12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cü Cç Dün bir arkadaşımla karşılaşAnkara, 22 (CumhurıyetTeleksı Çocukluğundan beri hipokondri I giler gözünü aldı. vücuduna bir tım, ılk sözü: Basın Yayın ve Turizm Bakan hastası olan bu otuz beş yaşındaki «Haksızlık ettin» dedı. «Bu alığınca «Turizm dâvasında otelcili adam hep sinir buhranları nev • titreme ânz oldu ve adam düşüp damlar hiç bir şey yapmadılarsa, ğin etüdü» ve «Türkiyeye niçin rastenı melankolı, jstenı nöbet I bayıldı. Hastanede yapılan beyin mua azıcık gayrette mi göstermediler?» turist geJir'.'» konusunda anket te:leri geçirmişti. Bir kaç hafta evGeçen pazar burada yazdığım : tiplendiğini Bakanlığın Turizm Mü vel. bir ümitsiz aşk, bardağı ta I yenesinde. bu televizyon seyircişavih Necat Yurdakul. yaptığı bii şıran son bir damla vazifesi göı sinin sar'a ile uzaktan yakmdan «Film sansürü üstüne> adlı yazıilgisi olmadığı anlaşıldı. Halbuki. mı söylüyordu. Haksızlık ettiklebasın toplantısında açıklamıştır. müş. genv' adam bir tabanca sa i geçirdiği baygınlık ve titreme ha ıim de film rejisörlerimiz olacakDiğcr taraftan komünist ; Müşavir, şimdiye kadar i.şin edt tın alaruk intihar etmişti. li. sar'a nöbetinin tâ kendisiydi. tı. memleketler D. Almanya ile biyatiyle uğraşıldığından ve turizKendine geidiği zaman ılk ıntıtngilızce The Lancet tip mec «Gayrette mi göstermediler?» me «basit iş» göziyle bakıldığından banş anlasmasım muhakkak şikâyet etmis ve mütaakıben bu baı kendisini ahrette sanraak ol muası, buna benzer on oniki vak'a Arkadaşımla bu gayret üstüne imzahyacaklarını Moskova. 22 (A.P.) Sovyet dirmemektedir. dığını ve herhangı bir mütecavi konuda yurt dışında ve içindeki se du. Sonra. kanlar içinde yattığını zikretmektedir. Bu gıbı nöbetler, konuştuk. tekrarhyorlar hükümet organı tzvestia tarafınGazete devamla: «Böyle askeri I ze mahvedici şiddette mukabelede yahatlerinden hâtıralar anlatmıj görünce. hayatını nasıl başansız her zaman. ekrandaki resim kayBana. haksızlık ediyorsun dıyen lıklarla geçirmişse ölümü de öy bolup da yerine. titrek çizgiler gel dan bildirildiğine göre, Sovyetler konuşmalaıı seven kimselerin. Sov ı bulunabileceğini hatırlamalıdır tır. Washington, 22 (a.a.) Dışisleri Birliğinin elinde Amerikalılannki yetler Birliğinin Guatamela olmal lsr» demektedir. arkadaşım: lece beceremediğinı anlamıştı. Ta diği zaman görülmektedir Tunzmın nıemleketimizde gelişe banca sesinı duyan komşular kaBakanı Dean Rusk, dün Wash'ing ne nispetle çok daha fazla süratle «Bir yerde haklısın» dıyordu. Kırk iki yaş:nda bir kadın. telebilnıesi için ışe, mevcudu tesbitıe pıyı kırmşlar. cankurtaran araton'daki Fransız, Ingiliz ve Alman seyreden ve roketle mücehhez vizyonunu ayarlamak için. cihazın «Bu arkadaşlar filmciliğimize bir başlanması gerektiği fikrini savu bası getirtmişlerdi. diplomatik misyon şeflerine Ame nükleer denizaltilar mevcuttur. önüne diz çökiip oturnıuştu. Ek şey getirmek değil, filmciliği mahnan Yurdakul, otelcılik konusunda rikanın askeri gücünü artırmak Hastanede, başına doktorlar ü ranla arasrada on beş santimetre vettiler. Ama gayretleri, iyi niGazeteye göre, Sovyetlerin elin '. tertiplenen bu anketin sonuçlarımaksadiyle Kennedy idaresinin muayeneye koyuldular. mesafe vardı. Birdenbıre gözleri yetleri... Bir kaçını tanıyorum. bun nın 27 temmuzria otelcilerle birlik şüştü: son 48 saat zarfında aldığı tedbir de, bu.tip denizaltılardan Aoneri j te Istanbulda bir açık oturumda Kurşun kafa'asının bir tarafından karardı Müthiş bir ıç huzursuzlu lar iyi bir şeyler vapmak için çırkaya nispetle daha fazlası mev | leri ihtiva eden vesikaların kopyagirip öte tarafında, tam sol şakak ğu duydu, bütün vücudü titreme pınıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. tartışılacağını açıklamıştır. ' lannı sunmuştur. Amerika bu ye cuttur. ta tıkıl:p kalmı.ş. orada bir çıkm ğe başladı ve kendinden geçti. Koşullar ellerini kollarını bağlıyor Gazefe. Robert Kennedy'nin j Müşavir. daha sonra gazetecilere. tı yapmıştı. Kurşunu çıkardılar, Yirmi yedi vaşınds bir dekoratör, bunların.» ni tedbirleri, Berlin buhranına karJohn Marshall adlı Amerikanın j turizm konusundaki prensip karar kurşunla beraber bir kaç da be televizyon cihazı karşısında iki =aşı koyabilmek üzere almış bulunGayretleri üstünde durduk İki| larını açıklamıştır. Birinci prensi yin parçası çıktı. Sonra yarayı maktadır. Dışişleri Bakanı bu mak polaris mermileri ile. mücehhez at baygın kalriı. Onaltı yaşında miz de aradık taradık, bızim as! pin dışta topyekun propaganda ve diktiler. satla Fransız Maslahatgüzarı nükleer denizaltısının suya indibir genç kız. evdekı televizyonu lanrın büyük gayretleri için bir Parıs, 22 (AP) Uçuş rekorları beraber, Amerikanın yıl sonuna ikinci prensipin de turistin ağırlan Claude Lebel, Ingiliz Büyükelçilik rilmesi münasebetiyle yapmış olErtesi gün. yaralı. basından ge ne zaman ayar etmek istese sar'a örnek bulamadık sinecnam;zda. Müsteşarı Kont Hood ve Batı Al duğu konuşmayı tenkid etmekte nı resmen tasdik eden Beynelmilel doğru mahreke yerleştireceği kap ması olduğunu ve bu ikinci prennöbetleri geçiriyordu. Böylece Gayret olarak bir iki film üstünmanya B.EİÇİSİ Wilhelm Grew'i ve pek tabiî Sovyetlerin elinde Havacılık Federasyonu, cumartesi sül için ehemmiyeti haiz bilgi ihtı sipin de tâli kolları bulunduğunu çenleri doktora anlatırken. hayret dört defa bayıldı. söyliyen Necat Yurdakul, bu tâîı edilecek bir şey oldu. Müntehır, de durduk. Bunların yapılıjmriaki kabul etmiştir. Fransız Büyükelçi bu tip kaç denizaltı olduğunu bil günü Sovyet feza adamı Yuri Ga va etmiyordu. garin ve Amerikan feza adamı ABaşkan Kennedy. uçuşun bütün kollar içinde «turizm sanayii» nin senelerdenberi ilk defa olarak güApulee adlı bir müellıf. daha iyi nivet vardı, emek vardı, ama 'i Herve Alphand halen Paris'te lan Shepard tarafından yapılan ve safahatını diğer mılyonlarca Ame en önemlisi olduğunu ifade etmi.ş lüyordu. Daha ertesi günler. has dör«!üncü asırda bir tecrübeden film yoktu ortada. bulunmaktadır. tescili istenen {eza uçuşlarını tas rikan vatandaşı gibi televizyondan tir. Hâtıra eşya ve küçük el sana' tane defterlerınde. genç hastanın bahseder Bir çömlekçi çarkına Kruçef'in meydan okumasına Sonra bir karara vardık. Gayret dik etmistir. seyretmiş ve Grissom sağ salim ye larının, turizm sanayiine tekabül gitgide iyimser. güler yüzlü, sa muayyen bir noktadan ışık tutualdjrış etmiyecek Beynelmilel Havacılık Komıtesi re indikten sonra, kendisini tele ettiğini belirteıı Müşavir, bu ku kin bir adam olmağa başladığını lur. bu çark, esirin gözleri yakı dedikleri şey bir bütündür. Örne\Vashington. 22 (AP) Amerika bu iki rekorun teşkilâtın siciline fonla tebrik etmi.ştir. Başarılı uçu lun da köy kalkınmasındaki unemı gösteren kayıtlar görül.Tieğe baş nında çevrilirse adamın sar'ası tu ğin sinemayla ilgisi olmıyan bir Dı.şişleri Bakan Yardımcısı Chester adam, istediği kadar iyi niyetli lamıştı. geçirildiğini ve böylece her iki u şundan dolayı Alan Shepard da ni ayrıca izah etmiştir. tarmış. Bo\vles, cumartesi günü yapmış ololsun, gayretli olsun, iyi bir şey çuşun beynelmilel bir mahiyet ik Grissom'u tebrik etmiştir. Modern Nörologlar. fasıla ile yapmak için her şeylerini koysun. Daha sonra gazetecilerın çeşitli Nihayet. durıım kendısine ızah duğu bir konuşmada, «geleeek birtisap ettiğini açıklamıştır. sorularını cevaplandıran Müşavir. edildi. Bevnine bir kurşun sıkmak yanıp sönen kuvvetli bir ışığın, o adam iyi bir film yapabilir mi? kaç ay içinde Amerika Birleşik Beynelmilel Havacılık Teşkilâtıkrizler Elbette yapamaz. yıllık turizm geliri ve memleketi la. genç adam kencîi kendisini. is bazı kimselerde bu gibi Devletlerinin, Berlini terketmesi nın kayıt defterinde Yuri Gagarin' mizdeki lurıznı istatıstikleri konu temiyerek ameliyat etmiş, Loboto yarattığını bildirilmektedir. Bir ıcin Sovyetlerin şantajına pabuç in rekoru için >Mahrekc ııçuşta İ U O Bunun için ne ister, bir sanatçı sunda yardımcılarından bügi ala mi denilen çok nazik beyin ope flüoresan tüpünde, bir sinema ekbırakmıyacağı hususunda ikna etTahran 22 (a.a.) Iran Milli dakika ile uzunluk rekoru. 327 kiranında hasıl olan titreklikler. yol gücü. Sanatçı gücü de yetmez. Bilrak cevaplândırmış ve 196U yılın rasyonunu yapmıştı. mesi lâzımdır» demiştir. Ophesi, tran mukamlarının aldı lometre ile en yüksek irtifa rekogi, görgü ister. O da yefcnez. Bir daki turizm gelirimızin gayri cidBowles, «Sovyet Başbakanı Krıı ğ. sıkı tedbirler rüzünden. hükü ru ve böyle bir ırtifaa 4725 kiluBeyin cerrahisinde. teknik iti kenarındaki sıra aSaçlarin gözodi bir rakamla 5.460.156 dolâr oldu bariyle çok güç bir şey olm:yan nünden sür'atle geçişi, bazan baş sanat. bir insan anlayışı ister. Deıef'in bu memleketi istediği gibi ııetin yasayına rağmen dün yapluk bir feza gemisınin gönderilmemek ki gayret bir bütündür. tyi ğunu söylemiştir. Mjrükliyemiyeceğini idrak edece mayı tasarladığı büyük siyasi mi si ile mahreke gönderilen en aâır bu usul. huzursuzluk, end'şe, kor dönmeleri yapar. Bunun sebebî niyetten önce, gayretten önce bir Conakıv, 22 (a.a.) Kazablanka gini» de kaydetmiştir. ku içinde yaşıyan, bu ruh ıstıra ışıklı sahadaki bu titreşmelerin takım şeyler istiyor. Bu üstünlük insi yapamamıMır. Es.ısen Milli cisim rekoru» dcnmektc. Alan Sha yasasım kf.bul eden altı ülkenin Bowles, «Kruçef bu andan itiba Cephenin başlıoa bını hiç bir tedavi tarzı ile yen beyin üzerinde yarattığı bir nevi var mı bu arkadaşlanmızda? Düliderleri dün pard'ın uçuşu için «Mahreke gidil (Gine, Gana, Fas, Mali. Birleşik ren her geçen hafta içinde Ameri sahah tevkif edilmişlerdi. mpğe muvaffakolamıyan sinir has fırtınadır. meden 186.307 irtifaa yükselme ve Arap Cumhuriyeti. Cezayir Geçici şündük, taşındık, rejisörlerimizi kanın sarsılamıyacağını, ürkütületalarına tatbik edilmektedir. Bununla beraber. mütehassıslar, teker teker gözden geçjrdik, hiç Bununla birlikte, memnuniyet mahreke gidilmeden bu irtifaa Hükümeti), Conakrj''d° katıldıkmiyeceğini veya geriye ıtilemiye izlıklerini pc'.stermek. maksadiyle en açır cisim, 1832,61 kilo. çıkarma» Bu adajı da. kendini öldürmek bu vak'aların münferit kaldığını, birisinde bu bütünlükten bulamaları iktisadi konferans sonunda ccğini görecektir» demiştir. karariyle bevnine bir kurşun sı telâşlanmıya lüzum olmadığını, dık. Bir de bizim sansürün kötü >inlerce ki^i. dün öğl°den sonra denilmektedir. bir karar sureti tasarısı kabul Chester Bowles, A.B.D., Fransa Tahran <=okakljrırldan «Yaşasın karken. bilmiyerek cerrahın vazi küçük televizyon ekraninm sebep tutumıı ortaya çıkmca, en iyi niHer iki rekorun da kendı nevi edilmiştir. Bu karar suretinin başve İngilterenin Berlinde birlikler Mıısaddık» diye bağırarak geçmişlerinin ilkinı teşkil ettikleri ve lır.ı hükümleri şunlardır: 1 Ocak Devlet Hava Meydanları t^Iet fesini görmüş. hastalığ.nı tedavi olduğu bu gibi vak'aların menşe'i yet, en güzel gayret bile beş para bulundurması ve Doğu Almanya lerdir. Güvenlik kuvvetleri nü yeni bir çağ açtıkları da belirtilni televizyondan daha başka kay etmiyor. 1962 tarihinden başlıyarak geçecek ıııesi Gencl Müdürü Baha Özkan, etmişti. dan Berlin şehrine serbestçe ulâ mayişçileri dağıtmış ve bir çokla mektedir. naklarda aramak lâzımgeldiğini beş yıl için gümrük engellerinin dün yaptığı hasın toplantısında, * şabilmesi hakkiyle jlgili meselenin rını tevkif etmistir. Akşama dogsöylüyorlar. Öyleyse yüz film çekilen bir Kaybolan feza kapsülü henüz Yeşilköv beynelmılel hava limakaldırılması. yine aynı süre içi.ıBazan kurşun yarasının bile teRuslarla kabili müzakere olmadı ru ortalık •sakinleşmiştir. memlekette hiç bir iyi film çıkbulunamadı de ticari müb?dele kontenjan usu nının müstakbcl inkişafı hakkın sir etmediği, zarar yerine fayda jını da açıklamıştır. ma:nasında bütün günah bu adamAlbay Grissom'un yaptığı son lünün kaldırılması. NevYork'ta arbede Üyeier ara da gazetecilere bilgi vermiştir. Ge verdiği beyin bazı hallerde de, teGomnlka'nın Berlin'le ilgili başarılı feza uçuşundan sonra he sınd.ı tercihli usulün tatbiki. müş nel müdüre göre sivil havacıhğın levizyon gibi, görünüşte çok ma New York. 22 (AP) Şehrin ların mı? Koşullarm hiç mi gükonu.şması likopterdeki vincin kopmasl üzerı terîk iktisadi teskilâtlcır kuruİ süratle inkişafı karşısında Yeşil sum bir cihazdan müteessir olu Brooklyn kesiminin bir mahalle nahı yok? Koşullar getirse, zorlasa Varşova, 22 (a.a.) Polonya Kone sulara gömülen feza kapsülü, ması. köv hava alanı gün gectikçe ihti yor. sinde 50 kadar zencı ve Porto Rico iyi sanatçı çıkmam da çıkmam dimünist Partisi Birinci Sekreteri bütün araştırma faaliyetlerine rağlu arasında çıkan arbedeyi bastır ye diretir mi? Diretse bile koşulKurulması istenen müşterek ik yacı karşılamaktan uzak kalmak\Vladislaw Gomulka, Polonya'nııı Son zamaıılarda, televizyon ekmen henüz bulunamamıştır. KapBanyo ve polis ekipleri. lar onu çıkmağa, iyi bir takım iştisadi teşkilâtlar şunlardır: Afrika tadır. Daha şimdiHen bazı büvük ranının sebep olduğu bazı sinir mak için yetişen milli bayramı dolayısiyle Katowisülde feza uçuşu esnasında çekilkavgayı cıvar evleıin damlarından ler yapmağa zorlamaz mı? tepkili yolcu ucakları tam hamuce'de tertiplenen bir toplantıda koÇamaşır sabunları miş resimler bulunujordu. Mama İktisadi; Birligi Konseyi. Afrika Sansüre. rejisörlere çatmayı bir lesi ile alana inip kalkamamakta hastalıkları doktorları fazlasiyle seyredenler tarafından taş, şişe vc İkti'=ad Gclisme Bankası. nuşarak: «Sovyet Rusya ve diğer İL 7021 2289 fih bu resimler kıymetli olmakla çöp tenekesi yağmuruna tutulmuş yana bırakıp koşullara mı çatmadır. Önümüzdeki yıllarda bu tip meşgul etmcğe başlamışt;r. sosyalist memleketler, bu senenin Bir adam, televizyon seyrederlıyız? Yılda çıkan yüz film içinden ucakların sayılarının artmasiyle asonuna kadar bir sulh antlaşması Tiros III peyki kasırgalar lanın yabancı uçaklar tarafından ken, ekrandaki resim kaybolup lardır. Seyırcılerın. kavyanın bastırılma ayrıksı bir iyi film neden çıkmıimzalamağa ve Batı Berlin'i bir da yerine inen, çıkan. titreşen .sına canlan sıkıldığı anlaşılrr\ştır. yor? hakkında bilgi veriyor kullanılması inıkânsızlaşacaktır. beyazlı siyahlı çizgilcr görülmeğe serbest şehir haline getirmeğe kar Hâdisede ağır yaralanan olmamış. rarlıdırlar. NATO devletleri ise Biliyoruz ki. en kötü koşullar Washington, 22 (AP) Birleşik Bu tehlikeyi gidermek ve mey başladığı za.nan, ekrana daha zi polis kavgacılardan 21 ini tevkif buna karşı. koyabilecek durumda içinde sanatta aynksılar vardır. Amerikanın 9 gün evvel fezaya fır danı •mükemmelleştirip önemini yade yakla.şmıştı. Fakat bu çiz etmiştir. değildirler.» demiştir. Gomulka, lattığı meteoroloji peyki Tiros III arttırmak için Devlet Hava MeyBöyle ayrıksı bir iş bile bizde neciaha evvelce, «Batılılar her iki Alkasırga ve fırtınalar hakkında Bir danları îşletmesi teşebbüse gecden. bir çiçekle yaz gelmese de, manya ile bir şulh antlaşması akdi leşik Amerika Meteoroloji Bürosu miştir llk iş olarak «Aeroport de neden çıkmıyor? 1 13 adet 3.5 tonluk dolgu lâstikli fren tertibatına haiz kayolunda Sovyetler tarafından ileri na. bilginlerin başka hiçbir kay Paris» isimli bir Fransız firmasma salı beheri 7375.70 TL. muhammen bedelli Trayler ihtiyaç tşte bunun üstünde önemle dusürülen teklifi reddederlerse, Rusnaktan edinemedikleri bilgiyi ver vcni alanın proie^i çizdirilmiştir. sahiplerine toptan veya perakende satılacaktır. GALATASARAY'IN TERTIPLEDİĞI YILIN EN CAZIP ralım. Bu, gerçekten bir araştırya'nın, Polonya'mn ve diğer sosyamektedir. 2 2121 MasseyHarris BiçerDöğerlerine ait aşağıda yazılı kaBir buçuk milyon liraya mal olacak ma konusu olmağa değer. Koşullist memleketlerin Doğu Almanj'a Büroya göre, Tiros III, :W tem projeve cöre demiryolundan Lon AKDENİZ SCYAHATİ yıslar depomuzda mevcuttur : laji yırtan bir tek, bir tek »dam. ile ayrı bir sulh antlaşması imzahmuzda Pasifik Okyanusu üzerin ı dra asfaHına uzanan iniş ve kalDemek ki. bizde öyle adamlar da a GK. 5032 Tablo Kayışı ^ HAREKİET 17 AĞUSTOS yacaklarını belirtmiş ve «bu tam mm den geçerken Liza kasırgasının fo kış pisti yapılacaktır. Pist. her b GK. 5094 yok. Bence bu bir kötümserlik. Transmisyon kayışı mânasiyle tatmin edici bir hal eatoğraflarını çekip göndermiştir. iki ucunrla köprü yapılmak surec GK. 5106 Bizde büyük ressacnlar var KoMotor hareket kayışı resi değildir, fakat zarurîdir.» deMeteoroloji uzmanlan, kasırganın d GK. 5235 şullanmız bü^ük ressam yetıştirHareket tabla kayışı mişti. 21 derece kuzey ve 123 derece batı tiyle uzatılabilecektir. L*İ' e GK. 5262 me5e elverişli mi? Bizde büyük Beynelmilel normlara göre bu Tabla biçak hareket kayışı da hüküm sürdüğünü sanmaktayşairler var. Koşullanmız büyük i Talıplerin mesaı saatlerinde (7.5 12; 13 17) Devlet Üretdılar. Tiros'un gönderdiği resimler pistin uzıınlucıınun 3800 metre olşair yetiştirmpfle elverişli mi? Bıden kasırganın yeri 25 derece ku ması cerekmekteriir. Fakat alanın me Ciftlikleri Merkez Atelyesi Müdürlüğüne (Gazi) mürarakalım büyüğü küçüğü, ama biz zey ve 121 derece batı, yani tahmin etrafındrı müsait arszi bulunmadıcaatlan rica olunur (Basın 3396.A : 12260/2297) de resim, şiir. hikâye, roman var. edilen mevkiden takriben 550 kilo Sından şimdilik uzuncuk 3 km. ometre mesafede olduğu anlaşılmış lacaktır. Ama bizde sinema yok. MURACAAT tır. Diyeceksiniz ki. sinemanin ayrı Tiros aynı şekilde Atlantik'teki özellikleri, imkânsızlıkları var. Anna ve Pasifik'teki Madeline kaZor bir iş. Tek kişinin işi değil. 961/987 sırgalarının da yerlerini resimlerlr Bir takım ıınsurların bir araya DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. lığmuı sahip ve donatanı SÜRPRIZLI EĞLENCE tesbit etmiştir. selmesi gerek iyi sinema olması bulunduğu M S TRABZOÎN gemisinin 2/9/1960 tarihinde 2 nuicin. Bizde tiyatro da var: Tiyatro MUSABAKA VE PİYANGO Yarım asır önce zina yanıaralı ambarında zubur eden yangının söndürülmesi hâdisesi. da bir tek kişinin işi değil. HazırKAZANAN ÇIFTE YES iurızm adı geçen Bankanın tip konşimentosunun 22 nci maddesi daipan kansından boşandı j lıklı bir adamın gayreti tiyatroTURİZM ıcsinde tâyin ve intihap olunan HAKEM DİSPAŞÖR'lerce muzu bir yere getirebilmiş. Londra, 22 (AP) Bıll Duffell AVRUPA ŞEHIRLERINDE SVVISSAIR \Vashmgton, 22 (AP) AfganısLizbon. ?2 (a.a.) Angola'dan 1950 YORK ANVERS kaideleri gereğince bir müşterek avar48 5707 Tıyatromuza devlet yardım etadlı 77 yaşındaki bir şahıs hemen Lizbon'a gelen haberlerden anlatan Elçisi Muhammed Haşim, «AUÇAÖ İLE BİR HAFTALIK va olarak tavsif edilmiş ve n'üteakıben icra olunan tetkikat miş. diyebilirsiniz. Çelmelememis. hemen yarım asra yakın bir zaman RADYO EVI KARŞISI merika Birleşik Devletlerinin PaTiyatromuzun bir uzun geleneği önce zina yapan kansından boşan şıldığına fföre, Mılliyetçiler. Karneticesi alacaklı masaya (7i'1.246,95) lira ve borçlu masaya ÜCRETSİZ LÜKS BİR SEYAHAT kistana askerî yardımı hususunda» mona kesiminde altı kahve tarım mıştır. de var. diyebilirsiniz. (15,970,929.92) lira kabui edilmiş ve binnetice garame nisbeti Başkan Kennedy'ye Afganistanın işletmesini basmışlar ve buraları HEDIYE EDECEKTİR Duruşma sırasında salonun dışm(0,04.57,861) Öyleyse elimizi kolumuzu bağciddi alâkasını belirtmiştir. 44 78 38 talân etmişlerdir. da bekliyen 60 yaşındaki Miss Neilayıp oturalım mı? Bir takım inBeyaz Saraya yapmış olduğu yaolarak tesbit edümıştir. Öte yandan Karmona Songu lie Stone, nihayet kansından boşasanlaıa haksızlık ediyoruz. diye rım saatlik ziyareti sonunda bir Keyfiyetin tip konşjmentonun 22 nci maddesi dairesiııdc nan Duffell ile evlenmeye hazırlan yolu üzerinde bir Portekiz birliği. yazmıyalım mı? Hiç olmazsa biz konuşma yapan Elçi, «Başkan Millivetçilerin pususuna riüşmüş | maktadır. elâkalıların şahıslarma tubliğ hükmünde olarak ilân olunur: bir gayret göstermiyelim <mi? Kennedy'nin durumu, umumi olaDuffell 1904 te evlendiğinı ve fa ve büyük kayba uğramıştır. GALATASARAY KULÜBÜNÜN GEZİSİ (Basın 3506 2300) rak kavramış olduğundan emin Film yapımcısının günahı bükat karısımn 1908 de kendisini terk Nambakongo kesiminde Portekiz , bulunduğunu» açıklamıştır. için diğer müracaat ycrieri Doktoroğlu. Antaş, İstanbul yük bu işte. Buna. bir. diyelim. ettiğini. bunun üzerine iki kizını kuvvetleri temızlik faaliyetine bız Turizm. Eti. Kontuar Turizm; Globdur Konuşma sırasında Puştunistan Rejisörlerinki de büyük. Buna, yanına alarak kansını aradığını ve vermişlerdır. Bunlar MilliyetçileELEMAN ARANIYOR meselesine de temas edildiğini kayiki. diyelim. Sonra da sıralıyalım. Reklâmcıhk 1054 ~ 2274 fakat bulamadığını. karısmın 1913 rin saklandığını sandıkları köyleri deden Elçi, Pakistan CumhurbaşGazetecinin, yazarın, film oynatan te başka bir adamdan bir oğlu ol topçu ateşine tutmaktadırlarBüyük bir müessese. İstanbul ve Ankara teşkilatj için inkanı Eyüp Han'ın Amerika'dan jet sinemacının... Ben de bizim sineduğunu ileri sürmüştür. gilizce tercümeye muktedif daktilo ile ingilizce dahil en az iki ıVoki ve Luıko kesimlerinde de uçaklan. karadan havaya atılan mamıza cevrilsin diye hikâye veryabancı dil bilen teknik rcevzulara âşina eleman sranmaktaPortekiz birlikleri milliyetçilerin füzeler ve havadan havaya sevkedim. Sinernayı çok sevdim. $unu dır. Müracaat: PK. 143 İslanbul. dilen füzeler alacağına dair yappususuna düşerek kayba uçramısburada söyliyeyim ki. romanlanİI. 7461'2281 mış olduğu konuşmaya temasla, Iardır. ma, hikâyelerime gösterdiğim gay «Bu komşu memleketler için tehreti sinema hikâyesine gösteremelike teşkil eder» demiştir. tI dim. Bunun nedenlerini buraHa o/o 100 SAF Opcratör Dr. Faruk Ertuğ savıp dökmenin bir gereği yok. t \ ÇAMAŞIR SABUN TOZU Mesleki tetkiklerde bulunmak Kendimi savunmak da bir şeyi de*! Sümerbank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Azot Sanağiştirmez tL 7021 2291 üzer e Avrupa gezisine çıkmıştır. AÇIK TEŞEKKUR Aşaöıda cins ve miktarı yazılı ithal malı kullanılmamış deyıi T. A. Şirketi hesabına eleman yetiştirilmek üzere 1416 saBu işte en büyük günah. buııu On senedir çekınekte olduruırler kapalı zarf usulü ile satılacaktır. yılı Kanun uyarınca Tekstil Y. Mühendisi, Tekstil Kimyası Y. CEZA MUHAKEMESI HUKUKU ğam ve son günlerde çok şidiyice belirtelim ki, hükümetin O Miktarı Teminat tatan ' Mühendisi. Endüstri Y. Mühendisi, Seramik Y. Mühendisi, İş CtNSİ detli ağnlariyle beni perişan baş belâsı sansürün. Gerçekten. o VAZAN: PROF: NURULLAH KUNTEK tdaresi, Jeofizik, Kömür Jeolo.iisi, Maden Jeolojisi, Paleontoloeden. şıddetle kanayarak takötü senaryolar tasdikçisi sanfüji, Jeolog, Petrol Jeolojisi, Umumi Jeoloji. Metalurji, Minerolo30x30x4 mm.6.8 m. T. demiri 40.000 Kg. 8.000 Lira Ceza muhakemesini. yani iddia; müdafaa ve vargılamayı kateiz brrakan basur memeleririin. Bizim sansür o hale selmiş.İı, Prospektör Jeolog ve Kimya Y. Mühendisliği öğrenimi yapni fennin çok mütekâmil bir düzenliyen hukuk norrnlarınuı ve bilhassa CEZA MUHAKE 35x35x4,5 mm.68 m. T. demiri 34.000 Kg. 6.800 Lira tir ki. ndevi yalnız kntü «enaryotedavi şekli olan elektrik tedamak üzere Amerika. Ingiltere, Fransa ve îsviçre'ye 5 i ÜniverMELERİ USULÜ KANUNU'nun, tatbikat da nazara alınarak ları seçip tasdik etmek olmuştur. 50x50x6 mm.68 m. T. Demiri 1.500 Kg. 300 Lira visiyle. îstiklâl caddesi Takfim site veya Yüksek Okul, 31 i Lise Fen Kolu mezunu olmak sistemli bir şekilde şerh ve izahı: 710 sahife; ciltli, 55 lira: KiEczanesi üstündeki kliniğinde üzere 36 erkek öğrenci gönderi lecektir. Demirler Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğü Izmir Başmü. Peüsörlenmizin bir gayret söstapçılardan veya yazardan (4. Vakıf Han. 4/15, İstanbul) temin 3 dakika içerisinde hiç duyurterememeleri. yüz film içinde filhendisliği 2. Kordon 204 teki adrese müracaatle Bornova'daki Askerliğini yapmamış L7niversite mezunlarının 1936. Lıse madan yok ediveren ve beni cdilebilir: Ödemeli göhderilir Cumhuriyet2268 me benzer bir film çıkmaması hu mezunlarının 1940 askerliğini yapmış Üniversite mezunlarının ambarda görülebilir. pski sıhhatime kavuşturan mem yüzden ol.nasın? Bunun îistünrtp 1934, Lise mezunlannın 1937 ve daha küçük yaşta olmaları şartleketinıizin medan iftiharı UaAhcılar her cins için ayrı ayrı veya hepsine bir teklıfte tır. de riuralım. Gerçekten ren^^r zakati kadar nezaketüe de kalbulunabilirler. arkadaşlarıma haksızlık etmiş olbimt fethedpıı Sayın İmtihanlar 21 24 Ağustos 1961 tarihleri arasında îstanbul Isteklilerin opsiyonlu kapalı teklif mektupları ile birlikte mıyayım? Memleketinin, insanının Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde yapılacaktır. Fakülte Dr. NECtP DİNÇ hizalarında yazılı teminat mektubunu veya akçesini tevdi veya gerçeğini söyletemezlerse neyi sny Dekanlıklarına ve Okul Müdürlüklerine son müracaat tarihi beye ve değerli hemşiresi Bi). havale etmeleri şarttır. liyebilirsin? Bu düşünce doğru gn7 Ağustos 1961 Pazartesi günü akşamına kadardır. Dilekçe forEsma'ya sonsuz şükranlanmı Kapah teklif zarflarının en geç 31/7/1961 tarıhın e kadar rünüyor bana. Bir tek kişinin bimülü ve daha fazla malumat Miİlî Eğitim ve Lise Müdürlüklearzederlm. *• Ankarada Etibank Genel Müdürlüğüne tevdi edilmesi ve zarfAMERİKAN ELBİSELİKLERİ le ortaya çıkmaması... Ne dersirinden ve ilgili Fakülte Dekan hklarından alınır. tzmit Kâgıt fabrikası lar üzerine (d#nir teklifidir) işaretinin konulması lâzımdır. niz? Matbaa Şefi (Basın 3489.A.12310/2294) şefllc Ergürbüz Etibank satışı yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine Cumhuriyet 2269 Bu da var. bu da vaT. Ama reCumhuriyet 2273 yapmakta serbesttir. jisör arkadaşlanmızın gayretleriETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ni, hazırlıklarını da iyi biliyorum, Gene de büyük bir haksızlık ettiJ(Basın 3397. A. 12263/2299) ^»A^ * ACl BİR ÖLÜM ğimi sanmıyorum. Nlmet Onultan'ın eşi. Dr. Geçen yazımızda da dediğim giHalü Onultan. Eczacı Meziyet bi, yüreğinde olan, ne yapar yaKadıgil. Haienur Berkok ve par, bu koşullar içinde de bir şey Hatiee Çakır'm babalan: Ecza ler yapar. cı Sait Sakarya'rmı eniştesi; 1 Aşağıda yazılı sathı kaplama veRodmix mıcırı ihzar. nakıl ve figüresi pazarlıkla yaptırılacaktır: Eczaoi Suna Onultan. Dr. Suat Simdi bir yol bulalım. Türk hal 2 Bu işe ait şartname'er her gün Bölge Müdürlüğünde görü lebilir: Kadıgil ve Yüksek Mühendis kını bu yüz karası filmlerden kurKendı paraları ile dovizli olarak yabancı memleketlerrlc 3 İstekliler 1 Ağustos 19S1 Salı günü saat l6;00 ya kadar her iş için ayrı ayrı müracaa+la yeterlik belgesi almaiarı lâzımdır. TelMchmet Berkok'un kayınpedeıtaralım. Hiç olmsrsa kurtarmağa öğrenim yapmak istiyenlerin, yapmak ıstedikleri öğrenim leri, Ayşe. Ahmet. Yasenıin. grafJa müracaatla*. köbui edilmez. gayret edelim. Utürhan ve îsmail'in dedeleri. [iranşını belirten bir dilekçeye. son öğrenim durumlarını 1 İsteklilerin ihale günü yeterlik belgesi. Ticaret Odası vesika sı ve kesin teminat makbuzu i'e Komisyona müracaatları: İttihat ve Terakki müteşebbis Şunu da mı yapamayız, bu film£Österen bir belge ve iki adet vesikahk fotografı ekliyerek (Basın 3529 2304 i ve faal üyesi, TUrk eczacılıgıleri böyle us dışı, insan dıçı hal 3 temmuz ayı içinde Bakanlığımızda bulunacak şekilde müıa. Kcşif bedeii Kesin teminatı nın bâni^i Ihalr gunıi Ihale saati Isin cinsi den de oıi kurtaramayız? B ö y l e " caatleri; lise mezunlarından: Fen sahasında öğrenime gideLira Kr. Lira Kr. Eczacı İBRAHİM HiVLIL gerçek dışı hallerden de mi? cekler, 14/8/1961 saat 9 da Türkçe kompozisyon, 15/8/1961 ONULTAN saat 9 da matematikten, fen sahası dışında öğrenime gidecekÇağımızın bu bir numarah sans22.7.1961 cumartesi günü Allahın Silivri Bakunevi sahasına 40C mS sathi kaplama ler 14/8/1961 saat 15 te tarihten, 15/8/1961 saat 15 te Türkçe fı gelin görün ki, bizim elimizde rahmerine kavuşmuştur. Pazar kompozisyondan; imtihana, lise muadili okul mezunlannm de mıcırı ile 600 M3 Rodmix mıcırı ihzar. nakil ve ne korkunç hallere düşmüş. Ayıp ,| günü ögle namazmı mütaakıp 16/8/1961 saat 9 da yapılacak test imtihanma girmeleri gerek. bir şey olmuş. Aydınlar, bilim .{7222.00 figüresi 5383.30 ? Ağustos 1961 ll;00 Kozlu'dakj ebedî istirahatgâhımektedir. Imtihanlar Ankara Namık Kemal Orta Okulunda yaadamları, hükümet adamlan, ysna tevdi edilecektir. Allah TahPirinççi Bakunevi ve Baliçelievler Şantiyesine zarlar, gene de rejisör arkadaşlar pılacaktır. İmtihana giriş kartlan imtihan yerinde ve imtihan met eylij'e. 1000 M3 kaplama mıcır ile 1000 M3 Rodmbc mıcuı bu hBîden kurtulmanın bîr yolu KOT: :ıÖgle namaa Fatih saatinden 15 saat önce verilecektirihzar, nakil ve tigüresi 61920.00 T Ağustos 1961 869200 14.SP Camiin''J' kılmacaktır. yok mu? (Basın 3392 A. 12217/22961 Cumhuriyet 2J71 1960 yılındaki DüNYfl HJ1BERIERI turizm gelirimiz Berlin uslar Amerikalılardan daha 5.460.156doiar Beyin ve televizyon buhraıtı için •• yeni tedbirler sura (lid enızaıtııara sanıpmış It.l hi alıyor Sovyet Hükümet organı, İzvestiya bu münasebetle yazdığı bir makalede Kennedy'i şiddetli ithaın etti RIIPi UU Haksızlık Gagarin ve Shepard'in (eza uçuşları Milletlerarası Hava Federasyonu taradndan tasvip ve tescil edildi İrnıı'da tlııruııı Altı Arap memleketi aralarında gümrük larifesini kaldırıyorlar Havaala nı genişlctiliyor Komili Oevlet Üretme Ciftlikleri Merkez Afölyesi Müdürliiğünden: Afganistan Pakistanayapılan Askerîyardımdan endişe duyuyor * • Asliye Ticaret Mahkemesi Reisliğinden: Angola'da milltyetçiler Porlekiz askerlerini pusuya düşiirdüler Komili Dernir Satışı İlânı Millî Eğitim Bakanlığından: Yabancı memlekeHere müsabaka imtihanı ile öğrenei gönderilecektir AKIN TEKSTİL VAYTCİN STRAYPCİN İLÂN Karayolları Genel Baymdırlık Bakanlığı Müdürlüğü Yollar 1. Bölge Müdürlüğünden: Millî Eğitim Bakanlığından:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle