12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ONUNCU KÖY Fakir Baykurt'un son eserı «OMJNCU KÖY», «YILANLARIN OCÜ» IRAZCA'nın DİRİLİĞİ», ve EFKÂR TEPESİnden sonra, bize ınsanlar arasında sonu gelmiyen boğuşmanm yeru sahnelenru gosteriyor. Gerçek peşinde koşan, muti>uz kışilerin; dokuz köyden kovulsalar da Biğınabilecekleri bir «ONUNCU KÖY» vardır. Fıyatı 10 liradır: REMZİ KİTABEVİ İL 7105/2281 FAKIR BAYKLTtT umhuriyet KUftCCUSU: TUNTJS NADİ 40.000 KelimelÜE Bayülc r Osmanlıca Türkçe S ö z1 ü k MUSTAFA VİHAT ÖZÖN GenişletıÜnJş üçüncü basıhşı 40 bin kelimeden fazla arapça; farsça «lime ile 10 binden fazla deyim ve klişenin anlamları çift sütun büyük boy 800 sahife ciltli 30 lira. Taşraya ödemeli gönderilir, İN1ULÂP KİTABEVİ İL 7106/2286 Kabine dün BizerleiMisadi ve malîsuçların affı Hazine alacakları He Ügili teklif 38. yıl Sayı 13.277 Ttigral *• m e k t u p a d r e d : C u m h u r i y e t Istanbui Posta E u t ı u u : Istaabul N e . 2 M Tcleionlar. 2 2 4 2 9 0 22 <2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Fazar 23 Temmuz 1961 olaylarını Sakalh 1IIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tunus Elciliği izinsiz toplamak için Ankarada bir defter açtt Tasarıda, devlet dairelerine karşı ödenmemiş olarak gönüllü borç ve cezaların tetkikı teklif ediliyor Ankara 22 (Cumhurıyet.Teleks) Bakanlar Kurulu bu sabah 930 da. Başbakan yardımcısı Fahri özdılek'in başkanhğında toplanarak, Tunus Fransız harbını muzakere etmıştır. Toplantı 1330 a kadar devam etmış, toplantıyı mutaakıp Bakanlar «Tunus konusunun gö. ruşulduğunu» söylemışlerdir. Buerte ussunun Fransızlar tarafından tahliye edilmemesı dola. şısıyle Fransızlarla Tunuslular a[asında başlayan çarpışmaların ^ıddetlenmesı ve çok sayıda can kaybına sebep olması üzerine, Tu nus hukumetı, dunyanın her tarafından yardım ve gonüllü talep etmıştır Tunus Buyukelçıhğı bugun çı kardığı bir basın bultenı ile memleketımizde de gönullü kaydına başladığım bıldırmış ve ılk olarak Ankaradan Taraer Kınson v e Ben gu Kovalak adlarında ıki Turk gencinin gonullu olarak kayjtla. rını yaptıdıklarını teyid etmiştir. Buyukelçilık tarafından çıkarılan bultende cyardıma koşan mılletlerın başında kardeş Musluman memleketlenn geleceğı şüphesiz. dır. Bu münasebetle, ıftıharla ve kalbımızin butun heyecanı ile beyan edehm kı Sefaretimızin bu sa bah açhğı defterin ılk satırlarma Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks) Ceza Kanununun şıimul sahasına gıren suçlar hakkında çıkarılan af kanununa paralel olarak iktısadi ve mali sahalardaki suçlarin affı konusunda bir kanun tekhfı de Temsilcıler Meclisı Başkanhğına verilmiştir Bu af tekhfinin şümulüne ise maden, gÜTirük. maliye ve diğer dairelerdeki i?ler gırmektedir. Tek lifın gerekçesinde, çeşıtli ku1;^lardan doğan cezaların Danıştaya büyük bir külfet yükledıği ve ayrıca af halınde piyasaya bir ferahlık ve vatandaşta idarenin şefkatine karşı bir inanç sağhyacağı zikredilmektedir. Bu affın umumi ve gayrı şahsi af karaktermde olmadığı da gerekçede belirtilmekte, Danıştayda açılmış ve vatandaşı aleyhine kesinleşmemi"! olan dâvaların üçer kişiden müteşekkil heyetler kurularak bunlara sunulmasını Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Irkçıları ııiMiııırıııııııııııııııııııııtıııııııııııı Neden öğdü İMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII sırı sağ ile aşırı solnn milletimlz için aynı derecede güçlü ifci tehlike sayılması gerektiğine bnrada simdiyedek çok dokundnm. Yabancı bir emperyalizme hizmet ediyor gerekçesi ile komünizmi yasak ettlkten sonra ırkçılığa, turancılığa ve benzeri akımlara göz yummanın bizi önlemeye çalıştığımız tehGÜRSEL İZMİKDE Devlet ve Hükümet Başkanı bir müddet kalmak uzere dün İzmir'e gitmiftir. RftIikelerden kornyamıyacağını besimde; Çeşme ve Yamanlarda bir müddet ıstırahat edecek olan Gürsel hava alanında kendisini karjılılirUim. Hattâ, aşırı sağcılan hoş görüp asırı solcuları kovalamakyanlarla birlıkte gdrülüyor. tansa, her iki acn rahat bırakmak daha akıllıca bir iş olacağuu yazdım. Hiç değilse açıkça birbirlerine girmek imkânuu bnlnrlardı da millet de onları kolayca ayırt Tunus sehrinde Bizerte için nümayig yapan gençler etmesini bilirdi. Komüniıme yasak Ankara 22 (Cumhuriyet Teleksj kondu mu, Rns emperyalizmine C.H.P. Ankara ll îdare Kuruhizmet edenlerin tutacağı yol, ellundan yedi ü y e bugün istifa et. bette zıt ideolojiye sızmak ve bn mişlejdir. Bu suretle idare kurulu yoldan milleti kendi çıkarlanna mefsuh duruma duşmüştür. nygun bir rola sürfiklemeye çalıgGenel Merkezde geniş tepkiler maktır. yapan istifalara sebep, îl Başkam Bnnun son orneğini Aslan HnmFuat Börekçi'nin bazı davranıslabaracılar'ın bir Ingiliz gazetesinde rıdır. 30 temmuzda Ankarada ya yayınlanan mektubn ve bn mektnp pılacak il kongresine, ancak müteflzerine bizim basında nyanan tepAnkara, 22 (CumhunyetTeleks) şebbis heyetle gidilecektir. Ancak kller de gösteriyor. Genel Merkezin istifa edenleri uz Bırkaç gun once Bradost adlı bir Bir zamanlar Istanbnlda çalısan | laştırmaya çalıştığı soylenraekte Irakh kabileden 750 kışı memlekeve sakalh gazeteci diye adı çıkan ; Aşıret, dır. Bütun bu hizipleşjneler, raıl. tımıze ıltica etraışlerdır bn Hnmbaracılar, anası Tttrk ol { letvekili olmak istiyen aday sayı hayvanlarıyle birlıkte Hakkârı ilımadığı bahanesiyle Deniz Harb sının gittikçe yukselmesıne bağ. mızden geçmışlerdır. Oknlundan (bence mânasız ve Bradost adlı bu aşiret. Barzan! lanraaktadır. haksız yere) kovulnnca toplnma adlı a^ıretle yaptığı mucadele sokarsı bir kin ve intikam duygusuTunus, 22 (Radyo, AP., a.a.) nunda memleketımıze sığınmak na kapılmış ve basbayagı yabancı Fransız kaynakları Bizerte sehnzorunda kalmıştır. ajanlığı yapacak kadar düsmüştür. nın bugün tamamiyle Fransız kuvHakkârı ılınde hukumet tarafınBn adam son zamanlarda bir Invetlerının eline geçtiğini ileri sur dan gerekh tertıbat ahnarak aşıjçitir gazetesinin okuyucular sütn müşlerdır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 te nnnda yayınlanan bir mektubunBuna karşılık resmî Tunus mada Tiirk politikasına dokunarak kamları şehırde kanlı çarpışmala i emekli Albay Türkeş'i övmekte ve nn vuku bulduğunu, bazı mühım ! Türkiyevi kurtaracak «ıslahat» ın binalarm karşıhklı el değiştirdiancak onnn temsil ettiği zihniyetle ğıni, hakikatte şehrin bazı mahalgerçekleşebileceğini söylemekte, lelerinin Fransız askerlerinin elınakh sıra M.B.K. nı şimdiki tutu de bulunduğunu bildirmişlerdır. mnnn değiştirmeğe çağırmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Kim dergisi haklı olarak bn mektnbn ele almış ve sakat bir ideolojiden kimlerin, nasıl yararlanmak istediklerini ortaya koymuştur. Bn Ankara, 22 (a.a.) Demir yolyazı tstanbnlda yayınlanan bir tek ları ile yapılcnakta olan eşya ve eazeteyi gocundurmuştur. Hangisi yolcu taşımalarında bazı Jndırmediyeceksiniz? 27 Mayısa kadar düler yapılmıştır. sük iktidann bütün kannnsnzlukBu cümleden olarak volcu taşı 1959 yıhnda yordumuza iltica eden Baradost kabilesi mensuplarmdaa larını kannn diye halka ynttnrmamalarında 25 temmuz 1961 tarihiny a çalıştığı halde, 27 Mayıstan sonbir den itıbaren Ankaradan Istanbula ra Albay Tnrkeş'vn bimayesine sıve karşıhklı olarak gidış döğınıp yakasını knrtaran, şimdi de Bizerte limanına askeı ve malzeme tasjyan Fransu gemUarioden birl nuş bileti ihdas edilecektir. Gidis • bir yandan ırkçıjıfa özenirken 5donüş bilet ucretleri, mevkilere te yandan A.P. yi ve knyrnklan gore, vasatî olarak °o 20 25 civaAnkara, 22 (CumhuriyetTeleks) destekliyen gazeteyi. Dünkü yazn nnda tenzillidir. sında Albay Türkeş'i göklere çı Geçmış yıllarda kullanılan ve seçım delılleri huviyetini haız Ankaradan Haydarpaşaya motörkarıyor >e Hnmbaracılar'ın mek. lü tren gıdış donüş ücreti 121^0 tubnnu ele alarak Albayın «fik kâğıtların yok olması konusunda liradan 90 000 lıraya inmij olacakriyatı ına sataşmanın görülmemiş çıkan munakaşalan ve yapılan muracaatleri dikkate alan Yüksek tır. bir küstahlık oldnğnnu açıklıyor. Seçim Kurulu bu konuda şu tebKendisi ile karşı karşıya bn so liğı yayınlamıştır: Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) bu hususta ne diyeceğıni soran barnları görüşmediğimiz için Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı Ra sın mensuplarına Bblükbaşı çunlaEmekli Albayın «fikriyat» ı hak cGeçmiş yıllardaki seçımlere ait gıp Gümuşpala'nın C.K.M.P. Ge rı şsylemıştir: kapsayan kmda biz kesin bir bilgiden ypk olup seçim delillerim nel Başkam Osman Bolukbaşı'ya kâğıtlann nasıl yok edileceği ve «Bize yaptığı hücum ve ısnatlasnnoz. Ancak söylendiğine göre yapmış olduğu ithamlar uzerınde,' ileıide yapılacak seçimlerde fayda Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Albay Türkeş, ötedenberi aşırı sağ lanılması mümkün olmıyan kullae|ilimleri ile tanınmış bir kişidir. nılmamış basılı kâğıtların ne yaGeçici devrim yönetimini elden Kuveyt Şeyhı Abdullah El Sa Arkası Sa. 5, Sü. 5 te »eldiğince nzatmak isterken asıl lam Es Sabah'ın yeğeni ve aynı zahedefinin ne oldnğnnu da bilmimanda gelini olan Prenses Lâtife İstunbul Beledıyesı içinde hu istifasından luç bahsetmemış sade Ferhad El Salam Es Sabah dün u%oruz. O hedef nc olnrsa olsnn, zurtuzluk devam etmektedir. Bu a kendısının ızınh olduğunu soy çakla Beyruttan şehrımize gelmişbiz, Türk ordnsunnn her türlü pocümleden olarak BeWiy e Başyar lemıştir. lıtika kaygnlarına sırt çevirerek tır. Yanmda amcazadesı, bes kızı, dımcısı Kaımay Albay Adnan ÇeÇelıkoğlu'nun ıstıfası evvelki bir oğlu. dort de hızmetçısı bulunvnrdnmnzn bir an önce Atatürk lıkoğlu da dun ıstifasını vermış; gun yenı atjndığı vazıfeden istifa maktadır. Prenses ve maıyetı, gezılkeleri ışığında normal bir huknk mutaakıben d e yayınladığı duhılî eden Avnı Delsunün ıstıfası ile mek ıçm buradan Avrupa şehırlerejimine kavnştnnnası gerektigi bir tamımle mesaı arkadaşlanna ılgıli görulmektedır. Zaten bilin rıne gıdeceklerdır Prenses, dun kanısında idik. Yine de ayleyiz. veda etmıştır. diği gıbi Çelikoğlu bu vazifeye kendısıyle gorusen gazetecilere, Bu konnda devrim yoneticiJeri ile Birbirinı takıp eden istifa ha tayin edildığinden bugune kadar Kuveyt Irak anlasmazlığı konuaynı düşünceyi paylaştığımızı görberleri Beledıyede uzuntü yaratır Vali Tulga ile tam bir çalışma sunda sorulan soruyu, «No pomek bizim için büyfik bir sevinç Arkası Sa. 5, Sü. 3 te lıtık» dıyerek cevapsız bırakmıştır. ken, Vah Tulga Başyardımcının kaynağıdır. Şimdi gelelim Hnmbaracılar'ın mektubnnda sırıtan gerçek niyete. Bn adam şüphesiz bir ırkçı, bir turancı olamaz. O, olsa olsa yabancı bir emperyalizmin hizmetinde calısan bir uşaktır. Irkçı ve tnrancılann güdebileceği herhangi hir «ıslahat» politikası onu ilgüen. Sarol'nn Eülerdeki bir milyon lira değerindeki villâsı dirmez, fakat Hnmbaracılar'ın efendileri pek ivi bilirler ki Turki Kâzım Yaman ile yüzleştirilmek özere Banka Müdürü ve hâdisenin veye hâkim olacak aşırı sağcı bir diğer tamkları Emniyete eelirlerken ideoloji, kısa zamanda Türkiyeyi Batı bloknndan ayıraeaktır. Batı bloknndan kopan bir Türkiye ise, daha knzeyinde ikinci bir Türkiye bulnnmadığı için, tek başına bir tarafsızlık politikası güdemiyecek, ;fihnek istese bile bnnn baş?ramıTacaktır. O zaman, öylece mnallâkta kalmı? bir Türhiyenin y»pa^:ı»^«xi „.«! .v,at» ı da sakallı ga«eteciye direktif veren efendilerin Milli Birlık Komitesı Irtibat lece bir kere daha ortaya çıtanâk«evk ve meşrebine nydnrmak ihtiBurosunun açıkladığı düşüklere tadır. malleıi her halde kolaylaşacaktır. Antalya'da yakalanarak dun oğ dılmış ve boylece polıs. elmdekı , aıt yenı yeni vesikalar, umumî efDun açıklanan hususların «n Hnmbaracılar'ı aşırı sağcılara il leye doğru şehrımıze getırılmıs bu son kozu da ovnamıştır j kârda ılgi ile takip edimlekte ve muhimmı, Adanalı meşhur müyıv Bundan bır müddet once, Kâzım tUatlsr yağdırmaya zorlıyan sebep lunan Kâzım Yaman'ın gangster ihtilâl sonrası düşıikler hakkında ner Hacı ömer Sabanny^ aıt *• Arkası Sa. 5, Sü. 3 te » YAZISIZ yapılan ithamlarm doğruluğu böybn olmalıdır. NADÎR NADİ olmadığı dun katî olarak tesbit e Arkssı 5». 5, Sü. 4 te A CHP Ankara II İdare Kurulunun 7 üyesi istifa etti Güvenlik Konseyi iki tarafı da Bizertede ateş kesmiye davet etti Habib Bnrgiba Amerika ve İngiltereyi, Fransayı ttttmakla itham etti, Tunus'a yardın teklifleri yağıyor 750 I.Kilil. bir lıabile ıırdıımııza ıltica etti 1959 Irak olaylan sırasmda da aynı kabîle mensuplaıı Yurdumuza iltica etmişlerdî Gecmiş seçimlerde kullanılan kâğıt ve vesikalarla bildiri Demiryolları ücretlerinde indirim yapıldı Belediye Başkan Yardımcısı fldnan Çelikoğlu da istifa etti Kuveyt Dgililer Başyardımcının Tulga ile arcdanndaki anlaşmazlık sebebiyle tstifa ettiğini belirtiYorlar O. Bölükbaşı dün R. sözlerine ce vap verdi r* Şeybinin gelini şehrimizde Antalyada yakalanan Kâzım Yantanın gangster olmadığı anlaşıldı Milletvekiİi olduğu zaman 5500 lirası olan Sarolun serveti milyonu aşıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle