12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kürek Millî teması bııgün Sofyada yapılacak müsabakalar için Federasyon Baskanı "belki bütiin yarışlar; kazanabiliriz,, dedi Tunçer BENOKAN bildıriyor Sofya 22 (Telefonla) TürkiveBnlgaristan milli kürek mfisabakarşı yann (bugün) Sofyaya 16 ki. lometre mesafede bnlunan Pançerevo gölünde vapılacaktır. Müsabakalar, saat 16.00 da yapı. lacak olan merasimle başlayacaktır. Tttrk ve Bnlgar Kürek Federas yonları Reisleri birer konnşma yapacaklar ve mütaakıben takım kaptanları bayrak teatisinde bulu. nacaklardır. Takımımızın kaptanlığını Orhan Akı yapacaktır. TAKIMIMIZ DÜN ÇALIŞTI Tarış saatini iddia ve heyecan ile beklemekte olan kürekçilerimiz bn sabah Pançeevvo gölünde sıkı bir şekilde çalıştılar ve öğieden sonra istirahat ettiler. Kürekçileri miz aynı gün içinde ikinci idman. lannı saat 18.00 de yaptılar. Bugün hava ve rüzgâr vaziyeti çok güzeldi. Gerek idareci, gerekse kürekçilerimiz yarışlann yapıla. cağı gölü ve havayı beğendiler. Şimdilik hava rüzgârlı olmadığı için elemanlanrnız sevinçli görü. nüyorlar. BULGAR TAKIM1 VARNADAN' GELDt Bu müsabakalar için bir aydanberi Varnada bir Rus antrenörünün nezaretinde çalısmakta olan Bulgar kürekçileri dün baraya geldiler. Bu seneki ekipin geçen sene Türkiyeye gelen takıma naza ran daha kuvvetli oldnğn söyleniyor. Bnlgar kürekçileri Varnada kampa girmeden evvel aynca Sof vada sıkı bir sekilde çalısmışlar. Son günde de Bnlgarlar çalıştıy. sa da antrenmanlarını idareci ve ', kürekçilerimiz gdrmefe mnvaffak olamadılar. YARIŞLARIN PROGRAMI ı Saat 16.00 da merasim ve takım 1 kaptanlannın bayrak teatisi, ' 1740 de iki tek dümencili, 17.20 de tek çifte, 17.40 ta iki çifte 18.00 de dört tek dumencıli NE DEDİLER? ı Takımımızın teknelerinı çok be| ğenen Bulgar idareci ve antrenörü konuşmamayı tercih edhorlar. Sa 1 dece yarısacakları Rus tipi futa1 lan bizim fotalara karşılık bir dezavantaj olarak kabul ediyorlar. Buna mukabil Federasyon Baş. kanı Efdal Nogan sunları söyledi: « Gdl güzel. Tarısacağımu tekneler güzel. Bu sebeple belki de bütün yarışları alabiliriz» dedi. Antrenör Ahmet Yavaşoglu ise: «Bilhassa dört tek ile iki tekte id. dialıyız» seklinde konnştn. MERKEZ HAKEM KOMİTESİ Merkez Hakem Komitesi, dün çalısmalanna başlamıştır. Iki gün daha devam edecek olan toplantılarda yeni sezonda hakem deplasmam, hakem kurslan ve yıne hakemler ile ılgüi bir çok konular ele alınacaktır. Yukarıdaki resim; toplantıya katılanları göstermektedır: •• £3 Tenınniî 1561 ATLETİZM Gençlerde \ dün rekor : kırıldı \ Ankara 22 (Cumhuriyet Teleks) Turkıye gençler ve kızlararası ' atletizm birincüıkleri mustakıl atletizm sahasmda saat 16 da me. rasimle başladı. 200 den fazla atle. t:n ıtirak ettığı yanşmaların ılk gunünde izmirlıler goz doldurdu. lar. Genclerde Gurkan Çevık son on metrede ayağına kramp gırmesıne rağmen kendisine ait 400 met re rekoru 3 salıs e faıjkla yemledı. Teknık netıceler: Kızlarda: Gulle atma i Gulen Oral. dağ (Izmır) 8.73 m., 2 Semra Aysu (Izm.) 8 58, 3 Perihan Tan gul (Ist.) 8 12; Yuksek atlama 1 Yuksel Akalın (Bursa) 1.30 m.. 2 Ulku Çiftçı (Bursa) 1.25, 3 Perıhan Tangul (Ist ) 1 25 Gençlcrde: Gulle atma' 1 Fahrı Bele\ı (Izmir) 1134 m , 2 Metın Bora (Ist.) 1122, 3 Kemal Şe n (Ank ) 10.79 110 engellı: 1 Viçeropulos (Ist.) 17.6, 2 Salıh Eyin (Izm.1» 17.8. 3 Huse>m Avcıoğlu (Izmıt) 18.1. Üç adım atlama 1 Yaşar Çif. tok (Ank.) 13.19, 2 Mavrimatıs (Ist.) 13.03, 3 Merdol Gerçın (tst ) 13.01. 400 metre. 1 Gurkan Çevık 50 6 (Y.TR.). Pattersonun ünvan maçı Dunya ağır iiklet boks şampıyonu Floyd Patterson e>lul ayının sonuna kadar bır musabaka yap. mak mecburıyetındedır. Zıra mzamname gereğmce unvanını ko. rumak ıçın herhangı bır rakıp ile dovuşmesı şarttır. Patterson bu maçı 22 evlulde Boston'da Mc Necley ile yapacak. tır. İlk millî maçla kız voleybol takımımız Almanları yendi Bursa 22 (Mustafa Tayla bildıTakımımız bu ılk mılli maçında riyor) Kız tukımımız ılk millî beklenilenden fazlasını verdı. Alkarşılaşmasını bu akşam saat 18 man takımı ise zayıf bır takım de Alman millî takımına karsı olarak gozuktu Bu takımı daha yaptı. Oldukça zorlu geçen musabaka bastan sona kadar zevklı seçtı. Bılhassa Bursalı »»yırcıler ılk defa seyrettıkîerı bır mılli voleybol musabakası karşısında heyecanlandılar ve takımımız lehine büyuk tezahurat yaptılar. Atatürk stadında 1500 kışinın 6000 lıra odiyerek seyrettiği karşılasmamn ilk setini takımımız 15'3 Torıno, 22 (Ajanslar) 1961 dun aldı. îkinci sette Almanlar topar ya eskrim Şampiyonası sona ermiş landılar ve ikinci set ıl» uuncu ve Rus takımı dunya şacnpiyonu seti 15/12. 15/12 almava muvaffak olmuştur. oldular. Takımda ufak bir değişik j Bu şampıyonada Macaristan ilık yapıldı ve ddrdüncü set e takı j kincı, Polonya üçüncu, Batı Almımız hızlı ve canlı başladı. Bu manya ıse dorduncü olmuşlardır. seti 15/13 alan voleybolcu kızlarıCuma gecesı yapılan fınallerde mız nihayet son sette arayı iyice Rusya Macaristanı 9 6 , Polonya açarak bunu da 15/4 aldılar ve sa da Batı Almanyayı 9 4 mağl»p hadan 32 galip ayrıldılar. etmişlerdir. Fenerbahçeliler hareketlerinden önce dbrahim KfZ) Dünya eskrim * şampiyonasında Rusya birinci oldu kolay ve farkiı > enbılırdık. Zıra musabakalardan onc e Alman takım kaptanı Tedafonhoh'un dedıği gibi bu tam kjdrosuyla bır Alman takımı değildı. Butun oyunculannın millî olmasna rağmen ekıp Hannover sehır karmasiydı. Butun bunlara rağmen ilk mılli maçımızda galıp geldığimız için voleybolcularımız ve ıdarecıler se vmçlı. Her ıkı iakım da yarın Balıkesır'» bareket ederek ıkıncı maçlarım yann (Bugun) Balıkesır'de oynıyacakUrdır. Hakemler: Muzaffer Tunçalp, Nejat Altav. Turkıye: Guneş, Alev. Gulçın, Tülây, Melıha, Ajsel, (Oya, Atıfet, Ülku. Sevım, Fulay). Almanya: Tedafonhoh, 1de Koken, Mirıanna, Vıt, Anna Vudge, îngrid Hedger. Torin Yakopsen, Honolore Vegolla. Yelken mılli ekıp seçımı bıtmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Yapılan seçmelerdeıı sonra mılliî takıma Haluk, Şevket \e Muammer alınmışlardır. Bu uç yelkenci de Izmır I bolgesıne mensuptur. I Yugoslavyaya üç İzmirli yelkenci gidecek TRANSFER Galatasaraylılar Metuıin İtalyadaki ilk maçını seyre gidecekler Galatasaray kulubu 17 ağustos. ta başlamak uzere bır gezı tertiplemiştir. Bu gezı bilhassa 20 ağustosta Palermo Napolı maçı ıçın tertıplenmış olup san kırmızıh ta raftarlara Metinın İtalyadaki ilk maçını seyrettirmek gayesi ile ha. zırlanmıştır. Özer dün mukavefe yaptı F, Bahceliler Uludağda gttreş dün kampa girdiler P.T.T. açıyor şubesi Sarılâcivretliler 10 gün dağda kamp yaptıktan sonra 1 ağustosta yeni sezonu açacaklar îenerbahçe Futbol Takımı Uludağda kampa gırmek uzere dun sabah saat 9.00 da kalkan vapurla Mudanya uzerınden Bursa'j a gitmıştır. Yeni mevsımın açılmasına az bır zaman kaldığından. Sarı Lacıvertlı ıdarecıler, futb'olcuları denızden ayırmak \e takımı yeni sezona zınde bır şekilde sokmak maksadıyle bu kampı 10 gun devam ettıreceklerdır. Bu kamp muddetınce futbolcular istirahat edecekler ve zaman zaman da hafıf antrenmanlar yapacaklardır. 31 temmuzda şehrımıze donecek olan Sarı Lâcıverthler, 1 ağustosta yapacakları bır merasimle yeni mevsımı resmen açacaklar ve bazı yerlı yabancı takımlar ile hususi ve hazırhk maçları oynıyacaklardır. Teknık Komıteden Necdet Erdem, antrenor Szekelly ve masor Hıkmet'm bulunduğu dünku kafilede şu futbolcular yer almıştır : Şukru, Ismail, Basn, Özcan, Nacı, Şeref, Aydoğan, Artın, Kadri, Hılmı, Yuksel, Mustafa, Hüseyın, Ergun, Selim, Nedım, Lefter, Bulent ve Necatı. Son gunlerde ısmı transfer pıyasasında fazlasıyle duyulan Vefalı Özer Kanra dun sabah Fenerbahçe ile mukavele ımzalamıştır. San lâcıvertliler Vefa kulübune 12.500 lira verecekler ve aynca Vefa ile bir maç yapacaklardır. özere ve. rılen bedel ıse açıklanmamıştır. Dün mukavele ımzalayan Özeı muhtemelen bugun Bursaya gıderek Fenerbahçenın kampına ıltı. hak edecektır. Ankara 22 (Cumhunj et Teleksi Mılli ligın genç ve muvaffak ta. kımlanndan PTT kulubu futbol branşına ılâveten bır de gureş ?ubesı açmaya karar vermiştir. Bu cumleden olarak milli gu. reşçilerımizden Mustafa Dafıstanlı ile yapılan goruşme tam bir anlas ma ile sona ermış ve 1 ağustostan itıbarep gureçi kaydma başlanmak uzere hazırhklara girışilmiştir. PTT kulubu başkanı Galip Baydar ile gorusen Mustafa Dağıstanlı bu vazifeyi ucretsız olarak yapaca ğını bildirmış ve bu asıl jest butun PTT camıasında takdirle karşılanmıştır. Millî gureşçımıze ve PTT y e mu vaffakıyetler dıleriz. ARÇELlK Buzdolabmı tercih etmekle OIŞ KISIM: OTOMOBİL, KAMYON, KAMYONET, OTOBÜS, DENİZ MOTORU neden en isabetli kararı vermiş olursunuz? Emay Fırın Boyası jArçcHk'IBuzdolabının * mo ıdemıestetiğe uygun keskin kenarlı dış kısmt, tinlü DÜPONT EMAY ıFınn 3oyası üle Iboyandığından • • CATUMAZ RENX OEÖİŞTİRMEZ • LEKE TUTMAZ • KOLAYCA YIKAHIP^TEMlaEMEBİÜR Plâsfik Emay ' tarlhs'kanşryor. <Bab dunyasmda imal edilen hemen butün tanmmış marka bnzdolaplaruun ve kapılarının içi.tıpkı Arçelik Buzdolabı gibi Ozel plâstikten imal edilmektsdir. Bu sayede lç kuımlar: • YAfl, ASİT VE AUCAÜOEN ETKİLENME2 • KOLAYCA TEMİZLENEBİÜR ! ı • • KOKU YAPHA2 PASU«MA3ISÛ2JCOWJSU OAHİ OLMAZ TRANSİSTOR OTO RADYOLARI s bir devir açmıştır. • ÇARPMnrA"SON<OERECE DAYAMIKUDIR fam Teşkilâtlı BİR FABRİKA Arçelik Buzdolabı rasgele bir imalâthaned^fyapdan buzdolabı değildir. Arçelik Fabrikası halen Balkanların en modern saç işlerae fabrikasıdır. MODERN VE DİKKAT B2 Tipi B2 HPi 10.2';AYAK BECKER TG ' İDEAL Otomobil radyosudur Eb'adı kıtap boyundadır, fakat kOçük cesametine rağmen fevkalâde alış kabiliyetli gür seslı |ve çok sağlam yapılıdır BECKER TG arıza göstermeı.1 Otomobil radyolannın bu güne kadar boyuna anza gösteren eski tip VİBRATÖRO'mevcut değildir. BECKER TG Sağlamdır, tozdan, fena yollardan > motordan mutpvellıtsarsmtılaıtian ve rutubet' ten kat'iyen müteessirideğildir.f BECKER TG kuv\etlı ve gur seslıdir, puşpui çıkışlıdır 5 \Vatt ı,ıkışıj!e munzam ^ıkış takatı mevcuttur, otobüs ve kamyonlarda munj zam oparlor kolayca yerleştırılır BECKER TG Uğultusuz çalışır ve ikhsadıdir Transistörlü ve vibratörsüz oluşu gayet iktisadi olmasını sağlar akümülatöru yıpratmuZj ve boşaltmaz. Hem 6 V ve 12 voltla çaiışır. ARÇELİK Buzdolabt 5 yılfık kapah slstem <ekovat) GARANTİSİ ÎSECKERÎTGİ2 JİPTE MEVCUTTUR. |BECKER|TG MLttipi BECKER TGMLK tipi orta uzun ve band spread tuşlu kısa dalgalı Sultanhamam Katırcıoğlu han kat 5 Bol Yedek Parça VE HİZMETE HAZIR TEKNİK SERVİS Herhangi bir sebeple Arçelik Buzdolabınmn J)ir parçası hasara uğrarsa onu derhal değiştirmek her zaman mümkündür. Çünku, Fabrika stoklannda daima bol yedek parça bulunmaktadır. Aynca Teknik Servisimiz, Türkiyenin neresinde bulunursamz bulununuz, yerinde giderilemiyen kusurlan derhal gidermiye âmadedir. ^Jt ile satılmaktadır. ÖZÜR DİLERİZ.../aA,,/ Sizi beklettik ve bekletiyoruz. Hemen bir Arçelik bulmak daima mUmkOn olmıyor. Çünkü Arçelik Fabrikası kaliteden asla fedakârük etmez ve aceleye getirerek buzdolabı piyasaya çıkarmaz, Satışa arzedilen her ArçeUk Buzdolabı, en ileri teknik bilgi, en modern teçhizat devamlı araştınna, çalışma ve çok titiz kalite kontrolunuıv mahsulüuür. özOr dlleriz. fakat sizi bekletmemiz ımen* faatinizi^korumak amacıjJadır. Konıili TUVALET SABUNLARI İL 7021 2290 I LA N İçel İli Daimî Enciimeninden: Baymdırlık Müdürluğü ıçın Osmaniye mahallesınde mşa ettırilecek B5 tipindeki atelye bınası (99.990,13) lira keşıf bedelı uzerinden kapah zarfla eksıltmeye konulmuştur. Ihale 7/Ağustos/1961 pazartesı gunü saat (10.30) da ll Daımi Encumeninde j apılacaktır. Muvakkat temina tı (6249.51) lıradır. îsteklilerın ıhaleden en az üç gün önce (Tatıl günlerı harıç) buna benzer B. A. Karakas inşaat yaptıkla nna daır belge ıbraz etmek suretıyle Bayındırhk Müdürlüğun dec^ alacaklan ehliyet ve 1961 yılı Ticaret Odası belgelerini de muhtevı olmak uzere usulüne göre hazırlıyacakları teklif me ktuplarını saat (9,30) a kadar Encümen Başkanlığına vermelerı sart olup, bu husustakı şartname, proje ve saır evrakın V. Daimî Kncümen Şefhğınde gorulebıleceğı ilân olunur. (Basın 3513 A 12334/2303) \ Elverişli Fiat Arçelik Buzdolabınm hacmi 290 îitredir. BUtUn yiyecek ve içeceklerinizi rahatça banndırabilir. Buna rağmen, büyük boy buzdolabı olan Arçelik, piyasadal:i orüı boy buzdolaplan fiatına, hatta daha^ da ucuz satılmaktadır. ARÇELtK A.'Ş. SOUOce, Karaagaç Caddesi, Ko.^4, J'elelon: 49 4400 (5 bat) Telgraf: ARÇELİKlaUnbul ı * En modern tesısleriylc sayın möçteTİlerinJn hizmetine açıldı. Telefon: 32932 9 Eylül Meydanı No. 10 Basmahane îzmir. İL: 7494/2282 OTEL ÇINAR İ Z Mİ R GeneÛ Sahetlan: BEKO TİCARET A. Ş. Utiklâl Cadded, No. 349. Bcyoğlu, Istanbul; Tel.: 49 35 00 BURLA 6İRA0ERLER ve Şsı. ve Hezarm Caddesi. No. 61^3, ^ Calata. Istanbul; Tel 44 47 20 Komili ZEYTİNYAĞLARI IL 7021 2288 SATILIK Istanbulda, Feriköyün en ışlek bır yerinde; Merkez Eczanesi; vârisi tarafmdan satılmaktadır: İsteklüerin her gün 9 ilâ 13 e kadar bizzat müracaatlan rica olunur. Mutavassıt kabul edılmez: Adres: Ferikoy Avukat caddesi No: 29 Tel: 47 48 13 Saf Garantili "L. 7434/2283 9*&&&*&&*>!+!+9z&*~!&&&&e!*3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle