19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl Inanılmaz bir rnâttra ı " ı > ı ı " ı ı i ı ı """"'"'S CÜMHURÎYET 24 Temniuz 1961 Alim olan câni Cevtren : All AZRAK Sehir kazanı patladı I Y I L D Ö N Ü M Ü | ııııİııımıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııımııııııııifiıımııııııııııııııııııııııı|ıııı HEM Allahlıh piyasa elediye Zabıtasının faaliyetlerl arasında nk nk fOrfllen bir tedbir vardır. Daha liyade, »eyrar «maf hakkında I Utbik edilir. Çok eskiden beri alıaılmı» erkete ssnlnne dayandığı için kolay başvuralur bir tedbir dir. Adam seyyardır. Oradan oraya dolaşır, dolaşüfı lçin de Belediye Zabıtasının »yagına kadsr kendiliğlnden gellr. Artık, kendi gelen işportacının teıg&hını, gimltçlnin eamek&nını da tabibi İle beraber apartopar alıp götürmezse, belediyeci, ayağına gelen nimeti tepmis olur ki, bu kadarı da fazladır. Onnn için, böyle manzaralara sık nk raslarız. Halbuki, Belediye Zabıtasının vazifesl, mantık icabına fftre, yapiikan kSttdına, kendlliğinden takılan ılnek gibi aya|a kadar "gelen geyyar esnafı toplamak degil, bir parpa da dükkân te«gâh sahibi egnafı dolaşmak, satılan mallann fiyat ve kalite bakımından kontrolttnü yapmak; balkın aldatılmasına, goyulmagına mânl olmak; fiyattan yana affe derainiı kazıklanamıyan müşterinln, satılamıyacak kadar çürük çarık mallann ylne »ffederainiz BOkastnrulması tarikiyle yolanmasını »nlemektir. Slıleri bilmem, ama ben piya sada, Beledlye tarafından bn türIü bir faaliyet sarfedildiğini görmüyorum. Dün iki hâdlseye şahit oldum. îkisi de biriblrlnden İbret verici. llvisl de bn başıboş. kolayca at oynatılan piyaganın halinl bir ayna gibi aksettlrmek bakımından tipik örnekler. Bir manav dükkânına bir müşteri geldi. Elinde bir psket vardı. Içindekini manava gösterdi. Bir kiloya yakın çttruk çarık barbunya fasulyesi. Sonra bn muıahrefat yığını arasından, dBrt kat edilmls bir kâfıt çıkardı, açtı; hep eğilip baktık. Bir fasnlye tanesl, içlnden, yarı beline kadar dıgarı fırlamış, rok'n roll oynar gibi Jnvır kıvır kıvranan, kibrit çöpüne yakın boyda yemyeşil bir knrt. Ba kurtlu paket, o müşterinin daha birkaç saat evvel, bn manav dan, taze diye aldığı barbunye fasnlyesi paketi idi. Manavın bu manzara karşısında takındığı tavır, suçlu tavrı değil, Belediyeyi tenkid eden blr vatandaş tavn oldu : Ne yapalım efendim, Halde bnııu «atıyorlar. Beledlye evvelâ haldcki esnafa mâni olsun, çürük mal sattırmasın. Fasulye kabuğunun içinde degilim ki, kurdn göreyira. Beledlyenin bigSneli|ine bnndan gttıel örnek olmac. Hakıkî blr mnrakabe kornlsa, bu sebıecl, fasulye kabngunnn içlne degil fındık kabuguna bile girmek mecburiyetini duyardı. tklnci hâdise yine bir manav dükkânında geçti. Manav bir möşteri ile münakaşa ediyordu. Şeftali seçmek için uıattıgı elini manavın tekdlri karşısında geri çeken müşterinin yanında, «ettalilere baktım, bu miidahalenin asıl sebebinl anladım; Şeftalller tersine çevrilmişti. Alt tarafları lapa halindeydi. Belki onların da içinde knrtlar gSbek kıvırıyor lardı. Hamdi VAROGLU 1 Müebbet mahkum olan Nathan polis merkezine giderek imza atTürk Gençliğine armağan gerçi iyi haltae blnaen tahliye mak zorundndırljır. Bundan başka olunabilirdi. Fakat Hâkim Caver alkollü içkiler içemezler, kumar Bir toplumun oirap çektik, ç o k Yazan ly'nin çocuk kaçırma suçundan oynıyamazlar. kötu nâmı olan gunluğu ve ahkan akıtttk, sizler verdiği 90 yıllık munzam hapis kimselerle arkadaçlık ederoezl«r lâkı, vatana tagibi hürriyet ve cezası için *• en a* 27 yıl dahu ve hayatlannı namuslu yollardan rihsel hizmetler ebağımsızlık istiyohapis yatman grerekiyordu. Bu kazaadıklarım ispat etmek meodenlere karşı veruz. Türk milleIşte bunlann suretle aneak 76 yagında hapisten buriyetindedirler. falı duygularınm ti kendı sınırları m çıkabilirdi. 1948 de lllinois Vali hepsı Nathan Leopold hakkında onlann sağlıklarında ve ölümlerin hedesi 1920 Ağustos M d ° imza içinde (MilH Misak gınırları) tam liğine Stevenson seçilince bir uf da câri. O hayutınm sonuna kadar Bir işçi hastahaneye kaldınl den sonra toplumca kaybedilme edilmiştiı Bunda şu şartlar vardı; anlatniyle egemen ve mukadderabu kayıtlar altında yaşıyacak. komisvonu teskil etti. dı, 4 itfaiye eri yaralandı mesi ile anlasılabilir. Tarih, bu Tüfkiye Anadolu'nun ortasmda tına sahip olarak yaşamaktan başNathan bu olay üzerine büyük Ama bu, onu zerre kadar rahatsız Rami'de Topçular'da Kışla cad tüm duygunun çok defa büyük a. küçük bir parçadan başka toprağa ka bir amaç peşinde değildir; bu ümitlere kapıldı ve derhal af için etmiyor. Zıra salıverilmesl:ıd'?n desinde Moiz Traska'ya ait Lâstik damların cenazelerinin arkasmdan sahip olamıyacak, Boğazlar Mıl kabul edillrse sulhu (banşı) imzamüracatte bulundu. Fakat bu mü kısa bir zaman sonra kendisi Fabrikasının kazanı âni olarak başladığını ve gonraları gittikçe letlerarsı bir komisyona bırakıU larım, yoksa sulh olmaz» diyordu. racaat mürakereye bile konmadan Porto Riko'da bir hastahunede patlamış ve yangın çıkmıştır. Bu çoğaldığını gösteren olaylarla do cak, Doğu illerimiıde Kürdistan Bu konferansın başlangıcındaki reddedildi. Ancak 1953 te tekrar lâborantlık vazifesini deruhte etve Brmenistan meydana getirile» bir olayı igaret etmeden geçemiyemiş bulunuyordu. Aynı zamar.da infilâk sırasıuda işçilerden Enver ludur. bir müracat imkânı sağlandı keacek, îzmir mmtakası Yunanlılara ceğim: Oturum açılırken, konuşma • disine. Bu günlerde de hatıratım Castaner eyaletindeki bir ortu Arslan ile Fâzıl Cihan muhtelif Birinci Dünya Savaşından mağ. bırakılacak, bütün servet kaynak salonundaki uzun masanın bir tayerlerinden yaralanarak hastahamektepte de Sğretmnelik yapmak yazmaŞu başlamıştı. lup çıktıktan sonra Türk vatanı larımız, harb tazminatı olarak rafında maroken koltuklarına yasneye kaldırılmışlardır. Nathan'ın af talebini destekli tadır. galiplerin elinde bulunacak, KaYangını söndürmek için gelen parçalanmış, 1918 de galipler top pitülâsyonlar ve yabancılara veri lanmış Galip Devletler üyeleri, maHapishaneyi terlr»ttiği zaman yen kuvvetll bir gahsiyet de varsanın karşı tarafında da tek bir raklarımızı bölüşmüşler ve içine dt: Şair Carl Sandburg. Sandburg kendisine 33 yılda kjzsndığı 700 itfaiye erlerinden Ahmet Uysal, yayılmışlardı. Bir avuç kahraman, leh imtiyazlar tazel«;necek. Bun boş sandalye bulunuyormus. Türk Ahmet Ünver, Osman Durunal ve Amerikamn Albert Schweitzer*i dolar derhal ödendl. Bunun dışınbaşta büyük kurtarıcı Mustafa Ke dan hemen sotıra da Yunan ordu murahhasının işte buraya oturmasuyılırdı. Insalık için mücactele da yazdığı kitaplar da bir hayli Hasan Başak da yangın sırasında mal ve onun sağ eli tsmet Paşa, su bu muahedenin koruyucusu sı uygun görülmüş. Ismet Paşa gabazı jaralar almışlar ve tedavi ai ediyor, hümanist telâkkilerini çev »atış sağlamakta ve kendisine iyi arkasında Milli Kuvvetler (Kuva olarak topnklarımızı istilftya ha lona girmiş, etrafına bakinmış ve tına alınmışlardır. resoe telkin edebilmek için gay para Ketirmektedir. hiçbir şey söylemeden vakar ile yı Milliye) adı alan, silâhlı silâh. zirlanıyordu. Nathan, do»tl«rı ttraf»n«!*rı haret »arfediyordu. Bir misyonerdl Mustbfa Kemal ve arkaiaşlarının geri dönmüf ve galondan çıkmı» sız bütün Anadolu milliyetçileri, pishaneden alınarak bir otomobile T. M. T. F. 'in tertip ettiği hep birlikte, Osmanlı tmparator Ankarada kurdukları Büyük Mil Galipler hemen mobilyayı değiso. Sandburg, Nathan lle mektup konduğu zstnan bir kaç defâ fegeziler lugunun yıkılışından tam 38 ay let Meclisi, bu hıyanete mtıkabete dirtmı.şler, eşit koltuklarda oturulaşmağa basaldığı günlerde af ko nalık geçirmistl. Otomobilde seyaTürkiye Milli Talebe Federasyo sonra 1921 de tnönü ve Sakaryada, ettiler ve Türk topraklarının par Urak (1922 kasım 20) de konferans etm»ğe fahammüiü yoktu. nu Turizm Müdürlüğünün tertip gerefli ve bağımsız Türkiyenın ye. çalanmasına mü?aade etmiyecekl<^ başlamış. Konferansın misyonu tekrar toptanmıs ve Nat hat 4 şubat han tekrar müracaatta bulunmuş Heie babasının evine glttiÇl zaman lediği Avrupa gezisi 30 kisilik bir niden kuruluşunu sağlamışlardı. rini Başkanları ölan Büyük Kur 1923 e kadar süren birinci devresi tu. Müracaatında söyle diyordu teegsürıi dolayısiyle bir hayli sar kafile halinde dün otobüsle şeh. Bu üç yıl içinde, fert ve millet tJfıcinln a|«ıhdaîı bütttn çok tartışmalı geçmiş. Bir âra, sılmıçtı. Kısa bir müddet «onra rimizden ayrılmıştır Nathan: L6rd Gürzon'un Mondros Mütareolarak ne Çİle ve mihnetler çekil iîfln etlilçr. •Hjpishaıvye getlrildlflm zaman Porto Riko'ya hareket etmek üzeYunan ordusu ilerlemeye ve kesını sık sık tekrar etnıesine karKafile, Viyana Zürıh Ce. miştir, onun derecesini o devirde î";met Paşa'nln «Öen buraya Wr çocuktum henüz. Bugto artık re hava ilanmda uçaSa binerken nevre Milâno Roma Vene yaşamıyanlar ve İçinde olmıyanlar memleketimlzin batı bölgesine salgenel Blçülere göre saadete erij gen e gazetecilri kar?Minda bul dik Zagrep ve Selânik sehirle. bilemez. Bu tarihten sonra 30 A dırmaya başladıktah gonra Garp Mondros'tan değil, Mudunya'dân mek lmkânınna sahtp olmayan muş, fakat bu defa onlara 33 yıl rine uğrayarak 25 gün sonra yur ğustos 1922 de Büyük Taarruı, Cephemiz kurulmuş ve müdafaa geldım!» demcsi, kendısinın ne kayerişkin bir lnsanım. Haplshane önce oldugu ka*âr sert muamele da dönecektir. Dumlupınar Zaferi, 2 eylulde U başlamıştı. Başkumandan Mustaıa dar kararlı oldugunu gostermeye deyken ailemln fertlerinl ve bü etmemisti. Onun «on »özteri sunsakta Genersl Trikopis'in Genel Kemal ve Garp Cephesi Kumanda yeter. Konferansın 4 şubatta dağılBelgrat ormanlan davetlilere I Kurmayı ile esir ediliş ve nihayet nı Ismet Paşa ve arkadaşlannın masının sebebi, Galip Devletler tfla akralyjılarımı kaybetHm. Bun lar olmuştu: «Ümit ederfm ki »Izler bugün dan sonra bir aile yuvası kurmam gezdirildi I Akdeniz hedefine varılış; 9 eylul büyük gayret Ve fedakârlıklariyle murahhaslannın verdikleri Barış bektenemez. Ben hayatımı henüz artık ron defa olarak benim hakkurtuluşu gibi idare edilen ve başarılan tnönü, Projesinin egemenliğimizl zedeliyeYeşil Türkiye Ormancılar Cemi ı 1922 de tzmirin 19 yasında oynadığım çılgınca bir kıtnda yarapskgıniz. Bir ?eyl bil yeti dün gazeteciler için Belgrat milli savaş tarihimizin göğüs ka. Sakarya, Afyon ve Dumlupınar za cek maddeleri taşımasından idi. Iskumurda kaybettim. Biliyorum H menizi lsterim. Betı simdi siz!»rin ormanlarınd> bir piknik tertip et bartıcı olaylan birblrini kovalar; ferlerinden sonra Büyük Taarruza met Paşa memlekete dönmüştü. (O bu da sadeee benim suçum olabi umumiyptle «isi bîtmi^ adam» de miştir. Piknik sırasında basın men I 18 eylulde Anadolumuzda bir tek geçen Türk Ordusu, nihayet «düş zamanlar tcra Vekillerı ve Başkanı Hr. Fakat buna ragmen vicdanımı diglnlz bfr lnsanım. Vicdanma ?u suplarına orman hakkında îstan Yunanh kalmaz v e düşman böy menın vatan harimi ismetinden ko le Hariciye vekili Ismet Paşa araarun yıllar dinledikten r* kendl şekilde «eslenen bir in^an olarak bulun Orman Başmüdürü Kemil lece ana vatandan silâh ve milli ğuluşunu» sağladı. tzmirden sonra sında geçen ibret verici tartışmalaBursa geri alındı; fakat harb daha rı, Atatürk'ün bunları nasıl halletSterimde müşahedeler yaptıktan yanyaeağım: «Sen suçunu affetti Güner ve Bahf»köy Örnek Orman güçle kovulmuş olur. sonlanmamıstı; galipler tstanbul tıgini öğrenmek istiyenler Nutuk sonra şunu söyliyebilirim ki uffe remezsin. Bunu unutma». Sizlere Nletmesi ilgilileri tarafından gentş Fakot daha yapılacak çok iş var ve Çanakkalede idiler. Garp Cep :üt II ye baksınlar). Mustafa KedildijHm takdirde eemiyetin fay bir bevannt vermemek üzere ken bilgi verilmiştır dah bir uzvu olmağa muktedirim. di k»ndime vatte bulundum. Ger Verilen bilgiye göre, bir zaman dır. Bundan sonra ordulanml* t« hesi Kumandam bu şehirler üzeri mal, tsmet Paşa'nın Lozan müzaGerçi bu fazla bir {fey değildir, çi size ?fmdi beyanat vermiyece lar 15 bin bektar olan B°lgrat or tanbul ve Çanakkaley« yrjnplrhek ne yürümeğe karar vermişti. Bu kerelerini büyük bir kiyaset ile nu duyan tngiliz Başvekili Loyd >na vaadedebHdlğim ve gelecek |im. Fafcat futoSfafımı çekmenize manlan simdi 5.300 hektara düş üzere idilerdi ki, galiplerin Türk Jorj, Türkler aleyhine yeni bir idare ettiğine inandığını B. M. Mec lere karşı politik durumları bir. lisine bildirmişti. Bundan sonra için ümit edebildiğim tek sey de de engel olamam. Ancak sizlerdeh müstür. harb açmak için öbür devletlere :evap notası Galip Devletlere göndenbire değişiVermisti. tek ricam S3 yıl hapisten sonfa budur.» Ak?am gçç vakt* kadar devam başvurdu; buna kimse yanaşama• 8 Ocak 1953 te bn tnÜRieaatna dahl »uçunu unutamıyan bu insanı eden «Ormanda Piknik» daveMiler dı; tngıliz kabinesi düştü ve Tür derildi, onlar da tekrar konuşmaŞimdi, Osmanlı Imparatorluğu kiye'ye mütareke teklif edildi ve ya hazır olduklarını bildirdiler. meyl okuyan şafr Sandburg pek unurmanızdır. Hosçakalın!» üzerinde çok müspet tesir yapîkinci Lozan Konferansı devresi ı nun tarihini kapatan Mondros ve Mudanya Konferansı toplandı. mütehassis olmus ve derhal af ko Flâşlar parlamıs, •akabinde Nat mıstır. 23 nisan 1923 te başlamıştı. Bu deSevr anlaşmalarına bir göz atmak • nılsyonun» giderek ?5y!e g8yl<« han uçaŞın kapısınrian içeri dahp fa Lozanda hava değişmişti. tsmet görden kavbdlmu$tu. Üçak hava. Zeynep Kâtnil Hastahaıtesi 1 uygun olur. Birinci Dünya HarbL raişti: Mustafa Kemal Başmurahhas obayramı lanırken ea«t»eit(>rin arasndan nin sonlarına doŞru Bulgarlar sl larak Mudanyaya Garp Cephesi Paşanın itlbarı, Galip Devletler «Ben sadeee kendi adıma de bir ses «Tanrım» demisti «Porto Her yıl tertiplenen Çocuk Bay lâhlannı bırakınca galiplerin Se. Kumandam Ismet Paşayı gonder murahhaslannın bütün hallerinden ftil, fakat bütün lyi kalbll, iyi ni Rikoya eiden bir pevçamber göranlaşıliyordu. Sonunda 24 temmuz yetli insanların adna konuşuyor düm.> Aslmdj «insan olan bir ramı dün Zeynep Kâmil Hastaha lânikten lstanbula yürümeleri ih miş, o da yanına Cephe Kurmay 1923 günü saat 15 1 20 geçe Lozan n»si bahçesinde yapılan bir tore.ile timaline kargı tzzet Pasa kabinesi başkanı General Asım Gündüz'ii ve diyorum kl komisyonunuza cani ıfördöm» demek gerekirdi Katedralinin büyük çanı barışın bir mütareke yapılmasım tngiliz. almıştı. kutlanmıştır. mensup olsaydım Nathan'ın lehiimza edildiğini dünyaya il&n et SOV İstiklâl marşı ile b&şlanan töre lere teklif etmişti. tmparatorluğu n e reyimi kullamrâım. Nathan Çok tartışmah geçen bu Konfe mişti. Böylece, tarihln çetin dâvane konusmalarla devsm edilmiş harbe sokan tttihatçılar memle ranstan gonra, Fransız Generali larından biri, Türkiyenin egemenpibi ömrünÛTi yarısını h»mcinsletır. Hagtahanede doğah bir çt>cu» ketten kaçmışlardı. Kabltıe, Bah* Charpi'nin «tsmet Paşa bize mağ liği, milletler topluluğundaki merine vakfetmi* bir insanın bu haV E FA T ğun konuşmasından sonra feğlen riye Nazırı Rauf Beyi (Rauf Or lup generaller muamelesi yaptı» dent ve millt hakkı kegin olarak reketi mukâfatsız kalmamalıdır. Şstırofuli&nndan Miralay merhum c i e r başlamış ve geç saatlere ka bay) Mondros'a yolladı ve tngiliz demesi meşhurdur. Bu konferans dünyaca kabul edilmiş oldu. Üstelik iyi aiyetin mükâfâatlandıKahyaoftullanndan lerin Akdeniz filosu kumandanly. 4 ekim 1922 de başlamış ve iki gün rıldıgını duymuk, diğer mahkum1 Ibrahim Etrretn veLOtflye'nin kızı ve dar devam etmistir. rncrhume Bayan 24 ağustos 1923 te Îkinci B. M. le bu Hmanda demırli Agsmem kesilmiş olarak 11 gün sürmüş ve ları da ümit ve kuvvete sevkeder. eskl Bagdat Vallni merhum Huseyln Bir taksi şoförü soyuldu Meclisi Locan Antlaşmagını kabul nun zırhhsmda yapılan konuşma. şu sonuca varmıştı : Nathan'a gellnce, sunu söylemek Celâl Kavur'un refikalan, Dr. Fttnat Polis, bir taksi goförünü bıçak dan sonra Mondros veslkası lrn» ettıği zaman dört yıllık Kurtulus isterim ki onun gibi bir dostum Taygun, Bed«a Kavur, Büj^k EJçl1 Muhasemat (çarpışma) »ona t oldufu içîn iftihar ederlm. Onu lfr*en Kema] Kavur v> Şadl ka tehdidi altında soyduğu iddla edi. zalandı (1918 ekim 31). Bu anlas. efecek, 2 Trakya hemen boşaltı Savaşımız, milletimitin şanına lâmaya göre, Boğazlar iggal edile lacak ve Türk memurlarına ve jan yık bir barış ile gonlftnmış bulunuk»ndi evimde en îyl dostum ola vurtın. Etlbank Irtanbul Şube«l e« len iki sahsı aramaktadır. ki nHMürterinden Şefi* Kâvur ve tddiaya göre soför Mehmei Te cek, ordu hemen silahsızlandırıla. darmalanna bırakılacak, S Bo yor, tgmet Înönü bu hirmetiyle de rak misafir edeceğim.> Kabota? Erlcek LİSCTI Almanca 58 mel sabaha karşı saat 4.30 gırala. cak, harb gemllerimiz teslim ediTurk tarihine ve milletinin vicdağazlar Türklere teslim edilecek ve Sandburg'un bu gozlerl halk üze retmoni Tvırsrut Kaıur'un annrieri rında Galatasaray'dan 51872 gayılı lecek, galipler memleketimizde barışa kadar yalnız belirli bir kü nına bir şeref hâtırası daha ilâve rinde müthiş bir tesir yapmı», faediyordu. Mudanyada Mondros ve taksisine dört müşteri almış ve bun stratejik merkezleri Isgal edebile. Sayıtı IFFET KAVUR kut maalesef af komisyonu üyele 23 Temmuz pazar sabahı Allahm ları bir müddet Boğazda gezdır cekler; bütün dehiz ve kara va çük kuvvet kalabilecek. Böylece Sevr yırtılmıştı; Lozanda ise, TürMudanyada Ismet Paşa, Mondros kiyenin Millî Misak sınırları içinrini fikîrlerinden dSndurememişti. rahmetine kavuçmuştur. Mumalleyha dikten sonra ikisini Şişli'ye bırak. sıtalarımızdan faydalanacaklar; li Gerçektecı komisyon, yaymladığı 24 Temmuz pazarteni günU Şiçli b a ıhıştır. Diğer ikisini Eyvip'e getir manlarımız otılara teslim edilecek, ve Sevr vesikalannı yırtmış; Türk de dığer büyük medenî devletleri lüğün kırılan şeref ve haysiyeti ge gibi batimsız olarak idari, slyftsi, tebliğde diyordu ki: m i i n d e ögie namazım mtltaakıp Z i n diği sırada müşterileri bıçafc çek elmizdeki esirler iade edilecek ri alınmıştı. cirHkuyuda alle metfenine tevdi askerî, adli, malî, ıktisadi ve kül«Nathan'ın affı I98S yıhndan ÖTI edilecektlr. mek guretiyle goförün üzerinde (Türk esirlerinin iadesl sonrays * türel egemenli|i dünyaea kabul ec» bahis mevzuu edilemez.» bulunan 111 lirayı çalıp kaçmışlar bırakılacak); mevhum Ermehistâh Çeienk gOnderiImemesi bilhasna Bundan sonra kıhcını kınına k o dır. galipler tarafından legal edilecek yan Türk Murahhas Heyetinin Baş dilmiş, kapitülasyonlar kökühden Bu tebliğ Nathan'ı müthiş sur*;t rica oiunur. kaldırılmıştı. te surstı. Hâtıratında «Artık» diSoförün müracaatı üzerine tanık ti. Milli haygiyet tagıyah her va kanı ve Hariciye (Dışişleri) Vekitandaga yeis ve elem veren bu u. li olarak sivil giyinen tsmet Paşa, yordu «kuvvetim tükenmek üzere. lar aranmaktadır. ğursuz ve gerefsiz veilka imzalan» Atatürk'ün arzusu ve B. M. Mec13 yıl dahu beklemege mecallm Trafik kontrollan sıklaştı dıktan gonra vatan sathında olmadığını, 1965 yılını gSremiyelisinin karariyle Lozan'a gitmlştir. V E F AT Evvelki geceden dün sabaha ka tanbaşa facialarla dolu kara mü Çünktt, silâhU gavunulan hakların ceğimi biliyorum. Ama mücadeTrabluegarp Valilerlnden rah tareke gunleri baglamıştı. 1919 Mg şimdi politika alanında da aynt dedar devam eden trafik kontrollan Iemde devam .»deceğim. Sandburg metli Ahmet Rasim Paşa torusonucunda ekipler içkili olarak yıs 16 smda tzmir, 1920 mart 18 recede diplomatça korunmagı gebenim cesâretimi arttıraa lözler nu ve rahmetll Beslre Hanımla rekiyordu. Kurtulus Savaşının şeotomobil kullanan 17 hususi ve eında tstanbul isgal oluhdu. söyledi». Hlcaz Yemen ValUerinden refini taşıyan mütevazi Türk Getaksi soförünü cezalandırmışlar. KAmi! Beyin krn: Cerrahpaşa 1956 da bir müracautta daha bunerali, Lozan Konferansının her Hastahanesi Emckli Başheklmi Mondros'tan sonra Sevr dlktası dır. Başkomiser Muvaffak Çetinlundu. Bu da reddedildikten «onra Dr. Eeat DuniBoy'un reflkası: er'in idaregindeki ekipler bilhassa Imzalandı. Bu, Mustafa Kemal'in iki devresinde de yabancı diplomat nihayet 1958 de yaptığı son müraLeyVi Klpmen. Sevim Yönder ları, basiret ve zekasiyle hayran Florya ve Çekmece istikametinden 19 Mayıs 1919 da Anadoluya geç. caat nasılsa birdenbıre k\ibul olun %« Şirln Edln'ln »nneleri; Fah • gelen vâsıtalarda kontrollar yap mesiyle başlayan Kurtulus Savaşı bırakmıştı. Dâvasını çok sade fakat du ve Nathan 33 yıllık hapisten riye Tandogan, Baika TSr, hazırlıklarma, galiplerin önem ver azimli ve inançh bir anlatışla ormışlardır. Aynca, teknik muavene Hayriye TörOk İle Atiıe, Sasonra salıverildi. bahat, Sadiye, Makbule. Blnlerine sıra geldiği halde yaptırma mediklerini göstermek için tstan tajrft koyuyordu: «Baylar, çok ıstıAmerikada câri olan kununlara başı Cemal ve Prof. Dr. Kemal yan, farlan yanmadığı halde araba buldakl esir ve âclt hükümetle göre mahkumiyet müddeti bitnı»Berktln'in kardeşleri: ünekll kullanan şoförlere de pesın para ce yaptıklan sözde sulh anlaşması den salıverilen suçlular. her hafta IL 751«/23« General Seyfl Kipmen, YOk. idi. Bunun gartlanm 1920 Mayıs zaları kesilmiştir. Mimar Seltnan Yönder v» Şeci KAMURAN TOSUN 11 de galipler Damat Ferit HüküEdln'in kaymvalldeieri; Emekli metine bildirmişlerdi. O sıralarda General Hâklm Emln All Duîle TEMMUZ 24 SAFER 11 tstanbulda kurulan Harb Divanı rusoy, rahmetli Orgefteral All Yuksek tnşaat Muhfndlsl" da Mustafa Kemal'in bir âsi olaFUat Erden, rahmetll Ankara ValUl Nevzat Tandogan. rahrak idamma karar vermişti. m YALÇIN AKÖZ c Azamî rancJıman ve zarafe» metli Edip Tör, rahmetll Dr. X O Damat Ferit hükümetinin ParisSel&mt Durusoy ile Ord. Prof. Nişanlandılar te. arasında Rıza Tevfiğin de buAbdOlhak Kemal YBrOk'un yenStparlşler için. Tel: gg On 08 • 32 77 46• 44 74 08 Karaman 23 Temmuz 19*51 V. ] 4.4^112.20116.17 19 33 21.28 2.41 pelerl: Neıahat GOlerman, Mulunduğu bir heyete imza ettirdiği, flt Kuraner, Haldun ve Ahmet Türk topraklariyle beraber Türk E. 1 «U5 4 4«| 8.44112 O0 l.SSI 7.07 Tandoğan. Sadun Edit Tör. Cumhuriyet 2310 İL 2476/23Ö5 milletini parçuhyan ou Sevr Mua i A£ için mücadele Bir fabrika Lozan andlaşması ve öncesi Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren 9 Dün Açık Hava Tiyatrosunda müşteriler huzurunda yapılan ikramiye çekilişinde kazananların isimlerini yarınki gazetelerde okuyabilirsiniz EMAYE KÖMÜR SOBftSI İLE »• 1 1 ^vuıııııııiMiııııııınuıııııınımıııınııınııiMUiııııııınıiMiııımiıııı ııııııınııııııııııııııınnııııııiiiiMiııııiHiıııııııııuıııııııııııııuııııııniMiııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııiHiınııuıı^ = ASK ki diflerini göstermefe cesaret edeaalyor. Bizim başkanftçhafta evvel VVashington'a gitti, Dif işleri Bakanlığının TakıD dofv tfleri Mâdnrunden, ise müdahalede bulanmasını rica etti. TBpn. topn, istedifi «ey de El Shebaha bir bölak parasütçfl SSnderiImesinden ibaretti. Bn parasutçâler El Shebah'a ine> cekler, ihtiyar Reşid'i yola getirecekler, petrol bornlan d6çenfrken tçcileri komyacaklardı. n MAL'HIC't UtKUBHA «vır«ı ÖAMDl VARO<3t.U B« nfidfir, Rashleighie atay ArabistandSkl ad&mtarımlt t'v senedenberi, demir ben» marUrına asın para mı verietmigne yapıyer? diye serdu. Tenis y»t »nlaain. Hissedariannu meselesirn kök9nden Caaablanca'dan Karsai'ye ovnıyarak, yabut çölde ceylân siraü sMıkl»n kâra gfikretvinhallcdecek hir mucize bekliven kadar bütön müslflman memavlıyarak vskit mi geçiriyormiidür vardımcısı sısko Bruııler. leketlertni Birleşik Amerikaya lar? Haltana'daki bu efendilere lıam'uı aksınc, kötiimser kanaMmtre ginirlendi. Mldırtntak mı istiyonvnt*? dfverdiğimiz ssın öcretler. gere.llierinı açıls açJk söyliyen bir Neylersiniî azîıim Tormiş. lbni Snud, Aramco'nnn ağini yapsınlar diye defil mikimse ıdi. novsky, dedi, büyük seımayedamlannı raemlekettn*tn keva dir? Bo efendiler biee epey Hervc\ Moore gfize şoyle basdsrların nekesliğine payan yok cağını söyliyerek bizi tehdit pahalıya mal oldaklan için ladı: t«r. Aynı zamanda hera zen?in ediyor. Kâsır'ın yeni A rap Cnm kendilerinden mâspet isler brk Bavlar. başkan Rashleiçh nem çok eSmert bir adam a rast huriyeti, tecavuze uğradık dilemek hakkımızdır. beni MalfanaŞa hissedarlarılananıc. bilnıiş olan, bu bir is ye Birteşmiş »îilletleri ayağa mızııı Kesesinden turistik bir tisnadır. Hisseleri ne eaman tşte fcn Potter atnresinin «üykaldirBin? Mısıfla mfinasebetleK«zi vapaMtn dıyt Öeçil, Newledikteri. Bn sScleri stclere nak rözde eili temetttt çetirirg* tais riraizi ai çok normallpçtirnıeVofk'taki yönetim kvralnna öfsedarlann yâzleri o n m m gu\ fe, Irafc'ı Kırı! nafuıundan k«letmck iftedim. kelendirme^e baflıyan bn menmeğe başlıyor. Bu AHaJıın ce ramafa, îran'la daha fa«U d«st Bss mâhendis Tomorsky maılebnr demir bor« sebekesi me »ay» bir yamnık indfrdi. B« zası demir boru sebekesi başıolmağa uğraşıyomz. Bir de sçlesi etrafmdaki son olayları mıza belâ oldu. Hisselerini aradam. otttz sene evvel Amerikalkmış, şiddet politikası gütmfizakpre etmek Srpre yelladı. tırmak için bu isi haşartnak kan tebaasi «lntaş, vöıfl kınmemİEİ, o inatçı Reşid'e saldlr^ Misal olarak size valnır sakslânı». Mklarl» dnln, yçgil şüria. 5fntMMin ts«yorrun«7. Ratkleigk, darını antataca&ım. Geçen ay. kesi hnrnanda bir Pfclonyalı bnna imkân yok. Başkati vefcilt BBrnhatn sorson hissedarlar toplnntmnda idi. CöUerde sürtmös. delagmadu. tşte idare başındakilerin kolbir hâdisf otd» En büvök his dıfı fklim bırakmamıstı. Siyah Öıçigleri bakMilıfımluı en landıklart resasî lisan b«k Bf se^arUnmıcdfin olan Mr. S. H. altinU tlgiH en modem tekniks«n ne hsberier var? Bf«e • tanaenalcyh, natMtı muk*v%ttetfV. Potter baskana «ftc«w etti. l«ri MliMi. Ltftnı i» esirferaftan sadre şifa verecek bir ni kırmak için ne ordumoza şişleri B«kanltmeedi. havMHs retinliniz mi? güvenmeli, ne donanmanııza, istiyerek h«U tyi »ma, nciıim M»ore4 <A* H«yhat! Gtegory. Bncı we fle hav« k«VvetleriiBıre. Di» Mr t^bit slamıvar«tt di. Atfttn BesfiHsi ««n'de atntesi meMleketteHn kariçteki tebaiîleri Bakatilıftntfakt « «ıt. ffty n* »awan«lan beri tfch e^inratlftn kalki» HalFana'da bir larını korayan Dışişleri Bakan ri resmi olarak. battâ mahrem b o n t ts«fc\fk«>M tiv*retttnlt« t«ls« lıklan vardır. Maalesef biziın şekilde. bizim haskanın kulafcarınt 4ı. Htle bMHnın bakanlıgUMtt A rap dfinyasıtim |m* »«nları fUnldamış: vtl««Ht ktf «H«in de b« hosnutsuzluğnnu celbetmekten F/'ze açıkça hiç bir hizmet• I * M « R kvmtMHIy», the öyle müthig sarette korkny»r ««rt te bnlanamayB. Ama titicr ve MACERA KOMANl: 24 BkAMERİKALI HAREMDE Takin Doğuyu bilirseniz, Arabistandaki adamların», bötfin bn mtslüman devletler arasında geçen entrlkalara çoktan beri ahşıktırlar. Bu devletlerin başlannda bnlunanlar, ya doğrtıdan doğruya yabat bol p«ralarla tutalmnş mntsamıp ve profMronel kaatiller vasıtagiyle birtıirlerini eırtlaklarlar, ya» hnt da en azından, birbirlerini kukanırlar, kavga ederler. Daha fitU bir »ey «»ylertlytce£im. Bn Tftkın DoJN. Mr Mirdan beri, Avrnpalı milleller arasında bile feçen çirkin »aikastlere, sinsi dalaverelere selıne olup dnnnaktadır. Kampany»nız lengindir. Dolarlarmıtlâ kinmeyin. Rashleifb'in tetnsilciti «igarftsını yakarak devam etti: BSytece, Washinşrton bise nmnen mBmade ediyor demtktir, gerefine tevessSl etmesi bizden. BtltyorMnnK M y8netVm kamlamoz, demir b«rm çebekestnin dögenmegi için beş milyen dolar tahsisat kabnl etmiştir. Ba ya*mma NewToı*'un İki bflyök bankası da iftirak edecek. Darnm hakkında bir rap«r gSndennem htenildiği için batrSnkü vaziyetin ne merketde oldafana, natbln ba ise hStt mahalefet edtp etmedlğini »ğrennrek isterim. M«d«r yardımciM Barnaam söz altt: lt»rv*y, «>«!, eÇ«f h« »• süsia oSli bir Bmlt t»e«lironanız. ba Sminini»! maaleselt kır tnak mnnd* katstağım. Bn Reşit tatflea ınastrhast ile *%• \a anlmMMMtt* tmktn yeMar (Arttft» iyi bir MO«« alabilirsiniı. Çe Ayşe Namık Sıl»y. *»**! Muzaffer Harunotiu, Klhal H. R. Ertug. Sevinç Tevfik Solaksubaşı'nın teyzeleri; ömer, Orhan. Alfc Ajrfe, Leylâ. BelkM Rıfat ve Esafın anneannelerl T*mf»: v* Ha«sas Türekll 23.7.1961 tühU vefat etmistir. Cenaceei S* Temmuz 1961 pa«artest gflnO Sgleyin Kadıköy OmanaŞa Camilnd«n kaldırtlarak Sahrayıceditteki aüe mezarlıjına gömülecektlr. Mevlâ rahmet eylly%. Çiçek gondvrlltnemett rica ölutrur. Cumhuriyet 2361 ZÜBEYDE RASİME DURUSOY YAPI ve KREDİ BANKASI , Smym Doktorlara. Reklâmcılık 11U2 2341 CUMHURİYET Nüshası 25 Kurn$ Sarid ttı. *•.« M.O0 22.00 U.O* Basan v« Yayaa Cumhuriret MatbMcıhk ve Guetecilik TDrk Anonfan Şlrfceö Caftalojlu Halkevl Sofcak No> S»41 Sahlbl « »ylık S »ylık 190.00 SCHERIPROCT POMAT SCHERİNG basur merhemi piyasaya arzedilıniştir. Schering A.G Berlin lisansı ile Istanbulda BİRLEŞlK ALMAN İI.ÂÇ FABKİKALAK1 TUrk Ltd. Şti. nde imâi edilmiştir. Tevıi ve propaganda : Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd. Şti. NAZtME NADt y*n Ifleruıl Cllen idare eden Mesul Mttdflı ŞAHtN PERESE Gazetemize gönderilen evrak »w yazılar neşredilsin edilnwein İade edtltaez. tlanlardan meauKyet kabul İL SAYtN DOKTOK %e ECZACILARA 2352 Aftotie v* Hân ıçlerl lçüı, t&rtm tAbone» vejr* ttikn Servtsl» Kt>Dtt)aas lftzkBioiT îsveç TBRROSAN Fabrıkası mamuHerinden (AnliPt^otrombinl Dıcılmarolum A. P. Komprime = ^îmınHumuuımmmmıııımııımmuMmımıımııımıııiMiiHmııımmııııiMmiMm BO GAZETE BASIN AflLAK YASASINA UYMAYl TAAHHÜT FTMtÇTÎR. îsttnîl müstahiat pivasaya arzedilmiştir. Perakende satışı: 363 KurUî İL 7481^2344
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle