12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ekrem Muhittin Yeğen Alaturka ve Alafranga YEMEK ÖĞRETTVIİ 2250 TATLI KOMPOSTO 500 TATLI PASTA 1000 SOĞUK YEMEKLER 400 SOFRA TANZİMİ 300 Umum yemek ve tatblan öğretimi İNKlLÂP KİTABEVİ İL 7106/1990 u m h u r i yet KDBDCDSU: YUNUS NADİ YAHY/I 50 •fi? KBMALID $6. yıl Sayı 13.271 Tügnt *• BMktup adnai: Cumhuriyet Istanbol Poste Kutusu: fataabul No. 246 Teleionlarî 2 2 4 2 9 0 2 2 * 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 1/ Eğitim seferberliği ile ilgili tüsarı Meclis Başkanlığına verildi Tasarımn gerekçesîıtde bir yılhk inkılâp devresinde kültürsüz insanların yarattıklan ihtilâtlar belirtiliyor Başkan «yaşama azminin parlak misalini verdik»dedi Halkoyu sırasında gîrişilen menfî propagandalara eden Gürsel, hiçbir alçakça tahrikten kaçınılmadığını söyledi GörseFin halkoyu soııuca ile ilgili konuşması Müşterek Pazar llllllllllllllllllllllllllllllıııııııııııın IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) Yeni Anayasamızın getirdiği müesseselerin yanı sıra, hükümleri içine aldığı, bazı önemli meseleler de mevcuttur. Bunlardan biri, halkın eğitimidir. Anayasaya göre, devlet, halkın öğrenim ve eğitimini sağhyacak her türlü im kânı yaratonaya mecbur kılınmıştır. Bunu sağlamak üzere, Kurucu Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi sunulmuştur. Bu teklifin gerekçesinde, Tür kiyede, eğitim sahasınm ne derece yoksun olduğu açıklanmış, Arkası Sa. 5. Sfi. 3 te eçen hafta, Müşterek Pagirmek üzere yaptımız müracaatın reddolundnğuna dair bir haber ortahkta çalkandı. Hükümet, derhal alâkalılar nezdinde teşebbüse geçti. Cereyan eden temaslar neticesinde, Türkiye hakkındaki karar talebinin son toplantı gündeminden çıkarılmış olduğu, fakat bunun red mânasına gelmiyeceği öğrenildi. Ankara çevreleri, agnstos veya ekim toplantılannda miiracaatımızın tekrar ele alınacağını tahmin etmektedirler. Müşterek Pazar, Avrnpada iktisadi ve sivasi birlik kurulması istikametinde atılmış bir adımdır. tki baçnk yıldan beri islemeğe başlamış olan Müşterek Pazar mekanizması, knrncularına azımsanmıyacak menfaatler kazandırmıştır. Almanya, Fransa, Italya, Holânda, Belçika ve Lüksemburg'da birlik hareketi çok müsait gelişmelere yol açmıştır. Avrnpanın iktisadi bünyesine yepyeni bir karakter kazandırmagı hedef tntan bn refah ve terakki kcrvanına katılmağı arzn eden ülkeler arasında, şimdiye kadar yalnız Yunanistan, müsait netiee elde etmiştir. Bir noktaya derhal işaret etmek faldeli olacaktır. Tnnanistan gibi, Törkiyenin iktisadi bnnyesi de, Avrnpanın yürüyüs temposuna mevcut şartlar altında büyük gayretlere ihtiyaç göstermeksizin ayak nydurabilecek kuvvette değildir. Bn itibarla, knrncu üyelerle eşit hükümlere ve vecibelere bağlanraamıı esasen bahis konusu değildir. Müzakere edilen hnsnslar sadece ihracatımızın tıkanmasını önUyecek bazı formüllerin tesbitine, iieride serbest mübadele sistemine intıbakı kolaylaştıracak ilk tedbirIerin hszırlanmssına ve daha yakm işbirliği imkânlannın arastınlmasm» münhasırdır. Fakat bn noktalar dahi, memleketin refah ve lstikbali bakımından hayatî bir ehemmiyet tasımaktadır. Türkiyenin Müşterek Pazara mfllhak üye olarak dahi katılması nlçln gecikmiştir? Sebepler malumdnr. İktisadi istikrar ve verimli lstihsal; Müşterek Pazarda tntunabilmek için zarnrî birer şarttır. Memleketimiz ise, nznn yıllar istihsal verimini düşüren ve istikran bozan keyfi icraata sahne olmuştnr. Üstelik malî takatimizi aşan plânsız, hesapsız ve iddiah bir yaıırım siyaseti, anormal bir piyasa çığırına yol açmıştır. Müracaatımızı kesin karara bağlamadan önce, Altılann, seçimle işbaşına gelecek hükümet tarafindan takip edilecek Iktisat siyaseti hakkında fiklr gahibi olmağs ve tertiplenecek yatırat plânının ana hatlannı ogrenmeğe lüznm görmeleri pek mümkündür. Seçimler her giin biraı daha yaklasmakla beraber, yeni iktidar teşekkül edinceye kadar hükümete vazifeler düstüğü rauhakkaktır. Geçmiş yıllarda, milletlerarası iktisadi ve malî temaslarda iddiah zihniyet, gdrüş hataları ve rakam ölçüsüzlükleri yüzünden meniaatlerimizin lâyıkiyle kornnamadığı hallere raslanmıştır. Tevdi edilen mnhtıralardaki ve yapılan beyanlardakl izah tarzının nasıl tesirler yarattığma kaç defa bizzat şahit oldnm. Bn sebepledir ki, Müşterek Pazar meselesinde, gerek Ankaradaki hazırhklarda ve gerek dısarıj Arkası Sa. 3, Sfi. 5 te Amerikaia yapılan bir Devlet Başkanı partilerin de tahrîpkâr gayret ve ayırıcı metotları terketmeleri icap ettiğini, bunun çıkar yol olmadığım belirtti Ankara 16, (aa.) Devlet v« Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, Anayasa oylamasının sonuçlan münasebetiyle bugün saat 13 te Türkiye Radyolannda Türk milletine hitaben şu konuşmayı yapmıştır: ^~ teklifi Ttirkler de ilgi ile karşıladılar «. Washington, 16 (Fred J. Zusy bildiriyor) Komünist idaresi altındaki esir milletlerle alâkadar olmak üzere Temsilciler Meclisinde özel bir komite kurulması teklifi, gerek Amerika, gerekse denizaşın raemleketlerde bulunan îdil Devlet Başkanının konuşması «Büyük Türk milleti. azız vatandaslanm; Bugün size hitap ederken Türk olmanm surur ve heyecanı içindeyim Bir evvelki mesajımda işaret ettiğim büyük imtihanı vakanna ve büyük millet olrna vasfına lâyık bir şekilde verdiniz. Oylamaya istirak nisbeti % 80 nin üstündedir. Bu, demokrasi alarunda bizden çok evvel yol almıs milletlerin de erişmesi K Ç bir nisbettir. Türk milleti, Ü Anayasa oylamasına bu kadar büyük çoğunlukla katılmakla kendi hayatî meseleleriyle ne büyük bir ciddiyetle alâkalı olduğunu göstermış, yaşama azminin parlak bir misnlini daha vermistir. Demirperde gerisindeki esir milletlerle alâkadar obnak üzere Amerikan Temsilciler Meclisinde özel bir komiie kurufanası teklifi, Türkiyedeki Volga Ural Bağımsızhk Komitesi mensuplarım memnun bıraktı Ural bağımsızhk hareketi liderleri arasında memnuniyet yaratmıştır. Bir zamanlar hür olan, fakat şimdi Moskov» tarafından sevki idare edilen bu memleketlerdekı gelişmeleri takip için özel bir ko Arkası Sa. S, Sü. 4 te Alçakça tahrikler Oya iştirak edenlerin % 62 si evet, % 38 i hayır demiştir. Hajnr diyenlerin nisbetini çok görüp üzülen vatandaşların bulunduğunu öğreniyorum. Bu, asla doğru değildir. Vatandaş kendi görüş, düşünuj ve araştırmasiyle hayır demek karanna varmışsa, vazifemiz ona hürmet etmektir. İğfal edilmiş, aldatılmış ve tahrik neticesi bu neticeye götürülmüşse, vatandaşı suçlu bulmaktan ziyade fesatçüan ve tahrikçıleri tel'in etmeliyiz: Ne yalanlar söylendi, ne uydurma benzetmeler yapıldı, hele gızli ellerle ne büyük paralar sarfedildi. Vatandaşı iğf«l etmek için her türlü kirli ve alçakça tahriklerden çekinilmedi. Bütün bunlara rağmen Türk milleti e&lmedi; düsmedi ve yıkılmadı. Vakarl* ayakta durmasını ve doğru yolu bulmasuu bildL Madanoğlu devamlı izinli addediliyor * İlgililer Korgeneralin Komiteye dönüp dönmeme kararuu kendlsinin alacağını belirtiyorlar Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) dirde, Kocnite dışı bırakılacağı Vaktini, bazı anlasmazhklar yolunda çıkan haberlerin, yanhş münasebetiyle îstanbulda geçiren olduğu, Cemal Madanoğlunun Ko Milll Birlik Komitesi üyesi Korge mitece devamlı olarak izinli addeneral Cemal Madanoğluna 15'gün dildiği, Komiteye dönüp dönmeizin verildiği, bu süre içinde Ko mesi meselesini kendisinin tftyin mitedeki görevine dönmediği tak Arkası Sa. 5. Sfi. 2 de Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Gürsel Partilerin bugünku tutumu Milletimizin bu vakur ve temiz davranışı karsısmda partÜ»» düşen vazife yok mudur, vardır ve olmalıdır. Partiler, necip milktt Arka» Sa. 5. Sfi. 4 te Amerika 2. feza pilotunu sak gunu fırlatıyor Cape Canaveral, 16 (aa..) Birl«sik Amerika, ins«n tasıyan ikinei roketi fezaya önümüzdeki salı günü göndermeğe karar venniştir. îkinci feza pilotu olarak hava rüzbasın Virgilgrissom seçilmistix. İyi haber alan kaynaklardan öğ renildiğine göre, yüzbaşı Grissom, •Liberty Bell 7 Hürriyet Ça7» aduu tajjyan bir kapsül içinde 115 mil yükseğe çıkacak ve At lantik üzerinde 300 millik bir yol aldıktan sonra Okyanusa inecektir. Her sejr tasarlandığı gibi cereyan ederse, bu uçus binbaşı Alan Shepard'ın uçuşunun tam bir kop yası olacaktır. Sadece ikincı feza pilotu kontrolla daha az meşgul olacak, etrafı seyre dah« çok vakti kalacaktır. Partiler yurl sathında zamansız bir seçim faaliyetine giriştiler Parti kongrelerinde seçim havası içinde vatandasın zihnini bulandıracak konuşmaların yapılması Ankara çevrelerinde iyi karşılanmıyor Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) Ekim ayında yapılacak genel seçimler için, henüz propuganda müsaadesi çıkmamış, normal kanunlara göre ise, seçim propagandası için vakit henüz gelmemiştır. Buna rağmen, bütün partil«»r, ıdurecilerıyle kongre kongre dola sarak. milletin nabzını ayakta tutmağa, sükunete en fazla ihtiyaç Arkası Sa. 5, Sfi. 5 te anıııi!iııııııııımııııııııııııııııııııi!£ Candere fcöyünde çegue ba$mda s a beklryen sakalar istanbulun bOyük bir kısmı dün 24 saat susuz kaldı Yassıada hakkmda N. B. K. Sezai Okan, Afamet Yıldız ve Mmatfer Ynrdaknler dün bir sofapet smsmda 19611962 Yıınusf Nadi Armağanı | «Yurdun en 1 önemli dâvası | nedir?» i konusunda bir fıkra yazınız! = Şartlan bildiriyoruz Ş j; Ş = 5 Ş = 1961 1962 Yunus Nadi Armağam Yanşması bugünden itibaren başlamaktadır. Bu yıl armağanı yazı nevilerınden fıkraya tahsis etmış hulunuyoruz. Konu «Yırdun en onemil dâvası nedır?» suali ile oldukça genış bir çerçeve içıne ahnmıstır. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Feridun ERGİN Kemeıburgaz röle isiasyonu civarmdaki bir su borusunun paüaması sebebiyle şehıe su verilemedi fiyelerinin prensip karan Adalet Divanından çıkmadan, M. B. K. idam kararlannın tasdikı meselesini görüşmİYecek Yassıadada gorulmekte olan dâvalar ve venlecek olan kararlarla ilgili olarak M.B.K. üyelerinden Sezaı O'kan ile Ahmet Yıldız dün Arkası Sa. S. Sü. 7 de Terkos Gölünden îstanbula her gün 90 bin metre küp su veren pik borunun, Kemerburgaz Röle Istasyonu önünden geçen ana hattının evvelki gece patlamasiyle, şehrın büyük bir kısmı 24 saat susuz kalmıştır. Arkaaı Sa. 5, Sfl. 6 da Sıcaklar bir hafta daha devam edecek • Dün şehrimizde ısı gölgede 35 dereceye kadar yükseldl Dün sehrimiz sayıh sıcak günlermden bırinı daha geçirmiştir. Meteorolojı tstasyonundan bildirildiğine gore, sıcaklık sehır içinde golgede 35 dereceye kadar yukseimıştir. Şehır dı«ındj ise suhunet de Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Başbakanlık bildirisinin tepkileri Nahid GSkçe sa bornsa tâmir edflivof Bir genç dün kaYinpederi tarafından öldürüldü Okan, «Milletimizi emniyetle seçime götürmek aslî vazifemizdir», Yıldız, «Mikrop kapmağa çok müsait bir nekahat devresindeyiz» dediler Bir muddetten berı şehrimizde FBENİ PATLADI Dolmabahçe Camhköşk vırajında frenleri patlıbulunan M.B.K. üyelerinden Sezaı yan bir taksi, yol kenarmdaki ağaçlardan birine çarpnuştır. Resimde, O'kan ve Ahmet Yıldız, siyasi faa şoförü yaralanan taksinin karadan sonraki hâli gbrülüyor. (Bu husus(Sazısı 5 inci sahıfede) Arkası Sa, 5, Sü. l d e taki haberimiz 2. sahifededir:)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle