20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
: "" " Âlim olan câni  fKl Inanılmaz bir macera « •" • • • • "• • • Çeviren : Ali AZRAK CÜMHTIRtYET 20 Temmuz 1961 ••« • •ş Kaybettîğimiz Kıymetler HEM Munalar değişti I ehlrler aran telefon koaaşmalan, son •amaniarda yine ma.sa başında ruh çatırma gibi bir keyit bekleme meseieai haJline geldi. Ça^ıraak gelir mi aeaba? Belli değil. Gelirse ne zaman gelir? O da belli defil. Ankara ile konuçraak fartiyorsaBiz. Aeele bir saat bekler, dlyorlar. NormalT Bu belll defil, kıyamete kadar bekler demekttr. Mfibalâga demeğe dülm varmıyor, bir hikftye aalatıycrtar. Aııkaralı bir telefon abonesi, tstanbvlla görüjmek iatemtş. Bermutad «Acele şu kadar bekler» dertüıler. Verin, demiş. Şn kadar müddet dediklerinin bir misli zaman geçmiş, gelen giden yok. Adameağum işi, telefop tâbiriyle defil, sahiden aeele. Atianuf utaga, vcr elini istanbıl. Kan«faeafı kimse ile konnşmas, i«ini halletmis, yine uçakla Ankaraya avdet. Kâtibine tormuıt Istanbulu verdiler ml? Hayır efendim, hâlâ vermediler. Evet, buna mübslâğa demefe dilim varmıyor. Eloğlunun Okyanuslar aşırı telefon konoarnalarını, eumbadan eumbaya şohbet kadar basitleştirdiği, hattâ bazı yerlerde otomatik hale getirdiği bu samanda, biıim «öh6» desenis duyulacak kadar yakın iki s«bir arasındaki telefon konuşmalarımız, maalesef, hâlâ bu. An! anlaşılmyan eibct, kelimelcre verdi|imiz minada. Bn bir saat, iki saat bekler dedifimiz görüşmtlerin adı, telefon dilinde «acele». Ne kadar beklenecefi bllinmeyen konnsmalara da normal diyoruz. Halbuki «acele» nin bir türlü tayin edilemiyen bekleme müddetine, artık bn hal tabiî olmafa başladıgı için normal, normal dedigimize de «anormal» demek icap etmas v i ? Tarihî bir müâafaa Hümyet 5 Darrow'un bu dâvayı kabul et tardı. tşte Darrow'un ustalığı bu îstanbul Vilâyetı da yainız onlardan Yazan mesinde, halkin yanlış inanışları noktada kendinı go&terdı ve boyeski mektupcusu bahseder. Bu un'ave peşın hükümlerıne karşı duy lece mahkeme halk efkârınin zaOsman Ergın'ın öneyi değiştirınek duju nefret ve antipatl df esaslı rarlı ve vanıltıcı tesirlerinden ulüm haberini bir ve ilim adamlarıbir rol oynamaktaydı Hele mü zak bır şekilde serbestçe kararını gazete ilânındaıı raııa llyık oldukvekklllerı olan Nathan ve Ri ver<*cek dııruma girdı ı öğrendiro. Gazetelart alâkayı gös' Darrow koca Amerıkada Rıchard chard'ı dada yakından tanıyıp, de. lerimiz, ayrıca bu ölümden bahset gın, beş cilt halinde «Türkiye Ma| termek zorundayız. Bütün medenî rinlemesine muşahedelerde bulun , ve Nathan'ın ıdam edılmetııesıne arif Tarihi» ni yazmıştır. Bu eser, memleketlerin yaptıklaruu, aynı mediler Venıden tanzımıne başlanan Hür duktso sonra bu ıkı ınsanın, çev i karar verpcek bır tek jüri bulunaBeş yüz küsur yıldanberi bızım muhtelif bakımlardan büyük bjı ölçüler içinde, b}z de yapmahyız. gayet ıyı bıliyordu. rıyet (Beyazıt) meydamnın ka^ı olan tstanbul hakkında yapılmış onem taşmıaktadır. renin bifer mahsulü, dehçetle ta mıyacaçını Türk cemiyeti 3«ki asırlarda kip ettiğı bır ınkişafin llk tıplerı Çocukları baştan çıkarmanın old'i ve tevsi işinden sonra setler, mer tetkıkler pek fazla değlıdir. Bu Mılli E#itim Bakanlı|ı, kendı taOldujunu ıyıce anladı. Gerçekten ! ğu eibı cinayetin de cezası ölüm' dıveı\, rampalar ve dpşeme kısnu mevzuda çalısmak ıstıyenler, dai rihine dair, böyle mühim bir eser İlim adamlarına gösteridğt alâka muhitin zararlı tesirleri genç nes I dü. Darrow gene eayet iyi bıliyor ) j a s l r n a yma kadar teraamlanacak ma büyük bır botlukla kar«ılasır vjieuda getırmig olan ilim adamı ve wygı ile üzerme takdir tophli korkunç bir uçuruma sürükle du kı Savcı, dâva taktiğine aıt se t ı r o a n a sonra, malî imkânlar nis lar. r.'n ölümü ile herhalde alâkadar yan bir milletti. Bu yoldan aynk bepler dolayısıyle once cinayet sa petinde binalar d» tamamlanacakmekteydi. olmuş, ona lâyık olduğu ihtiramı mamız kötü olmuştur. Osman Nurı Ergın, îstanbul tabebiyle idam istıyecek ve bu :ddıOsman Nuri Ergin, Malatya'nın Darrow, bu iki gencin nasıl olup a sonucunda ıdama mahkumıyet t l r rihi üzerine easlı çalışmalar yap göstermıştir. Pek temenni ederiz mış olan ilim adamlarımızdan biri ki, okullarımızda, öğretmtnler bu bir köyünde, bir çiftçı babadan ta böyle dehşetli bir cmayeti ışlikararını elde edemedığı takdırde • dır. Muhtelif eserlerinden bu şeh kıymetli âlimin ölümü njünasebe dünyaya gelmiş, küçük yaşta » yebildiklerıni uzun uzun düşündü, çocuk kaçırma suçundan doıayı ı Levent'teki açık hava spor rin tarihini öğrenmek mümkündür. tiyle konuşraalar yapıp şahsiyeti tim kahp Darüşşafakaya yazılmif, bir takım neticelere varmağa ça dam ıstemek ımkânını ıhtıyaten etesisi tamamlandı Bu mevzuda çahşanlar, üniversite nı ve tserlerinı genç neaillere, et sonra stanbul Darülıücunu Edebihstı. linde bulunduracaktı. Darrgwun ^ Belediye ^Leventte Voleybol, > U n gsnçleri onun eserlerinden müstağ rafiyle uah ederler ve. yine Ba yat Fakültesini bitirmiştir. Genç ^^ ^ ^ ^ . ^ BasNathan Leopold, DarTOw'un AHerhalde tstan kaıılık onun ismini bu maarif mü yaşında tstanbul Belediyesinc intispor «ahası vücuda getirmış ni kalamazlar merika'da hukuk tarıhi bakımın luluk uzerinde tartışmafa lüzum essesesine vererek ebedileşmesini sap eden £rgin, Belaidyenin muhdan büyük bir değer taşıyan rnü kalmamıştı. Mesele crzanın dere tır Saha, aydınlatıldığı için gece bul Belediyesı de ilmî çalışmalan telif memurıyetlerinde, otuz yıldan için sık sık onun kitaplarına mü sağlar. de istifade edilebilecektir. dafaanamesini hâlâ saklamaktadır cesini tayir.deydı. Bu dramaUk ofazla çahşmış ve bu arada, tstan^ racaat ediyordur. v e A l m a n Osman Nuri Ergın ölçüsünde Darrow, ölüra cezasına karşı esasMektupçuluğuau da Beş ciltlik <Mecelleı Umuru insanları çok güç yetiştirebıliyoruz bul Vilâyet l lı bir itirazdan ibaret olan bu mü r S » ? ^ h*£î^ b «İ. I » arafında yapıl.cak Voleybol Beledive» nın bırınci cildi, tstan ve cemıyetimız bu tip insanlara yapmıştır. dafaanamesinde söyle soruyordu: dolayısiyle genış çapta munakaşabul sehrının mükemmel bir tarihi karşı lazım gelen alâkayı, hurmeOsman Nuri Ergin, yukarıda bah «Devlet niçin maznunların ö lara tutuşmuşlardı. Rıchard ve ni ihtiva etmektedir Çeşıtli meba ti göstermiyor. Cemiyeti bu yolda si geçen eserlerinden baska, ekulümünü istıvor? Intikam almak i Nathan'ın gerçı temyız kudretini Pazar gunu e l e k t n k ninin tarıhyesıni, esnaf teşekkülle hazırlamak vazifesı şüphesız ki, ba duğu Darüşşafakanın tarihçesini çın mi? Yoksa cinayet işliyenin öl haiz olduklan, fakat kemale ermiş kesilecek s e m t l e r nnı, belediveve ait nızamları ve sın ve Mlili Eğitim Bakanhğma yazmış, bir de Muallim Cevdete dürülmesiyle adalet yerini mi bu şahsiyetler sayılamıyacakları, aksıTransformator merkezlenndeki bırçok tstanhullunun hal tercüme düşer. Gazetelerimiz bu çapta bir dair büyük bir eser vücuda getirlacak? Maktul Robert Frank'.n â pe ruhî ve ahlâkî bakımlardan ge revizyon dolayısıyle pazar günü sinı bu eserde bulmak mümkün ıhm adamının olümünden bahset miştir. Bu eser Muallim Cevdetin kıbetini düşündükçe sayın Savcı ri tipler bulunduklan fıkrıni ileri s a a t 8 ilâ 16 arasında Şışlı Göç dür. Aynca «îstanbul Şehremin mezlerse, bu büyük bir noksanlık hayatından maada, onun yaptığı mn dehsete kapıldığını biliyorum. süren bu ruh hekirolerının noktai menevlen. î. E. T. T. Blok apart leri» adlı eserı de kuruluşundan tır, Mılli Eğıtım Bakanlığı bu b muhtelif çalışmalan, içtimaî haBen de kendimi dehşete kapılmak nazarlarını Darrow müdafaaname manları, Kâğıthane Havagazı fab itibaren vazifeye gelen tstanbul lüm karsısında okulları ikaz etm« yatımıza dair kaleme aldığı mevtan alıkoyaoııyorum. Fakat »caba sine almıs ve mahkeme huzurunda rıkası, Istihkâm okulu, Taşlıtarla şehreminlerınin hal tercümeleri ve misse ve bu cenazede temsil edil zuları ve müellifin kıymetli haşisırasında yaptık memjşsa bu da büyük bir noksan yelerinı de ihtiva etmektedir. bu iki genci darağacırrda sallanır ' aynen nakletmisti. l ve Ramı semtinde cereyan kesile sehreminliklen lan hizmelterı tafsilâtıyle hikâyet lıktır. ken görmek daha az dehşetli mi Bu Amerika için yepyeni bır şey , cektır. Osman Nuri Ergin, bütün bu ildir? On dokuz yaşındaki bu iki gayıiabilirdi. Zira Darrow, suçluiu A ğ u s t o s sonunda şehir ı ç m d e etmektedir. Bugün bu konuda böyMemlekette, bilhassa 145 tenbe mî çalışmalarından başka fstanbul le toplu ve etraflı bir ikinci eser genç insanin darağacmdaki m»n ğun itirafından sonra tam 163 »aJ ^ J , Jcalmıyacak rı, pek çok siyaset adamının orta Belediyesi matbaa ve kütüphanemevcut değildir. zarası, acaba Robert Frank'in öl hit dinletmiş ve suçluların ıdam sağlığına zaraılı ve kara H alkın ya çıktığını gördük. Fakat Osman sinin kurulmasını temin etmiş, odiirülmesiyle duyulan dehgeti a cezasına müstahak olup olmadık s i n e ğ i n u r e m e s i n e sebep olan şehir tstanbul hakkındaki «İstanbul Bey ölçüsünde kaç ilim adamı ye rada bır arşiv yapmış ve Beledizaltacak mıdır? Maktule karsı du ları noktasını aydmlatmağa çalış i ç j n d e k i a h l r l a n n şehir dışına çı Muessesatı Haynyei Sıhhiyyesı, tiştirebıldık? Arşivlerde, kütüpha >e mecmuasını da neşre başlamışyulan merhamet hissi adına bu iki mıştı. ' karılma işi devam etmektedir. Bu îstanbul Şehir Rehben, Cumhun nelerde geçen omürlerın sonu, ha tır. Bu kütüphane, îstanbul çehri genç insanin da hayatlarını elleyet ve îstanbul Mahalli îdaresi, tırlanmadan, sorulmadan ölüp gıt tetkikleri içn pek mühim bir müAvukat ile savcı arasında şıddet a r a d a s l h b j ş a r t ı a r a sahjp ahırlar Beledî Mevzular, Beledi Bılgiler» mektır. Parlak makamlar, medih essesedir. Muhtelif sahısların hurinden »Imak, Hristiyan inanışla detli bir söz düellosu beklıyen i ç i n a ğ u s t o s s o n u n a k a d a r m u s a a . gibı kıymetlı eserlerden başka ler, tahsısatlar hepsı siyaset adam susi kütüphanelerini de ihtiva erıyla, Hristiyanlığın merhametlt halk, bunun yerine tam 18 ruh he d e edilmiştır. lik ve iyi kalblüiği ile alay etmek kiminin ve psıkologun, suçlarını. Ağustos sonunda şehir içinde a pek mühim olarak Osman Nuri Er larına ait ımtiyazlardır. Basınımız den bu müessesede tstanbul için onu küçümsemek değil de nedir? asla inkâr etmedikleri için dâvayı hır kalmamış olacaktır. yazılmış, yabancı dillerdeki eserleBen bu iki insanin darağasında bambaşka bir mecraya dbken iki Ciizzam Kongresi şehrimizde rin mühim bir kısmı, toplu bir sallandıklannı daha simdiden gö genç suçlu hakkındakl fikirlerinin halde bulunmaktadır. Osman Bey toplamyor rür gibi oluyor ve bu cnanzaranın çatışmasına şahit oldu. tki kaatilin de kendi zengin kütüphanesini busuçlarını binbir türlü hile ve ya Milletlerarası «Lepra» Cüzam raya vasiyet etmiştir. Herhalde aramızdan bazılarını tattnmin edeBankamızın değerli mensuplarından; arkadaşımız lan ile gizlemeğe çahşacaklannı Hastahklan Kongresi 6 ekim günü bu kitaplar da ilâve edildikten ceğini biliyorum. Fakat junu da bekliyenler, bunun yerine ahlâken şehrimizde toplanacaktır. sonra, Belediye Kütüphanesi daha söylemek gerekir ki bu bazıları, düşük, dejenere olmakla beraber Henüz tedavısı tam olarak buzengin bir mahiyet alacaktır. aramızdaki iyiler değildirler.» hileye asla sapmıyan iki gençle lunamarmş olan Lepra hakkında 18/7/1961 Sab günü vazife başında gcçirmia olduğu bir kalb Darrow müdafaanamesinin so karşılaşınca yanıldıklarını anlamıs, memleketimize gelecek olan yaAyrıca, eski gazete va koleksikrizi neticesinde kaldınlmB olduğu hastahanede veiat etmiştir. nunda h&kim Caverly'ye dönerek: hiddetleri biraz yatışmıştı. Bu se bancı mütehassıslar, çalışmalan yonları itibariyle Belediye KüiüpMerhumun eenazesi 20/7/1961 Perşembe günü sabahleyin «Muhterem hâkim» demişti bepten dolayıdır ki hâkim Caverly hakkında tebliğler vereceklerdır. hanesi, Üniversite ve Millet KüŞigli Camünden alınarak; 'Valuva'ya nakledilecek ve Yalova catüphaneleri gibi zengindir. «Müdafaam bugün için değildir. hüküm verdiği zaman, bu hükümBu arada Bakırkoy Akıl Hastamiinde kılınacak öğle namazını müteakıp ebedî istirahatgâhıBen daha iyi bir gelecek için sa de bir hata bulunabileceğı ihtima hanesınde bulunan Lepra servisleİstanbul için, ömrünün sonuna na tevdi edilecektirvunuyorum. öyle bir gelecek ki H kimsemn aklının köşesinden geç rini de gezecçk olan mütehas»ıslar, kadar, yorulmadan çalışan ve birinsanlann bütün kin, nefret, inti memişti. Gerçekten. idam cez»sın hastalığın bilhassa mücadelesi koKederli ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dlleği ile çok kıymetli eser vücuda getiren kam hisleri yerini anlayıs, cnüsa dan sarfı nazar edilmiş ve her iki nusu uzerinde duracaklardır. bu degerli ilim adamının hâtırasıkendisine Ulu Tanrıdan rshmet dileriz. suçlu da adam öldürme suçundan maha, merhamete terketmis ve ana tstanbul Belediyealnin de ali* Bir röntpenci yakalandj TÜRKİYE TURİZM BANKASI A^müebbet, çocuk kaçırmadan da 90 I ka göstereceği süphesizdir. dalet cihazım bu duygular sevketKüçükpazarda Atlamataşı caddeL'mum Müdiirlüğü mekte bulunacaktır. O gelecekte yıl hapia cezası ile cezalandırılmış sinde oturan Rıfat Yılmaz iıminde Mektupçu Osman Bey, terbiyeli FAAL 1265/2109 öyle ilerlemis bulunacağız ki her lardı. • 50 yaşlarındeki bir şahsm gece «ave mütevazı bir insandı. Son sainsanı kurtarmak istiyecegiz ve Bu garip ceza ölçüsü, tesirlerini at J3 sıralarında komşusunun balmalnarda, onunla, tık sık Sahafinsanhğin haysiety ve vekanna ancak uzun yıllar sonra gogtere konuna geçerek evin kadınını yalar Ç/.şısında karşılasırdık. Büyakışır seküde hareket etmek için cekti. Zira bu ölçü sayesınde mah takta gözetlediği iddia edilmls ve tün temennime rağmen, bir gün kötülüğü dahi iyilik ve merhamet kuraların vaktinden önce al sure, »anık yakalanmıstır. Röntgencilik karşı karsıya oturup «evdigimiz ile yeneceğiz.» tiyle salıverılmelerı onlenmış olu tâbir edilen suç ile ilgili gehrin tarihinden, uzun uzun konuşmak kısmet olamadı. Benim Darrow, sadece p»rlak bir hatip yordu ve herşeyden önce hâkim naya başlanmıştır. hastalıklarım, sonra onun rahatsızEski Sakaçya Vaüsi Üner" değildi. O, aynı aamanda çok kuv Câverly de halk efkânnı tatmın lıkUrı bu müşterek arzumuzun tavetli ve tesirli bir taktiğe sahipti. etmiş bulunuyordu Caverly, karaberaet etti YEDE Y A L N I Z hakkukuna tırsat vennedi. Son Nathan ile Richard'ın, Robert rına mucip sebep olarak iki suçHaksız ıktisaptan sanık olarak zamanlarda çarsıda da rastlayamaz Frank'ı bizzat öldünnüs olcnak it lunun ruhen sağlam olmaJıkları bir müddetten beri 2. Ağır Ceza olmuştum. Sıhhat haberlerini, kihamıyla birbirine hücum ettiğini inanışını değil de, sadece pek genç Mahkemesinde yargılanan eski Save hayat tecrübelerinin az oluşu, tapçı Raif Efendiden sorardım. eördüğü ve isittiği zaman, kendiidrâklerimn zayıf bulunuşu vâkıa karya Valisi Nazım Üner, dün yaSonra ben hastalandım ve biı salerine bunun »adece suç ortaklığı sını göstermıstı. pılan duruşması sonunda beraet FABRıKALARININ bah, yatagimda, bir gazete ilânmnın hukuk! sebep ve sonuçlan yöetmiştir. Nazım Ünerin beraet etMahkemede hükmün okunuşu dan aeı habori öğrepdim. Bu öKRUMPFECHI nünden değil, aynı zamanda bu mesine, yeni bilirkişi kurulunun henüz bitmişti kı Şikago sokaklalümle îstanbul şehri büyük bir taortakhğtn derunî sebepleri yönün rutda gazetelerın ikinci baskıları eski takdir kıymetinin yanhşlığı TESISATINPA İMAU KTTI6I rih;isini kaybetmiştir. Daha onun yolunda verdiği bir rapor sebep rien de hiç bir önem taşımadıSırn h»n«n satılıp tükendi. Gerçekten kaltmlnden. muhtelif mevıulardt izaha çalıştı, ve bos yere birbirle gazeteler akjllı davranıp huküm olmuştur. Du2 ve Çızgiii nice kıymetli tetkıkler okumalı rini itham etmemelerinl bildirdi. verilmeden önce ıkı türlü nüsha Gazoz şişesi açarken idik. Fakat, herhalde, memlekeBEHOAMA »»OPLİNLERİ Darrov bu noktaoın açığa vu hazırlanuşlardı: biri iki gence ökör oldu tine en çok hiımet etmis münevrulmasını hiç istemiyordu. Zira lüm cezası verildiğım, diğerı ise IKANDIĞ1 ZAMAN KATIYVCN Ç E K M f l Üsküdar'da Uncular çaddesinde verıerimizden birisidır ve eserltrl, Eerek Richard'ın gerekse Nathan' onların müebbet hapse m»hkum kahvecüik yapan Nedim, buz üzetek başına, onun ismini çektan A BCRGAMA QA1AROINLERI ın ebeveynine çok acıyordu. On edildıklerini veriyordu. Hâkim rinde soğuttuğu gazozlardan bınnı etedıltstinnistir. lann Kobert Frank'in gerçekte raüebbet hapse bukmedınce derhal açarken şişe patlamış ve sıçnyan ASLA SU GEÇİRMEZ Milli Kütüphanerauıle büyük bir kim tarafından öldürüldöğünü bil. bu sonuncu tip nüsha pıyasava sü cam parçalan gözüne isabet edeyer işgal ediyor. Bugün olduğu gimemeleri gerekımekteydi. Her bi rülmüştü. Mahkeme salonunu du rek kör olmasına sebebiyet verM BERGAMA LQKS SATENLERİ bi yarın da. tetkik erbabı, «nun nnin bu müthjş cînayeti beriki ruşmaların başından ben dolduran miştir. eserleri üzerine egilecek ve ondan nın oğlunun bizzat işlemi? oldu 457 gazeteci sayesinde halk efkârı SOLMAZ. PARLAKLIGINI KAVBITMEZ çok »eyler öğrenecktir. Sunu zannetmesi daha münasip o ayakta tutulmustu. Temmıu 20 Sefer 7 sîtanbul sokaklannın birçoğuna lurdu. Darrow, alelâde bır cınavet vamilli isimlr verdtren rahraetlirin kası dolayısıyle insanhğin yeUrDarrow taktiğinin ikinci kısmınİsmini de bir sokagımızda görmek da ise bütün zekâsını kullanarak sizlik ve marazıliğinı ortaya koyve şehrin ona lâyık bir kösesinde muş ve bu gerçek, Amenkan halönee müvekkillerinin suçluluğunu PAMUK IPUIGI bir büstünü selâmlamaı: kerhalde, kabul etti ve böylece Illinois'de kını bir hayli sarsmıştı. büyük bir kadirşina>!ık olur. xanV. ] «.45l12.20Tl6.18]19.S7,21.32 2.35 Meşhur Kuzey Ekspresi hükmün VE DOKUMA FABRIKAS1 câri ceza mahkemeleri usulü kanındayız. Allah gani gani lahmet »m 4 43 3 42 12 00 1.55' 6.38 nununa çöre jüriyi ekarte edip venldiği gün yarım saat tehır yapihsan etsin. tı. Zira lokomotıfçi mahkemenin hükmün doğrudan dogruya hâkim sonucunu öğreneblimek için Montaraîmdan verilmesini saSladı. Zitana'nın ufak bir istasyonunda ya yordu. ra kanuna nazaran bir kere suç rım saat kadar beklemışü. Pakat o zaman Nathan iJe Riluluk kabul edildikten sonra jüHüküm verildikten sonra mah chard bir resmî araba içinde çokrinin hiç bir rolü kalraazdı. O za • keme kalemjne Nathan ve Ri tant hapishanenin yolunu tutmuş Nüshası 25 Kurus man iş kolavlasıyordu. Jürinin . chard'ın adına tam 45 bın mektup bulunmaktaydı. Herhangi hir hâdaima halk efksrını temsil etti6i . gelmişti. Bunlardan bazıları kor diseye sebebıyet verilmemesi için Törkive Rarl€j i gerçekti Halk efkân ise mut j kunç tehditlerı, bazıları evlenme iki genç derhal yola çıkarılmıştı. •r U n Kr. Ura Kı S«neilk 75 00 150.00 laka iki gencin asılmasına taraf' veya kredi tekliflerini ihtiva edi1 (Arfcası var) İL 7235/2113 S aylık 40,00 80.00 3 aylık Î2.00 44.00 meydanı inşaatı Meklupçu Osman Bey HalÛk Y, Şehsüvaroğlu • L Hoş, mânası durup dumrken degisen kellmeler yalnıs bunlar değil ki.. Bir okurum vizıyor: (tlkoknl çoenklan için nesredilen bir masal kitabında «şefkat» kellmesini, bir iki yerde «şevkat» dı ye yazılmıs gördfim. Düzeltilemes, mflbirn hatalar daha ilkokulda başiar. tdadinin son sınıfında iken, arkadaslardan birinin «elem nâk» kelimesini «elmenâk» suretinde okudufunu batırlarım. Ualâ let kelimesinin yazılıs seklinl vanlıs saonedip «del&let» diye dü •eltenler biliyorum. Zavallı Neysen Tevfik'in mezar tasında adı «Tevfik» diye yazılmış. ttiraz eden kardeşine, doğrusu «Teyfik» tir demisler.) Derler, aziz dostum, derler. Hani, icazet imtlnanında (Vedduha) nın •an n*dirî •naline (Veddubada vav yoktur) eevabını veren molla hikâyesi vardır ya, işte onun gibi, Tevfik'in (ve) «i yoktur (ye) «1 vardır diyenlere bizde kalâbelâ'danberi rastlamr. Ama anormal e normal denildifi gimdiye kadar görülmüs sey defildi! Hamdl VAROGH) I VEFAT KEMAL ARMAY ULUDAĞ BÜYÜK OTEL 20 Temmuz 1981 tarihinden itibaren tatbike basladığı tenzilâtlı yaz tarifetiyle sayın m««fırl«riTii sıhhat dolu bir hava, huzur ve her türlü konfor içinde dinlenmeğe dâvet eder. N O T : YENİ TARİFE: PANSİYON KOUPLE 35. TL, DAN BAŞLAR. Reıervasyon için telefonlar Uludağ: 5 İstanbul: 44 1« 51 Ankara: U U 13 ReklftmcıLk 1042/2146 { Öl'tiM STADINPA İL 7436/2141 5, HALK OYUNLARI BAYRAMI A Ç I I NAVA TİYATROSÜKDA 2\ 30 Temnu» her akşus l a ı t 21.4e CunuırtaBL, pH'f* 1? • da ucua maUneler Teajl E3dpler ¥eni İVogram 150 H a l k San'atkân BileUer Açık Hava Tiyatrosu ve Atlas Sinemasında MALK OVUNLARINI YASATMA Vfc.VAVMA CUMFÜRİYET '•* • ^sıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiEiifiııııııııııııifiıifiııııııııııııııııı>ı>ı>ııııııııı> = AŞK ve MACERA ROMANI: 20 HAREMDE DtKOBHA Bu Mac Intosb'un evinde bir tacıavd »ebep olur. BabaM. kızı nı. bu nıübarek adamın ölümüne sebep olmakla suçlar. Bunun üierıııe. Ulasys, vıcdaıı azabına tutulur. kahramanca bir karar verir. Temiz ve bâkir vücudu ııu erkeklcrin ıştihasına sunacaKtır l.öylece günahının kefaretini ödeyecektir. Babit evinden ka(• r Lıverpol rıbtınılarında so. a. kak uruspuluğuna başiar. Menüebur bir nerif onu Londraya çclirır Soho'nun, bu aşağılık mahallenin muhabbet tellâlları arasına salıverır. (iladys. kendisinı vok sevdiğı için on tonluk kamvnn altında pestıl Kiib eıtleıı zavallı adamın ötümünü düşiınerck (.fktikleriııe tahammül eder Bır aK>aın, cskı bir boks an. trenorü olan belalısı. gavret vermeli için onu ^arhos «deriîladv» ıcer K'"r sahahın üçünde zıl zurna hır caddede vere serılir O sırada da Hasan. Htıllv Royce arabasıvle' oradan eecer Katdırımın kenarında se rili yatan bB kadını ezmemek için araha dnror Prenste şofcir ç ^ merak edip arabadan inerler. Hasaıı. leş gibı vis^i kokan bu sarhoş kadının melek gibi gü zel yiiaü fcarşısında hayrap Ua lır. Onu otomobile aljp sctıi. rür. tircsveiıor'dakı dairesinin bir odasında vatırır. Krtesi gü". ayılınca. Gladvs, rastçele bir er kekle vatar gibi Prensle yatar. llasan ona, Arabistandaki hare nıine girmesini teklif eder. Gladys korkacağı yerde, bu tek lifi biç tereddüt etmeden kabul eder. Bir müslümanın baremine kapatılmak. nazartnda bir derece daha fazla sefahat. rezalet ve güııahtır. Gladys. şünhlannm kefaretini. çıplab fnlerine kıldan zünnar sararah 6'deyerı beler şibidir. Kendini. s lerinin savısı brlli olmavan hu Müsliimana peskeş çekmevi :ü nab.ıııı afiettirınek icin fazla bir tövbe v> i«ti^far savmakta<<ır. tçinden dualar fderek bu Ara bm oksavıslarsna \ücudunu teslim eder. AMERİKALI HAMD1 VABOÖLTJ böyle bir hak edilmiş ceza gibi karşı lam aktadır. Fabienne. Anielkla'nın anlattıklannı merak ve dikkatle dinleınişti. tngiliz kızının hikâ yesi, benserine sık sık rastlanan bir şey defildi. Ama, Hasan'ı shaiden sevdi$ini siıe söyledi mi? dive sor dn. nu da destim, »cıldı. tkimiz bır likte yüzme havuıunda idik. Anielke, dedi, prensimiz hakkında düsündüklerimi size açıkça söyliyeyim. Ne kadar korkunç bir maciye salıip olduğumu biliysrgunuz. Günahlarınu da sizden gizlemedim. Ama bir şey daha söjliyeyim. zavallı Thimothy'nin intiharından duyduğum müthiş vicdan azabından ancak, erkeklerin selâm bile vermez olacaklan ihtiyar bir sokak kadını haline gelirsem kurtulabileceğim. Bu lıaremde bulunuşum günahımın kefaretini ödemek içindir. Hasana teslim olurken ilk hıristiyanların Roma arenalarındaki yırtıcı hayvanlara kendilerini parçalatmaktan duydukları zevki hissediyorum. O akşam şn sözleri söylemekten kendimi alamamıştım: Haydi, haydi, Gladys. Kendisini Hasan'm kolları arasında bulmak, aslanlar tarafından paralanmaktan ber balde daha iyidir ya! Gladys'in bu sözüme vcrdiği cevap beni hayli düsündürdü. Onu demek istemiyorum .. Hasan yanımda iken nefsime eza etmege oğraşıyerum. Dislerimi sıkıyorum, tırnaklarımı avuçlarıma geçirjyaram. Can acı sıneUn zevk duymağa çalısıyorum, Fa.bienne Gladys'in haline çok acımıştı Bu zavallı ÇHadys deli ga•iba, dedi. * * * Anielka, El Shehah sahayındaki kadınların portrelerini çok raükepımel şekitde çizmişti. Fabitnne yeni gelmiş olduğu için ber gün baretodeki arkadaşiardan birine, nezaket ziyareti yapıyordu. önce llneva ugradı. Sonra sırasiyle, öteki kadınları ziyaret. Polonyalı kııın yılan karı dedigi bu llona, kendisinii biraz soğuk, battâ alayeı şekilde karsıladı. Bayan Maruf.tan yeni satın aldığı bir ilâçla tırnaklarını parlatıyordu. Onu müstehzi bir gfilfişle karsıladı: Yeni gelen Fransız bayan siz misinu? Evet, benim. Oturun. Adınız Fabiaenne del Ore imiş. Lotte sizin estetisyen olduğunuzu söyledi. Hayır, sarkıcıyım. Hasan sizi nerede baldu? Kahire'de Bocaccio'da $alışıyordum. kızı dadak böktö Hasan bir Fransız kızı kav betmişti. Onun yerine bir başkasını arıyaoağı belliydi. îani, çivi eiviyi söker demek istiyorsunus. Şasılacak bir şey yok. Siz Fransızlann Şarkta söhretiniz büyüktür. Mnhalâga etmiyelim. Vok, övle... Tatak tekniçin de bilçiniz çokmıış. Tani size yaklaşan her erkek. toplum için kaybolmus bir erkek sayıIırmış. Iloııa'nın bu imalı sözü Fabienne'i gülü««eUî, Qoo! fifer endjsftniz bu ise rahat uynvahUirsİnu, dedi, Bu. rada kimsenin «üoden kısmetini almak niyetinde değilim. tyi edersinu çBnkü altes baş hasekiliğe üzenenlerden hoşlanmaz. (Arka«ı «ar» Basan ve Yayan Cumhurlyet Matbaaeılık ve Gsıetecilik Türk Anonb» Şirketl Cağaloğiu Halkevl Sokat No. 3941 SahlbJ Reklâmcüık 1021/2126 NAZİME NADİ Vazı tslertnl H11«n Mare edco Mesu! MüdOr Tıp Fakülfesi Dekanlığından: 1 Tıp Fakültesi Atölye bınasına bir kat ilâvesi ve Paulojık Anatomi Enstitüsü tamiratı kapalı zart usulü Ue eksıltmeye konul muştur. 2 Bu işın tahmmî keşif bedeli 83.327,98 lira olup, geçıc; ıemirtatı 5.416,40 liramn Fakülteden tahsılât müzekkeresi alınarak Ankara Üniversitesi Savynanlık Müdürlüğüne yatırılması lâzımdn 3 îhale 5/8/1961 cuma gunu saat 11 00 de Tıp Fakültesi Dekanlıjuıda toplanan Satınalma Koroisyonunca yapüacaktır 4 Bu işe ait keşıf, şar'name ve diğer vesaık her &'un nıevaı fa atlerinde (Saat 9 • 1600 Fakülte Hesap tşîerinde» gorulebilu 5 Ihaleye lştir^k edebilmek ıçm tatıl günlerı narıç ıhdlerten Ü gün önce bir dilekve ile Fakülte Mımarlığına müracyut edettk C en az 1O O 00 lıralık böyle resmi bır ısı yaptiKİarına «la'.r ıbıtı/ 0. O Ü edecekleıı vesıka ile alacdkları btıgeyı havı 2490 sayılı k^naoun ıarifine göre hazırlayacakları ki.palı zarflannı ihale gürın ıhale syjtnı den bir saat önce komısyooa veımeleri (Postada vakı gecıkmeleı kabul edılmez.) ilân olnnur. (Basın 2903 • A UHaa/2131 t VECDİ Gazetemlze söndertlen evrak yazılar nesredilstn cdthnealn l»d« •dllme» tlanUrdan memıUyet kabul edilmea Abone ve llan lşlen tçin. zariın | tl>tüne cAbone» vey» «llln Servisl» konması lâzımdır BU GAZ£TE BASJ» UK YASAS1NA ETMÎSTtR. UYMAY1 TAAHHÜT EŞSİZ MANZARA.ŞAHANE DENIZ VE PLÂJ • DINIEND1RICI İKUAA Tabiî sordnm. Çünkü ar. kadaşlarımızın gönül işleri bakımından tam bir bilgi edin. mek isteriro Di^kat etmistinı, Norma sofukça bir kızdı, Pren si. kârlı hir alis veriş yapan esnaf gibî. icin için hir sevinç le kabul ediyordu. Lotte, Pren Se dBpedüz tuteundu. Onu. her sece orman eteklerinde. erkek çeviâi bekleye n kızsın dısı ge yik sibi eözlüvardu. Hoaa'nı'i Uasan'a sev^isinde. çiıli istüıfafla KansıK itiraf edUemiyen bir minnettarlık vardı. Dola. res m.ısrur ve küstafc. kıskane ve ınatc» «ld«tu için »Sk «e«e Istp Fabienne'cigim, OB mf. lerinden soura buhran|»r zerilek >üzlii kadın, rastgcl e gayı riyordu. ¥aptı*ım istaUstikte sız erkekle dSşüp ka.lk.an b» Gladva'ia itiraf ları eksikti. Sı Gladvs. hizim Prensin sskını çaktan bunaidığım bir «eee, «. BAYRAMOĞLU SAHİL MAHAUESİNOE ar^tlığınız hıuuru b»lati>ksıuu JI Yol, Su, Ekklrik vç Teıukri yapılnu* Avsa 4 , 5 Bin \\x» pes,iu, :) ARSALARI GÖRMEK rcm OTOBUS KADIKOYDEN : Cumartesr Paur 9 »e M 30 Oıger >0 IllHIUIlUllllllHllllllllllllllillliillllltlllltllllllllllinilllllltlllliHllııuiflTtTtMIIIIIIinilIIUIIIIIIIiniUIIIMIlllllllliiriIIIIIlllllliniflll HlınflltllU İBA, 465 Utiklot Cad., Hidivyul Han, K d t ^ T e î t | f j f ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle