12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKT ItlllllllllllII'lffMtMMirMlllffllllllllllMIIMiıııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIII CUMHURIYET III | | •lllfffflllfltlllllllllllllll*liltllllllB»Ktll>lllllll(9rB>lflltllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 23 Temmuz 1961 • ••••••••••••••••••••••••••••••••»•IMIIIIIIIİIIMMMIIIİMMIk : Kesımlı Koman: lllllllllllllllllllllllllll B A N KfcK I N M I L V O N L A K I •ıııiMiıııııııııııırıııııtıııııılıııııııııııııtıııııııırıılllııl 127 Çizen: ¥VES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT ••••••••••••••••••IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII : Copyrtght oaera Eugenie annesine ümıtsizlikle baktı takat Madam Lnrean devam etti: «Sen evlenirsen ben de rahat edeceğim Belki de sıhhatim ddrelecek » Kızın cevap vermemesi fizerine de: «Mösyo Rabiot'v u herhalde takdir etmis olmalısın» dedi. Bn ismi duvan Euçenie: «Ne sovlüyorsun anne, dedi. Beni istiyen Kabiot mn? Bunn tabmin etmeli idim. peki sen ne eevap verd in?» mundiRouff Senm sozünu dınlememek beni son derece üzüyor anne ama bu atfamla dünyada evlenmem Zaten bem eirkin hem yaslı. Ben de esasen eok genç olmadıfı ieın seni ona vermek isth orum \a. Sana ivi bakar. senin tein bem bir koca hem bir baba olnr. Anlıyornm anne fakat nafile israr etme, ımkânı yok O sırada kapı vurnldn ve Anastasiye görün = E E E Ş = Rahmi. Çok seviniyorum ağabey! diyerek, camiin yanındaki küÇük arsayı süpürüyordn.. Vatandaş Ahmet Efendi de dnlgere yapılacak «alası tarif edi Dört t a n e d i k m e dikeeeksin. Altlarından, ü s t l e r i n d e n k a d ronlarla bagla! Alt kenarlara çepeçev re birer kanş eninde tahta mıhla! Üstüne seyrek seyrek kirişvari lâtalar at.. Tente gereceğiz.. dedi.. Rahmiye de: Eyreltiler gelince bir yana y ı | ! Ben gelmeden ellcme'.. Rahmi: Peki afabey! Merak etme! diye kücük arsayı tas topraktan temızliyordu. E jğj E E E ~ =: E E = E E E yordn. = Rahmi Vatandas Ahmede dert Z: yanmıştı: E Ağabey! îsler kesatlaçtı. E Artık sokaklarda işportacılık E gitmiyor. = Neden? E Ağabey! Sıcak.. Kimse soE kağa çıkmıyor Taksim falan.. E Belediyeden kaynıyor. Beş lira E kazanacağım diye beş yüz lira zarar göze alınmaz. Senin anlıE vacaçm, isportacılık kıs isi.. E Yazın ba$ka ticaret lâzım. E Dondurma sat! Alay etme! Aklımdan geçE ti, geçti ama ben, dondurma E v apmasını bilmem.. Eski sırıkE tı dondurmacı da kalmadı.. Şim E di arabalı dondnrmacılar var. E Gene de zor is.. Taz bitince taE kımlar elinde kahr.. E Anlamadım.. E Takmılar elde kalır.. di vomm. Araba ile isportacılık e~ dilmez.. E övle!. Ne yspacaksın! E Bir şerbetçi dükkânı aç^ sam.. diyornm 5 Vatandaş Ahmet Efendi gül= dü.. E We giildfin ağabey? Ş Sen şerbet yapmasını bilir 3 misirr? E Şerbet yapmak da is mi E aiîabey! Koy şekeri, koy snyu, E sık limonu.. doldnr bardağı.. E sat babam, sat! = tçen olnrsa . Ulan o şer= beteilik bir zenaattir. Türlü re:= ceteleri v»r.. Sen daha şerbetE lerin adını sayamazsın! E Tapma be ağabey! Artık E şerbetin de adjnı bilmezsek.. E ben şehir uşafıyrm ağabey.. E Vişne şerbeti, efendime söyliE yeyim.. limon şerbet!... = Ahmet güldü.. ~ Sahi ağabey! Limon şerbeE ti de olnr mn ya! Limonata deE sem ya! E Belki kırk tfirlfi şerbet E \ardır. Sen ne söylSyorsnn! = Yok deve! = Vardır var. ~ Sövlrsen e bakalım! E Aklıma gelenleri söyleE vim: limonata, portakal serbeE ti, turunç şerbeti, mandalina 5 serbeti, kız memesi... Ne avıp şerbet.. E Ahmet gnldfiE Şimdi ona Krepfrnit diyorE lar.. Hani san, bfiyiik yuvar= lak limon gibi şeyler var.. = Ha!. Ham portakala benzi= vor. = Tamam.. ona Türkçe kız = memesi derler.. Sonra E Lâfımı kesme.. ne dedik= di.. ^ Kız memesi.. E Kız memesinden sonra, visE ne, çilek, nar, ahududn... ^ O ne?. T^ Senin anlıyacağın ağaç çi= lefi.. Ağaber s e n neler biliyorE snn? ~ Sonra.. efendime söyle~ vim.. karadut şerbe'i.. eksi ka5 fdnt.. Daba \ar E!ma şerbeE ti c i k s<rhe<i. kaiısı şerbeti, ^ sef*^li serheti, ha.. ananas şer~ hptı de ur.. ama bizde vap Kendisine ancak nefretle çevrıdü. Eugenie henıen ayağa kalkarak Anastasie'ye len bakışların önunde, Fuat Reısın hiddetle baktı. Bu kadının annesine yardıma gel«Allah belâlarını versın...» zorlukla kekeledıği seylere de kudifini anlamıstı. Anastasiye sahte bir tatlılıkla: «Merak etme verecek.. verecek lak asan olmadı «Hayır ola, dedi, sesinızi işittim, galiba münakasa Onları da ip takıp sürükliyecekIstanbuldaki olayları gözlenyle ediyorsunuz.» Madam Lureau: «Evet, dedi. Euler ayaklarından...» gören, aynı akşam üzeri de Margenie MSsyS Babiot ile evlenmeniıı bir piyango «Aman, yavaş konuş! Dikkatli maraya yol vermeği beceren moolduğunu anlamak istemiyor » tor sahibinın etrafındaydı herkes (Arkası var) «Ne var.. ne var? Hayat cnı bu Onun yüzüncü defa anlattıklarnı be? Kahrolsun namussuzlar!» hep aynı heyecanla dinlerken. An• Giden gıttikten sonra . » kara havadislerı de yetıştı aksama «Hep ünıversıte talebesi'» doğru . «Yahu kım dedi' Kim dedi yaRadyo, telefon. telgraf, sozde hu hu? Bak radyo, küçük bir ayaklanma diyor. Çoluk çocuk oyunu kiımete çalısıyordu ama . Mıllet butun millet. kulaklanvle, kalbledıyor » «Gelen vnr yahu Gelen var. ts rıyle zmcırlenmıstı bırbirıne Gütanbuldan gelen var Herif gozüy nu günune geldi Ankara havadıa Dedın, dedın;! = le görmıis. Her yerde sürükluvor leri, Sıyasal BiİKiler faciası da Kim dedi.. ben . ~ Ve o cahil, bilgisiz, vurdum duv larmış kızlan Kaç kışi vurulEtraftakiler güldnler . . Ah E maz görunen, öyle sanılan balıkmuş'» met karpnzn aldı.. baktı.. Rah = çılar, yalnız bir şey konuşarak ge«Hay Allah kahretsin...» mive = «Yahu olur mu, bövle şey olur çirdiler o günü: Versen e bıçağı! dedi.. bir = Istanbul'dan T. Oksen ya«ıyor: gelmeğe mecburum. Aksi takdırde «Artık bulurlar Allahtan belâGeçetı gece radjoda Turızm ko maaşım kesılır v e açlıktan olmeğe mu' Kardeş kardeşı vurur mu'» dilim eıkardı San karpnz. E Sonra radyo basladı Açtı aŞzı larını'» dediler nusu ile ılsili bir konuşma dinle mahkum edılinm 3) Arkadaşım başladı vemiye. Nnri bakakal E nı Bır suru teblığ yayınladı örfi • Zavallı evlâtlar!» dedıler Odi E dık Şehrin temız tutulması, ev veya aıle efradmdan biri hastalav» ılâç paralannı tdare teblİRi: Yapt'm ettım' dedi lur mu böyle?» dedıler Ne onba çıçelc saksılarıyle nırsa doktor Teme kelek karpozn = pencerelennın Ben, mue«se Şu yasak, bu vasak' dedi Su olşı, ne de kımse. onlann ıkışer utavsiye edıliyordu. müe«:*ese.miz v e n r mazlar.. Afrikadan geliyor, te ti.. \erdi.. Konsolos Bey sorAhmet. dilimin yarumı da o = suslenmesı Bunlar ıyı guzel $eyler ama, aca semden 5 kurusluk bır aspnn bıle maz, bu olmaz! dedi Lâfımı din çer toplanmış, ama tek bır aSı? du.. neke kntnlarda.. na verdi bası ile isaret etti. sessizce alnr.ak yetkisinı haız değıhm 4) lenezsenr. yakanm canınızı! de halınde, hıç durmadan, Nedir o ağabey!. Kesebilir mııin?.. Nnn de ısırdı.. ^edi ve E ba turistlere, Balkanlann en bühomurdanmalarını bnliyemedı Arkadaşım çocuk zammı alır, ben di Alafranga bir vemiştir. Bız Keserim.. diyen Rahmi Tatlı imis be!. Kelek ama! = yuk ve modern hastanesi diye ıfAcıvla 30 Ni'ian Cumartesi güru epev ahamam. 5) Arkadasırmn yıllık , . burusmus suratlar,, çatıl, de pkmaz.. cebinden bir büyuk çakı çıkarRahmi çulerek ^ tıharla gostordiğimız Istanbul Işçı Sigortaları Samatya hastanesi izni bir avdır. Benım ise ancak 15 1 mış kaşlar: yukanda, rafın üstün çıkan oldu denıze Bitti mi ağabey!. dı.. karpuznn tepesini açtı.. Kelek değil ağabey.. sarı = dönüp bulunan gündur. Daha ganbı, muessesemız de oten b a v k u « • Ekmek dâvasıydı bu! Hen aŞ Var, daha var.. şasırtma!. kan kınnızı.. karpuz, san . E ne 50 metre mesafede de çalısan bazı iscılerın, hem de bakmağa hıle tene?zul etmedıler lar. hem giderdin Kızıleık »erbeti, badem söb>c \ a y babam vaaay! Elimi Nuri = «Inekçı» sokağmdan flçilılerın hap.ıralarını pe*ın p*>şın •jlmak sure Gozler hep vere dıkılı dınledıler Ama balkçılann büvuk bır kıssi, kavun eekirdeği sübyesi.. mı kestim babaam?.. Karpuzun sartsı olur mu? ^ ben yok mu? Sokağ n panoramati'le yıllık .zınlerı, pazarlar harıç. o korkunç sesı mı gibi Ahmetle Osman da, o cu O nedir ağabey.. Konsolos Bey!. Rahmi = sı şoyledır. 1) 4 tane jıerkep ve at 18, 24 veya 30 gundur Bu ucıet'i martesivı. cuma gecesi gelen mo Çok güzel sevdir. Badem Sonra onbaşı geldi Nurı agabev ! Sen karpuz ~ ahırı (Merkep ahın tetkik edılır Aman Hilmi Bey.. baŞırbu dururaa dusuren se, aynı zaraanda bir çoplük ve ntemurîarı irini, kavnn çekirdeği içini seSınemavı kapatmıştı Dıkiş Yur tordakilerin, îstanbuldan Marmadan ne anlarsın?. '5ak daha sa E marınız ric» ederim.. diyerek ışlerıyle uğraşan vatandaşın kanun Aıu', as ıva, msan haklarına duna gıden kızların, o gece, sene rava varabilen bu ikınci grup hakerli suyla ezerler.. çok lezzetrı karpnı old«gnnu bilmivor E çop karpuzu aldı.. elindekı naylon a\kın d°«ıl rie redır' li olnr. Sonra demlrhind*.. lık defılesı vardı Ona da mâni ol bercılerin verdikleri tamamlavıcı snn!. dedi. EtraftakıİT güldü E ıkametgahı olduğu görulur) 2) torbaya koyda.. Arkasından Gelıp geçenlere saldıran, gecelerı bilgiyi tekrarlatmakla geçirdiler. Ha! Onu bilirim. mustu Geldi kahveye. ier.. Rahmi devam etti = Nuri geldi.. 1 Abama doğru. hepsinin iclerin Nardenk.. «Hadı!» dedi «Herite ? evme. Keske bıraksa ıdin de Ah =havlamalarıyle şehırde ^şadıgı Ver bakalım bir karpnz. Nedir o! Gece sekizien •sonra, sokakta do deki yara iyıce deçilmiş, herkes amet afabey. l;arak«la gitse idi. E ra zı unutturan başıboş, serserı koama kelek olrnasın.. > Ekşi pekmez serbeti. laşmak yok Kahveyı de kapatıyo cıya. artık kanıksamaga baçhyorNnri karpuza aldı.. E pekler. 3 Avlardan. hattâ vıllar Karpnznn hamma hışır Antalyadan M Kaya yazıyor: du kı, limana, koca bır teknenin Sen neler biliyorsun ağarum.» Ben deli mivim.. karakola E danben acıkta akan bir lâğım.. derler. kelek kavnn da olur. II Almanyanın Frankfurt şehrınde girdigini gördüler bey.. Biri: gider ^ıiyim? diyerek uıaklaş = Ha bunu da bana ofrete Daba vardır belki.. tzmirE Anayasaya a y k i n kanun kardeşım var Bana yazdığı mek «lyi ama, örfî Idare, Istan Hepsinin hop etti, yüreği. tı.. ceksin. tuplarda: Oraya valnız «Cumhunde çok luyak şerbetçiler varEpeydir unuttukları bır $eyi haRahmi de bulda, bıze ne burada? Burada da Eczaeı Bey, kahvecı Recep vet» sazetesı geldığınden. bunun dı.. gene var mı bılraem.. natırladılar t'îhak Reisti gelen Vav kelek vaaay!. yok ya!» dıyecek oldu. Meyzin Ali orada idsler. '.tahalsıl \apabilir mmn? boğaz vakıvor baba^m Yel = ] Ankara'dan bir memur yazıyor: da 60 fenık s»ıbı çok pahalı bir üc «Sus ulan'» dive 27 Nisan Çarsamba akşamı. pek avaz avaz lenın çocukları da çelmisler21 > ıldır devlet daırelerınden retle (reimi kur 1^0 lira kara bağırdı onbaşı «Hesap mı verece çoklan eıbi, Ahmetle Osman da, Ben daha adlarını bılmi\oen! karpnza bak!.. Kelefi bal Eı di.. Vatandaş Ahmet Eiendı E [ Lnınde (,ahşan ucretlı bir memu borsa 2.40 lira) »atıldığından acı ğiz sana? Burada da var Koca hü buzhanede vatan bahklannı alıp. rum ağabev! N'asıl \aparım?. gibi.. kenarda bakıyordn. Rahmi karE rum Tr.ra 21 yıldır. ucretli bir acı Mkiyet edr or Ü'felık de ga kumetten ıyı mı bıleceksın? Daha ona vermişlerdi, tstanbula götür Ben sana sövledim. Nnri döndö ters 'ers baktı. puz seçerken, Tasaron Nnri: memur olmanm çesıth ıstırabiTiı zeteler çok s;ec çıdıvormu« E ben bos mn dnrarım? yenı alrlım eroır, telefonla Hadı, sun diye ve U7akİ3stı. . Bu konuda bizi tenvir etmenizi Eiçektım. Hâlâ da çekıyorum. Şoyle Bırak onn, ötekini ver! diAhmet dnrdn.. evlerinıze çabuk. Gormiyeyijn kım Rahminin v fön ışı ıvi gitYarım saat sonra, Kuduz MehE ! kı, > anyana çahştığunız aylıklı rica ecîerım Bana bak Rahmi! Bir kar \c karnnz gösteriyordu.. sonra seyı sokakta Tuttuğum gıbı ko met, top gibi girdi kahveye Kapıti . CEVABEttlZ. memurun görduğu butun ışlerı birden bire puz sergisi arsan a!. lundan, atar.m ıçerı ha'» nın önünde durdu: Bunu özel kışilerın. va da bavifazlasiyle gordüğıim halde: Sen seçemezsın pırak da Rahmi durdu.. Ahmedin yüHerkes gıttı evme. Ertesi sabah.. biraz boynn, E «Arkadaşlar!» dedi. 1) Arkadaşım aylığını peşin re lerın gmderdıklerını tahmın edıben kendi karpazumu kendim züne baktı. Sokaklar «kopeklere» kaldı. Koy emuzlan tırtnlmus olarak kalk E «Arkadaşlar!» dedi Kuduz. ^tn alır. ben ay sonunda alırım yoruz. Bu konuda bızce yapılacak seçeyim.. dedi.. sergiye daldı. . de onlara! tı.. Karpuzlan veniden istıf et ££ Olur ma dersin ağabey? «Soylenecek lâl değil şu aralık... 2, Arkadaşım hastalandığı zaman, hiç bir " e ^ok Ancak. kardeşinı=v Onn aldı, onu bıraktı.. nihayet mek ıstedi.. Iâkin özeri «Ma II Kahvede bır müddet daha otur Keçiye can, kasaba yağ demişler. Neden olmsaın.. avlarca, evınde veya hastihaıvie zi eazetemıze abone etmenizi tavbir karpuzda karar kıldı.. Rahşallah» vaıılı bir karpnznn or = du, Fuat Reıs kendisı gibi bır ıki Ama bizim hem yağımız, hecn de Nerede aravım.. vatarak buyuk bir huzur ıçınde Xe siip edebiliriz miye verdi. O da tarttı.. Paratadan kayboldn^nnu eördü.. Yer bulurnz.. sırasında canımız kılıç! Onun için S | davısıni yaptırsbilir. Ben, ıkı ay Üç avlıgı 89 Turk lırası ettığine a z m a n 'la sı iki bupuk lira tutto.. BSyiiBir kavnnlar?. b..ktı.. ge = Memnun, dınledıler radyoyu. dıyorum... Bilesiniz... Şimdı tshak Benim paranı çıkısır nn o göre, tar.esı hır hradan a^ağı gel{ a 2 . a a ha as s t t aa o ll m a ff c h a k k ll m a 2 l l h o m a c h a k k m h a ll zz a d a n { h eek bir karpnzdn .. Nnri aldı. Reisin yanından geliyorum 27 Ni«OhS dedıler. «Oh! Ne ıyı olişe? mış olacak. Üstelık de. uçak'a gıee sergiden mal çalındığını an = | d e ğ l h m . öleceğımı bılsem, ıkı ay Recep ladı.. sonunda hasta hsta ısımin başinj deceğme gore, çabuk alacaktır. muş Ne iyı vaptılar Oh' Ne kafa san çarsamba akşamı, ben de ba İ M lira paran var mı?. M Kessen e!. Az sonra Ahmet geldi.. Rah ~ var a d a m d a ! Nasıl bilıyor lık vermıştım ona, gotiırsun tstan Yok ağabev.. 500 lira bulu Yok.. lüzumu yok! Eyi mi. E işmı. E v 1 ı y a gibi adam be. bula. Hatırlarsımz, «Bize bu kotu rum.. haberi, ılk Kuduz verdiydı'» derkarpnzdnr. Ben anlarım.. di Afabev!. Bizim sergiden E Oh. oh' Ne iyı oldu.» Üst tarafını ben kornm.. yerek aıakl'siı. kahveve gitmal çalmışiar.. = Çok geçmeden, onlar da kalktı sınız. Bilin kı... Bilin ki... Tam o Ortaklama >aparız.. ışler olurken varmış Ishak, perti.. Eezacı Bev bir kavun. Ali lar Hay yasarasın ağaber.. Nereden bildin? Ş şembe sabahı . Kım bakar balığa? de bir küçük karpuz aldı.. basSergivi mahallede açalım.. Az önce, «ötekiler», «hemen her\nlattı. Sonra satılan karpnz E Ana baba günu. Sızin anlıyacağ,k» mSstcriler de geldiler. . ser Sen onn bana bırak.. kes», bırer ıkışer kapıdan çıkarlnrı hatırladı.. me\cu«tan dnş E nız, balıkhanede kilosu altmış kugj mahallede davulmuştu.. ken, dönup donup o n 1 a r a son İ S T 4 N B U I tiiler.. ksrpnzları savdılar. 10 = A NKAR A ruştan gıtmış, bizim kıhçlar Hem Ahmet işi tezîâhlamıs olduğu Camiin yanındaki arsa bir bir defa bakmışlar, oyle atlamıştane kadar eksik çıktı. Kavun ZZ hepsı toptan, aynı fiyattan! Ta121 Açılış ve program 7.30 7 27 Açılış ve gunun programkanaatıyle nzakli>sarağı sırada dul kadınırrmı?.. yazlığını 100 lardı eşığı lar t a m a m di. E mam mı? Eeh, hadi havırh olsun Ikı mars 7.35 Sabah plâkları ları 7 3D Haberler 7 45 BağTasaron Nnri elindeki karpuzla kâğıda tnttalar.. tmam efendiO gozlerdekı acı gülüş. tıpkı l l a n ! S e n m burada yattı ŞŞ şu şimdi, kendllennı >;eyreden du bu hepmize.» 8.00 Haberler 8.15 Oyun ha lama Takımından oyun havaları geldi.. nin de akrabası imis tşte Rah ğin neve yaradı 8 00 Tatıl sabahı ıçın hafıf varların bo>! bos sırıtışları gibi. (Arkası var) minin sfipürdfiğn, Abmedin servaları 830 Plâk dolabından Al ba malını.. kelek çık VaMaha' Sa^t bire k?dar E muzık 8 30 Nesenız bol olsun gi salaşı yaptırdığı arsa bu idi.. tı.. di\e uzattı.. Rahmi bak'ı.. 9 00 Ünlu sohstler (Chopın uvıımadım.. sonra sızmısım.. E O çün salası vaptılar.. fakat «Buyuk Vals>. Beethoven «10. 9 00 İstegınıze gore 10 00 Tam karpnzn alac?fı sırada Ah Bn aksam heıı v?faeıjım. = tente bnlam? . l a r . . Akasya Bır dalda durmadan 10.50 Çomet müdahale etti.. numaralı sonat») 9.30 Turk Ama sen sımdı dcğru Knmka SAYIN VEZÜV MÜŞTERILERINE. dallarivle üstünü örttüler.. bir pazar kosesı 11.00 muzığınden ıstekler 10 00 Ço cuklann pıya git! Karabeti bul.. Hani E Ne ahvorsun karpuzu.. araba eyrelti otunu d3 yerlere cuklann koşesı 1030 Dırüeyı Şarkılar 11 15 Haftanın sohbeRahmi atalladı.. balık liavığı var E Vezüv Soba ve Ocaklanna alt yedek parça serdiler.. Sen mi seetin? Evet!. E cı ısteklerı (Hafıf Batı muzığı) tı 1130 Türkçe dans şarkıları ıhtıyacınızı, aşağıda adresleri yazıli mağazalardan 1145 Turkuler 12.00 Hafıf Ertesi sabah erkenden bir Yook., Nuri seçti.. 11 00 Yurdun dort bucağından Ben'îen selâm sö\ le.. Sa ^ temin edeblleceğlnlzl bMdirlriz. Aradığınız parçaiarı kamyon kavnn karpuz geldi Nurı 11 15 Programlanmızdan seç yemek muzığı 12 30 Yurttan na eski bir kılıc afı versin, ça E bahsı geçen adreslerde bulamadığınız takdirde sesler 13 00 Haberler ve Turk Ahmet bir de terazi tedarik et Ben seçmedim.. meler 12 15 Öğle konserı fabrtkarruza müracaat otmeniz hallnde P T T buk al £<"tir.. E basınından ozetler 1315 Kuti. . Karpnzn 60 dan, kavnnn 13 00 Semıh Argeso ve 7 kemanı Sen seetin? tnkâr e!ne! vasıtasıyla adresmıze üdamell olarak göndersbile 90 dan satabileceklerdi Ah 13 15 Haberler 13 30 Şarkı çuk konser 13.45 Gonul So\ Ben seçtim.. inkâr etmıvoceğimtzı bMglruze arz edertz. O geote gec vakit karpuzla ^ ler'den şarkılar 14.15 Sızın met Rahmiye anlattı.. mm.. ama ben iyidir diye allar (Alâeddm Yavaşça) 14.0ıO rın üstünü ağla örttüler ve yat ş K r l s t a l Istanbol Ticaret Evl Tte**» T ıçın 15.00 Ahmet Sezgın'den öneeleri kavnnon, karpndım.. 14.30 tUar. Sbaha karsı Ahmet u = Cesıtlı stüdyolardan Tahtakaie Caddesi No. 13 Burr»anetUn Ars turkuler 15.15 Gençhğın sesı zun hafifini elden çıkar.. Sen Oğlnm. Sn adam sana bir Helmuth Zacharıas Orkestrası vandı. Karpuzlarda h>r h*re Posta Caddesi N a 4 4 SultanhamamİSTANBUL seçeceksin malum ya.. Ese karpuz verecekti.. Sen beğen 1 4 45 Gıtar kuartetı 15.00 15 30 Zekı Muren'den şarkılar ket. . hic kımıld?mad*n baktı. ^ A N K A R A Hal» tbmhim Kızıtağaç dosta fiyatta ikram et.. Kabak medin.. sergHe çirdin.. kenBeraber şarkılar 15.30 Bir hı 16 00 Klâsık Batı müziği dinKarpuzun biri havava kaîkı Ş SuJurtan Caddesi 1317ncl çıkan olnrsa değiştir.. din seetin!. Demek ki mes'ulikâyemız var 16 30 Gunun sar lejıcı isteklerı 17.00 Incı Atavor. ag tnttuçu icin gidcniyor = yet sana raei. Sok.Noi7 İ2MİR Ziyan ederiz ağabey! kıları ve dans muzıgı 17.15 lay'dan şarkılar 17.15 Pazar Yavas va\as sol;u'dıı. Bir in ^ Nuri basladı bağırmıya Etmezsin.. birbirini korur.. Saz eserlerı 17 30 Şarkılar çayı 1730 Mustafa Sağyaşar' ce demir OBhnk. uen karsım Karpnzları, kavnnlan boy 1750 Konuşma 18.00 Akşarp. dan sarkılar 18 00 Sevılen AlEMAYETAŞ T. A. Ş. Sana ne olnyor Ehmet girmis.. Ahmet serçiden dolav E ettiler. IstanbLri Caddesi N > 4 6 k muzığı 18 30 Turkuler (Fatma Bev! Sen ne karısısun? Ben bu tı.. ArkatîaKi duvarir» üstiinde = manca sarkılar 18 15 Spor sayB a k . r k ö y ISTANBUL Ahmet: Turkân) 18.45 Haberler fası 18.30 Sızın ıçm 19.00 adamdan bir karpnz almışım.. bi'isi. Ahmedi eönince ark?»a ^ Gece bnrada yatmalı.. son19.00 Çeşıth stüdyolardan Haberler 19.15 Sızın içın seçkelek çıkmıs.. isternm paraatladı.. E ra aşırırlar. Reklâmcüık 1079/2276 mı! Yoksa giderim karakola! Tut!. deyinceve kadar kae 1930 Akordeonla melodiler tıklerımız 19.45 Ulvıye Tas Yatarım ağabey. yatak, 19.45 Şarkılar 20.00 Yassıada Ahmet ağır ağır konustu: tı P^'lrtna Rahmi de nvandı. E kent'ten sarkılar 20.00 Yassıyorgan ^etiririm saatı 2100 Şarkılar (Sabıte Nuri kardesim! bağırma. Ne oluvor, aSabev! dedi. ^ ada saatı 21 00 Huseyın GokBöylece Rahminin karpuz ser Vran demir kirpuza saplı = Tur Gulerman) 21.30 Spor ha men'den şarkılar 21.30 Her paBir kere o ayıp! Sonra ben bn gisi açıldı Kahvedeki ahbapkalmıstı. Aldılar, cıkardılar E berlen 2145 Keman soloları sergide ortağım, anladın mı? t'zar yırmıbır otuz 22 00 Esen lar birer birer siftah ettiler.. çüncfisü bnradakiler h»D gör ucn npkın gibi eatallı.. ve et = 22 00 Çeşith studyolardan Altan'dan şarkılar 2230 VıjoOnce Konsolos Bev geldi., düler. Karpnzu sen seçtin.. Eri.. karpuza sapladı mı?. yuka lonıst Darvas 22.45 Haberler 2230 Müzık dünyasmdan 23 00 Bon şans Hilmi Beyefenn eekiyor.. sessiz sedasız gidi ^ ğer Rahmi seçse idi, dejistirirHaberler 23.15 Tatıl sona erer 23.00 Gece konseri 2330 Gudi.. di.. Sen beğenmedin onun veryor. ^ STADINDA ken 23.55 Program 24.00 Ka nun sonu 24.00 06.57 Deneme Estağfnmllah Konsolos be diği karpuzo.. Rahmi panış. yayını. yefendi.. Teşekknr ederim« Ulan, ne adamlar var be!. E Ben onun verdiği.. IL 7436'2280 Bana bir karpuz seçer miNamussuz, dese birisi madem E Dur, bağırma!. Sen seçınsiniz? bövle marifetin var.. ızgara Ş ce ne demektir? O adamın ar Basüstüne Konsolos Bey.. masa vap da para kazan! Bizim = tık.. karpuzla ilişiği kalmadı.. BAV OSCAKgibi fakir fıkaranın ~ Rahmi karpuzian alıp alıp Güzellikle konussan belki bir bırakıvordn. . Dojnısunu sö%Ve kahveye gittiler.. Recep E sey yapardım, ama mademki lemek lâzım çeîirse bu hareket daha yeni acıvordn.. birer çav E karakola gideceksin.. git de bosadece çösteristen ibaretti. Çün ictiler. Ondan sonra her ak = vunun ölcüsünü al.. kü coeuk karnnz ^eemesini bilaksam karpnz kavnnlann üs Ş Ben karakolr giderim, de mivordu.. Ne ise bir karpuz tiinü >a ağla. va hasırla örtme = nıedim.. karakola giderler.. secti, tarttı. Parasını hesap et\ i ihmal e*medi!er = dedim. Madam Lnreau gayet sakın ccvap verdı: «Kabnl ettimjs Eugenie hayretler ıçmde ıdi: «Kabal ma ettin? Bana sortnadan nasıl olnr? Hera anne ben onunla evlenmek istemiyorum ki. Ama kı zım bn adam seni seviyor. Olabilir. Ben onu sevmiyornm. Sen çocuksun biraz da mantıkî hareket et. Anne ben mantık filân bilmiyornm Bu adamı istemem . «Hep ünıversıte talebeleri...» «Peki neden yahu?» «Dün t n ö n ü y ü Meclisten koymuşlar...» «Tuu! O adama da yapılır m: bu be? Yaşından utansınlar!» «Talebeler de buna tutulmuş, ayaklanmışlar. «Açmış ateşı Polıs de... Kızlan bile vurmuşlar!» «Yahu, olur mu bbyle şey, oluı mu?» «Elleri kırılsın namussuzlar...» «Düşun yahu! Hep genç, yetişkin çocuklar...» ; «Bir gocuk nasıl yetişiyor ya 121 Fuat Reisle çanak arkadaşlarına. tuhaf bir sıkıntı verdi Butün sevınçlenne rağuıen, az sonra çıktılar kahveden, evlerıne gittiler Ertesi gun, 29 Nisan Cuma, hemen kımse açılmadı denıze Gün boyunca kahvelerde oturdular Ama: «Bu mu ihtılâl' Bır avuç çoeuk! Ceplerinde analarının, ya da Halkçıların paraları. bır avuç haylaz! Komünist kışkırtması . Bır tek ölü var? O da kazaen » diye sayıklıyaa, tebliğ üstune teblığ atan radyonun etrafmda too landılar. YAMAN KOKAY OKUYUCULARLA Rahmının sergısı Yazan: Burhan Felek Şehir içindeki ahırlar Almanyada Türkçe gazeteler pahah lar değişirken ÜTOBl/lîONKdPROGRA, ÖtüM P U I I 320 PROF. NtMBÜS'tin MACERALAEJü •••»•••lılllllllllllltı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle