13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KLEOPATRANİN GÛZELLİK SIRRL' G*c« OOndUa krtml Kteopatramn kuttandıfr n«ba««fcatMdan . EMWI»lt« nanMgntTMMİL: 7110 2163 u m h u r i yet KUBÜCDSUt SFC*cti8 NADt T*l«raf *• mektup adreat Cumbariyrt Istanbal Poata KutuKU lataabui No. 240 Teleftmlarî 22 42 90 22 42 96 2 2 4 3 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 öteki Dünyaya Göturecek Değllsin ya Bahanlar Kurulu da genel seçimler için 8 ekim'in Öğretmenlere verilen Eazla ders ücretleriniıı en uygun tarih olduğuna harar verdi on bir liraya çıkarılacağı açıklandı Belediyedeki huzursuzluk hâdiselere sebep oldu • tek Kurucu Meclis bugün genel Yurdun her yerindeiçin tip ekmek imali seçim tarihini tesbit ediyor çalışmolara başlandı Bakcmlar Kurulunun dünkü topfantısı Ankara 20 (CumhuriyetTpleks) Yeni bir Anayasa ve niip! teoasili koyan yeni bir Seçfaa Kanunuyla, ekim ayı içinde genel seçimlere gidilecektir. Kurucu Meclisin yannkl birlesik toplantısında leçim taribi tesbit olunacaktır. Seçim tarihi etrafında, çeşitli görüsler Kurucu Meclise hftkim bulunmaktadır. Bu sebeple yann seçim tarihi tartısmalı olacaktır. Ancak bu tartışmada, sekiı ekimi savunanların ileri süreceklerl gerekçelerin daha kuvvetli olacağı sanılmaktadır. Kurucu Mecliste her ne kadar, siyasl partilerin grup teşkil ebmeleri, Anayasa ile yasak kılınmıs ve partinin prensip kararlan Arkası Sa. 5; Sü. 3 te , , % 21 iemOinZ Mllll Eğitim Bakanlığınca yaynnlanmakta olan Modern Tiyatro Eserleri Sensinden olmak uzere Moss Hart George S Kaufmann adlı iki Amerikah yazann kaleme aldığı ve Lutfiye N. Duran'ın dilimize çevirdiği «Öteki Dünyaya Götürecek değikin Ya» adlı komedi basumış, 250 kurus fiyatla bütün kitapçılarda satışa çıkanimıştır (Basın: 2454)/2196 ' ' <• * . AT? »cr*Mrt» h«s»jjî<ifiRt »« t j l o r l o i 'S» Itontrol Bir Reis Muavini başka vazîfeye tâyin edfldi iki müdür de istifa etti tstanbul Belediyesi idari bölümlerinde bir müddettenberi devam etmekte olan huzursuzluk dün iki ıstıfa, bir reıs muavininın başka bir vazıfeye atanması ile sonuçlanmıştır. Tulga, huzursuzluğu reddederek istifa ve vazife değışikliğini teyit etmistir. Arkası Sa. S. Stt. 1 de Gttrsel dün Başbakanlıktan çüurken Tunus dün Fransa ile bütün münasebetlerini kesti ve Güvenlik Konseyine müracaat etti Bir savaşın başladığı Bizerte'de Tunus'lular topçu ateşiyle, Fransızlar da havadan desteklenen paraşütçü birliklerle taarruza geçtiler Tunus 20 (Radyo a.a. A.P.) ' Had seviyede gergin Fransız Tunus münasebetleri bugün kopmuş ı ve iki memleketin silâhlı kuvvetleri karşjlıkh ateşe başlamışlardır. Bütün bu hâdiseler, Tunus Cumhurbaşkanı Burgiba'nın petroldan yana zengin Büyük Sahradan talep ettiği toprağı Fransızların vermeyi "reddetmesi üzerine, Burgiba'nın Tunustaki Bizerte'de, kâin devkârı Fransız deniz üssü '• nu karadan abluka etmesi üzerine patlak veroııştır. ] Tunus, Fransa ile diplomatik | münasebetlerini keseceğini açıklamış ve Bizerte meselesını müzakere etmek uzere Bırleşmış Mılletler Güvenlik Konseyinı acele olarak toplantıya çağırmıştır. Burgıba bu sabah başkent Tunusta yaptığı basın toplantısında, «Fransa ile normal münasebetler idame Arkası Sa. 5, Sü. 4 te flabib Bnrgiba Köksal ve Okan'ın beyanatları Bugün seçim tarihini tesbit ede cek olan Kurucu Meclisin tarihl oturumuna katılmak uzere M.B.K. üyelerinden Sezai Okan ve Osman Köksal dün saat 16 da Yeşilköy askerî hava alanından kalkan bir askerl uçakla Ankaraya gitmişler dir. Hava alanının misafir salonon. da kendileriyle konustuğumuz Ko mite üyeleri, muhtelif mevrularda sorduğumuz çeşitli sualleri cevap landırmışlardır. Basın mensupla riyle Komite üyeleri arasında geçen konujmayı aynen bildiriyo. ruz. Sual: Hazırlanmakta olan Grev Kanunu tasansının şartlı olduğu, isçi mümessilleri tarafından beğe | nılmedıği ve biraz da antidemok! ratik olduğu söylenmektedir. Bu arada M. B. K. nın de bu tasanyı Arkası Sa. 5, Sfl. 5 te ?1 »5r; Ankara 20, (Cumhunyet Telek») Bakanlar Kurulu bugun yaptığı toplantıda memlekette bu. gunku sartlar altında tefe tip ekmek meselesini görüşmuştür. Bakanlar Kurulunu müteakıp Ti caıet Bakanı Mehmet Baydur ba. gın mensuplarına verdıği bir beyanatts «tek tip ekmek ımâli için bir komisyon kurulmuş olup çahf malarıne devam etmektedir. Bir haftaya kadar komisyon çalısma. larını bitirecek ve bu mevzu« Ba kanlar Kurulunda müzakere edilecektir» demiştir. Aynca bugünkü Bakanlar Kuru lunda dokuma sanayiindekı gelif. meyi hızlandırmak v e döviz gelırimız ile ihracatı artırmak maksa diyle ahnacak gerekli tedbirlar uzennde durulmustur. Arkan Sa. 6, 80. 4 te Neşredilen vesıkalardan biri Sabıklarla ilgili 1523 yolsuzluk dosyası • Bu dosyalar Yassıada duruşmaları sona erdikten sonra Adalet Divanınca incelenecek Yassıada'da dünkü durusma Mdece 2,5 dakıka devam etmistir. Yüksek Adalet Divanı, Yassıada tarihinin bu en kısa süreli durusmasında tstanbul ve Ankara Olayları dâvası karannın açıklanmasını tehir etmistir. Dünkü oturumu idare eden Ferruh Adalı, dosyanın incelenmesinin bitirilemediğini bildırdıkten sonra, gerekli karann hazırlanmaaı için duruşmayı 27 temmuz perşembe gününe bırakmıştır. Bugün, «Anayasayı Ihl&l» dâvası sanıklarımn savunmalannm dinlenilmesine baslanacaktır. tlk olarak Celftl Bayar'ın avukatlan Orhan Ergüder ve Gültekin Basak konuşacaklar, mütaakıben Bayar Arkan Sa. S, Sfl. t ds Sabt« dolarlan tosbit eden « e t fcNEKARA CANYAPJLANTUNlH ABLUKASl Bizerte limanının yerinl gSsterir harito M.B.K.Madanoğliıniııı v istiiaüinı kalıııl etti Komite bu hususla ilgili olarak aldığı karan bir tebliğle umumî efkâra açıkladı Şüpheyi cdbeden dolarlan polis kontrol edecek Askere aiınan lise mezunlarının polîs olmaları rızalarına bırakıldı Dün Mecliste bu mevzuda yapılan müzakereler, çok tarbşmctlı bir şekilde cereyan etti Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) | Temsılciler Meclisinin bu sabahki oturumunda Yusuf Adil & geli tarafından devamsızlığın önlenmesi için Başkanlık Dıvanımn tedbir alması istendi. Mütaakıben yapılan müzakereler sırasında Içisleri Bakanı Nâsır Zeytınoğlu, polis hizmetleri ve kadrosu hakkında genis izahat verdi. Sabah toplantısında uzun süren müzakerelerden sonra öğleden son ra da aynı mevzudaki müzakerelere devam edildi. Komisyonun teklifi üzerı ıe. lise mezunlarının yedek polis olmalan, Arkan Sa. 5, Sft. 3 te BAŞPATRÎK GlTTt İki haftadanben şehrimizde bulunaa Ermıeni Başpatriğı I. Vasken Balcıyan dün Erivan'a müteveccihen îstanbul'dan ayrılmıştır. Başpatriğin gelişinde olduğu gibi gidişinde de çok kalabalık bir Ermeni vatandaş kitlesi Yeşiköy havu alamnda hazır bulunmuştur. Resimde Başpatnk kendisini uğurlamıya gelenlere veda ederken görülüyor. Sahte dolâr konusunda polfaaa çahfman bir taraftan devam ed*ıken diğer taraftan da bankalar, bnndan sonra böyle bir hataya düe memek için bazı tedbirler almmak tadır. Bu arada îstanbul Emniyet MüAnkara, 20 (CumhuriyetTeleks) danoğlu'nun Komiteden istifası Bir süre önce Milli Birlik Komi Millİ Birlik Komitesi tarafından dürlüğü dün sehrimizdeki bütün tesi üyeliğinden istifa eden ve bu kabul olunmus, gerekli tebligat bankalann müdürlerine birer yazı istıfası kabul edilmiyerek kendisi için karar Devlet Reisi ve Milli göndererek, şüphe ettikleri yabanne süresiz ızin verilen Korgeneral Birlik Komitesi Baskamna a n o ct paralan tetkik için kendilerina Cemal Madanoğlu'nun bu isteği lunmuştur.» Arkaa Sa. S, Su. 6 da Komite tarafından bugün kabul edilmiştir. Bilindıği gibi 14 haziran 1960 tarihınde çıkarılan 1 sayılı Kanunun 10. maddesinde, cMillî Birlik Komitesi üyeleri, kendı dileğiyle Komıteden çekılebilir, fakat 2 nci maddede yazılı yemine ihanetleri mahkeme hukmu ile sabit olmadıkça Komiteden çıkanlmaz.» denılmektedir. Millî Birlik Komitesi dün öğleden sonra ve gece yaptığı toplan Para cezalannın 113 sayılı lrarnniiın 7. maddesi tıda Korgeneral Cemal Madanoğşiimulüne girdiği kararda bellrtiliyor lu'nun istifasını kabul etmeğe karar vermiş ve gerekli tebligat için Devlet ve Hükümet Başkanma bil' Ankara 20 (Cumhunyet Te mi Küçükün Başkanhğmda kuruleks) 113 sayılı Af anununun de lan on kişüik geçici komisyon su gi verılmesıne karar vermiştır. ğişik birinci maddesinin (B) bend\ karan vermistir. Korgeneral Cemal Madanoğlu' ile değişik 7 nci maddesinin yorum «Adli, askeri ve idari .mereiler nun istifasının kabul edildiğine da lanması hakkındaki Başbakanlık ir bugün MillS Birlik Komitesi Ba tezkeresi geçici komisyon tarafın tarafından inzibati ceza mahiyesın lrtibat Bürosundan şu tebliğ dan incelenmis ve karara bağlan. tind« olarak tâyin edilen para ee ralannın affa tâbi bulunduğu hak yayınlanmıştır : mıstır. bnda 113 ve 114 gayıiı kanunlar. «Sayın Korgvncral "IIMI! Ma* I Milli Birlik Komttasi fiyeti Sa Arkam Sa. S. Stt. « de Komisyon Af Kanunu ile ilgili tefsire lüzum olmadığına karar verdi Karakols tecavuı edenler Emniyette Bir polis karakolu tecavüze«. uğradı . . Nütecavizler mndahalede balanan komiseri de başından yaraladılar Evvelkı gece Zeytinburnundaki Yeşiltepe polis karakolu bazı kimselerin tecavüzüne maruz bu arada bir komiser muavini m";tecavizler tarafından tartaklandıi',, İçin hastahaneye kaldınlmıştr. Gece sınema dönüşü 0.30 sıralannda Zeytmburnu Sumer mahallesınde oturan Mevlut Ürer ile Karlır Arslt ı, yolda karşılaştıklan MeLrrat ve AV~et Kara isimli iki a. 5, Su, 6 d» DtPLOMA TÖRENİ 16. dönem Deniz Yedek Subay Okulu mezunlan dün Heybeliada'da w * * ' «lmışlardır. Resimde dfin yamlgaiaerasimdea bıx YAZISI2 rti t MII nn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle