18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl '••• lnamlmaz bir macera «••»•»»•••"»•»«": CUMHURİYET 21 Temmuz 1961 (Âlim olan câni iiıııııııııUMiıııııııııııınıııııııımınnıınııfllıııırtııııııııııııııııııııılfiım: Çevîren : AH AZRAK 6 | A K I L S A Ğ L I Ğ I | ıııı=f ifiırf rııırrırırırrrırıırıırrıııııııırııııııııııııı ıııtııııııııif ırııııııtfiııııırıtifiıııııııııı ııııııııııifiıifiı=ıııı HEM Düşündürucü yecime er zaman söylerim, veeize veciz gerektir. Tıpkı lâtirtnin lâtif «Iması gerektiği gibi. Bir atasöriimuz, dinliyenin soyliyenden Srif olması ıcabettiğini anlatır ama veeizede bn kaide yoktur. Vecize bahsiude, dinliyen de&il, s&yliyen ârif olacak. Satırlar, sahiteler, hattâ ciltler dolusn sozü, bir satır'lık aöz haline getirecek ki, tahili <&l ârifi de mânasını kavrasın, ne demek iMvİiitMİ, azUn boyltt düşünmeğe hacet kalmadan anlayıversin Ötzi epeydir, bir veette tnftrak. sartlı. A*t kaflMhın M* • * • çıkt>«r, helrkes bilir bilttfez, \«*!rt ^8yluvor. Vetite sâylenHk Mn ** Vegfleler alabllnifine bol. Efl Sorl vesüe tvristik. ktstanbnt Vüâjeti T*M«n komittst» nttt açtlğt bn tsrisrik veettt kshipBrtyksı münaMb«M> le, çW*a*a tnzutta bttlıtntun *iy«t»ler mambtttct imtihanl ftç,lınifc*hna reelze varıgma firittler. Kfrtnite «e yarıg etmek itMlftsılHla bulonan»*rd»n »ftnoiye kadar bir hayli vecize duydum. Şimdi hiç birisi aklımda defil. Ama en son bir tane daha işittim ki, beni bir hayli dfisnndfirnH. Bu vecize şndnr Turist boğazdan ftlir. Bu vecizevi yftMurtlıyan zat, çaliba bir çok kelime ovnnnna bfr krmya rrtlrmph istemis. TnHkt bofazdan gelir demekle. tnAtMnl»ket için can kadAr neferli f5stermek ve «can gelin s3cftne bir nazîre yarstitıak istemlt. İkineisi, Bofasfçinin guzellitine, tnristin hayranhfını Ifkde İçin börle bir kompoıisvon bazırlamtı olacak. Sonra b« veeizede, bazı Boğaz tesislerinin reklâmı gtbi bir kofco dnySluyor. Ama ne olnrsa olsan, vecize veciz defil. Bvvelft, eksik. Zira turist denilen adam, boğazdan gelmez. Gelmesine çelir ama ona turist dennrez. Bofazdan çelen turist, gemi ile gelip iki gün sehirde öhjbüs tartı vapttktan, bir iki cami gezdikt«n, k*p«>ı çarsıdftkl *lt« Veri^lere Myircilik *t«kten, t«celerini kiHtıii (remisinde çeçirdikten sonra. BoÇazın iki kıyısını uzaktan geyrede ede döntp giden anonim kaafileye denir. Bize gelen tnristlerin y^rit Irtçı bu nevM torlst o!d*«Tiı«l binbir ««etfilrt ile ögrendik. Vecttenln sahiden v*«tz olması, fistelik de bir hakikati ifa4e ctmeti Içtn tamamlanması, yani «can boğazdan gelir, boğazdân rider» tekeriemegîne benıemesî îçîn «Tarist boğaıdar) gelir, bogacdan gider» «ekMnde ıBylenmesi icabeder. Vfrv9t«nde kohi gibi turist var. Altaa bltfln tnrrstik memleketlerfle le! gİttikten Mnrft kalan Wnhi nYnecek kadar fatla oturdugu halde, bizim memlekete gelen bn ktıman hendîsi gidiyor, yerine n l i bırakıyor. $irndllik tnHzmin Vfvize devrinde otdağnmnza gSre halimirt gftyet İVİ anlatan bn «tflrist boğazdan gelir ve bofazdan gid«r* vecix«Mnl beninttemeıtaizde fayfa m«!»haza edllebilir. Hantdl VAROGLl) HÖCRE 386 C Şayet Darrow, iki gencın y«pt»kBeyleee, yaçlılık hakkında koca lanndan haberlerı olmadığını ıspat bır eser yazmış olan Cıcero misâetmek için baıı delillere daha ıh li bir hiıpıshane fersfefe*i h%zlrla tıyaç ouysayöl, :Nattıan*rn ttfc in w*ya basiadım. G«rcekten dtş âtır/aları hakkında yazdıklarını lemdekı her şeyi unutmak ve hur tnafckeme huzurunda ofcuması kâ riyete karsı hasret duymamak beYururlüğe gıren venı Mtllttlerarâsi u4 Stm zamanfiydı. Gerçek Nathan, işledigi cı ttita frçin başlangıçfca bir Saad*t ol Talimatnamesi gereğmce çuncu Akliye Kon lard» akıl hastftuayeti değil, sadece kendi âkıbetı dn. Pek taMS kı ilk arfacda büyle tfSkkanran samkları et rörsıne gresi. Kansda'rıırı larittıA tedaVitirtni dftçfinuyordu Bu düşuncebi de düşünernemîs ve buha taAıammül gBre, liç kısma eynlacaktır Montreal sehrınde de lâtbik «dllen Bırinct kisım dukkânlar koyun, 4 Hazıran 19fil d* bir havatî mahvetnrenin ne tfemek edemîy*ce|tmi zannSedefcek îhtihar Bokırkoy Aktije V* Aiaftırp Hâ^tah^n*»! Baştabıp ve MddüHJ' yenl ılâçlara pek kuzu, dana ve sığır eti ıkıncî kı topUnöH. 6 gun declduğunu anlayıncaya kadar, aşa etmeyi bılte tasarlamıştım. Fakat b u y ü k ehemhıtğı yukarı 10 yıl devam edecektı. aradan kısa bir müddet geçince sım dukkânlar keçı. oğlak, manda ettı Dunyanın dört dı Öğleden sonra öollandah H. vet verılmektedir. Bu sayede akıl Nathan'ın kaybettiğı rntıbalar ve müsamahah düşünrtteye başlamış ve malak etı üçuncu kısımdakı dan gelen uç bmden fazla C Rumke «Phenorn%>ıologie» üze hastalarının bır kısmı hastaneye tasvırter bHhassa Supkuru ve day ve sukunet bulmuşfnm. Hattâ ha dukkSnlar ıse sadece domtaz etî satacaklardlr. Karışık et satmat ytı Kanada Psışıyatrı Cemıye<ı ve Mo rınde gorüşlerını bıldiıdi ve bu vatınlmadan tedavi edildiği gibi guSuz oluşuyla dikkat çekıciydı. O, pîshaneye gîrdıkten sont» hayatıfnı Gil Ünıversıtesınm mtsafirı ıdıler. nu takıben Ştfcago Ühîversıtesın İMİeyn*yip senelerce akıl hastasak edılmiştir. bu intibalan bir parlânlentO katı d*ha iyi geçirebıleceğınTfc i Bnndan b6yle kasap dufckânlan,: Bu kongrenın kusursuz olması ı den J H. Mösserman «Expenmen nelerinde kalanlann bazılan da biBin dikkat ve vuzuhuyla kaydet ıçSn. orgWHzas> on kotnıtesî a> lar^ tale p^\chiatn«ü hakkında gayet bu yeni ilâçlar v* me*|tuliy*t mış ve zekâsı sayesınde kendısine Nathan hapishaneye getırildikten levha uzerıne sattıklatı etin cın c* evvel h^7irlık)ara ba$lamıç, de Hnıi bır Ironuîma vaptı. Aynı gxi dâvîsı ile evlerfne dSnebtlecek karşı her hangi bir merhamet hıs birkaç gün sonra hocresıni değışl*gelerle tema«a pcçnıiç. konujula mm akşamı saât yediden sonra hale geimektedir. si duymadan, gâyet soğukkanlı o. tırerek muebbed hapse matokum sını yazacaklardır. cak mevzulann hulâ«al»n v<e top«TTisan p^ıkofarmakolojisinde elek5^ Akıl hastanelerinde me$guli Ayrıca yeni talimatname dans larak anahatlarıylç kendi durumu olanlara mahsus 9306 D numarah lantının progTamı kitap hâlınde troansefalografik defisiklikler» yet tedavisıne çok ehemmiyet vtnu anlatmaya çalışmıştı: höcreye nakİeöHldî. Genç adam Irtı «aionhm, bar ve pavyorılann da bastınlmıştı Almanca. Fransızca, hakkında ehemmıyetli bir pancle nlmektedir. evsaflannı yeniden taöîim ve «Hapıshaneye getirUdıiîıniz za îlöcrede 33 nzun yıl geçırecek, hat bnnlara yeni müeyyıdeler koymuş Itı*ılirc* ve tSfpanyolca konn^ulan dunvaca tanmmış bir çok riıh he6 Bazı ak.l hastalarının «Lobomaa iki gardıyana teslinı edildifc ta kendisıne ıMın zamsn, adıyla tut. kongrede, delegeierın çoğunu Ka kimleri katıldı Bundan sonraki ve daha höcrelerin bulunduğu bî <İe|11 de höcresînin hutt»rasiyle M nada ve Amerıkalı teski) ediyor gunlerde sıra'üyle, akıl hastanele tomi» denilen amelivatla tedavilenanın kapısı önünde Rıchard'dan tabedilecekti. Aynj gun gazeteciler dıı. Eanada ve Amerıkanın muh ri. Atıpık endogen psikozlar, adli ri bir cok memleketierde terkeaynlmak zorunda ksldTra. Ondan ı te 'go'ıfiymek özeTe â]«ret ntionu* Sanayi lesislerinin sehir dışı telîf klmıklerinde ruh ve sitıır has ye ıle îlcıli psiyiyatri, psodo nöro, dilmi? olmasına rağmen bilhassa na çı'karılması ilc ilgili tahklan sahasıntîa Jnti'aS yapah rik tfrofrenîa'iar, tıbbî pslkolo.ii, ı Japonya'da yftpUan b«zı tekntk sonra Richard'ı bir yıl göremedim. na goturuldugu zama n onlara dö ««nrt ölüm ve Demir kapı agır ağır arkamdan nerek gâyet soğukkanh bir edayl» çahşnıalar 20 ye yakın Türk hekİTiı de kon uraumî hastanelerde aklive sprvısşah«iyet değiyıkliği tehhkesi olkapanırken ganîiyan bsna, mah ir Beylerv dedi »görmt/t istedikgreye iştirak etmtçtı Memleketle lerinin tralun'iıa^ından eld« Ss'n'ayi tesislerîrıİTi şehİT dısına tnadah müVattaktyetle tatbik Wlkumlara aıt olan yolu takibede. lerinızi mahkemede gördünüz ve çıkarılmasma ait çahşmalara de nnden gelen *nesîtkt«$lan olarak cek faydalar, psürcpa^oloj!. rek 386 C mrmarâsmi tsçıyan höc dâvamzı k*rarxiınıı. Bense cezamı, vam ofrunmaktachr. beni aralarında gormekten dolavı farmakolojı, elektrosok ve insulın lebılet*|İ îddiâ edilmîştir. reye ginttemi göyledi. Höcre ÎX6 «Srmeye htgflkihm ve %rtık »itî*7» Y«ni itaçlann tatbikinden W N hp DSn bu konu üzerındfe beypnat Se\nnçîeriıri her vcsiîe i*e îznar etmetre büyükluğundeydi. Bir ot re ihtiyacım yok. Ne sorarsanız sö ta bulunan yetkili bır zat demifiir tîler, rttiîatlanndan bahttyar ol*ohr* Elektro(rok Vefceteollh»S%a kendîîerîne ve yatak, bir ufak maıa ve bir de run cevap* vermiyecegim. Isterft ki: dtrm. riîecek ak1 safhfı ve akıl hasta tn«uton «ök tedavHeri eskîgi kadar tahta iskemle vardı. Köşeye isa nîz Ifidebilirsiniı de, bfn burada Kongre, Möntreal yenrintn en İiîtlan ö|retiminiıı ehemmiyet!. çok kullanılmamaktadtr. Plânlama Dairesi, tmar ve Isbet eden yerde, bir hayli yukar. kahyorum.!» her »ubesinde 6Mu|\ı otelîerÎTiden biri olan AKII. $ kan Bakanlığı, îstanbul Beledıye bü\uk da demir parmaklıklı ve kaîrn l Gerek Richard gerek Nathan eb« Sı, Ticaret, Sanayi Odalfcrı ve ya <Jtteen fiiriabetn'te toptandı 4 ha GULİYÎCTLE TEDAVÎNÎN EHEM gibî ÂkUye «aha»*nda camlı ufak bir pencere vardı. Bel veyninin ofullann» hiç değilse b*r« mütehiıssıslar iştirakiyle ya zıran î ^ r a f ait^a'mı veTÎl>en bir ta MlîYfeW, çocuk v* aile psîfiyatri ara?trmaiar böyük favdalar «afkı de Smrümü burada, bu mînîcık, mfinevî baiımlardan müraherette pılan topiantrda «aTratıin şehir dı nıçma koktevlır.den «rotıra 5 hazi Sî, psikoziardâ psikotedtpi, sosyo lamaVtâdır. tter memleket ty höcrede tüketeceğımi bilmeme" bulunmağa çalışmalan neticesin şma çıkanlması görfişüimüçtur randa ılraî •ç^l'^nıaiara başlandı. ıpatîk çafıshet probJemleri, grıtp sire ve hastanelerinde tam ilmi rağmen soğukkanlıydım. Kendi de dıs ilmle i^ılermi kesmemtf Ç»l^tnal*r bir iki sene surecek Akıl hastalıklan Sahasında son psîkoterapüerî. Mpnoz. akliye hert tninada ârashrmS yapar*V Htrlekendime €İyi» dedim «bunun da olmalanna rafmen gercekte Jo> tir. yîllarâa gavet sÜT'atH ve ehem tirelerinin yetîîtîrf1me«i. organik nebîlecefîne tmân etmis Ve ta!ı((faydalan var. Ihtiyacın olan fey Hette ceza müessesesindekı butön A«ri meseie •fetihsalin «urdurul nViyetli ilerlemeler kavdedil'mî^ti. psikorlar, çah«?i\etin inkipafı, psi malanm bu isMkatıete leri kolayca temin edeceksin. Ar. nahkumlar gibi hapıshane kanm> mamasıdır. Sanayi bölge>erine sn, fcir çok \eni çöriiş ve fHrirîeTin fcosotnatik tâbabet, ^*o!r*n!a, sö« tir. tık burada geçim endijesi veya Unna tibiydiler. ö t e y*nd«n bu *!*rktTik, kanalizasyon gibi kolay TOI oynaflıÇı psîşiyatri sahasında y*l pstçîyatri, so<\al stre«sler. inKongrede pek cok delejfelerle mücadele bahis mevzuu olamaz. iki mahlcum. müştereken ıçledikle lıklan da temin etmek earttır.. %lde ed'îe^ı bürnk teraWci>efden tihar ve ÖlSm. deptessîonlâr. iht$ taniftım. Fikir »lıt verîşi ettik. ri korkunç cinayet dolayısiyie hiHer şeyden 8nce bir şeyler yaraferîiikleri. alkoltz Kanada, Amerika. ingUtere ve zıyade istifade için progTarrt fize yarlık.. reVâ tabilmek için burada yeteri ka lâ halk efkanm oyaiamjakta oltokiikomaniler, ve«îa Aimanya'da möreaddit akll hast»Mndürröğii rtnde titirTikle dumîmn«rtu. Kon w» ve duklannaan ozel sorette sıkı ^ı^ dar zamanrn olacak.k Çok kfmsegre sabah saat 9 âa baçiıyor. Sgle ire ffibi önemli me^ular ftiâHyete neleri ve ktinikleri ge*nirtı Çaiisler gibi benim de mahpuslufun ne rejitne tabı tutulmuşlardı. Onlar ve akşatn 2 yer •saartik arahgı ha î* edîMî. Avnea »ayısiz cahpnalar Ifrfistakil Möaörlük h%Iîne geti riç mesaîsine gece vanlarin» ka hakkınd* serfeest tebliğier yapıl maların; yakındân jfÖrtİüm. tftioldugundan haberrm yottu. önce diger mahkumlara zaman r«mnan bahşedilen en mütevnzı rmkSnlfira harla srtyliyebilirim W, busünkfl ğ leri bir mahpusun rincire vnruldu kavuçabılmek için onlar« nazaran rilen Beledive Harita d»T devam ediyordo QOeen Elih. Türk AkllyeMne hizmet eden hefumı, sadece ekmek ve to ile ya üç misli uznn bir zaman beklemelc programını fr^bit ederek faaliyete zabeth ofeîînîn fnoa^raTn 20 saloK»nrre taaHvettni «tyleoe hfl kimler ve hasranelerimiz, onlar flşadığını »annederdnn. Bunlann zorunda kalıyorlardı. nunda bu saatler zarfrnda devam Msa edtbiliritn: HattS bir geçmiçtir. bl tamampn aıodern ırörüşle Iferçek olmadıgmı gb'rfince mem keresinde Nathan'in Ağustos içinde kadrolanm ta lı surette çahçmalar mevcuttu. tahammülü 1 Ruh hastalıklannin teçhis. talanna favdaiı olmaSa çalısmakntm olmusttım ve «işte» demiştim ttik*nmiş ve hapishane direktörü enamlayacak olan yeni mndürluk, Hangi salonda ne gıbi mevzulann ta ve bu yolda yürümektedir. «nihayet »ükunete kavuıtun! Buna nön huıtmjna çıkarak şikâyette belediyedekı büyük bir boçîuğu tebliğ ve mıina%raşa edildiğini teda\i v e Bnlenmesi bakımından lıer târlü görü>ler v e ortay» atılda ceza mı denir? Barada insana bnhmmnçtu. Fakat direktör sert kar?ılayacaktır. programdan öfrenen hekimler, bu bir ş*y yapmak suretiyle ceza ve bir edâyla: salonlar arasında âdeta mekik do mış, miinakaşa edilerek müspet Gümrükten çekilmiyen rilmıyor. Sadece alıştığı bir takuyorlardı. Yine çalıjma saatleri neticelere varılmıştır. TÎEŞEKKÜR «Ne istiyofSuhuz?» demiçti, kım seyler elinden alrntms olu. malların satışı 2 AmerikaTıîtlann bîfincl "âedahflinSe Akliye ile ilgiH ifcnî ftKadıkoy Alle büvüğümüz, yor. Bu da pek fena gayılmaz. Bu «bütün dunyayı çoke etmek istelımler gösterılıyordu Kongre o recede ehemmiyet verdikleri diSahiplerınce gumrukten çektlmimuHtârı. Moda (Caferafa) rada, hapishace dısında kalan in mıytiniz, bnna muvaffak ofâtmuz. y*n msllarm taSfiyesifıe dev»m kadar kalaba'hktı ki aradığıniî natnik psîçîyatTİ taTatUrlan peV Şimdi bnnon fiyatlnı ötFerftek zosanlann yapamıyacakları şeyleri rundasmız, gidehilirshıiz!.» edflmektedİT. dosttrnTrzu, ism|ne birTOesajbırak CoktuT. Gerek fYeud'Bn ortayt atKOCAMAJTm yapabilirsin. Rahat rahat okuyabi Bu satıçîardan «imdive k*d%t 45 bulabilivordunuz. fıîh prensipler v e fcerekse onu ta clümü münascbettyle acımızı Bu. Nathnn'ı pek garsmamıştı. mılyon 871 bin lira elde edilmiştir. fnak snretiyle lir, ornitoloji bügini genişletebL Dünyaca tanmmış, ısimlerini an kip eden bir çok psikoanalistlerin paylaşan. telefon. telgraf ve lrr, bİTkaç yabancı dil daha 6ğre zekası ve tahsıl sevıyesıni bir hay, cak .kitap veya meemualard*n ög çalıçmaları gayesinde dtnamik pgibtjftat tâzlyette bulunan dost nebilir ve kitaplar yazabilimn. li afan bilgıliii« «ayteiMe bask*' lt«l ilk 6 ayında linanınııs rendiğiniz mesIekda«rlaTİa bizzat jiyatrf tahminiîen t»zl» b*|enilve akr*balanmı«a. «ınıî nrkalarımn «ahip olamadığı imkânlaHerseyden daha tnükemmeli, bu n *lde «tmejü bihnişti. Zamanıtn • ,dan yapılan öıracat d*»1ann», hattalıt> mratınân tanışmak, fikir alış verişinde bu Bftektedîr 1 yakın alâkalanm frsirgemiyen duvarlar seni dıs âlemtj* p«k sı faydah kullatımağa muvaffak olîstanbul Ticaret Odası Neçriyat îtmtnak, velhanl dost olmak in3 Organik psisiyatriyl müdafaa Heydarpaça A». Hst. mensupkıcı ve fîsficfi olan şeylerden kur muştu o. MtKİürlüğünden verilen bilgiye gö »an« psha biçilmez zevk veriyor ed«n' ruh hekimleri görüslerfril lanna, Sayın Dr. ŞÜKftO RAJ*tanyor.» ua'> ze bu yılın ilk 6 ayında limanncızrzah ederlerken umunaiyet itibaKAS'a. cenaze meragimlne işvar) Am ihraç edHten tnalVann miktan 5 Haziran 1961 sabahj, CENEV rîyîe dinsmlk psiçiyatrtyi p«k refl Hrak * % * nrt Z»rh1l ÎMfay W « 149 bin tondur. Kom'utan. Subay. AsJubfly, Ve S « ÜNÎVERSÎTESlNtK dünyaca detmiyörlar, bilakis bu yeni cereerlerln». C. H. P. Kadıköy llB<ı ihradrtm föb değeri 105 mil tftrnnmı> Psıkoloji hoca*ı Prof. yanı^ daha iyi anlamak için gayret çesi teşkttâtm*. Ertrf Stnhanpyon liradır. Bu devre içinde en Je*fi Piagot açıhş nutktfnu sSyle sarfe*iyört«r. ler Birllğine, çelenk gönderen fazla tutün, balık, bakrr, deri, afG^LATASARAVIN TERTİ PLEDK3I VHJN EN CAZfP tahıs \* mBt*te»«ere ayrı yon, tiftik ihraç edilmistir. ayn t^fekkflre buyük «cımız İ SEYAHÂTİ mlnl oldufeundan gaıetenızln 1 E. T. T. nin yem deiaıetini rica ederlz. HAREKET 1? AĞUStÛS Efc! Ve Bvlâtlan otobüsleri ComTınriyet 21TS Ü.T.T. mn Almanyadan sstın ktacafı 25 ©tobusön cloviztmn trlms*eT Ççi tfcmamlsnmafc <lzere~ dir. tdare, v«<rmf? oldnfn dSvnin bir kısmınl iferi t*min etrtiek gaTEŞEKKÜR < yesiyle otobfiçlertn gelirken torist Yjllardır çektl^ım ve beni getirmelerine kar«r verdiğinden bizar «den rahatsızlığımın, geAvrupadan rarist temini için tereken ameliyatını büyük bir 21 36 Temmtu her febbüse geçilmiçtir. hazakatle başaran ve sonucu ıçm her türlü Dısârıt alâkalaafcşam • a • t 21 <te OtobfisTw tahrtitnen afürtos îçe' nm elflrgemiyen. îstfcnbul tÎYıırısınde gelecektir. Cumartesl, Pazar 1 1 . vertitesl Tıp FâkÜiteslnin pek kıytne'tU hocam Ytmi tnfik işaıetteri de ucuz matlneler Kasaplar karışık et satatyacak Milletlerarası Uçüncü H: Akliye köngresinden 0r. Fttrik ftayükem Cağ«lo§lunda i? hanı; mektep; otel veya rnatb» yap*»glı elverizli satılık bllyiik arsa. Muracaat Tel. t» «aatlerinde 22 42 90 Cumhurivet îltt SATILIK ARSA VOLVO KAMTON TEOKK PARÇALAM SE M L V O L V O İ VÇ AI Kamyon yedek' parçaları bol mllctordo g«lmlştlr VOLVO OTOMOBİL OTOBOS VE KAHYONLARI OmuM'İrlmelsilligi.GalataNMİİ IMA Istanbul R*klfirncılık 104T 2181 5. HALK OYUNLARI BAYRAMI »Ş1K H»V* j Addressograph, Grapholype ve $ 200 Bin Adet Komple Plaket Alınacaktır Teklıf vermek istiyenlerin marka, evsal, fiyat, sattf v* tt«lim ptftlaruu İsranbul F.K. 10SO a 2871961 tarihine bUdırmeleri rica olunur TİYâTROSUNOA MÜSABAKA VE PİYANGO TURlZ M 48 5707 RADYO EVI KARŞISI KAZANAN ÇIFTE YES ÜJfVm ŞEHIRLERINOE SVVİ5SAIR LÜKS BfR SEY^HAT HEDffE EDECCKTIR Çehir içinde yayalann emniyeHnl sağlamak gayesiyle belediye, ywjWen sehrtn muhteHf yertertnei bin trafik işareti levhalan koydarmaya karar vermiştir. Levhaların alınması için Belei Kncüraeni, 11.460 lirahk WT tah«.isat a\ ırmı^t r Tenl C&ipler Tenl Progran» İ50 H a l k San'atkân Biletler Açık Hava Tiyatrosu vç Atlas HALK.OYUNLAItlNI TEMMUZ 21 SAFER 8 O ile Baçaslstan Sayın Dr. 8K.ÇUK KAVAttl ve sslstanlan Dr. Jtansur Sâğban. DT. Orhan Stter, Dr, r«ıci !Şinikf>i|lu. Nârkozltör Dr Selma Akra. hemçire Bedriye Aysel. pansumancı Tahsın Koçak ıle dığer personele candin tefcfctrtlr v>' minnettarlığ'nıı Orman Mühendîsl Ragıp Açıkbaş I Cttmhurlyet 2184 Profesör Sayın Dt. BEDÜ GORBON Reklâmcılık 1052 2180 GALATASARAY KtlLÜBCNÜNT GEZİSİ için diğer roüracaat yerleri Doktoroğhı, Aırtaş, fetanbol Turi2m v* Globdur. 1«9I ZL8S c c X , C 3İ 9> ı 2.3« 700 OLUM IL: 7436 2167 V. ] 4 4ö 12 20 16.18 19 36 21.31ı E. \ 9.10' 8.4Î' 12 00] 1.551 RekJânıcılık 1021 2182 MEVLIT 10 Hacirtn = 19*1 tarıhtnde ^MHmNmmHrimımfmmnrmmıtHfttııııRNrtfir^ = ASK ı p M/IPFRA R n u & N l > ?ı =AŞ,K ve MACERA ROMAN1: 2i •> Ş S = ~ Z 5 ^ = r 5 2 = = Z = jS 5 S 5 ~ 5 5 E S ~ Z Neillfn beniın roISm bakkm*a •tte sSylediklerini batırtıv o m n i « ber balde. Tine bilivvmnnn ki bana tamamiyte rtvenebHirrinrı. Avnı *«ra nfmnda bîrleşmî? bnlnnnyornz. ııvn M» IMjrct DKKOBRA H«r iki bsreme de girtp çıkaHAMDİ VASOÖLO ••••••••••«••••k rrm ben. Amcsmn haretnine de Korkmaym diyorum »tee. B M i n tshammfil edisi. Brr 8 Mr çok kmvrlsn yefe*in baremine de. Bnradnki entrika çe\irecek değilim. vüt daha vereceğim gi»e. Al değerdi. bsyanlara tnvalet «jyası ntaMacar ktzı, Fabienne'in bu sskımn. S*r»y«l» Aetfncoin vapn n , Sise »vwı nnmfcrsyı yapteminatı karşısında biraz fe maktan yana eşi emsali yoktnr. rünü idi. Fabienne yatağına nHerkesîn »rkasımian l&f rf«r. rsmnış, sabah keyfl yapıyor, mağa hacet yok. Hoş, pudra. rahlar gibi oldn. Genc bir cırnkıvıu TrrSrı '•TniflHrlTiT, tıftdcıînı Beni dinlefscnfz barada gffvtet ı tşe ahçtıran tecrübeli bir boRftmtıin KaMre'den gretirdifi Petrolamco ödiyecekttt. Wltnilir bîr tek insan Amerikstı ca tavn takındı. plSklan çtrltp dinHyordn. K«nyorsunuz, Mac Neill beftttb «1 B B vahsî memleketin ye fionmı'dır. O 6a. NfwYork o Aisme Parisi batırlatan ptSklarzi, bir an evvel ihtiyar R*şid'in nteklerrne alısmamz I&nm, de tHlerinie tîn«rird«rerelt ekntek dı brrfrlar. harejnine sokmamı istiyO*. parasmı çjksnrnn». «K Alkolâ se\iyorsaniT, viskiOda fcapm vnnıttfn. Fabten Evet, bana da sSyleâi. d«n başka «çecek şey bniamazFaMenn*. vertffi faydaiı 6 ne, yelenin Anlrtka <r!<tafwta smiz. O da ksçak tarafından. *6Oertfen dola^n llonaV» teçpU »nnetti. Fakat içeriye Tamam. Ben §izîn faesabıBitişiktefci momk vasak ettirk«r etti, »JTJMJ. O ffin« t«kîp bir kadfntn çirdiğinî nıza bir şeyier yaprrm bBe. ?î»mistir. AŞVIJTI g*rel bir gslaş eden rŞn'er, difer ksdmterı da b»yret etti. Bn g«len bir Slaibin çözdesi Tamara'nin f«v«car «peretrntfen ftrla«fç, ?lşpişirteyiın derseniz on« *a ak bfrer bîrer dolaçtı, hepsîyle »ynini kazanmış bir insannn. öfn «.yn tsnışrti. mmn bir vtnyene k»n*na lıtHcdsn çıkatfn. leden sonralan benirtıle çene betırîvoT^a. Sînısivalı jrotterı. KKşikteki momk m ? Na *KB V*na, birfbi yanstırmaktan hoslamr. Cidde Bfmsiystı saçIarı. sîmsiyah kaşipten mi bahsediyorssntız? tatı yana bhrinîn 8tekfn4«n f»rve Kahire dedikodularını pek l*ı*ı varfrı. OSrtn'Bşe bakittna Bv*t. DerHi felr ktırbafa kı p* sever. Hasan'ın haremJtıie olup p rtrtrn 4a Tİfiri karanltkti. gibi şaçkm bakislı fc'iTba gibi bitenleri de pek merak *d*r. SEKtZfVCt BÖI ,tm şişkin bir ihtivar pasaya benBen de tnttnm, Prensîn BöcftcFransızca olarak kendini taFabicnne haretn* «ircli bir eiyor. Bir rön bır tftrende gifrcio'daki macerasını antattMlfı, hafta olmnsto. Burantn dekornmtştSm. Hareminde kırka y«merakını «loıkladım. Bnlbül Wenwn ırthno b&yaâ kın ksdTn var. HepsS rMfcHisnbî çakıyatı gtfeel Fransız kıItey Wae N'rtll, si*i » a n , fabü. Çfink« <te alıçmıçiı. t» fttecetimi baber verfnî$ti ziyle nasıi tanıstffmı anlattHn. şetli mntaassıp. F»«ia !ra?îb». defi! mi? Pftnsle Rîha.v*t fki aşfc jreceTamara, Prens HasinıNn bu son sî grçirrnrçti. intîbsHrmı »çrkFabienne, birâenbire A*ntrigözdesini tanınmk JStedifihî Ba kaltnm Sffitlerini hatıHatîv. Ya t»n »fıfa Anie1k«"ja »nJatmıssöyledi. Tarm akşam s»at »Ttı ' " t>Ir |ro>d«si var. Bir Çerkes pscafı fşlerte kendigine y*rtv. ArkftdaBtanmn mfitslSMma ile yedi arası kafeve içnj*t* «• * k»nsı. Adamı pMmaJrmın Brtın dmnc. olseftk kadmdı bt». « da Mîra* edirord*. Itann zi oraya çötüreceeîml vaafletda «vnatıyor. Asıl »astı|ım Ç«T, Misafire gülfimsedi, yer gSt tim. Tamara Fransızcıyı îyi kofcnsnrgtn hîT fisıktı. Gflnat) Içyefeninin bildifi gibi davranfçi lenesini çok iyi triitfîf] için. nnşnp. Karnaı davranırsanız. BkAMERİKALl HAREMDE ler. alhktar. padralarta l«r, alhklar, BBtfralarta doln Mçfik çantasım yere bıraktı, tektifsiTce karyolanm kenanm etnrdv, ıresini yava?latarak IMbali bfr diRe konnçrasf» baş fcMafma efiMi. cmbae&k j^lrine gfrersinis. çsbaeak rlrSı» >>T«<<;ni> Tebrlk ederim, Bayan Marmt. Vhntlı kıdın, Fabierme"în ÇJptak kofnnn hatîfçe okgadi ve *9t kırparak ilâve etti: Bana Bayan Marof demeyta «fcnntı... Asıl adrm Ayte'drr* O hmide ıis de bana kı«aca Pablenne derdniı. Pekâla. Tartm Saat daba konn«tvl*r. Ba» basa çSrfljmenln gennnda Ay*», mflstakbel W$ oriag^nın NUltEOfttN ÖÖKUR'trt türcardJiı cğium kırk meviMlni 23 Temmuı pazar gOnu öfle namazım Biütsstıp ŞtçH Camünde memleketünizin kıymetli ehli Kur'an Mevlithanlanndan (Hasan Âkkui Cemâl Bâtcı, AH ftraa Aîtunbay. Kerfm Ozbalnr, ÎVvzi Mınrlı, t»ah*n Öurhsn Bener) oktjyacaklartır. Akraba ve dojttanmızın ve aıru edenîerin teşrlflerlni bilhassa rlca ederiz. retıml Doknr v* »Oe»l Cumhurlyet ÎİT6 ÎSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ Başkanlisından: (56 nci dön«m Y e M SıİHtf adavı Sğrttmtiı ctlbi) 1. 15 Ekim 960 tarihmder önce Tise ve muadili mezuA olanlardan yüksek okul VB falcültelere kayıt ohırnnamış olanlarla kayıt olurMİuklan halde mevruata göre ertesi yıia terk hakkı kalmamış olanlar veya yüksek okul ve fakülteleri bitirmeden aynlanlar 1 eylul 961 tarihinde tâyin «îumîukten okullarda bulunmak uzere Eevkediîeceklerdir. 2. 1 inci maddenin tarin icine giren adaylara. 1 ağtıstos flol tarih&tde tayin ><erleri için Millî Efitîm Bakanlîgmdan Jnürettebat istenecektir. Lüzufnlti beîgelerin has:nl«(nabiîmesi rçin bu kabil tnflk*lleflerin derhaî Mfceriik çubelerine müracaâtlan ilfal oltıntrr. (1059 Basm 3361)/2188 Tam zamamnda eeldiniz gâzelim. Allah biliyor ya, ç*k ffeçmeflen, memleketie bît ttkım feyler olacak. Benim anvardır... Zaten ttiras bakarıta, j«Iec«fi ke«feieriftı. Or&ytann El Shebak'a dojfm y&klaştıgım, nfrtta f8****n blr hortnm fiM gStüyorn*«. Bn hortnm »ize İoğftı, 8nün* <dnrnlmac bir hızla îleıHyor. B»yatı Mamf »yağa kalkmıstı. Ytz«ne peçesiylc örttü. €»• *ılş bif ç*rrak içinde dnran tystıklardin Mt tane daha alıp ağ «ına attı, kfiçük <Mıtaaı*ı kapadı, sözfcrini $6>te bîtîrdi: OCzelittı, Tamara fiktini dcfistirtnetse., yann saat b*$ bn« k mtBırıfıda sizi almaifs gelecefhn. (Arkası var) CUMHORİYET Nüshası 25 Kuruş SenCHk 6 fcyUk 3 iıyhk Türklye Lira Kr. 75.00 40.00 22 00 Yayan Harlci Lira K*. 150.00 80.00 44 0» I ILAN Basan ve Cotnhurlyet Matbaacıhk ve Gaeetedlik Türk Anonim Şlrkefl Cağatoflu Halkevl Sokafe No. 3941 Sahibl Bayındırlık Bakaniığı Karayoliarı Gene! I. Bölst TeşkiKt*Mga »şağıdaki ŞSPÖaft nafe UO) adet =öT5r « l » a caktır. İsteMiîerin 2771901 perşemfce saat 9 cta Böîgede buIunmaları ilân olunurAramlan şartlar: 1 •= Ökokul meftttnu öîm«k 2 ^ En az IM «ett^Iik hu«n< «hliyeti haiz olmak. 3 Azanıî (35) yaşmdan büviik olmamak ve askerltfeini yapmış bulunffıaV(Basın S380>/2187 > T A 2 U K KtRAUK, Bostancıda tstasyon yanında, denize yakivı konforlu s'fik ve soğuk suyu havî, Romme banVO. Yazlık: 1500 lira teabmda eşya veriîebilir. Telefon: 551S lâ > Ayçe veya Şerif Cumhuriyet 2177 NAZİME NADİ YS a O (elerlnl flilen ldare edeo Mesul Müdüı V&CDİ KIZH.DEMİK Gazetemıze gonderiJen evrak ve yazılar neşredilsiB edilmesın lade edilmez. ttâMardsn ıııtguliyel Aööne Ve Uân Jşlert lçın, zarrrn thtttı» *Abooe» veya «Ilân Servist» %a.ydmın konnsası lâzımdır BU GAZ£TE BASU4 AHLAK = VASASINA UYMAY1 TAAHHÜÎ ıtmnmNimH^rmmıımiTtTnnmmınnımmmiımnıınmııuııiHiıiHinınım
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle