12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Temmuz 1961 CUMHÜRtYET CÇ DÜNYÜ Irak Petrollerini Millileştiriyor Petrol Vekili Şalman, yabancı knmpanyalarm ,. haklannın devralınmastndan sonra mülileştirmenin gerçekleşeceğini açıkladı Bağdat, 19 ( A P ) Irak Petrol j Vekili Mohammet Şalman memleketin bütün petrol ganayıinın kurnlacak milll bir petrol eirketi tarafından idare edıleceğini açıklamıştır. Bu harekete yabancı petrol kum | panyalanndan bütün haklann j devralınmasından sonra ginşıleceği de vekil tarafından açıklanmıstır. Şîmdiye kadar 153 yabancı teknısyenin yerine Iralıkların getırıldiğine isaret eden Vekil, yakın zamanda geri kalan bütün yabancı uzman v e teknisyenlerın yetiştırılmekte olan genç Iraklılara yerlerıni devredeceğini söylemıştır. Vekil, en kısa zamanda, Irakta butün petrol işlerinin Iraklılar tarafından idare edilmesı, Kasım j hukumetinin başhca gayelerınden bıri nlduğuna işaret etmistır Kasım, Kuveyt üzerindeki ıddialanndan vazgeçmiyor ı Şam, 19 (A.P.) Irak Başbakanı Abdülkerim Kasım Kuveyt'in tngiltere bankalarında bulunan nıevduatı çekildiği takdirde bu tngılterenin ekonomisinin rıkımı olacağım iddia etmis v e Ingılterenin Kuveyt işine o kadar acele müdahalesinin bu yüzden ileri geldığıni soylemistir. Kasım üçüneü senei devriye munasebetiyle Bağdat radyosunda verdıği bir fconu«mada bu iddiala rı serdetmiştir. tngiltere Kasım'a gnre, kendi malî inhîdammı önlemek için Kuveyt'e asker çıkarmıştır. Kasım, Kuveyt Irak i l e birleştıği takdirde Irak'm Ktıvevt'in tngilteredeki mevduatını çekeceginden korkan tngilizlerin bu çekilde hareket etmekte istical gösterdiklerini söylemiştir. H^BERLERİ Tıtıtus kııvvetieri Bizerte üssünü ntulıasa?a ettiler Fransa Bizerte üssüne takviyc gönderiyor endimizi n e kadar iyi ta. ıstemıyor. Buşka memleketlerde tkı yabancı se.iyahla tanıştım nırsak o kadar çabnk dfiŞımdi turıst ismiyle anılan bu gördükleri muameleye çoktan razeliriz. ttiraf etmeliyiz ki Ankara 19, (a.a.) Yuksek Sezılar ama nerede... Biz bir mua biz yumnrta delije gelçım Kurulu tarafından Anayasa adamların otomobılleri var Avnın halkoyu kat'î sonuçlan h a k rupadan buraya arabalariyle gel melcdır tutturmuş gıdiyoruz. Mu meden harekete geçmeyiz. Bnnnn amele gdrülsun muamele yurü binbir delil v e misalini gösterebikında bu akşam 106 numarah bır miçler Kendılerı anlatıyor: Avrupada sun... Esas o. Ama işler yürümü? lirim; a m a bu kaııaatte beraber ! karar yaymlanmıştır. Kararın met olduğumuz için bnna Iüzum görçehırler ara<;; gıdış geliş o kadar yurümemiş. Ehemmiyetı yok. ni şudur: Hem kuzum gümrükte neyı mu mem. Anadoln kıyısının su dâvası Anayasanın halkoyuna sunul falza olduğu halde herhaneı bır ması hakkmdakı 283 sayılı kanu ak^akhk eorulmez Halk hakkına ajene ederız? $ u Edirne gıris ka bunlardan biridir. Ihtiyac v e plânpısında simdive kadar kaç kaçakçı dan zivade propaganda v e eösteriNew York, 19 ( A P ) New Yorü nun 6 ncı maddesi hükmünce II ra^ı. vakalandı? Ele geçırdiğimiz kaçak şe raSbet eden dfişükler devrinde un ileri gelen gazetelerı bugunkü Seçım Kurullarından, Yüksek SeArabalar hıjdutları ıkı ^ıra ha1 e?ya urküttüğümuz v e kaçırdıgıbaşmakalelerini Batılıların Berlin çım Kuruluna gondenlmesi gere> linde a^ıyoı Buraiardakı polıs I mı? ttıristlerın memlekete sağlıya Anadolu yakasııun »nyu için yahakkır.da Moskova'ya verdikleri i ken ıl bırleştırme tutanaklarma ve gu.Tiruk memurlarınm vazıfe <bıleceklerı menfaatlere değer mı? pılmıs olan bendin bu dâvayı halnotaldra hasretmislerdır aıt onaylı örneklerin hepsınin ku leri hemen hemen bır trafik ı«a( Edirneden gelenı, Galataya yana le kâfi eclmediSi v e işin veniden New York Times şöyle demek. rulumuza ulaşmış bulunması uze ret memuıununkının aynı t«ımz şanı inceden ınceye muayene eder, ele alınması lâzım geldiği kısa zatedir: «Bütün dünya şunu idrak rine. Kurulumuzca bu belgeler ı n bir dakıkada EÖrüIür, çoğu verde didik didik didıkleriz. Nefi hazine manda anlaşıldı. îjimdi kirn yaptı, neden vaptı? diye soru snalr etmelidır ki Berlin krızı valnız celenıp onlarda gosterilen sonuç pasaportunu?a damga bıle vurmaz' her seyın üstünde . eirmiyelim. Bunda favda vok. Vak I Sovyet Rusya'mn Batılıların h a k . lar toplandıktan «onra gereği ko lar. Zaten bir çok memleketler aÖte yandan günev hudutlanmızlannı çığnemek ıstemesınden ileri nuşulup gorü^üldü: ra?ında pasaoort âdetı de kalkmış. dan memleketı naylon gibi ithal tinde yapılmıs ikazlara kulak a s . mıvan kimselerin şimdiUi hakikatgelmi'itir: Biz şımdı vaziyetimizi 1) 9/7/1961 günü Anayasan.n Türkıyenın güzelliklerıni duv malı bakımından senelerce beslıye ler önünde teslim olmalarındaıı ve kararlarımız! bütün dünya'va halkoyuna iunulmasında butun bılecek eşva kaçırılır, cenup vılâılân etmiş bulunmaktayız. Aynı za Turkıvode seçmen olarak oy kulmu^tuk Buraya celmeyi pek ısti yetlerimızde bunlardan geçinen ne çıkar?. manda Sovyet Rusya ile bu meîe lanması gereklı kımseleıin topla vorduk. Avrupadan bamba^ka bir lerın, bu ticaretten zengin olanlale'nin halli için gorüşmelere de ha mının (12.735.009). bunlar ıçınden âlpm bulacağ.mızdan emm idik. rın sayısı bilmmez, yıne de elimiz Istanbulnn sn dâvası Anadoln Ü"nıtlerimiz bo«a çıkmadı Daha kolumuz bağlı bu manzarayı seyzır olduğıımuzu belirttık Fakat halkoyuna katılanların topla.nıkıvısına münhasır degildir. Bu bu görüşmeler sâkin bir hava i nın (10 352.169), verılen oylardan hudvıtta gozlerımiz aoıldı Her ver redenz. yaz çekilen snsuzluk i l e gözleri sörüldüÇü Bu halıyle memleket gümrük kendine çevirtmis olan yeni E l çinde cereyan etmelı, v e tehdıtler muteber bulunanların toplamının de ı^ler bir dakikada halde burada saatlerce bekledik. muhafazası bakımından arasında cereyan etnıemelidir » (10282.361) v e muteber bulunnr.biraz da malı bendinden evvel de tstanbntoplamının ı«e (39.608) Edirne sehrine vardığımız za rahmeth Nasreddın Hocanın türbe Inn sn derdi halledilmis degildi. New York Herald Tribune gazete yanların Oranın sıni andırıyor gibi: Her tarafı açık, Bncun de halledilmis degildir. sı şöyle denıektedır' «Haklarımızı olduğu. Anayasaya evet oyu v e man vakıt peç olmuştu yalnız kapımızın ustündeki koca ve vazıfelerımuı Rayet açık bır renlerın toplamının (6.348.191) v e vegâne modern otelinde ver kalGazetelerin verdifi malâmat toplamının mamıştı fster ıstemez koridorda kilit verınde. şekilde belırttik Şimdı kızgın v e hayır oyu verenlerın dogru ise tstanbnl Relediywi bn endi^elı bır Kremlin'den venı teh ise (3.934.370) olduğu tespıt edil sı.>ırme yataklarımızda yattık. derdin UöUünden hallini teçimle ditler'e hazır bulunmahyız» Tri mıştir. Yollara pek fena denemez. Ama celecek yeni iktidara bırakarah V EFA T 2) 283 sa\ılı kanunun 7 ncı araba surenlerın vuzde bune, Kennedy artık dönemez dedoksanı simdilik tstanhul vakasından AGüzın Şfnman ve Mılveddet maddesının 2 nci fıkrası uyarınca, trafik kaidelerme rıayct etmıyor. HlNDİSTANDA S»EL FKLAKBTİ. tjıddotlı yağraurlar Hınclıstan ın mekte v e bundan sonra teşebbüsü nadolu kıvısına denizalti bornlan Idemen'in anneleri. Ergun Adoğu bolgesinde buyük hasara v e 50.000 kişınm evsiz kalmasuıa se Sovyetlere bırakmamalıdır demek muteber oylarin yarısından çoğu t«tanbula =aü «alim celişimiz şans ile su naklini dSsünmektedir. DoS kTÇ"ın ve Aylâ Şenman'ın annenun evet olma«ı halmde. Anaya eserı gibi bir şev oldu bep olmuştur. Bu arada 200 den fazla ınsanın boğuldugu da bildi teriır anneleri. Erdoğan Barufun bürusunn isterseniz bu olmıyacak bir sanın Turk mılletı tarafından karılmektedır. Resımde jular altınd a kalan bır sehrin sokaklarmda sey defildir. Hattâ bn denizaltı Berlin Nota'ları hakkında t«tanbul harikulâde: Bır çok yük kaym vahdesi, Fehmi 1desellerle boğuşan Hınthler gorülm ektedir. bul pdilmış bulunacağuıa. yukanmpn'ın kayın validesi, Avukat bornsn icabında Anadoln kıyısınA\rapa'nın tepkileri kı bentte go«tcrılen muteber oy ı k l m i n hu^u^ıyetlerını bır araya Behiç Güvenç ve Avukat Fikrct dan karşı vakaya da s o vermıye Fakat 1 Londıa 18 ( A P ) Butun Batı toplamının (10.282.561). bunun ya toplıvan npfıs bir şehır. Güvpnç'ın te^zeleri yanyacak sekîlde yaptınlabilir. fazla. j BAYAN Avrupa memleketlerı Berlm lıak r.sımn (5.151.281) ve evet oyları Curjıltu«.u sevyar e^nafı tstanbulun su meselesi esasen Akıııric* Kremlin'c haklı bır ıhtar nin toplamının ıse (6.348.191) den Her taraf toz toprak Temiz kalmaEMİNE YENLİER nadoludaki cöl v c ırmaklarla haivtııldicı «huiusunda mutabık b u . ibaret olmasına sorc, Kurucu Mec nın ımkanı yok.» H»kkın rahmetine kavuçmustur ledilmiye mabküm oldngnndan ilutımaktadırlar Berlın'de Krut lıs tarafından 27'5/1961 cumaıteM Turıstın hakkı vnk dcgıl EdırCenazesi 20 7 61 pprşembe günü Ieride Anadolndan çeleeek »nl»dgle namazını mütaakıp Şişli çpf'in bu ıhtarı ciddiyetle barşıla gunu kabul ed'.lmiş bulunan Ana neye jeldıfı zaman ıkı üç saat rın. sıkısık cünlerde tstanbnla camiînden alınarak Feriköy ITP yac^ğı unııdı ızhar edılmektedir. \asa metnı. Türk milletı tarafın gumrukte bekî.vor Neden? M u > ?arhğındaki ebed! istirahatgânakli hir zarnret oltınça bu bornnc v e muamele Briı Berlin Belediye Ba>;kanı dan da kabul edilmı^ bulunmakta hı,ıa defnpdilecektir. Mevlâ rahirl dan istifade edilir. Onnn için boNeyi muayene ederleı MuameVVıIly Brandt «Sovyetlerın Nota'. dır ve bu durunıun. 283 sayılı kamet eyMye. rnların bir kere masraf olaeağma ne u ' e n n e c r e y a n eder? Belli larırı cıddnetinı nazan itıbara a nunun 7 ncı maddcsine göre. KuCclenk gbnderilmemedi rlca göre biraz geni? tntnlması faydaTunus hükümet sözcü sü Fransız kuvvetlerîylc dpgıl. Hanı turiste kola>lık yapılaeakları ümit edilmektedir» d e . rulumuica drrhal olunur. ilân edilmesi lı olnr. lacaktı'' \ Cumhunvet 5139 miştıı. gerekir. silâhh bir çarpışnıayı ınuhakkak görüyor, Halbukı bu arlambr kolavlıkl 3) Halkoyuna sunulan Ana\aBatı Berlin hakkında Bırleşık Ama Anadoln yakaeraın *n der Batılıların Berline dair Rusyaya verdikleri notaların tepkileri Halk oyu'nuıt kat'î neticesi nıııııııııııııııtıııııııtıııııı I Günün Meseleleri | Hddfse/erT/JrâS/nda Turiste kolaylık Yazan: MAZHAR KUNT Anadolu kıyısının SD dâvası g& Batı Avrupa ve Amerikan basını Berlin hakkında Kremline haklı bir ihtar verüdiği hususunda ittifak ediyorlar K Londra. 19 (Radyol Tunuslu ( da reddetmiştir. Cumhurbaşkanı Bb hft b d Bi askerlerin hugun Bızprte donan • ' Burgıba geçen hafta başında B i tahliyesi talebini ma ussune bach bir Fransız a s zerte üssunün keri helikopterıne ateş açtıklan tekrarlamış, fakat, bu da Fransa Paris resmi aıakamları tarafın nın menfi bir tutumu i l e karşı laşmıstır. Bunun üzerine Tunus dan ac klanmıştır. her ne pahasına olursa olsun BiDaha «onra yayınlsnan bir bildiride. hPlıkoptere isahet vâki ol 7ertenin anavatan parça=ı olarak kalacaŞını bildirmiş v e derhal Biroadığı ifade edılmiştır. zerte üssünü Silâhlı KuvvetleriyDiBer taraftan bu hâdısedpn kı 1e abluka altına almıştır. sa bir mufidet sonra. Rizerte üsTarafsız siyasi çevreler, Tunı*Washington 19 (a.a.) BırJeşık sü civarındaki bir diğer Fransız Amerika v e Rusya arasında ticarî hava ü«"îünde!i kalkan v e Bizerte Fransa arasındaki bu eski ihtilâfı halledilememiş olaıahava seferleri ihdası konusunda üzerinde devrıve gezen Fr?nsız bir türlü günümüzde eşasen kanlı müzakereler dün burada başlamış uçaklarına da Tunus Silâhh Kuv sım tır. »etlprinin ateş açtıklan nğrenil olayların meydana geidiği, dün Moskova Radvosu Batılıların Amerikan heyetine başkanlık r. mıştir. Fransızlarm btına muka • yanin bu bolgesinde huzursuzlu harb'ten sonra sulh anlaşması tmden, Başkan Kennedy'nin özel mü bete etmedikleri bıldirilmijtir. En ğun daha da artacağı seklinde yo za etmek için e n basit beynelmi. şaviri James Landis, 90 dakika sü son olayda can kaybının meydan» rumlamiçlsrd'.r. lel kanunlan da çiğnediklerini» id ren görüsmenin «çok canümi bir gelip gelmediği açıklanmamıstır. dia etmekte, v e yeni bir harbi kur hava içinde geçtiğini söylemiştir. calamaktadır, demlstir. Bılindiği gibi Bizerte Fransanm Sovyet heyetine Rus sivil Hava Kennedy, Amerikanın taahhStleriTunus toprakları üzerinde hâlâ Filosu Genel Müdürü Yevgenif ne sadık kalaeajhnı «Srledi ellerinde tuttukları bir donan^ıa Lognof başkanlık etmektedir. üssüdür. Tunus. istiklâlıne kavusWashinjton, 19 (A.P.) Devlet Sovyet heyeti Moskova N c w . Baskanı Kennedy bugün Sovyet York arasında doğrudan doğruya tuktan sonra, Fransava müteaddit Rusyanm Berlin isinde Batılı devvolcu seferleri ihdası i l e ılgili tek defalar başvurarak bu üssün de letlerın hsklarına meydan okuma lıfler ileri sürmüştür. Her iki tahlıvesinı talpp ptmişti. Ancak sı Buenos Aires, 19 (a a.) Dün karşısmda Bırleşık Amerikanın taraf da karşılıklı hava seferleri Fransa. bu talppleri hpr defasında tedbırler bütün Arjantınde vaüilan Î4 saat ittıhaz edeccğı askeH nin başlamasını istemektedir. G ö . lik greve tam mânasiyle riayet e hakkında nihai kararlarını bugün ruşmeler teferruatın tesbiti ü z e dilmesı. genel çalıjma konfede vereceğini söylemiştir rinde eereyan etmektedir. fasyonu idare heyetindeki PeronBir basın toplantısında konuçan Müzakerelere y a n n devam e d u cu çoğunlufcun ?aferı telâkki edil Başkan: «Taahhütlerimizi yerine lecektir. cnektedir. getirmek kararındayız.» demistir. Anerika Rnsya arasında hava seferleri ihdası için görüşmeler Amerika. tngiltere v e Fransa'nın Kremlir'e gonderilen Notaları vo rumlıyan Londra'nın London Times gazetesî «Berlin hakkında ka rar katî'dir, v e böyle kalmahdır» demektedır. Nota'lara ilk Sovyet tepkisi Londra 19 ( A P ) Moskova Rad yosunun Batı'lılann Berlin h a k . kında gonderdikleri Kota'lara aıt verdigi yayında Birleşık Amerıka, Ingiltere v e Fransa'nın Berlin m e selesinin sulhane bir şekilde halledilebilmesıne mâni oldukları be lirtilmekte ve Batılıların «yenı bir harb çıkarmak için karanlık k u v . vetleri teşvik v e bunlara yardım ettiklerini. iddia etmektedir. sanın 157 nci maddesi hukmuncp. bu yasa, halkoyu sonunda kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olur v e halkoyu sonuçl a n ile beraber hemen Res.ni Gazetede vavınlanır. Karar No. 106. Bu hiıkme ve Anayasanın millet tarafından kabul edilmis bulun masına gore. metin. halkoyu s o nuçlarım tesbit edpn bu karar ılp beraber. derhal, Re r mi Gazetedc \a71nlanmalubr. Dığer yasalarda olduğu gibi. Ana% asaya dahı. K u rucu Meclisce, kanun numarası verildikten sonra metnin y a y ı n lanması ccrektiğinden, bu karar, Kurucu Meclis başkanlığına yol lanmalıdır Son Para Yatırma Tarihi: 24 Temmuz 1961 Arjantindeki son grev hareketi Peroncuların zaferi fel?kM ediüyor Kennedy, millî emniyet konseyini loplan> fıva dâvet edecek , 19 ( A P . ) Başkan Kennedy. Mılli Emniyet Konspvini buBün toplantıya çağırnıştır Bu toplantıria ba'lıca mevru Berlin me'PİP<;ı olacağı muhakkak add«>dilmpktedır Baskan bu tonlantıda en ileri ge len a^keri v e diplomatik müsavir lerf i l e gorüşerektir. Bu toplantıdan pvvel Baskanın bir basın top lantısı vapacagı da hildirilmektedir . «»• • APARTIMAN DAİRELERı Her biri 50000 lira degerinde, 4 oda, 1 hol gbmme banyo, parke döşeli, havadar. manraralı.mukemmrt. löks daireler SUADIYEDE TEŞEKKÜR hann ırtıhaü dolaysıyle c*ı>=ze merasimlne içtjrak ettnek, mektuD veya tPlgraf gönderm«"k ve bizzat gıelmek euretiyle taztv«dp bnlunan ve sonsuz kedpnmi tahfıfe çalıçan zpvatı muhtrTemçyo, dost VP arkadaslarıma gosterdiklpri samimf yskınIıktan mütahaysıl minnet v «ükrsnlanmı iblâg icin mutpbpr e^zetenizın delâletıni rica ederim. N Tahır SejTncn rumhurivpt. 2105 SENtHA SEYMEN'Ln Ö L Ü M Bay Leun Kan, Baj1 ve Bavat Hoje Sitri ve aile«:i (Marsilya). esı. annelen, kavın vaüdPİprı büvükannPlpri. baldızlan. leyzp |pn ve nkrnhalan vetat et^igmı \r onazp mtrs simı 20 temmuz 1961 tanhın^ nstlayan pprçpmbe günu ça^i 12.S0 ds Yüksekkaldınm Aşkcrızit Smagoffunda ıcra rlurı'i csktır tsbu ılân hususi davettyp \f rıne kiımdır Tazıyet zi>rfretlen yapılrııa ması noa olunur rıımhurıvet 2136 KapaJı zsıi usultı ile Murtet havs "ipvdanmda Trafo Dostasi ı!* hancî elektrik şebeke tesisatı yaptırdacak. Keşif bedeli 563.878,56 lira olup, troçici teminat! 26.805:14 liradır. İhalesi 10/8'1961 Perşemhe güniı saat 11:00 d> komisyonda v a Tahran, 19 (3 ^ ) Musaddık ta pılacaktır: Ketşif VP şartnampler her gün öğleden e w e l komisj'onda raflısı Mıllı Ceohe. Kıvamussalta ve Ist: Lv: AmirliÇinde görülehilir: na idarebinm yıküarak Musaddık'İsteklilerin ihale gününden en az üç 2un evvel Hv. Inş. Grp: ın başkanlığa gelişinın onuncu yı Baskanlığına müracaat ile yeterlik belgesi almalan şarttır:: Taliplerin Iı dolayısıyle yapmak ıstediği top 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacakları teklif zarflantıya Başbakan Alı Eroini tara larını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon fından müsaade edılmemesı karşı başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler sında bu »mrı dinlpnıeme v e 21 hiçbir suretle kabul edilmez. (1041Basın 3287/2152) temmuzda gosterı yapma kararı vermıştir Bu konuda basm tnensuplarıyle konusan Mılli Cephe • sözcüsü memlekette örfi ıdare hu küm sürmediği, bu bakımdan, hükümetin kararınip g a y n meşru olduğunu söylemiş v c sözlerine söyİdaremize müsabaka il<î 30 yaşını geçmiyen lise ve ortale devam etTiıştır: Musaddık taraftarları hükümeti dinlemiyor M.M.V. 4 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. dan Ankara Fransız Cezayir mıizakerderi Cenevre, 13 (a.a.) Ivı haber alan çevrelerde belırtıldiğire görp. Fransız Cezayır Kurtuluş Cep hesı müzakerelerine, yarın saat on beşte Lugrin satosunda veniden baslanacaktır Cezayir Mılli Kurtuluş Cephesine yakın olan çevrelerde belirtildiğine göre, konferans yarınki oturumunda ıi'ül meseleleri üzerindp duracaktır, di bnnnnla halledilmis olmaz. Zir» tstanbnlda d a kâfî s n yoktur. Hattâ bir çok »etntlerin Anadoln kıyısında oidngn gibi kjs mevsimfnde dahi geceleri t n y n keailir. Bnnun aebebi tstanbnla ıuy n getiren ealerilerin yetersizliSidir. $imdi Anadoln kıvısına da su vermiye baslayınca tstanbnl tarafının daha da sıkısacagı tnuhakkaktır. tstanhnl tarafınm snyunun tstanbnla yetmediğini dp bana «imdiki mödür geçen eylül »yında, hir sikâyetim flzerine, söylemistl. tstanbnl yakasının susnı kalma«ı yeni bir i» degildir. Merhum Lfitf) Kırdar zamanınds bnna çare olmak üzere bir metre kntronda bir galeri dS«endi. Sehir kaiabalıklastı, S n «arfiyatı artti. Bu yeni galeri de kifavet ettnedifinden »imdi uçunctt bir galerinin in«ası dü'önülmektedir. tstanbnl B e ledivesinin bn yolda bir teklifini Dahiliye Vekâleti kabul etmeditlnden bn is de «:eri kalmiftır. Bnnun arkasından tstanbnla su veren Terkos gölünün kifayetsizlifri eelmektedir. Terkos gölü büvük sn geliri olan bir hazine degildir. Onun için tstanbnl sulannı t a k . viye için Çekmeee gölünden istlfade düsünüimekte i s e de hu küçnk göller d e meseleyi halletmiyeeek, ve rnınde sonunda tstanbolun Anadoln sulariyle sulanmaıt zarnreti hasıl olacaktır. Bn büvük projenin burünlerde ple ahnması yunsurta deliğe gelmeden vaktinbaslsm.j îfîmmiu bir is «laAnadoln s n ' a n n d a da flkir !kiTe »Tniıyor. Gerçi Sapanea gölti gpnis bir göldtir; fafcat snvn ya6mnrla dolar. Bn eöle Sakaryamn çe\rilme«iyİP basıl olacak sn ıenginliği, ancak bn EÖlü kabili istifade hale getirir. l'nntmamalı ki Sapancadan ÇPkilecek bomlar, yalnız tstanbnlnn Anadoln kıvısına. yalnız tstanbnla detil, artık fabrika v e iskân böleelerivle kalabatıklasmıs v e giteide, sürekli bir sehir halini alma5a baslamıs olan Kocaelı yanmadasına da sn verecektir. Bn haldf Sapancanın ırayn da günün birinde yetmirecek bale gelebilir ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ KREDİ BANKASI TÜRKİYE İL 7202/2116 Istanbul Tekel Başmüdürliîğiinden LUİZ KAN «21 temmuz cuma gunü şehir hıpodromunda toplanacagız Polisın hücumuna uerarsak mukabele etmıveces'z Pasif kar^ı koymayla vetıneceğiz Çünkü, Millî Cephe. anarşivi reddeder. nizam v e âsayis taraftarıdır.> okul mezunu erkek memur alınacaktır. İmtihan 7 Ağustos 1961 Pazartesi günü saat 10 da Başmüdürlüğümüzde vapılacaktır. îstekliler. Başmüdürlüğümüzle. satış depolarumza ve müJhakat idarelerimize müracaatla şartlan öğrenebilirler. (Basın 9302/2153) Kardesım Ece Bayındır'ı, İki yıldır çektigi umumt felçten başanlı b!r ameliyatla hayata kavuşturup yürümeslni sağlayan memlekçtimizin çok depprli Ealta Lımanı Hastahanesi Operatörü Kemik Mafsal Hastahklan Mfı1»hassisı Fizik Mütehassısı Dr. Şule Gönenç ve Narkozitör Dr. Melâhat Bulavir'a. hastalığı ve amelfyatı sırasında ihtimam göffte. rerek çefkatlerlni esirgemlyen hemşire Nihal Arglan, ««ITİS hem BİTeni Seniye Atasay, ameliyathsrı» hemgire?. Nermin Atasay, fızik hemçlresl rerlde Ayra'ya, pansumancı Zeynel Durmuş, Hagan Kaya, Arif, Bayram Urtekin, Oenıan Yayla fle dlğer «SiH peraonele »çık tesekkürlerbni ratıanm, Kardeçl. Burea BeledİTe Tablbi Kem»l Bayındır Cumhurtyet 2147 TEŞEKKÜR SATILIK ARSA Cağaloğlunda iş hanı; mektep; otel veya matbaa yapmağa elverişli satılık büyük arsa. Müracaat: Tel: Is saatlerinde 22 42 90 Cumhurıyet 2135 Dr. NURİ ÇALLILAR'a BEKLEDÎĞİNİZ! Galatasarayın Akdeniz Gezisi Tahakkuk Etti HAREKET: 17 AĞUSTOS MÜRAACAT Radyo Evi karşısı Tel: 48 57 07 martı İst. Boğ. Mst. Mv. K. Sat. Al. Kom. Rs. den: Acık eksiltme ile aşağıda cin? ve miktan yazdı üç kalcm yiyecek maddesi satın alınacaktır. Şartname ve evsaflar İst Lv. Âmirliği ile Komisyonumuzda görülebilir: Miktan Tahminî fiat M. temmatı İhale fünii Kilo Lira Krş. Lira Krş. C İNS I Taze üzüm Karpuz' 10000 5000 3000 90 27 31 675 Saati Bayramağlu Sahil Malıallesi plâjı Arst» sshıpierının huzur ıçındp denızden ı^tıfade etmpsı m a k s a d n e te&ıs edılmıştır Bu gavev) temın ıçın ara •sahıbı olmıvanların plâja girnıssıne musaarte edilmiyecektır İBA Ltd. Stı. Reklamcılık 1028 • 2123 YES TURIZM SATILIK TITVA Kozluca Han: Galata Tel: 44 78 38 RekJâmcilık 1031/2121 ıot 69 00 25 75 8 Ağustos 1961 15;00 8 Ağustos 1961 15;00 8 Ağustos 1961 15;00 1009 Basın 3066/2130 EŞYA Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1. Ekıiltmeye Kotmlan t*Ier GAZETEMIZ «il'lNA'dd fcfLANlK'te RODOS'ta gunü gününe «atılnıaktadır Tpvilai rnerkrzl: Patıssıon 1 ATtNA 4 lcırfon S? 12 03 Cumhurıyet 2134 Laboratuard=> çalışmış tŞÇİ KIZLAR ararııyor Krero v e Ruj ımalâtında çahbmış olanlar lercih edüır. r Tel: « 18 47 *• • % t L • 74(17 • 2114 * • .» Eksilt tnfı Tnih, G6n Ve s»ati 17.7.1961 Perşembe DıvriğılmranhZara Devlet Y olunttaat 16 da (Büyuk Zara) Köp. yapımı 28.7.1961 Cuma 24 00 38 340 00 22 920.00 DivnğilmranlıZara Devlet Yolun479 230 00 saat 16 da (Küçuk Zara) Köp. yapımı Yukarıda yazılı köprülerin eksıltmeleri hizalarında gösterılen tarıh, f ü n ve saatlerde Ankara'da Karayolları Bedeli Lira Kr. 913 073 00 Banks Referansı Ura Kr. 73 046 00 Geçici Evrak Teminat Bedeli Lira Kr. L i » Kr. 40 275.00 45.70 Iyi âaa Amerikan v e İngiliz eşyası: Yatak odası, yemek odası; koltuklar; masalar, abajurlar, yepyeni GE buzdolabı; çamaşır makinesi; mutfak levazımı; kristal v e porselen takıml a n »eyahat dolayısıyle satdıktır. Sabah saat 10 dan 18 e k a dar görülebilir. Dereboyu sokak 16/2; Küçük Bebek. Cumhuriyet 2137 Bn mülâbaza iledir ki daha büyük ve zengin olan tznik gölünden istifade etmek husnsn da hatıra gelmektedir. Biitiin bnnlar niadnrurkm trva ve Siie derelprinin Elmalı bcndine bailanması. artık bir tek kavnaktan sulanamıvacaîı anlasılan Anadoln kıyısının v e bn vesıle ile tstanhuiun yükiinıi hafiflptmıs nlacaktır. Bn mütalâaların hppsınde hakikat vardır. Ve bn projelçrın faTdalı «evler nldnsn roahakkaktiT; fakat tstanbulnn sn derdı bir hriytik problcmdir Etrafiıca tPtkıU ve mütalaa edilmek, ona çorp i|p ri\ı d e eören tedbirlptlp haHol'mmak cerekir. Bnnn da dunvada ma rnf bir su otoritesinin \ apnu^ı çok faydaiı olnr. Biliyornm. hizım mııhpntli^lrr simdi bpmpn bana hurum pdpcFUIprdir, Ben, bİTrtp miitpha^^ıs rnk demi\orum: bİ7de tecrübplı x«> ihti sasının cesaretını t a s n a n k ı m ^ 37. dır divornm. Kgpr hizdp hpr cihpttpn kifavpt sahihi su mıihpııdtsı <ıl sa idi, Elmalı bendi ho^lp vapıinıaz vp Aîiadnla kı\ısı hiıcıin MI SU7 kalma^di Maalesef türliı âmıller bızı npfseleınre nvgnn kararlar ve tpdbirler almaktan alıkovnvor. Bpn bn su i.sınin hakıkatrn bevnelmilel capta bir adâma vpra miiesseseye etiid ettirilmpsindp favda çörüvırum. R. FKI.KK Mfirscaat ısn 21.7.1961 Cuma me«ai taati sonu 22.7.1961 Cumartesı mesai saati sonu Genel Müdürlüğu TÜRKİYE GARANTİ BANKASI UMUM { MÜDÜRLÜĞÜNDEN t Bankamız Şubelerinde çalıştırılmak üzere fransızca v e ingılızce lisanlanna bihakkın vâkıf memur abnacaktır. Daktılo bilenler tercih edilir. Müracaatların İstanbul'da Bahçekapıda Umum Müdürlük Zat İşleri Müdürlüğune, Ankara; İzmir v e diğer jjehirlerde Şube Müdürlüklerine müracaatlan ilân olunur. İL7439/2143 K İ RAL1 K Luk<. Mobıelı Kat Tel: 47 76 10 Remlâkcılık 1032 2120 binasında Köprüler Dairesinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Eksiltme Evrakı : Yukarıda yazıh her ıs ıçm o işin hizasında yazılı ve v«zneye yatınlacak bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğu Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. Eksiltmeye gırebilmek için : a) îsteklılerin 1961 yılına aıt Tıcaret Odası Belgesi ile usulu dairesinde yukarıda yazılı her i$ ı ç j n o işın hizasında gösterılen miktarda geçıci teminat vermeleri, b) tstekhlerın en geç yukarıda yazılı her ış tçm ayrı ayrı tesbıt edılen müracaat son gunu m e s a ı saati sonuna kadar birer dilekçe i l e Karayollan Genel Müdürlüğune müracaat etmelerı (muracaatta genel evrak kaydı t a n h ı muteberdır) v e dılekçelerinc 23^.1961 tanhmden &onra Bayındırlık Bakanlıgından alınmıs ve ( B ) grupundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerıni ıhtiva eden mütaahhitlık karnesi, plân v e teçhızat, taahhut, teknik personel beyannameleri ile bu eksiltme Bedeli Referansı mı^ olan yukarıda yazılı miktarlarda banka referaniinı eksiksız olarak Lağhyarak bu işlerin eksıltmelerine girmek ıçın jeterlih b e l g e l e n almaları. t;teklilenn Eksiltme Sartnamesinde verılen izahat dairesinde hazırhyacakları makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada nlacak gp^ıkmeler kabul Pdılmr»/. Kpvfppt ıîân chın'ir teklif mektuplatını ekiiltme gunlerı saat 15 e kadsr (Basın 2338 A IHfifi • 21^9) Ö L Ü M Dianıantefranko'nuıı Değerli Hocamız Ord. Prof. Dr. EMİN ONAT'ın Mrfatı dolaMsıyle. muhterem ailesinm acılarını paylaşır; hurmetlerimizle başsağlığı dilerizİ 1 : Ü . Talebe Birligi F"AAL1283/2159 \rfat cttıpnı ve ceııaze merd&ımının bogüiı pTşembe C0 teırınıu^ 1""1 tarıhınde saat 11 43 te Calata şahsuvar sokağinda ttalvan Mufpvı Sinağogunda ıcirf olunacagım tpes>=ürlo biidinn/: Lazaro EtnıJya Frsnko, Evelina Nabum ÎL 742? 21W
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle