11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Al.TI CÜMHUEtTET 21 Temnraz 1961 Stutgart 20 (a.a.) Amerıkah kadın atlet Wılma Rudolph bugun Batı Almanya Birleşik Ameri. ka atletizm yarışmaları sırasında 100 metreyi 11.2/10 da koşarak dunyi rekorunu kırmıştır ; Wilma Rudolphj ' 100 metre diinya; rekoru kırdı i Traıtsfer de 20. gün de kapandı Bu hafta pazar gunu Sofyadan 30 kılometre mesafedekı bır gölde Millî kürek ekips dün Sofya'ya gitti Sofya'da lllllllllllllllllllfllllllllllll Pazar günü yapılacak revanş içip Transferin 20. gün durgun geçen diğer gunlere nazaran daha hare. ketli geçmiştir. Karagümruk kulübünden bonser visıni alan genç futbolcu özcan dun Fenerbahçeli idarecıler ile «nlaşmıştır. Buna mukabil Karagümrüğe ge çecek ola n Akgöy ise mâli durum üzerinde idareciler ile anlaşamamışsa da bugün mukavele imzala. mtsı kuvvetle muhtemeldir. Beykos Feriköylü M. Ali dün Beykozlu Idarecilerle mukavele imzalamıs tır. BeşlkUş tKia yeni tezondaki ilk antrenmanlarını y»pan Sıyahbeyazhlar Göztepeli önder ile Şekerhilalll Cahlfi »matör elarak transfer etmişlerdir. | Cumhuriyet 5/19 ağustos tarihJeıi araautda Adslar Spor Festivall yaptltcak. tır. Bu mfisafcakalar 13 branı üzerine olaeak re ferth^le 680 sporeu katdaecktnr. Malar Spor FMKMİİ K. Ayasofya Kulübünün kongresi Köçtttas«sofya Gonçlik Kulubü nun MMİik koogreıi, eksm^rat ol madıgnlni 24 tammus J881 p*aar tMi g&ato* k*lm*tır. Paıar günü Sofyada yapıla â cak Ttirkiye • Bnlgaristan ) millî kürek temasım taklp et (f mek ttzere gazetemiz, ıpor < > servislnden Tunçer Bcnoksn'ı $ Bnlgaristana yollamıstır. Be (' nokan kürek takımının Bnlga (' ristandakl çalısmalanm ve < * müsabakaları sizlfre tam taf < tilfttı İle ranscaktır. f f Fatih Kupast yuzme yarışları lUgün saat 15.00 de KuruçeşmeKaragtimrttk Spor Kulübünün leki Galatasaray Adasında yapı. ikınci bafkanı Mahmut Keçaci'nin acaktır. bi rerkcfc «vMdı olmnftur. Ann» Bu müaabakalara kalabahk bir ve babsyı tebrlk «der, yavruya u yüzücü kitlesinin iştırak edeceğı zun ömürler dilcrts. >ekl«nmektedir. Mahnnrt Keçecİ'nhı oğlubldtı j Fatih Kupası yüzme yarışları bugön ıııııııııımıııııııınııınıtMitıtıiMiııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııı T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyomı Baskanlığından: î^i^^^fi^^Ş^^^^^^Î^^^^M ^ ^ • ^ • ^ . • ^ • ^ ^ • ^ • ^ • • ^ • * Bizde izci denihnce, bayramdan günün birinde Müdürün pencere bayrama merasime iştirak eden perdeleri kâğıttan süslü odasmda kimseler hatıra gelir. Beynelmilel İzcilik Teşkilâtı GeBizde izcilik, eğitımcılenn onem nel Komiserlerinden Mr. Demetle ele alacaklan sosyal bır jâva rius Macrıdes ile tanıştım. olduğu halde zengın çocuklanna Kendisini yanm Türk olarak tatanınan bir nevi imtiyaz olmaktan, nıtan Mr. Macrides, Kütahyada çocuklann sınıf geçme mükâfatın doğmuş ve sırasiyle babasmın medan ileri gidememiştir. muriyeti icabı Alâşehir, Bandırma Izcilik Müdürlüğünden gelip ge ve îstanbul şehirlerinde bulunmu; çenler ve halen de bu mevkide ça tur. Robert Kolejde okuyan Maclışanlar dirayetli ve bu işe kendi rides, halen Selânik Milli Bankası lerini vermiş kimseler olmasına Ikinci Müdürü bulunmaktadır. İzrağmen, bir türlü kalıplaşmış kır cilik işleri için mütaaddit defalar yapılacak olan Türkiye . Bultasıyecilikten kendilerini kurtara Türkiyeye gelen Macrides, Tahgaristan millî kürek teması ıçin mamışlardır. Bereket versin ki rana Wood Badge kursu açmak millî kürek ekipimiz dün sabah Beykoz'daki Avrampaşa Çiftliği için giderken ikinci yurduna uğrasaat 6 da sehrimizden otobüsle miz vardır. Burada yazdan yaza madan geçememiştir. Bulgaristana hareket etmiştir. kampa benzer birşeyler yapılarak Mr. Macridesin verdiği malutnaizcilik adınm unutulmamasına gayBu müsabakalar geçen sene yur ta göre, Yunanistanda izcilik, biz.Ibrahim KÖZ) ret edilmektedir. dumuzda yapılan v e 21 mağlubiBEŞÎKTAŞLILAR IDMANDA.N ONCE TO PLU HALDC Düne kadar Beden Terbiyesl Ge den hayli ilerdedir. İzcilik teskilayetimizle neticelenen müsabaka. nel Müdürlüğüne bağlı olan İzci tı orada bir komitenin elindedir. nm revanşı olmasına rağmen takı lik Müdürlüğü bu teşkilâtın baş Hâmi başkanı Kıral olan izcilik mımız bu yanşlara tam mânâsiykanlığa devri ile zarurî olarak teşkilâtmı Milli Eğitim Bakanlığı le hazırlanamamış ve »üsabakala Millî Eğitim Bakanhğına bağlı kal sadece kontrol edebilmektedir. İzmıştır. Zihniyete bakınız ki, sanki cilik komitesi muhakkak surette ra girecekleri futaları>ı yanşlardan yabancı bir devletin teşkilâtıymış yılda 12 defa toplanmakta ve kaancak birkaç gün evvel alabilmis gibi îzcilik Müdürlüğü kapı dışa rarlar almaktadır. Komitenin emlerdi. Bu bakımdan kürekçiler, rt edilmiş ve bu yüzden bu daire rinde her vilâyette bir komiser ve antrenör ve idareciler Sofyada ala nın Ankarada hemen hemen taşın bu komiserlerin idaresinde daha cakları neticeden ümitli gorunmezıyade kazalarda oymakbaşları bumadığı yer kalmamıştır. mektedirler. Kürekçiler sunlardır: lsrael'deki izcilik kampına işti unmaktadır. Yunanistanda kızlar rak etmek istiyen bir akrabamın ayn teşkilât halindedirler. Tek çiftede: tbrahim Candas, Ya Beşiktaş futbol takımı yeni se da gelinmiştir. İzcilik Müdürü Muammer Vahazırhk maçlan tertip edecekler işini takip için Izcîlik Müdürlüğüman Akkaya, 2 çiftede: Kemal Yü zonu dun yaptığı sâde, fakat gunün yeni taşmdığı binanın üçüncü muk'un ifade ettiğine göre, izcilik Saat 16.45 de kurban kesilmiş ve dir. ce, Nimet Sunay, 2 tekde: Kemal zel bir merasimle açmıştır. lcat merdivenlennı arsınladığım teşkilâtımızın kanunu hazırdır. Kıfutbolcular kurbanın uzerinden at Üıpa, Zafer Ateş, 4 tekde: özgen ^a zamanda kanunlaşması beklen Saat 1430 da merhum futbolcu. lıyarak sahaya çıkmışlar ve kala mekte olup kabulünden sonra izci' Korkmazlar, Orhan Akı, Ali Ser ardan Şeref ile Hüsnu'nün kabır balık bir taraftar kitlesi tarafındn ik kongresi yapılacak ve hemen met, Kanat Durgun, Necmi Çolak. eri zıyaret edilmiş ve sonra sta dan alkışlanmışlardır. atbikatına geçilecektir. Ancak bı Siyahbeyazhlar dunkü ilk anekilde izciliğimiz okul dışına çıtrenmanına genç takım oyunculan kacak ve beynelmilel bır mahıyet da dahil olmak uzere 29 futbolcu lacaktır. iştırak etmiştir. Roportaj: Ali ABALJ A takımından sadece Kaya ile Nazmi'nin gelmediği idmana şu futbolcular katılmışlardır. Defterdar lige iddialı Kaleciler: Necmi, Cavit, Tanzer girecek Bekler: Müfıt. Ekrem, Çetin, Mıi nır. önder. Amator 1. küme takımlarından Haflar: Tuncay, Muhittin, YükDefterdarlılar geçen sene oyuncu sel Hayrettin, Mustafa, alamamalan sebebiyle kötü duru. Forvetler: Şenol, Birol, Erdo. ma düşmüşlerdi. Bu sene dışanya ğan, Ahmet, Ceyhun, Arif; Güven. vermiş olduğu oyunculan gen a. Futbolcuları bu hafıf antrenlarak kuvvetli bir ekip hahne manda antrenor Kutık ve Abbas gelmıştir. Karagümrügün başarılı Sakarya çalıştırmışlardır. antrenörü Cahit Candanın antreBu arada kendisi ile konuşan ga ne edeceği bu güzide kulübun bu zetecilere antrenör Kutık: .Eski yılki başarısı diğer senelere nispe takımıma kavuştuğum için çok se ten daha ustun olacaktır. Kuvinçliyim.» demiştir. lüp Reisı Hızır Ceylân'in «Lıder Bundan boyle lig başlayana ka olmak ıçın hiç bir fedakârlıktan ALMAN TAKIMI GELDl Memleketımizde muhtelif musaba dar Sıyahbeyazlılar haftada sah. kaçınmıyacağım> sozu ıla Defter. kaUr yapacak olan Alman kız voleybol takımı dun trenle şeh çarşamba, perşembe v e cuma ol ARKADASIMIZ ALİ ABALJ BEYNELMİLEL İZCİLLR TE!?darın liğdekı iddiasını bır kat dsrımıze gelmiştır. Resımde kız vo lpjbolcular gorulmektedır. mak üzere dort gün antrenman KİLATI GENEL KOMÎ SERt İLE KONUŞLRKEN ha arttırmaktadır.. (Ibrahım KÖZ* yapacaklar ve pazar günlerı de (Tolan ARLIHAN) Izcilik Teşkilâtı reiorm bekliyoı Beşiktaş sezonun ilk antrenmanını dun yaptı Takriben 180 ton hurda bakırdan balar çubuk imal ettirilecek 1 Kapalı YMIİ nsulü ile: takriben 180 ton hurda bakırdan bakır çnbuk imil ettirüecektir. 2: Muvakkat teminatı 40;000; liradır. 3. Eksütme; Ankarada Genel Müdürlük binamızda Malzeme Dairesinde toplanacak Komisyorrtımuzca 7/8/1961 Pazartesi günü saat 15; te yapüacağından tekliflerin en geç bu saate kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır4. Şartnameler; Ankara'da Genel Müdürlük binamızdaki Merkez veznesinden; İstanbul'da Sirkeci veznesmden 10 TLkarşılığmda temin edilir. 5. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta: kısmen yapmakta veya tercih ettiği tâlibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın 3182/2171) T. C. Emekli Sandığı Umum Sandığımız Seksiyon ve Inşaat Kontrol Şefliklerinde çalıştı rılmak uzere branşlarında yetişmış en az 5 yıl meslekl tecrübe sahibi Inşaat Yüksek Mühendisi veya Yuksek Mımar, Tesı sat Mütehassısı oîarak istihdam edılmek uzere faynı sartları haiz) Yüksek Muhendis veya Mühendis almacaktır. Bunlara durumlarma göre yevmiye verilecektir. Askerlik hızmetini yapmış tâliplerin Ankara'da Umum Mu. durluğumuz Personel Mudurluğune müracaatları rica olunur. (Basın 3255.A. 12143)/2195 İLE UÇUNİJİ! Bayburt As. Sai. Al. Kom. Bşk. dan: Aşağıda cuıs ve mıktarı yazıh malzemenin 3 Ağustos 1961 tarihînde saat 15 ve 16 da kapalı zarf usulu ile ihalesı yapılacaktır. Muhammen Şartnamelerin C i n s I Miktan Fiatı M. teminatı görülebileceği Lira Kr. Lira yerler Sığır eti Koyun eti 120 Ton 6 Ton 3 50 5 00 22550 2250 Komisyonda Komisyonda Avrupanın Şen Kapısı KOPENHAG'daa AMERİKA'ya hergün NEW YORK, LOS ANGELES, ANCHORAGE/ ALASK A) dört DC8 Jet EifDress servisi Paristen Madrid, Lizbon, Bermuda tarikiyle Guest Aerovias Mexico'nunı Comet 4C Jetleriyle MİAMİ/FLORİDA GENERAL MOTORS Bayburt As, Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Aşağıda cins ve mıktarı yazılı malzemenin 2 Ağustos 1961 tarıhınde saat 16.00 da kapalı zarf usulü ile ihalesı yapılacaktır. Muhammen Şartnamelerin C i n s i Miktan tutarı M teminatı görülebileceği. yerler Lira Lira Lınyit komürü 8100 900 Ton 108000 Komisyonda (1023 Basın 3184/2173) kara ve deniz İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınaîma Müdürlüğünden: 1 Kuıumumuzuıı Erzurum. l'rabzon Şubeleriyle Erzurum, Adana Hastah'aneleri ve Cibali dıspanserinin ıhtiyacı o. lan 2/14 luk 5 adet otomatik telefon santralı kapalı zarf usulu ile ihaleye çıkarılacaktır. 2 îhale 4 8.1961 cuma gunü saat 15.00 de Mudurluğümüzün bulunduğu Beyoğlu Bal ıkpazan Mallı Ha n Kat 4 deki Satmalma Komısyomınd a yapılacaktır. 3 Bu ışe aıt şartnameler her gun mesaı sadtlerı dahilinde Komısjonda gorulebılır 4 Tekhfler, santrallar ve m ontaj bedellerı ayrı ayrı gosterilmek suretıvle tanzim edüecektır. Montaıı yaptırıp yaptır. mamakta Kurum serbesttir. 5 Usulune gore hazırlanacak kapalı zarfın en geç ıhale saatınden bır saat evvel Komisyona verilmesi veya tâyin edılen gun ve saatte Komisyonda bulunacak bekilde pos. trf ile ıadelı teahhütlu o'aıak gönderilmesı lâzımdır. 6 Postada vâkı gecıkme kabul edilmez. 7 Kurumumuz artırma eksiltme ve ıhale kanununa tâbi olmadığından ıhalejı vap ıp yapmamakta veya dilediğine \apmakta serbesttir (Basın 3045/2172) ISKANDINAVYA Caravelle Jet ve DC8 Jet Express . servisleri dünyayv kaplıyor SAS, Gnest Aerovias Mexico'nnn « dOnyanın her tarafında Turkiye SAS ANKARA: Hilton Oteli girişi, Tel.: 47 3140 SAS ANKARA: Tuna CatJ. Ttma Han, Tet.:12 64 65 FAAL: 1279 2162 DİZEL TEDİYATTA KOLAYLIK Depornuzdan derhal tasiim MOTORLARI 7300 lira muhammen bedelli 547.50 lira teminath Beşiktaş Bebek Mah. Bebek Deresi Sok. 67 pafta, 529 ada, 8 parsel eneski: 5 muk. eskı, yeni. taj: 9 kapı sayılı 40 m2. Ahşap Evın 1/2 payı. 513601 3263 lira muhammen bedelli 244.73 lira temınatlı Üsküdar . Altunizâde Mah. tapuya göre: Güllübahçe vergiye gore: Çiçekçı Bostanı Sok. 197 pafta, 11 ada, 78 parsel eneski: 9,11 eski: 11, 11 mük. yeni, taj: 9, 11 kapı sayılı 140 m2. ıki evin 3/32 payı. 51111471 2583 lıra muhammen bedelli 193.73 hra teminath Üskudar . Çengelköy Mah. tapuya gore: Bekâr dere ve Ayvalık yolu, Vergiye göre: Çakaltepe Sok. 138 pafta, 889 ada, 12 parsel tapuya gore: Eski: 4 taj: 8 Vergiye gore: Eneski: eski: 4 yeni: 5 taj: 8/1 ve 31 kapı sayıh 4832 m2. Bahçeli Ahşap Evin 9/108 payı. 5111.1214 4541 lira muhammen bedelli 340.58 lira teminath Üskudar lca dive Mah. eski: Doğramacı Simon yeni: Dundar Sok. 118 pafta, 623 ada, 28 parsel eski: 35 yeni: 61 kapı sayılı 109.55 m2. Bahçeli Ahşap Evin 12/48 payı. 5111.1772 2495 lira muhammen bedelli 187.13 lıra teminath Üsküdar Rumi Mehmet Paşa Mah. Imam Nâsır Sok. 62 pafta, 423 ada, 4 parsel eneski, eskı: 6, yeni: 14 kapı sayılı 17456 m2 Bahçeli Ahşap Evin 5/80 payı. 5111.2851 Yukanda yazılı gayrımenkuller 17/7/1961 tarıhınde açık artırma »uretiyle satışa çıkarılmış ise de istekli çıkmadığından satışları ongun temdit edilmiştir. Ihalesinin 27/7/1961 perşembe günü saat 14.30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyonda açık artırma usuhl e yapılacaktır. Isteklilerin geçici teminat makbuzları, ikametgâh senetleri ve ntı fus cüzdanlariyle birlikte satış günü Komisyona, fazla bilgi için so. zü geçen Müdürlüğe başvurmaları. 3307)/2194 CİFT DİFERANSİYELLİ (Satılık Gayrimenkul) İstanbul Defterdarlığından: Yedek parça mevcudu ve kusursuz S E R V İ S ' DİSTRİBÜTÖRÜ LAND ROVER ARAZİ A R A B A L A R I 7 n d Kotadan sipariş aLnmaktadır Müracaat: MATAŞ TİCARET A.Ş. Halâskârgazi No. 133 Pangaltı İstanbul Tel: 47 44 30 Telgraf: 1MATASAN IL: 7437 2166 Sağlam Oişler sıhhatınızın temelidir Magnezi sütlü RADYOLİN Ağztnızdakı bütün mikropları |ldürör. Di§lerinizi kimyevî bir şekiîde temizler. IL: 7125 2164 BURLA BİRADERLERŞ" Bayındırlık Bakanlığı Karayoiları Genel Müdürlüğü Yollar 6. Bölge Müdürlüğünden: 1 Çoğun ayrımı Yerkov yolunu n 44+90050+75ü Km. le. rı arasına çekılecek 4187.50 M3 stabilize malzemesinin ocaktan çıkanlması, araçlara yuklenmesi, taşınması, boşaltılması ve figuresı ışi 7/Ağustos/1961 pazar tesı günü saat 16.00 da kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedelı 39320.63 lira olup geçici teminatı 2950 00 liradır 3 Sartname ve eklerı Malzeme Âmirlığinde görulebüır. 4 Istekhlerin 2/Ağustos/1961 çarşamba saat 17.00 ye kadar bır dılekçe ile muracaat etmelerı ve dilekçelerine taahhüt beyannamesi, plân ve teçhuat be yannamesı, teknik personel beyannamesı ile 3145.00 lıralık banka referans mektuplannı bağhyarak bu ı ş e aıt iştirak belgesi almaları şarttır. 5 Isteklilerın Bölgeden alacakîarı iştirak belgeleri ile 1961 yılı Ticaret Odası vesikası, teminat mektubu v e teklif mektuplannı havi kapalı zarflannı eksiltme saatinden 1 saat evvelıne kadar Komısyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. fi Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Bası n 3375)/2186 İL: 7293 2169 İL: 7436 2168 Kocaeli Valiliğinden İL 74M/2203 Lâboratuarda çalışmıs İŞÇİ KIZLAR aranıyor. Krem ve Ruj imalâtında çalışmıs olanlar tercih edilir. Tel: 47 18 47 İL: 7407/2205 1 Karamürsel Hükümet Konağı tamiratı ıkmah mşaatı 55928,49 lira keşif bedeli uzerinden 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Geçici teminat miktan 4046 lira 42 kuruştur. 3 Eksiltme 10/Ağustos/961 Perşembe günü sat 15 te Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşıf dosyası mesaı «aatlerı dahilinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebılir. 5 Isteklilerin 2490 savılı Kanuna gore hazırhyacakları geçici teminat makbuz veya mektubu, 961 yılı Ticaret Odası vesikası ve 5/8/961 Cumartesi günü saat 13 e kadar asgan bir kalemde bu miktar bir yapı ışı yaptıklanna daır belge ibraz etmek suretiyle Kocaeh Valilığine muracaatla alacaklan yeterlık belgesini ve kapalı t=klif mektubunu havı kapah zarflannı ekpiltme günü saat 14 e kadar Komısyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 6 Postada vaki olaeak gecikmeler kabul edilmez. <Basm 3344/21911 BAAL; 1280 2161 ZAYİ tlkokul diplomsraı kaybetUm. BükümEOzdür. Fazlı Kalkavan •et 2307
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle