11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 CUMHT7RÎYET ÜÇ . VNYJL HÜBERLERİ Taflı bir alışvsriş «•• BİR DAKİKAt eçen 4 temnrazda vanl Araerikanın istiklâl zünfinde Moskovada Amerikan Büyok Elçiliğinde yapılan bftrtk resmi kabnlde birdenbire hiç beklenmedigi halde Kmçef yaaında Mikoyan oldngn halde nerasimde arzı endam eyledl. Arkasında Millî Savunma Bakanı Malinovski ile * Kınl Ordnnnn beş maresali de vardı. Kruçef oraya gelroeden ev Hawarden (Gal) 16, (AP) Invel, şimdiye kadar mutad olmıyan giltere Mâliye Bakanı John Sel. bir tarzda 4 temmnı bafeınKislık wyn Lloyd bueün burada «iyası bayTamı münasebetiyle Kennedv bir mitingde yaptığı konujmada ye hararetli tebrik telçrafları da memleketin dış ticaret dengesinde çekmiştir. beliren açığı kapatma kiçin hükii. Halbnki, Çln Komünist Parlist raetin mkı tasarruf prograrruna gı Bin kırkıneı yıldönfimünde de Pe rişeceğinf söyleroiştir. kin'in Moskova Büyük Elçisi büBakan: «Ekonomimizde hSlen be vük kokteyller vermek istetni». faliren cereyanlardan bazılariTiın kat, bn senei devriye Rnsl»r taraseyrini değiştirmek azmindeyız. fından, Amerikaya eösterilen yakınlık ile tes*it olnnroamıstı. Hattâ Bunun içi n de hoça fitmiyen bazı denilebilir ki bn gunü, Kızıl Cin fedbirleri tavsiye edece^im.» deSefareti soçuk bir hava içindc ge miştir. Bakan ancak tngiliz Milletınin cirmisti. Mao T*e Turnr. Kruçeften hic bir mesaj almamıs bn bal katlanacağı fedakârlıklar sayesin. hiç kimsenin jröründen kaçmamıs de Buyük Britanya'nın Dünyada tı. Bnna mnkabü Krnçefin jrös bucun ışgâl ettıgı mevkj ile terak terdigl bn unntkanlıgın komüni^t kıci ve dinamik nufuzunu idamp cephede bir strncture laafına delâ edebileceğini soylemıştir. let edeeegi zannedilmemelidir. ALloyd geçenlerde vaptıgı bir ko radaki çeçimsizlikler, müşterek nuşmada esa^en lngıltere'nin dış dâvada beraber yürömelerine mâyardım sarfiyatını kısmak ve Balı ni olmaraaktadır. Almanya gıbi yabancı memleketKrnçef ile Mao arasındaki mlzaç ayrılıklanna, ideologique, con lerde bulundurduğu askeri bırliklc ception'lardaki farklara, bn sıralar rinin mevcuduıu azaltmaij zorun da bir yeni*1 daha katılmıştır. F da kalacağını söyiilemişti. Bu ay sonndan evvel, iç enflâs konoraik ihtilâf bnnn Sovyet Rusvanın resmi organlarından «Ekonn yonu onlemek için sigara, tütün. mitcheskaya Gazeta» nın Avrupa alkollu içkiler ve luks eşyadan va intikat etmis otan npsriyatın alınan vercileri e=a5İı çekilde ar. dan anlıyornr. Bn gazete Çin istih tırmasi beklenılmektedir. salinin bir hilânçosunu nesrediyor Ithalâtın ihracatı aşması karşıve Çinde dahi sakianan hazı rakamları ortaya koyarak, Çinlileri Finda tngiiiz lira^ı son haftalar Arası para piyıpek memnun etmivecek hir tahlil ıçinde Uluslar yapıror. fsin asıl kötüsü. valnız salarında büvük bir ha'kıya misaklanan rakamtarı açıklamakla rur kalmıştır. Sterlin'ın resmî ku kalmıyor. bazı rakamların kasden ru 2,78 ilâ 2.82 dolardır Bu kıy. milleie yanlıs bildirilmis oldnğunu mrtı muhafaza edebilmek için hü da dolayısiyle açtklıyor. Tinc bn kiimet hâriçten yuklü miktarlar nesriyata nazaran Kızıl Çin 1960 da sterlin satın almak zorunda kal da İm7alanan ticaret anlasmasına mı? ve bu eldeki altın ve döviz naearan Rnsvaya 320 milyon dolar stoklarını eksiltmiştir. borçludnr. Bn horç Çinin taahhütLloyd gözönörrde tııtulan yeni ta lerini yerine eetirememis olmasinsarruf tedbirlerini 25 temmuzda dan ve taahhüt ettiei ziraî Srünleri Rnsyaya ihraç rdrmemesinden Avanı Kamarasırıda açıklıyacagını İLTİCA Doğu Almanyadan Batıya iltica eden Almanlann sayısı her ileri gelmistir. tsin daha fenası. pi sövlemiçtir geçen gün biraz daha artnıaktadır. Berlin buhranının son günlerde yerinc. rt. ynmnrta. sehze. nehati Diğer taraftan Durham'da kö niden patlak vermesi üzerine Doğu dan Batıya yeni bir EÖÇ akırunra ^ağ vp sova fasulvesi tibi maddr mur ısçilprınin bir toplantı«ında başladığı bildirilmektedir. Yukandaki resimde, Batıya geçen Almanler. Çin istihlâkinp kâfi eelmedi konu=an Uçi Partisı lideri Huçh Şi için. ihrar da edilemivecektir. Gaitikell. tncıltere'nin büyük bir lann bir dükkândan alışveriş ederkcn; alttakinde ise bir başka gruptan ts n bale celmistir ki. Çin Kana iktisadi buhrana surüklenmekte Alman Mülteci İşleri Bakanı ile görüşürken görülmektedirler. dadan VP Batıdan pesin para ile olduğunu sövlemis ve durumdan buSdav aldıcı irin Rusvaya olan Basbakan Harold MacMiIlân'ın borclarını ödrvpmcmektedir. Bn Mulıafazakâr Hukumetini sorumlu ••phepten dolavı da veni bir anlas tutmu<;tur. mava varılmıs ve Kızıl Çinin biraz lideri muhafazekâr. npfes alabilmeM de Çinin Tainız irin. 1962 senesin | ların kendi öz kısa vâdeli politik 8 mÜTon rnble | kazançları uğruna tngıltere'nin "demp vanması vp müteakip vıl uzun vâdpli kuvvet ve kuriretine lar f50) milvon Bdptnesi sartivlp zarar verdıklerini ıleri surmüv bir anlasmaya vanlmıstır. Çinin tur. vine Rnsvaya borcunn ödeyebüroeGaitskell şunları ilâv P etmi>;tir: M ve ihtivaç maddeterini pesin New York, 16 (A.P.) Yüksek yada muzaffer olacağı hususunda nara İIP Amerikadan. tneiltereden «Bizi bu kesmekeşe <;okan. onla. kumanda heyetinin arka plândaki ısrar edeceği zannedilmektedir. «atın alabilmesi için. Çin Rnsvava rın (Muhafazakârlar) iktisadî po yerinden ön plâna geçtiği ve SovBu programda klâsik silâhların vandfı pamnk ihracını da azaif litikalarıdır. Bu politika iki basit yet Başbakanı Kruçef'ın siyaseti azaltılması ve müsmir oloııyan asm"=tır. fıkre dayanmaktadır. Zenginlerin üzerine tesirde bulunduğu tahmin kerî sahalardaki erkeklerin bâkir topraklara gotürülmesi de tasarlan Difer (araftan. Rnsva da. Çine vergilerini azaltmak ve kontrollar edilmektedir. i»ntıfı makinp ve endiisiri mad dan varcste özel te^ebbüse meyda Bilindiği gibi Kruçet Savunma mıştır. fteleri ihracatını hafifletmislir. nı bos bırakmak Bu politika en Bakanı Zukov'u azlattifeten sonra Ancak Kruçef'in askerî kuvvetRnsya hunn «ö^Ie İ7ah ptmekte düsfrisinin yerinde sayması, fiat askerî yetkilileri ikinci plânda lerin sayısındaki azaltma hakkınriir: «Ki7il Çinin nfradıSı kıtlık ların yükselmesi ve dıs ticarette kalmayı kabul etmiştıler. Şimdi da ileri süudüğü ta<;annın subay" sema\i âfetler yiİ7Önden. kalkm açık verilmesine volacmıştır. Bu kendilerinin Kruçef'in iç progra lar arasında kızgınlık yarattığı zan ma nlânı dnraklamıstır. Bn itibar politika. her ne pahasına olur!>a mma müdahale eden bir mukave nedilmektedir. Böyle 'bir azaltma la bn dnraklamava nvenn olarak ı olsun iktidarda kalmak çabaların mette bulunduklan anla=ılmakta müsait ve imtiyazh durumdan vaz sevkivat aîıriastınlacaktır. dan doğmaktadır. geçme ve urak yerlere gitmek dedır. Bütiin bunlar Kruçef'in son Ber. mek olacaktı. Oörüiüyor ki. Çindeki Romün Askeri akademilerde yapılan tölin krizini ortaya atan konuşmala»isteminin. varattıSı tepkilpr MIrında ve Sovyetlerin gıda ihtiya rende konuşan Savunoıa Bakanı 7ÜTi<1pn biitün inkârlara ragmpn cını karşılıyan istih^alin arttırıl Malinovsky'nin bu konusmasmın rinde a<Iık ve istihsal dfisiiklüfii buna mukaması programının ak'amasiyle i birinri sahifelerde vs»rdır. O kadar ki birçok vprlprde bil Kruçef'inkinin ikinci sahıfede zah edilmektedir. Millivetci Çin ucakları ki7il re.jim Knırpf'in pkimdekı kr»münist ypr slnıa'i, Sovyet basının da «içkardpvlprinp vivprrk. siparti kongresındp iktı=adi gelijme çilerın hanşçı çalı«mast» ibarplpri atmak mPcbnriv»tJnHe kaK İ£İn virmı senelık bir plân getir nin gnrvılmeme'ji Kruçef'in progBn vistpmin iflâ<:ı mii. mpyi fa«arladıgı VP bu plânda ko ranıını askeri vetkililerin i^teklealı«verıs (taidftprinin münizmin barışçı bir rekabet sU rine göre, veniden bicimlendirdıği r"iimlpf ne nlnrsa olsun. isli\pees temi ile komünizmin bütün dün zehabını varatmaktadır. f "i rfp ifa'p Ptmisfir. Rn«;1ar. rine yakalanm Kaptırm.imak i>in mn^mplplrrini aralfmıslar Cinlilcr dp np>;in para ilp Blackpool. tngıltere İS (AP) Amerikan nnn yempCp baslamıslar Bir yolcu treni İIP bir marçandiî treni pazar gunü burava yakın bir BANKAMIZ MÜDÜBLERİNDEN M. PtRf mahalde çarpı^mışlardır. !lk gp'pn lıaberlere gore, seki/ kİM olmuç vp takrıben otuz kışı yaralanmıştır. vefat etmiştir. Cenazesı 17 Temmuz 1961 Pazartess gunu (bu G İngiltere yeni büyük bir iktisadî krize sürükleniyor Yegâne Faüh RtfJct Atay üstaâmuz tBat\ Almanya deıem, o bafka derler, Israel desem o Yahudı derlen diyor ve bizim plânmzkklarıtmztn karştmna zend Ajrikantn v"!» ve plânlt devletlerini koyuyor. Benct o da fuzuli. Çünkü onlar da başka, Çinhler rfe bo?kn. Jnvonlor d(i bo^ln. Brezilya'yı fcuran Brezilyaltlar da başka. Bize göre herkes başka. Ah. şu Atatürk devri! Ortaya htr «B:'r bize benzerizs lâfı çtkardı. Hnlâ öyle gıdiyoruz. D. N. I. Rusya ile Komünist 1 Çin karşı karşıya DÜNYA POLİTİKASINDA BİR HAFTA ııif if m ıırnııııııııııııııiiiı jnımınuırnrfinfiiTfrnnı Hddt'se/er Arasındd Karışıklık Yazan: Ibrahim Çamlı n ba*lık bemm anlatmak l* tediğira mânayı verme»; ben tezebzüb keliraesini va* mak istcdım; fakat arapca oldugnndan turkçe karsıliğını aradım. Anrak bnnn bnUbildim. Türkçede abstre mefhumları ifade edecek keiime az. Knsura bakmayın! Zaten yaıacağim me>ple de buna dair... Altın ve döviz stoklarının eksildiği, enHâsyonun başladıği ve dış ticaret dengesii.de açık husule geldîgi bclirtilîyor Sovyet askeri yetkilileri Kruçe(9in tarııtı siyasetiıti değiştirmesinde rol oynamış ingilteredeki bir tiren kazasında 8 kişi öidii, 30 yaralı var Vefat 6 vaeonlu yolcu trenmde 2 0 ki H şınin buhınduğu bildırilmekter Moskova, 1 (a a.) Moskova ı ' Yolcıılardan çoğu, tâtülerini 6 ' geçirmek üzere sahıldeki bir say. Mm festıvalı rniınasebetiyle rKçam Kremlındp verılen bir kafiye çehrine gitmekteydiler. bul resminde. Fransız moda yaraÇatıçma, Blackpool çehrinden tıcsı Çhri^tıan Dınr'un bır azizll takriben 8 mii mesafede Weeton'21 Elıznbeth Tavlor ile Gina Lol da vukua ge'rnıştir lcbrıgıda'vı bırhirıne duşürmüstür Gerçekfen ıkı yıldız tnplantıya Pıor'un avnı bıcırnde elbıseleri ile selmışlerdı Saç tuvaletleri bile avnı ıdi d Dior'un azizliği Liz ile Gmayı bırbirine düşürdü MAHMUT ÇAMLI gdn) öğlc namazmı müteakip Şişli Camiinden kaldrrüarak Zıncirlikvıyu Asrî Mezarlığındaki ebedî istirahatgâhına tevdi rdilecektir. Ailcsine ve arkadaslarınuza Kaşsağhğı diieriz. YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. IBF 2ix>l') Gina. Elızabetb Ta\lor'a gayet sıcak bir çpkilde hitap ederek: Xe guzel bir tesaduf, sizi gördügüme raemnun oldum» demiştir. îkı yıldız bnnrlan başka hiç bir ' sev konuşmamıslar. valnız ar 3 H j ra «kana. cibi bakışlarla birbirlerıni sü.'müşlerdir, Eddie Fisher Kremllnde şarkı söyledi Moskova. 16 (A.P.) Ameritan raz şarkıcısı Eddie Fisher, Pu,; Kultur Bakanı ve Sovyet eğlence dünyasının tanınmşı simalan huzurunda Kremlinde caz şarkıları söylemiştir. Kremlin sarayında ilk defa ?arkı söyliven Amerikalı unvanım Eddie Fisher almış bulunmaktüdır. Yine Kremlinde ilk defa dün gece caz şarkısı duyulmuştur. SON PARA YATIRMA GÜNÜ 3 Apartıman Dairesi VE BU BU GÜ N ÇEK1LİŞTE VEFAT Pmf. Dr. Talât Çamlı İle Nazıkter Çamh'nın ogullan, Fahrünnisa Çamlı'nm kocası, O*man Çamlı İle Zeynep Çamlı'nın babalan, Ferdane KaBapog!u Zekeriya Çamlı'mn kardeşlerl, Tuncay SOnkltayın dayısı, Reydan ve Mehmet Çam h'nın amcalan, Şazlye Ayyüz'ün damadı, Yapı ve Kredi Bankası MOdOrlerinden 50 HER BİN LİRA ÂYBİR ÇEKİLİŞ MAHMUT ÇAMLI Kendi kur'a numaralannızı kendi elinîzle çekebîleceginiz ilk ve tek BANK vefat etmıştir. Naçı bugün Şlşli Camiinden 6ğle namazını mütaakıp Zincirlikuyu mezarhğma defnedllecektlr, Allah rahmet eyllye. Ailesl (B.B 2003) O Ğ U B A N K T.B3, 942/1985 Görüvornz ki turkçe sabıpsiz Wr Evvelki hafta sonu"da Sovyet bır fesat ocajh hahne Rusya, Kuzey Kore ile bir karşı ! iddıa ve Avrupa knTiunıst parti srsa halinc eeldi. öniine şelen bir gecekondu >apı>or. Rasgelen bir lıklı askeri yardım paktı ımzala lerıni ıkaz etmektedir Komıinıst söz bulu>or veya nyduruyor. Esdı. Batılı çevrelerde bu. Sovyet Çin Dışişlerı Bakarıi ÇenYi. ge kidenberı dile girmis kelimelerl Rusya ile Komünist Çin'in arasın çen hafta «Biz 1960 Moskova dek kovmaya çalışıyor. Gelgeleliro kidaki rekabet ve mücadelenin yeni lârasyonuna sadıkız> demekle bir laphaııeleriyle, eserleri, rauharrirbır belirtısı olarak yorumlandı. bakıma bu mektııbu valanlamış lcrij saırleri. lugat kitapları. darAyn; çevrelerin kanaatince pakt, tır. Fakat mektubun vazarı, asıl bımeselleri, türkuleri ve şiirlerîybu bol^cdcki mevcut askeri mu söz sahibi Rııs komünist partisin ie bir dil müessesesi mevcut. Tabiî, vazeneye yeni bir un"=ur ılâve et den bueüne kadar bu mektubtı tPk bn eayretler onun hayativeti ile •rnediğine gore, askeri bakımdan zip Pdpn herhaneı bir hpvanat çık carpısıvor, Bir sürü mahznr dogufuzulı idı Paktın ancak sıyasî bir mamıstır vor. Mekteplerde çocnklarııoıı, hocalarımız, müfettişierimiz birhirmâna^ı olabılirdı, o da. SovyetleTeni bir Arap saeı Icrij le çatısıyor. Klimde bir mekrin Komünist Cin nufuz bolgesinde venı bir müdahalpde bulunduk 1"^ d a tnsıltprenin hımavesi al tup var. Bir hoca hepımizın bildıf Kaşnıakaleden devami ları. yeni bir jest yaptıkları ıdi. tına eırdi Paha o zaman pptrol gimiz ve rneşhur bir sairimizın pek dakl muzakprelerde, \azife ?öreGfrcn hafta Komünist Çin de dive bir sev voktu. Bu, Pirinoi Gı meşhur bir eserinde knllandısı cck pkiplcr nr kadar kuv\ptli olurKıi7P\ Kore ile aynı mahiyette bir han Harbinden önrpki snmıirgeri bir kelımeyi izah ederken roüfetsa o nispctte faide ride edilrcpjini pakt ımzaladı. Bu sozu geçen Ba^ lık varısındakı «tpdbirlerdpn» biri tıslp <;atıimı$. Bn kelımenin mibilhassa brlırtmpk isterim. Rakam tılı çevrelerin muhakemesı cer idı 113i? de tnpraklarınria ilk ppt nası hakknıda çörüş avrıhğı <,ıkları ktıllanır. vatırım plânlarının mıs.. çeve=i ırınde mutalâa edılır&e Sov rol htılund'i. 1 4 da ceniş ist'lısaH6 ana hntlarını hazırlar ve gerekçeÇıkar . Daha ds çıkacaktır. Çünyct iestıne bır mukabele clduğu le Ecçildı Trakvamızdan ufak oleri kaleme alırkrn de en titiz itiyorumlanabilir. Belki ian bu oıemleket hugün dünvada kü artık bn dâvaya sahip kimse nanın \e azami meharctin gösteril şekhnde yoktnr. IVc bir akademi. ne de bir mpsinr daima ihtivaç bulnndnğu de. her ikı pakt, görünurdeki lü mpvcudiypti bilinen petrol depo lugat ve dil otoritesi. Allab yarzumsuzluklarına rağmen, itnzalı larının dörtte birinp sahiptir ve •şikârdır. dımcılan olsnn. Seçimlcrden sonra, memleket yanlarca makul sebeplere (iddia senede petroldan elde ettiği gelir Bn yolda «Maarif» imizin daha dolardır. Fakat mukadderatını tâyin edecek faktör larına fröre Guney Koredeki re beş vüz milynn ler arasında, iktisadi hâdiseler ön iım degifikliğine) dayanmaktadır Kuveyt'in Sevhi, Suudî Arabistan temkinli hsreket etmesini bekleplânda rol oynıyacaktır. İktisadi !ar. Yani, Kuzey Kore de Sovyet prensleri gibi sefih değildir. Ku mek hakkımızdır; fakat o ds olahâdiselerin seyri ise. Müşterek Pa Rusya ile Komünist Çin arasmda vevt sehri bir beton ve neon bel mıyor. Orada da henüz otnrmn? zara yaptıfımız müracaatin netice bır rekabet ve nüfuz yarışı oldu desidir. Sehirde ev sahibi olmıyan dnrmnş bir kanaat mevcut değil siııe göre, farklı bir istikamet ta ğuna delâlet etmemektedirler. An vok c>»dir. Eğitim, Avrupa ve A galiba. Kaİdı ki böyle bir kanaat bn Bakanhğın banıri daıresinde cak, durum ne olursa olsun iki merikada okumak kip edeccktir. dahil. bütün komünist de\let arasında bir c.a Kuvevt halkı için ücretsizdir. Dok olacak?. O ds bir mesele» Feridun ERGIN Bana daha dün bir genç ıceldl. tıcnıa olduğu ve bunun son guntor ve ilâç da ücretsizdir. Aynca, lcrde tekrar satba çıktığı da bir Kuvevt müthiş servetinin hudut Bir akşam Iisesinde okuyorrauş. Bir sene mnayyen bir dersl okngerçektir. ları dısmda, komşu Arap memle mnş bitirmişler. tmtinana girecekketlerinin havrına da kullanmak leri sırada muallirain yanlıs bir Ikı komünist devlet arasında öfonuna ders oknttnfn meydana çıkmıs... tedenberi bır ideoloji kavgası mev tadır. Arap Birliği malî cuttur. Bır kere Sovyet Rusya, 200 milyon dolarlık bir bagış yap Şimdi bn talebeler imtihana $rire> Yani sosyalizmi tatbik ve komunizme mıştır. Daha da vapmak tasavvu miyecekler ve dönecekler. rundadır. Sö^ün kısası Kuvevt ve bir sene Maarif orada okntnlan Londra 16 (AP) Içkili olmak varmak yolunda (mevcut komüSevhinin Al'nhın bu nicnetini sos dersin müfredat proçramına nyve rezalet çıkarmak suçu ile yar nist devletlerden hiç biri kendini varmakomünist ıdealıne erişmiş farzet val bir sekilde kullanmadıklan id gnn olmadığının farkına gılanmakta olan eski Başbakan mıs« Mübalâğa etmiyorum. Hâdidıa edilemez. ChurchılTin aktrıs kızı Sarah memekte ve daha Marksist istise Millî Birliğe kadar intikal etChurchill, cumartesı gunku duruş halenin sosyal;st tabii Avrupaînsriltereye gelince: »ingilizleT, mada «hakıkı bir alkolik» olarak nın ıslâhatr'i sosvaüzmınden çok «Briti'h Petroleum» un Amerikan farklıdır bu safhasında olduklatavsif edilmiştir. «Gulf Çompany> ile beraberce IsBir toplantıda arkadsslar bana 46 yaşındakı aktrıs, suçlu oldu. rını söylemektedirler). Komünist lettiği kuyulardan elde ettiği pettorduiar: ğunu kabul etmış ve sorgu hâkımı Çın'e nazaran daha oıutedil ve pra rolia ihtivaclannın *'o 40 ını kar Biz ne smmsn Batılı dediğimls Komünist Çin'in fızikı ve akli durumu hakkındakı tiktir. Meselâ îilamaktadır. Bu, su veya bu pet vasıfta bir eemiyet oiacsjtn? (Bn milyonlarca Çinliyi bir kışla haya raporların verilmesine, yâni 27 rol milyonerinin zengin olmasm raali ben biraz ynmu?attım. Kelitemmuz tarihine kadar nezaret al tı içine sokan komünleri. Sovyet dan ziyade, büvük endüstrisi ile meler daha ağır idi.) Rusvada sekter bir hareket, istihtında tutulacağını açıklamıştır. îneilterenin vaşaması. îngiliz isçi Ne zaman biı ber çeyl bilir, millîlestirilmesi Şahadet eden bır polıs memuru sal vasıtalarının sinin çalışabilmesi ve müreffeh her milletin üstünde, her meziSarah Churchill'ı cuma gecesi iyi gayelerini luzumsuz bir şekilde a 40 milvonluk bir nüfusun işine Rİyetlere sahip ve knsursuz oldn^nbir muhit sayılmajan Pimlico sem şan bir ütopi. «ebepsiz bir isken din frel^bilmesi demektir. îngiliz muzn iddiadan vazgeçer, knsnrlatinde «bağınp çağırır ve kollarını ce olarak gürulmekte ve tenkid e himayesi kendini Kuveyt'in dış ıı görür, göstcrir ve itiraf eder^ek, havaya sallarken> yakaladığını a dilmektedir. Dış politikada ise işlerini tedvir etmek şeklinde gös bildigimizi iyi bilir, bilmedi&imizi Sovvet Rusya Batı ile bir «Çoçıklamıştır. termeVte ıdi. Bundan bir müddet SŞrenmiye heves edersek o zaman. existance»«>. bir yanvana vasama evvel Seyh istevince. bir müdafaa Çünkü bir kimse hasta oldnğunn felsefesme taraftardıdır. Bn poliedilemez. pakti imzalıvarak Kuveyt'ten çe kabnl etroezse, tedavi tikanın yaratıcısı Krucef. her ne kildi ve Kuvevt istiklâlini ilân Dedim. tster kabnl edin, ister etkadar resmen itiraf etmivorsa da, etti. Bundan daha dürüst bir ha meyin!. Birçok yönlerden komsnMaVksizmin Avrupada iflâs ettigilanmızdan geri kaldıgımız meyreket tarzı olabilir miydi? ni, sav ve *ermaye arasında bu dandadır. Türkler kabiliyetli bir Miami Beach (Florida) 16 (a.a.) doktrinin olacağmı tasavvur ettiNeden geride kalıvoAncjk. Kuvevt'in istiklâlini il&n millettir. Batı Almanya güzeli Marlene gi kutunlaşmanin rukıı bulmadı ettiginden 6 gün ya geçmis ya geç rnz? diye tetkik ediniz ve müsaheSchmidt dünya güzeli seçilmiştir. ğ".nı, bilâkis. «sosyal politika sayp memişti ki, Kasım, Osmanh Impa deniz netieesl ne ise apaçık itiraf Ikincüiği Galler memleketi gü sinde cnüreffeh' Hci sınıflannın ratorlueunun eski bir idarî taksi ediniz. Bnndan baska yol \oktnr. zeli 18 yaşındaki Rosemary Frank meydana geldiSi ve servetlerin mine dayanarak Kuveyt'i ilhak eland, üçüncülüğü Arjantin güzeli gitfikce eşıtle$mp volunda oldugu deceğiniilân etti. Bu dünvanın en Bazı mektnplar, haherler alıyo18 yajındaki Adriana Gardiazbal, nu idrak etmistir. Yani. Batının mesnetsiz iddiası idi ve ;amanımı4 uncülüîü tngiliz güzeli Arlette bir dünva ihtilâli ile ele eecirile 7in en sun'i siyasî krizini doğur rnm. Apaçık bnraya yazmıva ntanıyornm; ama sükütla geçistirmek Dobson, beşınciliği ise Birleşik mıveceğirıi anlamıştır Krucef'in du. îngiltere, Şeyh'in talebi üzeri roemlekete fenalık etmektir. F.limAmerika güzeli Sharon Brown ka bütün gavesi. bir taraftan «mu ne Bahreyn, A*den ve Kenya'daki de mârnf ve mnteber bir zatın zanmışlardır. kaddes harbler» ile ^omünizme üslerinden 10.000 askeri Kuveyt'e mektnbn var. Bir yabancı dostnDünya güzeli adaylarınm en teşne az inkisâf etmiş Asya ve Af getirdi. îngiltere bu hareketi A nnn Türkiyede basına neier çeldiva«lısı (24 yasl olan Almanya gü rika devletlerini komünist bloku merika'nın ve kendi muhalefet ğini teferrnatiyle anlatıyor. Çozeli Marlene Schmidt, geçen sene na sokarken. bir taraftan da Batı partisinin tasvibi ile, yani Süveyş cuklar arabalanm bile taslamıslar. anne ve kızkardeşi ile birlikte Do dünyasının on karakollarını ke Harbinin aksine olarak. tam birÇocnktnr vapar, deyip geçebiliriz. ğu Almanyadan kaçarak Batı Al mirmek suretiyle Komünist Çin nioral destekle yaptı. Üstelik, bu Ama bir daha oradan araba ceçmanyada Stuttgart'a yerleşmiştir. le müştereken sahip oldukları im reaksiyon karşısında ürken Ka mez. Ben otnz sene evvel MndanBir plektronik mühendisi olan dün paratorluğu genişletmek ve tah sım'ın Kuveyt'i hiç bir zaman si ya yolnnda otobflslere deve dikeya güzeli halen bu jehird.e çalış kim etmektir. Bunu yaparken de lâh kuvveti ile elde etmiye niyeti ni atan çocnklar görmüstüm. Simmaktadır. bir dünva harbinin ioine düşmek olmadığını söylemesi üzerine, kuv di aynı seyi başka blr yerde miiDünya güzeli seçmelerine ka istememektpdir. Sovvet Rusya gi vetlerinin bir kısmını Kuveyt'ten sahede ediyornz. Otnx senedir motılan 48 adav araslnda en uzun bi on senede Amerikan istihsali çekmeye başladı. Fakat gelgelelim, törlü vasıtaya ısınamadık. Ne olakriz bir kere başlamıştt ve tnâna cak bunnn «onn. Dnvarlara, vitbovlulardan biri olan Almanya gü ne vptışmek iddiasında olmıyan sız bir salon oyunu gibi sonuna rinlere: zelı 1 oıetre 73 bovundadır ve 5nn milvonluk nüfusundan bir SecmeİPrın yapıldığı Mıami Be kaç milvonunu rahatça feda etme kadar vurütülmekte idi. Ingilte«Turist doviı, döviz refah getiach Bplediyci merasim salonunda ve hanr olan his'iz ve sinirsiz renin yanısıra Kuveyt'e asker gon rir.» deren Suudî Arabistan gibi Ka7000 dâvetli buhınmuçtur. cTuristtn kılığını. kıyafetini, haMaoTseTung ise. Batıya karsı da. sım'ı ilk protesto edenlerden biri ha sert olmak. gerekirse bir harbe olan ve Îngiliz harb gemilerinin reketlerini hoş görünüz.» Gibi vecizeler ne ise yarıyor?. Bir müzeden milyonlar gitmek taraftarıdır. Süveyş'den geçmesine müsaade eBnnlan kirn oknyor? Biz eaddelercCoexistence> konusundaki ihti den Mısır, bu sefer Güvenlik Kon de dnvar diplerini sidikten korndeğerindcki tablolar lâf, geçen sene Moskovada yapılan seyinde îngiltere'nin derhal Ku mak için «Bnraya eşekler iser» diçalındı dünya kon#ünist partileri kongre veyt'ten çekilmesi için bir teklif ye yazan ve bnna raçmen dnvarsinde bütün çiddetile patlak ver sundu. Teklif reddedildi. jngilte lan sidikten knrtaramıyan bir cemi Saint Tropez, 16 (a.a.) Pün mişti. O senenin aralık ayında nej renin Kuveyt'i Birleşmiş Milletler yetiz. tki milyonlnkîstanbnl sehringpce. Saınt Tropez muzesinden üs garantisi altına sokmayı hedef tu de sadece 60 kadar nmnmî helâ vartat ressamlara ait milyonlar de redilen uziaştırıcı tebliğe rağaaen, tan bir teklifini de Ruslar veto dır. Kime lâf ctseniz üstünüze iki dev arasındaki nüfuz rekabeti ğerınde bıılunan müteaddit tablo de inzimar» etmek suretiyle, bu etti. Şimdi ıs Birleşmiş Milletler saldırıyor. Bir dostom var. Sehrin çalınmıştır gün de devam etmektedir. Nüfuz de çıkmazda. Kuveyt'i isUklâlini en güzel bir saftiline ev yapmıs.. Çalınan tablolar arasında Bonilfin ettiği sırada aralarına ajmaya önü kayalık Sabahtan aksama nard, Van Dongen. Rouaud ile rekabetinin en bariz misali Arna hazır olan Arap Birliğinde de is kadar kayalıkları, »vakvoln olvutluktur. Moskova kongTesinde ko Oerain'in eserleri bulunmaktadtr. çıkmazda. îşte durup dururken, maktsn knrtarmak için nrknr çümünist Arnavutluğun lideri Ensize yeni bir arap saçı. zenlerle kavga halinde Bir zenci çelik blr küre ver Hoca yalnız MaoTseTung'u Medenî olmak için medeniveti tutmakla kalmamıs, Kruçef'e çok bissetmek, nevkine varmak lâzım. içinde Niyagara şelâle şiddetli bir lisanla hücum etmijti. Bn ne servetle, np spvahatle. ne Enver Hoca bu tutumunu Arnavut sinden atladı tahsil HP, kaabil.. Terbiresiz «enet, lukta Sovyet taraftan olarak taterhiyesir Keyahat, terbivp«İ7 tahNiyagara Şelâlesi, Ontario. 16 nınanları hapsettirmek ve Sovyetsil hn âvarelere daha d3 çok ojrpt (AP) lci lâ«tikle kaplı ve 2 met îerin Arna^^utluğun Adriatik saverîvor. re 40 sm. boyunda çelik bir küreye hilindeki Valona denizaltı üssüyerleşen 30 yaçlannda Boya isim. nü kapatmakla devaoı ettirmistir. Terbiye lâzım . SÖTİemek. anli bir zenci 38 m. 30 sm. yüksekli. Bu. Çin'in Rusyaya karsı bir galilafmak Yilmadan konıiMnak, vazğindekı «At Nalı» tâbir edilen şe. biyeti olarak mak. göstermek lârim fsinm Un telâkki edilmektelâleden atlamaya muvaffak ol dir. Sovyet Rusya buna, Çin kolav degil... Bir kere ki b(i7ntrnn5.. Ben b o s a t ı r l a r ı . hpııi o l . n . i ' i AT muştur. münist partisinin 40 ıncı senei dev anlavaniara varıvortırti. On\zr da Nathan Boya, Şelilenin tarihin. riyesini küçümserken, Dış Mogobn cpmivptin hirinri li;inp dahil de burasını yaralanmadan geçen listan komünist partisinin 14. konkimselprdir. Oknmıvan. snlamı beşinci kimsedir. gresine mühim bir heyet göndervanlara bn satırTar i^leme» ÇünKıı Boya, «Şelâleden sâlimen geçme mek. Kuzey Vietnam Başvekill hen bn derdiıı giin^hını okur anye muvaffak oldum. Ben bir zenci FamVonDong ve Kuzey Kore larlara, bilir ve diisiinüriere rıîkyım ve bununla övünüyorum» de. Basvekili Kim!lSung'u Moskolerim. miştir. vada parlak bir fcorenle karsılaGeçenlerde bir razımda Hitrpnı maklg mukabele etmisti. Kuzey hançi meselevi Avrnpali miitpha*Dr. Fuat Adalı'ya Birleş Kore ile imzatanan paktla beraber vaptırmalr divp filtir hevan Sovyet Rusyanm miş Milletler vazife verdi bunlar nüiuz bölgesine Komüni«t Çinin sızmaları bir nfcnvncnm fpna haldp miitppsAnkara, 16 (CumhuriyetTeleks) olarak, sayılmaktadır. slr olmn«. TERCİH EDİNİZ tnkılâptarj önce Orman ve Me«Bizde o kırmpttp mİ!tph3«cîisİ3r Fakat en önemlisi. yine »vvelki teoroloji Genel Mudürlüklerinde vsrdır. Nedpn onlarü tnnb+ap oîabulunan yüksek su mühendisi Dr. hafta îngiliz gazetesi Sundav Tîlıni?» Hirp «itpm fdivor. Fuat Adalı, Birleşmiş Milletler mes'in eHne geçen Sovypt komüOlabilir. Ama bn miitpha'sBitlarF.A.O. teskılâtı tarafından geri nist partisinin Avnıpa komünisf dati MrndİTp UaH^r iliro VP ihtıts»gönderdigi bir mpkkalmıs memleketlerin orman sa partilerine larının cp^arptini vp kanaat'prinin halartnı geliştirmek üzere yapılan tuptur. Bu mektupta Sovvet korür'etini ?nsterpnp pek vr, tpsadöf çalıçmalan tedvire memur edilraış münist partisi Çin komünist parttik Rîiivornz fct mprnlpkptim'1' tir. tisinin arahk 1960 Moskova teba7 eelUmis memlekçtTâyin doğrudan doğruya Birleç HSine rağmen. «Çoesistencp^ prenİ Z 5 A L O Ö K Ü M SÂNAYİI A.Ş. arasındadır. Bn söz «sreri kalrni? Milletler tarafından yapılmış sipine karşı bir propaganda harbi mıs» ^özîvlp ir7Ptınefsimİ7i rpnriSATIS Ga'ata Tersane ud GunJes han ve Pr. Adalı me>;aisine baslamak açmıj olduğunu. Beın'deki Kode ptmemek irîn bn spble snknl2 1M/3 TH 444362 ^ D M s uzere bu sabah ucakla Tahrana münist Çin Elçiliğinin Avrupada mnstur. Vp bu va«ıfla HÎT bareket etmiştır. FA.O. Adalıyı Sovyet komünist partisine karjı dan vartiım Ufpr vc İL 7221/1988 şİTndilik beş yıl sure ile angaje t n h w r î v i bâ ef.niş ve bu iş için çalışan tpçki. Rildifrini kıvmetlendirmelâtın başına direktor olarak getirsı 'âzımdır. Bn kıvmeti rpmivpt miştir. bıvmetîn «ahibi onn arar Ne zaman ilim VP kan3at ^okmasın Milletlerara'ii talebe setninedive buz dolabında «aklı eıda nerindcki temsiîcimiz halindrn rıkıp hir izntop 1522 temnmz tarihlerı araünda mrı «açmava haslar«a bİ7 Tunucta. '26 temtmız 2 agu«tos 4nn ton sıgır etı kapalı zarf usulü ile 31.7.1961 pazarten E u arasında Norv°ç'te ve 1316 ağus?ni kalabıliriz. Tabü hn snzlp. nu saat U de satın almacaktır Tahmin bedelı 1.400 000 lıid tos tarıhlerı jrasında da Batı Alnmın dı^ınrla kslsn tpk tnk eleolup geçırı temınatı 55T50 lıradir. Teklif mektuplarınm ıhal<= manvada yapılacak nlan talebe "ilnr va'dır ama hir cueklp var îaatındpn bır saat evvel kooıısyona verılmesı Evsaf ve şartseminerlerınde mpmlpketımizı Tur nlor mu? Ve ben bu v j ı z m Snzfllann Ankara ve tstanbul Lv. Amirlikleri i'p komisvnnda gökıye M'lli Talebp Fedpra">ynnunmiin pr) nimak îcin. »aTivornm. Yadarı Taner Cömert temsıl edeeek«ı olmıyan çocunmasın! tır. B. FELEK Müşterek Pazar Churchill'in kızı alkolik olmuş İlk Yüksek Mühendis diinya güzeli BORU RABIT PARÇALARI nı Bu memleketin malıdır Dayanıklı.. Sızdırmaz.. Ucuz.. Her Hırdavatçıda bulunur Î * B FITTINGS Denizli As. Sat. Kom. Başkanlığmdan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle