20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Temmnz 1961 DÜNYA Amerika savunma gucunu artırıyor HJ1BERLERİ BİR PAKİKA: Konuşulacak yerde Gazetelertle haberJer: Siynst faaliyet batladı. bnşhyor, başhyacnk, şu tarihtp »erbest. bv. 1erihte yasak. ve i!^... Siyast faaliyeti anladık. Be dogrumt bu ya. biraz da biktık. Ya. ticarî fnaliyettev. mali fanliyetten, iktisadi faaUyetten, ve diğpTÎerinden nc haber? Biz ÖTnrümzü bn «t» lerden gndece Myasiye bağlamış. gidlyoruz Halbuki. bütiin nıe.scle, ger> kclan öteki «is, lerde. Onlardan yanj iae sadece bir U 5 ı s s s s . D N İ K T I B A S L A R njönlerdç sporl» fazlacs mesgtıl olayornm, diyebüirsiniz. Bnnun ıhi sebebi var: Biri;>i, halkıtoızın spora kar Yazan: F.B.İ. Dîrektörü J, EDGAR HOUVER «! gösterdiği alâka. Bütün dünya •I » • • böyle. Spor yirminci asnn sihirli Milyonlara satılan Geçen yaz bir akşam, Chicago' zümrelere mensuptular. Çoğu o bir mevzuu.. da bir parkta. vaîları onbeşle on kula gitmiyordu. Kurdukları çe fntbolcndatı. uıılyonlar satan spor sekiz aras: beç delikanlı, iki aile te, çevrelerini teşkil eden düjman eazeteMne kadar, milyonları toplıyan bir olimpiyat oyunurtdan, miU ye fecı şekilde tecavüz ettiler. dünyaya karjı bannaklarıydı. Kennedy, 3 Dışişleri Bakanının Paris'te yapacağı toplantıda, Kruçef in We^t, devamlı tehditlere ve ko yonları ilgilendiren bir rakete kaTecavüz ettiklcri kadmların kocaları olan iki erkeği beyzbol sopa vulmalara rağmen, çete ile temas dar her sey bn dinamik mevzua Berlin'i boğmağa kalkışması halinde Washington ile Londra ve Paris'in. lariyle dövüp sustah bıçaklarla ta kalmağa devam etti. Çete efra kıymet ve tnevki vermektedir. Türkiyeniıı cn hüyük gazetelerl. yaraladıktan ve soyduktan sonra, dmdan birı tevkif edilecek olursa, harbî göze alıp almıyacağının kararlaştırılacağım açıkladı beş haydut kadınlara saldırdılar. cnahkemeye o da beraber gidiyor tirajlannın biiyuk bir kısmını gpoWashington, artan SovKadınların ikisi de gebe idi. Biri du. Yavaş yavav. West, hâkimler ra borclu oldnklarını daima kabnl Washington, 20 (a,a.) Amerika olarak kalmasmda ısrar etmekte deki müttefikleriyle müzakerelere yet tehditleri karşısında nin. biri bir buçuk, öteki üç ya le ve polislerle ilgisi olduğu gö etmişlerdir. Onnn için ben de ara Cumhurbaşkam Kennedy dün gece dir. Yeni milletlerarası anlaçnıala girişmeye hazırdır.» alınacak tedbirler konuş.nda bulunan çocuklanmn gözü rüldü. Üstelik bu adam. geceli sıra borada spordan bahsedersetn tertip ettiği basın konferansında, ra dâvet etmekte fakat mevcut anKennedy, «Sovyetlerın Bati Bersunda NATO müttefikleönünde, iki kadının da ırzına geç gündüzlü, öğüt vermeğe ve hizhos eöriirsünüz nmarım. Zaten öm Sovyet Başbakanı Kruçef'ten, Ber laşmaları ihlâl etmektedir. Yeni linin serbest şehir haline getirilmet etmeğe amade. herkesin em rfimfin en az 50 senesini bu eevtiler. riyle istişarelere lin politikasını yeniden gözden ge den bazı teminatlar vadetmekte fa rnesi hakkındaki tekliflerıne temas daya harcamıs bir adamım. Kadmlardan biri verdiiğ ifade rinde idi. çinnesini ve Almanya meselesine kat eski terninatlarına güvenilemi la. «Bir şrhir kendisine serbest şebaşhyacak * de şöyle demiştı: Nihayet. çete efradı birer birer banşçı bir hal sekli bulunması için yeceğini meydana koymaktadır.» hir denilmekle berbest olmaz. Bir Washington, 20 (a.a.) Amerika Batı devletleriyle beraber çalışma• Bıçağı gırtlagınıa dayadılar, gelip kendisinden medet ummağa Amerikanın Sesi radyostj yayınCumhurbaşkanı bütün Almanya' serbest şehir ve barı.şçı hir anlaşCumhurbaşkanı Kennedy dün gesını istemiştir. karşı koyarsam çoçuklarımı öldü başladılar. V/est. icabında ödünç larınıi) ba^ında ve sonnnda belliya şamil barış anlaşması imzalan ma imzalanıakla otomatikman yace yüksek askeri miişavirleri ile receklerini söyliyerek beni tehdit para buluyor. hastalık halinde, ev baslı ana haberleri tekrarlar. Son Kennedy, «Diplomasinin başarıyaptığı bir toplantıda, Sovyet teh sızlığa uğraması halinde Batı Ber ması hakkındaki Batı görüşünü ratılmaz. Milyonlarca insanın ha Sebep, kahvenin sahipleriııin ettiler. Yalvardık, yumuşatmağa halkının yardım ihtiyacı halinde günlerde bitmis olan ve bir nevi yatına ve hürriyetine ters bir şe Ankaralı Metin diye tanınan ditleri karşısmda Amerikan savun lini savunmak için gerekli askeri tekrarlamış ve demiştir ki : çalıştık, fakat sözlerimize kulak imdada koşuyordu. West, korudu tenis olimpiyadı sayılan çünkii « Amerika, bütün Alman hal kilde tesir eden bir barış anlaşması ma gücünün artınlraası meselesini hazırhklara hız vermeyi istihdaf sabıkalının dostıına lâf bile asmadılar. ğu bu gençlerin hareketlerini ta tenis olimpiyat programına dabil kının serbestçe izhar edeceği arzu barış getirmez. Üç büyük devletin incelemiştir. atm.ış olnıaları eden tavsiyelerini gelecek hafta Bu delikanlıların her birine, ır kip ediyor. kendilerini yapıcı bir değildir W>mbledon'dakî Dawis larına uygun ve bütün Alman top ciddi taahhütlerine ters bir şekilBaşkan, gelecek salı günü yapa çinde Kongreye sunacağını» söyleza tecavüz suçundan alttnış beş faaliyete doğru götürecek herhan knpası müsabskalannm o gfinkfı ^ şamil bir anlaşmaya de tesir eden bir barış anlaşması cağı konuşma ile Amerikan halkı miş ve «gelecek salı günü bir ko raklanna Bir kadına laf atma yüzünden sene ceza verildi. Hükmü veren gi birer ilgilerini gözden kaçırmı neticelerini daima tneselâ: Berlin varmak için tkinci Dünya Harbin barış sağlamaz» demi?tir. na bu konuda bilgi verecektir. nusma yaparak Berlin buhranı ve hakkında Rns notası, Kuveyt meüç otomobille bir kahveyi basan hâkim, bu genç canavarlann şart yordu. Beyaz Saray basın sözcüsü Pier onu takip edecek günler zarfında Günün birinde, aradığı çareyi selfsi gibi ana haherler sranna 15 kişi, kahveyi harap ettikten son h olarak asla serbest bırakılmare Salinger, bugunkü toplantı hak Amerikan halkınm ne gibi adımlar malarını tavsiye etti. ' buldu. Haftada bir kaç defa» bu Mkar. Çünkü bfitfin dünya bnnnnra kaymışlardır. kında «Başkan ve müşavirleri, sa atması lâzım geldiğini söyliyeceğiAmerika'nın her tarafında, dü genç serseriler. civarda askerin l s »lâkalıdır. AnKaralı Metin diye tanılan savunma programı mevzuundaki in ni» de açıklamıştır. bıkalının dostuna bir kaç gün pedüz bir cürüm salgınına uğra talimhane olarak kullandığı bir celemelerini tamamladılar» demişCumhurbaşkanı, «gelecek ayın sessiz sedasız, önce iddiaya göre Kasımpaçada mış delikanlılar tarafından, bu meydana gidiyor. tir. Bir ayıp çey yapıvordnk. BerftIk günlerinde Paris'te toplanacak talicnleri ket tstanbul Valisi önledi. FntbolEmincami sukağında kahvecilik tüılü hayvanca tecavüz hareket dalgın daîgın, yapılan Salinger, Amerika için mütaakıp olan üç Batılı Dışişleri Bakanının görmek kor seyrediyorlardı. West, gençleri ko «a Metin ltalyaya giderken, trmiryapan Hurşit Ç'ukur ile Recep Çe lerine girişildiğini adnnm NATO müttefikleriyle isti ele alacakları en raühim meselebi lâf atmışlard;r. kunç bir şey. Cinayet vak'alarmı, nuşturdu ve onlann, mutlak inti deki askerlik snbesi: şarelerde bulunmak olacağını söy nin Almanyada girişilecek muhtelemiş ve bu istişarelerin normal mel bir harekât karşısında 9 gün askerligini eksik yaptıBuna ?ınırlenen Ankarah Metin, sadiznı tezahürlerini, rakip çete zam içinde bir takım hareketler Batı diplomatik kanallardan yapılacagı ttifakının durumu olacaktır» deyanına aldıcı diğer arkada.vlariy ler arasında kavga hikâyelerini, yapılmasını sağlıyan bu askerî di fına dair ihbar var. diye tel ceknı da ilâve etmiştir. le birlikte üç taksi ile akşam ü gazetelerde büyük puntolarla her sipline karşı son derece büyük say tnis. Polis de pasaport i?ini dnrmiş ve bu mühim dâva i!e birükte gı duyduklarını farketti. Demek dormus. Hattâ bîr aksam gazeteAmerikanın dördüncü atom zeri kahvenin önüne çelmiçler, gün okumaktayız. Kruçef'in Batı Berlini boğmaya Kaliforniya'da onsekiz yaşında ki bu çocuklara, bir faaliyet saha st bir kanş pnntoln harflerie «Mf. denizaltm vazifeye başladı kalkışması halinde Batı devletleiçeride bulunan kahvenin sahipleİngiltere ile Amerika, Rub yayla çıkmaza saplanan nükrini dövdükten sonra ne kadar bir güzel san'atlar öğrencisi. kitap sı bulmak imkânı vardı. Onlar, o tin tevkif edildi» diye bir de yanCharlerton (Güney Karolina), 20 rinin bir harbi göze alıp almıyacalear deneıııelerin durdutulması meselesini Birleşmiş ;ı ve Kruçefin bu hareketinin Bacam. çerçeve, kahve fincanı, çay parası tedarik etmek için ihtiyar zamana kadar hiç görmedikleri lıs manşet çekmiş. (AP) Amerikanın atomla müteMilletlere götiirnıek için müracaat ettiler bardafı. tabak. gazoz şişesi var?a ları soyuyordıı.. Kendisine ihtiyar bir şeyi. şuur dı?ı aramakta idiŞimdi bnrada duralım. B«n «Meharrik dördüncü denizaltısı Theo ının teslim olması veya topyekun lar taunu adını takmışlardı. Yaş lcr. Bu görmedikleri, erişemedikhepsini kırmışlardır. dore Roosevelt, devriye görevini nüklear bir harbe sürüklenmesi atin» in ttalyaya satılmasinı tasvip lı insanlara karşı giriştiği teca leri şev büyüklcrinin ilgisi ve tasWashington 20 (Washington Bü men gızlı yeraltı nüklear deneifa etmek üzere Charleston lima ra'sında bir seçim yapılmasına yol etmedim; çünkü bizde bn kadar Olaya el koyan polis ekipleri. vüzler kendisine 70 dolar para ge vibi idi. açıp açmıyacağı sorulannın da ce romuzdan) Aşağı yukarı 3 sene meleri yapt;klarına dair şüphelere nından denize açılmıstır. parlamış olan bn coeuk orada «Ssanıklardan Mahmut Karadayı. tirmişti. Bu zavallılardan ilki bu West. devlet anbarlarından, ıs114 metre boyundaki atom deniz vaplandınlması gerekeceğini ilâve kadar önce, dünya efkârı umu vc Amerikan gazetelerinin haber şoför Ömer Demircan ve Emrulnecektir. Bnrada da Galatasaray etmiştir. miyesinden gelen tazyike ce\ ap ve ikazlarına rağnıen mevcuttur, lah Doğ.anı yakalamışlardır. An tecavüzler sonunda öldü. Genç kartaya çıkanlmı? üniformalar te kulübü bir hayli sarsılacaktır. Yaaltısı 16 nüklear harb baslıkh gühaydut. ifadesinde, hiç utanmadan darik etti. Harb miğferlerini koKennedy, «Kruçef'in Berlin üze olarak, Amerika nüklear deneme hem de kuvvetlidir. dumlü mermi tle mücehhez bulun ni tas verinde ağırdır. Üstellk ben karalı Metin yakalandıktan sonra yu cnaviye ve beyaza boyattı. rindeki Sovyet taahhütlerini Doğu lere tek taraflı olarak ara ver îngiliz mılletvekillerinden Denis diğer sanıklar da tesbit cdilerek şunu söylemişti: maktadır. fntbolnn yüzde yüz bir ekip, bi thtiyarları seçiyordum. çün Trampeteler ve borular buldu. TeDenizaltı çarşamba günü gizli e Almariyaya devretmek hususunda mişti. Böyle hareket etmişti, zira, Healey, dün Londrada verdiği be yakalanacaklardır. naenalevh rnhî bağlılık oynnn olkü kcndilerini müdafaa edemiyor rakki çabuk elde edildi. Ç«te naki teklifi Batı Berlin'de yaşıyan nötralist diplomatlar Amerikayı, yanatta şöyle demiştir: mirle denize «çılmıştır. du&una innadığım için nerede •îinde îken bn cencler tnptuluğu, lardı. 2,330,000 kişinin hürriyetini tehdit tazyikın meşju olduğuna inandırAmerikanın diğer üç atom denizlnrsa olsnn knlüp ve memleket «Gerek Rusyanın. gerekse etmektedir» demiş ve Amerika Hü mışlardı. Bir çok Amerikalı dipKugün. Birleşik Amerikada. hır tâbi bulunduğu sert disiplini saaltısı aynı silâhlarla mücehhez ohağlannin jevsemesinl ho» ?örKızıl Çinin nüklear denemelerin sızlık suçuyla tevkif edilenlerin yesinde başarı kazanmıştı, Aynı larak halen denizlerde devriye do kümetinin Batı Berlinin hürriyeti lomat o zamandan öteye, böyle devamını arzuladığına bizleri inan mem. Ingilizlerin simdiye kadar ni savunmak için girişmiş olduğu bir hareketin isabetini şüphe ile yüzde ellisini gençlcr teşkil et disiplih. şimdi onların askerî tiplaşmaktadır. Denizaltılardaki Polamillî veya temsilî takımlannda bir dıracak sebepler gittikçe artmakmektedir. Araba hırszlığı vak'a te bir talim görerek iyiye doğru ris güdümlü mermileri bir ihbar taahhütlerine sadık olduğunu be karşılaaıışlardı. Nüklear deneme tadır. Hem de yakın bir istikbaltek yabancı oyrnıcn oynattıklarisağlıyacaktı. larında. gençlerin nispeti yüzde tekemmül etmesini halinde kullanılmak üzere hazır irtmiştir. lere ara verilmesini talep edenna rastladınu mı? Halbuki fntboKennedy şöyle devam etmiştir : lerin ekseriyetinin komünist cep de. Rusya ve Kızıl Çin, nefreti sltmış bejtir. SiUhlı tecavüz. ırza Crte efrsd:. yavaş yavaş. aralarınvariyettedir. ln da, profesyonelliği de onlar i« Kruçef'in Berlin konusunda heler olduklan açıkça teşhis edi üzerlerinden uzaklaştırmak için jeçme. adam öldürme gibi daha d'ak'i kavgalardan ve kiilhanbeycat etmislerdir. tevdi ettiği muhtıra banştan bah len ve dünyanın hassas bölgele nüklear denemelere ilk defa dekendilerini ağır suçlara gelince, gençlerin bu liklerden varseçtiler. setmekte fakat aynı zamanda ba rindeki tazyik gruplan oldukla vam etmeğe başlaması için AmeBStfin bnna rağnen bernelmllel suclara ijtiraki nispeti, Eİtgide tamamiyle askeri talimlere verdirikayı tahrike uğraşmaktadırlar. rışı yoketme tehdidini de ihtiva rını ileri lrr. Zamanla. spor toplulukların bir klâsa flnni?ı ve bn vasfiyle artmaktadır. sürmüşlerdir. Tazyik Kruçef bizzat ve resmen, Amerika etmektedir. Almanyadaki anormal mokavele Sayıları henüz pck az bir takım da. hattâ televizyonda gözükür ol bir ttalvan kulübüyle gruplan Amerikan ve İngiliz nük. ara verme karannı 'bozar bozmaz duruma son verdirmekten bahsetimzalamıs olan bir Türk oynncnfedakâr adamlar, «enelerden beri dular lear denemelerini takbih ediyprmekte fakat aynı zamanda Almanbir seri yeni Sovyet nüklear silâOrtaköy açıklarında demirli bu bu cephede mücadele etmektedir. •nnnn herhangi bir sebeple taahOnların bu başarısı. rakip çeteyanın anormal şekilde bölünmüş lar, fakat Sovyet nüklear dene hını denemeye başlayacağını açık lunan bir Amerikan şilepinin sudnrnn» Bunlar. k^men profesyonel kıs lerin gıptesini celbetmişti. Aynı büdfinfi ifa edemlreeek meleri hakkında sükutu muhafalaoııstır. Kruçef, nüklear silâhla varisi ile 2 nci kaptanma bıçak mrn gönüllü olarak. bütün zaman mahallede, onlara benzer daha bas düsmesi, yani ttalyaya gidememeza ediyorlardt. rın harb zamanından ziyade sulh çeken gemici savcılığa teslim edil larını veya bir kısım vakitlerini ka gruplar doğdu. Eskiden onye 8İ memleket hesabına rezalet olnr. O zamandan bu yana Amerika zamamnda müessir olduğunu. her miştir. dn. Çünkü bn çocnk bir hafta evbu işe hasrediyorlar. di ayrı çete halinde bulunan dört ve îngiltere, nüklear denemeleri r.aman için ve Batılı rakiplerinWeschester şilepinin tayfaların Amerika çocuk kulüpleri gibi, vüz kiri de onlara katıldı. Mahal vel memleketten cıkraif ve tekrar Yunanistan, Sovyetlerin Berdevamlı şekilde yasaklamağa ha den daha iyi anlamıştır.» dan Harry Snyder evvelki gece kadın ve erkek keşşaf teşkilâtları lede bir Gencler kulübü açıldı. dSnmfijtü. tiT olduğuna dair Rusyadan bir lin buhranı ile birlikte BalNüklear denemlerin yasaklanCemiyet ve ıpor ahlâkı bizde teminat koparmak için gayret sar ması meselesinin boyte bir zemin sarhos bir vaziyette gemiye dön gîbi kurumlarla ve bunlara ben Delikanl.lar. fazla enerjilerini çekanlarda da bir gerginlik müş, geminin süvarisi Yngvar zer daha başka teşekküllerle meş fjitli spor faaliyetlerine harcamıya pek çek eksikliklerin haaretini cck fedegeljıişlerdir. Cenevredeki nük üzerinde Birleşmiş Milletler önüzemini hazırlanması tlrecek hale gcldiğlnden «Melear denemeleri yasaklama kon ne getirilmesi, nötralistlere ve kü Krantz, bu hareketinin tekerrür gul oluyorlar. Bu teşekküllerin bajladılar. Elişlerine, bilgiye, fotin» aleyhinde de tfirln «işlem» söylemiştir. Sarhoş elde ettikleri sonuçlar ümit veriîhtimalinden ürküyor feransından Amerika ile tngilte çük memleketlere kendi görüşle etmemesini toğrafa ve tiyatroya meraklı ol• re tâvir üzerine tâviz yağdırmıs rini müessir kıloıak için emsalsiz geaıici ile süvari arasındaki mü cidir. Bu memleket gençliği, ken duklarını da yavaş yavaş, kendi ler yapıldı ve yapthyor. Bn «efer nakaşanın büyüdüğü sırada 2 nci disine fırsat verilecek olursa. doğde biriai çocnjnn Mkerllgini 9 Atina, 30 (a.a.) Türk ve Yunan Colombus (Ohio), 20 (AP) tır. Sovyetler kısmı küllisini redüklerinden keşfetmeğe başlamışkaptan Frederick C. Wilson da rudan doğruya şerefiyle ilgili bu gün eksik yaptığını ihbar etmifGenel Kurmay Başkanlariyle NA Kanser hastahğını ortadan kaldır detmişler ve hattâ Cenevre Kon bir fırsat olacaktır. lardı. Çeteler artık dağılıyordu. olaya müdahale etmiştir. Dojrn, efri bir aakerlik «nbesin* TO"nun Güneydoğu Kuvvetleri Ko mak veya hiç olmazsa alt edebil feransının ilk safhalarında varılan durumun hakkında gelecektir. Kulüp idarecileri, ana ve babalarmutanı General Harry Storch'un is mek için Ohio Cezaevinde bulu bazı ihzari andlasmaları da, sonCesaret verici bazı misaller var l sıkı teması muhafaza ediyorlar, bSyle bir ihbar geldl mi, adanıni Bir müddet sonrg elinde bir et a nan 24 gönüllü mahkuma canlı radan tammamazlığa gelmislerdir. tirakiyle bugün Aleksandropolis'te bıçağı ile döneh tayfa Harry, sü dır. Ikinci Cihan Harbini takip rocuklarının sahip olduklan isti yakanna yapışıyorlaT. Evvelâ höykanserli hücreler aşılanmıştır. bir toplantı yapılmıştır. varisi ile 2 nci kaptanının üzerine eden ilk sekiz sene içinde Ken datlardan yana onlan övüyorlar, le bîr ihbar dogrn mndnr? TahklŞimdi îngiltere ve Amerika, Mos Mahkumlardan her birine, iki ilâ eyaletin, Louiseville'de, bu çocuklann istikballerine karsı ki lâzım relmeı mi? Değilse bnnn yürümüşse de bu hareketine mâni tucky öğrenildiğine göre, toplantıda kovaya gönderdikleri sert notalarihbar edene bir «cereme» çektirolunmuştur. Dün sabah süvari gençler tarafından işlenen cürüm ilgilerini tahrike çalışıyorlardı. üç askeri şef, milletlerarası duru beş milyon canlı kanserli hücre da Sovyet taktiklerini resmen mek icabetmes ml? Yngvar, genıide hapsettiği tayfa ler, yüzde 61 nispetinde artmıştı. mun vahimleşmesi halinde Balkan a$ılanmı;tır. • Büyüklerin övütleri ve teşvikle«sabotaj» olarak vasıflandırmış Aşıdan önce mahkumlarm kanı Ben, bir Imzasız ihbar yfizflnden lar sektöründe almaeak tedbirler bulunuyorlar. Ayrıca, nüklear de Şirketler, safi hasılatlarının sından dâvacı olduğunu bildirmiş Fakat aynı devre zarfında. şehrin ri sayesinde, elbirliğiyle çalışmaalınmıştır. Bu kan hücreler aşılanen kötü şöhretli ve en fakir ma ları sayesinde bu delikanhlardan 4 ay easnslnk snphesivle takibe ng konusunu ele almışlardır. necnelerin yasaklanması çıkmazı yüzde 25 ini işçi ve memurla ve polise teslim etmiştir. dıktan bir müddet sonra alınacak ramıstım. Bilirim büyfik mllletityi haber alan Yunan çevrelerine kanla mukayese edilecek ve insan nın Birleşmiş Milletler Genel KuPolis. yaptığı soruşturma sonu hallelerinden birjnde bu nispet bir çoğu okulun yolunu tutmuştu. rına dağıtacak min, ne küçük fertleri oldugnnflrulunun eylulde başlayacak mügore, Yunan Hükümeti, konuşulan organizasmasının cunda hazırladığı evrakla birlikte yüzde elli iki azalmıştı. Çivarda Okula gitmiyenler bîrer zenaate bu hücrelere Resmî devlet tasarrntlan aslâ « meseleler arasında Sovyetler Bir karşi ne şeklide reaksiyon göste taakıp mutad yıllık toplantısının Harry'yi geç vakit «avcılığa ver hiç bir yeni fabrika açılmış değil kapılandılar. orta öğrenimlerini di, halkın hayat seviyesi yüksel kulübün kütüphanesinde, geceleri ftahsî infiallerin tesiri altmda tsgündemine konulması için müraKahire, 20 (AP) Cumhurbaş miştir. lığinin Berlin buhraniyle birlikte receği anlaşılacaktır. memişti, gençlerin sayısı azalma çalışarak tamamladılar. Büyükle hakknk etmemeli ve bSyle bir «an caatlerini yapmışlardır. Bunun kanı Nâsır. Birleşik Arap CumhuBalkanlarda da yeni bir gerginlik Mahkumlarla yapmış olduğu bir mıştı, ikametgâh şartları düzel rin gerçekten ilgilendikleri her nın doğmann» mahal bmkmsmszemini hazırlaması ihtimali karşı konuşmada Kanser Araştırmalan mânası, nüklear denemelerin de riyetinde sosyalist, demokratik ve Emanullah Çelebi'nin bir memişti. Bir tek yeni unsur var bölgede, bu sahada büyük ilerle lıdır sında duyduğu endiseleri izhar et Enstitüsü doktorlarından Chester vamlı şekilde yasaklanması mese kooperatifçi bir cemiyetin meydadı. Bir Gençler kulübü açılmıştı. meler ka;."dedilmiştir. * * * lesinin, nötralistlere ve bilhassa na gelebilmesine yardım etmesi miştir. oğlu dünyaya geldi Southam «Bu deneyin hakikl ve 3 sene önce en yüksek perdeden için yeni kararnameler çıkarmıştır. NewYork eyaletinde bir basks Sn derdi bvyfldfi.. Auatfoln kjtam mânası, birkaç safhada anlaIzcilik de, tesvik edîldiği takdirİlk kararnamede Şirketler idare Ankaıa, 20 (CumhuriyetTeleks) şehrin kötü şöhretli bir aıahallehaykıran Asya memleketlerine yısında her efln bir çok abvneler, şılabilecektir» demiştir. iadesidir. Aaıerikan resmî şahsi meclislerinin 7 âzadan fazla üyeye Millî Birlik Komitesi üyesi Kur sinde, bu ceşit kulüplerden biri de, gençleri islah bakımmdan fay snsnr kaldıklannı ve ra verilecf24 mahkümdan yedisine daha dalı bir hareket olduğunu da gö»yetleri, «Aynı zamanda» demek sahip olamıyacakları ve bu üyeler may Bnb. Emanullah Çelebi ile eşi nin açılışınffan bes sene sonra, fi resmen ilân edflen natlerin 1 önce de kanserli hücre aşılanmış, tedirler, «Asya Afrika memle den birinin işçileri, diğerinin de Saniye Çelebi'nin dün gece bir er gençler tarafından Islenen suçlar termektedir. Bir zamanlar, East çinde ve dısında bir daatla ra selfakat bunların organizması kanserHarlem'de, «uç işliyenler, Newmemurları temsil etmesinin şart kek evlâtları dünyaya gelmiştir. ketleri, nüklear denemelerin yayüzde seksen nispetinde »z«lmı? medigini ban» haber verrrorlar. li hücreleri kabul etmemişti. York'un herhangi mahallesine naolduğu, işçi ve memur temsilcileCUMHl'RtYET Ana babay bulunuyordu. Ben de tdareye müracaat edin! diBu sefer yapılan deneyde, orga saklanması meselesini, sulh yapıcı rinin gizli oylama ile seçilecekleri zaran iki misli faala idi. Gençlerta tebrik eder, yavruya uzun ömürler 575 tane gençlik kulübünün ye nasihat ediyornm; ama bn t? nizmanın muhtelif kanser tipleri bir teşkilât olan Birleşmis Millet belirtilmektedir teşkil ettikleri çeteler, altı hekleri Komünist blokun en vahim temenni ederiz. 600,000 delikanhyı topladığı 383 seböyle gitmez. Bv derdi esasından ne reaksiyonu incelenecektir. Ikinci kararnamede, Müdürler tardan daha geniş olan bu bölgemaruz kaldığı su hirde aynı netieeler kendinî göshalletmek lâzım. Gel gelelrm biz însanı tehdit eden üç bellibaşlı tecavüzlerine Heyeti, îdare Meclisi veya benzer de, etrafı susa durdurcnuslardı. terdi. de bîr îdare sikıstı mı ilk isi pakanser tipi, yani cilt ile vücudun sırada yeniden kuvvetlendirmek teşekküllerde istihdam edilenlerin İzci te?kilâtı idarecileri buraya kullanabilmek imkânına Bu sistemin sayısız bısarıları ravı, acretî, bedfli arttırmak. Btı Bruxelles 20 (a.a.) İsrael, al sathı, bezler ve yumuşak hücre üzere senelik maaşlarının 5000 Mısır liraV EF A T yerleştiler. Önce en kuvvetli çetevardır. Ikinci Cihan Harbinin sosefer de snya zam etmek îstiyorhlar Avrurssı memleketlerine res lerde görülen kanser tiplerinden sahip olacaklardır.> sını geçemiyeceği belirtilmektedir. nin elebaşısı olan onsekiz yasında Dul Bayan MersPdes Sahaknunda, Chicago'nun bir mahallesî larmıs. Açıkça söyltiyonnn. tnen teklifte bulunarak, Müşterek ilki, daha önceki safhalarda ve şüSon bir kararnamede ise şirketyan ve evlâtları Varujan ve Aoıerikan resmî şahsiyetlerine bir delikanhyı iıciliğe ısındırdıl'azara almması için müzakere mullü bir şekilde tecrübe edilmişti. âdeta bir muharebe meydanı ha1 tstanbnlnn su î?i dfvlelin lerin safi hasılatlarının yüzde 75 Sllva. Bay ve Bayan Armenak göre, dünya efkârı umumiyesini lar. Az sonra, onbir mensubu buDr. Southam, bütün kanser tip;.çılmasını istemiştir. Urael hüküline gelmişti. Gençlerin kurduklayardımı olmadan balledilemez. Sahakyan ve evlâtları, esi. son derece ilgilendiren böyle me inin hisse sahiplerine, yüzde 25 lunan bu çete. kendini hemcînsine nıeti, altı Batı Avrııpa hükümeti lerinin kabili mukayese olup olman çeteler bu mahallede kanlı ar2 tstanbtılda «n pahahdir. B^r h^halan ve hüyükbabalan selelerde nötralistler ve küçük inin de işçi ve memurlara dağıtılayardıma hasreden bir izci bölüğu ne (Eah Almanya. Frsnsa, îtalyj dığını ve birbirlerine tesir edip cağı belirtilmiştir. bedeler yapıyorlardı. Kadmların, daha zam yapılamaz. Bay ONNİK Sahakyan'ın devletler sadece rakam kalabahğı haline gelmişti. ve Benelux memleketleri"» ve etmediklerini öğrenmek istemektegece olsun gündüz olsun, sokağa 3 Böyle bir zam ve fiyat k»vpfat cttigini tnessürle büdiriritibariyle değil, fakat pratik olaBirleşik Amerika'da 150 den faz rannı vermeye ceçicî beledive ida E.ıu\elles'dfcki Müşterek Pazar dır. Ayrıca organizmanın kansere çıkmaları tehlikeliydi. Hele bir ler. Cenaze merasimi y a n n k i karşı muafiyet kesbedip etmiyece rak da Birleşmiş Milletlere hâtcra Komisyonuna sunduğu bir cumartesi günü 22 Temmuz 1961 çocuğu, eline para verip bakkale la polis servisi izci bölüklerinl hi resi »alâhîyetli değildir. Ancak, sekim olmaktadir. Eğer nüklear demavesi altmda bulundurmaktadır. çiml» iş basına eeleff muhtırj ile bu isteğini bildirmiş ği meselesi de tetkik edilmektedir. ?aat 14 te Bpyoğlu Balıkpazan göndermeğe imkân yoktu. ldi nemelerin yasaklanması arzusu îc1 Dr. Southam «Gönüllü mahü ç Horan Ermeni klüsesinde tir. Muh.tir.ida. hazırhk görüşmeOn sene, türlü sosyal cemiyet Bazı polîsler de bilfiil izcilerin mfclisi karar vçrpbilii ten ve samimiyse, nütralistler ve bazılarında gelecek ıiTa olunacağı ilân olunur. leri sırasında altı memleket baş kumlardan baîindadır. Bizler F. B. t. de, meler, bu çeteleri yola getirmeğe uğ4 Devift nasıl bîr küçük devletler o zaman komütşbu ilân dâvetiye yertne v kfntleripe bir tsrael heyeti gön senelerde kanserin gelişmesi bekraştı. fakat müspet bir netice ah murlanmızm yüzde ellisînden faz litikasi eii<lfi or*a. Wr de «1 pnii Seul, 20 (a,a.) Getıera! Fak kaimdir. lenebilir Eğer bu mahkumlardan nistlerin rızasım da sağlayacak rlerilerek Vunanistan'la imzalanan namadı. Nihayet, 1935 de, bir Genç lasınm e«lri izciler olmasiyle ifti tikası rttmfü v »nyn Hah? ra Çung Hi. Yüksek Millî Konseyin Taziyet ziyaretlerinden lratişiddetlî tepkiyi göstermelidirler, Hnlaşnıjıya ben?er bir anlaşma ira hiç biri kanser olmazsa, hakikaler kulübü sorumlusu, Richard har ederiz, h»la>ıdirtnak de$î'. nr na edilmefi rica olunur. Nüklear denecnelerin yasaklan eski Başkanı Çang Do Young ile ?a!anmasi imkânlarının arjştınl tçn bir şey elde etmiş sayılacağız» Cenaze tsleri Servtsi Amerika'da, hiç bir gençlik te dır. Çönkn «n «a61ı£ın ( West ijrali biri, bu çetelerden en 44 subayın, ihtilâl aleyhinde bir demiştir. ması müzakereleri yapılırsa, öması t«klifindp de buhınulmaktaBECİDYAN tehlikelilerinin toplandıgı bilârdo sekkülü, âsı gençler için hususi bir nemli bir deneme sahası meydana komplo tertiplemek suçundan pek T»l: 44 12 29 48 f» 98 dır. yakında bir askerî mahkeme tarasalonlarma ve büvetlere devamt program yapmış değildir. KatanÎT. • T4S4 22!*> getirecektir. Meselenin Birleşmiş başladi. Aylarca müddet bu rteli dıklan başarmm snrı, dostluklat=ra<?) hukümeti, muhtırasında Yemen'de îlk defa olarak Milletl»re getirilmesi için girişi fından yargılanacaklarını söylemiş, aynca eski Basbakan Çang Myon tsraei'in altı Avrupt memlçketi kanlıların rihnİTîi ineeledi, onlan rrnı ve yetişkin insan olarak teclen AngloAmerikan teşebbüsü, ile diğer 11 kişinin de kotnünizm petro! aranmasına gençlerin i!e olan sıki iktisadi baeları Ü7edinledi. kendileriyle sohbet etme rübelerini, ideallerici Amerikanm nükîear denemelers taraitarı faaliyet göstermek SUÇUD V E F A T ALENİTEŞEKKÜR nrıde ısrarla durmakta. tsrael diş çareleri aradi. Kolay bir ij değil emrine vermelerinde ve dîsiplinli başlandı müîakereîer başlatnadan önce de dan yine bir askerî raahkeme huDu! Bayan Bayguhi Zot bir doguın neticesind*lîcarttinin yüzde 30 u:nj Müsîerçk di bu. Delikanlüar. draısatik ih bir hayattan doğan zevkî onlarda ran, Du! Bsyan Adrin» ZakarTae* (Yemen) 20. (a.a.l Ye vam etmeoıek azmine delil sayıl zuruna çıkarıla.eaklarmı îlâve et*=şimi v = o?!umu bize kazandı< Parır memİPketİTi il= tîcaretin tilâflsrla biribirinden aynlmıj yaratmış olmalanndadır. maktadır. Böyle bir temayül, Sov mistir. yan. Bay ve Bayan Kerork men'de ilk defa olarak bugıin pet teskil ettiŞii! belirtm^ktedır. Karakaşyati vc «vlâHsn. Bay yetlerin ara vera» vaadine ralT !T TP ' ro! aranmasına başlanmıştır. «MeBu 11 kişiden altı veya yedisinin Eazı Bru^elle? çevrelerindç j?e ve BaTan Garbl» TahtnİByan com Oil» Amerikan Şirketimn Çang Myon kabinesinin bakanları \» pviâd?. çok »evgiü eti. evy Dr. hunun aynı zamsndj rsazik bir siHudeyde şehrinin 55 kilometre ku IJc!'. kardeşi ve bacanaklan Porteklz yabancı gazete= oîduğu tahtmn edilmektedir, va?i mesele olduğu. altılarla Arap DÖNMEZERV zeyindeki Sivlif limanı yakın!arın General Pak Çung Hi, 15 ağusmemleketleri arasınclaki münaseBay HOVHANNES her türiy ıhtirrıamı «•=iîg«?miypn da giriştiği bu arama faaliyetinin cilerîn Angola'ya girme tosta, yani Güney Korenin bağunheti°rdç thtilâf doğurabileceği haçtah=m^ perşon»?îin*= «OTÎÇUZ ZAKARYANUÎ bugünkü ilk kîsmında Veliahd El sızhğı bayramında, iküdarın sivil mİTsnet ve şükranlarırmn ıblâ'••Fİirtilmektedir (Örücüler Safur hamndı yasağını kaldırdı Bedr de hazır bulunmuştur. idareye devriyle ilgili plâmnı açık ğına i tm manUaturacı) Rektörlerimijden a^iz srkadaşımız ve hocasıiî » Lizbon 20, (a.a.) Porteku Denİ2 byaeağını belirtmiştir. Amerika • rica «Mecom Oil» şerketine bütün kı«a bir hastahk neticesl vefat Ord. Prof. h. c. EMİN ONAT'UÎ { Yemen toprakları ve karasuların aşırı ülkeler Bakanlığı ile Dısiç Güney Kore münaseb«tleri«den de Pttiğlnl •eessürif bildirirter. 'Basın merasimine bizzat iştirak etmek ve çelenk göndermek, » Cerazp merasijnl cumartesi. da petrol arama imtiyazı verilmiş leri Bakanlığı tarafından yayınla bahseden General, bunun her «a23 Temmuz 961 günü saat 15 te nan resmi bir bildiriden anlaşıldı mankinden daha iyi olduğunu söymektup veys telgrafla iştirak etmek «tretiyle acımızı paylssan ^ tir Ferlköy Surp Vartanans Erğma göre, yabancı gazetecüerin lemiştir. muhterem zexrata Üniversitem iz Câmiastnm teşekkürleri arz meni kilicesinde lcra olunacağı Kanadalı beşizlerden Angola'ya girmelerini yasaklıyan (Basın 3409)/2209 olunur. üân olunur. V E F A T karar iptal edilmiştir. Elizabeth Taylor'un plâsbiri ikiz doğurdu tşbu ilân husutl d«vetlye Du! Bayan Bercuhi Günüşen Bildiride «Angola'da durumun Londra 20, (AP) Bir sanayi yerine kaimdir. Quebec (Kanada) 20 (A.P.) memnuniyet verici bir şekilde ge tik anıeliyatı başan ile ve evîâdl, Bay Vi Bayan Zakat f Cenaze Servisl N. ŞABCİYAN çirketi hakkında iftirda bulun Meşhur Kanadalı beşiz kız karGünüşen ve evlâtlan. Bay ve lişmesi karşısında yabancı gazeteTel: 22 65 84 Gece: 71 57 17 mak suçu dolayısiyle Londra'da deşlerden Cecile Langlois, bugün cilerin bu memlekete girmelerine neticelendi Bayan Gültfkln Kafkss ve «?vCumhuriyet 2179 lâ'lan (Almanya). çok epvgili möntoşir «Daily Telegraph» gaze buradaki bir doğum hastahanesin herhangi bir mahzur kalmamıştır» Hollyvvood 20. (AP) Filim yıl eşl, Vıabas». kardeşi ve kaymblteşi Yüksek Mahkeme tarahndan de iki çocuk dünyaya getirmiştir. denilmektedir. dızı Elizabeth Taylor'un boğazın. Cinsi Mıktarı Tah tutarı G. teminatı r^dPrt, piyaFsnın tanınmis oto 280.000 dolar tazminata mahkum daki bir yara izinin izaleEİ içîn ya Takriben üçer kilo gelen bebek'vakasçi?' Yeşil mercimek 55 ton 82500 lira 5325 Lr. Ç edilmiştir. pılan bir plâstik ameliyatmı mülerin ikisi de oğlandır. Kan koBay SÜREN Günüşen'in Kırmi2i mercimek 21 ton 31.500 Lira 2370 Lr. Avukatlar, bu mıktarı n şimdiye canın bundan evvel de îki erkek teakıp sağlık durumunun çok iyi Saçların kepeklenmesini yağlanmasını D OĞU M ^"efatın! derin tpessürlerivlp kadar iftira suçundan dolayı hük çocukları oknuştu. olduğu açıklanmıştır. Yukarıda yazılı iki kalem yiyecek maddesi kapalı rarf usulü dökulmesini öaler bildirirler Cenaze merasimi PERİHAN ATICILAR medilmiş en yüksek tazminat ce Dionne kız kardeşlerden sağ katL 7459/2200 Ameliyat çarşamba günü yapı!. i!e satm alınacaktır. İhalesi 291961 günü saat 11 dedir Evsaf euma 21 temmuz 1961 günü ve Klmva Y. Möhendlsi zası olduğunu belirtmişlerdir. saat 17 de Feriköv Sürp Varmıştır ve bir sözcü Sehhar yıldılan dördü 2 mayısta 27 nci yaşına ve şartları İstanbul Ankara Lv. Âmirliklerinde ve Komisyon tanas Ermfni bilisesınde icra TAHİR ATICILAR ^ zm dört gün içinde hastahaneden Dâva, aynı zamanda îşçi Partîsi basmışlardır. Kız kardeşlerden biBajkanlığında görülebüir. olunacaktır. Bir oğulîarının dünyay^ ', taburcu edileceğini açıklamıştır. Milletvekili olan ve iftiraya uğrı ri 1955 te ölmüştü. Işbu a â a hususi davetrye. İsteklilerin ihale saatino'eiı bir saat evvelinc kadar teklif geldiğhıı akraba ve dostlarıru. ^J yan bir Lâstik şirketinin Başkanı Bu yara izi, yıldızm geçen se. Beşizlerden üçü hâlen evlidir. yerine kaimdir. müjdelcrler. ' j ; ne Londra'da, geçirdiği mektuplarını Komisj^on Baskanlığına vermeleri ilân oulnur John Lewis tarafından «Daily Te. Dördüncüleri Yvonne, bundan bir • ı tehlikçli Cenaze Servisl t)tSAN CEtİL. Turhal 5 legraph» aleyhin e ikame edilmiı müddet evvel bir Katolik Manas1! hastalığın bırakmış olduğu bir u (1054 Baam 3368)/2190 Cumhuriyrt 217 ! ti. İdi. . ' ttrına girmij ve rahıbe olmuştur. ÎL • 7464/9202 Cumhuıjyet ? 2199 atılılar mühim karar arifesinde Amerikanın Berlin görüşü tekrarlandı Genç haydutları nasıl ıslah etmeli Spor işlerine bir bakış 15 kişi bir kahveyi bastılar ^ Bir Doğu Batı ihtilâfımn halli, nötralist veya küçük devletierin oyuna bırakıldı Limanımızdaki bir Amerikan Balkanlar ile alâkalı endişeler «, şiıeninde dün hâdise çıktı Amerikada 24 göniillii mahkuma canlı kanserli hiicre aşılandı 'ın yeni kararnameleri İsrae! Müşterek Pazara alınması icin müracaat etti Güney Kore'de huzursuzluk )o 1 1 eT İstanbnl Teknik Üniversitesi SR! \ «DaUyTelegraph» 280,000 dolarİık tazminat ödiyecek Ağrı As. Sat. Al,fam,Bsk.. iığendan ,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle