18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ba# tarafı 1 incf sahlfed» gemiıinde IJEII ve tipili havaltrda Baştarafı 1 inei »ahifede tokolun bugün ımıalanması bekkullanılmak üzere radar cjhazı Bu«nos Aires, 19 (AP) Patagonunda mutabakata varılmıştır. Bu lenmektedir. bulunmaktadır. nia Pctrol Isletmelerine g4tmekte öte yandan y«tkilU*rin JUdesi duruma göre 20 milyan dolarlık Şimdiye kadar kullanılan kredi. olan bir DC6 uçağı bugün düserek parçalanmıstır. îlgili makamlar, Bajjtarafı 1 inci «ahifede dam> kararlarının kaldırılması i ne göre, halledılmesi gereken di kredinin 10 milyonu hususi sektö lerdekı ihtılâfın halli ve bâkiye uçakta bulunan 67 kisiden kimse nayasamn esaslan 10 yıldan beri çin M.B.K. nezdinde tesebbüste bu ğer bir mesele de, yeni bir telsız re ve diğer kısmı da Devlet plân. üzerinde mutabakata varılması nin ıağ kalmadıgını söylemişler vatandas Jopluluğunun divası ha lunduğuaa dair yayını dolayısiyle istasyonvj kurulması meselesidir. lama teşkılâtının tesbit edeceğı ayrıca kredinin özel sektör yatıdir. line gelmisti. Vatandaşlar bu dâ demiştir ki: rımlarına tahsis edilmesi ilgilıler hazırda mevout istaıyon an alanlarda yatırıma ayrılacaktır. Arjaatin Hava Yollan Işletmesi vaya kendi mesleklerine ve geçim Bu veni kredinin şartları şöyle tarafından çok müspet karşıUnmış » Tutumumuı, açıktır. Aleni cak 200 wat takatinde olduğundan Kırıehir, 1» (TelefonU) Mu duftu, benzinin fixerlae döküldüğü ne ait uçak Buenos Aires'ten hare lerine göre türlü sebeplerle birbi mahkemede, vicdanî kanaatleriyle Denizcilik Bankasımn uzak mesa dir: Yuüde 10 peşınat ve bir yıL tır. 7 Böylece ağır yük altında olan cur ilçetl Budak köyü ejki muh v« idare lâmbasından ates alarak ketinden 45 dakika lonra, Azul ka rini takiben katılmışlar ve nihayet basbaşa bulunan hâkimlerin hü fcdeki gemileriyle temas temin e da leslını edilecek maüarda sabası yakınlarında düsmüştür. çokluk olarak bunu bir milli dâva kümlerine hiç bir kançma olnııya dilememe'ftedir. Çanakkale boSa vıl dah;. fazla sürede teslim edile özel sektörün yatırımlarında yeni tarı 57 yasmda Yusuf özgenç, ka yaadı|ı teıbit edilmiştir. Dört motorlu uçakta 60 yolcu ve 7 haline getirmislerdir. Kabul ©lu caktır. Hiç bir tesir olma.nası ta zından cıktıktan sonra gemilerın cnk rnallar için taksit süresi 8 yıl bir finansman kaynağı olması ve nsı «2 yaşındaki Asiye ile gece kişilik mürettebat bulunmaktaydı. nan Anayasa, bu bakımdan 10 yılolarak tesbit edıjmiştir. piyasadakı ferahhğa müspet yönde raftarıyız. Mahkçme kararları ü Istanbulriakı ı^tasyonla temas idare lâmbaıı ile lamanhklarını Havada ârızalandığı ve mechurl lık bir sonuca bağlanmıştır. Blr eski D. P. Ocak Nida Türkmen başkanhğındaki bir tesir yapması bakımındsn özel zerinde besıden mutalâa almaya hyabiimeleri tamamen te^adüflere temizlerkeo Yusufun elbisesi idainiş yapmaya çahştığı nrada parça Yeni Anayasanın kabulü için sağ lutfen çalışmayınız.» bacii kalmaktadir Denizcilik Ban ve Malıye, Ticaret Bakanlıkları ile sektör mensuplarınca d4 ilgiyle reden tutuşraus ve yanmaga başBaşkanı nezarete alındı landığı ianılmaktadır. lanan yüzde 60 ın üstündeki nispet, lamıştır. Kurtarmaga çalışan kaMüşterek Pasar konusunda ise ka":ı şehir rtı^ında s^sari 5 kilevat Merkez Bankası temsilcilerinın ka karsılanacağı yetkilller tarafından temeli sağlam ve sarsılmaz bir mii lzaıir, 19 (Telefonla) ödemisin iık bir tpUız ista«;.vonu kurmak i tıldlğı muzakereler »onucunda pro ıfa edilmektedir. rısını da alevler sarınca, Asiye, let iradesinin ifadesidir. Bu irade İnonü, şu ıfadede bıılunmusturı Kenan Esengin cin teşebbüse geçmi^tir ve şi.ndi feryat ederek tokağa fırlauıış, ye Datbey köyü eski D.P. ecak baj« Müşterek Pazara girmeyi •*'ı Amerikadan istihsal fazlasi alıcı nin ideal tarafı kuvvetlidir ve tattişen köyltiler alev saran samanlık kanı Muhittin Damar, Anayasa oy C.K.M.P. den bikatta geçen zahmetler ve tecrü hükümet arzu edıyor ve edeeektir, i gelmesini bektan Yusuf ve karısmı alarak trak lamaıı münasebetiyle inkılâp hübelerle imanlı ve desteklidir. (Ha Bu, müaakere ile hallolunaeak biri ] e m e t t e d i r ' törlt Mueur.hagtahanesine götü kümeti aleyhinde komifup hakaret etti yır) diyenler içinde günün tesirle meseledir k). jsrtlarını ve taraf j rürlerkjsn Yusuf yolda ölmüş, ka te bulunduğu ididasiyle şehrimibılmeden amelî j Md.lüğü yevmıyçli ve C. cetveli kadrolarında münAnkara, 19 (CumhunyetTeleks) rine ve menfi propagandalara ka ların fikirlerinı nsı da şehrimiz Devlet Hastahane ze gttirilmis v« poligonda nezare Emekli General Kenan Esengin pılmış olanlar vardır. Bunlar, za bir çare seylemek imkânsızdır. Bu i 2 . DeiTlİr ÇelİK ha( bulunan ışağıda yazılı evaafta eleman alınacaktır. te alınmistır. sine ağır yaralı olarak kaldınlCumhuriyetçj Köylii Millet Parti manla hem tesirlerini, hem sayıla konuda iyı bir neticeye varılması 1 Harita ve kadastro mühendisi, kadastro teknik elemanı, ınıştır. dün yenlden sinden istifa etmiş ve bugün Bü rını kaybedeceklerdir. Yeni Anaya ümidini ben muhafaza ediyorum.» Mecliste Harita teknik elemanı Kül olan evde 1.000 lira kıymeB Ü L M A C A yük Millet Meclisinde yaptığı bir sanın, geleceğimizı sağlam temelVergilerde indirim yapılacagı ko 3 Topoğraf ressara ve kartoğraf tindeki arpa bulunduiu ve yangv basın toplantısında. iıtifasının se lere dayıyan bir kuvvette olduğu onusunda C.H.P. İı hatiplerin söy tartışmalara yol açtı 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Arşiv memuru ve daktilo. na sebep Yusuf, samanhğa girmebeplerini açıklamıştır. na yürekten inanabiliriz. Yeni A ledikleri sezlerin, partiyi ilzam et. Ba«tararı l ıneı lahifede den evvel çakmağına benzin koyEsengin, istifası hakkında şunla nayasanın onaylanmasiyle Inkılâp miyeceğini belirttikten sonra ln rulmasiyle 4500 işçinin çahsacağıîsteklilerin şartları öğrenmek üzere şahsen en geç 15.8.1961 rı söyiemistir : Idaresi normal demokratik rejime önü, tarihine kadar îstanbul Belediyesj HarİU Md. JüfiUne müraca. M.B.K. tarafından çıkanlan nı, in'ikâsları bakımından 6 4 6 5 « Bir insan herhangi bir tesek eçmek için kesin adımını atmıştır, son genelgeye temasla, «Bilhassa bin işçinin faydalanacağını, şimdi aUa.n ilân olunur, Bir üniversite öğrencisi kül veya siyasi partiden lüzum ve Türk Silâhh Kuvvetleri, iktidarı M.B.K. gibi yaliiiE kanunî değil, „ (Bann S286)/2158 atıl kalan maden cevherlerimizden ihtiyaç gördüğü zaman istifa et nihayet 1.5 sene ıeınde normal retrenin altında kalarak i bakımdan da bü'yiîk meTu'l I . l k .»*•«>• .««0 bin ton, son safharaesini bilmelidir. Insanların fikne devretmek gibi bir büyük I da ise 1,5 mityon ton cevherin ren ve ruhen huzur içinde çahçma ve vâsi başarı ile, tarıhimizin müs liyet altında bulunan geçici ida neceğini, hiçbır suretle Karabuk öldü renin hassasiyetinı anlamak lâzım sı esastır.» tesna bir şeref savfasını işgal edetesisleriyle rekabet etmesinin baSiv«t, 19 (Telefonla) MuharSoru lstifanıza Kadircan Kaf cektır. Yeni demokratik idare, ağır dır. Yakın olan genel seçime ka hıs mevzuu olmadığını söylemiştir. 1 Eksiltmeye konulan iş: rem Akın adındaki bir hukuk ladar huzurun muhafazasıni ciddî lı'nın tutumu sebep teşkıl etmiş devlet ve millet meselelenyle karöğleden sonrakı oturumda daha kültesi öğrencisi, Erzurumdan Söğüt Kazası Ortaokulu jimnastik salonu çatısmın yenilenmidir? şı karşıyadır. Milli iradeye daya olarak arzu etmeleri, bılâkis va zıyade söz alan hatıpler, birbirle16016 numarah yolcu katarı ile imçsi ve okul binasının kiremitleri ka.ldınlarak yerice Mar. Cevap Kadircan Kaflının du nan bir idare olarak mılletler aıle tandaslardan yardım görmesi lâ rine cevap vermekle yetindiler. Bır silya tipl kiremit konulmasma ait olup keşif bedeli (20.000) lilimize gelmekte iken Çetinkay» iı rumu benim için basit bir mesele sı içinde ehemmıyetli yerımiz ve zım gelen iyı nıvet ışaretidir. Bun hatip ise, tesıslerin inşası için isradır. tasyonunda ekoıek almak için tr«n dır. Şahıs olarak bir mâna ifade vazıfelerımız bulunacaktır. Bu va da şiddet tedbirlerine temayül gör timlâklere başlanmasınm arsa §peden inmijtir. Trenin hareketinden 2 Eksiltme 31/VII/1961 tarihine rastlıyan pazartesi günü etmez. Yapmak istediklerinin ma zifelerle uğraşmak ve onları ba meyiniz» demiştir külâsyonuna sebep olup olmıyacasonra trene atlamak istiyen hukuk • OLDAN 1AĞA: Bir soruya cevaben, iyı niyetle ğını sordu. Komisyon söıcüaü, dasaat 14 de Söğüt Ortaokulunda toplanacak komiıyonca «çık ekhiyttini vatandaşlar kolayca anla şarraak bızım daımî kaygımızdır. fakültesi aon tıaıt öğrencisi tekerKarde.şlik ve i»ygı siltme uıuliyle y«pılaoaktır. 1 Utanbuldaki büyük blr kısla mışlardır. Bu öteden beri bu ziholrnası sartiyle bir kanunun Ara ha bugünden buna geregi gibi celeklerin araıma düşerek feci se nın ad). 2 cTenbellik duygusu niyste karşıyız.» S Eksiltraeye girebllmek içm Îsteklilerin 1961 yıhn« ait İç politikada en miihim mesele yaıava avkırı olup olmadıgına ka vap venlemıyeceümi bildirdi. Takilde parçalanarak ölmüstür. içind» kıvranan valide» mânasına Soru Neden bu partiye girdi olarak huzur ve emniyet meselesi rar verme yetkisinin Büvük Mil sarıya mütaaddıt maddeler ilâvesi Ticaret Odası vesikasiyle usulü dairesinde (1300) lira geçici lki kellme. S Başkanhk etm« işi nu ve çıktınız? vardır. Tecrübetcrden sonra. gelen let Mt»elisinde plduğuna dair ka istendi ve bır kısmı kabul bir kısteminatı yatırmaları ve diğer lüzumlu belgeleri komisyona ve yeri (e«ki terim). 4 Şöhret kavermeleri sarttır. unma yolu ile (iki kelime). 6 Ec C«vap Biz, CKMP. m«vcut Anayasa, ancak bizi karanhktan naatini muhafaja ettiğini bildiren mı reddedildi ve saatlerce süren İstanbul Asliye Üçüncü bir partidir; siyasi ve mcdtrn bir çıkaran bir ı»ık rnahiyetındedır. tnönü, «tyi niy*Ue yaptlmazsa ka müzakerelerden sonra taı«rı kabul dadımır Rumeliye vaktiyle onlarla 4 Postadakj geçikmelerin kabul olunmıyacagı ilân olunur. geçmiglerdi, kükrani; durumdaki hüvij'et verelim diye dü^ünmüş^ (Basın S276)/2156 Ticaret Mahkemesinden: yabani hayvan boyle tasvir olunur tuk. Inganlarm kokleşmis zihniyet Şimdi, bu aydınlıkta, vatandaşla nun Anayasava avkırı o'.ur ve ihti olundu. rın bu vatanın hep öz evlâtları gi lâl çıkar» geklinde konusmuştur, Dpya: 961/228 (eakl tertm). ( Liaelerde okutulan Daha «onra 1111 sayıll Askerhk lerini soküp atmak kolay değıl. bi yasamalarını ve çahşmalarını Ankara Anonim Sigorta Şirketi naInönü, Istanbula ilk geüşinde ga Kanununa gççici bir madde ilâveokumını veklll tarafından borçlu Kisıra blr denin lkl başı, bir harfinsavas Türkiyed« pek fazla roodern parti sağlamak ilk vazıfedir. Kardeşlık zetecilerin kendisine yönelttlkleri si suretiyle lise mezunlarının ascuşu. 7 llk çağda yaptığı Altın, kefll Vahap öıyıgit ve kefil. larda xaier kazanan fakat ordusun yok. Ama. biz bunu burada yap ve saygı duygulanyie idare etme sorulara temas etmeden toplantıkerliklerı sırasında polis olmalaVıldııelinin Kapaklı Kaya köyünde dan buyuk bir kısmını kaybettjgi için mak istedtk yapamadık. nın felsefesinde, b.«rkes, birbiriyle ya son vermlştir, Bu sorular ara rını derpiş eden kanun tasarısı t'jcear Sefer Kunduk aleyhlerine ceger ikinci blr 'lafer kazanınam kolayca yarışır. Yalnız, içindeki şında kendlsinin Cumhurbaşkanlı müıakere konusu edildi. Ferda Güıkame olunan dâvacı Şirketle dâva galiba roemlekete yalnız duyguları yenemiyen tasfiyecilerin gına adaylığmı koyup koymıyaca ley, tasarmın lehinde, Oktay Ekşi dönhlardan Kiıım Altın araaında akte mege roecbur olacağımı başımakomu O. Bölükbaşı dün Balıkediyen bir ufak meseleleri vardır: O da,ğı hususu da mevcııttu. ile Şahap Kitapçı aleyhinde konuşdılen 1T/1J/855 tarihli protokol ile tan. bajüm&ıı bir Müslüman devleti. her şeyin rakipleri ve rakip teşekşirketin prodüktörlerinden bulun 8 Dul kalmıs kadınlar (eskl u«ul sirde bütün partilere Mü«»hit BEŞER tular ve polislik mesleğinin bir ihmakla, çlrket defterlerine nazaran çotul), bir çesit lçkinin yan«ı. 9 külleri bertaraf etmek «artiyle dütiıas isi olduğunda ısrarla, geçiei borçlu bulundugu, noterlikçe tanzim Erkek borberlerine eakiden böyle de hücum etti eleceğine, içlçrinden inanmaları Pref. Erim, Kandıra C.H.P. llçe devrelerle polis yapılmasının yeredilen kefaletnameye göre de diger kongretinde konuşta sic olacağını belirttiler. Baı i»r»fı 1 inci afthifede dır. Gergin iç politika devirlerindâvalılar Vahap öıyljit ve Sefer denilirdi. hmit, 19 (Telefonla) C.H.P. re ancak muvaffakıyet tem«nni e de her gun hüzünle gördüğümüz 1) Yeşllköy si« düdüfü binaaı intaatı için teklif alınaeaktır. VUKARIDAN AŞAÖIYA: Kunduk'un bu borçtan mfltevellit zıtlasma budur. Mesele, hususiyle Kandıra llçe Kongreıi bugün ya2) Işin keşif bedeli 78.141,50 TL. olup muvakkat temlnttı mütetclsll kefil ve borçlu bulunma1 tCumbur cemaat kalabalık bir deriz. Yeter ki bu partiler r«y böl siyasi partiler için tartışmayla düş pılreış, alâka uyandırmıştır. Kon Döviz alış verişi yapan larnıı binaen dlvacının talep ettigi halde» manasına kullanılan iki ke me oyununa ümitlerini bağlamış 4.000.^ Tl. dır. grede bir konuşma yapan Prof. Ni:. 97J.OS llranın 2.000 liraaının Sefer limelik bir terim 2 «Misline güc siyaset ustalarınin kucağında doğ manhk etmenin hududunu ameli 3) İhale dosyası her gün İş laatlerinde tıletmemU B«smümüesseseler sıkı bir Kunduk ile ve 1.500 Uraıı Vahap öz tesadUf olunur durumda» karııhği masınlar» demistir. Bugün de aynı olarak çizebilmektir. Bu ölçüler, hat Erim, yurt difinda bulunduğu hendisliğinde görülebilir. yiğit ile müteaelsilen olmak üzere iki kelime. 3 Geceler (eski terim kanaatteyim. roesuliyetsiz insanlar tarafından sırada hakkında çıkarıjan dedikoduları cevaplandırmış, «Rivayetle şekilde kontrol ediliyor 4) Tekliflerin Eksiltme lartnameıindeki eıaılar dahilinde 3 t.ımamımn Kâıım Altın'dan tahsüini v« eski VBUI çoğul), tekrarlanınca Ciddi bir ihtiya^an doğmıyan, türlü nispette hata ile kullanılır. rin aslı oltaydı, şu anda aranızda t.ı'.ep dâvaaının yapılmakta olan mu muntazam aaker yürüyüşİPrinin sefi ağustos 1961 perşembe günü saat 15 e kadar BaimühendisliBu noktada kesin tesir, iktidarda Emniyet Müdürluğü Kaçakçılık köklü bir ınarççtan mahrum buluhakemeai »ıraaında: beltrir. 4 Eşkl Türkçede prena mâğimiz bürosuna verilmesi şarttır. bulunan hükümet ve siyasi teşek olamaz ve böyle konuşamazdımı Bürosu merflurlan, pıyasada sahte Davalı Sefer Kunduk'a yukanda nasına gelen bir kelime, yığıntı ve nan, sadece heveskârların ikbal küldedir. Hiç hayal etmemek lâ demiştir. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaı, dolârın mevcut olup olmadığını inT.izılı adreeine çıkanlan dâva dilek toplanmış haldeki grup. 5 Yükaek ve menfaat hesaplarına dayanan ımdır. O hükümetin fertlerinde Erim, konuşmasın» »öyle devam cçlemek üzere gerekli çahşmalarıçesintn 18 sene evvel Tokat vilâye çahıiyetlerin gönderdikleri roektup partilerin bir sabun köpüğü gibi 5) Banka ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerin birini ternı artırmıştır. Bu arada* döviz alıs 1!ne glttigi, adresmin bilinmedifi veya tezkere, in» tcndükleri malumdur. Böyle. parti e oldukça yüksek memurlannda etmiştir : cıhte, yeniden teklif istemekte,uygun görülen teklif «ahibl ile verişi yapan müesseşçjer kontrol nıeşruhatı 11* bilâteblij geri çevrildigilteredeki asa ler millet hafızasında şadace is bıle garezli hareketler olabilecek< Eğer arkada kalan 15 yılda edilmekte, kendilerine satın alpazarhk yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. tir. Bunlar mesele değildir. Hüküpinden, dâva arauhalini havl günlü let unvanlann rafı tescil edilmiş birer mebusluk (Basın S275)/2157 dâvetiyenin llAnen yapılmasına karar metin ve hükümet partisinin ba partiler birbirlerıni anlaşalar, düş dıklan doiârlar arasında sahtesine dan. « Ynkaverilmif olmakla: ndan atağıya dof jirketl olarak iz bırakoııslardır. nnda bulunanUr dogru vt «*)t bir man gibi görmeşelerdi, memleket ratgeldlkleri takdirde polisi haberTahklkatın muallak bulunduğu 16 ru vürüyerek. bir vatandaşhk politikasında samimî 26 mayıs 1960 günü akşamı uçuru dar etmeleri bildırilmektedir. ekim 961 tarihine müsadif pazartesi sıfat takısı. 7 ve kararh olurlarsa, hem kendi ta mun kenarına çöreklenmiş bulunHaydarpasa vapurlan Emniyet Müdürlüğü ele geçen mazdı. Uçuruma yuvarlanmak üzeEünfJ saat 9.30 da da mahkemede Yer kabuğuna pa Yolcuların devamlı şıkâyeti üze raf tarlarının, hem de şirretlik yapJ re iken Silâhlı Kuvvetlerimizin ye dolârlar arasında dünya piyasasına hizzat veya bilvekâle hazır bulunulralel durumda mak istiyecek her zümreden insan masmı möbeyyin, dâva anuhalinl (yeni eeometri rine, dünden itibaren Haydarpaşarinde müdahalesiyle bir ic harb ön sürülmemıs bulunanlata rasladığı ihtiva eden fünlu dâvettye ilanen OunkO buimaunın terimi). 3 Ku ya kalkan vapurların iıkelesi de ların taşkmhklannı düzeltebilirler, pendi. Çimdi gene ordumuzun gay takdirde bunları Interpol'a gönde 1 Kanalizasyon tesislçri onarımı işi yaptırılaeaktır Keşif bedeli J150 tıblig olunur. halledllml* |ekll mas genlşüği, fcuğiştiriİBnİştir. Vapurlar bundan önliyebilirler ve hep hatalı vaka •retiyle Türkiye bugüne kadar tat rerek teksir ettirmektedir. lira olup katî teminatı 180 liradır. (Basın SJM/Î1M) çük çchlr. « Bir çesıt tuzak, dttz sonra Karaköydeki yeni Kadıköy da iyüestiriei yeni tedbirler alabi bik ettiği Anayasaların hepsinden öte yandan önümüzdeki günler 2 Pazarlıkla ihalesi 26/7/1961 günü »aat 10,00 da Demirkapıda İst. yazı. lirler. Aneak böyle bir gayretle, Iskelesine yanaşacaklardır. 4 numarah Sat. Kom; da yapılacaktır: biribirinden sonra gelecek iktidar ileri, hepıinden değerli Anayaıaya de faaliyete jjeçeeek olan İstanbul Polis Lâboratuvannda, sahte paraarın çalışmaları sayesindedir ki, sahip oldu. larl« hakikilerint bjrbirinden ayı 3 Keşif ve şartnamesi, konü>yonda görülebilir. Y»lnız unutulmMin ki, bunu da darede p«rti*anhk azalır, ayıp 4 Bu işe girebilmek için şarrnamesinde yanh belgerün alınması jddedilir ve kalkar. Türkiye «iya uyguhyaeak gene siyasi partiler racak ültraviyole jjıkh büyük bir şarttır. (1048Basın 3293/2151) mikr««kop da bulunmaktadır. s tet «damlanm iç politikanın kısu v« «iyaset adaralsndır. Onltr da h kontrol yap«n bu aletın, mlhnetlerinden kurtulmak ve d» kendi iç bünyelerini, birbirleriyle bütün mokr»Uk hayatm vadettigi insan münasebetierini Anayasanın ruh yabancı memiefeetlerdeki haklarındao istijadeyi temin için ve metnine uygun hale getirmeli büyük bankalarda mevcut olduğu, beklenen vszife, bu uzun vâdaU dirler. Maskeli totaliter lihniyetin sehrimizdeki bankaların da bu ci960/18 sen kalintıları her partiden u*ak hazlarla techiz edjlmeleri polis taçalışma ile neticelendirilebillr. Bir ipotek borcundan dolayı satılmasma karar verilen Katutulmalldır. Ztten genel teçimde rafından tsvsiye edilmektedir. Partiıan olmayan, insan haklan dlköy Osmanağa Mahallesi Serasker Sokak No: 116, 118, 120, 122 na müsteuit medeni ıdarelerin an ki nispt temsil uıulİyU, devletin numaralarda kain ve Kadıköy Tapusunun 15 ada 18 parselinde cak z^bmtt ve uzun vâde ile tee»» kaderine hiçbir parti tek başına kayıtlı, altında 8 dükkân olan 6 katlı 1 daireli kârgir apartmaolamıyaeaktır.» süs edeeeğini dü»ünup mtttee»sir mn borçluya ait 14/24 hisseıinin açık artırma suretiyle satısı: olmak veya ber hangi bir gün gö 18/8/1961 sah günü saat 11 . 12 de Kadıköy lcra Dairesinde paülecek kusuru derhal dü«eltmek raya çevrılecektir. Lozan Kulübünde 34 temmuz güSatılaeafc vasıtanm eiasl, Tahminî Muvakkat t H A LEN! N .en geri kalmak son derece yanGavrimenkalün evsafı : Arsası 292,5 M2 olup binaya ait arRÜ bir <Lozan Gecçsi» tertip edilevnft, *CK. Ne. fiatı tcminatı Şekli Tarihi ıştır. Çünku, böyle bir laub»U^ Miktarı Saati aa 164,68 M2 dır. Binanın cephesi 9,20 M., derinliği 17,90 metredir. 1ÎOOO.O0 ikle medeni bir insan idaresi çok miştir. Dün Lozan Kulübünden 900.00 Ford Sedan binek E M Kapalı Z. 4/8/961 10.00 1 Binanın arkasmda 1013 M2 mesahatında tam kârgir bir eki uzun zaman tesis olunamıyacak bir heyet, Maltepeye giderek Inö1000.00 Chevrolet Carryal PO.S1» 75.00 Pazarhk 4/J/961 15.00 1 vardır. Zemin katında bir paıaj üzerinde 5 dükkân, bir kahve bir hayal elur. Bu ifademle »UBU nuy Lozan Geçesine dlvet etmis. \Vılly» St. Vagon K041' 10000.00 1 750 00 11.00 5/8/361 Kapalı Z. ocağı mevcuttur. Pasaj kapııı yağh boya demirdir. Dükkanlaöylemek istiyorum: Yeni demok. CH.P, Genel Baskanı da 83 temDodge Piokup E050« 1 9000.00 675.00 11.00 7/8/961 nn vitrinleri geni? camlıdır. Döşemeler karomozaik, tavanlar atik idaremizin dâvalarının ba muzdaki Temsilciler Meclisi top1 > » E95U3 9006 00 875.00 15.00 7/8/961 betonarmedir; arkada ek kısmındaki mağaza elbise fabrikası G 1 ında ıç politikada huzur mesele. t 7500.00 Wıllyj JeepPickup Mll300 502.50 11.00 8/8/961 olarak kullanılmaktadır: Tavanında demir camekânlı bir ışık > gelecektir. Bu gayede sıyaıi par cesinde hazır bulunaeafiını vadetı ] Cehvrolet PıcKup K9306 7f.fiO.00 563.50 15.00 8/8/961 penceresi mevcuttur. Bodrum katı 16 başamakh bir merdivenle 1 Dcdge DumpTruck E51131 9500.00 11.00 9/8/961 biribirierine ve idareye mistir. inilmekte olup burada büyük bir mağaza bir depo 1 taşlık, 1 hei > » E81308 mvoc 675 W,ı 15.00 9/8/961 ardımcı olmaları şarttır. Buna lâ 1 kapıcı odası 1 kalorifer dairesi ve 1 kalorifer kömürlüğü 1 » E81249 10500.00 787.50 11.00 10/8/961 mukabil iktidarda bulunan da Avardır: Döşeme ve merdiven mozaiktir. Zemin kattan 23 basaAdliye tatile girdi 1 » » E81251 KARAKÖY 12500.00 937.50 15.00 10/8/961 nayasaya bağU ve seçirale jktidar. maklı yağh boyah demir korkuluk ve ahsap küpesteli merdi1 3500.00 Huber Bak. Gre der Mll4008 262.50 11.00 da n gitmeğe raıı olaeaktır. 11/8/961 B*$Urafı l ioçi venle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci katta biri ön ve biri KIRTAStYE 1 Ell4092 3800.00 195.00 15.00 devam edeceklerdir. Bu arada hâ11/8/9*1 Taşkınhklar n«rm«ldlr arka cepheli % daire vardır, Sokak eephesinde 1 No. İı dairede 1 Mll4005 2500.90 187.50 11.00 12/8/961 İç politikayı netieeye bağlıya^ kimlere münavebe ile blr ay izin antre bir hol ahşap döşemeli 4 oda 1 banyo 1 helâ 1 mutfak var1 E94769 2000.00 150.00 11.00 14/8/961 yım: Yeni Anayasa büyük inkı, verilmiştir. Ancak hâkimler bu dır. Tavanlar düz sıva ve kartonpiyerli cephede bütün cephe 1 1250.00 E9^732 93.75 15.00 Ipları ve tâze fikirleri cemiyeti iainlerini, buluudukları kaza dahıPa arhk 14'8 '961 boyunca balkon mevcut olup banyoda küvet ve tofben mevcutlinde kullanabilecekler ve âcil duMll4007 123,75 mize mesnet olarak getirmıştir, 11.00 1 1650.00 tur. Dairenin kapı ve pencereleri yağh boya ve kapıları arnivo K. Zarf 15/8/961 1 KU4500 Fıat P»Utlt Bu ilkeler idaresinde iç huzurun rurnlar karşısında vazıfeye Çağrı15.00 camlıdır. Birlnei katta 2 numarah dairede 1 numarah daire ev3500.00 2622.50 15/8/961 labileeeklerdir. Hâkımlere bu »eInter » Ell4800 ve huzur içinde demokratik 1 11.00 safındadır. Yalnız arka cephedeki balkon çepeçevre değildir. 23 13700.00 952.50 16/8/961 » Ell4828 layatin işlemesi sağlanacaktır. Bu kjlde yıllık iznin verilmiş olması, 1 15.00 batamaklı merdivenle ikinci, üçüncü ve dördüncü katlara çı14000.00 1050.00 16/8/961 İL 7435/2140 Ödev dairaa, birinci derecçde ehem seçimlerle ilgili görülmektedir. 1 . Ml 14500 kılmakta OIUB bu katlarda da ikişer daire meveut olup birinci 11.00 7S50.OO 588.75 17/8/961 miyetli olaeaktır. Vatandaşın si. 1 . Mll4503 kattaki daireler evsafındadır. Yalnız 4 üncü katta ait kattaki 15.00 450 00 8000.00 ve jktisadi bütün gelişmeleİki dair« büyüklügünde bir daire mevcuttur. Binada IU, elektnter traktör ve vükleme teç17/8/961 rinde, iç poütikadaki huzur, istiktrik, havagazı ve kalorifer tertibatı vardır. Sıcak su tertibatı hızatı E64538, E66273 150.00 11.00 • r ve emniyet başhca unsur sayıa 2000.00 yoktur. Çatı Marsilya kiremitiyle örtülü olup bina yeni ve işçi18/8/961 4 Oliver lâstik tekflrh traktör acaktır, Anayasanın gylsnmasın. j liği temUdir. t Kl 13154 1 Kuluncak Nahiyesi Hükümet Konağının onarımı 21245 TS.OO 15.00 da görüîenler ve b«gün sezilenler t lira 32 kuruş keşif bedeli üzerinde 2490 sayılı kanunun 41 in î 1000.00 18/8/961 tmar dnrtımn : Dosyasında mevcut 20/6/960 tarihli ve 3083 Austin Westerem Elevathr n den, normal idareye geçildiği va i ci maddesi gereğince açık eksiltme suretiylç 7/8/1961 pazar • »ayılı imar durumuna göre bina derinliği ve yüksekligi 12,5 E97189 3300.00 247.50 4 Kapalj t 19/8/961 11.00 kit, güçlüklerin yenilmeı olacağı metre kabul edilmif o4up bitişik nizama tlbidir. Binanın 10/24 E97188 3300.00 247.50 4 tesi günü saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde ihale oluna • 21/8/961 11,00 > nı sanmaktan vatandaşlarımı sa hissesi âhara satılmış olup bu hisselere irtifak hakkı suretiyle Scraper Letourneau P56067 1900.00 112.50 îl/8/961 15.00 caktır. l Pazarlk kınmaya dâvet ederim. Her kapalı İsabet eden birinci katta 1 No. h daire, 2 nci katta 3 ve 4 No. İı 1500.00 4 Kompresör Arpic 57185 112.50 22/8/961 0.10 2 Onarım işinin keşif bedeli 21245.32 lirs olup teminat | devirden ve her fevkalâde idaredaireler 3 üncü katta 5 ve 6 No. İı daireler satıştan hariç ve 1800.00 • • 57166 112.90 J2/8/M1 akçesi 1593.40 liradır. Gazete ilânı ves«ir masraflar müteahhi • ıo.so den sonra serbest hayat aeıhnea, yukanda layılan dükkânlar ve kalan iki daire satışa dahildir. 4 Geryco. Yağlama Mak. E86340 900.00 67.50 22/8/961 14.30 de aittir. [ duygularda boşalma taşkınhklan Binanın tamamına bilirkill tarafından 870.000 lira muhammen 4 Vebratör Roalgear M09Û27, 3 Yapılacak oıınma ait keşif gaeti ve hususi fenpi sart :: lacaktır. Bu hal fertlerdç, siyasi kıymet konulmuştur. Satıs şartları: Bu gayrimenkulün satış 4 lâOO.OO M1UKM0 112.M 22/8/961 15.30 name mesai saatleri içerisinde Darendç Ma.lmü4Ürlü|ünde gö ;: »artnamesi 19/7/961 gününden itibaren 6 0 1 8 No. İı dosyada eşekküUerde vç baaında görülecek Muhtelıf eb'ad ve markah :ir. Ceraıyetimiz fertlerl, siyasi rülebilir. ]'• t mustamel oto lâstiği Kadıköy lera Memurluğunun ilân tahtasmda herkesin görebil249 Ad. 4883.69 366.28 K. Zarf m 1530 eşekkülleri ve basını ile bu taş4 4 Eksiltmeye girecek isteklilerin 81245.32 lira ve daha yu î paesi için açıktır. Uânda yazılı olanlardan başka malumat almak 1 Yukaııda rnü.fredatı yazılıbulunan müştamel vasıtalar ile lâstikler şartnamelerine müstenikınlıklan önllyecek kudrettedir. karı kıymette iş yapmış olduklarmı bildirir Baymdırlık Mü | istiyenlerin şartnameye ve dosya numarasiyle memuriyetimize rten hizalarında vazilı bulunan tarih ve saatlerde ve işaret olunan ihale şekilleri ile satılacakZaten bu ilk devri a»mak cesareti dürlüğünden alacakları fotoğ raflı ve tasdikli yeterlik belgele • müracaat «tmelidir. Artırmaya iştirak için yukanda yazılı kıytır thale. Vaodg Bö!ge Müdurlüğünde yapılacaktu. gösterilnaejşse We bir aan»an nor. ri ve 1593.40 liralık teminat makbuzları ile birlikte 7/8/1961 pa * metin yüzde 7.5 nispetinde pey akçası veya millî bir Bankanın 2 Tahpler bu işlere ait şartnameyi Istanbulda. I,, Vanda XI. Bölge MÜdÜrlükîerİne iş mal idareye geçilemez. zartesi saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde saüteşekkil Ko • teminat raektubunu satı» «aatinden evvel tevdii şarttır. İpotek îaatlennde muracaatla görebilirler. sahibi alacakhlarla diğer alacakhlann ve irtifak hakkı sahipmisyona müracaatları ilân olunur. 3 thalelerı Uapal; iarf usulü ile yaDilaçaklann 2490 S. kanunun tarifatı dairesinde hazırÖnümüzdeki devrede, intikal za4 lerinin gayrimenkul üzerindeki haklannı ve hususiyle faiz ve (Basın 3308)/ai49 4 lıvacakları teklif mektupları içine kanuni ikametfiâh. belgelerini ve muvakkakt teminat makbuz cnanı hem kısa olacak, hem de cemasrafa dair olan iddıalanm işbu ilân tarihinden itibaren 15 4 veya bank» teminat mektuplarını koyarak en geç ihale saatinden bir saat ÖRce Kemuyen Bşk miyetio bünyesi gpk daha teeni' gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bilıiMMtmııı 4 lıgına maktaua mukabili vermeleri lâzıcndır. Postada vâki olgcak geeikroe naıarı ıtibara ahnmaz. bçli ve mücehhez olarak bunları dirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olt thalesı pazarlıkla iera olunacaklara bu belgeler ile ihalegün ve saatinde bizzat Komisyona mükarşılıyacaktır. Normal idareyi madıkça paranın paylaşmaaından hariç kalırlar. Gösterilen gün4 raeaat etmeleri ilân olunur. (Basın 3220)/2160 milletçe sarsıntısu kuraeağız., de artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş, lü4 Sornlztr ve ««vapları zumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad' ve Avrupadan iki fiUt tünel cer kabloları ve 36 adet tünel ara J lnönü*nüB yazılı metin halindeki İtibar olunurlar. Tâyin edüen zamanda gayrimenkul üç defa balan tekerlek bandajı ile 12 adet ana cer freni tik ağacı ta î bu demecini okumaundan sonra, bağmldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma kozu mübayaa edilee«kftir, î gazeteciler kendisine çeşitli konubedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz ve satış istiyeTeklif verme tarihi 31/7/Mi saat 16 ya kadardır. İ arda sorular yöneltmİEİerdİr. C, nin alacağına göre rüçhanh olan alacakların mecmuundan fazSartnameler 133 lira bedel mukabilinde Metro Han Merkez J H.P. Genel Baafcanı bir jgraelli laya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak sartiyle veznesinden tedarik edilebilir. | gazetecinin, C.H,,P, nln dı» artınna 10 gün daha tem&t edilerek onuncu 25/8/961 cuma gün (Basın 3124)'2150 • ka görüşü ile ilgili bi» Mahallesi Sokağı aynı yer vç şaatte yapılacak ikinci artırmada satış bedeli satış Ada Parsel Kıymeti Tapu kaydına göre sahibi şöyle cevaplandırmıştır: istiyenin alaeağına rüçhanh olan alacak bedelini ve bundan No; No. Ura Kr. başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının mecmuunTürkiyenin dış siyaseti uzun Sofular Malikl açık elup Sami Yalın âan fazlaya çıkmak sartiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle senelerdenberı hemen aynı istika1058 8 8975 arsa K İ R E Ç A L I N A C A K işgaiinde bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış talebi düşer. mettedır. Ve mıllî bir politika ha550 ahşap Istaabul'daki hip ingiatunıa ihtiyaeı için 420 tan çalı kıreGayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen indedir. C.H.P. ile aynı istikamet haraka müddet içinde jhale bedelini vermease ihale kararı fesholunsrak ci alınacaktır. Bu işle ilgili şqrt©arrıe çvrakı 28 Temmuz 1961 kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş d.ş palitikada bir d ğ s Cuma. günü saat 36:00 ya. kadar İP^ TL. bedel mukabilinde olduğu bedelle almağa razı e4ur«3 ona, olmaz veya bulunmazsa lı ile taşu kajdma gore aahıbının ve şagılınin ismi yukarı^a , Arap âlemi ve tsraelle Müdürlüğümüj; MuanıeJ4t Servisinden temin oJunabiJir: hemen 7 günlük müddetle artırmaya cıkanhp en çok artırana vı|« hep iateria. Ortadogudaki b9Keyfiyet ayrıe, mülfc sahibinin ve şafilinin adresiae iatajün,! 2 nci TtMLO İhale edileceği ve iki ihale arasındakl fark ve geçen günler İçin tün devletle? arennda d«mtluk Seledıyece askı suretiyle tebUJtf eihetine gidUmigtir: . Tüjkiyea İnşaat ve KJal?e.rne Lmtd. Şti, yüzde 9 ten heıap olunacak faiz ve diŞer zararlardan aynca Husuajet İE.T\T; İşletıneleri Umum Müdürlüğüne müteveocihtir: Csd. Güven han kat 4/5 hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce ahcıdan tahsil olutnönü, biT rrenns ga«elea)nde Durum «890 sayıh Kanunun 13 üneü maddesi hükünüerine göre sahip ve alakalılanna İlân oîunur. naeagı ilân elunur. (Batın 81» 3106) (Basın 3281/2155) C H.P. nin Yüksek Adalet Divanı Basın 3320 2148 tarafından verilmesi muhtemel «i YUR TenvmiK Arjantin'fe bir uçak dişti, 67 kişi öldi Yanan ahırda eski köy nuhtarı öldii, karisı da âğır yaralandı fnönü beklenen basın ioplantısını yaptı Deolzcillk Bankası blr Elektronik Teşkllât kurdu itolyan kredisinin 10 milyon doları hususi sektöre tahsis edilecek îstanbul Bclediyesi Reisliğinden: Söğüt Kaymakamlığından: Denizcilik Bankası T.A.O. Şehir Hatlan İsletmesî * * Müdürlügünden: * Teklif isteme ilânı M.S.B. İst. 4 No.h Sat, Kom. Başkanlığından: Bayındırbk Bakanbğı Karayollan Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlügünden "VAN,, Kadıköy îcra Memurluğundan: Darende Malmüdürlüğünden: İ.E.T.T. İşletmelerinden: l I. E. T. T. Işletmeleri Umum Müdürlügünden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle