20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKT ^tllllllt CUMHURIYET 23 Temmuz 1961 ınanıımaz Dir macera •••••"'"•»»>•••»»•• filim olan câni IIIIIIIII1IIIIIIIIIHIIIIIII llllllllllllllll 1 IKTISADİ BAHİSLER l • IMIIIIIMIIMMIIIIIIIIIIIII Çeviren : AH AZRAK 8 iz bir bakıma, gayet talihli, gayet ıcngin bir toplnmnz. ' Ama böyle oldnğumnzun farkında değiliıdir. Bütün zavalI lılığımız, bütün kaybımız bn. Richard'm aksine Nathan pek edilen malarya denemesı, tıp ta«Sadece, aklı basında, tam mânasiyle hayat adamı olan ecinsancıl ve sempatik değildi. Çok ihnde ılerde mühim bir yer işgal Fransız iktisatçınıspetınde g e l i r dadın bizlere, asırlar boyu biriktirip bıraktıgı muazzam bir serçabuk sinirlenir, pek müsamaha edceektı. Yalnız den»menin en son Yazan 6i P. Mantons, sayarattıgı k a b u 1 vetlmiz var ki dnrmadan harcasak. dnrmadan harcasak degil, • kâr görünmez ve sabn çabuk tüj ve hayaü organlar üzerındekı en nayileşme hamlele edilmiştir», «bu yıl hatti bu mirası israf edercesine knllansak tökenmez. kenirdi. Zamanla kendisine diğerI tehlikeli safhası sadece Nathan ve Son günlerde çocuk felcı hastarinin umumiyetle t a r ı m sektöBu miras, atasözlerimizdir. mahkumlara tamnan imkânlardan • birkaç gönüllü üzerinde cereyan lığına karsı kullanılan «Salk» aticaretteki hareket ründe sadece yüzşısı buluna^ıamaktadır. Nice müelliflerimiıin hbnmetiyle derlenmiş ataaozlerini bir daha fazlası tanmaıağa başlaymca etti. Nathan ve diğer iki gunüi: de 4 artıs beklendi Bugüne kadar Sağlık Müdürlü li devreleri takip araya toplıyan ciltlerden blrini açın. İlk sahifesinden son satınNathan'ın sinirleri biraz yatıştı. haftalarca ölümle pençeleşti. Nathan 6 gün içinde 10 kilo kaybettı. ğu tarafından tevzif yapılan ve ettiğini yazar. 195058 yıllarında. I llnde, kalite ve kıymetten fedakâr Şine göre, sanayid<; yüzde 10 ge na kadar, bütün bir hayat gözleriniz önüne serilecektir. Acı reaÖnce kitaplar. sonra bir daktilo tarzında ibalık brüt rakam seviyesiliteleriyle. zevkli taraflarıyle, besikten mezara kadar geçen bir halk da fazla rağbet makinfsi ve ufak bir radyo, daha I ^ ^ %$££ £ £ * "Lsuîü He eören tarafından bUhassa son bir memleketimizde de aynı hal mü [ nin pahasınatutulmasına çah<ılmış li»me sağianmalıdırı yuksek sahede edilmlştir. Envestisnıanlaömrün, kâh dikenii, sarp yollardan geçen yıllariyle, kâh parlak, bu aşının reler dikkate çarpmaktadır. Üstesonra da bır televızyon cıhazı gei h . Artlk b u teda. n k u r t a r l l d l günesli nfuklara açılan engiıı semalariyle, bütn bir insan ömrü. aydanberi bulunamayısı ve her rın ve etnısyonun yarattıgı satın tı. Resml sektör istatistiklerı ve lik, memlpketimizde yatırım kelitirttı hucresine. Büyük gayretler) v i u s u l ü h e r y e r d e v e he rke»e tatmüracaat sahibine. önümüzdeki alma gücü. iç piyasada talebin hay her türlü gelır tahminleri, bir hay mesiyle ifade olunan faaliyetia Ecdadımız, günlfik hayattan, uzak istikbale kadar, bütün gostererek hem kendini, hem de; b i k olunabılirdı. Bütun tahmmli genişlemesine sebebiyet vermiş li giyasi rrmnipülâsyona tâbi tutul bir kısmı hakıkatte bakım ve idamevcudiyeti safha safha, adım adım, hattâ dakika dakika takip diğer mahkumları yetıştirmege ça • l e r i n üstünde bir başarıya ııla*ıl hafta gelecek diye bildirildiği hal tir. Döviz sıkmtısı ve mal darlığı. muştu. edip bu anların getirdiği tecrübeleri, «büyük sözüdür, dinlenir, m o masraflarını da içine aldığı lıştı. Fakat bütün bunları yap.ua; m lş tı. Nathan bu konuda sunları de hâlâ temin edilemeyişi vatan bir aralık her türlü istihsale mü1960 yılında, sınai ıstihsale daır halde, envestismanların getireceği ahfadımız rahat eder» düşüncesiyle hareket edercesine derlemişdaslar tarafından şikâyet konusu sına yine bir egoistçe düşünce , sdyluyor: sait fiyatla müşteri bulabilmek im hükümetçe hazırlattırılmıj ve ayrı net hasıla f.ızlası ler, bize yadigâr bırakmıslar. olmaktadır hesaplanırken sebep oluyordu. Zira iyi hali Rö1 «Daha 14 yaşındayken mıüiyetkanını kazandırmıştır. Dört Ağus kaynaklara dayanan iki farkh ra ona göre bir ayrıma bir çok lıalTıpkı, torunlarına, başlaruu sokacak bir dam altı, irat getirerülen mahkumlar n mahkumiyet çiydim. Hem de çok heyecanlı bır Bnlgar casusu örfi tdareye tos kararlarmdan önce, istihlâk kam koleksiyonu bulunuyordu. ierde yapılmamıştır. cek, onları nâmerde muhtaç etmiyecek bir kaynak bırakır gibi. müddetleri bitmeden tahliye olun milhyetçi. Harb esnasında parmaddelerine tahsis edilen dövizin Bunlardan biri, milli gelir hesap teslim edildi Ticarette de, kazançların tahBu atasözleri içinde neler yoktnr. malan imkân dahilindeydi. Nathan maklıklar arkasmda günlerimi geAdliye Sarayında siyasî polısten azalması, yerli imalâtı rekabet te larında yer alan sınaı istihsal ra >nini yine aynı indî karakterde 81Her biri, pürüzsüz bir pırlanta kadar saf bu sözler arasından sirlerınden korumuş ve sınai yatı kamlarıdır. Milli gelır tahminlerı çülere 'dayanmaktadır. da bu ümitle yaşadı ve çalıştı. Es çırmek zoruntîa kalınca, milletım Trakya bölgesi ile ilgili askerî bir seçme yapmak bile bemen hemen imkânsızdır. Atasözlerikisi gibi düşünmüyordu artık. Ba? ve vatanım ıçm hiç bir şey yapa paftalan satın ahrken suçüstü ya rımları istıfadeli hale getirmiştir. ne göre, 19491958 yıllarmı ayıran miz anlıyana, anlamasıııı bilene, hayat yıllarını sürçmeden yürüBu tip istatistikler. bu >ıldan langıçta bu hapishane havatmdan mamak beni müthis bir üzüntüve kalanan Bulgar casusu Yusuf Ho Hususi teşebbüs sahasında ve dev devre zarfmda sınai istihsal rakam meıi için bu yolları dalma aydınlık tutan, engelleri, çukurlan, kaydedilen celışmeler memnun kalmış, insanlardan kur sevketti. Fakat Dr. Alvinç pelip caoğlu, dün Örfi tdare makamla let sektöründe, isabetli veya hata ları süratle yükselerek 1 milyar difterin» nçnrumlan gösteren aydınlık bir pusnla vazlfesi görfir. b a n a h bır çok envettismanlar yapıldığı 4 milyon liradan 5 milyar 380 mil hakkında mubalâS» payları ıskon tulduğuna, artık hayatın bir çok denemesinin milli bir önern nna teslim edilmiştlr. to edilmek suretiyle umumi ve Ama, dediğim gibi, anlıyana, anlamasını bilene. görülmügtür. yon liraya çıkmıştır. endişelerinden uzak kaldiğına se ^Ş'dığmı söyleyince kendimi ilk BİHndiği gibi Yusuf Hocaoğlu, Sövlenis tarzı itibarivle raenfi nıânaya alınabilecek olan ataDiğeri ise, bütçe gerekçesındc t.kribi fikır vermeğe yarıyabihr. vinfnişti. Ama şimdi hürriyetine üeîf ç o k m e s u t hıssettim. Artık 17 gündenberi Emniyet 1. Şubede On yıldan beri memleketin sanaFakat hes«ss rakamlara ihtiyaç s8zlerinde bile, dikkat edilecek olursa. vine aydınlatıcı, kötü gikavuşmak icin büyük bir gayret. s*defe. Ç'kajret etmemeli, biraz da nezaret altında bulundurulmakta yi envanterinde muhim gelişmeler yer alan ve çok daha şışkın yekun gosterecek plânlama metodlarında. dise karsı uyarıcı bir gigsli mâna bnlursunuz. a lk osteri b > r İar ihtiva eden 1949 1958 Sanayi gösteriyordu. Bu gayretin ardm1 "<?* J} 8 ? W e r yap idi. kaydedıldiği muhakkaktır. Fakat Envanterleri Tablosudur. Sanayi bunljn âzami ihtiyatla kullanmaBn atasözleri, kannnî değeri olmasa bile, ifade ettikleri gerdaki egoistçe maksat ortadaydı. , ™ > m * £ t l l Z ^ Z ^ . Akıl hastalığı dispanserleri bu gelişmenin derecesini tâyine ğa zaruret bulunduî'i tabii'ür. çekleri prensip edinen kimselcr için bir Anayasa gibidir. yarıyacak rakamları aramak ister sayımı neticelerini gösteren envanŞu kadar ki 1944 te Direktör Ra tulduğunu Dr. Alvinç bana söylekuraluyor Ne yazık ki, iki mânaya çckilebilen bn atasözlerinden biriseniz. tereddüt yaratacak tezatlar terler tablosuna bakılırsa, on yıl Türkiyenin kalkınma stratejisi geı», kendisini çağırtıp hapishane mişti. İşte benim daima egoistçe ni, on sene müddetle kötü mânasiyle kabul edenler oldu. Akıl sağlık dispanserleri kurul ve tenakuzlarla karşılaşmamanız zarfında istihsal 2 milyar 386 mil hazırlanırken kuüanılmış malzede gönülü mahkumlar üzerinde hislerle hareket ettiğim noktayondan 14 milyar 179 milyona çık mede rastsele tahrr.inlenn. me?İki gündeıı beri gazetelerde yayınlanan vesikalar, «Vaismur bir serum denemesi yapmak isti sında toplanan halk efkârının yan ması için Sağlık ve Sosyal Yar ımkânsudır. Sınai istihsal istatıs mıştır. îşte her ikisı de resmî kayafarken küpünü doldurmalı» sözflnü (ers mânasiyle kabul edenyen Dr. Alving ile tanıştırdığı za lışlıgını bir kere daha isbatlaya dım Bakanlığındaki çahsmalann tikleri de, diğer rakamlar gibi, ek rakter taşıyan iki kaynak ki, aynı netf'z takdırlerin ve haraziyelerın geni? yer tuttugu bir hakikattir. lerin, belki de «atalann nasihatine uydnm» tesellisiyle içi raman Nathan bütün egoismasını bir bilmek için hayatıma dahi mal o ilerlemis olduğu bildirilmektedir. sikliklerden ve yanhslardan kur konu hakkında verdikleri bilgilev Plânlama Dairesinin hatâsı, istati«hat edenlerin ihanet ve şaskınlık vesikaları. Şehrimizin bazı semtterinde. bu tulamamıştır. denbire unutuverdi. Dr. Alving, labüecek bu denemeyi seve seve arasında muazzam fark var. 5 mil tiklerin durumu bu merkezde olBu memlekete on sene yağmur yagdı. Yağmur yağdı değil, Nathun'a durumu bütün açıkhğıyla kabjjj ettim. Mahpusta olsam ha arada da bazı illerde kurulacak oBu satırları yazarken, O.E.C.E. yar nerede. 14 milyar nerede. duğu halde, *'o 5 hatâ payının dayagdırıldı. Yağmur duasına çıkar gibi, Demokrat partinin ömrü anlattı. Keşfettiği malarya seru, yatım tatlıydı. Ve işte ben haya lan dispanserlere müracaat edecek idaresinin bir bülteni bnümde duhi zararlı neticeler verebileceği Devlet Plânlama Müstesırhgı, afiyetine dualar edilerek yağdırılan zoraki bir yagmnr. Bu yağmunun klinik denemesi yapılacak' t l m l ° i l e fedaya hazırdım. Ömrü olan hastalar, şikâyetlerini anlata ruyor. Bültende. tktisadi Işbirlıgi smal istihoal hakkındaki bırbinnı bjr metodla iktisadi plânı tertiplemurnn tek damlası bile bu yoksul, bu biçare memleketin çorakp tı. Yalnız bu denemenin tehlikeli m u n e n b üyük işini yaptığıma caklar ve tedavi edileceklerdir. Bu Teşkilâtına dahıl bulunan memle tutmaz rakamları kıymetlendimı< fc i tıktan kavmlan, çatlıyan topraklarına düşmedi. Küplerin ağzı aistemesidir. Milli gelir rakamtarafı da vardı. Zira cnuhtemelen ' l n a n " a k Dr. Alving'e sağhğım ü suretle, Bakırköy Akıl Hastahane ketlerin istihsal durumlarını belir tır? .Kısaca bu hususu d J anlat larının sıhhati düzelmedikçe, raçıldı, yine bir atasözüne göre damlıva damlıya göl olaeak kadar ndekl si ile diğer hastahanelerin sinir ten rakamlar var. Türkıyenin sınai rr.pğa çaltsayım. deneme yapılan şahıs üzerinde *f™ ^sarruf hakkını terketdoldn. Terden göge dizilen bu küpler. miisterek kaplardaki su kamlara kesin ve mutlak birer hastahkları polikinliklerine yapı malâtını gösteren sütunlarda, yalmenfi tesirleı yaratabilir, hatta te. gibi, biribirini besllyerek, tıka basa taştı. Plânlama Dairesi, 19591961 yıl kıymet atfeden bir zihniyetle kallan müracaatların sayısı azalmış nız devlet fabrikaları hakkında davi edilemeden kalabilirdi. Bu. (Arkan var) larında. DİVfcsa durgunluğuna rjfi kınma hızını dakik ölçülere baglamalumat toplanabildiğine işaret eAma sonra, yerden göge dizilen bu küplerin en alttakini çeolacaktır. mağa kalkışmak elbette ki doğru çok önemli bir denemeydi. Ikinci dılmiş. Hükümetın verdiği resmî men ticaret ve sanavı gelirleıi olmaz kiverdiler. Kaçak et satanlarU Dunya Harbine iştirak eden AmeYaralanıa olayları rakamlara dayanarak tertiplenen nin Hevamlı surette yükseldi^i ne Şimdi, Yassıadadan duyulan, işte bu küplerin çıkardıgı gümmücadele Gelecek yazımda, yatınm ve enrikan Ordusu cephede malarya milletlerarası istatistiklerde, hu tiresine varmıstır. Müstesarlıfın bürtüdür. Bakırkövde fabrikaya RitmekBelediye zabıtası, kaçak et sasusi sanayiin faaliyetine ait nispet. tahminleri, 1961 de ssnayi geliri flâsy.on meselelerine terras edecehastahğından kırılıyordu. Bu yüzjte olan Cevdet MutFu"adında"bîr Hamdi VAROGLU den harbi kaybetmek ihtimali var1 sahıs, bir kadın meselesinden mü tanlarla sıkı bir sekilde mücadele sadece bir tahminden ibaret kal nin 7 milyjr S70 milyonu v» tica g'm. Müteakiben istatistiklerin bumış. ret selirinın 3 milyar 965 milyonu Künkü durumu harsısında, Plânladı. Bu sebeple hükümet de dene nakasa ettiği Kenan Aydın tara etnektedir. Son günlerde yapılan kontrollarj meye büyük bir ehemmiyet atfet fından bıçakla göğsünden ağır subulacağı merkezindedir. Bu rama Dairesinin nasıl bir çalışma Devlet müesseselerının istihsahnfarzı takip etmesini faydalı gördümekteydi. rette yaralanmıştır:. Sanıklardan da Üsküdar tütün depolarında ka de ise, geçen yıllarda oldukça ga kamlar, büyüklük itibariyle, Sa Sümü belirtecegim. Plân, Türk eS A T I L I K E Ş YA Envanterleri Tablouna kıDr. Alving en az 200 mahlcum Kenan yakalanmış, ka<:an diğer çak olarak kesilmis 41 kuzu, 505 rip hesaplara raslandığını okuyukonomisi hesabına hayatî bir ihtiiyi cins Amerikan ve İııgiliz eşyası: Yatak odası, yemek üzerinde deneme yapmak zorunj iki sanığın aranmasına baslanmıs adet kuzu bası ve 48 kuzu ciğeri cularım herhalde hatırlıyacaklar yasla oldukçj mutedıldir. yaçtır. Fakat hatâya düsmemek odası; koltuklar; masalar, abajurlar, yepyeni GE buzdolabı; ele geçirilmiştir daydı. Mahkumlar arasında büvük tır. Devlet Plânlama Dairesinin sartiyle... çamaşır makinesi; mutfak kvazımı; kristal ve porselen takımDiğer taraftan tzmirden uçakla dır. 19551957 arasında, bazı elektrik bir itibar ve nüfuzu olan Nathan sa Besiktasta Emine Gümüs kocası santrallerinde, fiilî istihsal yerine hesaplarını izah eden metinde, raları seyahat dolayısiyle satüıktır Sabah saat 10 dan 18 e kah t G ' bu 200 «önüllüyü temin etmeğe Mehmet AH Gümüs tarafın'dan tor getirilen 50 kilo bonfile ele genazarı kapasitenın istatistiklere kumların nasıl tesbit olundugunu çirilmiç ve sahipleri hak'»vıda tadar görülebilir. Dereboyu sokak 16/2; Küçük Bebek. geçirildiğı duyulmuştu. Su işlerin anlatan pasaüar dikkat sayandır. çalışacaktı. Butun bu ısler askerı navida ile muhtelif yerlerinden sır sayılırdı ve vatanî bir vazifey. yaralanmıştır. Yarslı kadın tlk kibata ceçilmistir (Cumhuriyet 2267) de, iktidar gazetelerınin 24 saat Metni okurken «1961 kaynakları İ MESUT BİR DOĞUM di. Görünmez iki kaza ı yardım Hastahanesine kaldınlmı*, fasıla ile manşetlerinde farklı ra kapusiteyi Rostermektedir». «fiyat l NÜKTE ve UĞUR Fenerde. evinin balkonundan kamlar gösterdıklerı kaydedilmış lar seviyesini.n aynı kalması şartNathan 200 yerine 487 gönüllü , kaçan sanığın aranmasına başlanCANAL temin ettı. Bunu müteakip tatbik mıştır. kuş tutmak ıstiyen Meziyet Bilgin ti. Ham madde ve kömür istihsa tır», «yatınmlann gerıel olarak 1/2 * adında bir genç kız, ayağının kay ^ Otullarının dofumunu akrarf raba ve dostlanna müjdtlerması neticesinde 15 metre yükseklikten düserek ağır surette yara*g GOrelbahçe Kllnfgi 22.7.19*1 lancnışıtır. Yaraiı kız, koma halinALMANYAYA rie Haseki hastahanesine kaldırılSUDINDA mış. gerekli tahkikata başlanmısCumhuriyet 2303 SEYAHAT EDECEKLER tır. İL 7436/2279 ftodyo, Pikap, Teyp, Buzdolabı, Foto, Çomoşır, Mutbak, öte yandan, Tarlabası caddesinden geçmekte olan, Esnaf Kredi FATMAKARACA • O T O ve K A M Y O N Traş Makinaları v.s. ile elektrikle isler her türlü cihozları B,ankası Idare Meclisi üyesi Alı o/o 10 ile o/o 4S arasında tenzilâtla LASTİKLERİNİ C'van'ın başına, tesadüfen düsen AHMET KARACA 10 kilo aSirlıgiıtdaki b«tow a> r C a s l Rrmamızdan temin edebilirier. Erkclc çocuklannın dogumunın basına isabetiyle a£ır surette Tercihen kullanınız , nu akraba ve doBtlanna mtljEVRİM • EXPORT München • 15 Schwantholer Str «9 yaralanan Ali Civan, koma halindelerler. thton Evrim Tcl. : 53 16 12 53 36 62 de llkyajdım hastahanesine yatıBakırkoy C 7 1961 O r lmıştır. Sadece şikâyet etmemeli, çalışmalı Salk aşısı Sanayi ve ticaret kalmadı Dr. Feridun Ergin nıı|ıınıımıııııııııııııııııınmıııııınnıııııııi!iıııııııııııııııııınııuıi!inıııııımııııııııııııııııııııııııı=ıııı HEM NALINA M1HINA Cümbürtü II OLUN 5EIBERLING IL 7298/2287 Istanbul Belediyesinden: Fosseptik çukurlann vidanjör makinelerıyle boşaltılmasında tatbik edilecek ücret tarif es inin tâdili hakkındaki Belediye Meclisi salâhiyetini haiz Belediye Encümeninin 11/4/1991 taıih 961/160 sayıh kararı tçişleri Bakanlığınca da onanmıs olup asağıda gösterilmiştir. Keyfiyet ilgililerin malumu olmak üzere ilân olunur. isUnbnt eiheti: Lira Sur dahili 6 Sur harici . . . 11 Beyoğlu eiheti:: Ortaköy vapur iskelesi Şiçli tramvay deposu Hasköy vapur iskelesine kadar Bofaziçi eiheti: a) Şişli tramvay deposu . Ortaköy vapur iskelesinden Sanyere kadar 11 b) Kuzguncuk vapur iskelesinden Beykoza kadar 11 Isküdar ve Kadıköy eiheti: Kuzguncuk vapur iskelesinden Kurbağalıdereye kadar 6 Kurbağahdereden Bostancıya kadar . . . . 11 1 Yukarıdaki cetvelde yazılı miktar yalnız vmdanjör makınesımn ış mahalline kadar gidip gelme ücreti olup iş mahalhnde fosseptik çukurlannın temizlenmesi için vidanjörun beher srferı mukabıli ayrıca (U) lira ücret alınacaktır. 2 Fosseptik çukurlann aeılması için lâzım gelen hafriyat ve kaldırım masraflariyle araba vapur ücretj, fos^entik cukurlar. sahibine aittir. ^ ( 6 a g l n Konservatuar MUdürlüğüne tâyin yapıldı Açık bulunan Konservatuar Mü dür Muavinliğine. eski opera müdürlerinden ve Belediye Temizlik Isleri Müdür Muavini MuzaHer Yenen tâvin edümiştir. Muzaffer Yenen. yeni görevine vsri" baslıvacaktır. r Keklâmcıbk 1078/2278 Cumhuriyet 2272 ISI SÂNTRALI Kurdurulacaktır: İstanbııl 13 öncü İcra Memurluğundan: 960/3399 Bir borçtan dolayı mabçuz olup satılmasına karar verilen ccman 5600 lira kıymetinde elbise dolabı, yatak divanlan, masa ve yazıhanenin açık artırma&ı 24/7/961 Pazartesı günü 12. 12.30 arası Beyazıt Tiyatro caridesi Güneş Saray Hürriyet Talebe Yurdunda yapılacak tın Ü gün verilecek bedel muhammen kıymetin % 75 ini bulrnadığı takdirde 25/7/961 Salı günü ayıu mahal ve saatte ikinci satışı yapılarak en çok pey sürene peşin para ile ihale edileceğinden alıcıların mahallindeki memuruna müracaatları ilân olunur: (Basın 3507/2298) İL 75082293 i GÖZ HEKÎMt ^ TEMMUZ 23 SAFER 10 5 Dr. Murat Rami Aydıni 4 Beyoflu • Parmakkapı îmam f lokagı N o i Tel: 44 15 93 * Cumhuriyet 2270 V. ] 4 43 12 20 16.18 19.34 S1.29| 2 39 E. 1 9.13! 4.461 .843112.001 1.54, 7.03 Avrupanın Önder Havayolu FAAL 1300/2265 DAİMA en zengin desenler DAİMA son moda renkler 1 Üniversitemizin Ankara şehri civanndaki sahasında tesis edilecek olan 1 milyon kcal/h kapasiteli ısı santralmın 5 ihalesı kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır. 2 Geçici teminatı 150.000. (yüz elli bin) TL. dır. Gerekli döviz Üniversitece temin edilecektir. İhale şartnamesi ve ekleri Bakanhklar, Mıidaiaa caddes'i No. 24 teki Satınalma Müdurluğunden 25 TL. bedel karşılığı alınabüir. 3 Kapalı zarflar 29 eylul 1961 günü saat 15.00 te aynı bina içinde toplanacak Satınalma Komısyonunda açılacaktır. 4 Isteklilerin ihaleden evvel yatıracaklan geçici teminata ait makbuzları ile şartnamede yazılı vesaikı havi teklif mektuplarını usuiüne göre zarflıyarak en geç ihaleden bir saat evvel Satınalma Komisyonuna makbuz mukabili vermeleri şarttır. Postada olaeak gecikmeler nazara alınmaz. 5 Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi ıstediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. ORTA DOGU TEKNtK ÜNTVERStTESİ (Basın 3485 A. 12305/2301) PİVALE Makarnası paketleri üzerindeki aşçıbaşı resminden 5dane (Posta kutusu 825 İzmir) adresineyollayarak ikramiyelere katılınız ! Her ayın 15 de : |s\uıııııi!HiıııiMimi!iıııııımıııııııııımııııım = AŞK ve MACERA ROMAN1: 2 3 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııı^ AMER1KALI ^ ıZiın MAUR1CE. DEKÜBSA DE = •^ ^ = ~ E = = = = 2 X ^ = = ~ E = = ^ = E S ^ = = = =: 5 ^ = Naibin gözdesinin yanında, sedire uıanmm oturan Fabienne'i çörünce birden durda, arapça bir şeyler söylemeje baslamışken sustu. Fabieone, Tamara ile onnri arasında konnşulan arapça ıözlerin mânasmı, tabiî, anlmıyordu. Fakat arap kızı, Tama'nın,' kolanu okşamakta bulnndagu hu yabancı kadmı görünce atanemdan özür dilivor şibiydi. Tamara ona, sag eliyle, her mtmlekctte «haydi git, küçflk simdi beni rahatsız etmenin gırası değil mânasına gelen bir hareket vaptı. Genç arap kısı, kalmakta i*rar etıniş olsa gerek ki, gfizdeniıı ses perdesi vSkseldi. amirce bir t>da aldı. O zaman, iyı terbiye almıs bir hayvan gibi. tenç hıı ejildi. Tamara'nın eteiini optü, çeri çeri giderek odadan çıkü. Fabîenne au »aaii sonnaktan Uendinı a!amac<ı. Kimdir bn? T»mm» cevap verdi Hiç canım Naibin son aldıfı earıyelerden. Basra karfeslnden rttttrilen eslrier arasın daydı. O satın aldı. Kendisini ejlendiriyor. Siıi çok »eviyer tSrünüyor. Evet. Hlmayeme aldım. Çünkö öteki cariyeler kendisine çok takılıyorlard]. Haremde kaç kadınsınız? rVaibin hareminde yetenininki gibi Avrupalı yoktur Avrupalılan sevmeı, kokulann dan hoslanmıyor. Peki ama, ya beni sizitı yanınızda görürse? Tamara 8|fOn«r «ribi tebessüm le mnkabele etti. Benim arzularım onnn da armlandır. Fabienne çok fazla snal sormağa cesaret edemiyorda. Çerkes hansının İHifatİanna bakılıra», fazla samimi olmalarına bir sev kalmanııstı. ama daba vakit vardı. Dere«e derece ilerlemek daha doğru idi. Vakit ilerlemisti. Kapı tekrar vnrulelo. Ayşe gozüktü eğilerek sflSm verdi: Altes. saat yedi, dedi. Bitisikte akşam yemeği zamanı yaklaşıyor. Hakkın var. Bu eiei b»yaru yuvaıına götür. Hem ona iyi bak. Ötekiler kendisini rahatoz etmiyorlar ya? Ben mesgnj olarnm. Zaten ktndiıi de buna meydan vermez. Şişman Tamara yerinden kalkmıştı. Kollarını Fransız kızının boynuna doladı, onıı uzun uzun alnından öptü. Fabienne: lltifatlarınıza teşekkür ederim altes, dedi. Beni çok mütehassis ettiniz. Tamara, Fabienne'e daha sıkı sarıldı ve yavaş sesle: Bana sadeee Tamara deyin, güzel kıımru, dedi. Biz canciğer dost olacagız. Avşe öne dfişiü. Onu karmakarısık dehliılerden geçîrip, iki saray arasındaki geçitten Ilasao'ın haremine soktn. Oda\a girer girmez, bayan Mar'.f sekini alçaltarak; Dikkat ettinir mı füzelim. dedi, Tamara bana arapça bir şeyler söyledi, Siıden çok hoslandığını, siziıı gibi sarışııı'arı pek sevdiğini söyliyordu. Sizi vardı. Shamronf snltanlıgı aralisi dahilinde altı yüz klloroetrelik bir sahaya demir born düfemek. Fakat ihtiyar Reait inat ediyor, Petrolamco'nnn adamlanna bu imtiyan vermemekte israr gösteriyordn. Ba tasarı Petrolame* idarecilerinde sabit fikir haline gelmişti. Ne zaman toplantı yapsalar, bn meseleyi tflrlfi cephelerden mflzakere konnsn ediyorlar, hiç bir çare bnlamadıkÇ0RAPUR1 ları îçin sızlanıyorlardı. le. bir rerli arap şehri vardı. İ L • 7300 2292 O gün öğleden sonra, kumBurada, Batı medeniyetinin panyanın müdür yardımcısı son eserleriyle, en eski derirGregory Burnham'ın soğukhalerin dekoru bu bölgelerde sık va tertibatlı büyük çalışma osık gSrüldüğü üzere, bir tezat Uüinda, yeni bir yönetim kuhalinde birleşmis bnlunuyorNüshası 23 Kuruş rula toplantısı daha yapılmıstı. du. Şirketin W»ll Street idare merTnıklye fUrtd Bir yanda sinekler, pislik, Ura Kr. tora Ki. kezindeki oda kadar güzel dotoz, yoksulluk ve hastahk varSeneilk 75.00 15040 •enmiş bu aydınlık odada, yedı. Beri tarafta yeni binalar. S ajlık 40.00 80.00 ?îl çnhalı masanın etrafında, telsiz antenleri, en son madel 3 ayllk 32.00 44.00 makineler, en konforlu koşkGregory Bnrnham ba$kanlık Basiin ve Yayan ler, çiçekli bahçeler, yeşil çîmevkiinde oturnyor, karsısınCumhuriyet Matbaacıhk ve ınenli golf sahmlan görnlüyorda başkan Owen Rashleigh'in Gazetecilik Türk Anonim Şirkeu dn. temsileisi Hervey Moore bnluCaialoğlu Halkevl Sokak No. 394) unyordo, Baş mühendis TorPetroUmco, üç yıldan beri, Sahlbi tbni Smd'dan etuz senelik bir Bosvky ile dıs münasebetler NÂZİME NADİ imtiyaz almış, Fransa ile Belmüdürü Mac Neill de orada i! Yazı ışlenni fııleo İdare edeD çika bir araya gehniş kadar diler. Toplantı gündeminde şn ^ genis bir sahanın petrollerini bir tek madde vardı: Shamrouf Eı Mosul Müdüı iiletiyordo. Kuyular cok zen ülkesinden geeirilecek demir İ VECDİ KIZILDEMİR glniK. Sarı kumlar üzerinde. born projesi. Gazetemıze sonderılen evrak ve bn kuyolarin siyah demir çattlk ate.şi baskan temsileisi neşreüılsın edilmesin iiuiıkjl»n bir çelik ormanı gibi yük otlilme». Dânlardan mesuJiyet actı. Bir münıevi kadar zayıf seliyordu. İstihsal her sene arkabal edilrnr» ve iri kemikli, bir keşis eibi tıyordu. Her sene, kumpaayadazlak kaialı, elli yaşlarında nııı idarecileri, siyah altını Bas ra körfezine daha pratik ve da bir adamdı. Eskiden VV'ashiıısAbone va tlân tçlen tçıa. zdrhrj u1üne «Abone» veja «tlân Servtsı* tıa ueuz şekilde akıtmznın çaton'daki kongrede nyelik etmiş taydınm konması lâzımdır resini arıyorlar. saçlarını yobir sabık politikaeı gibi bol lâInp duruvorlardı. kırdı ediyordu. BU GAZVr& BASIN AHJLAK Aslında bnnun bir tek çaresi »Arkası var) uk nk görmek istiyor. thtivar naibin haremine bundan daha iyi şartlarla giremezdiniz. Eğer kurnaz davranırsanıs. Mae Neill'in öğrenmek istediği bir ç»k şeyler haktaoda, gizli giıli olup bitenleri öğrenmis olursunam. DOKtJZTJNCTJ BÖLÜM Petrolamco'nun genel karareâhı, Snndi Arabistanda, Halfana'da idi. Yakınında. kvm üzerine zarlar atılmış gibi yığın dvozal 4 10 I Kişiye 1.00ÖT.L « « 250 « 100 « Reklâmcüık 653/2277) CUMHURITET İ L  N Erznrum Niimıme Hastahenesi Baştabipliğinden: Tutan Muv Temıııat Lira Ki. Lira Kı Çeşitli ilâç ve sıhhi malzeme 11U Kalem 126626 45 9722 W i ÇeşiUi Tıbbi âlet ve cihaz 52 * 77090 00 5782 ( X Hastahanemizin 1961 mâli yılı ihtiyacından olan yukarda ya. zıh 110 kalem ilâç ve sıhhî malzeme i l e 52 kalem cerrahl tıbbi âlet v e cihazlar 18.7.1961 tarihınden ıtibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 îhaleleri 8.8.1961 tarihine rastlayan salı günü sabah saat 11 de hastahane başhekimlik odasında müteşekkil komisyon tara. fından ayrı a y n yapılacaktır. 2 İlâç Ve tıbbi âlâta tâlıp olanlar evrakı müsbıtelenyle bırlikte teklif mektuplarını ayrı ayrı olmak üzere vukarda gösterilen t a h m ı n fıyatlannın tümü üzerınden tenzılât yapmak suretiyle ihale »aatından bır saat evvel knmısvonu mahsusuna vermeleri veya posta ile göndermelen 3 Bu ise ait teferrüath listeler ve şartnameler İstunbul Arıkara Sağiık MUdürlüklerınde v« Ertuıiımds Hastane idaıe rue. murluğunda her gün mesaı saatlerı dahıhnde KoruleDiıu 4 Postada vâki olaeak gerıkmeden bır hak talep edılemu yeceğı, tâliplerin belli gün ve saatte teklif mektuplaıını ko. m i s y o n başkanlığına vermeleri .ilân olunuı (Basm 3419/2275) Cinsi Mıktarı YASAS1NA ETMİŞTİK. UYMAV1 TAAHHt)X
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle