13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Temrmız 1961 CUMHURÎYET BKŞ Antalyada yakalanan Kâzım Yamanın gangster olmadığı anlaşıldı Baştarafı 1 inci sahifede Yaman ismindeki bir şahsın, verilen eşkâle uyduğu ve Çarsıkapı'daki Buğday Bankasım soyduğu ih Baştaratı ı ıncı sahılede sermayesı (U) olan Akal'a, zamabar edilmiş ve polis, bütün illere lanıdır. Yüksek Soruşturma Kuru nin Bakanlanndan olan Sarol, TAdurumu bildirerek, bu şahsın ya lunda bulunan, fakat zaman aşımı raat Bankasına verdiği direktifle kalanmasını istemişti. bakımından âcnme dâvasının or tam 6 mılyon lira kredı sağlamışAntalya'da bulunan Yaman, der tadan kalktığı bu yoİBUzluğu. Me tır. Aynca, Akal'a demir, çelik hal bir polis jeepi ile yola çıkarıl denı Berk yapmıştır. Bir banka fabrikası kurdurmak ıçın de Zormış ve dün şehrimize getirilmiş. nın genel müdürü olduğu 1953 lu ıle birlikte bir çok krediler sağ Kayseri 22 (Telefonla) Yasst şehrimiz Bölge Cezaevine getiri polisler tarafından âdeta kaçırıla yılında usulsüz olarak Hacı öme lancnıştır. Bütün bu hizmetlerıne ada'da hüküm giyecek sanıkların leceği huberi, gerçekleşmiş bulun rak 1. Şube'ye gizlenmiş ve bütün re 5.000.000 lırahk döviz kredisı karşı Sarol, Beşıktaç Noterliğın Korkuya devam Acemilik etmiş maktadır. görgü tanıklan çağırılmıştır. sağlamıştır Hacı Ömer, 1.700.0001 den Oğuz'un elinden bır senet alCezaevi çevresi on metjv; araBu arada başına bir kasket giy dolar tutan bu kredı ile basma ve j rnıştır. Bu senette Akal. çelik fab Kabine dün Bizerte izde ötedenberi siyasi partiler kurulur. Fajsviçre'de bi*iın Cevat Fehmi'nın başından ollıklı iki sıra tel örgü ile çevrilmek dirilip yüzüne band yapıştırılmıs iplik fabrikası ıthal etmiş, yıne' rıkasının kârından Sarol'a ° o 25 / kat. ufukta bir spçitn ıhtimali göründü mü, *dukça can sıkıcı bir macera geçmiş. Denizciolaylarmı görüştü ve yine çevre projöktörlerle ay bulunan Kâzım Yaman, dün gaze\ aynı şahsa 30 nisan 1955 de de 1 verecektir. Oğuz Akal. ılerı surül bu partiler arasında bir birlesme lâfıdır baılar. hk Bankasından aldıgı dolarlardan bir heşlık tecilerin önünde görgü tanıklariy milyon liralık boya tahsisı vapıl • düğüne göre şırketın sermayet.1 Baştarafı 1 inci sahifede dınlatılmıştır. sahte imis drada bozdururken meydana çıkSimdi yine öyle oldu. Seçim tarihı, a^agı Bölge Cezaevi Müdürlüğüne le yüzleştirilmiştir. Gayet sakin ve mıştır. Bıldirıldığıne göre o tarıh nin an 25 ını teşkıl edeu 500 bin iki Türk gencinin ı&imleri kaydemış. ise DOİis karışmıs falan, ııeyse. sonunda vukarı, belli olunea V'eni Türkıve Partisi ile Sinop Savcı Muavinlerinden Ibra kendinden emın bulunan Kâzım, lerde dövız tahsis komıtesi. bütün liralık öır hısse senedını, Sarol'dılmiştir» denilmektedir. mesele balledilmiş. Adalet Partisinın birie?meleri Ronuşulavor. RiAynı bültende Tunustaki durum him Hakkı Eker tâyin edilmiş ve söylenen bütün hususlan yapmış, pıyasanın ıhtıyacı ıçın 1 milyon un kızkardeşıne odemıştır vayete sörc alt kademeler böyle istiyorlarmıs. Arkadaşımız, gönderdiifi bir vazıda, bundan C^zaevinin emniyetini sağlamak bu arada gerek yavaş ve gerekse dolarlık bir tahsis yapmış, fakat hakkında şu bilgi verilmektedir: Diferleri... Fakat iisttrkiler tereddütte. Ne tamamiyie dolayı, bankaya sıtetn ediyor. Bence haksız. «Şu dakikada Tunus askeri ve için Sıvastan gelecek askeri birli hızlı şekilde konuşturulmuştur. bunu oldugu gibi Hacı Ömere ver trtıbat Burosu, s.rasıyle Osman reddedebilirorlar, ne de kati bir «evet» diyeCünkü bankalar, her gün kasalarına çırıp Başta, tabanca ile yaralanmış ohalkı, ana vatan topraklarım Bi gin kalacağı yerin d e hazırhklan Kavuncu, Dündar Tekand, Ekrem biliyorlar. Bazaıı biri yanafir gibi oluyor, dteki çıkan, bir sürıi memleketin binierce «knpür» lan Banka Müdürü Haluk Oğuz •aistır. zerte ve civarında kanş kanş mü. başlamıştır. Yüksek Soruşturma Kurulunuo Torunlu, Cemal Tuzun, Nurı O kacıyor. Bazan öteki yanasıyor. beriki uzaklasıparasmı teker teker «sahte midir, degil midir» Hazırhkları Ceza ve Tevkifevleri olmak üzere, bankanın bütün me Medenı Berk, Polatkan, Yırcalı, nur, Bah Akşıt, Faruk Gürtunca dafaa etmektedırler. Tunusun hevor. muayenesine girisseler, baska biç bir isle nga Müdür Muavini Kemal Pekenek mur ve memureleri, diğer görgu nüz kurulmakta olan ufacık ordu rasmıya vakit bulamazlar. tanıklan, gansterin kaçtığı taksı Dulge ve Ahmet Dallı aleyhıne aç ve Baha Tekand.ın durumlarını da Bir nevi kaprısli genç sevırililere henziyorsunun karşısında dünyanın e n mo idare etmektedir. Sonra, bılhassa bu dolariar, son derece usnin şoförü 10 dakikalık bir tetkik mış bulunduğu dava. zaman aşı açıklamıştır Hepsınin gayrı meş lar. Partilerimiz arasındaki bu siyasi baleniıı dern askerî kuvvetlerinden birine talıkla vapılıyor. Dejfme adamın bir bakısta ru servetler edındiklerı, türlu nu ten sonra bu şahsın gangster olma mma uğradığı ıçın duşmüştür sebebi ne ola? Sfchip buluan Fransa, en modern anlaması mümkân degil. Düııva polişi (İnterVerilen bilgıye göre 1950 yılln fuz sunstımalı yaptıkları ıfade odığını söylemişlerdir. Evvelâ. yalnız kalırsa, seçilmemek korkuMİâhlariyle, uçak ve harb gemı Manavgat ormanlannda pol) teskilâtı epeydir bu isle mesgnl. Oaha nesu. Sonra da aralannda dise doknnnr hiç bir Polis tarafından getırilen Kâzım da bir bankanın şube müdürü o j lunmakta, bu arada bazı rakam leri, ağır bombardıman v e füze rede yapıldı£ını bulamadılar. Bizim polis de fark bulunma.vışı. Yaman, serbest bırakıldığı için, be lup. Izmırde bir apartmanin dört! lar da verılmektedır Bu sanıklar yangın hususi bir âlet getirtmiş. uçakları ıle, tank ve zırhlı birlik. tki Yahudi yolda sidiyorlamııs. Karşıdan Antalya, 22 (Telefonla) Ma dava olarak geldıği Antalya'ya pa te bır hıssesinden başka emlâki arasında 1950 de 4 gumus sıgara leri ile taarruz etmektedir.» Daha sonra. biz Türklere ait, bir mazeret iki havdut göriinmüş. Yahudinin birı korkudaıı bulunmıyan Medenı Berk'm ser tablası ıle 5 seccadesı olan Dün| navgat Orman Işletmesine bağlı ra ödiyerek gidecektir. ' tkinci toplantı var: efendim, senelerdir dolar vözü çftrmediğititremefr ba«lar. öteki cesaret vermek için; Verilen eşkâle ujgun yenı «Gan vetinin "•» 54.66 sı gayri meşru o | dar Tekand'm 1960 taki servetinin Taşağıl bucağı 47 seri 73 numarah mizden, ne bicim seydir, çoktan unuttuk «itti. Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks) Korkma canım. dcr, aldırma. orman havzasında yangın çıkmış gster adayları» polis tarafından a larak tesbit edılmıstır. 27 Mayıs ı milyona vakın bulunduğu anla Haııçisinin sahte. hanıri.şinin sahiri olduÇunn Bakanlar Kurulu uyeleri bugün ranmaktadır. . ^ Beriki: Yok, bir sey deeil ama, diye tittan sonra tesbit edilen menkul ve şılmaktadır ve 20 dekarlık saha yanmıştır. nereden bilelim?. Başbakanhkta yaptığı toplantıyı remeie devam eder. baksan a oniar iki kisi, gayrimenkulü şoyledır: Ankarada Irtibat Bürosu, düçüklerle ılgıYangın söndürülmüs olup. tahkiCevat Fehmi. lsviçre polisine, bele hn son müteakıp topluca Çifthk Merkez kata basianmıştır biz valnızız. Beledlye Başkan Yardını apartman (223.000 hra), Leventte li açık'.amalarına her gün devam noktavı sSvIeseydi, sefarete telefona tıile löLokantasma gıderek öğle vemeği Bnnun gibi. bizim partilerin de birlesseler apartman (hissesı 61.377^0 lira), edecektır zum kalmaz, kendisini derhal serbest bırakırcısı Adnan Çelikoğlu da Tarabyada yarım kalan apartman yemişlerdir dc. bir!pşmseler de. seçim korkusunda devam Bir yangında 3 kişi Öıer ÖZTEP lardı. etmcleri daha akıllıca bir hareket olur. Yemeâi müteakıp Bakanlar Baş(ödedifiı 159.947.84 lira). Kartald» istifa etti yanarak öldü hakan Yardımcı^ı Fahri özdılek'in Narlı çiftliği, bankalarda 18.847^9 O. Bölükbaşı dün Bas larafı l ıncı sahıtede hra, muhtelif kürkler ve antika baskanlıgında Çiftlik Müdürlüğü Bursa, 22 (Telefonla) Dün geSakat bir düşünce Zaar lüzumlu âhengi kuıamamış, Bçledıye için halılar. hınasında kısa süren bir toplantı ce sabaha karsı Gürsu bucağında R. Gümüşpala'nın vanmışlardır çıkan bir yangın sonunda iki ev ve de mutlak hâkim olmuk iddias: okyo'daki güreş müsabakalarınj kazanamaBerk'ın bundan başka daha bır /"^eçenSeıde bnrada sınıf meselesinv.cıı bahsetsözlerine cevap verdi Toplantı sonunda herhangi bır üç kişilik bir aile uykuda iken yan ıle çalışmıştı. Zaman zaman bu çok yolsuzlukiarının dık. Hemen karar verildi: madem kazanaraıbulunduğu ^ * mistik Belediye sınıflamaya devam ediyor. yuzden de Tulga ıle münakaşa et bildirilmektedir Meselâ mühenmışlardjr. açıklama yapılma;nış sa da bu top B a s l a r a l ı ı ı ı u ı « a n •< •• yornz, o halde milletlerarası jflreşlere çittnivebu sefer sıra kasaplara gelmis. Fakat kasap sılıntının da Tunus ile alâkalı olIstiklâl mahallesinde oturan Adil mişlerdir. İlm. Nitekim, Balkan çüresierine kalılmadık. dis Halil özbaş'a usulsuz olarak rın ciddiyet derecesini, vatamla? nıflaması bambaşka. Onları, birinci, ikinci fiUzun senelerdenberi Beledıyeye tlusu tahmin edilmektedir. Şahin adındaki şahsa ait samanhkGözel diye bir kızıtnızı seemisler. Amtrt 600 bin lirahk kredi açmak, eski lann kolayhkla anlamaları ıçm, lân çibi değil de, satacaklan et nev'ine göre sıka*nın meshnr Miami'sine vollamıslar. Orsdaki Düer taraftan Dışişleri Bakan ta başhyan yangın kısa zamanda hizmet eden Avni Delsünün Tulga D.P. milletvekillerinden Mehmet ba z.tın hüviyetinı gösteren ba7i nıflara ayırmıslar. Karışık et satmak vasak. «Kıraliçe» müsabakasında derece alamamış. HeVekılı Mehmet Baydur ve Bakan büyüyerek bitişiğindekı evi de sar tarafından başka bir vazifeye Yılmazin 60 bin liralık borcuna hâdıselere kısaca temas etmek Yanı bir kasap koyun eti satıyorsa, onun men, yeni bir cereyan: madem kaıanamıyanu, lık ilerı gelenleri bugün öSleden mış ve vakit geç olduğundan, içe atanması ve mütaakıb»n de Delsü rağmen yeniden 193 bin lira kre mecburiyet'nı hissedıyoruz. yanısıra, domuz eti satamıyacak. vahnt, keçi Dün, ıhtîlâlin Ordu Kumandanı, o halde istirak etmiyelim. sonra eeç saatlere kadar çalışmıs ride uyuyan Adil Şahin, karısı Na? ııün istifa ctmesı Beledıyeye ve dı vermek, tüccarlan tehdıt edeeti satıyorsa. dana eti satamıyacak. Ve hep Genelkurmay Başkanı. bugün ae miye ve 7 ayhk oğulları Mehmet bu tâyinden haberı olmıvan Ba.şlardır. Bu nasıl zihniyettir. anlıyamıyonım. Demek rek D.P için 7orla para toplamak. ihtılâhn zaruri ve meşru oir ha böyle ki, meselâ herhangi bir tip kongresinde bir Avnca bugün Tunus Büyük EI Şahin feci şekilde can vermışler yardımcı uzerinde üzüntü yarjıtDr. Mükerrem Sarol reket olduğunu kabul etmek ıstemış, bu hususta yaptıgı tavassutCahilligime verın. ama ne yalan »öyliyeTürk doktorunnn tezi kabnl edilmeıse «madem ciligi tarafından çıkarılan basın dir. trtibat Bürosu, bu konudaki a mıyenlerın bayraktarıdır. vım, ben bu karann ne sribi bir fayda saçlıyaAdil Şahinin evinden lar da tesirsiz kaldıktan sonra ki tezimiz kabul edilmiyor. o halde gitmiyelin» bülteninde iki Türk eencinin Tu Yangın, çıklamasında aynen şöyle demekDün, 13 ekim 1960 tanhlı gazetebulmuştur cağını kestıremcdim. Meselâ, bir Iokantamn vahnt, yine meselâ son Milletlerarası Basm nus ordusunda çahşmak üzere sonra bitişikteki evı de sarmış, bu istifa etmeyi uygun tedır: ierde «Siyasî hayata atılmam bamntfagında, veya, vitrininde her çeşit et bnlnKongresinde bir tngiliz reis secildi «madem ki cönüllü yazıldıklan Dışişleri Baevde oturan beş kişilik aile efradı Delsü. geçen D P. devrinde. zama«3950 nin orta halli hekimı olan his konusu olursa, büyuk lnonunur da, hir kasap dükkânında niye bulunmaz'.' sahsî emellerine bizimkilerden reis seçmiyorlar. öyleyse gitmikanlığı çevrelerinde hayretle kar kendilerinı pencerelerden atmak nın iktidurının Ayıp dejil ya. anlıyamadım. hiç bir zaman alet olmamış, ken Dr. Mükerrem Sarol'un o tarihte nün partisi saflarında bulunmayı suretiyle yanmaktan kurtulmuşlar yelim» deneeek. şılanmıştır diisne baskı yapümak istendiği lti servet durumu çövledir: Anka tercın edenm» dıye bır C. HaU dır. Sonra. bir kasap dükkânının bir kösesinde Tuhaf Key doğrnsu! Ama, her memlekette Kendisi ile görüştügümüz Dısi rada iki katlı bir apartmanin Partisi hayranı, bugün de, Yangının, samanhfa atılan bir laman karşılarına çıkarak müra fllân et, blr kösvsinde falan et bulunmakla, bu böyle düşünülürse, milletlerarası hiç bir sey i'leri Bakanlığı Enformasyon DaiCumnunyet dele etmiçtir Bu bjkımdan da Be f57.700) yirmi hissesinden 7155 lij D. P. mensuplarını etlerin yanrana ikî arrı dükkânda satılraasr yapılamaz. Çünkü malum ya, her bnlasmada resi Umum Müdürü Hasan tstin sigaradan çıktığı tahmin edilmek lfdıyedfn ıstifası büyük bir üzüi ralık üç hissesine sahip olan Sa Halk Partisıne karşı sözde cıhada tedir. arasında ne fark var? bir sampiyon, bir kıraliçe, veya, bir reis seçiyeli: «Tunus Büyük Elçiliği götü yaratmıstır. Başyardımcı Çe rol'un aynca bir otomobili. 100 davet edenlerin başıdır. Iir. 20 reisli kengre, 16 kıraliçeli şüzellik müBir de şu nokta: hangi et daha fazla kâr nüllü tophyacağına dair hüküme Adana bölgesinde Dun, adı geçen beyanatında «Yelikoğlu, Avni Delsü'nün Sağlık altını, 5500 lirası vardı. sabakası, veva, 8 sampiyonlu ırfireş olmaz. bırakıvorsa. plbette, her kasap o eti satmak thnize herhangi bir malumat ver27 Mayıs 1960 günü Sarol'un ser ni Dİr parti kurulursa D. P. ön saf. Isleri Müdürü, tmar Müdürünün İ.vi hazırlanalım, evet. istirak etmiyelim, istiyecrk. Bu takdirde öteki etler otomatikman memiştir.» demiştir. rekoltesi tahmini ıstifalarını önümüzdeki günlerde vetini teşkil eden 1311.489.86 lıra larında yer almış sabıkların bu harır. piyasadan kavbolmaz mı? partıye ahnmaları memleketin s e =Siyasl çevreler, Tunus Büyük Adana, 22 (Telefonla) Bu yıl jcni istifalar takm edecegi tahmin nın dökümü: 1950 60 yıllarında * * * Velhasıl dedim ya. akıl erdiremedinı. Ama. Elçiliginin bu hareketini Devlet bölgemizin pamuk rekoltesl hak rdilmektedir. Ad°ta Belediyede Ankaradakı hisseli apartmanin ta lâmetı bakımından mahzurludur» her halde, hir faydası olacak ki buna Iüzura hukukuna aykırı bulmaktadırlar. kındaki ilk tahmınler yapılmiştır. iki hizip belirmi«;tir. Bunljrdan mamına sahip olan Sarol, bu bidiyen, bugün de, D. P. nin sözde Kabadayılara dair r6rm8«ler. Koskoca heledîre, durup dururken, İlgililer böyle bir hareket yapılBuna gore Çukurova'dan alına ilki Tulşjcılar, diğeri i^e Çehk nanm üzerine aynca iki kat daha vârisi ve D.P. lilerin de fuzuli hâ5 bosu bosuna karar vcrmez nıadan evvel hükümetimize res cak pamuk miktan 480.750 balya oğlu taraftarlandır. Hiziplerden çıkmıştır. Istanbulda 1955 teki de rni ! rolüne çıkan zattır. ir yandan, pelıs adedi çok aı, asayisle başa Bir tarafUn, ferdi, işsizlik, açhk men malumat ve müsaade alınma dır. Bu miktarın 325.018 i Adana' hanpipinin eski huzuru getireceği ğşri ile 711.870 liraya bir matbaa cıkılamıyor. diyoms, bir yandan da polise * * * M icabettiğini ileri sürmektedir ya, 95.600 ü Hataya, 59.965 balyası merakla beklenmektedir. Bu yüz binası yaptııcnıs ve gene o tarih ve sefalet korkusundan kurtarmayardımcı olabileeek bazı şeyleri ortadan kaldtMücrim kuşlar ler. nyornz. ı da Içel'e aittir. den de çalışan memurların huzur teki rayiç ile 573.412.84 liralık ma yı, zayıflan korunıayı ve saadetlerıni inşada onlara yardımcı olmaMeselâ kabadayılar. Malâmdnr ki bau içsuzluŞu her geçen gün daha urt kine yerlestirmistir. jstanbulnn ikide bir susuı kalmannın sebebî yı, devletin vaziîesi sayan, sosyal kill eğlenee yerleri kapıda bir kabadayı bulunnıakta v. hiç bir is doğru dürüs! Yıldızda muazzam bir apartma güvenlik ve sosyal adalete dayalnihayet anlaşıldı. Büyük kuşlar küçük kuşdnmrlar. Şimdi bunlara mâni olunaeakmıs. Seyapılmamaktadır. nin (IBA) 153 bin liralık blr his nan Anayasanın kabul edilmemesi lara höcnm ediyorlarmış, bn mücadele «arasınbep şu: kabadayılar faturayı tazla sişirilmiş sesine, Besiktaşta 7280 metrekare için çırpınan, diğer taraftan da adı da kanatlan elektrik tellerine çarpıyormuş, Tulçanın pazartesi günü Ankabnlnp itiraı eden müşterileri dövüyorlarmıs. partinin başkanıderken cereyan kesiliyormns, cereyan kesilinraya gideceği ve bu hususta te lik bir arsanm 50 hissesinden iki (Adalet) olan Efendim, hiç şüphesiz, bn halin önüne geçAnkara, 22 (a.a.) YüksekSe . R İ I e ce sa tazyiki artıyormuş, taıyik artınea bornmaslarda bulunacağı tahmin edil sine. Ankarada Dikmen Kooperati tbr. S a m s u n meli. Evvelâ fatnra şisirilmesinin, sonra d» bn çım Kurulu Başkanlığmdan bıldı1 s i i r t 4 finde bir apartmana, Çeşsıede lar patlıyormnş, bomlar patlayınca da, buyuBirkaç ayhk siyasi hayatmdaki mektedir. yfiıden dayak atılmaıunın, elbette, bir çaresine n l m l ş t l r dağ 4, Tokat 7, Trabzon 9, Tunçemn Kerbelâya... DALLI 96.711 liraya yaptınlan bir villi bu tezat, tenakuz ve samimiyetsizbakmalı. lllerden çıkacak milletvekilleri li 2, Urfa 7, Uşak 3, Van 3. Yozgat likler ancak dâvasızlığın ve hiçya. Iskenderunda bir arsaya sahip Sim, simdi. bunn ben nydnmyomm «anneFakat bn kabadayılar, meret midede şişenin sayıları, aşağıdaki çizelgede 6, Zonguldak 9. deceksiniz. Nerede bende bu kadar şeyi uvdude durduğu gibi durmadığı için, içkinin tesi750 kişilik bir kabîle olmuşttır. bugünkü değeri 1.111.740 Ibir şeye inanmamar.ın eseri olabigosterılmiştır. Etilerde hr. racak kafa? Bunu, Yeni Sabah arkadaşımıza, riyle sağı solu rahatsız edenlere, hatta sise, Adana 12, Adıyaman 4, Aiyon 7 lira olarak takdir edilen ve insa I Biz, on beş yılhk siyau bayatıHakkâriye iltica etti Snlar idaresinin «yetkili» bir zatı söylüyor. bardak fırlatarak ortalığı alt üst edenlere mSAğrı 3, Amasya 4, Ankara 21, Aj. ni olmak içindir. Avrnpa'nın ve Amerika'nın tzahatı okuvunca bayağı rahatladım. Zira, I Baştarafı ı ıncı sahıtede tarihinde 414.705 lira değeri bu mızda böyle bir mevkie asla döştalya 7, Artvin 3, Aydın 8, Balıkemedik. da ba nevi yerlerinde vardır. doktorlakta oldueıı çıbi, her seyde esas mara,' retlerin iaşe ve ıbateleri sağlan lunan bir villa meselesi ve diğer sır 11, Bilecik 2, Bingöl 2, Bitlis Ne hazindir ki, bu hale düsen yolsuzluklarla ilgili olarak Dr zın nereden çeldifini kfsfetmektedir. Solar idaOnları kaldırmak defil, bilâkis, balundur2, Bolu 6, Burdur 3, Bursa 11, Ça Istanbul Emnıyet Müdürü Nev mıştır. öte yandan, Kızılay Genol zat birkaç ay evvelki beyanatınresi de simdi bunu bnldnfiuıa göre is, asağı yuSarol hakkında o tarihlerde Mecmıyanları bnlundmrmıya meebnr etmeli ki genakkale 5, Çankın 4, Çorum 7, zat Emrealp'in meslekten ıstifası. Müdürlüğünce bu bölgeye 45 bin da «Ben Mareşal Fevii Çnkmagın kan, kolavla.stı sayılır. ce polisinin isi, biraz olsun, hafiflesin. lira para, 10 bin ton un ve çadır lis tahkikatı açılmış ve bir koDenizli 7, Diyarbakır 7, Edirn» polis camiasında teessür uyandır gönderilmiştir. Aynca Kızılay'm E^seğini dövemiyen semerini dövermiş. Bismisyon yolsuzluklarını sabit gör düştüğü mevkie düşmfk i«.*.emem» mıştır. Uzun yıllar, Mülî Emniyeı Bentti. derevdi. eöldü. artık bunları bir kedemiş ve onun aziz hStırasın<ı da 5, Elâzıg 5, Erzincan 4, ErzuDiyarbakır teskilâtı da çeşitli yarde müsteriden faıla para istenmesine mâni oŞii halde, D.P. grupu Sarol hak dil uzatmıştı. nara bırakıp. anlasılıyor ki, evvelâ knslarla rum 9, Eskişehir 6, Gaziantep JTeşkilâtında önemli görevler gör dımlar yapmak uzere görevlendılamayınca, esas maksadında faydah ve lüzumln kmdaki yolsuzluklan kabul etme(büyükleriyle) ufrasmak lâzım. Biz, Mareşalin kendıstne dâva 7, Giresun 6, Gü.nüşhane 4, olan kabadavılan kaldmyoruz. O baska iş, bn digi için tahkikat açılcnamıştı.» Müdürü olan, fakat türlü baskılaı rilmiştir. Yalnız yine bir mesele var: bi» «eneier • • • arkadaşı seçtiği insnalaı, her deHakkâri 1, Hatay 7, Isparta 4, lçel yüzünden başka bir yere tâyininı baska. llgilüerin cıddıyetle durduğu bu Bu arada Sarol'un servetinin % virde inandığını söylıyen, sbyledinesi karasinek gibi küçük, sivrisinek gibi daha 7, Istanbul 31, Izmir 17, Kars 9, istiyen, bir müddet Sıvasta, sonra olay üıerinde önümüzdeki gunlerBırakın, kmlsm kabadayılar. 73.8 ini teşkil eden 1.410.619.84 lira gine inanan, kuvvete ve iKbale baş da kSçük kuşlarla bas edemedik, acaba bn bfiKastamonu 7, Kayseri 8, Kırklare da îzmirde Emniyet Müdürlüğu de bir açıklama yapılacağı da bılnin gayri meşru olduğu bildiril eğmiyen kimseler olsrak yük knslann hakkından nanl (celeeeğiz? vazJfe lı 4, Kırşehir 3, Kocaeli 5, Konya yaptıktan sonra şehrimize getirilen dirilmektedir. mektedir. Amma, Allah büyüktür. Dediğim cibi illegördük. Millet bizı böyle ölçmüş 16, Kutahya 6, Malatya 6, Manisa Emrealp'in, durup dururken «şahHatırianacağı gıbi, 1959 yılının tin nereden geldiei meydana çıktı ya, bir çareve böyle tanımıştır. Sarol ile Ojhu Akal 11, Maraş 6, Mardin 6, Mufla 5, si işleri» yüzünden istifasına bır nisan ayında da, Şeyh Reşıdin bassine bakılır elbette. Dr. Mükerrem Sarol'un bir za Gümüşpala bır de, memleketin Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 5, Ordu|rnâna verilememektedir kanı bulunduğu bu antikomünist huzuru için yerlcrimizi gençlera Kürt kabilesi, aynı şekilde Türkı manlar çıkardığı gazetesinin orta bırakmamızı tavsiye buyurmuş. ğı olan Oğuz Akal'a sağladığı serye'ye iltica etmişti. vetin söylentisi yıllar boyunca ku Saçlanmızın akhğına bakarak, 48 Rusya'da uzun müddet kalmış yaşındaki bir insanın ıhtiyar olduMolra Mustafa Barzani'nin reisi laktan kulağa dolaştnıştı. îşte îr ğunu zannetmiş. tibat Bürosu bu hususu da açıkbulunduğu komünist temayüllü Bir lider için aksaçiı olmak ayıp Barzanl kabîlesinin baskısma ta lamıştır. Bildirildiğine göre 1954 yılında değil dir. Ak hüviyetli olmamak ahammül edemiyerek Türkiyeye ilyıptır. Herkes bilir ki biz alnımızı tica eden Bradost kabilesinden, o karartmamak için saçlarımızı er Baştarafı 1 inci sahifede daki diplomatik temsilcileri Fran muz 1961 de işgal ettiklen aslî tarihlerde 3 bin kışi Şemdinh bölken ağarttık. Hazine alacaklan İle gesınde iskân edilmislerdı. Ancaıc Bir kin ve intikam cephesi kur Diğer taraftan Tunus Cuenhur sanin Tunus tecavüzüne sebep o mevzüere dönmeleri ve Bizerte üs1 Istanbul Vilâyeti hudutlan dahilindeki ilkokullarda kullailgili tekllf maya çalışmalann bue, memleke başkanı Habib Burgiba bugün rad lan Bizerta üssünü derhal Fransa süne gönderilen munzam Fransız nılmsk üzere lüzumlu £330 adet büyük tip ve 2330 fcc'.et 6 ay bu bölgede, binlerce hayvanı ile birlikte yerleşen Bradost kabiyo »Je Tunus milletine ve dünya tarafından tahliyesini istedikleriküçük tip öğrenci masasının beheri 135,35 Hradan 630.731 Ba$taratı l tneı sahifede tin huzuru mevzuunda tavsiyeda ya hitaben yaptığı bir konuşmada ni Amerikan hükümetine bildir kuvvetlerinin derhal geri çekilmelesi mensupları, bilâhare Irak'a leri. bulunmalan ise ibre» vericı bir lira muhammen bedel daİTesinde imali İlk teminatı 28 979 24 donmüşlerdi. Bradost kabilesinın derpij etmektedir. Fransızlar Bizertede oturmağa de mişlerdir. cüretti. hradır. 3 Fransız kuvvetlerinin Tnnureisı Şeyh Reşit ıse Turkiyeye iltiAf teklifj ile maden, güanrük, Biz, Egede de haldkat mğını ka vam ettikçe Tunusun mücadeleyi öte yandan Yugo.'lavya, Mıs?r, su süratle tahliye etmeleri için ta2 İst. Vilâyeti hudutlan dahilindeki ilkokullarda kullanılca etmemış, sadece sağ kolu duru maliye ve diger devlet daireleri ranlık hesapların ve tahriklerin bırakmıyacağını ve üs Fransızlamak üzere lüzumlu 4660 adet büyük tip ve 4660 adet de kümunda olan Iredolların seyhi Ha ne karşı borıManmış ve borçlann üzerine tuttuk. Başkalarınm saçtı rın istilâjmdan kurtanlıncaya ka Irak, Nijerya, Komünist Çin Turafiarın müzakereve girişmeleri. nusa her türlü yardım yapmağa çük tip öğrenci sandalyasının beheri 56.92 lira ve 1860 nepdah göndermi^ti Isvee Bâyuk Elçilifine de ödenmemesindn dolayı para ceza gı nifak zehrine karşı panzehir o dar savasa devam edilecegini söy hazır olduklannı bildirrni?lerdir adet taburenin de 35,17 liradan cem'an 595.910,60 lira muBu son ilticanın yıne, Iraktaki lan yemis vatandaşlann durumu. lacak telkinlerde bulunduk. Dost lemiştir. ' gönüllüler müracaata basladı hammen bedel dahiliode imali.. tlk teminatı 27.586,42 liraBu arada özellikle Mısıra askeri va bir iç kargasahkla ilgili oldu£u sa teker teker tetkik edilmekte. ala luk ve kardeşlik ta\si;e ettık. Bıldır. «Güvenlik Konseyinde de Fran sıtalar da dahil ofcnak üzere elinLondra, 22 (a.a.) Stcokhokn'nılmaktadır caklının kustıru. ihmali vatandaş hassa D.P. li vatarrtaşlnn raacera samn tutumunda bir değişiklik ol deki bütün imkânları Başkan Burdeki Tunus Büyük Elçiliği, Bizer3 İst. Vilâveti hudutlan dahilindekı ilkokullarda kullanılc l v e lehine olarak kabul edilmekte ve i fırsatçılara karçı uyaniK bu madı» diyen Habib Burgiba, ko giba'nın emrine vermeye hazır ol te'ye gitmek üzere jfönüllülerin mak üzere lüzumlu 233 adet öğretmen kursusünün beheKızılay Uemşire Okulundan böylece devlet bir nevi alacağın lunmaya davet ettik. Bundan hu nuşrnasına şöyle devam etmistir: duğunu açıklamıştır. ri 321,31 liradan. 233 adet kanath yazı tahtasımn beheri kaydolmaya başladığını açıklamışzuru kaçanlar. kendi huzursuzlukdan vazgeçmektedir 32 genç kızımız mezun oldu 400,75 lirad ID, 233 adei smıf kitap dolabının belıeri 637.61 «Bizerte üssü Tunus halklnın i? Arap Birliği teşkilâtının da der tır. Bu yıl Kızılay Hemşire . Ebe o Meselâ. Devlet Demir Yollarına larını, memleketin huzursuzluğu rade ve isteğine aykırı olarak iş? hal toplanarak Tunusa yapılması lırad«n, 259 adet çop Kurusunun l.herı 28,40 !irad»n. 186 olarak göstermeye çahşıyorlar. ErFakat Tunus'un Fransadaki men kulundan 32 genç kız mezun ol ait ardiye flcretleri birikmiş ve zurum olaylanna gelince: Bunlar gal edilmiş olduğundan ve Tu gereken yardım meselesini müza2'Iet yemek masaianın da bPher: 283,92 liradan olmak <lz' muştur Hemşıre ordumuza katıla tandaş aleyhine büyük paralara hakkında o zaman Kolordu Ku nus'un hükümranlığma saygı gös kere edeceği öğrenilmıştir. Tunus faatlerini Isveç koruduğu için Isre cem'an 376.967,83 lira flîjrjdrnmen bedel dairesinde ımâıi İlk teminatı 18.828,71 liracu cak yeni mezunlara 31 tecnmuz pa balig olmu? ise bu ücret ta.namen mandanı olan arkada^ımız Gümüş termediğinden. Fransa tecavüz su Dışişleri Bakanlığı Genel Sekrete vecli gönüllülerin kabul edümediği ilâve edilmektedir. zartesi günü saat 16.30 da Kızılay kaldınlacaktır. Ancak burada mal palaya gerekli cevabı 4 İst. Vilâyetmın Sarıy:' kazusı dahihnde İltlsak Günıü> /ermiştir. çundan yakasını sıyıramaz. Fran rinin bu toplantılara katılmak üHemşire Ebe Okulu salonlarında ların kıymetsiz olması gerekmek Herkes hakkında hükmü büyük sız uçakları Tunus havalannın hü zere bugün uçakla Kahireye gittiLoodr» Elçilifine gönfllia dere Uskumru Kısırka\a yolu Blokaj ve Smaî imaldt yapılacak bir törenîe diplomaları tedir Bundan başka. dolayısiyle milletimiz isabetle verscektir.» mfiracaatlan basladı işinin 113 758.92 lira kesfi veçhile yaptırılma'ü tlk teminatı kümranhğmı ihlâl etmiş ve Fran ği açıklantnıştır. para cezalanndan mütevellit havenlecektır 6.937,95 liradır sız askerleri Tunus topraklannda, Londra, 22 (a.a.) Tunus'un Tunus'taki sivil Fransızlar Dis cezaları da ortadan kalmaktaTunuslular tarafından kurulan baö İst. Vilâyetmın Eyup ktzası dahihnde Kurtsemerı ÇiftaGeçmiş seçimlerde Londra Elçiliği tarafından bildiril tevkif ediliyor dır. rikatlan yıkmağa kalkıssuslardır. lan yolu Blokaj işinin 63.486,42 hra keşfl çevresınde vapüAncak. bu kanun devlet hazineTunus hükümet çevreleri bura diğine göre, Fransızlarla gavaşmak kullanılan kâğıt ve rılması. İlk teminatı 4.424,32 liradır. TEŞEKKüR Fransızlar bizim terimizi anla daki sivil Fransızlann bilhassa ye üzere. fffeailü mBracaatlan başsindeki milyonlara baliŞ olacak 6 İst. Vilâyeti dahilindeki ilkokullarda kullanılmak üzere lüBabamız. büyükbabamız. an • geliyorlar. Bütün dek subay çağmdaki Fransızlann lamıştır. vesikalarla ilgili bildiri mazhktan bir külfet vüklemektedir Netice zumlu 26 adet Çelik Müdü r Yazıhanesinın beheri 1000 liracamı?. dayîmız kayınpedernn 1 7 mesele, sadece, buhranlara yol atevkif Elçilik «ÖÎCÜSÜ, bir iki güne kaedildikierini ifade etmisolarak hazine alacaklanrın üçte Baştarafı 1 inci sahifede çan bir duruma son veranek ve ya Uıyme'lı aıle »jüyiığümüz dan ve 26 adet Çelik Dosya Dolabınm da beheri 50ü liraisteklerininikisinden vazgeçmektedir pılacağı bir çok yerlerden sorul bancı tahakkümünün spn bakiyesi lerdir. Bunlann nereye gStürül dar bu gönflllülerin dan cem'an 39.000 hra muhammen bedel dahilinde ımâli. Eczacı kabuî edilecegini bildirmiştir. dükleri açıklanmaajıştır. Teklifin sümuliine giren bazı 6 makla konu ince!endi, gereği koİlk teminatı 2.925 liradır. olan, bu üssü Tunus'un toprakları VASIF İ. OTYAM zel hususlar şöyledir: nuşulup diişünüldC: Bugün Tunusta Fransa, lngiltej arasına katmaktır. Tahmin ve keşif bedellcriyle ilk temınatlan yukarıda yaSON DAKİKA : 1 6309 sayılı maden kanunuhastalıgında vt oıujTjunde >aı Geçmiş yıl lara ait seçimlere iliszılı ışler 8/AğUEtoi';9oI Salı günü saat 15 de Istanbul Ankara Habib Burgiba sözü Ingiltere ve re ve Amerika aleyhinde gfisteridımlannı esirgemiyen doktornun hükümlerini verine getiraıe kin bir kovuşturma ve dâva yok ler yapan nümayişçiler Amerikan caddesindeki Vilâyet bınapında toplanar. Daimî Kncümenie aylara. eczacılara. telgrafla, telemi« ve bu yüzden arama. işletme. ise geçmiş yıllara ait oy pusula Amerika Birleşik Devletlerine ge Haberler Merkezinin pencereleriFransa Bizerte'de narekâtın rı ayrı kapaîı ~arf ?uretiyle talibme ıhale edilecektir. Şartnafonla. mektupla ve bizzat geleimtivaz ruhsatnameleri dairesinde ları ve sayım ve döküm cetrelle tirerek şöyle demiftir: dnrdumlmasını emretti ni taslamışlardır. Nümayişçilerin meleri İstanbul Bavındırlık e Milll Eğitım Müdüriıkıerindurek acınuza iştirak eden aziz iptal edilmiç ve Danı^taya intî ri, bir süre saklanmasında herhan «îngütere ve Amerika Birlesik Bizerte savaşlarmda Amerikan yaParis. 22 (AP) Fransız Hüküdost ve akrabalara mlnnet ahnacak veya görıilecektir. Istekhlerın ilk teminat makbuz \ı kai ettirilmiş ve fakat iptal mua gi bir menfaat ve kanun bakımın Devletlerinin, hemen hemen Fran pısı tank ve silâlahlann kullanıl meti Tunus'ta, Bizerte Donanma dolu şükranlanmızla tesekktlr ya mektubu. lörts yıh Ticarct Odası vesikası ve şartnpmelei!, etmeyi bir borç blliriz. melesi kesinle?memi= bu ffibî is dan zorunluk bulunmadığmdan, sanınkine benziyen menfi bir tumasını protesto ettiMeri büdiril Üssündeki kuvvetlerine, bütün asde yazıiı kavıtîars uyuîarak alınmış yeterlik belgesır.ı havı eU Otvam, Arüt. Beneı. Alagöz lerde bu kanunun yürürlüae çir bunların yakılarak yok edilmele tum takmmaları bizi çok üzmüş miştir. rak hazırlüyacaklan kapalı iarflannı ihale günü saat 14 e kaker* barekâtm durdurtılmasını bu ve Yıhnazer aileleri me^inden itibaren bir yıl kesin ri, kaldırılmı? seçim kanunlanna tür. Londra ve Washington hüküdar Daimi Encümene vermeleri lâzımdır. (Basm 3328/2295) gece emretmiştir. Güvenlik Konseyinin kararı Cumhunvet 230^ göre hazırlanmış ohıp evrelee se metlerinin, çok iyi bildiğimz ve acnehi] verilecektir. Paris Hükümeti, Birleçmiş MilBirleşmiş Milletler (NewYork), 2 îhracat ve ithalât muameîe çim kurullanna gönderilmiş kâjıt çıkça gördüğücnüz sebepler yüzün 22 (AP) Güvenlik Koaseyi bu letler Güvenlik Konseyinin ateş lardan kullanılmaanı; basılı kâğıt den, Fransayı tutmalan Birlesroiş lerini kolaTİastırmak maksadiyle > gün Bizerte Donanma Üssünden kes çağrısmdan az sonra bu k > çıkarılan 6209 savıh kanunîa ktJ lann 298 sayılı kanun hükümleri Milletler anayasasına uygun ve kogiB silâhlı çatışmayı durdurmak [ nuda Bizsrte'deki kuvvetier kudoğru olan haklanmız hakkında | rula n serbe<=t bölgelerde bulunan ne göre yapılacak seçimlerde kulyalunda bir ilk acîıaj olmak üzerc j mandanı Tümamiral Maurice Amuygun olraadığmdan bir şey söylememeleri üzücü oldu Fransa ile Tunus"u derhal maden cevherlerinin kıymetini a lanılması ates j man'a emirler göndermiştir. bunlardan faydalanılması müm ğu kadar da, ümit kırıcıdır. şan ardiye öcretlerinin üçte birikesmiye çagırmıstır i Bizerte Üssü Komutanma Tunu« kün olanlardan seçim kurullarında «Birleşmiş Milletler Güvenlik nin ödenmesi halinde geri^î bu Konsey bu konud3 Liberya'nın | Hükümetiyle değil, o mıntıkanın müsvettelik kâğıt olarak faydala Konseyi ortaya temenniler atmak. kanunun şümulüne sirmekt» ve nılması gerekir. duyulan üzüntüleri belirtmek için sunduğu uzlaştıncı tasarıyı sılıra! Tunuslu komutanı ile bir ateş ke; affa konu teskil etmektedir. toplanmamıştır. Adalet, hislerle karşı 10 oyla kabul etm;ş, Fransa [ müzakeresi j'apması hususunda ta. 3 Gömrük idareleri ardiyeleSonuç: £skı seçimlerde kullamllimat ve yetki verilmiştir. değil. doğrulukla yerine getirile çekilmser kalmıştır. bulunan eşyanın her av so mış seçim kâğıtlarının. o seçioıler Oylamadan evvel Konsey toplinBaşbakanhk Dairesînden >ayınnunda tahakknk edecek ücreti mal hakkında blr kovusrnrma ve dâva bilir.» tısınm açılışında Birle^mlş MUletBurgiba aynca Fransanm Tu ler Genel Sekreteri Dag Hammtrs lanan komunîkede şunlar kaydesahibine mutlak «urette bildİTİle bulunmadığının sabit olduğu h»l«Askerî tesislerimizin lerde, yakılarak yok edilme«ne, nustaki petrol tesislerine el koykjoeld bir ara tedbiri olarak ate? dilmiştir: cektir f maruz kald:kları abrukayi berta4 Lisan« müddetlnin cecmesir eski seçimlere ait kullanıltnatms dufunu ve diger bölgelerdekı pet kesilmesini d«rpis etmişti. harekâtı d^n sonra ithal edilen ve vapur basılı kâğıtlarin ise seçim kurulla rol tesislerinde de emnıyet teribir 1 Liberya'nm Konseyce Benimse raf eden birliklerimize nen takriri şu noktaları ihtiva et durdurjıaları ve ancak kendilerilara li^ans müddeti icinde vükle rında müsvettelik olarak kullanıî leri almdığittt snylemiştir ne yöneltilebilecek trrruzîsra cetiltmemiş ve eümrük resimleri ve masına, bu karann Resmi Gazete Arap memleketlerinin Amerikay» mektedir: vap T«T.ıwk1e vetinmeleri httsu18/7/1961 gümaraeaatlan 1 Derhal ates kttilAMl. rilerek memlekete sokulmu* «sya de yayınlanmasına <=unda emirle r 'erilmi'tir. On Aıap devletınin Washingtorı' 2 Fransız birliklerinin 19 temhakkında işlem yapılmıyacaktır. ' nünde oy birliğîyle karar verildi.» Kayseri cezaevinde yapılan hazırlıklar Sarolun servetî milyonu aşıyor Zaar lüzumlu Mücrim kuşlar Acemilik etmişSakat bir düşünce Kabadayılara dair... B T B ıllerin seçeceği Milletvekili sayısı 4nopkra aa si S 4y Emrealp'in ıstifası Okul eşyası imali ve yol inşası ihale edilecek Vilâveli Daîmî Encümeninden: Güvenlik Konseyinin kararı VİTAMİNLİ Boi kalorili ve besleyici bir gıdadır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle