19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Afletizmde Uç BiiySk Dünya Rekoru Kırıldı Moskova, 16 (Ajanslar A.P^a.a.) 200 metıe (kadınlar) 7614 puan. Amerika Rusya atletizm mü1 Maria îtkina (Rusya 23.4) 4X400 bâyrak: sabakalan bugünkü yanşlarla so205 metre (erkekler) Eskiden beri Türkiyede 1 Amerikan takunı (3.08.8) na ermiştir. 1 Frank Budd (Acnerika, 20.8) balledemeâiğimiz dâvslann 800 metre (kadınlar): 5000 metre: Bugün yapılan müsabakaların başında bu yazının başlıgın1 Ruika Kysenlon (Rusya neticeleri şu şekildedir: 1 Bolotnikov (Rusya) 1358.4 da yer slan sornlar gelir. 400 M. engelli: 1 Chris Cum 2.05.4) Bu saallere spor gibi ihtiMüsabakalar sonunda erkeklerUzun atlama (erkekler): man (Amerika 50.5) sas işi olan bir sahada cevap 1 Boston (Amerika 8.28 yeni de Amerikan takımı 124 puanla bivermek için vaktin geldigini Uzun atlama (kadınlar): dünya rekoru) rinci, Rus takımı 111 puanja ikinsaruyornm. Bugüne kadar 1 Tatyana Shchelkanoca (RusTürk sporunu idare etmek i2 Ter Oivenesiajı (Rusya 8.01) ci, kadınlar müsabakalannda ise ya 6.48 yeni dünya rekoru) çin gelen idarecilerin içinde 300 metre steeple : Rus takımı 68 puanla birinci, AmeGülle atma (kadınlar). Erişilmez rekor sahtbi: birinci suale cevap teşkil e1 Sokolov (Rusya 8.35.2) VALERÎ BRUMEL rika 39 puanla ikinci olmuşlardır. 1 Tamara Press (Rus 17.25) denler maalesef çok azdır. Yüksek atlama (Erkekler) : 1 Valeri Brumel (Rusya 2.24 Dünyada mavaffak olmnş Yeni Dünya Rekoru), 2 John hjçbir kimse tepeden inmeThomas (Amerika 2.19). miştir (Bir, Âdem Babanuz Bu müsabakada Brumel tarihî ile Havva annemiz inmişiir. atlayışını yaptığı sırada yağmur Onlar da cennetten kovnlyağmaya başlamıştı ve Lenin Stadmuşlsrtü). Her işin Çıraklık, yomu ışıklarla aydmlatılmaktaydı. KaUalık, Ustahk diye basaJohn Thomas 2.24 ü üç defa denemaklan vardır. Çırak usta «mişse de bunlar da muvaffak olaI ı n a , merkepler bile ıemerden şüâyet eder. mamıştır. Edirne İS (Telefonla) 1961 Yaşh Galatasaraylılar söz verildiği halde teknelerin 1500 metre (Erkekler) : Kırkpınar güreşleri bugün yapı Spor idsreeiliği ise bnna millî takım emrine verilmemesini iyi karşılamadılar 1 Jim Beatty (Amerika 3.43.8) lan karşılaşmalarla sona erdi. Mey gösterilecek en açık misaldir. 80 metre engelli (Kadınlar) : danı hıncahınç dolduran binlerce Gönnek, okumak, nznn laBeden Terbiyesi Umum Müdür mese bu milli bir dâv/dır. Tek1 Irina Press (Rusya 10.6). güreşsever huzurunda yapılan gü man alt kademelerde çahşlüğü tarafından Kürek Federasyo nelerin verilmesi lâzımdır> demek Dekatlon: reşleı bilhassa başpehlivanlık mü mak bu işte şarttır. Toksa nuna bir telgraf çekilnüştir. Tel. tedirler. büyük potlar kırılır, muaz1 Yuri Kurtenkov (Rusya) cadelesi görülmeğe değerdi. grafta G. Saray denizcilik şubesi. Knlüpler de protesto ediyorlar rara çamlar devrilir. Spor 2 Herman A.B.D. 7484 puan n e tekneler için tâlimat verildiği Bütün spor kulüpleri G. Sarayı Idarecileri için; bilbassa üst yazıiıdır. Dün sabah Federasyon bu hareketinden dolayı protesto 3 Edstrom A.B.D. 7293 puan makamı işgal edenler için, âzası Nejat Erge denizcilik şubesL. etmektedirler. Kulüp idarecileri onları otnrtacak bir koltnk 4 Yuri Djachkov S.S.C.B. ne giderek, Umum Müdürlükten «böyle bir millî temas için değil aramak Spor'a en büyük dar6354 puan gelen telgrafı göstertniştir. G. Sa teknemizi her şeyimizi seve seve beyi indinnek demektir. ray denizcilik şubesi umutni kâti veririz» demektedirler. G. Sara Spor idarecisi incelemeden bi de telgrafın kendilerine de gel yın bu teknelerle şampiyonalara karar vermez. Fevri beyanat diğini, merkez idare heyetine ve girmesini protesto edeceklerini de larda bnlnnmaz. Bir politikarileceğini söylemiştir. îdare heye belirtmektedirlr, Umum Müdürcı gibi hareket etmek Sportinin ne zaman toplanacağı belli lük çvrelerinde dolaşan haberler da mnvaffakiyete degil, indeğildıı. arasında söz verildiği halde tek. sanı ve teşkilâtı felâkete gönelerin verilmemesi sebebiyle Utüriir. Federasyon tekneleri Utemiyor Kürek Federasyonu Reisi «tek. mum Müdürlüğün teknelere kanu Ba yanyı üst makamlara neleri bu şartlar altında artık al ni yollarla el koyduracağı ve G. tâyin yapmağa salâhiyetli mak istemiyorum. Tekneleri son Saraya verilecek borcun da şimdi dünktt, bngünkfi ve yannki merkezindedir. gün alıp da dışarda bir şey olur. lik verilmiyeceği zevat için yarıyornm. Eğer Paris, 16 (a.a.) Fransa bisiksa büyük bir vebal altına girece Bilindiği gibi G. Saray idare he Türkiyede Spor'nn ilerlemeğim. Her türlü sözleri çekinme. yeti borcunu kapatmak için Umum let turunu Jacques Anquetil (Fran sini, gelişmesini istiyoraak; yakını, dosta (yapar eanım) den söyliyebilirler. Bunun için Müdürlükten alacağı 400 bin lira SA) kazanmıştır. yı da hesaba katmıştır. Ayrıca 21 inci ve sonuncu etap sonunla idareci tâyin etmiyelim. de almıyacağım» demıştır. müsebbibler de Umum Müdürlük daki tasnif söyledir: Ta iyi ineeliyelim veya MÇI\eler söylfiyorlar rae başvnralım. Her canlıda taraiından cezalandınlacaklardır. 1 Cazala (Fransa\ 2 AnG. Saray çevrelerinde dolaşan oldnğu git»t teşkilâtta da en Kfirekçiler cahşıyorlar quetil (Fransa), 3 Hoevenaeres söylentüere göre G. Saray idare mühim orsan (Baş) tır. Pendikte kampta bulunan kürek (Belçika), 4 Plankaert (Belçiheyetinin kongrede kazanamama çiler antrenör Ahmet Yavasoğlu. ka), 5 Massignan (Italya). sı için gayret sarfedenler arasında nun nezaretinde çok sıkı bir şekilKürek teşvik yanşlan denizcilik şubesi idare heyeti <Je de çalışmaktadırlar. Sabah ve ak Genel tasnif ise söyledir: 1 Anquetil (Fransa) Müptediler teşvik kürek y«mş bulunmaktadır. Bu sebeple mer sam, 5 saat süren çalısmalarda kü 2 Carlesi (Italya) [. ları dün Kartalda çok «önük bir kez idare heyetinin aleybinde ça rekçiler hiç yorulmamakta daha 3 Gaul (îsviçre) jekilde sadece 4 tek ile yıpılmış lışanlar, heyetin müşkül vaziyette iyi form'a girebilmek için de bu 4 Massignan (Italya) tır. * tek dümencili sınıfında ya. kalması için de bu yolu seçmiş. saatin artıpimasım dahi istemek 5 Junkermann (Almanys). Galatasarayhlann tedirler. pılan yarısta birinciliği F. Bahçe lerdir. Yaşlı ekserisi «para değil söz dahi veril kazanmıştır. Tnnçer BENOKAN Güreslerden '•«•''"»""'•""i>"i»ııi""»ıııını«iMiHiııuMiıııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııı,,,,l,,l,I1,1,lllnllllllllrflllllIlltlMmıını^ ALTI CDMHTJRÎTET 17 Temmue Î96Î Koltuğa göre adam mı? Adam îçin kolluk mu? Erdoğan ARIPINAB Uzunda Boston 8,28 m YüksekteBrumel2,24m Federasyon. G. Sarayın teknelerîni istemiyor Kırhpınar başpehlivanhğtm Mehmet AH Yağct kaxandt Baş güreşleri Baş güreşlerinde ilk olarak M. Ali Yağcı Ordulu Mustafayı 1 sa at 50 dakikada iç paaç ile, Cemal Tosun Çanakkaleli Mahmudu 1 sa at 52 dakikada ve Izzet Yağcı Âdil Atanı 2 saatte iç sarma ile yendi Mehmet Ali Tağcı Galip ilân edillr ken Mustafa ISTEMl Ekrem KARPAT bildiriyor Fransa bîsiklet turııniE Fransız Angaetil kazandı ler. îlk olarak M. Ali Yağcı ile Ce Deste büyük boy: 1 Orhan Anmal Tosun galip geldiklerinden i. dırır, 2 Ibrahim Ugur, 3 Akif kisi birbirleri ile karşılaştılar. Ce Bozan Küçük orta büyük boy: 1 Yumal Tosun 4 dakikada pes etti. 1961 Kırkpınar Başpehlivanhğı i j suf Demir, 2 Emin Çiftlik, 3 çin M. Ali Yağcı ile îzzet Yağcı Eyüp Arslan Büyük orta: 1 Ali Çelik, 2 güreş tutacaklardı. Türk güreş ve Kırkpınar tarihinde ilk defa iki Hüseyin Koday, 3 Îzzet Ekşi B kardeş Baş pehlivanlık için kozla a ş altı: 1 Ülfettin Çekmece, rını paylaşacaklardı. M. Ali Yağcı j 2 Zülküf Karabulut, 3 Mehm e t ağabeysi Îzzet Yağcıyı 3 dakikada Tarzan. M. Ali Tagcı ne dedl? sarma ile yenerek 1961 Kırkpınar 1961 Kırkpınar Başpehlivanı M. BaşpehlivanlığıiH kazandı. Ali Yağcı, «Karabacak KırkpmarKlâsman dan kaçtı. Kendisiyle her zaman 1 M. Ali Yağcı, 2 îzzet Yağ karşılaşmaya hazırım» dedi. cı, 3 Cemal Tosun, 4 Âdil Müsabakalardan sonra güresleri Atan, 5 Çanakkaleli Mahmut, takip eden M. B. Komitesi üyesi 6 Ordulu Mustafa. Suphi Gürsoytrak ile Edime ValiDlger neticeler : si, derece alanlara mükâfatlarını Deste küçük boy: 1 Rıdvan verdiler. Ünal, 2 Yaman Inanç, 3 llker Her sene Kırkpınann »on günü Çetinkol açık artırmaya çıkarılan koyunu Deste orta boy: 1 Tahsin Ke 1500 liraya satın alan Muhittin Aleşoğlu, 2 Nihat Keleşoğlu, 3 ğaoğlu, 1962 yılı için Kırkpınar Ağası ilân edildi. Ahmet Erdoğan bir görfinüf ıııııııınıııııiMiıııııııııııııııııtıııııımııııııııııııııııınımıttııııniıtıııııııııımmıııın KREM PERTEV VALON'Kronometre En sonisistemıhavasoğutmah DÎZEL MOTÖRlItî I1 cep saatlerinden bir parti gelmıştir.feFiab 535 lira» toptan^ve Gayetaznefeslet {ağtzla,* akerdeonuM bütün ı seslerini \erenltalyamn yeni bir icadı İİ MÜESSESESİ BAKIRKÖY PAMUKLU SANAYİİ MÜ MAMULLERÎNDEN SEY.YAR KOMPRESÛR veJABANCALARI HERİKAPASİTEDE LA CLAVIETTA Ağızsakordeonuâ TENTELİKLER (95 Cm. eninde muhtelif renklerde, su geçirmez, güneşten solmaz) i 1001 ÇEŞİT MÜESSESESİ Sirkeci Büyük Postahane karşuı Muhzirbası Sok: Merkez han kat 1 istanbul. TEL: 22 80 14 İL 7381/1996 Satıhk Elektrik kaynafc maklnesi f * Mükemmel vaziyette bulunup azamî 800 mm2 maktaında baralar elektrikle birleştirjr. Müracaat: Telefoo: 21 14 76 İL 7365/1994 •^^^». Matemafik Kursları AMERİKAN ERKEK DERSHANESİ Bütünlemell ögrenciler için en seçkin fiğretmenler nezaretlode ve 10 ar kiçillk gruplar halinde kunlara baslanmıçtır. Kayıtlara devam edllmektedir. Sultanahmet Alemdar Caddesi No. 23 Telefon: 22 17 37 ÎL: 7359 1993 BRANDALIKLAR (67 ve 102 Cm. eninde emprenyeli ve emprenyesiz, ham ve boyalı) TÜLBENTLİK VE İŞ ELBİSELİKLERÎ ÇADIRLIK VE YELKENLİKLER Sümerbank satış mağazalannda ve Baktrköy fabrikasında görülebilİT. Banka teminat mektubu karşılığı kredili olarak da satılmaktadır. Ankara Vilâyet Daimî Enciimeninden. Keşif bedeli Geçisi teminat Lira Krs. Ura. Krs. Yenıhayat 23.698.56 1.777J9 Yahya Kemâl 18.951,25 1.421,34 Vilâyetimiz merkezinde mevcut yukanda adı, keşif bedeli ve geçıci teminat miktarı yazılı ilkokul binalarının tamiri işi açık eksiltmeye çıkanlmıştır. îha leleri ayn ayrı olarak 27/7/1961 perşembe günü Vilâyet Konağmda Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür. tsteklilerin belirli gün v e saatte teminat makbuz veya mektuDu, 1961 yıhna ait Ticaret Odası vesikası ve ihaleden en az uç gün evvel «tâtil günleri hâriç» Vilâyet Makamına mü racaatla bu ışler için alacakları fenni yeterlik belgesiyle Encü. mene muracaatları. ı 2488A. 11583 1976 (BaS n Oknlun adı DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM Tediyattaı Kölaylık Yedek parça ve servis teşkilâtımız emrinizdedir. IL 7192.1999 Z E L Kalamış Ökulu ~~ HURDA MALZEME SATlLACAKTlR •~~ Knrulusu 1950 KızErkek YaölıGündüzlü ANA H.K OHTA Yaz kampı devam ediyor. Kış devreei kayıtlan başladı. Eski ögrencilerin Temmuz sonuna kadar lcayıtlannı yenilemeleri ' rica olunur. Hergün: 917 Feneryolu Tel: 36 26 13 i, (Basın 2961/1974) i. 1 T,B,B. 916/1984 Sümerbank Alım ve Satrnı Müesseaeçi (Basın 2417 A. 11907/1980) fc!%<%i^»^ij%j%g>»3g!»^^^<^^^ Mağdenî kitap rafı ve elemanları yaptırılacak Kapalı zarf eksiltme Beyazıt Umumî Kütüphanesinden İstanbul 1 69996,34 lira keşif bedelli mağdeni kitap rafı ve elemanları yaptınlacaktır. 2 Eksiltme 21 Temmuz 1961 cuma günü saat 15 d e daire. sinde yapılacaktır. 3 Bu işe ait dosya dairesinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için (4749,82) lira teminat yatınlması, 1961 yılı Ticaret Odası belgesi gösterilmesi, eksiltmeden üç gün evvel îst. Bayındırlık Müdürlüğünden ehliyet almması, bir demir atölyesi veya fabrikası bulunduğu ve buna benzer işleri yaptığına ve kesin kabul işleminin bitirildiğine ve buna benzer altmış bin liralık iş yaptığına dair belge ibrazı şarttır. (Basın 2061 1975) ISKRA Keşif Bedeli TJra Kr. 913 073 00 Banka Referansı Lir» Kr. 73 046 00 Geçici Evrak Teminat Bedeli Ur» Kr. Lir» Kr. 40 275.00 45.70 HAYALİNİZE RENKLER fm.» TEtEFONLAPIN'OA •KBB. 936/1986 Demır, cam, vinylex, B.T.B., volsvagen oto parçalan gibi muhtelif müstamel veya hurda malzeme satılacaktır. Şartnameler 22/7/961 tarihine kadar Şirket merkesdnden temin edilebilir İstanbul İmar Limited Şirkeü Galata Karamustafapasa caddesi Nesli han No: 73 kat 1 ^ ^ ^ Cumhuriyet 2000 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mâdürlüğünden 1. Eksiltmeye Konnlsn tşler 1. İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmaîma Müdürlü^ünden: ' 1 Kurumumuzun ihüyacı bulunan 397 kalem yabancı memiîeket müstahzar: ilâçlar kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlacaktır. . 2 İhale, 25/7/1961 Salı günü, saat 15,00 te Müdürlüğumuzön bulunduğu Beyoğlu. Bahkpararı: Mallı Han; kat 4 teki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait idari şartname ve*listeler; her gün mesai saatleri dahilinde Komisyonda görü]ebilir~ 4 Usulüne göre; hazırlanacak kapab zarfın, en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi veya; tâyin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. ö Postada vâki gecikme kabul edilmez. 6 Kurumumuz Artrrma Eksiltme ve İhale Kanununa tibi olmadığmdan ihaleyi yapıp; yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesrtir. (Basın 3046/1978) 2. 2. 3. 4. 5. Bksiltme Tarfh, Gün MttneMt B«n gün Ve saati 21.7.1961 Cuma me27.7.1961 Perşembe DivriğiîmranlıZara Devlet Yolunsai saati sonu da (Büyük Zara) Köp. yapımı saat 16 22.7.1961 Cumartesi DivriğilmranlıZara Devlet Yolun479 230 00 38 340 00 22 920X0 24.00 28.7.1961 Cuma mesai saati sonu da (Küçük Zara) Köp. yapımı saat 16 Yukanda yazılı köprülerin eksiltmeleri hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Eksiltme Evrakı : Yukanda yazılı her iş için o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak bedele ait makbuz mukabilinde Karayollan Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. Eksiltmeye girebilmek için : a) Isteklilerin 1961 yıhna ait Ticaret Odası Belgesi ile usulü dairesinde yukanda yazılı her iş için o işin hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, b) Isteklüerin en geç yukanda yazılı her iş için ayn ayn tesbit edilen müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine 23.3.1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanhğından alınmış ve (B) grupundan en az yukanda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden : mütaahhitlik karnp' , plân ve teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannameleri ile bu eksiltme Bedeli Referansı mı.ş olan yukanda yazıiı miktarlarda banka referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu işlerin eksiltmelerine girmek için yeterlik belgeleri almalan. îsteklilerin Eksiltme Şartnamesınde verilen izahat dairesinde hazırîıyacakları teklif mektuplarını eksiltnve günleri saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğma vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. Keyfiyet ilân oînnur. (Basın 2336.A.11466 1977) ! Yabancı Memleketiere Öğrenci Gönderilecek Türkiye îş Bankası A.Ş. tarafından yabancı memleketiere, müsa baka imtihanı ile Iktisat Öğreni mi için Üniversite veya Yüksek O. kul mezunu 5 kişi, lise mezunu 5 kişi gönderilecektir. Tâlipler. aşağıda yazılı adreslere bizzat müracaat ederek müsabaka imtihanı şartlarını ve gereken mâlumatı öğernebilirler: 1) Türkiye İş Bankası A. Ş. Umum Müdürlük Organizasyon Müdürlüğü (Ankara) 2) Türkiye İş Bankası A. Ş. Mmtaka Başkontrolörlüğü (Yenicami îstanbu!) 3) Türkiye İş Bankası A. Ş. Izmir Şubesi îzmir) Tâliplerin, en geç 22 Temmuz 1961 günü saat 13 e kadîr yuka. rıdaki adreslere muracaatları lüzumu duyurulur. Faal (1216) 1933
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle