09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUF BasiA İş SON DAKIKA Mahkemvsi karalda »11 sayih kanunla defi»tirilen 89S8 layıh ktnunun uygulanmasından dofacak ihtilifları halletmek üzere kurulan Basmîç mahkemeleri önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir. Basmts mahkemelerinde buîu»fccak lfçi ve isveren üyeleri Adalet ve Çahsma Bakanhklahnca tesbit edilerek dOn açıklattnışhr Böylece Basıo4g mahkemesi tîilen te?ekkül Adalet ve ig mahkemp'ef'»' ,tı,ııen Isçi tem silcileH. H?«at' Vilmaer Erol Dalh, Sedat Ağralı. Nmet Yenisey, isveren temsilcileri de Nihat Kartveli, Ethem tzzet Benice, Semih Tugful. Naim Tirali'dir Buğday Bankası soygununu yapiığı zannedilen şöför dün gece Antalyada yakalandı Antalya 20 (Telefonla) Buğday Bankası soygununu yaptığı zannedilen ve bütün «.üpîıeleri üzerinde toplayan Diyarbakırh sofor Kâzım Yaman dün Antalyada yakalanmıştır. Denizlide bir barda beraber ç> hştığı Necdet Tepegöz ismindeki bir arkadaşmın ihban üzerine Yüksek Palas otelinin alhndaki bir kahvede oyun oynamakta olan Kâzım gete geç Vâkit polis tarafından yakalanmış ve polis* ait 0101 plaka numarah bir araba ile saat 24 te Istanbula «evkfcâilmiştır. Kâzim Yarhân, polise verdigi ifa dede, hakkıhdaki ıthâoılsnn hepsini reddetmiş ve hâdise güfiü îstâhbulda Emperyal otelinde Mesut Karaköy adındaki bir arkadaşı ile berâber olduğuhü iddia etmiştir. Sivasta yılın 39. cinayeti Sıvas, 20 (Telefonla) îlimiıde genel seçim taribini yılın M Uncu cinayeti de islenmistîr. tesbit ediyor Pulur mahallesinde oturan Tu Bastarafı l ıncı «.ahifede ran Güven SdındBki genç, Lütfi Arık tarafından bıçâkla delik desik olarak tezahür edecek bir teklifin Hereke ormanlan yapılması menedılmişse de tatbiedilerek öldürülmüstür. Cinayeti mütaakıp firar eden kat bu i$m gizh olarak cereyart yanıyor kaatil, yakalanarak tevkif edıimıç ettiğînı gBstermekte ve buna ait îzmit, " 0 (Telefonla) îzmitin tir 2 mlsaller eeçmi? müzakerelertle Hereke nahiyesindeki tepelerde bukendi«in) hi««ettirmektertir Bu A.P. için para toplıyan bakımdan vannkl birleşik toplanlunan ormanlar, henüz anlaşılmıyan bir sebepten yânmağa başlatıda. «|va*t nartllerin ve onlarm ikl tüccar yakalandı mıştır. Gittikçe büyüyerek bir kolAntalya, 20 (Telefonla) A.P etraf.nr'a tnnlananl^rın seçim tadan îstanbul, difer bir köldan Izrihini îesbiHe. pvveiee aldıkları mit istikametine doğru yayılan adına makbuz karşılığı halktan pa prensip kararları belirecekîir ra toplarlarken parti propagandası yangınm bactmlması için Izmit ve yaptıklan iddia olunan Paşa NalBu vürden de. «ivasî partiler. Gölcük itfaiyeleri cansiperane ça bantoğlu ve Recep Erkan admda kendi partt menf?atlerinin icnt> hşmaktadırlar. iki tüccaf, polis tarafindan yakala ettirdikleri tarihi «avunacaklar ve ' 1 d memlekett?ki tarafsiz vatandaşlaBelediyedeld huzursuzkomıriakf dG«üncpİerinin Komisyon Af Kanunu rın bu harpVpt edeceVlerdir dı«ında luk hâdiselere sebep oldu İle ilgÜİ tefsire lütum Ancak hellS olan vâkıalar tun Baştaralı 1 incı larrtır: Vafcilelerinden istifa edenler îmar olmadigına karar verdl YükseV Spçim Kurulu. referanMudürü Rüknettin Güney ve Da Ba* t»r*fı 1 inci sfthifede nışma SorUştufma Barosu Müdü da bir sarahat bulunmamasına mu dumdan edindigi tecrühevte, secim neticelprinin ke«!n olarak 10 rü Vehbi Yüreklidir. Her iki denden asftSı alınamıvrrati ftkrinvirde de dirayetle vazifesini yap kabil bu nevi para cezalarının in" mış olan Belediye Reis Muavini zibati rhahiyetleri icabı olarak 113 dedir Bu ' m «rfln dahi neticeleri Avni Delsü, Belediye âVukatlıgına sayıh kanünun 7 nci maddesinin almak icin «aîlanacak Benig vâatanmış, yerine Beşiktaş Kayma ilk fıkrası »ümulü içınde kaldıkla «ita imkânları ve kütüklerin vekamı Yusuf Yakupoğlu getirilmiş n cihetle affa tâbi bulunmadıkla. niden revityonu gibi hususUnh tir. Bu tayin üzerine Avni Delsü n ve mezkur 7 nci maddenin 2 nci teminini serektirmektedir Belediye Reisihe istifasını vermiş fıkraMnın inzibati mahiyetteki paMillt Birlik KomtteM. bu av?atir. Reis istifanın henüz eline gel ra ceralarına taalluk etmedifti sa. ma kadar hîr karara varmıs d*Bilmediğini »öylemi»tır. rahaten anlasılmakta bulunduğun dir. Secim tarihinin 8 veya 15 ekim Istifanın kabul edilecefi tahmin dan yoruma mahal olmdığına ka 61ma«ı*ı i^tiyenler meveüttur. rar verildi.» edilmektedir. C.H P.. davranmını vann belli edecektir Ancak çoKurllufun 8 ekini savunaoaŞı ileri sürülmektedir. Diğer partiler. Meeliste ve dısanda 15 ekim üzerinde durmaktadırlar Ru partüere göre. seçimleri daha erkene almak icin bir Be»iktas'ın Vişnezade mahal lesinin Spor Cad. Abacı Lâtif sosehep yoktur ve tarihin 15 ekim kağında 689 «da 16 parsel numarah 160.80 metrekare nesahai olmasıy'la, propaganda süre^inin sathiyeli kirgir apartıraanin % 60 hissesi aşağıda yazılı şartlar uzamasından faydalanmak imkânı dairesinde ve 4947 sayıh hükümlerine gore (30) gün müd'ietle tah n " 1 olacaktır = 1 pu kaydı ve ımaı dutttmuna göre satışa çıkarılm.ştır. Bakanlar Rflrnlunnn toplantısı DURUMU: Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) MihMeabih gariymenkul, Be«iktas, Vişnezade mahallesinde Bakanlar Kurulu bu sabah saat Spor «ddesi Abacı Lfitif iokak taki Ar Yapı isimli ve 115 M2 9.30 dan 13 (Ki e kadar Başbakan uierine insa edilmi? 6 kattan müteşekkil betonarme karkas bıYardımc.sı fahri özdilek'in baçnadır. Binaya çift kanatlj demir bir kapıdan girilmektedjr. İlk kanlıeında toplanmıştır. gıriş antresi mermer döşemelidir. Bodruma inen metdiven 11 Bugünkü toplantıda, yarınki Ku adet olup dökme mozayiktir. Bodrum holu de karo nıozayıktir. rucu Meclis toplantısında hüküBu holden daha asagıya inen bir merdivetıle bir kortrtora «,ıkıl metın seçim tarihi hakkındaki maktadır. Bn koriıJoT üzerinde katlann kömürlükleri tnevcutörüjü tesbit edilmiştir tur. Sızan haberlere gBre hüküoıet, Bodrum kata girildiğınde karo mozayık döşemelı bir hole seçimlerin 8 ekim tarihinde yapıleirilmtrirtedir. Holün «ol tarafında bir koridor mevcut olup bu ma'inı istemektedir. Hükümet, 15 korido'ra iki kapı açılmaktadır Bu kapılardan birincisi mutfaga ekimde seçimler yapıldığı takdiraçılmakta olup muttakta fayans kaplı bir teıgâh mevcuttur. de \>ir çok mahıurlann meydana Ikinci kapı alattıtka fayan* h*U taşh bir helâ kapısıdır. Kogeleceğini ileH sürmektedir. Bu ridorun gonu bir hol gibl genişlemekte ve buraya üç kapı açılmahzurlann basır.da seçim netîcemaktadır. Bunlalfd«B bir tarıeri içerisinde şofben, gönnne banerinin ilârıı meseleçi vardır. Niyo ve fayans lavabosu buhınan bir banyo dairesidir. Di?er iki tekim Anayasanın halk oyuna suoda ahssp dösemeli olup ark» cepheye bakan odalardır. Bu odanulmasmın sonuçları ancak altı lardan balkona çıkılöısktadır ve aynca arka b«hc*ye *eçit efln sonra belli olmuş ve Yüksek raevcnttur. Bodruea kat giris holünün «afe tarafında i*f biri Seçim Kurulu tarafindan ise 11 5andık odası olmak üzere iki oda mevcuttur. Dığer oda ön cepgün Sonra resmen açıklanmıştır. heye bakmaktadır. Bu kat Ahmet Ceylân'm icannda olup kirası 200 TL. dır. Hükümet, milletvekilleri seçimi Zemin Irata apartımao girisholüntien 6 adet mermer basale Cumhurivet Senatosu üyelerimakla çıkılmaktadiT. Taksimat itibariyle bodtum katm synı nin secimlerinin avni jtünde yaoıolup Hayri Fırncıoğlu'nun icarındadır ve kirası 240 TL. dır. acaftını bu durumu dikfcate alarak seçim netîcelerinin halk 6vu Birind katft 16 adet mozayik basamakla çıkılmaktadır neticelerinflen daha peç belli OlaTaksîmat itibariyle zemin katm aynı olup Sn cepheye bakan bir cağmdan Seçimlerin 8 ekim tarioda yerîne apartımana girişten dolayı zemin katta mevçut olhinde yapılmasmı istemektedir. mıyan bir fazla odaeı vardır. Bu kat Yusuf Berdan'ın icannda olup kirası 325 TL. dır. Bilindifi Sîbi 157 rayıh kanuna gCre seçimlerin katî neticeleri tkinci kata 16 adet mozayik basamakla çıkılmaktadır. Takahndıktan bes eün tonra Türklye simat iübsriyle birinci katıfl «y aı olup « 0 TL. ya Behiç HatneBüyük Millet Meclîsi ilk toplantıdaroğlunun icanndadır. sını yaparait Tkincl Cumhurivetin Üçuncu katta borçlulardau Alaeddin Saygı «turmakta ve ilk Cılmhıi'baskanını seçecektir. kat, taksimat itibariyle birinci katın aynıdır. Dördüncü yani çekme kata 16 adet mozayik basamakla ç;kı!maktadır. Bu kata girildiiınde karo moravik bir hole girilAskere alınan ltse mezunmektedir. Sol tarafta bir oda mevcuttur. Daha eolda ikmci bir lannın polis olmalafl oda olup bu odadan srka taraft» ikinci bir hole çıkılmaktadır. Bu ikinci hol üzerinde mutfak ve banyo daireleri mevcuttur. nzalarına bırakıldı Kirası 200 TL. dır. BMtftt«h I ıncı kahiteilp Binad» havagaıı, elektrik ve su mevcuttur. Beşiktas Tapu Sicil Muhafjrlığının 23/10/959 tarihli kayıt «ucker.di nzalarına» bırakıldı ve retinden anlaşıldığı üzere üst bodrum 1 No.lu ve zemin kat 2 NoJu boylece teklifin birinci mürakeresi daireler Alaeddin Saygı ve üççüncü kat 5 No. lu daire tsmet tatnamlandı Daha gonra gundeHikmet Saygı ve birinci kat 3 Ko. lu ve çatı katl B fto. lu min diğef tnaddelerine t ^ d i ve daireler Atillâ Kemal Atasoy ve ikinci kat 4 No. lu daire N>ekseriyet kalmadığmdan otururna ciye Atasoy lehlerine şahs^ Irttfftk hakkı tesis edilmiştir. son verildi. lmar Müdürlüğünun 5543 aayı ve 9 mart 1960 tarihli lmar durumu ile belirttiği üzere bu mahalde istimlâk bahîs mevzuu olmakla beraber Mmdilik program dışmda mütalea edilnıektedîr Müddeabih gayrimenlraîün imar durumu, inşa tarzı, mevkii, miktarı m«saha>ı, natcil vasıtalanna olan yakınlığı. halihazırda alım satıtn piyasasınm arzettigi hususiyet ve fiyat takdırine müessir bilumum vasıflar gözönunde tutularak, emjalinin alım satım rmyieîne göre keşıf sırâsırıueki kıytnetinin, arsamn ve binamn cema'an (5O0 000 TL.> BEŞ YÜZ BİN LİRA ve *% 60 hisseye sahip olan borçlulara ait kısmın değerinin 3 bilirkişi tarafindan (300 000 TL.) ÜÇ YÜZ BÎN LİRA olarak takdir edilmistir. Kurucu Meclis bügün Türkiye Vakıflar Bankası Taksim ŞnİMsîmleıı: BattarBfı 1 İnci »»hlfede si artık imklnıız hale geldi» demis ve «adece konsolosluklann cnuhafaza edileceğini açıklamıthr Ayrıca, Güvenllk Konseyinin bü ak$am veya en geç yarin sabah toplanacatını Smit eniğint belirtmi»fir. Tünus topçu«unun Bifcerte'yi koruyan ' Fransız birlikleH ve askeri karargâhlar Bzerine ate$ açması üzerine. tepkili Fransıı avel ve bombardıman uçaklarımn himayesindeki Pransız paraşütçü birlikleri de bazı hedeflere taarruz etmiştıı" Fransız uçaklan da makinelitüfek ateşi açmıî ve roketler atmıştır Taraflann verdigi zayiat Bizerte şehrı içinde de yer yer çârpışmalar olmüstur 30.000 kadar Tunuslu nümayişçi, «Yaşasm Burgıba», «Bizerte için ölmeğe hazınz^ ve ıMerhleketimizden bir par. çayı sömürgpcllerin ellerinde bırakmax\zi dive bağırarak Bizerte denız üssünün kumandanı Amiral Amman'ın karargâhı üzerine yürü müştür. Taskın nümayiseilerin «t)âSıl> emîrlerini dinlemeyip karargâhı tehdit eteneleri üzerine, Fran«ı/.lar ateş açarak kalabahgı püskürtmü'şlerdır Bizerte'nin Tunuslu sivil valisi Amiral Ammen'a 61ü ve varahlann toplanması için bir «ate? kes» müütarekesi teklif «tmiç«e de. kabul olunmamıştjr. Amman. sadece askerler «ate» kes» mütarekesı yapabileceğini belirtrniçtir Ayrıea. Tunus askerlerinin Bizerte'de çocuk ve kadmlan kendilerlne siper etmekten vazgeçmelerını ıstemiştır. Avnca daha bir çok kesimlerde sayı«ız münferit hSdiseler olmuş, ölenlere ve varâlanSnlara tesadüf edılmiçtir. Burgiba, basın töplantısında, Tu nuslulann sıvıl ve asker olarak kav.plannı 33 olarak açıklamıştır. Burgiba ayrıca. «Sidi Ahmet Garına gondermis eldujumuz 130 kisilık bir askeri birligimizin Fransızların tecavüzlerine kurban gitmış olmalanndan endişe ediyoruz. Çünku Sidi Ahmet Garı, dün geeedenberi Frarmzların hava hücumlariyle altüst olmustUr» demiçtir. Amiral Amman'ın kararSâhından da. Fransız tayiatı 1 i ve 3 yaralı olarak açıklanmıştır. Gene aynı karargâhtan. Bizerte açıklannda 3 Fransız harb femiiinin devriye gezmekte oldugu açıklanmıştır. Fransız jet avcı ve bombardıman uçaklan, biri uçak taşıyıcısı olan bu 3 harb gemisinin birinden havalanmaktadır. Fransa. Bizerte'yi takviye maksadıyle Cezayirin Bonne gehrinde hazır vaziyette bekliyen 1.500 kijilik bir paraşütçü kuvetifti derhal Tunusâ gonflermiştir. Tunus Fransa ile Ankarada vukubulan münasebetlerini kestifeci bir kaza da l«urruxa «eçmişlenür. Fr«o»ız retml çevreleri, Biıerte'deki Tunus kayıplannı 100 ölü olarak tahmin etmektedirler. Ay n c i tO kadar funuslu da eıiı alın miîtır Fransızlar da 3 ölü v»rmış lerdir. Halbuki Burgiba, 33 Tunus lunun öldüğünü ve 130 undan da haber alınam*dı|mı ileri sürrruijtü. öte yftndan Am»rika, Fransız ve Tunus hükümetlerinden, arularındaki düşmtsnlığı vakit geçirmeden son* erdirmelerini talep etmiştir. Beyaz Saray söözcüsü, «Taraflann silâhlara sjrilmak yerine, müslihane müzaker»ler yoluyla bir hal çaresine varmalannı temenni ede riz» sekhnde konu$muştur. Fransa Savunma Bjkanhğı çev relerinden öğrenildiğin e göre, Fran sızlar zayiatı, bu sabah muhasara çemberini perçalamak üzere birkac yarma harektinde bulunduklan sırada Tunutlularla aralarmda patluk ver*n çttih çârpışmalar Eira«ırda vermislerdir. Ankara 20 (Telefonla) Bugun Tıp Fakültesi Radyoloji kısmmda ıhrflal yuzünden, fecı bir kaza olmuş Ve Dr. Alp Reel adlnda bir asistan 5 dakika < :ar ölüm devresine girmiş Vt .uuelivatı yapa cak doktor bulunmadığından Birinci dihılıyede bir çakı ile am*liy»t edilfniçtır. Radyoloji kısmında bir hastasının rontgenını almakta olan Dr. Alp Reel fcullandığı 1930 model ve 50.000 Voltâj!» maklnedett çıkar» akım yuzunden derhjl düşmü* ve ölüm devresine girmlçtır. Sağlık Bakanhğınca kullanılmasına izın verilmıyen bu makinanın kullanılması 1 T modellhin de eskım 9O nesi için kullamlmayışt b« kazayı yaratmıtşır. Müteakiben kazayı haber alan Dr. Ahm Uzunâlımoğlu kalbe » saj ve ayrıca sun'î solum yapmıssa da bir sonu alamayınca Dahiliye Kliniği Başhekiminden izin alarak kalbe bir çakı ile cerrahî müdahaleyi yapmıştır. Daha sonra Dr. Güngör Çakırgilln de yârdımı ile Defıbrilâtör denilen bir âletle hastayı komadan çıkarmışlardır. Gayrimenkol Satış llânı İstanbal Dokızınou İcra Memurluğundan p JnihMlesinin Asıklar ve Çaylak sokaklannda kâin Mki: 11 MÜ. 9, yeni: 19, 7, Taj: 19 v« 9 kapı 515 ada 13 parselde mukayyet 1/5000 mikyaslı Beyoğlu nâzım plânda iskân sahasmda kalmakta olup nirtmi aydınhk bırakıldıktan sonra 8.50 Inetre irtıfa 12 parseldeki bina irtifama göre verilmekte ve bitisik nızam, civan gibi saçak parapet v« "/o33 çatı meylinde inşaata müsaade edilen ve halihazır durumu itibariyle Taksim Feridiye Câddesi üzerindeki Âşıklar ve Çaylak sokaklannın birleştiği kösıede 19 9 Taj kapı numarah kârgir bmaya Çaylak sokağından 19 numarah kapıdan zemin katina girildikte : Giriş kapısı çıft kahath camekânh demir karjı olup iki basamakla inilen zemini çini mozaık döseli antreden cemekânh kafı Üe geçilmekte ve bir sofada karsılıklı iki oda ve camekânh bölmeden bodrum katına inilen kârgir basamakh raerdivıeni »ttlunan V* bodrum katta : Zemıni mozaik ufak ta*hkta «minı çini alafranga küVetli kırlk nıermer kurnalı çini duvarlı hamam ve merdiven altı ve önde zemini kınk çimentolu ÂSlklar Bo*a£ırıa çlkllan tek kanath 9 numarayı taşıyan kapı, odünluk ve tashktan 3 basamakla inilen remini çini döşeli içinde kileri bulunan fayans eviyeli ^ini tezgâhh ve ocakh ve davlumbazlı ahçap raflı mutfak; zemin kattaki sofadan camekânh bölmeden ahşap basamakh merdivenle 1 înci kata çıkılmakta ve merdîven başından camekân bölmeli sofada karsılıklı 2 oda ve »oîadan bölmeli zemini çini fayans tebekhkh eviyeli ahşap rafh ufak mutfak mahalh ve yanında zemini çini alafranga bir helâ; 1 inci kattaki sofaden ahsap basamakh merdivenle 2 nci kata çıkılmakta ve merdiven başında ahsap bölmeli sofada karsıhkh iki oda; 2 nci kattaki sofadan ahsap merdivenle 3 üncü kata çıkıldıkta: Zemini çini döseli ahçap tarabıonlu ve asma dolaplı fayans tabaklikh eviyeli mutfak ve içinde zemini çini mermer kurnalı alafranga küvetli ve termosifonlu hamam ve yanda zemini beton kârgir duvar korkuluklu terası olup beden duvarlan kârgir, dahill kısmı ahsap çatı alafranga kiremitie ortülü ve ahsap kısımlan yağh boyah olduğu gibi 1 ve 2 nci katta gSmme balkonlan bulunan elektrik, terkos ve havagazı tesisatını müstemil 47.75 M2. miktanndaki ve 75.000,00 TL. muhammen kıymetindeki Tapü kaydına «före dükkanı olan ve halen yukarıdaki evsaftaki klrgir evin hissedarlan arasında taksimi kabil olmadığından ?Uyuun izalesi »uretiyle tamamının sahlmasına karar verllmi*tir. Karar dairesinde îttanbul Adliye Sarayı zemin kat koridoruftda 26/8/1M1 cuma gunü taat 11 de açık artırma usuliyle aatılacağı, artırma şartnamesi Metnuriyetimİzde herkesin görüp okuyabilertfi sekilde l/B/1981 tarihınden itibaren 1961/152 dosya humarasıyle açık buluhdurulacağı, artırraaya istirak etmek istiyenlerin artırma saatihdeh önce muhammen kıymetin *A7JS u nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubünun tedfye ve tevdil mecburi olup artırma esnasında teminat kabul edilmiyeeeği, ipotek sahibi alacakhlarla irtifak hakkı cahiplerihin gayrimerıkül Üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu 11in tarihlnden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte Memuriyetimize bildirmelerl, aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça pâranin paylaştmlmaeından hariç kalacaklan, tayin olunan »amanda gayrimenkul üç defa nida olunduktan tonra en çok »rtıtitna ihale edileceği, ancak artınlan b*del muhammen kıymetin Oo75 ini bulmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak üı«re on gfln tonfay» mütesadüf 4/9/1961 tarihinde pazartesi günd aynı yer ve saatte yapılacak IMnci artırmada paray* çevHlmesi Ve paylastınlması maSraflan mecmuundan fazlaya çıkmak »artiyle en çok artırana ihale edilecegl, böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmayıp satıs talebinin düşürülece|i, gayrımenkul kendisıne ihale olunan kimse derhal Veya verilecek mehil içinde ihale bedt>li ve tellaliye rüsumunu vermezıe ihale kararı feshedilerek kendinden önce en yflksek teklifre bulunan kımse arzettiği bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz ve bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkanlarak en çok artırana ihale edileceği, iki ihale arasındaki fark ve geçen günlerih H5 ten hesapianacak faiz ve difer ztrarlar hükme hacet kalmaksıtth ilk alıcıdart tahsil olunacafı, artırmaya iştirak edenlerin artırma şartnamesini okunau*, lüıumlu maİumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad' ve itibar olunaeaklan, daha fatla malumat «Imnk isUyenlerin yatıh dosya hümaramızla Memuriyetimİ7e müracaatlan ilân olunur. (Basın 3332/2197) Köksal ve Okan'm beyanatlan Bastaratı I inci sahifede tekrar gözden geçireceğı söylen. mektedır. Ne dersiniz? Osman Köksal: Grev konusunda bugüne kadar Komited e her hangı bir şey konuşmadık. Sezai Okan: Anayasa bundan böyle antidemokratik hiçbir kanu nun çıkmiması için en asil bir bayrağımızdır. Grev tasarısının da antidemokratik olamıyacağı mu. hakkaktır Böyle bir ?eyin söylen mesi Anayasayı gölgeler. Anayasa kamu dücenini bozmıyacak bir tarida grevi kabul etmiştir. Bu gi bi iddialar tekrar Anayasa üzerinde mühakaşaları baflatır. Sual: Seçimleri müteakıp 14 1* rin tekrar yurda dötmelerinin gag lanacağı söylenmektedir Ne dersi niz? Osman Köksal: Şimdilik böyle bir meSele yöktur. Komite içinde bu konu da müzakere mevzuu ol. mamıştır. Takdir edersiniz ki bizim de bu konuda konusma yetkl. miz yoktur. Sual: tnönfl !ç politikada en mü him meselenin huzur ve emniyet oldugunu s3ylei!i. Sizin bu konuda gorüşünüz nedir? Osman Köksal: Bizim M.B.K. olarak tek arzumuz cemiyetin mu vazeneli bir hâle gelmesidir. Biz ce huzurun başı kin ve garezin or tadan kalkmasıdır. Sezai Okan: thtilâlin yapılmasındaki muhtelif sebeplerde n birisi d e cemiyette huzur, güven ve karsılıklı sevgi ve saygıyı temin etmek idi. Ana fikrinde bu inanca sahıp M.B.K £7 mayıs «abahından bugüne kadar geçen 14 ay fcarfında kontrolunda bulundurduğu ic ranın idare mekanizmasma inandığı bu yapıcı fikri benimsetmiştir. Bu güne kadar W»renin başında ve içinde tarafgirlik *den vehele kfe ve garaze mebni fclip yoljin yol casuna tesadüf edildiğini iddia et mek pek iyımser bir «förüg defil. dir. Kanaatindeyim Bu tarafsız idare, zamanımıtda, yani en g*ç 29 Ekim 1961 ki genel seçimlerin nihayet bulacağı bu tarihe kadar mutlak Olarak böyle devam edecek tir. Seçimlerden gonra ise Anayasa teminatı ve siyasi partilerin memleketsever üstün anlayışlan sayesinde de bu durumun kolay. lıkla devam ettirilebilecek inanç ve temennisindeyim. Sual: Seçimleri müteakıp Sena törlüfü mü yoksa Orduya dönüşü mü tercih edecek^intz? Osman Köksal: Henüı bu konuda bir dü«ünme fırsatını bulama. dım. Durumumu zaman tayin edecektir Sezai Okan: 27 Mayıs sabahın. dan itibaren aslî vazifesıne devam eden Türk Silâhlı Kuvvetleri ih til&lin gâye ve hedefine ulaşabilmesi için ferekli siyasî faaliyet.' lerde bulunmak üzere kendi bün yesinden tescil etmiş olduğu M. B K. ni siyasi mümessiller olarak varifeli bırakmıstır. Türk mil letine ve onun şerefli ordusuna ya ktaır siyasi faaliyetlerini bugüne kadar geliştlrmiş ve secimlere ka dar bu varifesini pürürsüz bir sede devam ettirmek niyet ve azminde olan bir M.B.K. üyesi olartk bfltün arzu Ve i!>tivakım« raf men \ olitikanın içine girmiş bir •sker sıfati île ord\ıya dönemîye. c*|iwi ötüntS ile aeıklamak *nee buriyetindeyim. Çünkü Türk Ordu su tarihi boyunca politikaya bul»«mamış tertemiz ve pırlanta gi bi ışiîdıyan bir karakter taşımaktadır. Senatör olup olmıyacağım husu suna gelince, bu konu üttrinde milletçe tasvip g6r*n ve milletin rnah olan Anayasa ^erinde yeni. den bir münakaçft mevzuu açmıya yetkili oîmâdığım için anemk o büyük eserin ışığı altında bundan sonra da memleket hitmetine devam edeceğım tabiîdir. Mnammer Şüpheyi celbeden dolarlan polis kontrol edecek Baş tarfı ı inci tahifede göndermelerını. yakında faaliyete geçecek olan Polis Laboratuvirındaki mukayese mikroskopunda inceliyecekleririi bildirmiştir. Alman malı olan mukayes«li mik roskopta, kalpazanhk işlerinden başka Imza ve mühür sahteciliğı de derhal görülmektedir. Yetkililerin Verdikleri bilgiye göre, bftnkalar bu aletle teçhiz edildikleri takdirde, ayrıca bır mütehassısa ihtiyaç göstermeksızin, sık sık müsahede edilen sahte imzah çek olaylarına da mâni olabileceklerdir. Sâbıklarla İlgili 1523 yolsucluk dosyası Bas Urtfı 1 inci Mhifede şahsı savunmasını yapecaktır. Bu arada sanık mılletvekillerının avukatlan hazırladıkları müşterek savunma metnini örfl îdare ilgiliierinin nezaretinde tab'ettirmektedirler. 300 sanığın savunmasını ihtıva eden ve 100 kadar avukatın im*asını tasıyan ve müşterek metnın, duruşmaların süresini bir hayli azaJtacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan Yüksek Boruşturma Kurulunun, sanıklara ait muhtelif yolsuzluklar hakkında hazırladığı 1583 dosya ile ilgili vesıkalardan bazıları dum'en itibaren Milli Bırlik Komıtcsı trtibat Bürpsu tarafından basına verilmeğe başlânmıştır. trtibat Burosu tarafından verilen bUfiie göM» Celil Bayar, gerçek değ>rı 8500 lira olan 4 adet yarıs atını 90 000 lıra bedelle Çıfteler Harasına b»Skı yaparak satmıştır. Menderesin de, değeri 10.500 lira olan 10 atı aynı sekilde ve 185.000 lira karsıhğı Devlet harasına sattığı ifade ölunmugtür. Bayar'm ayrıca Çe*me'deki evini değerlendirmek içitı Çesme Plâjevleri Kooperatifini kurdurdugu ve bu kooperatife Ziraat Cahkası kanaliyle usulsüz krediler »jtırdığı öne sürülmüştür. Bu 1523 dosya, Yassısâft ^luruşmaları bittikten sonra Yüksek A, dalet Divanı tarafindan incelenecektir. SON DAKİKA Fransız Mıllî Meclisinin dün geceki fevkalâde oturumunda, Ba?bakan Debre Bizerte olaylan hak kında izahat vermistlr. Drtre'ye gore, Fransa Tunus'a bir «ates kes» andlaşmjsına varılması için derhal görüşmelere başlanmasını tal»p eden bir nota göndermistir. Debre. Bizerte meselesini Tunuslularla müzakerey« hazır olduklarını açıklımış, .fakat Bizerte deniz üssünün, Transa vey» Hür Dünyanm emaiyetine aykın sekilde istîmaline asla mügaade etm«yiz» demiştir. Debre'nîn Uâve ;ttiklerin e bakılırsa, Fransıılur iadece topçu atesiyle değil, ajTH •amanda diğer otomatik silahlart» KENTAkümülâtör, Akü kutusu vemalzemelerisanayii Fabrika: 4.levcnt karşısı ağara : HalasHrgazl ead 47 ırtije tst. Tel:47 61 29 Birsene garantilidir. MiiNHAl ACENTFUKUR VFRiLMCKTCDiR IL • 7460/3201 Inşaat LNŞAATÇ1LARIN NASARI DlKKAtİNfe betonarme demirinde */» 30 kadar tasarruf etmek ıstiyorsanız : Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısı Bas tarafı 1 inci sahifede Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Ula«tı«na Bakanı Orhan Mersinlı «Kars demir>olu en geç ekim ayına kadar bitecektir. Böy. lelikle Do£unu n kar ve kıçı bundan gonra nakliyata tesir etmiye. cektir» demiştir. Millî Eğitım Bâkanı Ahmet Tah takılıç, bir basın meosubunun C.K.M.P ile ilgili bir soru sora. bilır mıyiz? demesi üzerine «Ben şımdi Milli Eğitim Bakanhfı ile meşgulüm. par* ile ugraBimyorum» demiştir. «Seçimlerden evvel Bakanlık va zifesinden ayrılıp aynlmıyacağı» sorusunu ise «Seçimlerden evvel stifa edıp etmiyeceğim belli değil. Her halde seçimlerden evrel ba hususta hükümet bir karar alaeık tır » Şeklinde cevaplandırmıştır Daha sonra Bakanlığım ilgilendi. ren fconular üzerinde basın mensuplarma izahat veren Milli Egî. tim Bakanı Tahtakıltç suinlan söy lemîstır: «Pu yıt öğretmen ofcullarına tki ouçuk misli öfrenci fchrıacaktır. Öğrettnefllerin faıla ders ücretlerinı 11 Hraya çıkaran bir kanuh tasansı Bak*hlı$nnıt taarfındin hazırlanarak Hükümete Veriîmîş bulunmaktadır. Bu kanun önümüz deki günleröe Bakanlar Kurulunda görüşülecektir.» STİGMA'ya müracaat ediniı. Telefon : î l 14 ?« ÎL: 7364 J185 Bir polis karakolu tecavüze uğradı (BntaraTı I ıncı saütfedet Giresunlu tarafindan döYülmüş ve olaya müdahalede bulunan bekçi sanıklan yakalamıstır. Karakola 60 metre mesarede Ahmet birdenbire bıçagım çekerek bekcinin üzerine yürümü», bekçi kenara çekilince de iki kardtş karanhk sokağa dalarak ortadan kaybolmuslardır. Bu sırada karakolun civahna biriken kalabalığa gizlenen iki kardes 30 metre mesafeden karakoîu taea tutmuf, camlanm kırmışlardır. Olayı bastırmak için kalabakğın arasına dalan Komiser Muavini Erol Tîrli, sırtına yediği sert bir cismin tesiriyle bayılmış, polisler sokağı tutarak havaya ateş etmislerdir. öte yandan olaydan haberdar edilen Emniyet Müdürü Emrealp beraberinde Çevik Gruptan 50 polîsle birlikte Yeşiltepeye felerek semtin etrafını aanmştır. Sanık Mehmet Kara ile, kendilerine yardım edip poliıe tecavüze yeltenen İbrahim Akın, Mehmet Yavuz ve Kâzım Aksar yakalanmıŞlardır. Polis ekipleri firar eden Ahmedi araıaaktadır. öte yandan Yedikule Ermeni Hastahaoesin* kald.nlan Komiser Muavini Erol Tirli'nin »ıhhi durumu iyidir. lıışaaf llânı T.C, Ziraaf Bankası Umum Müdürlüğünden: Kapah zarf ile eksiltmeye konan is : 1 Aftkara Yenişehir Atatürk Bulvaîındaki Çube binasının tâdil ve dekorasyon işidir. 2 tlk keşif tutarı (240.083,97) liradır. 3 Eksiltme 4 agustos cuma günü saat 16. da Ankara'da Umum Müdürlük binasmda toplanan tnsaat İhale Komisjonunda yapılacaktır. 4 Bu i?e ait eksiltme dosyası Ankara'da ln»aat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi eksiltmeye iştirak «debilecekler bu dosyayı (25) lira mukabilinde Ankara'da înşaat Müdürlügünden sattn alabilirler. Eksiltmeye iştirak için dosya satın ahnması ve ahndıSınm makbutla tevsiki garttır. 5 İnşaatm mühim kısmmı dekorasyon ışlerı teşkil ettiği için isteklilerih aynı evsaî ve şartlan hâiz ve aynı büyüklükte bir işi yapHil? olduklanna dair belge ibraz etmeleri lâzımdır. d Isteklilerin resmî taül ve bayram günleri hariç, ihale gününden üç gfln evvel Ankara'da Bankamı* tnsaat Müdürlüfüne müracaatla yeterlik belgeleri almalan şarttır. 7 Postada olacak gecikmelerden dölayl istekli bir hak iddia edemez. 8 İhale 2490 sayıh Kanuna tâbi olmayıp Banka ihaleyi yapıp yapmamak vtya tercih hakkını muhafaza etmekte serbesttir. (Basm 3326.A.12211/2193) SATIS ŞARTLARI: 1 Satış «çık arttırma ile ve 4947 layılı kanunun 17 nci maddesi hükümleri dairesinde, 21/8/961 pazartesi günü, saat 10 dan 11,30 a kadar, Şubemiz binasmda yapılacaktır. 2 Ahcı çıkmadığı veya verilen bedel takdir olunan kıymetin % 75 ini bulmadı^ı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak çartiyîe, arthnna süresi 10 gun daha urttıhr. tlk arttırmao'a teklif *6Hm bedel takdir edilen kıymettfl » 75 ini , % bulduğu vevahut 10 unru Sl/8/961 perşembe günü saat 10 dan 11.30 a k*dar yap?l»cak ikinci arttırmada tekhf edileft bedel ^947 sayıh kpnunun 17 nci maddesinde yazılı hadler dfthilinde bulunduga tak/U'dR, iıç rtefa bağırıldıktan softta, gayMrtenkul ısteklisine ihale ediıeee.ktir. Aksi halde, mezkur m.i3âe fiükümleri dairesintfe ıslem vapılacaktır 3 Arttirraava gırenler. tahmin edilen değerin ° o 7^ u nis/ petınde teminat nkçesi vpreceklerdir. Satış pesin para iledir. tstenıldığinde 20 gun Kaâfir süre verilebilir. Dellâlıye resmi ve binkmiş versıler satıs Oârasınâan ödetrecek ve tapu harcmı alıcı verecektir 4 Satıs parası zamanında ödenmezse. îcra ve îflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereği yapılacak ve ahcı fiyat eksikliğinden .«orumlu bulunacaktır. 5 Bankadan baska ıpotek sahıbı alacakhl^rla diŞer iîgıliler, bu m«l üıerindekı haklarını, faiz ve masraflar için ileri sürdüklen, belgelenyle birlikte 15 gün içinde Bank&ya bildirmelidırler Aksı halde haklan tapu sicilivle sabit olmadıkça, satış para^ımn ülestırılmesıne gıremıyeceklerdir. Ö Şartnamede ya^ılı Jıülriimler dıwnda kal*n hususlsırda, 4947 sayılı kanun ile ÎCTS ve tflâs Kanufıu hükümleti daıresinde muamele yapılacaktır. 7 ŞartMMieyı bu günden başhyarak, Kankamızıo 980/34 numarah *wya«nda feıkes görebiHr îsteklilenn, bu t»rthwn ıtibaren satış çartiannı göTraüs ve kabul etmiş »ayıiacakları ılân olunur. (Basm S386/2198) Deıtizcilik Bankası T.A.O. HaKç Tersanesi MHıikn I Cinsl L A N Miktarı MüdürlüğüiKİen: f>mirAti Satilaesk malveme Paakrlık gun ve ıa«ti Erzuram Nümsne Hastahanesi Bastabipl5?inden: Tutarı Muv. Teminat Lira Kr. Lıra Kr. Çeşitli ilâç ve sıhhî malzeme 110 Kalem 126626 45 9722 00 Çeşitli Tıbbî âlet ve cihaz 52 » 77090 00 5782 00 Hastahanemizin 1961 mali yılı ihtiyacından olan yukarda yazılı 110 kalem ilâç ve sıhhî malzeme ile 52 kalem cerrahî tıbbi âlet v e cihazlar 18.7.1961 tarihınden itibaren 15 gun müddetle (capah zarf asulile eksiltmeye konulmuştur. 1 Ihaleleri 8.8.1961 tarihine rastiayan sâh pünü sabah saat 11 de hastahane başhekimlik odaymda müterelckıl komisyon tara. fından ayrı ayrı yapılacaktır 2 îlSç Ve tıbbî filâta tâlip olanlar evrakı musbıtelerıyle birlikte teklif mektuplannı ayrı ayrı olmak üzere yukarda şösfceriîen tahmin fîyatlannın tüfnü üzerinden tenzilât vapmak «urefîyle ihale saatından bir saat evvel ko¥ni*Vonu mahsu^una vermelert \eya posta ile göndermeleri. 3 Bu işe ait tefeffuath listeler ve şartnam«ler tstanbul An. kafa Sağhk MüdSrlüklerınde ve Erzurumda Hastane idare me murluğunda her gün mesai «aatleri dahilınde gorüîebılır 4 Tostada vâki olacak frecikmeSen bir hak talep edılemı. yeceği, tftliplerin belli gün ve saatte teklif mektuplanm ko. baçkanlıgına vermeleri.îlân olunur (Basın 3411)'220". Cüneş ziyalanna karşı DVitaminli Beş Vita. zeytinyafı, salçt, Takriben 4 Aguıtos 1981 cuooa günü TL. saat 14 peynir v.s. tenelrtleri 1235 Adet Bos ertak, patates. sofan Takriben 4 Agustos 1981 ctnta v« un çuvallan 895 Adet 111İ8 TL. saat 15^6 Yukanda yazılı boş tenekelerle bo« çn\allar tersanemizde satılacaktır. tstekliler her is g&trâ saat 912 ve 1417 arafc» toalzeme servi sine müracaatle bos tefteke \e çuvallan ve şartnameyi görebilirler. îstenilen vesikaları ibraz etmiyenler pazarhğa giremezler. thale tarihınden 24 saat sonra vâki olacak müracaatler nazarı ıtibare alınmaz. Tersanemiz ihaleyî yapıp yapmamakta serbesttir. Basın 2215 Blendax Kretntertni ktrilamnız cildinizi yumuşaVferaVe'ıve yanm«5mı önler. M.S.B. İstanbul Sirkeci Denıirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom. Başk, hğından: Aşağıda cıns ve miktarı yazılı yakacak 46 'A Kom^jöftda" göfüiebUiîs Tahmîni CiM Mıkatrı Tutarı Lira kr Linyıt komurü 56.179 Ton 4.999 93 pazarlik us«)ü ite satm almacaktır. Şartnamesi K temın*îı Lira kf. 750 00 Pazarlik gün ve saati 24 temmuz 1961 pazartesi 10/00 (1M0 BMBH 3362),/21«6 İL 7458/220*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle