11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKİ CUMHURÎYET 17 Temmuz 1061 İnanılmaz bir macera Âlîm olan cfini Çeviren : Ali AKRAK 2 lllpdlllllllllllllllllllllll ; ı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllElllI Memleket Dâvaları | HEM Törk Hava Yollan A. 9. inden «n açıkUmsyı âldık: «Gazetenizin 9 temmuz 1961 taribli nüshasında «Hem Nallna Hem Mıhına» sütnnunds «Bir Acı Hikâye» başlıgı ile ne«rediletı yazı ile ilgili olarak asağıdaki açıklamanın yapılmajına lüzom görülmüştür: şirketimiz, Brindizi'den Izmire nakli mnkarrer eşyslann tasınması işini deruhte etmek maksadiyle, mevıuabahls faallyetUrin müteahhidl olan bir ttalyan mUeıseses! İle gerekli temasları yapmıs ve sn hnsnsta tam bir şifabt mutahakata va> rılmııtır. MevzatıbahİB nakllyat Brlndizl Izttir armsıoda dev.mli olarak her gün yapılmaya başlandıgı tarihten itibaren, Kargo uçaklarımız bu maksatla tzmirde üslendirileceklerinden, tzmir Brindizi l^mir yoluna tekabül eden UÇÜ» saatine mflstenit ve sabit bir üoret tatbik «dilecektir. Nitekim bu mutabakati taklben müteahhit tarafından t.lep olnnan vc dev.mlı seferlere ballanmadan Snee bir denemt nçaşu mahivetinde olacagı Ifade edilen bir Brindizi tcmir seferi bu çekilde tesbit olunan ücretle yapılmıştır. Ancak müteahhidin, seferler bir devamhlık esasına bağlanraadan evvel, Brindizi tzmir arasında münferit bir nakliyat daiia Ulep etmCBİ Uıerine kendisine, bSyle münferit taltnlerde yükün Brindizi'den tzmire sevklnde knllanılac.k oçağın nortnal olarak üslendiği mahalden, yani lstanbnldan tahriki Kerekeoeği cihetle bu ahvalde tatbik edileeek fieretin t.biatlyle İstanbul Brindizi . tzmir Istanbul yolnna mütekabil ve daha yüksek hir ücret olacajı sövlenmiş, müteahhitle, bn fiyat Ozerlnde de motabık kalınmıştır. Netice itib.rlyle; mevıunbabis iş kaybedilmi» v«y. y»pıl«n bfr ânla?tna bomlmus defildlr. Bilâkis n.ktiyatm T.H.T. ncaklarivle yapılması takarrür etmistir ve müteahhitle T.H.Y. araundaki .nl.şnl» Uraflarca imıaUnm.k fiıeredir. Mevzuubahis temaslar cereyan ettiğl sırada !<irketimiz Ticaret Müdürlüfüne de vekâlel eden Satış Müdfiıü, haddlzatınd» yüksek orman ınühcndisi olmakla beraber uzun seneler ticnrt gahada vc havncılıkU il?Hi konnlarda çalı$tıktan tonra Mii e»segemiıe iıtdsap c!mi?tir. Üni venitelerde tahsll edilen mevzolarla havaUaki ıştlral mevzuları arasında daima bir karabe) nrnmanm ne derecrye kadar dctrn olacatı d. takdirtnize bır.kıhr. Dunıman gazetenizde tavıibini rica ederim. TÜRK HAVA IOLLARI A. $. Hv. Kur. Alb. Halit Klçin Ali Enver Genel Mfidür Ticaret MOdOrfl Âkıbetini sezemiyen kurban Yeni Anayasada çocuk kazasında 7 kişî yaralandı Osman K. AKOL le ö z e l eğitime muhtaç olanlarl topluraa yararlı kılacak tedbirleri» (m. 50) almakla görevli tutulmaktadır. Bu yerınde hüküm, yatılı ve burslu öğrenciler hakkındaki yönetmeliğin aldığı çarpık uygula. mayı h'.zaya getirecektir. Yatılı ve burslu öğrencilik bugün, «mad dl imkânlardan yoksun basarılı öğrencilerln> değil, maddî v e mâ11 imkânları ve yaşadıkları ortam bakımından çocuklarını pek âlâ en yukşpk öğrenim derecelerıne kadar çıkarmaya gücü yeten aile çocukları için işlemektedir. «Durumları sebebiyle ÖEel eğiti. i tne ihtiyacı olenları topluma yaraılı kılacak tedbirleri» almakla | ödevli olan devletin, bu kategoriye giren kor ve sağır dılsiı 72 bin çocuktan anftak 830 kadannı ele alnbilmeıi, d&vanın korkunç aS:r!'.ğını açığa vurur. «üıevfet, halkın gerefii gibi besJentnpsini» Ira. 52) kağlamayt 4a uzoıını iiimıs bulunuyur. Bu. hiç suphe yok ki, en başta çocukları ilcilfndirır. Yeni ilk öğretim ve eğılim kanunu da bu amacı ger çekleştiııci hükumler getirmiçtir. «Küçuklerin yargılannıası hakkında kanunla özel hükumler» ko. nulacağı (m. 135) yolundaki madde de çocuk güvenliği d&vasının bizde, hir tasarı yapmaktan öte hiç du'unülmemiıj bir yönünü ele almış bulunmaktadır. Bir açıktama Birbirlerine üniversitenin kah noktasında yanılmamıştı. GerçekHer memlekette Yazan vesinde rahdevu vermişlerdi. Na ten camların tetkiki suretiyle gözbir çocuk problemi than saat 15 te otomobille geldı. lüğün ona ait olduğu ortaya çıkavarü r ve olacak. 1 önce Şikago parkında iki saatlik rılamamıştı. Fakat gözlük saplatt» ır. Bu.frısaea,çobir gezinti yaptrnş ve etrafı koia Saplarda bir taklm rumuz ve rftc^ğun ana rahmıne çan etmisti. Bırhkte yola duzüldü karnlar vardı. Bu gözlük çerçevesi dusW»»tiyle başla. ler. Bir hayli dolaştıkları halde Şikago'nun en ünlü gözlükçüsünün uzere koru!ı>T3M. yetıştırıl mun ne kadar acı ve ıç ürpertın müna^ıp bir kurbarıa tesadüf ede patentıni tasımaktaydı. Hem de bu i medıler. nıesı, ev ve okul c.ş., zamanları olduğu meydana çıkar. Bu, konın çerçeveden henüz üç adet satılmısnın fleserlendmlmesi, bir nıeBİeK maya Ve özel eğitime muhtaç ço. Akşama doğru yolda Nathan'ın tı. Özelliği vardı bu üç çerçeveegıiinıınden gevrılerek. ya da cuk]arın ancak binde beşine yetiikıncı kuşak yeğeni olan 13 yaşın nin.. Çerçevelerden ilk ıkisi bir ska^emik oğrenını; «pglanarak f.a şebıldığımızın kendi kendine konu dakı Bob Frank'ı gördüler. Nathan, yaşh kadına ve ünlü bir avukata ı yata hazırlanması ;>ıdıı derhal Richard'a dönerek sevinçli satılmıstı. Avukat u?un yıllardan, şehrımızde dün, şan bir belgesidır. ben Avrupa'daydı Uçüncü çerçe1 ı a n m a , i y ı e bir tavırla: Bir milletin geleceği demek oian Hele bu zavalh sonuç için, per. sonuclanan 5 trafTk çocuk problemımn onemıni ve cıddi «Mükemmel» dedi. «En mü ve ise Nathan Leopold'e satılmıı' fea«rası olmuştur sonel masrafları hâriç, her yı! nasip kurban Bob olabilir. Onu 61 bulunmaktaydı. yeıını mıın boylu unlatmak gereK 2025 milyon lira harcandığlnl dü dürebileceğimiz kimsenin akhna nıez. Herkes bunu c^uevinden bi şünmek, akla durgunluk Bu noktayı tesbit ederek bir verir. gelmez.» lır. tea. bılmekle yiipmak ara Bır çocuk ıçın yılda 3.000 lir us rapor hazırlayan polis muhabiri ğ a Bunu gözkırpmadan söylemişti. Goldsteın ile Mulroy. böylece oy dekı 50782 plâkall taksi. Balmum s.r.di cierın uçurum \ardır Hele Akrabasım oldürmeğe karar vere le büyük ve parlak bir başarıva cııdan eecerken, vol üstünde bu iıi/im. bu uçururau mutlaka dol tundt bır yatırım yapılsın ve hiç bir iyi sonuç alınmasın, bu ne bilecek kadar idrâksizdi, şuuruna ulaşmıglardır ki hâdısenın akabin lunan 12 yaşmda Muammer Kar'a dıırmanıı/. gerekir. demektir? sahip değildi. Arabayı yavaşlattı de Amerika'da gazeterilere tahsi» »ma «ebebivet veroıiştir. Yine ayCocuŞu koruma konusu, Milli lar ve çocuğu davet ettiler. Fut olunmuş bulunan meşhur Pulitzer nı çekilde Kartalda durakta bek Eft'.'ım Plânlama Kurulu İlk Öğre Bur.lar devletin kanadı altına bol maçından gelen Bob, Nathan'ın miikâfatını kazanmışlardı. Söylen lemekte olan Durmuj Sezer adlı tim Komitesı tarafından genışlıği. alabildiklerimizdir. Ya kendi ka. kendisini eve götüreceğini duşüne digine göre halen ranlık kaderlenne bırakılan, rasge «Saint. Louis bir jandarma eri 30449 plâkalt bir rek bu daveti kabul etti ve ara Dispatch» gazetesinin New York arabanın sadmesine maruz kala' ne derinlığine ele alınmiîtır. Son le >a?ıyan çocuklar? tstanbul'da blr yıl içınde, bütün ıdare mekabaya bindi. Nathan arabayı tenhs muhabiri olan Goidstein'in sayesın rak, »vagından aftır surette yara«iki ?.y ıçinde vukubulan hırBizlık bir yere sürdu ve çocukeağız daha de bu cınavet dâvasının polis ve lanmıştıı Kardefi Metin Boylu nızmasını saran ç u komısyonlar lardan *•> 7 sini 1015, f'« 16 smı furyası arasında kaynayıp gitmez nereye götürüldüğünü sormağa fır savcıhkça meçhul noktaları ay i!e birhkte bısik'.etle gezmekte o s eğer, bundan ıyi sonuçlar alın 15.18, »o 24 unu de 1821 yaşları sat bulamadan iki genç tarafından dınlanıvermı^ti e lan Fethi Boylu adlı bir cocıık. nıası beklenebılır arasındaki çocuklar işlemıştir. ki, boğazlandı. J Gözlüfiiın Nathan'a ait olriugu durakta beklemekte olan 161R7 plâ îlk Ögretını Komitesı. Turkıye | 10 ilâ 21 yaş arasındaki sanıklar tki penç cesedi, önceden karar; nıın tesbit edilmesinden sonra kah bir arabava çarpmıstır Çarp°o 47 yi bulmuştur.» (l). laştırdıkları bir yere gömdükten bütön kuvvetlt şüpheler Uzerın'te ma sonunda Fethi hafif. Metin ise Öğretmen Öernekleri Milli Fede. G6rUlu>or kl memleketimizde sonra şantaj mektubunu postaya afiır surettp yaralanmiîtr Fatih, ranyonu tarafından çoouk güvenli çocuk guvenhği dâvası, kangren 1 verdiler. Işler o âna kadar yo'.un toplanmıçtı. Buna ratmen pı kf>nıi£.up.d» verilen bir etü.ıü, ! Ve7İr cadde^in'i' Forhat Hikmpt da gitmiçti, amtna bir tesadüf on ve Richard'ı sahsan tanıvan «avc» adlı bir fahı«. îh«an Sarac adlı bir uygı.ııı lıulup kabul etmış ve onu olmuÇtur Bu. sayı bakımmdan ol ların pl&nlarını altüst ettneğe kâfi Crtnve, Nathan'ı hususî surette gö çocugun kullanmakta olduğu bl 3 numara ile raporunun ekleri nra duğu kadar, koîumarlln verinıli ol gelecekti. Zira ceset aynı akşam rüşmek üzere davet etmiçti. Ite sikletin kendiiine c»rpmasiyle a Rina almıştır Bu etudde «1960 Tiir ması yönünden d e böyledir. Bu bir tesadüf neticesinde ortaya çı men takibata geçmemeyi tercih yağı kırılmıştır. Son kaza ise, Dol kiye ııufusunun co 10 örnekleme korkunç durum karşısmda, Kurucu Meclis yenı Anayasamıza çocu kacaktı. Bununla beraber gerek ettigi asikârdı. Nathan, Crowe'« mabahçe Camlıköşk vıraj nda ol usulü ile 12.007.072 kadannı 0.18 ğu koruyucu hükumler de koyma. Nathan, gerekse Richard böyle bir umumivetle gözlük tanmaija alışık m u yaş arasındaki çocuklaı ve gençlcr yl uygun bulmuştur. tesadüfü zerre kadar akılljmna ge olmadığı için onu «ık stk cebin | k a » bvi.r frenleri o tutmıyan B2837 pll teşktl etmekte, bu nüfus genel nıi h taksi v 1 "enanndaki çı fu.sumuzun "i 44 üne tekabül» ey tirmemişlerdi. Hele vicdan azabın den dö^ürdÜgühü veva bir yerde I Yehl Anayasanın «herkes, maddan eser yoktu. Her ikisi de san ur.uttuğunu gavet sakin bir tavır I n a r aĞaema CHrpm.tır Carpimalemekte olduğu açıklanmaktadır. di ve manevî variığını gelıştırme ki bir «*y olmamis gibi harcket et la ifade etmişti. Crowe «.amimî bir da arrha hasara uğrajrıışı şoför fÇocuk nüfusundan " » 1520 sinin hakkına sahiptir.» (m. 14) hükmü 1 meğe çalısıyorlardı. Bu onlann tavırla bu sözleri dinlemt* ve son se başından yaralanm'.ştır. korunmaya v e o/el egitime muh. karşısında, artık okulsuz ve oğ cinayetten sojıraki llk psikolojik ra Nsthan'ı evine sröndermişti ErKaıalarda B?ir «urette yaralaretmensız hiç bır çocuk bırakılmı reaksiyonlarıydı. Nathan yıllaTca tesi sabah iki detekt'f Npthan'ı e nanlar, muhtelif hastahanelere kal taç olduüu dünyaca kabul edilmış sonra bir gün hapishanede funları vinden alarak Crowe*un nfisine gü dınlmiî. sanık sofSrler yakalana| tir. Komıte ıaporunda bu orantı, yacaktır. Bunu sağlayamıyan görevli tahat uyku uyuyamıyacak. söylemistl: türmüşlerdi. Crowe, Nathan'a bir rsk, gefekli tahkikata baçlanmi! [ °o 1518 olarak, aşağı yukarı ay. nen benimsenmiçtir. Bu hesapça geniş nefes alamıyacaktır. gözlük pfistererek sormustu: tır. • Cinayetten «onra bütün delille0.18 yasları arasındaki 12 milyon • Dev'.et ve diğer kamu tüzel ki «Bu gözlüğü tanıyor musuri de ortadan kaldırmıs olmak üküsur çocuktan 1.801.061 2.401.414 sileri, ananın ve çocuğun korun. midiyle Richard'dan ayrıldım ve nuz?» Nathan hiç tereddüt etmekadarının korunmyaa ve özel eğu ması için gerekli tedbirleri» alaeceahanede çalışmakta olan haya den: time muhtaç olduklnrı anlasılır. cak ve bu yolda teşkilât kuracak. tımın tek aşkı Connie'ye gidip ak «Evet» demişti «bu gözlük baEvlâtlık diye satılan çocukları, tır. (m. 35) Devlette, il öıel idareşam üstü bulusmak üzere randevu na ait. Onu evde hir kösede unutkuçük yaçta çalışmak, küfecilik lerinde, belediyelerde, köylerde verdim. Aksem Connie ile parkta tuğumu zannediyorum..» vapmak zorunda olanlan bu ra sorumluluk alan vazifelilerin, a. bulustuk. Çimenlerin üzerine uBu arada Goldstein ile Mulroy 7andık. Ben kendisine Lamartine'in da boş durmamıs ve Nathan'ın [ Çarşıkapıdaki bir banka şubesi kamlar arasında saymak, meseleyi nayı ve çocuğu koruma konusunhafifletmez; böylelerini ayn dü da savsaklamaya sapmalan, bir ta siirlerinden mısralar okudum. O mektep arkadaşla i soyan rada fevkalâde saatler geçirdlk. onun hakkında genis bilgiler totf yeti h^nuz tesbit edilememiştir. şünmek de, durumu daha ziysde kim mazeretler arkasına saklan. ağırlaçtırmaz. maları mümkün olmıyacaktır. Cinayetin ruh hâletim üzerinde en Arjdan 9 gün gibi uzun bir ramaufak blr tesiri olmamıştı. Pişman lamıslardı ÜnlverMtr cpvre'înrie nın goçmesine ragmen, a?ılı gangs Korunmaya ve özel eğitime muh «Devlet, herkesin beden ve ruh Nathen'ın Ün'versite'i'er kulübünlık veya korku denen duygulardan Hen e^rarengiz bir sekilde kavbo terin kim olduSunun teBbit edile taç çocuklar arasında 0/003 oranla saüığı içinde yasıyabilmeslni ve çok ueaktım. Yalnız ele geçmem36.021 kör ve 36.021 sagır dilsiz tıbbi bakım görmesini saglamakla, den »onra polis ve gazeteciler »o lan Under\vRad marka portatif bir meyisi. soygunu yapan şahsın, sa çocugun bulunduğunu hesaplamak yoksul vey dar gelirli ailelerin a daktiloda arasıra vazılar vazmll bıkasiz bir kimse olduğu yolunruiariyle beni çok sıktdar... Cinakanaatieri kuvvetlendirmis gerekir. Hareket sietemleri ârıza. sağlık cartlanna uygun konut ih yetten sonra benim için ilk tetsıı olduğu söylenivordu fki şazetecl aynı makinede bfr ?amanlar yazıl] tir. Aynı zaman*a çok zeki ve kur lı, geri ya da üstün zekâlı, veya di tlyaçlarını karşılayıcı tedbirleri. İık bundan ibaret olmustu...» ve almakla «ödevli» (m. 41) kılınmak mıs olan yazıisrla. Frank nile'ine'^az oldugu da bu ramana kndar ger türlü vücut sakatlıklan Bu sözler, müthiş cinayetinin ü gnnderilen santai mektubunu (rar j bulunamavısınden anla=ılan gangs bastthkları olan çocuklar hakkın tadır. zerinden 30 yıl geçmesine rağmen şılastırdılar. Avnı zamanda polisin | terim, temsili dahi O1«M bir resmi da, her hangi bir rakam Ueri iür Bu füzel hüküm, çocuklann sag hâlâ suçluluk duygusundan ve püne eeren knmm tahrip edilm»»' n i n rnvcut olmamast, polue mek mümkün değildir. lıkları üstünde titremekte, onlarer 11 b i r vicdan azabından kurtulamıyan Uunder\vood marka daktHo ile b a j S" Çok yanlış ihbarlann Görülüyor ki bu, korkunç bir nn mağaralarda, tas kovukların. T Nathan Leopold tarafmdan eöylen *ı vBvdoi. nnoıiıiı UA afı^fiı î< gerçektir. E n son ve en kesin ra da, toprak oyuklarında ve de hay zı yazılar vazıldı ve etrıflı K» yarı maMna yol açmıştır, bir mişti. yasamalannın DiŞer taraftan. evvelki gün Be kamlara göre, 2 milyon civannda vanlarla beraber «Fakat» demişti «o zamanlar en mukayeseden sonra bütün bu y»zı yazıtta Simkeşhanede cesedi yaortaya bulunan bu çocuklairdan, ellerin önleuilmesi zorunluğunu ufak bir vicdan azabı duymamış ların avnı mak'"e ile va/ılmış oltıık bir hulde bulunan 18 yaçı^da den tutabilenlerin aneak, 7.405 i. koymaktadır. Bu yolda çalışmalatlm. Henüz vicdanım yoktu her riuğu anla<:tldı Bu mü^ahede. de tahkikatın vechp«inin ki cencin de kim olduŞu ve ne nin yetiştirme ve bakım yurtla ra geçilmistir. Doktorluğun sosyal halde...» leştirilmesi bu amaca ulaşmanın henüz nnda, 830 unun da kör ve sağır pino müeçsir olaraktı. Bftvl«>l'k1e için yakılıp ölrîürüldügü Biz gene 1921 yılına dönelim: Ciyoludur. Ancak bütün vatandasla. nayetten üç gün »onra Nathan. Goldstrin ile Mulroy basanh bir j tesbit pdilememistir. Polisin duru dilsiz okullarında olarak B.235 kâ | munu bir hayli güçleştiren gangs dar tuttuğunu düşünürsek, duru n ev sahibi yapma çalışmalannın, arkadaşı ve suç ortağı Richard'a j adım daha atmıs oluvorlardı. memleketin en talihli insanUrınm telefon ederek: j Artık Nathan. polisin kı»kaı.ın terlik isinden sonra. yanık ceset yassdığı Marmara ve Zonguldak «Poiis» dedi «benim gözlüğümü dan kolav kolav kurtuiamıyacaktı. meselesinin de bir muamma halibclgelerinde başlaması, anlaşıhr Robert'i gömdüğümüı yerde bul Kendisinden kesin olarak cinavet ni alması. iilglllleri şasırtmıştır. şey degildir. Gereken, bu çalışma YILDIZ ODEKON muş. Gözlüğümu telâşla orada u eaatinde orada bulunmpdıŞıia dalara en ilkel konut düzeninin sunutmuş olmalıyım. Fakat nihavet ır nihaî deliller istfniidi. Mevkuİle regeldi, Doğu bölgesinden b.fUn bu herkesin taşıyabileceğl bir for fen sorguva çekildigi zaman NaOsman Doyuran admda bir ?•masıydı. Y1LMAZ AYKAÇ lüktür, kaldı ki bu gözlüğün ba than, o saatte Richard ile bir par hu, «rası açık bulunan Fatm. na ait olduğu tesbit edilse bile tide bulundu^ıınu ve kıziarla eğ Safi adındaki bir kadınt bıçakla Nişanlandılar •Uevlet, maddî imkinUrdan yok ben onu parkta sık sık yaptı#ım lendiğini söyledi. sol kolunrUn yaralenmiftır. K«sun başarıh öğrtnciltrin e n yük. 16.7.1961 Orduevi eezintiler esnasında kaybetmiş aEsasen Richard ile Nathan. ola sımoaşa Havuzlukapı yolunda yap sek öğrenim kademelerine çıkmalamaz mıyım? Üstelik biliyorsun ym akabinde aralarında söz birliği ANKARA larını sağlama amaciyle burslar v e ki ben o gün akşam üstü Connie il« etmisler ve bir hafta, on gün geç tıkları münakaşa sonunda Fatmabaşka yollarla gerekh y«rdımla. parkta buluemuştum. Bunu isbat tikten ' sonra ctnayet saatinde ne vı yaralıvan Osman VakalanmışC'umhurıj et 2001 n» yapmakla, «durumları sebebiy edebilirim ve böylece cinayetin is lede bulunHuklarını kesin olarak tır. Yaralı kadın ISP tlkyardım Hastahanesine yatınlmıştır. lendiği sırada sevgilimle beraber söylememeği kararlaştırmışlardı. DiSer tarmftan Kumkapıda Yubulunduğumu ortaya koyabilirim. Onlann düşüncesine görp 19 yasınBence poüs hiç bir şey çakmıya da iki gençten on gün önce nerede guf Kumalı admda bir sahıs, gecak...» «üriiltü eden bulunduklarını bilmeleri, hatırla ce kapısı önünde bir şahısla yaptıŞı münakaşa soGerçekte Nathan ile Richard'uı maları istenemezdi. Bekâr delikanhayatlan hpıreketH ve nunda falçata ile yaralanmıştır. izini bulan gene polis değil de lılann TOrkiyenin raflstesna ırazelltktekl kOfeei «Chicago Daily News» gazetesinin renkil olurdu. Yaptıklarını kolay Gece Çarsıkapıda dört kişi sarSihirli ABAND GOlünün karşılıkh iki kenarındaki hoşluk yüzünden yaptıkları münaiki emektar polis muhabiri Gold kolay hatırlayamazlardı. kasjda birbirlerini «andelye ve bı Modern Konforla ABAND Teslslerinde geçirinit stein ile Mulroy olmuştu. Cinavet çakla yaralamışlardır. Yarahlar. (Arkası var) akşamı gazeteler ikinci baskı yaphastahaneye kaldınlmış, her ik! tıkları esnada bu iki muhabir te22 Temmnz Cumartesi ABAND'da nlavla ileili tahk'kata başl?nr> sadüf maktul Robert'in ebeveynl tır • tarafmdan çaya davet edilmişlerd\ Haberi alınca derhal polis müTEMMUZ 17 •SAFER 4 dürivetine koşarak hep birlikte Grri| Imtihanltrına Haj'tlama »uıçlan tertiplenmiştir. Yerlerinizi 18 Temmuta kadar çocuğun ce^edini teshir ettiler. 3 Ağutto»<« b a f l ı y o ı c î ^* ayırtman» rica oltınur. Bilâhare bütun teferruatı dikkatle * i | c not ettiler. Bu meyanda cesedin c r vanında buiunan gözlüğün maktul ••»«Slu, «Şaomii $atı»j*crCad.Ne 3 S Telefon • Bolu: 4 Robert Frank'a ait olmadığım da V. ] 4.43 12 20"!6 18 19 "9 21 .SS' 2S1 T«l«fon : 44 47 78 te*bit ettüer. 0 04 i 41 3 10 ?no 0 ".2 E Nathan Leopnld tahmininin bir İL T222'l»89 FAAL 1209/1981 Banka soyguncusu ite vanık cesedin hüvıyeti hâlâ meçhul YarHama olavları YAZ TATİLİNİZİ TEKNIK ÜNİVERSİTE MASKELt BALO 6ÜVEN OERSHANESI ^luıımuıınHHMiiHinınınııııııııııınıııııııııııııııııııımıııııtıııııııuııUMiııııııııııııiMiııiMfiıııııniHiınııifiiııuııııııııu YEDtNCİ BÖLÜM ŞAŞK ve MACERA ROMAN1: BkAMERİKALl Hî'reille, adamları savdı, Efendücrinin düdadesini yerlere kadar er'ierek selâmladılar, git tiler. Mireüle Egon'un bulunduşıı oda^a girdi. Egon bu uzon sfiren konuşmaya hayret ti. Verüen avdet karartnı iSSrer.inee acı bir h?,ıal sukatuna uğradı. tki sevdalı için bu hal çok terknnc bir seydi. O aksam lekant''!İa vemek yemediler. Son dpia olarak başbaşa kalm3k ıstıvorlardı. Bu teneden ınme aynlık ikiKini rie harap etmişti. Mireille, Kİ Shebah'a dönecefini, fakat orada uzun zaman kaltnak nivetiııde olmadıeını sövlüyordu. Simdi hir tek gaveei vardı. Zin cirlerini konarmak, ne pahasına oltırsa cisan ka'mak. Nasıl olsa hir volunu hulnrdn. Har*m demek, demir parmaklar icinde. on metre yükseklfkte duvarlar ara«nda. dikenli tcîlerle ıevrfli bir zından demek değildi. Ktin hlr araba ile h««kent vakımnj kadar çelmek için bir çare anvacaktı. Hayfa vahannda. mgstahkem mevkie bes HAREMDE V? R A kilometre kalaya kadar yanasacaktı. Mireille, gece ksraolığında, yürüyerek arabava kadar gelebilirdi. Kactıfını farkettikleri zaman, Batı sının ba»ındaki polis mevkiine radyt» ile haber verilinciye kadar araba, Kuveyt sınırını aşmış bulunurdu. Knveyt'e bir kere sığındımıvdı, Shamroaf devleti kannnlannın vüıürlüffindtn sıyrılmıs olacaktı. Bu ümitten teselli bulnyorlar, beraber geçirecekleri son anlann acısını biraı dindirebiliyorlardı. Ba kadar çıltrınca. seviştfklerini hiç hatırlamıyorlardı. Saat yirmi iki baçnkta, Mi reille, yergun argin, fakat «on derece mesut, kalktı giyindi. Esyalarını asağı indirdi, Egsn'la tekrar kucaklastı ve yakında çtiıa«ecekltri vaadiyie endan aynldı. Prensin Cadillac arabası kapıda bekliyerdu. Ş«f6r dfreküiyon başınıla idi. Akkamki nlakiardan hiri, Mireiüenn karsısınd» yerlere kadar cgiMi. »n<n arabaya binmesine yardım etti. Mireille, sessiz sedasız o Çeviren HAMDÎ VAHoGLD ••«mB turan iki arabın araıına yerBütün bnnlan larayın harem a^alanndan fciri anlatmıctır. Prens olup bitenleri bütün teferrnatiyle biılere anlatmafa bu adamı memur etmiş. Tabiî, kulaklarımıza küpe, hepimize ibret dersi olsun diye, hiç şiiphe yok. Kavallı Mireille, agzını açıp bir kelime konnçmadan, bu iki yol arkadaşı arasında, bötün eece yol aldı. Ertesi gün, şa*ak sökerken Kuveytie El Shehah arasında, yarı yolda araba. kayalık, corak, kasvetli bir yerde. bedevi çadırlan bulunan bir mevkide durdu. Orada, aksi istikametten jrelmiı, siyab bir araba daha durvyordu. Bu araba oraya El Shebah saravından, Prens Hasan tarafından gSnderilen polisleri «• tirraisti. B« polıslpr. hakkındı yazılan ıdam fermanıııı oraeıkta Jllreille'in yüzüne kar^ı okudular, biçareyi pırtlajına kadar koma gömerek bedevilere taclatmak snrrtivle öldürdüler. Anielka suswın?tu. Bn hikâyenin, nterinde bıraktıgı tesiri, Fablennein perişan yftıi, tek söz söylemcsine hacet kalmada«, belli ediyordn. Bitmez tükenmez bir dakika, havatlu salon sessizliğe gömOldt. Anielka üe Fabienne, bB«teltt föclerle bakısıyorlardı. Blr bahtsizhfın, altm yaldızlı, fakat tehdit doln bir bahtsızlığm esiri iki kardes ıribiytliler. •Fabienne; Hnlâsa, dedi, El Shebah sarayında, aşk, ölüm cezasiyle bltiy«t. Ha s»n« bileydiniz. tçimir »le kaçıp kurtnlmak istiyenler varea, bu iimitlerine ancak, efendimiz tarafından kofHİmak yahut bosaDmak eayeffinde erişebilirler. Knrtulas karannı vernek yalnız onatı hakkıdır. Hasan, Mireille'e g«rçekten âgıktı demlstiniı. Evet onn çok geviyonlu. O güzel kıcın kendi ifadesine göre, vöcut güzeUfğine tapıyarmns. Ama, buna rağmen .. GSrdanfiz işte. thanett yüzünden «ng korkunç bir ölüme mahkum etmesine bu sevgi mâ. »i olamadı. Erkektik fnırttrn, aska galebe çalmıs. Bunun tek icakı bu. Saat bir olmuştu. Ay, gökte sümfig gibi parlıyor, b.avıı*an karanlık sularina Mirujordu. Isıklı fıskfyeler sönmüçtü. Fabienne ayasa kalktı. Pren» benl f3rme|e «rlc cek. dedi, Odanıa gidevim, daha iyi. Sevgfli Anielka'cıfım yann yine bulusnruz. Memnon elarum. Haremin uullerini bana îfretmek husnsnnda size güveniyorum. Nazik alâkanız sayesinde, burada kendimi daha az yalnız hissedeceğita. Size arkadasUnmızdaıı bahsederim. Kfmler tehlikelidir, kimler değildir. anlarsınız. Yani ivi kızlarla kötüleri, temiz kalblilerle yılanlan «yırd edebillrsinic. Fabienöt yorgunluktan ve fizüntüden uyuyakalmıştı. GümBş pınltilı ay, ufnkta, Hayfa vahasmın hurmalıklanna kadar inmişti. Ansıun oda kapısı çıcırdadı. Fabienne nykulu görlerini açtı. Hasan, serin elini, yeni gözdesinin aİRıiM defdirdf Vytt, gfizelîm. öedi. Biraz sonra vanına geleeefim. Mac NalHie azun uzan mgtakere ettik. Böyle tfedikten stMira b H ; ı daireslne girdi. Fabienfle tekrar uykuya dalmı.ştı. Hava «ıcak •idufv içfn, fnce vtjrfanın altmda vScudfi çıplaktı. Onbeş dakika sonra, vanıbaşına, bir vüeudön uzandıçını hissetti. tki e\, v«zünü o vüc«ttan tarafa çe\irdi. Fabienne, ok«anan bir kedi gibi ken dini hu «Uerv bırakıyor, sokulü>ordu. simdi, Bocaccio'daki çerelerini, Anielka'nm anîattıklannı. her ç«yi onutmuş. kendini tamamiyle yaşadığı ana veroıijti. (Arkası var) Memleketimizde çocuğu koruma gayretleri 1883 de Mithat Pa=a ile başlamıstı. 1909 dan bu yana bu konuda esaslı hükumler getirilmiş IIIIIHİIIIIIIIIIIIIMimilllll ise de devamlı bir teşkilât kuru lamamıs. dâvaya gönlünü vermiş elemanlar hizmete koşulamamış clmesı yüzünden, is bir karikatOr TTIII11IIIII111IIITT11I111111111 olmaktsr. öte geçememiştir. Dsvanın Anayasada yer almısı çok sevindiricldir. Çünkü, «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarmı, idare ma kamlarını ve kişüeri baglıyan hukuk kurallarıdır» (m. 8) Bu hüküm ler mutlaka uygulanacaktır. Aksl halde Cumhurbaşkanından baslıyn Memleket irfanına tam 45 yıl ramazlıklar ve haçanhklarına ka. rak ısimsiz resimsiz vatandaçlarn hizmet eden ve binlerce, on bin dar bütün mektep hayatlannın kadar herkes sorumlu olacaktı». hususiyetlerini zihninde daima Bu, çocuk dostlarına büyük umut. lerc e kıymetli talebe yetiçtiren muhafaza eder, yaşım başını alIztet Hamıt Hocayı kaybedeli bu. genis ferahlık vermektedir. gün tam bir sene oluyor. 1960 yı mış, tnevkl sahibi olmus talebe. lının 16 temmuz gecesi bu fani lerine yolda rastladıkça bunları 1) Cnmhuriyet M.4.19«l hayata gözlerıni yuman çalıçkan, kendilerine tatlı tath hatırlatır vefakar ve feragatli insanı butün ve güler, güldürürdü. Yashlığı, 2 kaza, 2 ölümle neticelendi tanıdıkları hâlâ hüzünle anmak. ihtiyarlığı, hele belki de vefatına sebep olan. hastahğ.ı katiyen üKüçükyalı Doğan sokaktaki bir tadıriar. Evvelâ hocalık, sonra hocalıkla zerine kondurmaz, sık sık vapureve elektrik cereyanı vermek için direğe çıkan Ahmet Akış admda beraber idareciligi esnasınd» bü da, otobüste kendinden yaslı (!) bir elektrik memuru cereyanı ka tün Gaiatasaray Lisesi muhiti, mü bazı kimselerin «hocam» diye el. lerine yapıştıkalnm bizlere amlapılarak ölmüştür. dürü, öğretmenleri, idarecileri ve tır. «Ne münasebet, onlar benim Diğer taraftan dün, Kadıköy talebeleriyle ona candan bağlı hocam olacak yaşta» diy lâtife e Muvakkithane caddesinde bakkal idüer. Hele talebeleri, mektebin ederdi. gerektirdiği disiplin havası içinde, lık yapan İbrjhim Ruşen, dükkâFransızcayı onun kadar iyi bi. nını kapark°n kepengin başına başkalarından gelince tahammül düşmesi ile ağır surette yarelan edemıyecekleri hitaplar ve itap len, hele öğreten ve onun kadar mıg ve kaldırlldığı hastahanede lan (O) nda n geldiği için müna. uzun müddet öğreten kimseler olmüştür. kacaeız kabul eder, ona karşı hiç memlekette az yetişmistir. Bu likırgınlık göstermezlerdi. Çünkü sanîa ülfetl tam (56) sene devam kitaplan hep bu bütün talebe vâkıalar v e misaller etmis, birçok le bilirdi ki (tzzet Hamit Hoca) lisanın eğitimiyle alâkah olmus. ARSA AKAMYOR nin onlar için çarpan bir kalbi, tur. Fransa hükümeti bu gayretini Benıin istasyonu garaj olmektep hayatlarının bütün safha. takdiren kendisine Legion d'Honmaya müsait ARSA ARANIlarında üterlerine eğilmiş terte neur nişanmın Palme rütbesinı YOR Çap sureti ile bedelinin miı bir vicdanı vardı. Talebenin vermlşti. Bu yanm asırlık Fran. «P.K. 244'İstanbult adresine bu inancını bir bekıma, her ho. sızca hocasının tabiatin ne gnrip cilvesrdir ki son sözleri de Francaya alaylı bir çok lakaplar takV l . 7370/1991 sızca olmuştur. tıkları halde (O) na sadece, çok Kendisi, son gece, yanına igne kullandığı (yani) den kinaye ola. rak (Yani Izzet Hoca) lâkabını yapmak üzere gelen blr hanım takmasında da görmek mümkün iğneci ile refikasma, ölurrt «ancı dür. Filhakika (Yani tzzet) ağır ve ıstıraplan arasmda, valnız kslbir idareci yuku altında olmasına mak istediğini anlatmak istemış, Nüshası 25 Kuruş rağmen talebenin, ahlâk hudutla. fakat o durumunda dahı. igne ya. Türkly» Hâriel rını aşmadıkça, bütün yaramaz pacak hanımı kırmamak ve dokLira Kr. U r ı Kr lıklarını .eski bir Galatasaraylı. torun gelmesinl beklemeyi tercih Seneilk 75.00 150 00 afacan ve yaramaz haysiyet ve ettiğinl anlatmak endişesiyle re. « «yllk *»M 80.00 Bifatiyle daima müsamaha ile kar fikasına: 3 «yllk ttM 44.00 Laissezmoi seul diye hitap et. sılar, bizlere bunları hattâ zekâ Basan ve Yayan misali olarak anlatır ve talebesi. mişti. Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anrnıim ŞlrketJ nin çalışma ve ahlâk durumlariyBu cümle, onun son «özleri ol. Cagaloglu Baikevl Sokafa No. 394) le bir ana baba titizliğiyle meşgul du. Doktor yetisip müdahale edın«ahibi olurdu. ciye kadar o, bu fani dünyaya ve. da eylemiş, sonsuz âlerne dalmı^tı NAztME NADt Gaiatasaray Lisesinden sonra Vefatından sonra son vazifenın Tau Islerin) fiilen ıdare eden yine hoca olarak katıldığı Çapa ifasında dost, arkadaş ve «talebe Mesul MOdOr Yüksek Eğitim EnEtitüsü ile Tek. nik Üniversite camialarında Izzet sıfatı» altında birleşen boy boy, ŞAHİN PERESE sıra sıra bir çok nesillerin elleri Gasetemıze Rondertlen evrak re Hamit Ün aynı sempati atmosüstünde ebedî istirahatgâ'ıin» goj'azılar neşrPdilsin edilmesin lade feri yaratmış, oralarda da idareci, edilme» tlanlerdan mesullyet öğretmen ve talebelerle hemen türülüşü ve hele Tekmk ÜnıvfN. tenın, (45) senelik tedris havatırıın kabul edilme» kaynaşmıştı. * yalnız (9) senesıni verdiğı bu veMektep muhiti haricınde düşün fakâr ve kadirşinas irfan VUVRM. Abone ve Uan Işlen İçin. larfın ü'tüne tAbone» veya «llâo Servtsl» celerinin ve sözlerinin mihrakını nin, bir sınıfına «tzzet Hamıi l'n kaydmın konması lânmdır hemen tamamen mektep hayatı ve Dershanesi» adını vermesj, onun * bununla ilgili hâdiseler, hâtıralar BD GAZETİ; BASIN AHLAK aziz ruhunu herhalde zivadesi\le YASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜT teşkil ederdi. Talebelerin menşe. şad etmiş olacaktır. leri, numaraları, isimlerini, yaETMlŞTtR. Allahın (O) nu pek az kım^eve nasip olan böyle bir «son» a ma/BUOONt KADAR GOROlMIHİf İDEAL VE HAKİKİ ItENKLER har etmesi fani dünyadaki fa^u letkâr hayatının bir mükâfatı olsa gerektır. Gani ganı rahmet olsun «Iz/et 3 . 935/1987 Hamit Hoca» ya. Ciüm Yıldönüıtıü Vesilesiyle Izzet Hamit Hoca Yazan: Suat Aray CUMHURÎYET ,Yalnız I S K R A TELEFONLARIN'DA Avrupanın Önder Kavayolu 1214 1982 Sağlam Dişler sıhhatınızın temeSidir RADYOLİN Ağzınızdakı bütün mıkropları ^öldürür. Oişlerinizi kımyevî bir şekilde temızler Magnezi sütlü ^nilllllllllllIIMIIIIİIIIIIIIinilllllMIMIIIIIimiMIIIUMMUIIIIIIIIItllllllllllflliMlllltMIIIUIIIIlliliniMllinilllllllllllllllilllllMlllllllllllll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllln.V? BL 7125 1922 J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle