16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT : CUMHUKİVKT 11 • 1111111 • M 1111 • 111111 • I • 11111 • I • 111 • I • 11 M 11111 • 11 • 1111 M M 111 • 1111111. 2fl Temmnz 1961 § : iI>!lli:illllIlMIMIIIIIIMMIIIIIlll||||||||||||l|||||,l,|,,||||||||l||||,,,,,,,|lllll||M||||l||,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, K«*sımlı Koman: 1 2 4 BANKbKIMMlLYONLAKI Çizen: ÎVES SATOL Çeviren: Mazhar KUNT • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n n n n H i ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı i H i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı , , , ı • 1 1 1 1 1 1 1 1 • ı • 1 1 • • 1 1 1 • ı • • • 1 1 1 1 1 1 1 • ı • • ı • ı • ı • • ı • • • ı •• ı ı ı ı ı ı ı • • • r ı ı ı ı ı t m ı ı ı ı ı ı ı • ı l ı ••••• • • • • •• ı • 1 1 1 • ı • ı • • ı • ı • ı M 1 1 1 • • l l l ı ı •• ı l l ••• 1 1 1 1 •••••• • ••• ı ı n ı ı ı ı • • • • • • • • • • • 5 iPENIZ ATSACI Knı'.BÎ YAMAN 118 Bir mile yakın gittiler, Tekirda1lerden, bu defa yanyana, iki kalıç atladı havaya. Boslukta, söy ğa doğru... le bir kıntıp, gene gömüldüler su İlk bıraktıkları şamandıra, t a . lara mamen kayboldu gözden. Ikıncısi Küçük kayıkta bir hareket sez iğne başı kadar kaldı. di Ahmet. Minik sandal da gelıyordu Bağırdı Osmana: Bu defa. ikisi birden. hemen yan < Osman, samandıar hazırla. yana vurdular. iki altmışlık balık Çabuk şamandıra hazırla. Nerede daha Kırmızı yanaklı adam, semantarlar? Çabuk ol. Bırakacağız vinçle el salhyordu Ahmede O da bu deyyusu. Sonra gelir, alınz. Ça ona salladı elini, kevifle buk ol, balıkçıhk var bugün!» Osmana: Kıç altında, üst üste bağlanmıs, « Adama bak» dedi «Ne biçım koca koca mantar levhalardan ya kayıkıa çıkmış yola Neler vuru. pılma, aşağı yukarı portakal san yor Bugun vurduğu ikı balık dJdığı büyüklüğünde, üç tane şaman tındaki tekneyi de, motoru da ıkı Rabiot pencereye giderek bakışlariyle EugeErtesi grünü Rabiot öğleden sonra villâya gelMadam Lureau hey ecanlanmıstı: «Pekfilâ M5s dıra vardı: Ayn ayn hazırlanmıs.. kere satın alır! Ver bakalım so. « .. Bu arada içini çekti ve birden: «Madam, nie'ji takip etti sonra Madam Lureau'ya: sizinle di. Anastasie ve Madam Lureau'nun ellerini sıkyö, dedi. Mademki öyle Engenie karınıı olacak Sarılıp sarznalanmıs. ben Matmazel Eugenie'yi seviyornm ve izdivacınuncu şamandırayı Ne düsünüvor mübim bir husus hakkında görüşmek istiyorum tı ve Euçenie'ye bir reverans çaktı. Kız da zorla tır. Ab Madam, size çok tesekkür ederim, be Elindeki ipin «boşunu», kabil ol sun, görmüyor musun. canlı iste mıza müsaadetuzi rica ediyorom* dedi. Madam dedi. Anastasie çekilmek üzere kalktı fakat Rani mes'nt ettiniz. Size lâyık bir damat olmağa duğu kadar çekti Ahmet. Sonra, deyvus? Gebermedi bu da Çabuk gülümsiyerek cevap verdi. Fakat bir kaç dakika Lureau da: «Çok tesekkür ederim, dedi, fakat dubiot: «Rica ederim gitmeyiniz, dedi, söyliyecekçalışacaçım.» Madam Lnrean'nnn gözleri solan Osmanın uzattığı samandırayı a ol, sonra: Bcn gidip kameriyede çalışacağım, dedi rumumuzu biliyorsunnz. Eugenie fakirdir ve...» oyalanmıyalım Gıdelim ilk lerimi siz de dinliyebilirsiniz.. Sonra Madam Lu Rabiot sözünü kesti: «Bunun ne önemi var?. İ*nustı: «Kızımı mes'nt edinis, bask» bir şey iste lıp bağladı. Attı suya. Uzaklar şamandırayı kaldırmaya ve işini alarak gitti. Yedırreau'ya dönerek: «Kararımı vermeden bir hayli mlyornm, dedi.» teğimi kabnl ederseniz cidden çok minnettar kadan görülsün diye, üstüne sopası. meyelim balıkları. canavarlara. düşündüm, tereddüt ettim... dedi. lacağım. » (Arkau var) m, sopaya o küçük bayrak gibi Hadi akşam yakınladı kımılda bezi d e takmayı unutmadı. Daha volumuz da var ..» Fayrap makiha, dayandılar ileri, Kuçük kayık ikınci şamandırası. balıklarin göıündüğü yere doğru... nı hazırlarken, Ahmet üçüncıiyü A'l. »aan, öteki mınik sandal gel de çoktan koyvermiş, çıdiyorlardı dı jftışti... O da şamandıra ya ilk vurduklan bahğa dogru... pıp bırakmıştı balığını, sonradan, Ahmetl e Osman, ikinci attıklan ölunce gidip almak için. dive Motosıklet sesli o mavi motor şamandırayı, yol uzamasın da, burnun arkasından çıkmış, ge düz girtiklerinden, epey üerisinliyordu... Tâ gerilerde, minicik den dolanırken, o civarda durmuş, « Bunlar da ne zaman vurup bir nokta gıbi, bir görünüp bir kaybolan şamandıramn kaderi çekiyorlar, hayret!» dedi Osman Alav etti Ahmet: min bıraktığı mantar topağının hizasmda, büyüyordu... « Eee oğlum... Hep sen ml vu ! Ayakkabı derdi (başka yerlerÇok geçmeden, bir balık daha racaksın? Armut toplamıyor ya de dert olmasa da bizde hiç »up. Buldan'dan C. Buldanlıogğlu kelesi. Saat 21.15. Vasıtalar kesif vurdu Ahmet. milletin elil Sen nasıl görüp vuhesiz oyle) tarihe kanşacak mı der A. Yalçın C. Baylar tarafından ve süratle akıp gidiyor. Tam bu ruyorsan... Onlar da öyle alıyor Bahktı gene! sıniz? Üakland (Amerıka)da «Edsırada 8 tane itfaiye arabası, ayazjlıyor: En aşağı altmıshk. Ama o da balıgı.» ward MacCarlyn adında biri iki Önümüzdeki günlerde yurdu lârm düdüklerini çalarak ve kır• lyi ama, bahğa saldırdıklagelmedi, hemen yukarı. O da can yapışkan banttan yapılan ayakkamuzda yapılacak seçimlerde, san mızı sınyal lâmbalarını yakmış o landı... o da dırerıdi. nnı, hiç görmedim be Ahmet bılar icâd etti. Bantlardan birıni dık başjcan ve uyelerine harcırah larak Beşıktaş istikametıne gitÂbi!» Fazla uğraşmadı: ayağınızın tabanına, obürünü t o . mektedırler. Bütun vasıtaların, ke, ve yevmiye verilmektedir. Bu ış« Hey Allahım!» dedi Ahmet. « Yahu, balık vurmak yıl sür puğunuza yapıştırıyorsunuz. Dünte vazifelılenn bir kısmını me nara çekilerek yol vervnelerini bek «Amma da sert bahklara çattık. mez ya! Hem biz kendi derdimıze janın tutün ayakkabılanndan da. lerken hayal kırıklığına uğruyo Ver bir şamandıra daha Osman. murlar, bir kısmını da jartili ve düşmüşüz... Üç balıktan biri geber ha rahat bir ayakkabı oluyor bu. partisız vatandaşlar teşkil etmek ruz. Başta Beledıye otobüsleri ol Gösterdi balık kendıni. Vakit ge memiş, uğraşıp duruyoruz Elâle. Ayaklar tammıyle serbest kalıyor. mak üzere, bütün vas.talar, dur çirmeyelim.» tedir. Her sandık kurulu heyetine, mi görecek göz mü kalmış?» Bi'r kullanıştan sonra çekıp çıkarıayn ayrı yevmiye ve icabedenlere mak ve yol vermek şoyle dursun, Küçük sandal da, az ötede, baş tlk bıraktıklan şamandıraya yak yor, atıyorsunuz. Ama bütün gun harcırah odenmektedir Koylere itfaiye arabalariyle. âdeta yanşa ka bir bahğa saldırıyordu. Ama laştıklan zaman, evvelâ, ince bir yırtılmak bılmiyor. Fiyatı tabıî ona ve uzak yerlere gıdenlere harcı kalkıştılar. Yol geniş olduğu için, vuramadı. motor sesi duydular. Baktılar Kü göre. rah verilmelidir. Sandık kurulun itfaiye arabaları hâdisesiz geçtiAhmetle Osman, ikınci saman çük sandal m, takma makinası çada vazife alanlara harcırahtan ler. dırayı da koyverdiler Kaderimde lışmıştı. O da geliyordu, az asağı. Bu hâdıse, bizde artık Hula hoop'tan sonra gayri yev.niye verilmemelidır. nizamlarının çok gevşediğini trafik iki takım ıp, sonuncu şamandıra, da sahnan ilk şamandırasını kaldır gös iki d rıpkın kalmıştı. Boylelikle hazinemıze oldukça amaya. e Plâstik pist ğır bir yük teşkil eden seçim mas termıyor mu? Osma n gerilerde, onlann ilk «a Bir müddet sonra, König'in o cı. Kayma zevkını tatmın ıçin kışı raflarını kısmen hafifletmiş oluÇöpçülerden şikâyet mand'rasından epey uzakta dur lız sesi duyulmaz oldu. beklemeye luzum yok. Bırkaç yıl ruz. tekneyi Almaya çahştığı bahğı, nihayet Urban Çıkmazı sakinleri yazıyor: muş, balık çeken mavi önce hula hoop'u ıcâd eden şiriçeri devirmiş mavi kayık yol ver Kime i>aş vuralım? Biz, Topkapı, Arapemini Yokuşu, gosterdı• ket şimdi daha tatlı bır oğlence « Bak!» dedi. «O kayık da ah mişti, yukan, Tekirdağa doğru... Karagümrükten Cevat Perin Urban Çıkmazı sokmlerinin en büçıkardı; 9 metre uzunlukta, 1 met yazıyor: Onun motosiklet gürültüsü, bütün yük talıhsizliği, çıkmaz sokakta c yor bir tane.» re enınde bır plâstik pıstten aşağı « Tabıî» dedi Ahmet. «Balık sesleri bastırıyordu. Karagümrükte oturuyorum. Çev turmaklığımızdır. Sokağımızın bacanınız nasıl ısterse oyle kayacak remiz, ayakta içki veren yerleri şına kadar gelen çop kamyonu var yahu... lşt e boyle olacak kılıç « Vurduklannı da, alıyorlar sınız. Yuzukoyun, sırtustu, yan, ile meşhurdur. Bundan 15 yıl çöpçülerı, kapılanmıza koyduğu çıhk ki. anlayasın tadını! Haii içeri hemen be Ahmet Âbi...» hattâ ayakta. Ister genç olun, ıs kadar önce bu gibı yerler çarşı i muz çop teneklerını almamakta dayan ıleri.» (Arkan var) ter olmayın. Her çağın eğlencesi çınde idı. Mâbet, okul gıbi yer ve: «Sız tenekeleri arabaya kadar Tony O» Prenses Margaret'ln en son resimlerinden biri getirinl» demektedirler. Günduz bu. lerden nizami mesafe de bulunu evlerimizde bıraktığımız aileleriyordu. hepsi de 3 üncü derece yanığa caddeye 1951 den sonra,Alipaşa ca miz arasmda ihtiyarı, hastası, hâçıkarak Atık mılesi olduğundan tenekeleri çöp miinin karşısmda sıralandılar. Ni kamyonuna kadar taşımaıarı imçare bulundu zaml mesafe mefhumu kitabına kânsız hale gelmektedir. îlgililenn Yanıklar deriniiğıne gore, dere uyduruldu. Bir taraftan ezan oku insafa gelmesini rica ederi?. 1 1961 yılı kampanya müddetinee »sağıda y a n l ı kantarce derecedır biliyorsunuz. Birinci, nurken bu meyhanelerden nâralardan 17700 ilâ 21200 ton pancar, fabrikamıı silolanna veya ikınci, uçüncü... Üçünru derece ya lar atılmağa başlandı. Inkllâptan Jandarma dayağı aşağıda bahis mevzuu D. Demir Yolları istasyonlanna kamyonla nıklara kımse dayanamıyordu. sonra nâra kabnadı, fakat meyhanaklettirilecektir. Seydişehir'den blr oknrnmnz yaProfesör «Federao»'nun bulduğu neler işlerine devamda. Bu kere bir serom şımdi bunlann yüzde biz de ruhsat almak istedik. «Ol nyor: 2 Bu nakliye işine ait mukavelename îstanbulda Türkiye 19.61961 pazartesi günü, saat 16 70 ini ölümden kurtarıyor. Yeni maz!» dediler. Sebep: Vaktiyle ViŞeker Fabrikaları A. Ş. Istanbul Bürosundan; Ankarada TürkiKimi «Küçük Fırsatçı» diyor ona. Kimi «İştismarcı Koca».. Fakat, ye Şeker Fabrikalan A. Ş. Umum Müdürlüğünden veya fabriserum ağır yanıklardan kurtulata lâyetin aldı^ı «şu numaradan ?u civarlannda ilçemize bağh GenceK kamızdan parasız olarak temin edilebilir. lenlenn nekahat sırasında alınar. numaraya kadar izin verilmez» ka bucağı merkezinden Hasan Sahin, bir vakitler Margaret'ln rakibi olan bir genç kız «Tony, Prenses kanları ile hazırlanmaktadır. Kö rarı imis. Halbuki bu yerler, mâ Ahmet Sahin ve Mustafa Şahin. 3 Taliplerin aşağıdaki hususlara riayet etmeltrl: pekler üstündeki ilk tecrübeler bet ve okula nizami mesafelerden içkili olan nahiye mudürünün emMargaret'i gerçek aşkla seviyor.» diyor. A Bütün kantarlardan sevkedilecek pancann tamamı ri üzerine, jandar.nalar tarafından olumlu sonuçlar vermiştir. içm teklif vermeleri, pek çok uzak karakola getirilerek dayak atılmış B Işin yaoılabilmesi için asgarî 10 adet kamyonun ve ınsanlığa yakışmıyacak bir tarz Bebekler kanşıyormuş Trafik nizamlan Tony için çok şeyler söylendi, sahibi bulunduğunu veya kendisine noter mukaveda içkence yapılm:ştır. Keyfiyetin yazıldı. Bir Prenses, bir küçük fo. Doğuraevlerınde, hastahanelerde lesı ile bağh olduğunu tevsik etmesi, (plâka numailgilüere duyurulmasını rıca edegevşedi toğrafçıya gönül verince söylenedoğan bebeklerin karıştırıldığına raları, mahal ve numara olarak gösterilecek ve Kabataştan Ragıp Ergüden ya riz. cek çok şey vardır. Biri çıkıp aıt çok hıkâyeler duymuşsunuzdur. hangı fabrika için bağlantı yapıldığı sarih olarak zıyor: ' CEVABIHnZ: da • Gerçek aşktır bu adamınki» Meğer bize mahsus değilmiş bu. eösterilecektir.) Anlatacağım hâdise 1.6.1961 per Şu jandarma dayağınm tarihe demez kolay kolay. Tony ArmesLondra bu değişmeler yüzünden C 1960 veya 1961 yıl ında fiilen aynı miktarda herhantrong ıçin yaymlanan bu yeni patlal veren dramlara çâre arı şembe günü oldu. Yen Kabataş is kanştığını ne zaman göreceğiz? gi bir nakliyatı t e k kalem olarak muvaffakıyetle yazı işte bu düşünceyi cesaretle yor. Hekimler şaşmaz bır metod ikmal ettiğini bil diren rmıteber bir belgeyi teklifisavunduğu için bir değer taşıyor. bulmuşiar: Her çocuğun doğar doğ ne eklemesi, Yazarı «Prudencı Bury» hoş bir maz, ayak izi alınıyor. Birbirınin D Bu ihaleden evvel neticelenen pancar ihalelerinden tıpkısı ikı ayak izi görülmuş şey kız. Tony ile birbuçuk yıl arkadaş hangi fabrikalarda ve kaç ton nakliyatın uhdesindeğil lık etmış. Onu sevmiş. Bütün kal de kaldığını teklifinde beyan etmesi, bıni. hayatını biliyor onun. Marga E Yaptınlacak nakli yatın muvakkat teminatı T.L. U 1 A N B U L Şarkı ve saz 8.15 Bugun Sıçrama salgını ret «Büyuk aşk» olarak gorününce 25.000, olup; nakit, esham, tahvilâta ait makbuz727 Açılış ve program 7.30 8.30 Hafıf melodıler 8.45 Şaro da silinmiş gitmiş. «Kangurino» modasını gazetelerları veya banka t emlnat mektubunu teklifine ekleİkı marş 7.35 Sabah plâkları kılar 9.15 Sabah müziği «Tony, bir kadma olan aşkı yüde okumuşsunuzdur. Hanı yaylı mesi, 8.0ü Haberler 8 15 Saz eser 9 45 Türküler 10.00 Kapanış. zünden kendine yabancı bir haya. demir çubuk ustunde kangurulaı lerı 8.30 Solodan orkestraya 11.57 Açıhş ve programlar F Tekliflerin komisyonca haddi lâyığında görülmedita sürüklendi, dıyor Prudencı. Bu gıbı zıplaya hoplaya yurümek mo 9.00 Kapanış. ğine karar verilm esi halinde açık eksiltme de yapı12.00 Muzikle ogle tatılı 12.30 hayattan ürküyor, vakit vakit bo dası. Bızde bu moda yayıla dur11.57 Açıhş ve program 12.00 Nermın Demirçay'dan şarkılar labileceğinden teklif sahiplerinin ihalenin yapılacalıyor. Onun gerçek «dünya»sı sun. Amerıka bir yeni hoplama İki marş 12.05 Şarkılar (Mef 13.00 Haberler ve Türk basıcağı 31/7/1961 pazartesi günü saat 14.00 te teklifleBuckinham'dan çok uzaktır. Bilimodası çıkardı. Hem bu seferki haret Yıldınm) 12.30 Öğle me nından özetler 13.15 Küçük rini bizzat vermeleri veya eksiltmeye iştirake serim ben. hızla yol almak ıçin değil. «hopla lodileri 13.00 Şarkılar 13.15 konser 13.45 Turhan Karahulâhiyetli bir kimseyi fabrikada bulundurmalan, mak için hoplamak.» Tony'yi «beraber tur atarken» Haberler 13.30 Yurttan sesler lut'tan türküler 14.00 Çeşitli sarttır. (oyle derdi o) yakmdan tanırdım. Bunu n için özel «zıplama park 14.00 Bir konçerto 14.30 Ka hafif müzik 14.30 Solmaz Teğ4 Yukanda zikredilen şartları ihtiva etmlyen veya geç • Prudence, derdı bana, haydi gel dın saati 14.40 Les Elgart Or men'den şarkılar 15.00 Kapaları» açıhyor. Parkta dörtken çuverilmiş teklifler nazarı itibare almmaz. bayram ede!im> yeşil küçuk araba kestrası 15.00 Kapanış. kurlar kazıhyor Çukurlarin üsnı=. 5 Şirketimiz Artırma ve Eksiltme ve thale Kanununa tâsma atlar, Londra'yı altüst eder 16.57 Açıhş ve program 17.00 geribi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver| tüne, uçları yaylı, kumaşlar 16.57 Açıhş ve programlar Diskotekten mıkrofona 17.20 17.00 Kemal öncan'dan şarkılar dık Smemaya giderdik. Oradan liyor. Kumaşm ıistün e çıkıp zıpmekte serbesttir. Konuşma 17.30 Radyo Erkek 17.30 Ayfer Demıray'dan dans çıkar Chelsea'da, barda yemek laya bıldığinız kadar, hayır sarhoş Nak ledilecegi Nakledilecek Tahminî ler Fasıl Heyeti 18.00 Kuçuk şarkıları 17.45 Nurettin Dayerdık. Londra'nın bohem fakat olana kadar, hopluyorsunuz «Zıp Kantar isirnlen ve yere pancar Orkestra 18.20 Şarkılar (Ek daloğlu'dan türküler 18.00 zârıf bir yeridır burası. lama parkları» o kadar rağbet gor m esafesi Asgarî Azami pancann nakledileeeğ: rem Kongar) 18.45 Haberler Dın ve ahlâk uzerine konuşma muştür ki şimdi her şehir kendine Tony'nin o havanın adamı olduKlm. Ton Ton yer 19.00 Çesitli stüdyolardan 18.15 Sizin için 19.00 Haberparklar hazırlıyor. ğu besbelli idi. O gurültulü, du 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 ler 19.15 Yaşadığımız günler man duman havanın. Rahstça yer Karakoçan Fabrıka 600 800 64 Şarkılar 20.00 Yassıada saatı Preus.es Margaıet leşırlerdi koltuğâ. Rakat rahat 5500 Keseköprü Fabrika 6000 28 21.00 Radyo Tiyatrosu 22.00 19.25 Bu aksamın plâğı ile, ne de, hele, başkalannınki ile. yer içerlerdi. 2300 Kovancılar Fabrika 3000 34 girdim. Ne yoktu kı o banyoda. I Bir daha hıç kimseye bu his.Seni çok severim hiç şüphesiz. Çeşith stüdyolardan 22.30 19.30 Olaylar ve yankıları Kuşçu Fabrika 600 60 400 Tony giyinişi ile gosteris yapan Bir etajer dolusu kremler, en paleri duyamam Prudence, diyordu. Dünya radyolarından 23.00 19.45 îzzettin ökte'den tambur Koprübaşı Elâzığ 1800 45 Jackie giderken hayatımın bir fcıs Am a bır kadına yeniden «aşk» sö bir adam değıldi, hiç değildı. Çok halı tuvalet sulan... Haberler 23.15 Dans ve caz sololan 20.00 Yassıada saati 1200 zü edebilmem için onu ömrümün Pertek Elâzığ 1000 35 müziği 23.55 Program 24.00 21.00 Çocuklarla beş dakika luk buruşuk bir bej pantalon, bir Bu birinci kesfımden sekiz gün mım da götürdü Hiç bir kadın ge sonuna kadar seveceğime inanmalı 700 Çukur Muş 8000 55 Kapanış. 21.05 Türk müziği özel programı beysz gömlek giyerdi. Onsekız ay sonra Tony'nin busbutün şaşırtıcı i rı veremez onu. 7000 yım. 21.50 Mikrofonda tıyatro ANK A K A her gün buluştuk. Bir kerecik ol bir yonunü keşfettim: O tasasız, o ' Tony'yi anlatırken büyük kalite Bu sözlerin bana nasıl bir acı 17700 21200 6.57 Açılıs ve gunün program 22.45 Haberler 23.00 Bir bestesun kıravat taktığını görmedim. neşeli Tony kalbinde derin bir ya lerinden bırine hayranlığımı söyle ları 7.00 Gunaydın 720 Ha ci ve eseri 23.30 Caz sanatı Yemekte durmadan, neşe içinde ra taşıyordu. Taymis nehri üstün ! meden geçemıyeceğim: Şaşmaz dü olduğunu ben bılirım. Tony aynldığımız g ü n bana bir başkasmı ta (Basın 3212/2132) fif müzik 7.30 Haberler 7.45 24.00 Kapanış. çene çalardı. Arada bir dostları deki odasmda ıdık bir gün. Bera | rustlüğünü Birbuçuk yıl gezip nıdığını bir rakibira olduğunu ve co"5up sırtına %'urdukça dururdu ber yemek yedık. Birden bır hutozduk. Bır gun bana seni seviyo. . kalbinde bu rakibe yenildiğini söy bu konuşma. Dostlan her çeşitti. zun sardı Tony'yi Bır sır verecek rum demedı. Elbette buna uzuldü lediği zaman anladım âşıktı. Jackı e Siyah çoraph «Fon moda» kızlar tı bellı ıdı Sonunda açıldı Jackie , ğum, çok üzüldüğum zamanlar ol den sonra ilk defa bir kadma «Si KAV OSf'AR: dan başı boş bohemlere kadar. Chan'dan, hani su kfiçuk Çinli du ama anladım ki Tony hislerin zi seviyorum» demişti. Bu kadının Ama Tony zârif değıldi sanma aktrıs'ten ayrılmaktı Tony'yi boy ı yuzde yuz guvenmeden bu kadar Prenses Margaret olduğunu öğre yınız. Zârifti, kendine göre bir le derınden yarahyan Bu ayrılığı I cıddi bır sözu .ağzına alacak bir nince Tony'ye şaşmadım. «Sizi se fantezisi vardı. anlatırken Tony'nin ıç dunvasmı erkek değıldı. viyorum» demişti ona. Doğrudur. Daha aramızda hıç bir SPV yoktH.nıdım Ürkek. çekıneen bir in Bana o büyük itirafı yaptığı gü Tony severse gerçek sever. Marken bir gün benı evıne şöturmüş [ "ardı Jackie bırakıp gıdelı yalnız nu hatırhyorum; garete aşkı buyuk derın. gerçek tü, şaşırmıştım Poz vermek için lıga gomülmüş, yalnızlıkta boğulI Prudence, demıştı, hiplerle oy tir, biliyorum. Tony duymadığını eîbi=e değiştireyim diye banyoya muştu âdeta. namak olmaz. Ne kendi duyguları söyliyemez. 1 giinlük j ayakknbı » • • «• W W «»»••» W W W W W •J OKUYUCULARLA "Teklif ediyoruz!,, Tony, Prenses Margaret'i ömrtt boyunca sevecektir Elâzığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: llâJ¥0)BÖG(JNKUPROGRA ııııııııııııııııııiMiıiMMiiMiıınmiMıııiMiiMiıııiMM ıiMiıııııııııııııııuııııııııııınııııııiM ••"•••ıııımıılıııılııııuı ıı iMi.uııııiMi,,,,„,,„,,„„ P AI I İ 317 DI4AR! OmiGMZDA. PRO* NIMBÜS'tin MACERALABL '.llllIlltHIHI •rilll uınııı >• • • • • • • • •• • . '•••IIIM ı ı ı v u ı u ı ı ı ı ••••••""""•••"•••••••••••••••••••••••ıııııııııııııııııııiMiıııııııiMMiııııııınıııııı'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle