16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
NEZİHEARAZ zevkle okuyaeağmız e*si* klt»bı 50 büyuk Turk evfiyuının hayıt hıkiyaıı beı dlt, ( nnkU (tkaltk.41 tuafcr«jkllUUa, tayfa. 0* M * M M •ianfc ATLAS KİTABEVİ Aııkjrj Caddcsi No. B2 UtJnbbl u m h u r i yet « KURÜCÜSD: TUNTJS NADÎ Doğubank'ta AT BIR çekiliş 1085/2340 tL T108/M4J Vll 13 278 f W " Telefanlar: T W g r m k t o * P •&*& 2 2 4 2 9 0 C u m h u ı i y e t Istanbu) IVvta K o t u r o ; fctanbul N o . H S 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 224299 16010102 1 9 6 1 Sarper dış gelişm elere dair açıklamalar yaptı Çarşamba günü vazifeye dönecek Sarper, Berlin, Bizerte ve Kuveyt buhranlan üzerinde bilhassa durdu ııııııııııııııııınıııııııııııınııı eferandam neticeleri hakkında oldukça derin ve geniş tahliller yapıldı. tki baftadan beri, halkın karan üaerinde rol oynıyan tesirlere dair yazılan ve söylenenleri takip etmekteyim. Dlkkatime çarpan noktalardan biri, herkesin «hayır» reylerinl beklenmedik derecede fazla bnlmasıdır. Ben de dahil olduğum haldc Anlaşılıyor ki, referandnm sadece Anayasayı beğenenlerle beğenmiyenlerin kanaatlerini belirttikleri bir oylama olmaktan çıkmış ve mnhtelit cereyanlann çarpıstığı kamnflâjlı blr kampanya havası içlnde eereyan etmis. Gecen gün harita üzerinde «haTir» diyen vllâyetlere göz gezdirdim. Bonlarda bazı müşterek siy«ıt ve iktisadl husnsiyetler bnlnndnğnnn dttsünmekten kendimi ala«Hayır» diyen vllâyetler, umumiyetle belli baslı geçlm kaynağı bobnbat ziraatine ve meracılıga bağü olmıyanlar.. Ekserisi eski iktidar zamamnda fiyat yükselislerinden ve kredilerden en fazla istifade etmis avantajlı bölgeler.. Bunlara, blr hayli müsamaha gSrmüş orman çevrelerinl ve zam beklerken fieretlerinin yfizde üçflntt tasarrnf bonolanna yatırmağa mecbnr kalmıs bir işçl kesafetine sabip bazı lstibsal mıntıkalannı ilfive etmek lâzın. Hemen hepıi, geçen yıllarda Demokrat Partiyi tatmnslar ve nüfuzlu milletvekllleri çıkarmışlar. tktisadi vaziyeti son zamanlarda parlak bir manzara arzetmemekle beraber, reyini doğrndan dogrnya yeni Anayasa rejiminln gecikmeksizln knralabilmesi istikametinde knllanan tstanbal müstesnaBnna mnkabil, «evet» diyen Anadolu ve Trakya vilâyetlerinin çoganda, hububat ziraatinin ve hayvancüığın szçok hâkim karakter taşıdığı farkediliyor. Baralarda, reyler daha geçen leçimlerde muhalefete dogrn kaymı«tı. Mahsnl fiyatlanndaki yüksellşin nmnmi pahalılık temposundan geri kaldığı ve dolayısiyle hayat seviyesinin son yıllarda pek fazla gelismedigt bölgelerin, yeni knrnlacak rejiml umitle beklediklerlni hissettirecek fmareler var. Bn bölgeler arannda, merkezlerin «hayır» oylannı köylerden gelmi? «evet» sesleriyle , müspet mecraya çevirmi; olanlara raslamyor. öyle bir vaıiyet ki, reylerin b5Iıinüşünü iktisadi şartlara bakarak kıymetlendirmek istiyeceklerin kanaatlerini knvvetlendirecek emareler eksik değil.. «Evet» ler daha ıvi giinler umanlann ve «hayır» lar şeride bırakılmış günleri anyanların reyleri olarak tefsire pek mfi<aitu Fakat banon tek taraflı bir izah tarzı teşkil edeceğine şfipbe voktnr. Meseleyi bir başka zaviyeden ele alarak neticeleri parti me«elelerinin henfiz silinmemiş izlerine \e eski iktidar mensaplannın varatmış oldukları havaya bağlıyacak kimseler de, teşhislerini des(ekliyecek deliller bulabilirler. Reylerin bölünüşünde, iktisadi şart larla siyasi hislerin birbirine bn derece girift bir hal gösterdiği dnrnmlara her zaman raslanamıyacagı muhakkaktır. «Evet» \e «hayır» lar, hangi sebeplerden ileri gelirse gelsin, seçimlerden sonra kntuplar arasındaki gerginliğin hafiflemesi veya sürüp gitmesi, tnesnliyet mevkiine geçecek iktidarın icraatına bagh sbrünmektedir. 15 ekim akşamı vazifeye çağnlacak olan idare, müspet rey verenlerin ümitlerini hakIı çıkarmak ve menfi rey kullananların kanaatlerini tashih edebilmek için iyi bir icraat örneği vermek mecburiyetindedir. îyi bir icraat örneği denilince de, geniş halk ekseriyetinin ilk aklına gelen hnsuslardan biri, iktisadi meselelerdir. Mutedil ve muvazeneli bir idari rejimle birlikte.. Bışişleri Bakanıııııı Cnmlnıriyet'e demeci Iraktan yeni ilticalar bekleniyor Hakkâri'ye geçen 750 Idşüİk Kürt kabîlesi yaylaya yerleştirildi dıgı ifade edilmektedir. Iraklı bu mültecüere Kızıiay'daa gerekli yardım yapılmasına devam edilmektedir. Aynca Kızılay'm Van ve Diyarbakır'daki teskiîâtları da Merkezin yardımından ayn oiarak yiyecek maddeleriyle battaniye ve çadır yardımı yapmışlardır. Söylenmiş Olanlardan Maadası HllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIHII • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) Irak'tan iltica eden Bradost Kürt aşiretine mensup 750 kisi simdilik Beneklı Yaylasına isk&n edilmişierdir. 83 ailelik mültecüere yeni ilticaların da eklenmesi im«Turkıye Cumhuriyeti Hüküme. kân dahilinde gorulmektedir. tinin muvafakatini istihsal etmekKerkük bolgesindekı solcu Barsitin, resmi veya hususi hiç bir te zani aşıretinin baskılanna dayanaşekKulün dışanda muharebe etmek mıyan Bradost Kürtleri, Hakkâri uzere memleketimizden bazı vatanilitnizin çukurca ilçesindeki dağlık daşları gönüllü olarak kaydetmiye bölgeden sınırı aşarak memleketive bunu tescil etmeye hakkı yok mize girmişlerdir. tur. Bizerte meselesiyle ilgili ola. îçişleri Bakanlığına yakın çevrerak Tunus Büyuk Elçiliğinin ken lere göre, mülteciler istedikleri di dâvalan uğruna Türk gönüllütakdirde yurdumuzun bir bölgesi]en içın defter açması, bizlm hü 53 ÜNCÜ YttDÖNÜMÜ İkinci Meşrutiyetin ilânının 53 üncü yıl ne iskân edileceklerdir. öteyandan dönümü münasebetiyle dün saat 11 de Hürriyet Tepesinde «Hürriyet Dışişlerı Bakanlığına yakın çevrekumranlık haklarımıza aykırı oldugu gıbi tarafsız sıyasetımizi de büyüklerini ve şehitlerini anroa cemiyeti» tarafından bir tören tertip lere göre, Bradostlaauı Iraka iade edilmelerinin bahis koooMl olmazedeleyici bir tutumdur. Her hal. edilmiçtir BMknde; bu törenden bir an görülüyor. de hukümetimiz bu sahadaki ge Arkası Sa. 5, Sü. S te aıımııııııırıııııniMiıiMimnınmu | Lozan \ = andlaşmasının i İ | ~ = Ş S S S E S ^ Ş 5 ~ = E = S istirahat ediyor Sarper dun •rlrndnjımrrln förügürkeD C. H. P. seçmenin karşısına hükümet programı ile çıkacak 38 inci yıldaoömö | | Birleşmiş Milletler kararına uyularak Bizertede ateş kesildi Bizerte çarpışmalarında Tanasnn 500 ölü ve bînden fazla yaralı verdiği bildiriliyor IzmİT, 23 (Telefonla) Dün «eh riroize gelen Devlet Başkanı Gürsel bugün Karşıyakadaki evinde is tırahat etmiştir. Sadece hususî dostlarının ziyaretini kabul eden Ankara 23, (Cumhuriyet Te. Devlet Bajkinı muhte'Tielen yann leks) C.H.P. Genel MerkezinYamanlara çıkacaktır. de, ılerdeki iktidar faaliyetlerine yardjm etmek üzere yapılan cıd. dt çalışmalara hız verilraiştir. Her ne kadar partinin alt kademelen bu calısmaların aksi bir yol takip ediyor ve mahallî politikacılar mu ayyen hedeilere varmak için gayret sarfediyorlarsa da, Genel Mer kez, bu küçük hesapların dışında kalroaya gayret etmektedir. Daha bugünden C.H.P., 29 Ekim 1961 tarihinde görevine başlıyacak olan iktidar hükümetinın progra. nunı hazırlamaya başlarmştır. Bu hükümet programının, geçmiş ik tidarlannkinden ayn özelliği mev cuttur. Zira, C.HJ». nin bu ilk hükümet programı, bir referanduma tâbi kıhnacak ve eğer «Evet» Parıs 23 (Radyo, a.a., A.P.) diyenler fazla çıkarsa, tatbikıne Resmen bildirildiğine göre, Bizer tevessül edilecektir. te üssü kumandanı Amiral Amman Ancak referandum, Anayasanm ile Bizerue Valisi Birleşmiş Milreferandumu tarzında olmıyacak. Arkası Sa. 5, Sü. % de Arkası Sa. 5, Sü. 6 da CHP ni iktidara getirecek oytar, hükümetinin programtm da kabul etmiş olacah Lozan Antlaşmasının ımza ^ laıufinın 38. yıldonümü olan ~ bugün için resmi bir tören E; hazırlanmamıştır. Ancak C.H ~ P. gençlik teşekküllerı bu Ş Ş günün yaratıcısı Inönu'yu e Ş vinde ziyaret edecek ve Mıl 2 letlerarası Hukuk Enstitu S sünde bir toplantı yapılacak Ş tır. Aynca, Lozan Kulübu de = bu münasebetle bir balo ter S tip etmiştir. C.H.P. Genel = Başkanı tnönü de baloda ha ^ zır bulunacaktır. ~ [Ord. Prof. ZeM Zeren'in = bn konudaki yazısını = t nei ««bJfemizde bnla ~ caksuuz.] = Gumuşpala dun Bölukbaşı korşısındo ağız değiştirdi A. P. lideri, kendisinden C. K. M. P. Genel Başkanına karşı «ancak şeftot sadır olabiteeeğini» söyledi C K.M.P. Gene! Başkanı Osman Bolukbaşmın AJ5 Genel Başkanı Ragıp Gumuşpalayı, 27 Mayıs ihtılâli aleyhtarlarıniD bayraktarlığını yapmakla itham edişi bu iki parti arasındaki mücadelenin karsılıklı isnatlarla hâd safhaya çıkmasma sebep olmuştur. Dun kendisiyle konuştuğumuz Gümüşpala, sözlerimn Bolükbaşı tarafından yanlış anlaşıldığını, Bö lükbaşmin yaşı nıevzuunda hataya Arkası Sa. 5, Sü. 6 d a Bizerte avanndaki blr barikatı bekliyen Tnnnslu askerler Bütün yurtta boğucu sıcaklar hüküm sürüyor Dün ısı şehrimizde 30, Adanada 37, Muğlada 35, Bodnımda ve Akhisarda 34 derece idi (Yazısuu 5 lnci sahifenin 6 ncı »fitanunda bulacaksuuz) • Aaayasa dftvasının sorgusu sıra«ında Başsavcı Egesel'in, düşükerc ait suiistimal ve yolsuzluk dosyalannm sayısını açıkadığı sırada «Başsaveı başımızla oynuyor. VarTURİST Yaz aylaruıda her yd olduğu gıbı, bu . , a ^nıze tu sn oynasn ama, namusumuz üzetammayız» rist akmı başlamıştır Resimde; rnillî kıyafetleriyle sehirde dolasan iki rinde tasarruf hakkı diyen düşük Bakanlardan Tevfik turist görülüyor. lleri'nin son 10 yılda ede ettigi ser vetin *• 35ü unun gayri meşru / olduğu, dün Mill! Birlik Komitesı îrtibat Bürosu tarafından basma bidirildi. Yassıadada rerdiği mal beyacm da tleri, 1950 yılında Rizede hisseli ev ve tarlasiyle, 1080 lira değerinde yüzük, kemer, şekerlik ve iki seccadesi olduğunu bildirmişti D.P. propagandası yapmıyan memurlan ve bu arada da Samsun Avrupa'da büyiik takdir toplıyan armoni mızıkası ve meh Müftüsü Ömer Erdem'i sürdürten ter takınu mensuplan yurda dönüyor tleri'nin 1960 yılındaki serveti göy Lahey, 23 (a.a.) Riyaseticum le özetleniyordu: 1. Ankarada 51^18.42 liraya mal hur Armoni Mızıkası ve Mehter Takımından müteşekkil Birliğımiz, olan apartman dairesi. halkın ve NATO Komitesinin arzu2. Bayramoğlu sahil mahallesinsu üzerıne 18 temmuzda Gronın de 10 bin liraya alman arsa gen şehrınde buyuk alâka toplıyan 3. Yenişehiıde eşi adına kayıtlı Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Arkası Sa. 5, Sü. 1 de landırdığı Adnan Menderesin. Hfanmet ölçmene 56,547.98 Urahk ödenek sağlamış oldnğn açıklandı gayrnneşru servetîerî açıklanıyor * •Şeker gibi adam» diye vasıf Cmnharbaşkaıılığı mızıkası ve Mehter takımının. başarısı .* DOGUDAN RÖPORTAJ Evlenmek istiyen 155 yaşında bir ihtiyar muzlan ise gayet geniştı. Gur Kaşı, uzun kirpiklen ve seyrek sakallı bembeyaz, yüzu de kırısıklık'.arla dolu idi. Hemen yanı başında, bir tahta Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Onu ilk gördüğütn zaman ulu bir ceviz ağacına sırtını dayamış, ŞEKEF GÜNÜ Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti 49 uncu şeref ak kılh yanık bağrını da güneşe açmıştı. Başında yeşil bir şalı boygünlerini dün törenle kutlamışlardır. Saat 15,30 da Orduevinde yapılan nunda da iki yüzlük bir tesbih törene eski muharipler ile generaller katılnuslardır. Cemiyet baş vardı. Bileğı kol kabnlığmda, okanı tarafuıdan bir konuşma üe açılan törende, gehitler ve ölen eski muharipler için saygı duruşunda bulunulmuştur. Müteakıben önde, askerî bando, merasim bölüğü olduğu halde Harbiyeden Taksime kadar yurüyen eski muharipler, âbideye çelenk koymuşlardır. Resimde; dünkıi toplantıya katılanlardan bir kısmı görülüyor. Feridun ERGİN Bir çocuk araba altında kaldı Osman Vardar ısmındekı sü rucunün kullandığı at arabası Büyukada Nızam Caddesinden ge çerken, 9 yaşlarındakı Ibrahim Parmaksız adh kuçuk çocuğa çar parak yaralanmasına sebebiyet yermiştir. Arabacı yakalanmıştır. Oknl yapımı için aynlan para biî hastahanenin inşaatına tahsis . ^ edildi Öğretmenler "iddetie Federasyonu bu hareketi pr ote sto e div or Aakara'da serinlemek için havuzlara girealer rTazısı •> ınci sahifede)! Hacı Resnl afaç dibinde torun larından birinb» beşiSim sallrjor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle