19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tstârn dininin büyük kurucusundan sonra gelenlerin hayat ve menkıbeleri Hz. MUHAMMED İn TORUNLARI Yazan: NEZİHE ARAZ ı beı cilt, S tcnUi gSmlek. M* ujlt. Post» U. U t M İ «Unk ] S umhuriyet KUBÜCUSÜ: YUNUS NADÎ İstiyenlere: F IR SA T cLet's« Learn English» 2 kısımlık tam kurs 33 devirli 4 plâk Fiyatı: (TL. 250) (Kitabı: TL. 19.) TABHAN KİTABEVİ K1ZILAY ANKARA İL7103/2110 ızce İL 7108/2111 38. yd Sayı 13.274 Telgrsf «• mektup adresi; Cumhunyet Istanbul Posts Kutusu: tstanbul No. 2*8 TdeterJar: 22 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 20 TemmOZ 1961 Inöntt bekleMen basın toplantısmı yaptı Millei nortna I idareyı sarsıntısız kuracaktır» Muhtelif konulara temas eden C.H.P. Genel Başkanı «Mesele, siyasî partiler için tartışma üe düşmanlık etmenin hududunu amelî olarak çizebilmektedir» dedi Adliye tâtile girdi Hâkimler 45 günlük devre içinde mahkemelerinin bulondukları yerleri terketmiyecekler • Adliye, bugünden itibaren 45 günlük yıllık tatlle girmiş bulunmtüctadır. 5 eylüle kadar devam edecek bu tatil süresinde, nöbetçi mahkemeler normal vazifelerine Arkan Sa. S. Sfl. 5 te C.H.P. Genel Başkanı dün «beklenen> basın toplantısını yapmış, fakat, «beklenen» konulara temas etmemiştir. Saat 10 da, oğlunun Maltepe'deki yalısında tertiplediği toplantıda bilhassa Anayasa oylamasınm sonuçları üzerinde duran fnönü, şunları söylemiştir : « Anayasanın halkoyunda onay lanmasiyle iç politikamız bir dönüm noktasına erişmıştir. Yeni A Arkası Sa, S, Sü. 4 te 2.DemirÇelik tesisleri Mecliste dün yeniden tartışmalara yol açtı Yeni tesîslerin Karabükan faaliyetini sekteye ağratacagı ileri sürulda « Acaba devlet Karabük'ü gözAnkara, 19 (CumhuriyetTeleks) den çıkarmış mıdır? Değilse hima Temsilciler Meclisinin bu sabahki oturumunda ikinci demir ve yesi için ne grbi tedbirler almıştır. çelik fabrikasının kuruluşu ile il Çünkü şartlar aynı değildir, bu gili bir kanun tasarısının müzake şirkete daha fazla imtıyaz tamnresi sırasında yine sert tenkidler maktadır.» yapıldı ve kuruluşta şirkete tanıYeni tasanda, kurulacak olan nan birtakım imtiyazların yersiz şirkete, vergiden muafiyet, liman olacağı ve Karabük tesislerinin fa tesisleri, telsiz telefon tesisleri aliyetine sekte vereceği ve rekabet kurma hakkı verildiği gibi bilhasedeceği iddıa edildi. sa kuruluşu sırasında yapılacak oOturumun açılmasmdan sonra lan muamelâttan vergi alınmıy*İkinci Amerikan feza denemesı Cumaya kaldı • söz alan t i r hatip, kanunun Ana caktır. Havacı Yüzbaşı Grissom'u Mercury kapsulü içinde bir Redstone ro yasaya aykırı olup olmadığının aMütaakıben söz alan Sanayi Ba> keti ile atmosfer dışına gönderip geri getırme hedefioi güden ikin çıklanmasını istedi ve şunları söy kanı Ihsan Soyak, bu tesisin kuci Amerikan feza denemesi, hava şartlarının müsait olmaması do ledi : Arka« Sa» S, Sfl. C d* layısiyle dün ikinci defa tehir edılmiştir. Yukarıdaki, halihazırda dunya etrafındaki bir yörüngede dolanmakta olan «Tiros III» adlı Amerikan sun'î peykinin gönderdiği resimlerden biridir. tberik Yarımadası ve Cebehtarık açık olarak seçilmektedır. Resmi basına dağıtan Amerikan Sivil Havacılık Teşkilâtının açıkladığına gore, Atlantık ve Biskay Körfezi üzen bulutludur. Ingiltere üstünde gorülen bulutlar ıse, o anda Brıtanya adalarındaki alçak tazyike delâlet etraektedir. •» Kenan Esengin CKMPden istifa etti Istanbulda bir serbest bölge tesisi ele alındı Ticaret Odastmn hurduğu bir homisyon, meseieyi muhtelif cephelerden inceliyor Emekli Döviz alış verişi yapan müesseseler sıkı bir şekilde kontrol ediliyor Sahte doları tesbit eden bir maldna da önümüzdekî günlerde Emniyette faaliyete geçiriliyor (lum S inci aahUede) Istanbul limamnda bir serbest bölge tesisini incelemek maksadiy I le bir komisyon kurulmuştur. Tica , ret Odası Komisyonu, çahşmalan ; na devam etmektedir. Komisyon ' selâhiyetlilerinden bir zat bu hu | susta demiştir ki: « Istanbulda bir serbest bölge tesisi tçiB'fartları, imkânları ve vâsıtalan incelemekte olan Komis yonumuz çalışmaktadır. Komisyon muhtelif serbest bölge ve liman. lara ait mevzuatı inceliyerek bün ye ve ihtiyaçlarımıza en uygu n oInönfi, dünkü basın toplantısında ianları tesbi tetmektedir. Bundan sonra serbest bölge ola cak sahalar tetkik edilecek ve müstakbel gelışmeler de gözönün. Deniıcilik Baokan Elektronlk DmirestaM monte edllen radar de bulundurulmak suretiyle temin olunacak ıınâli ve teknik vâsıtalann mahiyeti ve bunlann finansma nı incelenecektir. Şimdiye kadar tskenderunda bir serbest bölge tesis edilmistir. ls tanbulda da bir serbest bölge faC.K.M.P. lideri yeni kurulan siyasî teşekkülleri aliyete geçtikten sonra çok müsait kastederek, «Ben D. P. ye onlardan bin kere GÜRSEL, ECZACILARI KABUL ETTİ Devlet ve Hükümet Baş sartlarla karşılaşacağı tabiidir.» kanı Orgeneral Cemal Gürsel dün sabah saat 10.45 te Yusuf Ulukan daha yakınım» dedi başkanlığındaki Türkiye Eczahane Sahipleri Derneğinden beş kişilik inci salıUede) Gemilerde bulunan ndar, telsiz ve yön bulma Balıkesir 19 (Hususî) C.K.M. bir heyeti kabul etmiştir. Resimde. Gürsel ve heyet üyeleri bir arada gorülüyorlar. cihazlarmın rasyonel ve faydalı bir şekilde knlla* P. lideri Osman Bölükbaşı bugün yanmda Temsilciler Meclisi üyesi mlması için, çalışmalar başladı Ord Prof. Dr. Abdülhak Kemal Yöriik olduğu halde otomobılle' Denizcilik Bankası, sermayesinin Öğrendiğımize göre, yıllardanba Akhisardan ş^hrimize gelmiştir. yüzde sekizini teşkil eden elek ri gemilerde radar cihazı bulunSındırgıda 1946 DemokratİMrma tronik âletlerin bakımı, kontrolu cnasına rağmen bir çok kaptanm kur yapan Bölükbaşı, yeni partileve kullanılması için yeni bir teş cihazları kullanmasını bilmedikleri kasdederek «Ben D.P. ye onlarkilât kurmuştur. Kısa bir süre ön ri anlaşılmıştır. Denizcilik Bankadan bin kere daha yakınım» deAnkara, 19 (CumhuriyetTeleks) ce faaliyete geçen «Elektronik Teş sı bu kaptanlar için radar kurslamiş ve CJJ.P. ye de şiddetle çata Mıllî Eğitim Bakanhğı Planla kilât» Denizcilik Bankasının ge rı açmış ve şimdiye kadar 28 kaprak, «Demokratların tek isteği C. ma Kurulu çalışmalannın büyük milerinde bulunan telsiz, radar ve tan kurslan bitirerek brövelerinl H.P. nin iktidara gelmemesidır. bir kısmı sonuçlanmıştır. İkinci yön bulma cihazlarmm rasyonel almıştır. Demokratların ağzına kurşun sıksafha çalışmalarını teskil eden ko ve faydalı bir şekilde kullanılmaHalen Denizcilik Bankasınm 82 san. rylerini C.H.P. ye vermezler» misyonlar raporlannı hazırlamıs ımı sağlıyacaktır. Arkan Sa. S, Sfl. « da demiştir. ve Şura Bürosu Genel SekreterliŞehre 17 kilometre mesafede 15 Kredinin kalan kısmı plânlama teşkilâtının ğine teslim etmiştir. kadar vasıta ile karşılanan BölükKomisyonlann teşkll etügi kubaşı, 30 vasıtalık bir kafile ve terullar çalışmalanna 26 temmuzdan göstereceği yatırımlara tahsis edilecek Bir sabte dolar iübaren başlıyacak ve hazırlanan zahüratla şehre girmiştir. îş güraporları inceliyecektir. nü olmasma ve çok sıcak havaya rağmen Emek sinemasmı tıklım Ankara, 19* (Cumhuriyet Te. ti. Bu kredinin 30 milyon dolarlık tıklım dolduran partililer. Bölük leks) Hükümetimizle îtalya ara kısmı kullanılmış ve geri kalan 20 başıyı tezahüratla karşılamış ve sında üç haftadan ben Romada milyon dolarlık mukaveleler de 46 Deunokratlan kendisine bir bu yapılmakta olan kredi müzakere Türk Hükümeti tarafından iptâl ket hediye etmişlerdir. Bölükbaşı len sonuçlanmıştır. Hatırlanacağı edilmişti. alkışlar arasında mikrofona gel üzere Îtalya Hükümeti sâbık ikti Uzun bir süredir iki hükmet a . miş ve: «Bu partiler kurulmasa idar devrinde memleketimize 60 rasmda yapılan müzakereler sodi D.P. nin yeri boş kalır ve C.H. Arkan Sa. S. Sü. 7 d e P. de tek parti haline gelirdi» di milyon dolarlık bir kredi vermiş O. Bölükbaşı dün Balıkesirde biktün partilere hücam etti ^ Denizcilik Bankası bir elektronik teşkilât kurdu İtalyan kredisiniıt 10 milyon doları hususî sektörs tahsis edilecek «. Millî Eğitim Plânlama Kurulu çahşmalan yen politikacılara temas ederek, şunları söylemiştir: « Yeni partilerin kurulması ba his konusu olduğu bir sırada verdiğimiz bir beyanatta, •Memlekete hizmet aşkı ile kurulacak partile Arkası Sa. 5; Sü. 3 te Gina Gagarin'i öptü Moskova, 19 (A.P.) İtalyan sinema yıldızı Gina Lollobrigida, Moskovada film festivalinde feza pilotu Yuri Gagarin'i öptüğü zaman ne hissettiğini, bu suali soran gazetecilere bildircnemiş ve «onu kendime saklıyorum» diye eevap vermiştir. Gina Lollobrigida, cuma veya cumartesine kadar Moskovada kalacağım bildirmiştir. Ulndağ ve Ayvalık vapurları çarpıştı Dün sabah Galata nhtımından Bandırmaya hareket etmekte olan «Uludağ» vapuru manevra sırasında rıhtıma bağlı «Ayvalık» vapuruna çarpmıştır. Yanlış manevra ve sulann akıntısı ile çarpışan gemilerden «Ayvalık» ın kıç tarafı hasara uğramış ve bayrak direği kınlmıştır. Sadmeden telâşa kapılan yolcular zorlukla yatıştınlmış ve bazıları baygınhk geçirmiştir. Yapılan muayene sonunda, gemideki hasarm büyük ve seferine ' mâni olmadığı anlaşıldığından, AyI valık bir saat tehirle Mudanya'ya j hareket etmiştir. Tütün mildİYÖsü Egede de görüldü Izmir, 19 (Telefonla) Bütün Avrupa tutünlerini tahrip ettikten sonra memleketimize girdiği bildirilen tütün mildiyösü şimdi Egeye de atlamıştır. Hastalığm iki gun önce Manisanın Muradiye bucağına bağlı Üçpınar köyünde görülmüş olması. ekici arasında büyük bir endişe yaratrriış bulunmaktadır Koruyucu tedbir olmak üzere hastahk gorulen tutunler sökülerek toprağa gömülmektedir. ŞÜPHELÎ BtR OLAY Polıs, Sırkecıdekı Gızıantep Otelınde cereyan edpn bir olayın soruşturmasını derinleştırmektedır. Sabaha karşı müracaat eden Gaziantep Otelınin bîr mustahdemi, müşterilerinden 24 yaşlanndaki Cemal Sarmaşık'ın, otelın 4 üncü katından yere düşerek olduğünü bildirmiştır. Olaya el koyan polis, gece yansı yatağindan kalkarak tarasada gezdiği ılen surülen Cen.al'in intihar mı ettığını, yoksa bir cmayete veya kaza ya mı kurban gittiğini incelemektedir. Resimde, gencin düştüğü yer görülüyor. VÎZE BEKLlYORLAR Yurt dışına çıkışm serbest bırakılmasmdan sonra pasaport alan vatandaşlanmızdan tren yolculuğunu tarcih edenler, Bulgar ve Yugoslav konsolosluklarından vize alabilmek için güçluk çekmektedirler. P.esimde, vize almak için dün Yugoslav Konsolosluğunun önünde bekleşen vatandaşlar görülüyo^f YAZISIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle