16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
84 Temmtız 1961 DÜNYA Bnrgiba kızdı HÜBEHIERI finya perdeainde heyecan filimler hiç eksik olmama S S , i » * y e "adar çör^menrış ta ve insanlar mütemad derecede vahim bır dunım hasıl • yen neticesini kestirem o\Z Bildigini* çibi Sovyet BaçAnkara, 23 (CumhurıyetTeleks) dikleri baskın oyunları ile karşı veküi Kruçef Doğu Almanya . 1 . Türkiye Belediye İşçileri Sendikarşıya gelmektedirler. Bunlardaı kalan Federasyonu, Türklş'in müBizerte üssünü çevreliyen ker sipe, bir felsefe çekirdeğine doğru tek başma bir sulh muahedesi unbiri de Bizerte limanı ve sahra dahalesiyle bugün yılhk kongresi piçten mahallelerde, Büyük Sahra daralacağı da muhakkaktır. Bu zalavacai.ni ve Berlin ın yabancı dolayısiyle Fransa ile Tnnııs arani yapmıştır. Kongrede konuşan nin «233 ışaret» adlı bir boşluğuna son durak nedir? kuvCetler tarafından işgalıne wn sında çıkan kanlı ihtilâftır. hatipler, Işçi Sigortalan Kurumu giden yollarda kan dökülüyordu. Tâ Viyana konferansı günlerin. verileceğini Batılılara b.r nota ile nun çahşmalannı tenkid etmişler Fransa ve Tunus harb halinde idi denberi, meşhur Amerikan yazar: bildirdi. Onlar da o t a r d u l » . koHâdise şöyle olmuştur. 6 tem ve Işçi Sigortalarına ait hastaha ler. Buna rağmen. geçen haftanın Walter Lippman'dan «Barışın ana nuştular ve Rusya'ya, boyle bır muz tarihinde Tunus hükümet neler için de «Aspirin dağıtan bak 1 No. lı konusu, manşetlerdeki ye tomisi» eserinin Fransaya bir mesaj vermiş ve Bi müellifi Emery sev vapmamasını, yaparsa sonukal dükkânları» tâbirini kullanmış rini muvakkaten terketmekle be Reves'e. Economist'ten Sunday Ti nun cok vahim olacaiını, çunku zerte limanı İle Sahra meselesinin lardır. hallini istemişti. Fransa hükümeraber, Amerikahların Sovyetlere mes'e kadar gittikçe kuvvet kazan Batılıların Berlin'i müdataa edeti bn mesaja resmen cevap ver Daha sonra Temsilciler Meclisin cevabî notalannı vermeleri Amerika, î«S'Uer e . ile maya başlıyan bir batı fikri, şim ceklerini Amman 23 (a.a.) Kuveyt Mâde işçi temsilcisi Ismail lnan, yap ikinci safhasına giren. yeni bir hız dilik iki Almanyanın seçim veya Fransa müşterek bir cevapla bılmemiş. yalnız 13 temmuzda Fran tığı bir konuşmada, Grev Kanunu sız Maslahatgüzan nfak bir ko liye Bakanı Şeyh L'abir El Ahtned herhangi diğer bir şekilde birleş dirdi. Amerika bir yeni Münih ıaTasarısının yeni Anayasa'nın grev alan Berlin krizi idi Berlin iki tirilmesinden vazgeçilraesini, Sov. afı göstermek niyetinde degıldır. Ku. münike yayınlamıştır. Bunun üze Essabah, «Arap kuvvetleri dünya sistemini bir cemiyet nizam le ilgili maddesine aykırı olduğurine Bnrgiba, Fransanın bu süku veyt'e gelir gelmez Ingiljz birlikle yetlerin biraz da «Büyük Alman Bunu gösteremez. Gösterdiği gün nu belirtmiş ve Kurucu Meclisten ve dünya hâkimiyeti işinde karşı ya» korkusu ile idameye çalıştık. prestijinden iktisadiyatına tnndan ahnarak geçen pazartes rinin çekilmesini istiyeceğiz» dekadar karşıya getiren bir mesele idi. 2300 geçemiyeceğini ifade etmiştir. çünü Parlâmentoyu olağanüstü bir tniştir. her şey mahvolur. sene evvel bugün Tunus olan top ları fiilî durumun, yani iki ayr: toplantıya çağırmış ve binlerce Şirodi ne olabilir?. Gerçi bunAlmanya reahtesinin kabul edilme O n kşilik bir iyi niy.et heyeti raklarda da iki dünya sisterrii.) insan Devlet Reisinl Meclise gi başkanhğmda buraya gelen Ku sini, icabmda Doğu Almanyanın dan bir harb çıkacağını umanlar Kartaca ve Roma gene böyle bir tanınmasını ve 2.200.000 Batı Ber. çok değildir; ama herkes harb olarerken alkışlarken, dost memleket veyt Mâliye Bakanı Kıral Hüsedünya dâvası için karşı karşıya gel linlinin istiklâl ve emniyetlerinin cakmış gibi hazırlanmakta. bilhaslerin djplomatlan onn hararetle yin v e Ürdün Hükümeti mensup. mişlerdi. Bugün ise Tunusta olan. daha müsait ve realist olacak böy sa Amerikalılar kısmi seferberlik karşılamışlardır. Mebuslar da ken. an ile görüşecektir. zamanımızın lıallederek ikinci le bir zemin içinde mütalâa edil yapmayı bile düşünmektedîrler. disine büyük tezahürat yapmışlar Bakan, Arap kuvvetlerinin Kuplânda bıraktığ: bir meselenin, bir tnesini savunan fikriydi. Bu düşün Tahmin, Kruçefin sonuna beş dadır. Bu münasebetle Bnrgiba kür veyt'te, Kuveyt bağımsızlık ve müstemleke imparatorluğunun tas ce tarzı şımdi Kennedy idaresinı kika kahnaay» süye çıkarak şa sözleri söylemiş güvenliğinden emin duruma gelin kadar gidece|ı; fiyesi işinı bir safhasından. bu de mal olcnuşa benzemektedir. Ni fakat harbi göıe almıyacağı mertir: <tlk defadır ki Meclisi olağan ceye kadar kalacaklarını söylemiş safhada son bir sancı, son bir ne tekim, London Times'ten sonra A üstü bir ictimaa dâvet ettim. Millî kezindedir; fakat bilinmeı. r. fcsten başka bir şey değildi. Bi lantik'in öteki ucundaki diğer deı topraklarımızın Fransızlar taraBize gelince; biz de geçen hafU •«• Kuveyt'in Arap Birliği üyeliğine zerte «vak'ası» bir iki hafta sonra fından tahliyesini istemiştim. bu i Son dort gün içinde Istanbul unutulup çidecekti. Fakat Berlin New York Times de geçen hafta içinde seçim tarihini tesbit ederek kabulünden de bahseden Bakan de talepten' dojacak raeseleleri bnzu miştir ki: Kennedy idaresinin niyetlerini bu yeni Anayasanın normal demok; Belediyesinden iki Reis muavini meselesi. Batı ve Doğunun tkinci fikir etrafında örülmüş runuza çetiriyorum. olarak ratik rejimine doğru giden son | ile üç müdürün ıstifalarının akis«Kuveyt, diğer Arap devletleri Cihan Harbi sonundanberi giriş görmekte idi. Ünlü gazete, Was adımını atmış bulunnyonra. Bir j leri devam etmektedir. Beş yıldanberi baçımsızlısımızı le birlikte Arap halklarının ha. tikleri en çetin kuvvet denemesine hington muhabiri ağzından şöyle ihtilâl ile ancak sona erdirilen, • Bilhassa Reis Muavinlerinden ve Umamlamak için miicadcle halin 'at seviyesinin yükseltilmesi konu olma yolunda, bir tehlike diyordu: Amerika, Sovyetlerin kuk gayrihukukî bir rejimden gonra • Avr.ı Delsü'nün istifasını yeni bazı deyiz. Fransaya, mcrhale merhale lömürgecilikle mücadel e uğrtnda çığı gibi. hızla gelişiyordu laları Doğu Almanya ile ayn bir bir buçuk asırlık mücadelenin yelalışacaktır. I ıstifaların takip edeceği ısrarla süy sömürgecilikten nzaklaşması için mişini bn seçimle topltyaetvğu. Bir kere karşılıklı bir silâh «a sulh muahedesi imzalaımasına n Ienmektedir. Diğer tarftan Vali ve Kuveyt'in Arap Birliği üyeliği<~ her fırsatı verdik, fakat muhatapbaşlamıştı. Evvelâ mâni olacak, ne de bu yüzden har Hayırlı ve ağurln olsnn. Bılediye Reisi Tulga'nın bugün kırdatması larımız iyi niyetimizi anlamak is ne gönderdiği özel delege Abdül. • be girecektir. Doğu Almanyanın ** temediler, topraklanmızın en nfak aziz Hüseyin, Arap Birliği Genel ANGOLAX.I MİLLİYETÇILER Angolalı mıUiyetçilerin her geçen istifalarla ilgili bir açıklama yap Kruçef. Sovyet askerî masrafları Batı Berline giden yolları kontroması beklenmektedir. Öğrendiği nın arttırılacağını. arkasından De Bir şey gözüme ilişiyor. zcrresinden fedakârlık etmek ni Sekreteri Abtiülhalik Hassına ile lu altına alması karşısında da har vr yetinde değiliz, güneyde olduçu Kuveyt'e gönderüecek Arap Bir gün biıaz daha kuvvetlendikleıi 1 Gerilla harbi için yetiştirildikleri mize göre. Tulş;a bu mevzu ile il Gaulle Cezayirdeki bir tümenin be girmiyecektir. Fakat Doğu Al Herkes turist istiyor, tnrist bekburadaki bildirilnıektedir. Resimde; Angolal . milliyetçiler görülmektedir: gili olarak cumartesi gününden Almanyaya getirilerek eibi knzeyde de büyük vataıı par ikleri konusunda bir görüşme yap tıkamasına liyor. Fakat turist geldikten «»• Fransız kuvvetlerinin 4 tümene çı manyanın bu yolları beri Ankara i l e devamlı olarak caları isgal altındadır. Fransa Bi mışttr. ve 2^00.000 Batt Berlinlinin ka ra ne yapacağını düşünmüyor. tenıas etmiş v e ilgililerin iştedik karılacacını ilân etmişti. Amerika zerte limanında kalmak için hir Turizm hareketi dünyada, hele Abdülazız Hüseyin hasına ver. da Kennedy, askerî dıırumun tek derleri ile başbaşa bırakılmasına Avrupada artık motörlü vasıtalarl°ri izahatı vermiştir. Bu arada takım bahaneler aramaktadır. Fa difii demcçte «Fas, Ürdün ve Suaslâ müsaade etmiyecek ve icabin kendisinin de ordııya dnnmpk için rar gözden geririlmesi icin talikat bn bahaneler hizi artık hiç udi Arabîstan'ın Kuveyt'e birlik la yani, otoraobil, otobüs ve otoda sîlâhla müdahale edecektir. teklifte b'.ılunduğu söylnemisse de nıat vermisti. Bunu acıklıyan Ahir suretle ilgilcndirmemektedir. göndermeye hazırlandıklarjnı, Bir karlarla yapılmaktadır. Bunlarl» merikan Savunma Bakanl^ı MüsIiHher *eyit edilmemiştir. Menfaatlerimiz icabettirdiği zaman eşik Arap Cumhuriyeti dahil diseyahat edenler, urun yolcnlnklaBatının Almanya meselesind teşarı Gilpatrick. ilk plâ','a Milrın yorgunlnğn ve blrteviyelifi' Fransa ile her zaman işhirliği yap ğer memleketlerin ise teçhizat ver lî Muhafaz^ Teşkilâtı birlikleri Potsdam vesair anlaşmaların ge ni gidermek için yol üıerinde aramağa âmadeyiz, bn işbirligini dü mek suretiyle ve daha başka vâ tirdiği hukukî süperstrüktürden sıra durmak. dinlenmek, karınlannin arttırıl'icacmı soylemişti Bir rüst ve komşulanmızın tcnkidleri ıtalarla yardım edecekleri bilditaraftan müttefiklerin. kara ve ne sarfınazar edip ana prensip ola DI doyurmak. hararetlerlnl sönııe rafmen yürütmekte mahznr «jö ilmektedir. hir yolları kapatıldı&ı takdirde, rak vardığı son durak işte budur, dürmek isterlerrüyoruz. Fakat, bizim Fransa ile Kendi 'iradesi ve gosyalist bir be1948 de olduŞu gibi Berlini havaisbirliği yapabilmemiz için Fran. Bizim yollarda, hatti bir çok Irdiye ile Sovyet hayat tarzından dan ikmal etmek icin plânlar ha kat kat üstün olan Batı Avrupa kasabalanmnda böyle yerler yoksanın her şeyden evvel' toprakla Küba Silâhlı Kuvvetler Bakanı gelecekleki rımızı tahliye etmesi lâzımdır. Ezırladklan. bir taraftan Sovyetle hayat tarzının zirvesine erişmiş 2 tur. Olmayinea araba İle yoleuistilâ harekctinin daha geniş çapta ger çarsambaya kadar Fransaya rin Berlinin etrafını uçaksavar ro milyon küsur hür ve müreffeh lok, çöde gider gibi bir hal alıyor. verdiğimiz mnhtıraya cevap gelkpf ista'yonları ile sardıkları ha Berlinlinin istiklâl ve emniyeti Ba Tecrübe İle şöriiyoruı kl Kara olacağını ileri sürdü miyecek ve tekliflerimiz kabul ebrri geliyordu Bu arada iki taraf tının aslâ feda edemiyeceği asıl Yollannın yolları yapması büyük dilmiyecek olursa hem şimaldc, BiParis, 23 (Hususi) Moskovada •süâhlı kuvvetlerinin mukayesesi felsefesi, her şeyidir. Viyanadan bir hizmet, hattâ vaıife olraakla zerte'de, hem de güneyde (Fortyapılıyordu. Müttefiklerin beri devam eden silâh ve söz şp. beraber tnristi çekr»ey« kâfi tşrU Havana 23, (a.a.) Havana eya nun da normal bir devir sayılaca beş scnedenberi faaliyette bulunan de Saint) te harekete geçeceğiz. Almanyada üçü Fransız, kırtısı aslında bu hedefe matuf. memektfdir. Bunun için yol üzeletınde cTeftiş ve lcra Koordinas. ğını ve bu suretle bir temizleme. bir Eİzli basın ajansı meydana çı Batı beşi Amerikan. ydisi Federal Al tur. Batı ve Dogu arasındaki bü riııdeki köy, kasaba ve ftehirlerde yon Komitesinin kuruluşu müna nin kendı kendınc vuku bulduğu karılmıştır Gfineydeki (Sahra sınır) ımızın Izvestia gazetesinin haber ver man ve ücü tnşiliz olmak üzere yük kuvvet denemesi bu nokta et rrsmî turizm teskiiâtının münasip sebetiyle bir nutuk irad eden Kü. nu» bildirmiştir. nereden geçtiğini Fransa bilmekyrrlerde büvet denilen Castro, yazar Hemingway'in diğine göre beş senedrnberi çaljş 1? tümeni vardtKomıinistlprin rafında olacaktır. ba Silâhlı Kuvvetler Bakam Raul tedir. Çünkü bu gının beraberce içecek» yerler kurmahyız. hâtırasma bir âbidr dikecek makta nlan bu gizli a.iatısın sahibî nnŞu Almanyada 20 «i Rus. fi sı Castro, Birleşik Amerika'yı yeni çizmiş bnlnnuyoruz, Libya hüküTunas Bir sotuk siı, bir so&nk bira, sanMianıi. Florida 23, (AP) Meş. Gııenady Yanov • Gueransky isim Doğu Al.nan olmak ü/pre 2 tüR hazırlamakla meti de bn anlasmaya muvafaka B.A.C. ihtiiâlinin 9 uncu yıl bir istilâ hareketi 1956 da Frans zlardan mpmleke. dviç. siçara hattâ o memieketin hur yazar Ernest Heming\vay"in lı hir Sovyet vatandaşıdır. Sovyet meni varrlı. Do5u Alman tiirnonitham ederek şöyle edemiştir: tini bildirmiştir. Bn sebepten dotinin bağımsızî'ğını kopardı. O ta giİ7.«'! ycmislerini satacak bir yer. lavi çarşamba günü 233 üncfl kilo lönümünde yaptığı konuşına«Amerika craperyalizmi, Küba dul karısj, Küba Başbakanı Fidel Ga7etecileri Birliği üypsi olan bu Iprinin ne a^kerî. ne de siyasi ba rihtenberi, 1058 de bir Tunus köBu ya kasabalarda muayyen ve Castro'nun Hemingvvay'in hâtıra adam. aynı zamanda rehberiik ve kınıdan pek sağlam olmadıkları metre tasına Tunua bayrağını dik la Nâsır, tarafsız memleket ihtilâline karçı yeni askeri maceiddia edili"ordu. Ama bıınıın vani yünün, o da Cezayirli milliyetçüe temİT kahvelcrde vaptirılabilir: ya mek üzere bir kıta asker gönde erin Batı ve Doğiı arasındaki ralar hazırlamaktadır. Gelecekte. sına izafeten bir âbide dikeceğiııi bagaj taşıyıc;lığı yapmaktadır. Urallarla re üs vazifesi gördügü için. Fran Tnrizm Bankası ve turizm gelistir receğiı.» Bu çeşitli m»slekler sayesinde, sıra komünist blokıın ki istUa hareketleri geniş çapta c açıklamıştır. milletlerarası gerginliğin tarafından, yahnt Mrs. Hemingway. bu açıklama. Guerpnsky, 1956 senesinde yabaıı Pati Almam"a arasında 126 tiimen sız uçakları taraftndan bombardı. me »irketleri lacaktır ve hazırlıklarınıız d a o 233 numaratı taş Gadama mevmanı hariç, Fransa ile nralanndan rol ürrrinde yer yer tnevcut olan azalmasında rol oynıyaderece arttmlmış buhınmaktadi''. yı kocasınin Kübadaki Malları ile cı turistlerle temasa geçmege mu ve 120000 ıiçafta sahip oiHuğuna hiç karakedi geçmedi. Bilâkis. Ba. benzln İkmal ist&syonlannm Mhikiinin gfineyindedlr. Bn hndut cağını belirtti da işarrt ediliyordn. Anrak btı Fransa ile 1910 da yapılan bir anBue karşı tevcih edilecek bir t a . ilgili olarak ldaho'dan Kubaya gi vaifak olrrjuş ve tzvestia'nin tınm dostu Burgiba, Fransanın ku bi olan h#nrin »Irketlerl tar8fın• diğine göre Sovypt Rusyaya iftira Batıhları o kadar «•ndis'İPnHjrmilaşma ile tesbit edilmiş, Libya da arriız gerçek bir hsrb çıkarabihr, derken hava alanında vapmıştır. Mrs. Hemingway, «Yarın Hava atmak için* Moskovaya gelen b'i tu yordu. Amerikan Prnatosiı Dışiş zey Afrika ile bütün Tnünasebetle dan yaptırılır veys doerudan do4 Kshıre, 23 fAP) B.A.C. îhtila fakat estr olmıyacağız.» avnı anlsşmayı 1956 ds tasdik etna'ya gideceğim, Castro'nun bu ristl»rle bprabrr yasak nın 9. yıldönümü münasebetiyle yerlere İPri Kncüm«"ii tkinci Hpi«t Hnm rjnde daima yapıcı bir arabulucu ruya veva emln klracıiar vamtamisti. Küba dahilindeki mukabil ihti âbidesinin bir heykel mi, bir kü. burnunu sokmuştur. 00.000 e yakın bir topluluğa hitap phry'nin dediği çibi. icsbında Bpr olarak hareket e t t i ' Bir, Bizerte slyle ü$Ie<ilir. Burgiba'nın son mühmel olarak lâl hareketinin ehemmiyet atfedi. meselesi kalıyordu. Fransızlar, sek Bn arada moteller (nja»ı ds cok tanıdığı çarşamba nîhayet gelip den Baskan Nâsır, «1 eylülde Bel lemiyecek derecede zayıf bulun tüphane mi yoksa bir türbe mi ola Gueronsky, yine bu gazetenin lin için nükiear silâh da kullanı sen sene evvel Bizerte gölünü bir faydalı olnr. Bn yerler aynra seydiye bildirdiğine göre, başkentin ayak labilirdi. catmıştır. Fransa kıpırdamadığı i ratta açılacak olan Tarafsız Mem duğunu belirten Raul Castro, bu cağını henüz bilmiyorum» kanal ile Akdenize bağlamak su yahlara üerideki güzerçâh hakkınketler Konferansının Batı ve Doilâve etmiştir. cin Burgiba da, tehditlerini tatbik takımı muhitlerınde kendisine artki tarafın bütün propaganda va retiyle meydana getirdikleri bu hareketin dısardan yardım gördü mevkiine koymnş ve malum kıya u arasındaki beynelmilel gergin ğünü de belirtmiştir. kadaşlar bulmuş ve yabancı g > sıtaları kesif bir faaliyete gecmiş deniz ve hava üssünü hür dünya. da malumat da verir. Kunlarda a Nihayet, ği azaltmaya muvaffak olacağını» seyyahlara verilmek üzere Tflrkimetler kopmnştnr. Neticede Fran eri sürmüştür. memlekette n ayrılan mühim mik Japonya'da çöcuk felci zetecilere ulaştırılmak üzere m» ti. tki taraf da dünya umumî ef nin emniyeti, komünist tehlikesi ve yol haritaian ve tnristik brosa, Tunns topraklannı bomhardıkaleler yazmağa başlamıştır. Ya kârını kazanmaya çalıs;yordn. Rus gibi beylik bahanelerle muhafaza Nâsır sözlerine devamla, «Siya tardaki Küba'lılar meselesine te man etmiş, Tnnusln askerler öl7iları mukabilinde para yerine ların dıçarıya yönelttikleri prona ve Tunus'un eğemenliği ile kabil sür ve prfinektüsler de hulnnur. artıyor timizde hedefimiz Birleşmiş Mil mas eden Küba'lı Bakan: IktidaGüc şry dcüildir Ribi geliyor.. müş. Bnrgiba Fransa ile arasındatleri takviye etmek ve barış için nn halk eline geçmesini takiben Tokyo 23 (AP) Sağlık Bakan. gömlek, çorap ve daha başkagi eanda bir harb psikozu taşıyordu telif olmıyan bu durumu idaıme et Bnnn ilk hamlede yol üzerind»". ki siyasî münasebetleri koparmış ir vasıta haline getirmektir. Fayim eşyaları alan Gueronsky'nin Buna rağmen Sovyetler kendi mek için direniyorlardı. Nihayet her memlekette olduğu gibi, k u . lığı tarafından cumartesi günü atı. Gerginlik hâlâ bütün siddetiy at Kongo buhranında tecrübe, bu akıbeti aıeçhuldür. yalnız, «teşeb halkları üzerinde heyecan yarat Burgiba'nin «abrı taştı. Belki me ki' beledivpler temin edebilirler. çıklandığına göre, Japonyada ge sartınm. Bir kere tesebbüs edilsin, le devam etmektedir. eşkilât bünyesinin 1961 ve mütaçen hafta sonunda çocuk felcine büsünün iflâs ettiği» kaydedilmek mamaya gayret pdiyorlardı Batı seleyi müzakere yolu ile hallet bakııı ne kadar kârlı iştlr. Bizerte limanı Fransanın dört kıp yıllardaki şartlara nin ifadesi ise daha ağırbaşlı idi mek için daha imkân vardı. Belk uymaçı yakalananların sayısı 165 dir. Ve tedir. *** hüyük donanma üslerinden biri ;in ıslah edilmesini eerektirmekFakat kendi halklarına durumun de ilk kurşunu Tunusluların atböylece bu sene içinde kaydedilen dir. Sahraya gelince, bu da FranTrakvanııı güıel blr kagabasıdir» demiştir. vahametini açıklamaktan çekinmi maması daha iyi olacaktı. Fakat çoruk felci hastası sayısı 1754'e sa için büyük önem arzetmekteNâsır, tarafsız memleketlerin sayorlardı. Nitekim Amprikada ta vâdesi çoktan dolmuş olan bir f'eri fihirli halkı var. Ama idsre yükselmiştir. dir. Çünkü Sahra petroln mese ısının arttığını ve Asya • Afrika' nınmış siyasi şahsiyetlerin halkl müstemleke sısteminin nihai tas ilp çaiısma balinde.. Bildiride, bütün Japonyaya va. lesi bugün Fransa ile Cezayir ara a milletlerın hür olmak için gayKasabanm mülkiye Smirt mev. bu konuda devamlı olarak radyo fiyesi ergeç yapılacaktı. Buna şim yılan hastalıktan 96 kişinin ölmüş Fevkalâde durııında sındaki ihtilâfın basında celmektler sarfettiğini belirterek, «Önüvesair konuşmalarla aydınlatma' diden ve biraz da kan dökrnek su dana bir büyük Atatürk heykell olduğu kaydedilmektedir. I93S Moci. Sahibi Pllyle 44 08 02 tedir. Fransa, Cezayir ile kendi aüzdeki şartlara uymak için Birları isteniyordu. Kennedy, bu ko retiyle girişilmiş oldu. Hâdiseyi dikmpk irin para toplar, Vertniyen Daha önceki haftalarda çocuk rumhurlyct 2:ü»9 rasındaki Sahra meselesini hallet eşmiş Milletlerın yeniden teşkinuşmaların ilkini yapacak, Ame bir neticeye bağlıyacaği ümit edi lere de serzeni? ve sitem eder. E. felci salgını nispeti 169 du. meden, Tunusa taviz vermek istlandırılma.sı lâzımdır» demiştir. rikan halkına televizyonda hitap e len Güvenlik Konseyinin kararı simdi Atatürk heykeli dikmek mo tememiştir. ts bombardıman safNâsır'ın konuşması, 2 saat sürdecekti. bu satirlar yazıldığı sırada daha da ya!. Ama kasahada bir Atatürk hasına dökülünce, hittabi bütün nüş ve bunun dörtte üçü iç mesebiistü var. Kasabada bir de yanm Cape Canaveral. (Florirla) 23 Bu arada ihtilâfı halletmek için belli olmamıştır. Hâdisenin cere kalmıs 50 60 yataklı bastahane dünyanın nazarları Tunus iizerine elere temasla geçmiştir. (A.P.1 Fezaya giden üçüncü açeşitli müzakere teklifleri de or yan tarzını ise, son iki üç günlük var. Ikmali irin Kl • 70 bin lira teverciib etmiştir. f ŞİDDETLİ FAZLA Nâsır, son günlerde çıkarılan ka dam Vir:ril Grissom, Millî Havataya atıhyordu. Kruçef bir dörtiü «Cumhuriyet» te tafsilâtiyle yazıl lâzım. Halk bun» para vırmeyp Türkiye, hfr iki tarafa da tem arnameleri geniş bir şekilde izah cilık ve Feza Dairp<:inin seref maetmeye rirve konferansı istemişti. Batı dığmdan, burada tekrar BAŞ AÖRILARİNA GÜNEŞTE DURMAKTAN hazır.. kin tavsiye eden bir tebliğ nesret derek, bu sene yeni adımlar atı rlaivaMyle tsltif edilmijtir. Berlinin genç Belediye Başkanı lüzum yoktur. Yalnız üstünde dı; mistir. acağını ve ilk olarak çalışma saatMadalya Grissom'n feza idareKARŞI Heykçli bırak da. hastahsntİLERİ GELEN Brandt, Amerikada bazı çevreler rulmıyan bir nokta var ki o da Rurgiba, Parlâmento önündeki rinin sekizden yediye indirilece cilerinden Jamçs Webb tarafından de iyi karşılanan fakat Adenauer Bizerte hareketi ile muvazi ola yî yapalım. demeye kimsenin dili konusmasında Sahra raeselesini ini açıklamıştır. verilmiştir in reddettğii, Almanya ile savaşan rak Büyük Sahraya «233 işaret» varmıvor. hahis konusu ederken CezayirliNâsır, ihtilâlden önce içtimai a52 miUetten mürekkep bir konfe adlı bir noktaya kadar işgal etDcmatojiden. satıhta kalmaktan Bu madalya ilk Amerikah feza lere de hitap etmiş ve hududun aletsizliğin câri olduğunu ve nürans teklif etmişti. Amerikan Diş mek için Tunuslularin giriştiği i ne zaman knrtıılacatiz. Atatürk tâyini meselesitıde Cezayir hükü usun yüzde 95 ini teşkil eden fa adam! Alan Spehard'a aynı teşkiişleri Bakanı Rusk, işin Birleşmiş kinci harekettir. Bu haksız oldu ve arkadaslart ve nihayet busün lât t?»afından verilen madalyanın meti ile tnüzakereye giriseceğini irlerin geri kalan yüzde 5 i için Milletlere intikali ihtimalinden Su kadar. Tunusun en vakın dostu onun izinde yürüyenler, inkilâparıkça ifade etmiştir. Bu suretle anlarını feda ettiklerini kaydede aynıdir. bahsetmiş, fakat Kruçef. Birleş Milliyetçi Cezayirle de arasmı aça ! i " '"• "l d'k"""in >ı ş Grissom madalyanın takılmasınBurgiba ilk defadır ki. Cezayir ek, «Biz kan dtfkmeksizin eşitlik miş Milletlerin bu konudaki salâ cak bir teşebbüstür. Nitekim, daha degildirler. hüknmetiııi bu derece açıkça ta esis etmeye ve milleti kapitalist dan sonra hir hasın toplantısı yap. hiyetini reddedeceğini peşinen söy bir iki hafta evvel. Millî Kurtuluş Atatürk için heykel, bir tebcü, nımıstır. iktatörlüğünden kurtarmaya ka mış ve «Bu seferki feza uçuşunda lemişti. Sovyetler Birlesmiş Mil Cephesi. Tunusun Fransızlarla an bir minnet borcudur. Ama asıl Amerikah ilk feza adamı Shepard" M. PlRİ ar verdik» demiştir. letler mekanizmasını istedikleri laşarak \T>va anlaşmıyarak. Büyük heykel onun bu memleketi B.itı in hissettigi fitreMm »un artık gibi bükemiyeceklerinî anlamışlar Sahrada Cezayirin sıyabında giri medeniyetiyle i'asdaş hale ;etirizaie edilmis sayılacağınr belirtdı. şeceği herhangi bîr hareketi tanı mek husnsnndaki emelini tahak'.•nijtir.» kuk ettîrmektir, Heykelle inkılâp Kruçef'in Viyana konferansın mıyacağını ilân etmişti. Grissom ucuçu sırasındaki en Cezayir olmadığını, diisiik iktidar devriııdan sonra tekrar canlandırdığı Ber enteresan vak'alardan birinin de lin meselesi işte o gündenberi böy. Ve siyasî talihin ne garip bir cil de bn heykelleri talıripten koru«kapsüldeki resim penceresinden» le bir his ve düşünce seyri içinde vesidir ki, Fransızlar ve Cezayir mak için kanun çıkarmah merbnbaktığı zaman sonsuz mavi göksös*ergelişmişti. Geçen pazartesî günü, Hler. aralarını bulmaya calışan riyeti hissedilmiş olması yürünün gorönşü olduSunu acıkla • • Amerikanın bu konferansı takip Tunusun her ikisiyle de ihtilâfa mektedir. Atatrirk sağ olsa •« hn mıştır. eden Sovyet aıuhtırasına karşı düştüğü bir anda. geçen hafta tek hâdiseyi duysa idi. hastahane cnkGrissom haska bir enteresan oTerdiği cevabî notası ile de Berlin rar masa başma oturmuşlardı. Mil tan hiterdi. Ben hüfcümetin vpritılayın da kurtarma roketinln fırmeselesi ikinci safhasına girmiştir. li Kurtuluş Cephesinin bu sefer de olsam kasaba halfcinın himrnptiladığını duyması ve roketin bırakNATO'nun tasvibinden geçen. ya konuşmalara bazı ta\Mzlerle «eldî ni heykele değil. has'ahanev» , etıeı izi eörmesi ve uçusun emniyınlandıktan sonra da bütün Batı ği de dikkati çekmekteydi. Milli virir, hastahane holüne de bıı b,?syet içinde oidugunu snlıyarak ken basmının takdirini toplıyan Ame yetçiler sivasî bir anlaşma olma tahane, Atatürk'iin ölmpr ruhıma disinî cok rahat hissetmesi oldurikan notası, Batının tezir.i Berlin dan ateş kes'e rıza göstermezken bir hürmet olarak. kendi hpvkpli ğunu. belİTtmiştir. meselesinin tarihçesi içinde (Bak::j şimdi siyasî bir anlapma yoluna nin parasiylp yapıltnıstır,. riivp bir Grissom h i ; Vir tpprak parçası 3 temmuz tarihli Cumhuriyeti tek gidildiği takdirde Cezayirdeki leyha koyardım. Rn. ona rok dnHa gfirmediğini ve fakat dünyanın ka rar ve teyit eden. mantıkî ve huku tedhiş hareketlerinin azaltilacağı büyük bir hürmet nişanesi nlnrrin. rislerini müşahede ettigini. ağırlı. B. FEI.EK ken mükemmel bir vesikadır. A nı söylemekteydiler. Bundan başgin kaybolmasmdan sonra çekımerikan notası Batı prensiplerîn ka Büyük Sahranın Fransızlarla min gittikçe arttısını hissettigini den fedakârlık edilemiyeceğini müştereken geliştirilmesi ve Cede kaydetmiştir. OPON, ba;, diş, adale, kat'j bir lisanla söylemektedir. Fa zayirin müstakbel Fransız ekalli GALATASARAY KULÜBÜGrissom. kapsülün Okvanusa îkat hukukî bir durumla siyasî bir yetine hususî baklar tanmrnası giNÜN AKDFNİZ GEZtSİ sinir, lumbago, romatizma nişine kadar her seyin mükemmel realite arasında, hele nota müza bi diger tavizlerde de bulunacakağnlannı teskin eder. isiediğini snyl»miş ?e demiştir Vi: Önümüzdeki ağustos ayınuı 17 kere kapılannı sçık bıraktığma lan anlaşılıyordu. (Bak: Cucnhusinde başhyacak olan, Galatasaray «Kapsülü yakalamak icin üzegöre, bu prensiplerin bir ana pren riyet 19 hazirani. OPON, bayanlann muKulübünün şahane Akdeniz gezısirimde dolasan helikopterin piloayyen zamanlardaki sannin cazip geçmesi için YES TUtuna kancayı atmaMnı sovledim. cılannda faydalıdır. RİZM ve TÎTVA Ltd. şirketlen ve emnlyet çengellni çekerek arka büyük ihtimam ile çalışmaktadırGstü yattmn ve kabinenin helikopOPON, günde 6 tablete lar. Bu arada öğrenildiğine göre tere alınmasını bekledim. Faltat kadar alınabilir. sırf bu gezi için TtTVA Ltd Şirbirdenbire masmavi Bökyüziînü 1 Eksiltmeye konulan is: keti yolculuk boyunca tertip edieördüm ve kabineye «u dolmaya Söğüt Kazası Ortaokulu jimnastik salonu çatısının venilen"ecek çeşitli müsabakalardan îki baladıŞını hissettim. Kapsülür kamesi ve okul binasımn kiremitleri kaldınlarak yerine Mar. :anesinde birinci gelecek olan'aca pathnm vakitsiz açılması günün şu büyük fırsatları hediye edeceksilya tipi kiremit konulmasına ait olup keşif bedeli (20.000) üpn büyük sürprizi oldu.» tir: radır. Bir çifte bır haftalık Avrupa se. 2 Eksiltme 31/VII/1961 tarihine rastlıyan pazartesi gijnü 28 TEMMUZ CUMA GALA TEMSILİ hirlerinde SV7İSAİR uçağı ile esaat 14 de Söğüt Ortaokulunda toplanacak komisyonca açıfc ekyahat.. Ayrıca kalınacak her seSEZGİN ENEREN siltme usuliyle yapılacaktır. Biletler Taksim Sineması ile Stadyum gişelerinde satılhirde bu çift en lüks otellerde tle 3 Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin 1961 yılına ait maktadır. misafir edileceklerdir. HÜSEYİN E. CELEM Ticaret Odası vesikasiyle usulü dairesînde (1.500) !:ra geçici Suareler saat 21.30 da, Matineler saat 18 dedir. Diğer birinci gelen ise MÎDDLE teminatı yatırmaları ve diğer lüzumlu belgeleri komisyona Nisanlandılar EAST AÎRLİNES uçağı ile isteT Cumartesi; Pszar ve Çarşamba matineleriyle Çarşamba I D D vermeleri şarttır. Viyana, ister Beyrut'a gidiş dönü<; suaresi tenzilâtlıdır: Levent 23 Temmuz 1961 4 Postadaki gecikmelerin kabul olunmıyacagı ilân olunur uçak bileti kazanacaktır. İL7512/2347 Her semte otobüs temin edilmiştir. Cumhnriyet 2311 (Basın 3276/2322) Reklâmcıhk O104 • 2.'553) FAAL 1310/2339 Kuveyl Ingiliz birliklerinin geri alınmasını ialep edecek «Aspirin satan bakkal dukkânları » ııımııımmınıııııııııııııı DÜNYA POLİTİKASINDA BİR HAFTA Hddı'se/er Türkye Belediye İşçileri Sendikalan Federasyonu kongresinde İşt;i Sigortalan hastahaneUeri böylc tavsif edildi Berlin: Silâh sakırtısı ve ana mesele Yazan: İbrahim Çamlı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII Geçen hafta eçen hafta dünya için oldu gu kadar bizim için de mühim bir hafta idi. Dünya içio mühim idi. ve Dogu blokları ara• Maliye Bakanı, Kaveyfin Arap halklarımn hayat seviyesimn yükselmesi ve sömürgecilikle mücadele konularında Arap dünyasıyla beraber çahşacağım söyledî Belediyedeki huzursuzluk devam ediyor Nâsır 500,000 kişiye hitap etti • Raul Castro Amerikayı yeni bir istilâ hareketi hazırlamakla itham etti; Moskovada gizli bir basın ajansı meydana çıkarıldı İkincl Amerikan feza adamı Grissont'a madalya verildi MERGEDES 220 ugspitz Alman OLUM •• • • AKMBATIABI Söğüt Kaymakamlığından: OPON
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle