustos 19P1 Pazartesi günü saat 11 de isparta 9.00 Ev kadımnın not defteri 11.57 Açılış ve program 12.00 9.45 Türküler 10.00 KapaAs. Sat; Al; Komlsyonunda yapılacaktır. Kapah zarf ile eksiltmeye konan iş : Iki marş 12.05 Şarkılar (Peri nış. 3. İhaleye girebilmek için üç gün önce Injaat Emlâk Md. lü1 Ankara Yenişehir Atatürk Bulvanndaki Şube binasının tâhan Sözeri) 12.30 Öğle melo11.57 Açılış ve programlar ğünden giriş belgesi alınması şarttjr. dil ve dekorasyon işidir. dileri 13.00 Saz eserleri 12.00 Müzikle öğle tatili 12.30 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar Çeşitli Türk müziği 13.00 Ha2 îlk keşif tutarı (240.083,97) liradır. 4. Teklif mektubunun lhaleden bir saat evvel verilmesi. (Şükran özer) 14.00 Konser berler ve Türk basınından özet3 Eksiltme 4 ağustos cuma günü saat 16. da Ankara'da (1035 Basın 3229/2313) saati 15.00 Kapanış. ler 13.15 Küçük konser 13.45 Umum Müdürlük binasında toplanan İnşaat îhale Komisyonunda yapılacaktır. 16.57 Açılış ve program 17.00 Saniye Can'dan türküler 14.00 4 Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da tnşaat MüdürlüğünTürküler ve oyun havaları Hafif şarkılar 14.30 Şarkılar de bedelsiz olarak göriilebileceği gibi eksiltmeye iştirak 17.20 Gitarist Diaz Cano 17.35 programında dört solist 15.00 ». İst. 4. No. lu Sat. Kom. Bşk. dan: Kapanış. edebilecekler bu dosyayı (25) lira mukabilinde Ankara'da Radyo Erkekler Fasıl Heyeti İnşaat Müdürlüğünden satın alabilirler. 1 Onbir kalem inşaat ve shh. tesisat malzemesi satın ah16.57 Açılış ve programlar 18.05 Eğitim saati 18.15 TürküEksiltmeye iştirak için dosya satın alınması ve alındınacaktır. Tahmin bedeli 7675 lira 90 kiHuş olup muvakler (Neriman Tüfekçi) 18.45 17.00 încesaz 17.30 Güney Ame ğının makbuzla tevsiki şarttır. kat teminatı 600 liradır. Haberler 19.00 Çeşitli stüdyo rika müziği 17.55 Trafiğe dik5 Inşaatın mühim kısmını dekorasyon işleri teşkil ettiği için 2 Açık eksiltme ile ihalesl 11/8/1961 cuma günü saat 10.30 lardan 19.30 Olaylar ve yan kat 18.00 Sizin için 18.35 isteklilerin aynı evsaf ve şartları haiz ve aynı büyüklükte kıları 19.45 Şarkılar (Meliha Yurttan sesler 19.00 Haberler da Demirkapıda îst. 4 No. lu Sat. Kom. da yapılacaktır. bir işi yapmış olduklarına dair belge ibraz etmeleri lâzımYalçın) 20.00 Yassıada saati 19.15 Yaşadığımız günler 3 Evsaf ve şartnamesi Kom. da görülebılir. 19.25 Bu akşamm plâğı 19.30 dır. 4 Şartnamesindeki kayda göre ayrı ayn isteklilere de iha 21.00 Piyano soloları 21.15 Olaylar ve yankıları 19.45 6 İsteklilerin resmî tatil ve bayram günleri harıç, ihale güle edilebilir. Konuşma 21.30 Şarkılar (Ali Arif Sami Toker'den şarkılar nünden üç gün evvel Ankara'da Bankamız İnşaat Müdür(Basın 1076 3532V2331 Rıza Köprülüleroğlu) 22.00 20.00 Yassıada saati 21.00 Çolüğüne müracaatla yeterlik belgeleri almalan şarttır. i U z t^pkalarında sık sık kareli kumaş göze çarpıyor. Kare biÇeşitli stüdyolardan 22.15 Ke c.uklarla başbaşa 21.05 Haftaçımi, yüksek bir tepe, önü kalkık, ensesi inik bir kenar, ince bir 7 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak iddia man soloları 22.30 Senfonik nın senfonik konseri 21.50 Dağ. incecik bir fiyonk. İşte son modellerden. edemez. müzik 23.00 Haberler 23.15 Mikrofon bir 22.15 Gül BafV 8 İhale 2490 sayılı Kanuna tâbi olmayıp Banka ihaleyi yapıp Dans müziği ve hafif şarkılar dan şarkılar 22.45 Haberler yapmamak veya tercih hakkmı muhafaza etmekte serbest23.40 Gece melodileri 23.55 23.00 Gece konseri 23.30 Dans tir. (Basın 3326.A.12211/2321) müziği 24.00 Kapanış. | Program 24.00 Kapanış. Ahmet, t*p«»ine bir balyoz indi rann«tti. Altmıs kurusa kılıçl Yüı kilo bhc... altmı» llraT Altmıa lirat Macraf düsmedm hem de. «Sen ne söylenip duruyoraun burada? Nutuk mu veriyorsun ha?» diye girdi onbaşı, kahveye. Hışıcnla yürüdtt, Kuduza. «Bir ?ey yok!» diye kekeliyen Mehmedi, kolundan tuttuğu gibi, çekti aldı dışarı. Bagnıa bağrıs» uzaklaştılar. Çok geçmeden, bir gün sonraki balıkcılığa hazırlanmak için, ağır, istekıiz, ama mecburi tavırlarla harekete koyulan bütün balıkçılar gibi, Kuduz da yönelmişti, teknelinin bağlı olduğu taraft... Kendi kendine: «Zor kurtardık paçayıl» dly« löy lenerek. Banyo Manş'ı geçeeek OKUYUCULARLA XI. Berlin Festivali yankıları Anlıyan beri gelsin! Son Şapkalar İsparta As. Sat. Al. Kom. Baskanlıffından: \wmwm İnşaat llânı T.G. Ziraaf Bankası Umum Müdürliiğünden: Danizli As. Sat. Kom. Başkanlığmdan: M.S.B. 4 No. h Satmalma Komisyonu Başkanlığından: Ankara BAY OSCABî 400 ton sıgır eti kapah zarf usulü ile 317.1961 pazartesl günü "53at 11 de sat;n ahnaeaktır Tahmin bedeli 1.400.000 lira olup ge;ıcı teminatı 55750 liradır. Teklif mektuplarının ihale saa'indpn bir saat evve] ko.nısyona verilmesi Evsaf ve şartların Ankara ve f=tanbul Lv. Amirlikleri ile komisyonda görü!ebilee=ği.. (965 Basın 2848/2323) Pazarlık usulü ile üç baş safkan tngiliz konkur komple at ahnacaktır. Muhammen bedeli beheri için 20.000 lira olup, geçici teminatı 1500 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda ve tstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tâliplerin atları ile birlikte 14/8/961 pazartesi günü laat 10.00 a kadar Ankara Et Balık Kurumu Hayvan Pazarında hazır bulunmaları ilân olunur. (1073 Basın 3539)/2334 lllUMllttlMUIIIHIIIIIllllltlllllltllllllllllHIIMIIMIIIIIHIIIlllllllllllllllll» MiıııııııııııııııııııııııllMiııııııııııııııııııı P 4TTİ 321 ĞÖREY/M... PROF NiMBÜS'un MACERALAKt UTAMMADAN '. MlllOllMIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIII ıııııııııııııııııııııtıınnıııımıııımmııımıııııııııııııım'iıınııı ııııııı; 1111111111111111111111111 M 11II111111'""'' "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle