12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Temmuz 1961 CUMHURÎYET Baştsrafı 1 ıncı sahıfnie bir yılhk inkıllp süresinde, kflt tflnflt TC eğitimılz insanlann, y«m rattıklın lhtilâtlar ihsas edilmis BMUrmtı ı ınel sahffede ür. mİM lâyık bir çalışma yoiuna gjrmelidir. Tahripkâr gayretieri, ayıncı ögrenim ve eğitimini yaptıjı metodlan terkederek yapıcı, bjrleîtirici usullerle çalışmahdırlar: Uhsil «onunda hırakan, devam eta c ı Urmlytnlerin, fikrl Te mânevi geKötü sıyasî usuller Sıvas 16 (Telefonla) Yeni Tür ' riyelerindeM tereddlnln yaptığı Birbirini yıkmak, vatandasları yekdiğerine düşman bir cephele kiye Partısi Genel Başkam Ek. Samıun 10, (Telefonla) Tür rinin çalısmalan ve Genel Kurul tahribata mâni olmanın zarureti Berlın, vOzel surette gonderdı Magda, ömer Zulfıkâr; Brezilyall, kiye ögretmen Derneklerinln 14 toplantııı hakkında izahat vermlı de bu kanunla giderilmek isten re ayırmak bir marifet değildır Bunlar eski usullerdır ve kötu sıyaset rem Alıcan dun gece şehrımi?^ 1 ğımiı Selmi Andak bildırıyor) Arjantmli ve dığer artistler aldı' mistlr. Cahil aydının, başka bır çüerin usulleridir. Bu yoldan ayrılmak, ahlâkî ve vatanperverane hıs mış ve te7ahu«ıtla karşılann üncü Genel Kurul toplantısında tlr. Berlın fılm festıvalinde yuzumu Ur. Bır çok gereklı, gereksiz sohanr bulunmak tizere Temsilciler ötc yandan M. B. K. üyesi Kur. deyimle sınırh kalmıs aydının, av siyat içinde çalışmak zamanı gelmiştir. Böyle yapılmazsa bır gun mıl Bu \esı!e ıle bır lokanta Sı\ai.i t zu ağartan olaylardan bir diğerı rular arasında resimler çekildi, lara ucretsız yemek dağıtmıştır. ı fazla let, kotü yolda olanları terkedebihr ve terkedecektırMecllll flye»i Prof. Turhan FevzL. may Albay Osman Köksal konuşuldu ve her zaman âdet o da, dın oloıamışlardan daha Bu «abah burada bır basın I de. Berline türlü gayret ve emeğı lan cumleler sarfedıldi v.s. oğlu bugün şehrimize gelmiştir. Türkiye oğretmen Derneklerinin bir memlekete zarar vereceği kogozp alarak gelmış olan Türk film Aziz milletim, büyüksün. ululuğunun, olgunluğunun, vakarının tuplantısı vapan Alıcan. gaze. ı Berlin fılm festivahnin büyük ögretmenler Derneği lokalinde yarınki 14 üncü genel kongre nusu, bu kanun teklifiyle bir da ve kemalinin, hele vatanperverljğinin yüc* kudıetı onunde soıısur say tecılerın «orduklan çeşitlı FO [ delegasyonunun yabancı delegasbir basın toplantısı yapan Feyzi sinde hazır bulunmak üzere şeh ha teyit edilmıştir. ğl ve takdır hisleriyle eğibyor. 'Veni Anayasamızın milletimize ve yur rulara cevap verd.kçe •'ik sık, vonlara. artıstlere ve ilgili diğer otorıtesı ve baskanı Dr. A Bauer, Bu kanun teklifiyle, yeni Ana1 oğlu, Türkiye oğretmen Dernekle rimize gelmiştir. «Aman yanlış ak>=etmehin. aman sanat ve kultur adamlarına ve ba ayrıca Alman, Arjantin, Avusturyasanın hükmü yerine getir;! dumuza kutlu olmasını dihyoruni Ne mutlu Türkum diyene.» yanlıs anlasılmasın> cibı ıkaz edı «ına vermış olduğu kokteyl top ya, B. Arap. Holânda, Fransa, Fin veya gençleladıya. îsrael, Lubnan Yunan konlantısı olmuştur Deniz canavannın Adanada sağır dilsiz ve mekte, yalnız çocukeğitiminin yePart'Jer yurt sathında cı ncalarda bulurm'istur re hitap eden okul Önceden hatırlatılmış olan, mik «olos delegasyon, artist ve basın Gazetexılerden bırı, Eursanın A tarı pek cnahdut baskı ve gosterişı mensuplannın bu kokteyümızde hücumuna uğradı kör çocuklar için okul tersizliği kabul edilerek, milletin zamansız bir seçirr» faali na\asaya «Hayır» deme1;! uzerı olağanustu bır itina ve zarafette hazır bulunmuş olması. gerçekten bütününe samil bir (yaygın eğiîzmir 16 (Telefonla) tbrahim re Ibıahım Öktem'ın ı«tıfa cttıgını açılacak timin) lüzumu belirtilmektedir. kı dâvetıveler üzerinde kısaca dur Türkiyenin milletlerarası film pıKaragoz isimll 16 yaşındaki bir yetine giriştiler ve kendi bolgesi olan Sakaryanın Gerekçeye göre (bugün halk egenç Çınaralhnda bir deniz Adana 18, (Telefonla) Çocuk Bastaratı I ıncı sahıtpde da aynı sekilde hareket etmcsı u rnak gerekir. İçinde Topkapı mu yasasında da artık adının geçtığicanavannın hücumuna uğramış Yetistirme Yurdunda bir de sağır. ğitimi deyimi, aydınlarımıı arasın olan bır zamanda, vatandası birbı zerine «Siz ne yapacaksınız?» çek fesine ait eski bir Türk mınyatü ne ve geçeceğine bir işaretti ve ne rünün nefis surette renkli bir bas kadar sevinilse azdı .. Fakat, evet ve belinın altından aldığı yaralar. dilsiz ve körler için okul açılması da da farklı anlamlarda kullanılBır bankanın genel mudur mua riyle tartısmaga, cephe alraağa hndekı bır «oruya Alıcan te\ap la koma halinde hastahaneye kal düşünülmektedir. Okulun temeli cnakta, daha doğrusu, sadece okul vini Mahmut Şevket Çamlı, Be sevkeden polemıkler yapmağa ıs • vermemek ıs'emıs ve janındakı kısı bulunan ve Almanca yazılı fakat bir şey, hem de çok önemli dırıltmstır. nin aynı saha içinde önümüzdeki lardan istifade etmiyen vurttaş bek'tekı evinde ıntıhar etmistir. larla devjm etmektedırler. lerden sıgara istiyerek soruyu ge dAvetiyeler. muhakkak ki eline ge bir şey eksikti: Türk Konsolosu ları okur yazar hale getirme faa çen kimsenın, Türkiyenin eski Do yoktu, gelmeoıişti Hiç bir mazeHâdise heyecan yaratmıştır. yıl atılması beklenmektedir. Kongrel»rde her ne kedar, ko çıstırmıştir. Birkaç gunden berı aılesınden liyetl olarak büinmektedir. Halğulu revkten İleri Batılı revke ret de beyan etmemişti. Üstelik, ayrı olarak yaşamakta olan Mah nuşmalar «erbest olacak ve mevDaha sonra gazetecıler Ekrem buki, halk eŞitimi her şeyden bnAdana Cezaevinde mut Şevket Çamh. ıkı gun once. lular serbestçe tâvin edılecekse Aiıcana çeşitlı sorular «ormuslar geçmiş olduğuna dair blr sezi ve kendisine dâvetiyesi de (biraz geç Başbakanlık bildirisinin ce, aydin kimseler de dahil olkalmış olsa bile ne çıkar) göndede, partıler, bu kongre çerçeveçın dır Bu sorulardan bazıları şnyle mu<=pet bir fikir uyandırmıştır. hazırhk mak üzere, hayata atılan bütün evde kınnenın bulunmadığı bır sıBuradakı Türk delegasyonunun rılmiş, kendisi telefonla defalarrada, havagazını açık bırakarak ın de kalacak olan konu«mjlarını dır: tepkileri bo tihar etnnştır. Olay dun, Mahmut umumi efkârda değerl«"ndırmek ca dâvet edilmişti. Şu halde gelAdana 16, (Telefonla) Yassı fertleri kapsayan ve havat Baştaratı l ıncı sabıfede Soru Partımzm k^ylerın ıkti maddi imkinlar meselesi yüzün memesinin sebebi ne olabilirdi* adada mahkum olmaları muhte. yunca devam eden bir egitımdir.) Şeiket ÇamJı'ja uğrıjan akrabala gayretiyle. Ankara'da bütun ga7Pliyetlerle ılgıh olarak Başbakansaden kalkınmaü konusundakı te den veteri miktarda bastıramadıgı Bizi resmî makamlardan, sefaretTeklifın kanunlaçma5inı gerekbu mahdut dâvetiyeleri en çok lifiın neşrettıği bildıri hakkında mel eski Valilerden bır kısmı ile tiren »ebepler. gerekçesinde söyle rı tarafından görulup pohse habet telerm burolarına, konıiRmalarını mel fıkırlerı nedır' • verilmesiylp meydana çıkmıştır. sjhıfe ^ahife gondermekte, bu MIgöndercnek için ten, konsolosluktan veya basın « gorüşlerini açıklamışlar ve kendi yüksek rutbeli memurların Ada sıralanmıstır: Cevap Y.T.P. nin bu hususta gerekli yerlere Tahkıkata baRİanmıjtır. ret! e hır kanunî vecibenin riışına temel goruşu zırai refoımda top gö«terdi8i Rayret, bu kokteyle gel taşeliğinden herhangi bir kişinin leriyle konuşan arkadaşımıza şu na Cezaevine nakledilecekleri sdy 1 Şehir, kasaba ve köylerde lenmektedır. bilp bilp çıkmaktadır . lanmaktadır. Zirai reformdan ka mıs olan kişilerin önemli kişileı temsil etmemesi, delegagyonumuaçıklamada bulunmuşlardır : Sezaı O'kan demıştır kı: 52 mahkumun Adana Cezaevın. eftıtim faaliyeti dahi. tatmın! ' Konere konııçmalnrının hepsl, «ıt toprak verimını arttırmaktır. olmasnle ve hattâ sürpriz sayıla zu öksüz bırakoıası, affedilir cins« 27 Mayıs hareketi bir hükü den Sinop Ce/aevine nakli ile dı maktan uzaktır KaHı ki, tnsnn Amerikada yapılan bir ıleriki ^ecıml^rde, partinn propa Bu da ekili rahalarının çokluğu de bilecek artlst ve sanat otoriteleri ten değildi? Çünkü bu kadar yabancı ve ünlü otoriteler yanında mct darbesi değıl, düpeduz bir ih ğer cezaevlerıne yapılacak yeni gücunun tabii kavnakları lâyıkiykokteylde çanda'nı partiteklifi Türkler de ilgi lprı ıth ım vanmakta, diSer uvdur ğil, bu sahaiarın verım'ıliklerini nin bu meyvasınT hazır bulunma bizim prestijimizi «arsacak mahltılâldır. Herkes de bunu böyle bıl nakillerın ve cezae\ ı dahılindekı 1P kullanması istibsai kapasitesiarttırmaktır Bunun için yatırım lariylp verdi ve başacdıri vakıalnr, yette idi. Unutmamak gerekirdi melidır. Cemiyetimizın bozuk du bazı haıırlıkların bununla na ola%)arı ıhtıva etmekte. muJ polıtikaiını tesbit ederken ehem rıva tıla«tt. ilgili nı arttınıası, herşeyden once yile karşıladılar ni bilgi ve vasıtalara sahıp olma zenını yeniden onarmak için yapı olduğu soylenmeketdir. lâk, muohem i^natlarla. kafalarda miyetli nıspette âmme «ektöru jaÜnlü Amerikalı artist Charlton ki, festival süresince en ufak, adı Bastaratı ı ıncı sahltede dorecesıne, vetiştirme sısjemlerilan bu hareketin sonucu olarak teıstifhamlar yarjtılmaktadır. Bu tırımlnnnı 7iraî refnrma tsh«ıs Heston'un birdenbire kokteylimi coğrafyada az geçen bir memlekenın yapıcılığına ve devamlılığına mıte kurulması teklifi ılk olarak. arada cörülmektedir ki. bugünku etmenin gprektiği kanaatındeyiz. zin verildiği Fasanenstrasse'deki tin bile konsolosluğu kapılannı bu cellı eden inkılâplanmızı da, milPennsylvanıa'lı Temsilciler Meclisi letimi™ emniyetle seçime götür Bir genç dün kayınpederi baghdır dpvrede, vatanda«ı. itimat 40 mılvar tutan mılli gelirimizin «Haus der Kaufleute» a»dlı şirin kibi kokteyller ve dâvetler için mek de bizlerın asli vazifesıdır. 2 Memleketımızde haler eski âzası Danıel J. Flood tarafından si7İıga sevkeden, süpheli lâflar y'izdp 20 kadarını vani 8 milvarını ve rr.oder»n binanın salonuna gi açmış ve gayretten kaçınmamıştı. geçen martta ileri sürülmuştu. O Vatandaşlar şunu iyı bilmelidirler tarafından öldürüldü ve ^eni ileri ve geri mücadelesi vıUık vatınma ayırırkpn bunun rişi. herkeste ve bilhassa basta Bu bir propaganda meselesiydi. zanıandan öteve, kalabalık bir tem ortaya utılmakta, doiaviRİylp mem k1. ıhtilâl kanunları halen yurürŞehreaımlnde dun, 50 yaşında dikkati çeker mahivette kendini sılcı grupu, ozel komıte kurulma lek°t idarecileri tenkid olunmak büyuk bir kısmını da rırai rpfortna bizim artistler arasmda büyük he Meselâ bir Arjantin, Petrol Kralıluktedır. Bu kanunlara gore de hiç tah«ı<5 etmek gerekl. Bovlece i hıssettirmekte, Atatürk devrimle »ı teklıfini desteklıyeceginı vadet ta^ır. na yakışır şekilde verdigl muhtebır vatandaşın suç ışlemesi mazur bir şahıs, kızıpı terketmek üzere rinin arzu edildiSi sekilde Turkiye topraklarının sulama, sub vecan yarattı. «Ben Hür» filminin her mistir. özel komite, halıhazırda olan 26 yaç.ndakl damadını önce Bugün, C.K.M P Genel merke releme. nleme ve ı^lptme u«ulleı kabramanı bu uzun boylu, dev şem kokteyl ile çok şey kazanmış, gorülemez. tabanca, sonra da bıçdkla ağır su yerde ve her kafada yer etmedi Sovyet topraklarına kaynaştırılmıs 7İnden eelpn üç .«ahıfelik bir bül ri plânlı ve rahatça el<» alınmış o cüsseli, fakat zarif ve nazik ak filminin daha iyi sürüoı yapmasıHerhangi bir polıtık mülâhaza rette varalayıp öldurmüştür. Ola fti anlaşılmaktadır. Ulusumuz i bölgeler dahil, Doğu Avrupa ve tende, Osman Bolukba^ının İ7mir lur. Koy kalkınma«ı m n k bu e' trirün etrafını derhaî Lâle OraloS na yardım etmiştl. Biıim de bu 11 e yapılacak olan miidahaleler yı müteakıp kaçan sanık yakala çin yegâne kurtuluş ve ilerleme Asyadaki esir milletleri bağımsır. İl kongre'inde yaptıin konusmanın kılde meydana gelır duşuncesındej lu, Muallâ Kavmak'tan başka B. gerekleri anlamamıı artık lâzımdemokratık yola gırmiş olan kata namamıştır. Görgü çahitlerinin i yolu. Atatürk devrimlerinin izin lık ve hürriyetlerine kavusturmak metni verılmistir. Bölükbaşı, ko yiz. ı Arap Cumhuriveti artistlerinden drr. rı zorla raydan çıkarmak olur. Ka fadesıne gore, hâdise şu şekilde den milletçe yürümektir. Bugün, içm girişilen uzun vâdeli çalışma nuşmasının bir verinde, 150 yıllık çekmekte olduğumuz madciî ve lara yardımcı olacaktır. Soru tktısadî gelısme konununlar ve kararlanmız vardır. cereyan etmiştir: hürrivet miıeadelesım rıkrederek mânevi sıkıntıların bir sebebi de Bunların daha sıkı tatbikı, icra or«Ümitlr ve inkisarkır birbirini «unda i' ve ısçi meselelerı hakkınÎdilUral Bağımsızlık Komitesı Dun saat 15.45 te, Nahit Gokçe ileri ve dinamik bir dünva görüdakı mütaleanız nedır' ganlarından istenir. îcra organları Baskanı General Mecit Sakmar, takip etti Bütün bu gavretlere bunları sıkı takip edip neticeyi ka adında bir kasketçi, Şehremini du şünü temsil eden devrimlerlmizin Istanbuldan gönderdiği mektupta rağmen böyle bir d°vlet ve hayat Cevap Mütehassıslar millî geza organlarına verirse, mesele ken rağindan bir taksıye binerek îbra toplumun bütün tabakalarına ve Flood'ı teşebbüsünden dolayı teb telâkkisini ve boyle bir hukuki lirın yurde 20 sinin vatırımlara blhicn Çavus mahallesi Hacı Cafer köylerimize kadar götürüknemiş dılığinden halledilir. nk etmiş ve özel komite ile ışbır atmosferi. ma tlesef memlekete rakılmasını sovlemektedirler BuSeçimlere giderken yeniden bir Sok. 6 numarah eve frıtmiştir. Ki olmasıdır. î«e yaramıyan eskiyi a lıği yapmağa hazır olduğunu açık hâkim kılamadık. nun için plânlı bır yatırım şarttır. dalgalanmaya fırsat vermemek, ra ile oturmakta olduğu bu ev tarke* yeniyi, faydalı olanını. der Iamıçtır. Istanbulda ikamet etmekD. P. nin büvük ve samtrai kit Zor ışe baslama da marıfettır ve bunun için de zorlayıcı tedhişler den yatak, yorgan ve bazı esyaları hal (letirmek, kafa ve gönüllerde te olan General Sakmar, Idil loeimn bu görüsümüzü paylastığı bitirmek de.. Bütun gerı memlebeklemekte olan boşluk bırakmamak gerekmekte Ural Bağımsızlık Komitesınin hder den ziyade kanuni ve idari tedhış alarak kapıda na eminiz Bizim gibi 46 ruhuna ketler bu çareye başvuruyorlar. taksinin bağaiına doldurmuştur. dir. lerle yetinmek uygun olur.» liğini, seleft Ayag hhak Idillinm sadık D. P. bürük kitlenlnin »af Şımdı Turkıveye Avrupanın geri Tam sokağı dönecekleri bir sıraAbraet Tıldıı diyor kl : 3 Eflttim ve oğretim faaliyet 1945 yılında vefat etmesi uzerine lanmızda yer alrmısı, kaderin avrı kalmış memleketi gozıı ıle değil, Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) tılacaktır. Bu taıanlardan tsasen Ahmet Yıldız da şunlan söyle da 50 yaşlarınrîa bir şahıs taksiyi leri, belli yaşlara ve çaglara g5 devralmıştır. Sakmarın yardımcıla düşürdüğü kardeslerin tekrar ka Afrıkanın yeni dofian nıemlekftledurdurmus ve bu sırada şofdr ma re degil, 3mür boyucca devam et rından üçü de Ankaradan Flood'a vusma^ı olacaktır. Zenginin mira rı ıle mukayese edıyorlar ı Bu sı Ekım aymda vapılacak genel banları, yeni Anayasamızın getimiştır : « 27 Mayıs hareketi sosyal ve halhnde oturan Nahide tabanca i tirilmelidir. Hatta tam ve lüzum gonderdikleri mektupta, «Teklifı *ma ortak olmak için «ah'e v»rj rada Alican cebinden bır pusula seçimlerle nihayete erecek olan receği müesseseleri düıenllyen tamillt bünyemizde yapılmıs bir a le bir el ates etmistir. Ne olduğu lu öğrencnenin zamanı olgunluk niz, Anavatanımız Idil Uralın «et ilamı çıkaran fesatçılara mil çıkarmış ve kend^sine bır kovlü ta geçici devr» zarfında, yürürlüğe rarılar olacaktır. rafından verildiğini soyliyerek o girmesi gereken kanunlurı, tesbit meliyattır. Halen mikrop kapmaya nu şaşıran Nahit, kendisine çok çağıdır. Sovyet emperyalizmi ve mlmün let iltifat ptmiyecektir» demek, i,ok müsait bir nekahet devresinde yaklaşmış bulunan 50 yaşındaki bu den kurtarılması hedefimize ulaş bir kongrede, bir partinin delejre kumuştur.) «îçı gülmez toprakları etmek uzere, Millî Birlik Komi4 Halen resmî ve Bıel kurum mıza ayak bastın!?» Milletin ı,inin mada bizi teşvık etmis ve moralıbulunduğumuz için, mesuliyet mev lahsm yakasına yapışmıs ve mülar, teşekkül ve dernekler tara mizı yukseltmiştir» demistir. Bah topluluğunda aksini bulmagı gere gülmediğıri b»lirten Alican, de tesince bır komiıyon görvelendikiinde bulunanların milll bünye cadele etmeğe başlamıştır. Böylerilmistir. Bu komisyonda. Mill! ken fıkrinin, gjzeteler vasıtasiyle vamla junfarı söylemiştir: mııi titizce korumak mecburiyetln ce takîi içinde bajhyan mücadele fmdan yapılmakta olan halk eği se konu 3 şahıs, ÎdilUral Bağımsız umumi efkârda tutunmasını isteBirlik Komitesinden, Temsilciler timi çahşmalan, belli bir örgüte lık Komitesi Prezidiyumu Baskanı de olduğu unutulmamahdır. Dev taksinin dışmda da devam etmiş «Biz parti kurmaya meraklı de Meclisinden bazı üyel»rle. Bakantâbi olmadıklanndan, bu alanda Kemal Lokman, Genel Sekreterı mekWir. let mekanizmaaı, her turlü bozgun ve bu arada tabancayı cebine »okan ğildik. Pivasadaki partilpr tezvir lıklar temsileileri ve bazı uzman Baştarafı 1 inct sabifede cu cereyanlardan maıun tutulması sahıs, diğer bir cebinden çı^ardıSı ki çahşmalarda zaman, enerji ve Ali Akis ve Bütçe Sekreteri Hay bir partinin delege topluluğunda şahsî menfaat ile uğraşıyorlardı. lar vazife almıslardır. Demokrasi; toprak; millt eğipara israfına meydan verllmekte rullah Batudur. Flood, her 2 mek aksini bulma«ı gereken fikrinin, Politika bezirgânhgı yapıyoriardı. ve her şeyin üstünde tutulması ge bıçakla da Nahit Gökçeyi göğsüntim; orman; gericilik ile mücatubu da Kongre zabıtlarma geçırt gazeteler vjsıtasiyle umumi efkâr Hüsnünıyet yoiuna yan yollan tprBugüne kadar Meclise sevkolun dele vesaire gibi bütün dâvareken bir verdir. Bunu bilen M.B. den ajjır surette yaralamıştır. Bo dir. da tutungna.nnı tstemejftedir. Bu kanun teklifivle, halkın me mi$tir. mus veyji hazırlanmıs kanun ta larımız ;bu çerçeve içine girmekK. ve Başbakanhğın bir referancih edfyorlardı. Biz bu acıvı hissefma devam ederken Nahit Gök selelerinl kendi ellerine alması, Gümüşptja jjeya EkT#m Alicanın derek ortaya çıktık. Her seyi tah «rılan arasından bir kısmı seç! tedir. Okuyuculanmız; dumdan sonra çeşltli fikir çatışmabunlarçe tabancayı eline geçirmeğe mı> bunları kendi imkânları i'e çözFlood, IdılUral Amerıkan Kon CHP. nin konçrelerde konuşan rıf edivorlar. Sosyal adalet konu lecek, ayrıea çıkarılmasmda feyda dan birlnl seçecek ve işllyelarınm devam ettiği bir esnada vaffak olmus ve kacmakta olan meve çalışmasi, ancak imkSnsız seyı Baskanı Rais Dalmas'tan da hatipİPrinin, bu yoldak! davranıs sunu bile. Sosyal adaletin olmadıboyle bir ikazda bulunması, yerine mülâhaza edilen tasjrılar hazırla ceklerdir. Yarışmaya katılacakböylec° devam etmesi An» ğı memleketler knmüniımin kucasetırilmesi en uygun bir davranış 50 yaşındaki jahsı Saray Meyda lıklar karsısmda devletin onlara bır mektup almıştır. Dalmas, Nejv lan, lar; konunun sınırlarının bu kaYork'tan gonderdıği mektubunda kura çevrelerinde iyi karsılanma fima atılmıştır. Vatandas insanca narak ve bunların kanunlaşması dar geniş olmasma mukabil yine de tır. Devlet gemisini idare edenle n:na ka^ar kovalamıştır. Saray yardımcı olması müm'.rün olacsksaSlanacaktır. Böylece. ilerdeki şunları belırtmektedir : maktadır vaşama hakkını ve emeğinin karsıbir takım güçlüklerle karşılaşacakrın gemideki yolcular gibi tartıs Meydanmda takati tükençn Nahit tır. ökçe, o civarda bulunan bir «IdilUral bölgeginin yerli halkı lıçını almalıdır. Bu memlekette is ıktıdarın yükünün bid kısmı azal lardır Bu güçlükler; yazılann uma ve çatışmalara katılmaması, taA.P. Kocafli II İdare knrnln Bu sebeple, kanun, 12 esas, 3 çınin sarfettgı emek esastır. Bunu zunluğunun tahdir edilmis olmageçici madde;iyle. büyük bir tes olan Tatar ve Baskırtlar, Türk ve rafsız kalması, geminin selâmetle kahvede yere yıkılmıçtır. bngün faallytte geçecek değerlendlrmek »orundayız. Kasından doğmaktadır. Filhakika bir idaresi bakımından şarttır.» Cinayetin Nahit Gökçenin kayın kilât kurmakta, bu teskilâtı Millî Müslüman Dünyasınm kultür bakıYassıada hakkında îzmit, 16 (Telefonla) A.P Ko pttalist âlem bugün «osyal adalet fikri kısa cümlelerle renkli, pürürInftnü'nün fikrl pederi tarafından islendiği ifade E5itim Bakanlığına baglamakta mından en kuvvetli unsurlarıdır. caeli müte«ebbis il idare kurulu, sayesfnde avaktadır. îş ve Işçi dâsüz bir ifade ve esprilerle 35 satır M.B.K. üyelerinin edilmektedir. dir. Halk egitimini temin içîn. bu Eğer Rus halkı kendlsi için hürri yarın (bugün) Vilavete resmen vasında mütalçamıe budur.» Öte yandan 5 gundenberl sehriyet talep ediyorsa, ki biı elde etiçinde işlemek oldukça müşkül bir Şehremini poli1; karakolundaı teçkiiatın dışında. Bakanlıkiar. melermı temennı eylerız, o zaman cnüracaat ederek faaliyete geçecek prensip karan mizd'î bulunan C. H. P. Genel iştir Jakat birce yanşmanın cazibunlara baglı dairelpr. üniverMAlican oğleden sonra il kongreKaşkanı tsmet înönü, dün de vak verilen bilgiye gore ise, 2 çocuUu TatarBaşkırt ve UgroFın halkları tır. smde harır bulunmuştur. Bu arada (Baatarafı 1 tnci tahifede) besi de buradadır. telpr, enstitüler, okullar, i" ve nın da aynı »eyi istemeğe müsavi A.P. il idare kurulunda görev Iıni Maltepedeki oğlunun evinde olan Nihat Gökçe, uzun müddetme^lek okulları, Eezicl ekipler, ^ekilde hakları olmak lazım gelir. alacaklann ekseriyetini eski DP Ekrem Alıcan konuşmasma «Ars kendisiyle konuşan arkadaşımıza Yarışmaya katılacak okuyuculanistırahatle geçırmis ve saat 11.30 enberi kar!"ii Sima'ya iskpnce ptmecburî bır dpvamlılık icinde. ka Koraunistler onları sadece ferdi blerın teşkil ettisı ;ovlerılmekte lan gıbi partımiz, arslan gibi parti şunlan sovlemişlerdir : mıza şimdiden başanlar dlleyerek cıa da meshur çivılemelerini yap mekte ve ddvmektedir. IKin bu baskanımız var» diyerek ıon versartlanmuı blldiriyoruz: hâdiseden "nce Şima. karakola nunun ve dolayısivlc Anaya=anın hak ve hürriyetlerinden değil, ay dir. Sezai O'kan demiştir ki : mak uzere denize girmistir. mistir. nı zamanda bır mıllet olarak sermüracaat pderrk knca=;'ndan dâva pprppini yerine getireceklerdir. 1 Yansma amatSr yazarlar» Bntfln partiler C.K.M.P. den « Netice ancak M.B.K. nin kaBa^bakanlığın sivasî faaliyetlerKanun teklifinde, b'i büyük îaa bestçe gelışebılmek haklarından k?dn naati vıcdaniyesiyle tecelli edecek mahsustur. Yollanacak fıkralann korkuyormus le ılgili olarak dün yayınladığı ı olmuftur. Bu «ebeple liyptin adı, eSitim seferherliBidir. zorla mahrum bırakmaktadırlar.» tir. Ne sıyasi partilerin görflşü v« daha 8nce herhangi blr gmrete v« tpbliğ hakkında düşüncel»rini so Adlî Tıbba sevkedilmistir Büyük Ancak bu seferberlik devamlı oSives. 18 (özel) C K.M.P. fl Ankara grupundan gelen mek | kongrcı bugün yapılmıs ve konne de Komite dışı herhangi bir te dergide basılmaauş olması farttır. ran arkadaşımıza Genel Başkan bir ihtimalle kadmın durumu ba laoaktır bası Mahmut Bahçecioğlu tarafın tupta, bir zamanlar kudretlı bır ' greye özel olarak Ankaradan ge«ir, bahis mevruu değildlr. Çunkü 2 Yazılar 85 latırı, yani her Inonü «unlaıı soylemişttr: dan da duyulmustur. Bu "îebeple devlet olan ÎdılUralın, şimdı Sov len Ahmet Bilgm de katı'mıştır. bu iş ancak Komitenin yüklendiği aatır S kelime hesabiyle n s keli• Bu tebliğin. bugüne kadar Mahmut Bahçeçioğlunun damadını Sıcaklar bir haf ta daha yetler Bırhğının Tatar, Başkırt, Ku Kamber Rişbanoğlu adında bir mesuliyetle tecelli eitirileblllr. Ta meyl geçmiyecektir. \apılmıs olan yerjltı faaliyetle evini terkedecefi bir sırada ?avaş, Mordova, Mari ve Udmurt rih! ve viedant mesuliyeti müdrik S Fıkranızın mutlaka daktilo hatip konuşmasında «Bütün parrıvle ilgili olduğunu zannedivo kalavıp öldürdüğü sanıl"iaktadır. SUSHZ devam edecek isımlerini taşıyan 6 sözumona Halk olan Komitenin bu hususta karar İle kftfıdm blr vfizflne yazılması, tiler bizden korkuyorlar. Çünkü um. Birkaç gün sonra yapmnk Cumhunyetını ıhtıva ettiği belirtil Bastaratı I ıncı «•tııfrde Olavı müteakıp kaçan 50 yaçm Bastarafı ı ıncı sabifede aerbestisini hatırlamak. sualin ce açık adresl ihtlva etmesi lSzımdır. ı=tedı*ım basın toplantısının da mektedır. Sırasıyle Bulgar Kanadl, biz mazinin hesabım soracağız» de recesi 30 olarak kaydedilmistır. vabını bulmak İçin kftfldir. Takma (müstear) imza kullanılahn tebligin hııdutları içinde mu daki «anığın Mahmut BahçecıngSaat 21 sıralarında ana pik boAltınordu ve Kazan Kanadı ısim miştir. Tatıl günunden istifade eden tsAynı zamanda biz M.B.K. olarak maz. talâa ediiip edilmiyeceğıni de bile lu olduğu yapılan tabkikat so tanbullular günlermı sayfiyelerde leri verilen bu cografîk bolge, 1352 Diğer bir hatip de, C.K.M.P. ü runun patlamasiyle Röle îstasyomıvorum. Yalnız şimdilik siyj'i nunda anla^ılmıç ve aranmasırıa geçirmisler ve bılhassa plâjlarda yılında Kazan Kanadı Ruslar tara yelerinin partiye olan ilgisizlikle nunu sular basmış ve bu arada ce bu mevzuda bir prensip karanna 4 Yln« daktilo ile yazılaeak durumun ve hâdiseterin inkişafı başlanmıstır. fından ıstılâ edllene kadar, 1200 rinden şikâyet etmiş ve: «Hangi reyan da kesilmistir. Çapı 100 ml da vardık. Yüksek Adalet Dlvam zarflann üstüne gazetemizin ad» yer bulmak mesele olmuştur. limetre olan 3 santim kalınlığın nın kararlan netlcelenlp Komite resi ile birlikte «Yunus Nadl Arna intızar etmektevitn.» Belediyenin açıktan denize giril sene muddetle bağımsız kalmıstır. mi* üye aidatmı yatırdık. Eğer daki pik borunun tamiri esnasında yatıran varsa ortaya çıksm? Ankaradan Madanoğlu devamlı izinli mesme dair bir yasak kararı olma ilâve ediyor gelen mektup şunlan yince orada bulunan yüzlerce de kınhp yerinden çıkanlması tam huzuruna gelinceye kadar, bu mev mağanı» kaydının da konulmaaı C. : »u Komitede görüşülmiyecek, hat nnutuknamahdır. sına rağmen, vatandaşlar, yersizlik IVTotorlıı dokumaeılar Ankaayağa 7 saat sürmustür. Sular îdaresıne tâ 2 arkadaş sohbet esnasında bile addediliyo've sıcaklardan, önlerine gelen yercl7 kasım 1917 de bu memleket K.M.P. lilerden hiç biri 5 Yazı kabul mflddetl daha ait tamir ekipleri dün sabahtan itirava bir heyet gönderiyorlar tekrar bağımsızlığını kazanmış ve kalkmamıştır. baren hummah bir faaliyet göste konuşmıyacaklardır. Biı yalnız itinah bir «eçmeye imkftn bırak Bactarafı l ıneı sahifede den denize girmislerdır. ftanbul Motorlu Dokumacılar A. P. Ege teskilâtı birlesmeye Şehır hatları vapurları, Ingılte Ufa şehrınde toplanan ilk Millî rerek, patlıyan borunun yerine bir idam hükümlerini tasdik edeceğiz, mak ve yollanacak bütün güzel Dern^ğı. v.ınn bır hevet halindp edebıleceğı, bugun ilgıliler tara reden yeni gelen Kanlıca ve Kuz Meclis, yeni devletm admı bır kataraftar değil ki bunda da Komite hlçblr politik yazılarm gazetemlzde neşrinl müm yenisini takmışlardır. Ankara va gıder»k Malive ve Ti fından bildirilmişitr. îzmir 16, (Telefonla) Ege A.P. guncuk vapurları ile takviye edile nun maddesıyle İdılUral koymuştesir altında kalmıyarak yalnız vic kün kılmak ürere bu yıl biraz kır < nret Bakanlan ı!e go usecekler Her ne kadar Cemal Madanoğ rek muntaaam olarak seferlerine tu. IdılUral isminin Temsilciler teşkilâtının Borunun patlamasma sebep, ve danının emrettiği sekilde hareket sılmıştır. 1 ocak 1983 gfinfine kaY.T.P. ile birleşme dır Meclisinde geçmesi bizi fazlasiyle mevzuunda istekli olmadığı açık rilen bilgiye göre, şehir cereyan edecektir. Doğru yolu bulacağımılunun Ankaraya donmesi için, Mil devam etmişlerdır. dar elimize geçecek fıkralar yarış larının sık sık kesilmesi ve bu seOte vandan Basın Teknisyenle H Birlik Komitssinden bazı arkaMeteoroloji Istasyonundan bildi bahtıyar etmistir, zira IdelUral ça gorulmektedır. za ve neticenin de iyi ve namuslu maya sokulacak, ondan sonra gen Kooperatıfmm uyeleri için yap r'aşlannın kendisiyle temas ettik rildığine göre, sıcaklık derecesi bu ismi. bızim için mukaddestır.» Y.T.P. îzmir İl Başkam Fethi beple, âni tazyıklerle ana borunun bir şekilde tecelli edeceğine inanı lenler kabul edilmiyeceklerdir. tırdığı evlerden ınsajtı tamamla leri vâkı ise de, bunun resmî bir gun biraz daha artacak ve sıcak Amerikan Konseyinin mektubun Pekin'i n iki gün önceki basın top zayıflaması sebep olmuştur. yoruz.» (5 Annağan bu yıl da 3000 linanlar dun kura ıle sahiplerineı dâvet olmayıp, şahsi bir davranış dalgası bir hafta tstanbul üzerin da ise, «Sovyet liderleri her ne ka lantısında birleşme mevzuunun Dün îstanbula, Transıılardan Ahmet Yıldız ise «unlan »ftvle radır. Bu miktar memleketin tat"'!ım edılmıstır. i mpselesi olduğu soylenmektedir. de kudretini gösterecektir. dar mülıyetçiliği rıyakârca destek milletin bir baskısı şeklinde orta kalma 73 bin metre küpluk kârgir nınmış şahsiyetlerinden kurulu lemekte iseler de, tdilUral gibi ya çıktığını ifade etmesi A.P. li galerıden akıtılan Terkos suyu ve miştir : « Yassıadada Yüksek Adalet büyük jürinin seçeceği en güzel bır zamanlar hür olan bölgeler u ler arasında itirazla karsılanmış rilebilmiştir. fıkraya verilecektir. zerinde mustemlekecilik ve komü tır. A.P îzmir İl Başkam Mehmet Şehrin buyük bir kısmmda sula Divanının vereceği karar 27 Mayıs nist emperyalizmı tesis etmişler Ali Aytaç imzası ile yaymlanan rm âni olarak kesilmesi, suyu a thtil&linin meşruiyetl hakkında kâSeçilen yazılann derhal neşrine dır» denilmekte ve mütaakıben bir tebliğde, şöyle denilmektedır: kan bazı çeşmelerın önünü bir ana fi bir cevap olacaktır.» başlayacağız. Yazılannızı bekliDalmas şunları ilâve etmektedir : yoruz. Mnammer EROL •AJ. nin îzmirde ve Egede bü baba günü haline getinnistır. «Sovyet Hukümetı, jenosıt gibi tün kazaları ile birlikte teşkültı. cürümlerden mesuldür. Kırım Ta nı kurmuş olması hasebiyle, birtarları gibi Müslüman mılletler ve leşme mevzuunda vatandaşlar ta. Kuzey Kafkaslarda yaşıyan birçok rafmdan teklif ve baskıların par halklar, sırf mılli bağımsızlıkları timize de yapılmıs olması icap euğrunda mukavemet gösterdıklerı derdi. Halbuki değil baskı, bütün ıçm Rus komunıstlerı tarafından I teşkilâtımızdan imâ yolu ile dahi topraklarmdan kutleler halinde | olsa bir teklıf bıle vâki olmami";. surgune gonderilmışlerdır.» tır. îdıl'in Volga Nehrinın Türk TaBölükbaşı tzmirde tar ısmı olduğunu kaydettikten îzmir 16, (Telefonla) C K.M.P. sonra, 1552 de Kazan Kanadının Genel Başkam Osman Bölükbaşı. Ruelar tarafından işgalmden önce İl kongresi münasebetiyle bu gaTürk Tatarlann Volga Ural bol bah uçakla şehrimize gelmıs ve gesınde bır bağımsız devlete sahıp hava alamnda partıliler tarafın. olduklarım belırtmektedir. Dalmas dan büyuk bır tezahuratla karsı daha sonra, Büyük Sovyet Ansik lanmıştır Bir ara omuzlara da lopedisınin 1956 baskısmın 41 inci alınan Bölükbaşı berabenndekıcildine atıfta bulunmaktadır. Bu I lerle birlikte 200 den fazla otomo rada, Turk Tatarlann 1917 Ihtı ' bil ve otobus teşkıl ettiği bir k lâlinde İdılUral bolgesınde kendi tejle şehre ınmıs ve doğruca İl • demokratık devletlerıni kurup ilân Kongresmın yapılmakta ^ olduğu ettikleri teslim olunmakta ve aynı I Büyük Sinemaya "git"rnistır zamanda, İdılUral arazısmin Mos Q rd. 3r. Abdulhak ı kovadan sevkedilen Kızılordu tara Yjrük'ün başkanlığında cereyan ', fından yeniden fethedildiği ıfsa ey eden îl kongresı sâkın gecmiştir • lenmektedir Dinleyiciler ar2sında eski D P lilerin cok sayıda olusları dıkka. tı çekmıştır. Operat5r, Crolog Ur. Turkiye Oğretmen Dernekleri 14 üncü Genel Kurul toplantısı YÜR Eğitim seferberliği İle ilgili tasan Meclis kanlığına verildl Gürsel'İn halkoyu sonucu Alican'ın ricalarla ile İlgili konuşması dolu basın Criızel bır kokteyl, toptantısı . Bir bankanın genel müdür muavini dün înfibar etti Seçimlere kadar çıkarılması icap eden kanunları tesbit için bjr komisyon kuruldu 1961 1962 Yonos Nadi Armağanı İtlanbulun büyük bir kıstıtı din 24 saal kaldı Kemal Çağlar KOCASINA YILDIRIM İSABET ETTİ Kaliforniya sahillerinde balıkçılık yapan üç çocuk babası bir bahkç;, geçen hafta içinde balığa çıkmak üzere hazırlık yaptığı sırada birdenbire bastıran vağmurdan kaçarken bir yıldırtm isabetiyle derhaî olmüştür. Bu feci man^arayı balıkçının karısı şeıırdeki evinin penceresmden seyretmıştir. Resimde; balıkçuıın kdnsı; kendisıni tesellıye çalif.m bır tomşu»u ile birlikte görülmektedl» Idrar Tolları ve Tenasül Hastahklan Mütehassısı : Galatasaray, Suterazi Sok ; No. 12 Uğur Apt Tel • 44 14 36 { İL 7061/1995 : C.H.P. Aydin İl kongregi yapıldı CH.P. Aydin İl koncres) vapıldı Aydin 16. (Telefonla) C H P Aydı n İl Kongresi bugun saat !0 da 176 delegenin ıştirakı ıle ıkî LtMANDA VANGIN Yeni Zelanda'nm Wellıngton limanında çıkan bir yangm, dört saat içınde birçok bine yakın kalabalık bır dınleyıcı depo ve biraları tamamen yakarak 20,000.000 TL. tarara sebep olmurtur Restmde, yangm mahallinjn i ... ^ yapUmiftJi, havmdan çekilmiı Ur k v s ı «HHUmektodlı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle