11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI Lazio gelecek CtrMHüRtSET 20 Tenunuz 1961 Roena, 19 (Livio Andreotti bildi Bartu 26 temmuzda buraya gele Lazio ile mukavele imzalamağa riyor) Fenerbahçenin en kıy rek Lazıo ile mukavele fcnzalıya kat'î olarak karar verdiği takdircaktır. de Türkiyeden buraya gelirken metli ovunculanndan olan Can Burada bulunan Lazio idarecile kendisine Fenerbahçe kulübü Uri Can'a kendi mallan gözü ile mumî Kaptanı Fikret Kırcan da bakmakta ve oynatamadıklan tak refakat edecek ve burada Lazıo dırde Italya liginin en kuvvetli kulübü ile karşılıkh temaslarda (Mustafa ÎSTEMt) takımlarından birine kiraya vere bulunacaktır. Cok kuvvetli bir ihMETÎN HAREKETTEN ÖN'CE ceklerini belirtmektedirler. timal ile Lazio kulübü Can BarCan Bartu, Lazio'nun 20 ağustos tu'nun transferi ile ilgili olarak SEZON BAŞINDA ta Romada Yugoslav Kızıl Yıldız ağustos ayı içinde Türkiyeye geletakımı ile yapacağı maçta yer a cek ve üç karşılaşma yapacaktır. lacaktır. tspanyollar malOmat toplnyorlar Ispanyanın en meşhur kulüpleLazio'lu idarecıler onumüzdeki günlerde bır reklâm kampanyası rinden olan Barcelona, Atletico açacak ve îtalyan seyircisine Can Madrid ve hattâ Real Madrid, Bartu'yu Türkiyenin en teknik Can Bartu ve Şeref Has için mafutbolcusu olarak takdım edecek lumat istemektedirler. Dün MadPalermo kulübunun Galatasaray« Benı alkışlayan msanlara lâve bu kıynaetli oyuncuyu transfer rid'den buradaki organizatöre gedan transfer ettıği santrfor Metın yık olabilmek ıçın elimden geldiğı Oktay dün saat 12.30 da kalkan bır kadar çahşacağım. Bir gün benı edeceğini mujdeliyecektir. len bir yazıda adı geçen Türk futuçakla Roma'ya hareket etmiştir. alkışlayan seyircilenmın arasında Diğer taraftan bugun buranın bolcularının son durumları hakkın Ankara, 19 (Telefonla) Avrupa Hava alanında futoblcu arkadaş olacağım. Allahaısmarladık deren meşhur spor gazetesi olan «Cor da teferruath bılgı istendiği bildi Kupası Futbol Şampiyonası TaliUrı, Galatasaraylı ıdareciler ve ken butün sporseverlerin dualanrılmektedir. Şehrımızdeki organi matnamesinde yapılan degişlklikrıera Dello Sport» gazetesinde Can kalabalık bîr basın mensubu tara na ihtiyacım olduğunu hissediyoBartu hakkında resimli bir yazı zatör derhal Turkiye ile temasa ten sonra, Millî Futbol Takımımız ftndan uğurlanan Metın kendısıne rum.> geçerek ve Can ile Şerefin en Avrupa Kupası maçlarına dâvet çıkmıştır. gosterılen alâkadan dolayı çok he Bu arada Metin'e bir FenerbabLazio Tfirkiyeve gelecek . son form durumları ile Türk fut edilmıştir. Federasyonca müspet ' vecanlanmış ve iyihklerinızi hiç çeh taraftar bir çiçek hedıye etCan Bartu 26 temmuza kadar J bolundaki mevkilerim öğrenecek karşılanan teklife cevap verilmişbir zaman unutamıyacağım demis miştir. Bu çiçegin içindeki karta tir. tır. başka bir kulup ile anlasmayıp I tir. sunlar yazılmıstır. « Hakikl gporcu Te mert ln»an Harekettnden evvel ssporsever•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIHIIIIO lere bir veda mesajı yollayan de Metin.. Sana hayırlı yolculuklar ve itaJya'da bol şanelar. Senlnle ifğerli futboleumıu şunları söyletihar ediyoruz ve b«raberiz. F«miştır. nerbahceli kapah tribün seyireui Metin Dinç.» Mefin bilhaMa bu hediyeden CAN BARTU çok memnnn olmus ve kendi&U» defalarca tesekkür etmiştir. Palenno'nun yeni santrfonınu Tesisler hakkında eski takım arkadasları ve idarecirin sayısının 380 civannda olaca^ Bruksel, (Hususi) Belçıka 5 Ispanya leri gözrasları ile uğurlamıslarizahat verildi ğı tahmin edılmektedir. futbol otoritelerı 1961 yıhmn 6 B. Almanya d ılk yansının Avrupa klâsmanı 7 Çekoslovak> a Beden Terbiyesi Umum Mudur Profesyonel şampin: tesbit etmişlerdir. Altı ay Muavini dün bir basm toplantısı 8 Yugoslavya zarfında oynanan mılll maçyonlar listesi yaparak ihaleye çıkanlmıs ve çı9 Portekiz larda elde edilen neticelere go kanlacak olan tesisler hakkıoda 10 Hollanda. açıklandı re tesbit edile n bu klâsmanda İzahat vermiştir. sltın devrinin eşiğinde olan ALondra (Hususi) Beynelmi1962 Dünya Futbol Halen 100 ün üzerinde spor yevusturya pek haklı olarak zirlel Boks Birliği Avrupa profesrinin insa edildiğini söyliyen Ukupasını 2000 gazeveye lfiyik görülmüs, gene son yonel şampıyonlann. listesıni mum Miidür Muavini önümüzdeki iki senenin muvaffak takımı nesretmiştir. Bu listede Italya senelerde bu rakamm daha da arteci takip edecek îngiltere ve yeniden dirilmek 3 sampiyonlukla başta bulun tacağını sözlerine ilâve etmi;tir. ıçin muazzam gayretler sarfSantiago, (Hususi) Önu maktadır. 23 temmuz pazar günü Sofyaya Beden Terbiyesi Umum Müdiir eden Macarıstan'a ilk üç araŞampiyonların listesi joylemüzdeki yılın 30 mayıs ile 17 30 kllometre mesafedeki bir gölde Muavininin verdiği izahata göre sında sans tanmmıştır. Klâs. dirhaziran tarıhlerı arasında Şi. Bnlgar ekipi ile karşılasacak olan su ıpor tesisleri üzerinde faaliyet manın en enteresan tarafı AvTürk millî kürek ekipimiz bugiin başlamı;tır. lı'nin muhtelif şehirlerinde ya Sinek sıklet: S. Burrini (Ital rupa Milletler Kupası »ampiyo saat fi da otobüsle Sofyaya harepılacak ola n VII. Dünya Fut1 19 Mayıs stadımn pisthjin ya), Horoz siklet: J. Caldwell nu Rusya'nın ilk on takım a. ket edecejrtir. Kafilede İ0 kürekçi, insası, bol Kupası maçlarım 2000 gaze (îrlanda), Tuy sıklet: G. Lamrasına girememesidir. 3 idareci bulunmaktadır. teci takıp edecektir. Bu rakam 2 Dolraabıhçe stadımn ilâve perti (Fransa) Hafıf sıklet: yeni bir rekor tegkil etmekte. Belçika otoritelerının klasAntranör Ahmet Yavasoğlu «Sa tribün insaatı, D. Charnley (Îngiltere), Yan dir. manı söyledir: dece 4 tekte ümitliyiaı» demekte, S Vefa «tadınm tribfin ve kaorta siklet: D. Loi (Italya), Or Fadertfyon da bu temaslarda eri pah salon yapılması, 1 Avurtur>a Organizasyon Komitesine Bre ta siklet: T. Downes (îngilted bir üatünlük beklememekte, 2 bi 4 Ali t Sami Yen stadma tri2 îngiltere b re), Yanağır siklet: G. Rinaldi zilya'dan 300 gazetecınin gelece Bir taraftann Metin'e hediye ettiği rinciUği iyl gönnektedirler. Kü bfin iosası, 3 Macaristan (ttaîya), Ağır siklet: D. Ricği bildirilmiştir. Buna mukabil rekçiler kendilerine güvenmektetaç ile Metin, otuelctütare poı 5 Dolroftbahçe stadtnın çimlen 4 nardson (Gal.) Avrupadan gelecek gazetecile• . dirler. dirilmesi. IIIIIIIIMMIIIIimnmillMIMtlmtllHIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII •••IHIItltlfllfllllllllimilllllllllllIIIIIIIMIIIIIl tiHHınııııııııııiııımıııııııımntii F. Bahçeli Can Bartu, 2 0 ağustosta Romada Lazio forması ile Kızıl Yıldıza karşı oymyacak alermolu Netin Oktay'ı uğurladık ŞEHRtMlZB GELECEK OLAN LAZİO TAKIMI Mîllî futbol takımımız Avrupa kupası maçlarına davet edildi Diğer taraftan Polonya ve Almanya ile 1963 ve 1964 yıllannda karşılıkh milli maçlann yapılması hususunda Federasyon karannı vermiş ve tekliflerin kabul edildiği bu federasyonlara bıldirilmistır. Millî lig fikstürii 19611962 millî lig fıksturü 24 25 temmuz tarihlerınde Istanbulda yapılacak Federasyon toplantısından sonra açıklanacaktır en ilk lyi iutbol takımı Avusturya Millî kürek ekipi bngun Sofya'ya gidiyor Beşıktaş 1961 62 futbol sezonunu açmıştır. Dün kulüp lokaünde toplanan idareciler ve futbolcular, kısa bir sohbetten »tmra, yeni sezona girmişlerdir. Futbolcular bugun ilk idmanı yapacaklardır. Resimde. antrenör Kutik ve idarecıler görülmektedir. Illl Beşiktaş sezonu açtı Reklâm|ve}ilfinlartnızı TÜRKÎBASIN BİRLİĞ! vasıtasıyleveriniz SirkeciJEbussuut Cad. 75 Telefon:l22486l62 Ortaldf|ımızlL55isayılı ,kanunurn,46.imaddesıne göre «T.4B..B.» Remzijyerme REKLÂMCILIK,, kelimesinijkullanacaktır. Cumhuriyet 2127 VEBÖKLER No. 12426 URMUŞ 1 îstanbul'daki bır mşaatımız ıhtıyacı ıçın 1.000 m3 kaba ve ıne« «va kumu satın almacaktır. Şartnameler 10. lıra bedel mukabilinde 29 Temmuz 1961 Cumartesi saat 11.00 e kadar Bankalar Cad. Güven Han Kat 5 te Muamelât Servisimizden temin edilebilir T 1M L O TÜRKÎTE İNŞAAT ve MALZEME LfittlTED ŞtRKETt (Basın AŞAR ve OĞULLARI BALIKLI RU M HASTAHANEStNDEN Hastahanemizde bulunan potrel ve hurda demirler 22 temmuz 961 cumartesi günü saat 12 de Yedikule dışmdaki Hastahanemizde satılacağından talıplerin hazır bulunması. Reklâmcılık 1026 2124 BOYA, VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI, İZMİR FAAL 1252/2108 GISLAVED KAMYON VE OTO LASTİKLERİNİN m İSVEÇ KUM ALINAGAK (»TECHNQJMPEX«) EH YÜKSM. KALlTE YENİ TOPTAN FİATLARI KAMYON LÂSTİKLERİ Ph'af Kat SATILIK ÇAMAŞIR MAKtNESt MtELE Tam otomatik Alman malı ambalfijmda.. Isıtrr • Kaynatır Kurutur. Tel: 477610 Reklâmcılık 1033 • 2122 Fiatı Dış 450. 570. 780. 820. 1080. 1300. 1500. 1700. «ç 39. 48. 64.87. 87. 119.121. 134. IL 7429/2115 750x16 700 x 20 750 x 20 825x20 900 x 20 ,000x20 1000x20 1100x20 8 10 10 12 14 14 OlüM MlTMATMSA w İTAOI MDA İ L 7438*2142 Keopendfierinin T «BkfcatİM Şiali Abideihürriyet Cadd esı 171 No. lu bina ıkı katı boş. t««lim edilmek üzere 27 temmuz 1961 persembe gunü ?aat 10 da titiklâl Caddesi Hıdivyal P alas 4 cü kat No. 61 de teklif aima usuliyle ve muvafık fiyat bulunduğu takdirde kat'î olarak satılaeaktır. Satıcı satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Cumhurivet 2138 SATIŞ İ L Â N I 16 16 ri! OTO LÂSTİKLERİ 670x15 760x15 600x16 650x16 6 6 6 6 WÎSCONSIN 30. 39. 30. 34. MOTOPOMPLAR Galata . Fermenecıler 56 T e l : 4 4 1 3 1 1 4 4 0 4 8 6 6 ncı Kotadan Benrin Motorlan lisansı olanlara PLASTİK BADANA Boyası 270. 350. 260. 300. MiOSSAlkAAAlS v e Parfümârilercto enaytntz IL 7103/2112 Derhal t^llm ALEM KoD. Ştt Ömenğa Sok. 4/3 Gafata latanbnl Tel: 44 94 33 İL 7432/2144 .«fcjfcjfc'jfcij L AU S O N finsallerinden % 25 ucuz; üstelik TecTronic manyetoludur. Praforma fatura temini için: ALEM Koll. Şti. Ömerağa Sok. 4/3 Galata İstanbul Telefon: 44 94 33 Atom devrinin motörü İL 7433/2145 Sdtış Y'eri: GİSLAVED KAUÇUK SANAYİ VE TİCARETİ T. A.Ş. Satış Mağazası: Aşırefendi Cad., Hanımeli Sok., No. 2, İSTANBUL Tel n . CİSMALİSTANBUL, P.K. 240, Tel.: 271810 1 FAAL 1251/2107 Dünyaca meşhur bir ATrnpa fabrikasının, Türkiye MümessUliğinde çahşacak genç ve askerlik vazifesini yapnuş bir doktor aranmaktadır. Çahşma sahasu Hâç propagandası yabancı bir lisan bümek (Almanca, ingiiİTce veya fransızca) garttır. Yamh müracaatlann tercümeihal ile «ILÂÇ» rümuzu altmda PK, 176 İstanbul adresine yapılması rica olunur İL 7424/2118 ARANIYOR • * AKIN TEKSTİC VAYTCİN STRAYPCİN AMERİKAN ELBİSELİKLERİ Cumhuriyet 2X33
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle