12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
cöın İ » f <TUMHURtYET . " l l 1 ZJ. I • 11 • • 11 ••• | . llllllllllll l l l l l l l l l l l l l l l ( l l l l l l l l l l l '"t»«"»""ll»»İİIIIIIIİIItlllliİlllİllllllllMIIIIIUllllllll|l|||||l|lıı|i||||l||||l|l||||||||||||ı|l||||lll| S...".....m.mÎ!,.!Î.TZ,,m.. .m,m,... 1 1 1 BANKEBlN " IIIIIlllIllfllIII M İ U O N L A R I Çizea TVES SATOL Çeviren: Mazhar KÜNT § 'lllllllIllIIIIIIIII'IIIIIIIllllIIIIIII1II>llllIlllll"IIIIIIII'fIIIttt'tltI*II1'i"i««"iııtılıııııııiiilifiıııııifiıtııııımMt«ıııııııııııııınııııifHiniiHtııiiinı; 119 « Yahu Osman, ien kendi isi. m gSzlerle, ellerindeki üçüncü ne baktana... Bırak elâlemi... Al kopuk uca bakıyorlardı. Büyülenlah bereket versin, üç tane balık miş gibi, kımıldamadan. vurduk! Yüzelli kilodan fazla e Üç balık gitmişti. der. Belki ikiyüz. Ne istiyorsun En aşağı yüz elli, yuz altmış kilo daha? Elâlemin malında gözün bahk. En a»ağı iki bin, İM bin beş yüz mü kaldıî Allah bereket versin. Biz aldık alacağımızı. Onlara da lira!. Zıpkınlan bile gitmişti. Üç zıpiki mislini versin Allah. Hadi tak kürekleri. Geliyoruz şamandıraya. kın. Tek zıpkına kalmışlardı. Az Şimdi aç gözünü de, gecikmiyelim öteden akseden, müthiş bir bağırışla, kendilerini toparladılar. Küötekilere. Çabuk alalım.» İki dakika geçmeden, şamandıra çük kayığın içindeki adam dövüyı tuttular. Kaldırdılar sudan. ln nüyordu. ce ipi aldı eline Ahmet. Beş on ku Ağır ağır, yanyana geldi iki tekne. Borda bordaya. laç çekti. Dudak büktü. Şöyle bir «İki balığım... lld balığım da Bnndan sonra Rabiot, Engenie'ye vermek Iste... Yalnız, korknyornm, itlraz ederse kendisini ... Uznn süren bir nlşanlılık devrine taraftar Anastasie hemen atıldı: Isterseniz o kâğıdı ge başını salladı. Sonra, bu defa, hızdiğı hediyelerden bahsetmeğe başladı. Kantnın degilim. Mükemmel... O balde ben nikâh muanasıl ikna edereceksiniz? Bn bnsosta endişe et tireyim.» Madam Lureau vesikanın bnlundnğu ye h hızlı, bir otuz kırk kulaç daha gitti!» diye bağınyordu adam. Yanakları kırmızı değil, mordu arherkesten giize! ve sık olmasını istiyorum, diyormeles'vle mesçul olayım. Bana kr/ınızın nfifns dtıri tarif etti. Anastasie dışan çıktı. Bir iki dakimeyiniz, Engenie hiç bir zaman bana karsı çelaldı içeri. Az geçince yavasladı ka tık. «Ikisi de gitti. En aşağı dokdn. Afzı kulaklanna varan Madam Lureao onn rumu ve kendi medenî baliniz hakkında malüıuat ka sonra döndüffl zaman elindekl kâfıdı Rabiot' reketleri. memistir. O her zaman her istedişimi vapmıstır. sanlık vardı ikinci. öteki de elliverebilir misiniz? Hay hay. odamda bir nüfns zevkle dinliyordn, Rabiot devam etii: Sizden biı ya uzaVı Adam kâğıdı mnayene etti: Ba Virginie O halde ne zaman evleenbiliriz? Bana kalırYüzü bembeyaz olmuştu. Cansız lik. Gitti, gitti ikisi de...» kâğıdı sureti var... Acaba işinize yarar mı?. Ursnle'e ait bir nüfns kâğıdı idi. Rabiot gözleri ricam daha var: Bu görüstüklerimizi Matmazel sa nikâh tarihini gek uzağa atmamalıyız . bir sesle: Osmanı saşırtacak kadar soğukparlıyarak... Eugenie'ye siz söyleyiniz... Benim cesaretim yok... « Osmanl» dedi. «Osman, yok kanlı bir sesle konuştu Ahmet: (Arkası var) balık.» • «Bizim de üç balığımız gitti, • Aman nasıl olur Ahmet Âbi? usta,» dedi. «Ne yapahm? Gitti'.. Ne diyorsun?» Diye haykırdı oğ» «Kelebek» aldı...» lan. «ölmüştür...» Adam, ağır ağır kaldırdı başını. « ölmüş olsa, böyle mi gelir «Ne diyorsun?» dedi. «Sizin de ince? Bomboş baksana. En ufak üç balığınız mı gitti? Üç balık ha'7 gırlik yok.» Ne?. Ne aldı diyorsun? Kelebek « Pe.. Peki, ne oldu dersinî» mi?» « Ne bileyim?... Ne bileyim ben Başını salladı Ahmet. Osman? Zıpkın, gerisi n geri çıktı «Hı... Kelebek ya! Bir kere dadesem... İmkân yok. Hem biliyo. ha görmüştüm ben bu oyunu. Îsrum, iyi vuruldu. Hem de çıksay tanbul sularında. Tanıyor musun dı, demin o kadar zorladık, o za o namussuzlan?» man çıkardı. Her halde canavarAdam, en aşağı, Osman kadar lar yedi aşağıda. Çok beklettik. şaşkındı. Ne bileyim... Fazla köpek bahğı Tefilkdy'den Adnan Ülkümen yürütülerek indirilmiştir. Bu du «Ne diyorsun yahu sen?» deyazıyor: ruma sahit olaa avukatlardan bir da yapmaz burası... ama deniz bu. di. «Sapıttın galiba? Kim o namus Yeş.'lköy civannda Seyitali so grup. hemen faaliyete geçerek dok Belli olmaz. Hey Allahım!. Hey suzlar?» Allahım!...» «O mavi kayık. Hani demin însanın mânevî değeri yanında luk bir ağırlığı kaldırabilen «Her ne ç'.kar. Ve bu şekılde hızla giden kak, Ümran sokak, Keklik sokaK, tor hakkında işlem yapılması için Dörtkardeş sokak, Doğru sokak bir dilekçe ile ilgili makamlara Hem söyleniyor, hem de bu de. dolaşıyordu buralarda. Baş ağrısı bir de fizik değeri var, tabiî. Bu kül» gibî bir atletin ölçüsüdür. bir atın süratine ulasılır. fa meraktan, gene iyice hızlanmış, bir şey. O işte namussuz. Onlar vurmuşlardır. değere biz kendimize göre ölçüler İyi antrenman yapmış bir bisik. ve Orhan Gazı caddesinde oturSayısı çok az, 2 metre yüksek koca koca kulaçlarla çekiyordu aldı balıklan.» vermişizdir. Dünya rekorları kır atlama şampiyonlannın gücü 2 letçı hareket ânında 2 beygir gü maktayız.. Yukarıda adları geçen Kadıköy Bakım ve Adam, inanamıyordu bir türlü. inceyi. Birden, sudan hızla fırladı mışızdır. Şaşarafe dinlediğimiz r e . beygiri geçmez. O da ilk ândakj cünde çalışır, sonra dakikada bir sokaklan, pis bir dere çevirmek «Yapma be birader!» dedi tedir. Bu sebeple, gündüzleri sibir şey, yüzlerini ıslatarak düştü korlarda bir tek insan normal in kuvvettir, hemencecik düşer. llim beygir gürüne düşer. 2 dakika Onannı Şcfliği nekten, geceleri ise sivri'inekten kayığın içine Ansızın bitiveren «Nasıl ahrlar bahğı? İmkân var san gücü ölçüsünü aşmadadır. adamları bunu basit bir örnekle sonra 2/1 beygir kadardir. Bu tenı durulmaz bir haldeyiz. îstanbul ' Kadıköy'den Mihat Evrim y»zı ipin ucuydu bu. mı?» îster normal, ya da normal ü s . göstermektedirler. Beş altı katlı po uzun bir süre kalabilir. «Var ya! Onlann motorun pegibi en medenî bir şehirde. hele yor: « Aaa!» dedi Ahmet. tü, acaba bütün bu insanm kendi bir apartımanın merdivenlerini çı Kalbin agırlığının da önemli ro şinde, denizde, bir çengel bağlı. Ta « Aaa!» dedi Osman. yabancıların da oturmakta oldufiu ] K a d l k ö y Beîediye Fen îşlerine nl zorlaması sonunda vardığı gü kan gücü kuvveti yerinde bir deli lü var bu konuda. İnsan kalbi vü. « Yahu. zıpkın da yok be Os beş altı yüz kulaş uzakta, kayıkcün değeri nedir? Dünya birçok kanlının bacaklan ilk basamakta cudun ağırlığının °o 0.4 ü kadar bir semtte durum, hepımızı çok b a ğ h ı A nadolu yakası Bakım ve O tan. Bir de dalavera teneke bağlaman.» üzmektedir Mahallî beledıyeye n a n m Ş e f H ğ i a d l a l t l n d a h a ı k l n l ünlü ilmî araştırma merkezlerin bir beygir kuvveti harcar. Sonun. dır. Bir çalıkuşunun kalbi ise ağır mışlar çengele, kanat gibi, dümen de, laboratuarlarında işt e bu soru cuda bunun yanya, hattâ 3/1 den lığının 1 5 ine yaklaşır. Sülünün. yaptığımız bütün müracaatlar ne h İ 2 . m e t i n d e bir çok sahada sağlıfiı « Kopmuş demek ha Ahmet gibi. İşte onun adı «Kelebek». O / ticesiz kaldı. Durumun il E ilılere v e y o l u j ] e i l g l ] j m e 2 k u r d a i r e n i n Âbi? Zorlamış, koparmış balık... ya cevap aranmaktadır. Araştırma teneke dalaveresi yüzünden, orta aza indiği görülür. Normal bir iş ku d e 1/5 dir. Bundan da insanla duyurulmasmı ve bu hale bir ça K u z g u n c u g a oa kledileceğini hay Gördün mü işi?...» lar grup grup. însan denilen mo suda gidiyor çengel. Ne fazla dalıgününde insan gücü ise 1/6 beygir rin sun'i kanatla uçmasınm hayâl re bulunmasını önemle rica ediyo. . . . . , « Osman, yavrum... Sağlamdı yor dibe, ne çıkıyor suyun yüzüne. torun buhar beygir güeü ile, taolduğu anlaşılır. Yaman bir kuş takatındadır. ı retle oğrenmış bulunuyoruz. Has ip yahu. öyle fazla ince değil ki k«tı, »arfiyatı, dayamklılığı, ran sa3'ilamıyan sülünün bıle uçma r u z Örta suda gidiyor. Herifler çekita, sakat, ihtiyar iş güç sahipleri bizimki. Sonra uğraşırken, elimiz. Bir de insan vücudunun sarfiya çsbas'nı gösterebilmeniz için 3 0 dımanı heaaplanıyor. Ve bu tabiiî 0 yorlar motorun peşinden çengeli... tını hesaplayan çahşmalar var. Bi pramlık kaibiniz en azından 3 ki. Olay, Adlİye S a r a y i n d a j nin, bir çok masrafı ve vakit kay de kopmadı da... Allah Allah! Şu motorun normal ya da olağanüstü (Arkan var) . zim takatımız oksijendır. Atletler lo clmalı idi. Yâni bizim cılız mo b:nı göze alarak, en küçük bir iş uca bak, ne biçim kesilmis. Bıçak çabalarında kendini en iyi şekilgeçer için Kadıköyünden Kuzguncuğa yemiş gibi. Haa anladım! dakikada 4, 4,5 litre oksijen har torcugıımuzun çaba sınırları çoğuAnla1 Pinez: Mldyanm çok bfl. de, en uygun bir süre koruması Istanbnl'ian bir oknnımuz yazı gidip gelmeleri. hiç de hoş bir şev dım galiba. Dipte büyük bir p i . için gereken esâslar çıkarılıyor cıyorlar. yflk ve değişik bir nev'I. muzun sandığından çok daha az. yor: olanasa gerek.. llgililerin bunun ö neze 1, yahut.kayaya falan sar bundan. Incelemeler aşağı yukarı Randımana gelince V 3 kadar. dir. Ue)e tabiatın öbür yaratıklara o 0 Dördüncü katta. muhakeme sıra nune geçmelerini rica ederiz. dı, balık ipi, kesti attı... Belki de. aynı ilginç sonuçları vermişler Bir lokomotifinkinin 3 misli. En iyi verdiklerinin yanında. Bereket o, sını bekliyen 65 yaşîarında bir sa j pek sanmsm ya... doladı gagasma, BULMACA dir. örneğin, bu hârikulâde, ta bir Dizel motoruna eş. Fakat bu basımız sıkısınca imdadımıza yeti nık. sıcaktan fenalık geçirmiş, ya1 kesti gagayla .. Hey Allahım! Ta bii motor enerji ihtiyaçlarına ina yüksek randıman nornW şartlar şen ir.tibak kabiliyeti var da gekmlarının yardımiyle bir kanape1 mam mı şimdi? Gitti bir balık .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nılmaz bir çabuklukla cevap v e . altır.dr. ufak ölçülerde meydana rekiıse bir dakikada umulduğun. ye yatırılmıştır. Bu arada durum « ötekiler..» dedi Osman. «Ne rir. Bir anda kendi gücünün çok çıkir örneğin yürürken. yüzer. dan çok daha büyük bir kudrete adlî tabibliğe bildirilmistir. OraB»kırk5y Akıl ve Sinir Hastane yapahm, ötekiler var ya. Bunu, üstünde bir enerjiye ulaşır. Ancak kcn . Ancak makineye aktardınız erişiyor. Bunu idare edecek olan hiç vurmadık sayanz.» bu olağanüstü enerjinin süresı çok mı kaslann gücü birkaç misline da zekâ tabiî. Yarışın heyecan da bulunan nöbetçi doktorla olayı , i n d e n bir okaramaz yazıyor: « Zıpkın da gitti.» sınırlıdır. Çok kısadır. Organizma, yükselir. Bisiklete bindiniz mi bir ânında cılız insan motorunu yapa haber verenler arasında su konus4 heyecan, korku, öfke yanşma gi zincir ve tekerlek sisteminin hare bileceğinin en üstününe ulaştıran ma geçmiştir: « üncü Agır Ceza o I r n Hastanede yatan (akıl hastas. « Ne yapahm. Bir tane daha l a mahkemesi önünde bir sanık fena ' ^ «>«»« ««M hastalar, ev yaptınrız Tonyalıya. Gene en iyi bi durumlarda en yüksek kudret kete geçirirken randıman 3 misli o değil mi7 hk geçirdi. llginizi rica edivoruz, l e r i m l z d e olsayd.k Anayasa oyla zıpkını Û yapıyor köyde.» ölçüsüne bir ânda varır. Fakat o . m a s ı n a «Benra çok işim var, gelemem!» katılacaktık. Haştanelerde « lyı. öyleyse dayan öteki şarada kalamaz. Derhal düşer bu «Hasta bir meslekdaşımz. Bir dok » l 0 1 r ( n n 1 y e n n e m l d r ? ölçü. t e l r ' Acele U mandıraya.» tordur., «Kim olursa olsun, görü^ ! " al'"m!» . Yol verdiler. yorsunuz ki yaz. yazıyorum.» «Fe « l h l « r I n «»ıkk.tıni çekmenm nca Küçük balık, yeni Incelemeler insan motorunı^n çı vanyordu, e d e r t m nahk geçiren 65 yaşlarındadır. Mü kabileceği en yüksek Ölçünün toilk bıraktığı şamandıraya. dahale etmezseniz ölebilir..» «Beni, CEVABIMIZ: pu topu 4 beygir olduğunu gtfeteri Motosiklet sesli tekne ise, epey hiç ilgilendirmez!. ölürse ölür.» Bu okurumuzun mektubu, üç yor. Bu da bir sâniyede, 150 kilo. uzakta, so n vurulan balıklann o . «Üniversiteden çıkarken ettiğiniz günlük propaganda yasağı süresi ralarda, durur gibi ağır ağır akıB0LD4V SAĞA: yemini lutfen yerine getirin!J ; içinde elimize geçtiğinden neşrine ycdu. 1 Sabah olduğunu haber veren «Çok konuştunuz!. Benim ettiğim imkân bulacnadık. Ama, önümüzOsman, onlan gösterdi: hayvanın bağlrtısı. z Blr yerde yemin hiç kimseyi ilgilendirmez!.» deki seçimlerde bu durumun, yani «Allah bilir, gene bir balık bu varsa «Ukun ve huzur da mevDoktor, bütün israra rağmen has hastanelerdeki hastalann oy vere alıyorlar...» «Türk Halk Oyunlannı Yacuttur, blr harfln okunuçu. 3 de topladığı düşünülürse, böytanın yanına gitmemiş, geçirdiği bilme işinin sağlanması gerektiğidurum» m&naeına İki satma ve Yayma Tesisi» nin le en ağırbaşlı bir kuruluşun «Kes!» diye bağırdı Ahmet. «P»ikolo)lk fenalığin sebebi ne olduğu bilin ni, bunun için bir formül bulun «Osman, ne oldu böyle sana? Baş kellme. 4 Çok okumuş ve çok her yıl düzenlediği «Halk O düzenlediği «Halk Oyunlan bilgiç kimse, sonuna blr harf getimiyen hasta, dört kat cnerdiven ması lâzım geldiğini sanıyoruz. yunlan Bayramlan» nın beBayramlan» üzerinde ilgi ve kalannın malında gözün kalırsa, rilince dünyadaki esyadan blr çogusincisi, bu gece saat 21 de Açıköneraie durmak gerektiği de alamayız tek balık içeri... Yeter na verilen ad belirir. 5 Yuvarlak hava Tiyatrosunda törenle ve anlaşılır. Çünki, bugunkü moyahu!» ve toparlak clsimler (çogul). 5 Güzel yürümek bir hava yara. \ Yürüyusünüz sinirli, canlı olmayurdumuzun her tarafından dern Türkiyemizin, ileri sanat Az sonra, onlar ikinci ?amandı Kıldden tbravol» yerine kullanılan lı. G«vşek yürüyüs ya»lı bir hava tır ki hiç bir şey onun yerini tugelmış olan ekiplerin büyük kolları arasında, «müzik», «barayı tutarken, ilerde başlayıp, Te bir kellme idi, söylel 7 Tersi tamaz. Yürüyüşlerinin çirkinligin. verir. Bunu kalçalanmzı, bacakla bir geçidi ile başlıyacaktır. le> ve «plâstik sanatlar» konuj kirdağa doğru gitgide silinerek u «zarars mânasına gelir, bazan sabah den silinip giden ne kadınlar var rın dizden yukarısını esnekleştire 21 30 temmuz arasında Açık larında büyük ve gerekli hamzaklasan motosiklet cayırtısına bu lan ha?ıl olan bir çeslt sis. 8 ,'evrillnce buhar kuvvetlnln kesflndir. Tersine ahenkl» yürüdükleri rek elde edebüirsiniz: Ayakta du. hava Tiyatrosunda yapılacak defa bakmadı bile Osman. lelerinin gerçekleşebilmesinin, A N K A R A ISTANBÜL den sonra gellçen otomatlk tertipler olan bu yılkı «Halk Oyunlan için kusurlamu unutturanlar ol nınuz, bacağinızla (sıra ile) havaancak yurdumuzun tek ve ka «Ahmet âbi,» dedi. «Biz bu şa belirir, blr lçaret sıfatı. 9 «Geç6.57 Açılış ve günün program7^7 Açılış ve program 7^0 da görünmez bir dâire çiziniz. (3) Bayranm gösterileri her akduğu gibi. tıksız en büyük hazinesi ve mandırayı, buraya mı bırakmış mlş* in yansı, utanmazlann kızariki marş 7.35 Neyler 7.40 ları 7.00 Kur'anı Kerim şam saat 21 de ve cumartesi, Denge dersi 4 ders, sâdece 4 d«n, yrt«r gücevheri olan «halk oyun ve tık? Baksana karşı buruna... Nere mıyan taraflan. 7.20 Saz eserleri 7.30 Haberler Kur'anı Kerim 7^0 Saz eserpazar günleri ayrıca saat 17 de Yere bir çizgi çiziniz. Bunun üs rel bir yürüyü» için. dansları» nın, geniş deyimiyle VCKARIDAN AŞAÖITA: ye gelmiş... Çok gezmiş bu şaman 7.45 Bu sabahın şarkıları leri 8.00 Haberler 8.15 Türucuz matineler halinde halka tünde, iki adımda bir kere baka. «folklorunun» araştınlması, in1 Blr çeslt reslm jfapma u»ul 1) Yürüme dersi dıra yahu!» 8.15 Bugün 8.30 Frank Chackssunulacaktır. küler 8.30 Küçük sabah kon field Orkestrası 9.00 Ev kadıve tarzı (mürekkep kelime). 2 rak, yürüyünüz. 20 kere tekrarlacelenmesi ve düzenlenmesı önce ayağınızın 4 te Sfinfiye «Elbette!» dedi Ahmet, bilgiç. «Metodu kötu» karşılığı iki keliseri 9.00 Kapanış. şartiyle mümkün olacağı arre basınız, sonra topuğunvuu. To yınız. (4) Kurulduğu günden beri, nının not defteri 9.45 Türkü«Altında canlı balık var. Ne sanar me. 3 «Birleşmiş Arap memletık herkesce bilinmektedir. 11.57 Açılış ve program 12.00 ler 10.00 Kapanış. puğunuza baıtıra bastıra, dizleri. Türk Halk Oyunlannı araştırsın? Ben bir kere, Bedaian açığın ketleri» admı taşıyan blr hükflmenizi büke büke kollarınuı «allaya ma, derleme, yaşatma ve yayîki marş 12.05 Şarkılar (Güli11.57 Açılış ve programlar da koyverdim şamandırayı, Hayır tin başkentlnln halkmdan. 4 «KöBu bakımlardan, her yıl olsallaya yürümeyiniz. (1). mada tek ve en önemli kuruzar Ersel) 1220 öğle melodi 12.00 Karışık hafif müzik 12.30 sız arkasında topladım... Haydi tu olmıyan heves» mânasına lld keduğu gibi bu yıl da bu baylıme. Yel (eskl teriml. tersi «kı>ı» luş olduğunu ispat etmiş olan 2) Kıvraklık dersi tut, al içeri...» leri 13.00 Türküler (Şemsi Çeşitli Türk müziği 13 00 Haramların hazırlanışı esnasında, «Türk Halk Oyunlannı YaşatBacak kaslannızı terblye stmek bu tesisın ödevlendirdiği eleBaşladı inceyi çekmeğe Ahmet. denıektir. 6 Çevrlllnce Habegıstan Yastıman) 13.15 Haberler berler ve Türk basınmdan özetAlmanya'da Ren nehri üzerinde tlnvanlamdan biri ma ve Yayma Tesisi» nin bu İçin bacağınızı öne uzatınız, önce manlarının gereken bütün tiÇok geçmeden, attı ipi elinden. hükümdannın 13.30 Şarkılar (Salih Dizer) ler 13.15 Küçük konser 13.45 dünyanın en büyük nehir gemisi meydana çıkar, yıl da hiçbir fedakârhk ve tızlik ve yorgunluk bılmeden Çöktü oturdu yere. Osman uzandı, ayağın burnunu koyunuz yere, 14.00 Konser saati 15.00 Kapa saz eserleri 14.00 Melodiler bir soru takısı. «Deutıehland» işiemeye basladı. 14.30 Gönül Akm'dan şarkılar gayretten kaçınmıyarak, göstuttu halatı. Toplamaya koyuldu sonra topuğunuzu, 1 kere tekrar 0 7 Efkiden Yunış. gösterdikleri çaba sonucunda, Gemi 3200 yolcu alıyor. Güneş ban 15.00 Kapanış. terilerin tam bir folklor bayiçeri... İki dakika sonra, elindeki layınız bunu. Sonra aynı şeyi bananistanda pe'* araştırdıkları, bulduklan ve 16.57 Açılış ve program 17.00 yoıu yapmak istiyenler için ayn ramı şeklinde geçmesi için Akopuk uca hayretle bakıyordu. makbul olan bir caklan yanlara açarak yapınız. 16.57 Açılış ve programlar sahneye uyguladıklan yeni obir fuvertesi var. Güney Amerika'dan dans müzınadolunun dörtbir tarafından musiki âleti. 8 «Bu da gitmiş be Ahmet âbi!» 17.00 Incesaz 17.30 Sammy DaAyaklan ve bileklerini esnekles yun ve ekiplerden, evrensel ği 17.20 Tarım saati 17.30 Tersi «Testi*» nıâyeni ekipler sağlamağa çalıştıBiraz topladı kendini Ahmet. vıs Jr. söylüyor 18.00 Trafiğe tirmek için: Bir mobilyeye tutu ve ileri çağdaş Türk müziği ve nasına eski bir Radyo Karma Fasıl Heyeti dıkkat 18.10 Sizin için 18.35 ğını ve bu bayrama şimdiye Dayandılar üçüncüye. nup parmak uçlannda yükseliniz. Uzaktan geçen balıklan da avla balesi için faydalanabilmemiz terimdir, liman 18.00 Gençlik saati 18.15 Şar Yurttan sesler 19.00 Haberler kadar îstanbula hiç gelmemiş Bir müddet aradılar şamandıraSonra topukları basınız. (2). nabilecek artık. Motorlu olta ya açıklannda vapur gerekir. Bu kollarda çalışan ve ekiplerin çesitli oyunlariyle kılar (Melâhat Pars) 18.45 19.15 Yaşadığımız günler yı. Sonra, bıraktıkları yerin, epey Dânku bnlmacanır l a n Çeviklik dersi: oldukları pıldı çünkü. Bu küçük âlet oltaihtisas yapmış kışılerimiz (kokatılmış olduğunu öğrenmiş Haberler 19.00 Çeşitli stüdyo 19.25 Bu akşamm plâğı 19.30 ilerisinde gördüler. nın ucuna takıhyor, suya atılıyor. reograf ve kompozitörlerimiz) bulunuyoruz. hallrdllmls s<"kll yerde tutmaya va Aşağıdan gitgide yaklaşan küçük lardan 19.30 Olaylar ve yan Olaylar ve yankılan 19.45 MüMotor yemi alıp açıklara götürübu yolda gereken dersleri alasandalm saldığı, ikinci şamandıra sıta olanlardan. 9 Ankara yakıBu tesisin, gerek kuruculan, kılan 19.45 Çeşitli müzik zeyyen Yıldızdoğan'dan şarkılar yor. Kolunuzu bir silktiniz mi mo bilirlerse ne mutlu diyeceğiz (mürekkep nm az açığmdaydı. Yüz metre ka nında bir uçak alanı gerekse bu yolda emek verPlâstik maddeler insan hayatına tor duruyor, oltayı «uyun dibine 20.00 Yasmada saati 21i» Klâ 20.00 Yassıada saati 21.00 kellme). 5. Halk Oyunlan Bayramına mekte olan sanatçıları, aydmher gü n biraz daha fazla giriyor. bırakıyor. sik Koro 21.30 Seçtiğiniz mıs Çocuklarla beş dakika 21.05 dar arayla, kardeş kardeş sallanışimdiden başarılar... yorlardı, o kocaman mantarlar... lan ve folklorumuz üzerinde Almanya bu bakımdan bütün mem ralar 21S5 Şan sololan 22.00 Çağlar'm saati 21.15 Bir filim ZAYİ 18 2.1959 tarih ve 7813 saHemen kaptı şamandırayı sudan, otorite sayılan kişileri sinesinSelmi ANDAK çevriliyor 21J5O Mikrofon bir leketlerin başında geliyor. Yılda Çeşitli ıtüdyolardan 22.15 Siz Ahmet. Bayrağını sökmeden, ipi yılı girlş beyannamesiyle Doğu A!adam başma 16 kilo. öbür memle Belçika'da sihirbaz gibi bir mad manyadan ithal ettğiim 512.04 Ş lık ve müzik 23.00 Haberler 22.10 Kutlu Payaslı'dan şarkıçözmeden, başladı inceyi çekmeğe, mallaraait Gümrükçe tastikli fatular 22.30 Johnny Mathis'le onketlerde de günden güne plâstik de icâd edildi. Adı «Ele»». Kumaş, 23.15 Haydn «Saat Senfonisi» deli gibi... bes dakika 22,45 Haberler rayı zayi ettrm. Hükümsüz olduğu eşya arttıkça artıyor. oyuncak, emzik ne isterseniz yapı 23.40 Ritm ve melodi 23.55 23.00 Gece konseri 23.45 EdKüçük kayık, az ilerlerine gelip, ilân olunur. labiliyor bu maddeden. Program 24.00 Kapanış. Rıza Durgunoğlu mundo Ros Orkestrası 24.00 içindeki adam, kendi şamandırasına uzanırken, Ahmetle Osman, can (Basın 3379,2185) Çeken bilir, ne derttir o. Lon. dra'da \alnız bu ağn için yeni hir Amerika'da kıyı bekçüeri lçta klinik açıldı. yüzen evler yapılıyor. Bekçller BAY OSI'AR: burada âileleri ile yasayacaklar. 9600 lira muhammen bedelli Hükümet Tabiplikleri öıtiyacı YAMAN KOKAY Iıısan denilen cıhz motor Bir sülünün bile uçma gücünü harcamak için bu cılız motoru işleten kalbîmiz 300 gratnlık değil, üç kilo olmalı idi. Yine sinek sivrisinek Hastahanelerin oy verme işi 4 ekspres derste güzel yürüyüş 5. Halk Oyunlan Bayraraı MPTÛİBUGÜNKİİPROGRÂ, En büyük nehir gemlsi yapıldı Motorlu olta Plâstiğin talihi açıldı «Elex» in mârifetlerl Yanm baş ağrısı Yüzen evler Sun'î kan İstanbDİ Sağhk ve S.Y. Müdürlüğü Satınalma Komisvonu Baskanlığından: 30 adet Vakes üpi tansiyon âleti 4/8/1961 günü saat 15 te açık ekBugüne kadar kullanılan kumaş sütme suretiyle ihalesi yapjlacaktır. ların belki de en pratiği icâd edilFransa'da çok önemli bir incele Taliplerin 720 lira muvakkat teminat yattrmalan. di Yazm serin, kışın sıcak tutan me ve tecrüb yapılmaktadır. Bit e bu kumaş plâstik astarh bir t ü . kilerden suni kan elde edilmeye 961 mall yılı Ticaret Oda«ı belgesi ile 2490 sayıh kanunda yavıd Dunyaya yayıldığı gün bütün çahşıhyor. Olumlu bir sonuca van 21lı belgeler; icumaşliırın, pabucunu dama ata lırsa acele vakalarda hastalara bu Şartnamesi, Komisyonda Eorülebilir. Basın 3152/2170 cağı soyleniyor. kan verilecek. .'IMIIIMIUIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHlllllllilllllllllllllllIIIIIIIIIIIIllllllllfllllllllIIIIIIIllIHIlllllltllllll Kışırt sıcak, yazın serin P ATT t 318 YAPMIYAîA^I VERIYÛRÜM. HEYE^IM PKUF. NtMBÜS'fin MACERALAB1: k\i t>fFA AFFEPDÜRUM.6ELE /''/'///'/'A »•»•••«•••••••••••••••••IltHII|||I||I|||||i|||| l l | I I I I I I I | ,, | | a | | | ( | | | | a a a | a | 1 | | a | | | • • • " ••MriIIIIIIIHIfllMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllHMİIIIIım;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle