19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT •llllllllllllllllllllllllllllliaillflllllflllflllllf•llllllltlllHffllllllllllilftllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CUMHURİYKT • MlllllllllllMMIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIflMIIHntfllIlltlıllllMIIMMIIIIIIIMIIIIM.. 17 Temımre : Kesımli Kuman: 121 B A N K t U l N M I L V Ü N L A K I Çizen: YVES SAYOL Çerâen: Mazhar KUNT 115 Inaafsıı alevlerl* lavagmak bi diye. Ak?am üzerl. ben de dogıu le, zor gelmiyordu Ahmede. Bir > ge'liyurdum »«uıa... Sonra yangın ker« h ü r d ü . Tepeainde alev iş! çıktı, unuttum sana detnevı, serlerın, dumanlarm «oldurdugu bir ! bestsın diye... Merak etme oglum ay vardı Ciğerlerindeki hava is Kuıiuldan. Mâdem Kuat Reis deliydi, fakat gene de denizîn h»»a dı, mesele yok. Yainız bence. sen sıydı. Çahların, fundaların yan»r bu işı ondan çok ötekine borçluken, içlerine çektıkleri havaydı sun Veli Reise...» bu. Onlarla doluydu. Ahmet bır anda, kendini göklerAteş, hep yakarak. sırasında ain de, yükseklerde, çok yükseklerde sice yanaşıyordu ama, kalleşçe, hissetti. Altında, nokta gibi kaldı kancıkça değil. Nereden, ne sekil yeryüzü! de vuracağı belliydi. însana, arkaSonra, sanldı onbaşının ellerine, • dan, hesapla, düzenle saldırmıyor bağmr gibi, am» hâlâ titriyerek du. çıkan bir sesle: O İki yüze yakın adamın büyük «Onbaşıra!» ded.i «Onbaşım. Anastacıe hüyük hir tsthlıkla cevsp verdi: Bn gözler üzerine Eugenie başını egerek çaGenç kız başını kaldırarak Anastasie'ye korAnastasits, Mfcsyö Rabiofnnn talimatını harfibir kısmı da. Ahmet gibi, olanca nasıl oldu bu jş, anlatsana... Ne «Gerek annemzı. rerek «Jzi sevmem tcin Mösyö lisrna&a devam etti Fakat Anastasie gittikçe tat ku ile baktı: «l'.en mı? dedi? Ben Rabiofnnn kayen tatbik ediyordn. Her aksam Madam Lnrean gayretlenyle çahştılar. Acna önü olur. anlat onbaşım...» Rabiofnnn aray» pnnesine lüzum voktn Kunoıı lılastınnata .alıstıfrı b> sesle: «Ah ruzelim. deirısı mı olmak? Allah eöstermesin». Anastasie hidve kızıyla birlikt» bir fincan ça? içiyordn. Rane geçemiyorlardı alevlerin. Ga «Valla nasıl olacak? Kehveyf dı. lstemıs olsanız parlak nir istikbale kavuşurIs beraber bo tatın vaptıklarımd» tesln «Idotn* da detini çizlemeğe çalısarak devam etti: «Kınm inbiofdan e ilâcı aldıjtı gündeo beri Anastasie çaliba hiç geçemiyeceklerdi. Saat şöyle b T girdim, öğleden »onra İ snnuz. Mösyö Rabiot'nun senede kırk bin frank muhakkak. Bu »çık ^özlttltigtinüzden Joıan «isan bövle fırsatlara sırtını çevirmez. Bakın anyı kendisi yapıyordn Tabii Madam Lnrean'nan gecenin onuna geliyordu. Fuat Reisle Veli Reis oturuyorlargeliri var. Siıi seviyor ve sizinle evlenmek için neniz de bakıtmak isti>or tyice düşünün. Dü bardagına • zehirden iki damla damlatmayı da z« çok tesekkfır rderim. Yalnıı Mösyö FUbıoı nun Yangm neredeyse, Marmara te dı dıpte.. Kızgın kızgın, bir «eyyanıp tutuşuyor...» şünmege liizum yok. Rabipfya varmıyaca&ım... •nntmnyordn. bizimle ilgiienmesini pek «vrolamıyonını.» pelerinin arkasından doğacaktı, ler anlatıyordu Veli Reia. Benı gö(Arkan var) köyün üzerine. rünce döndü ötekine... «Na, dedi. Birden adamlar, kendilerine doğ îşte onbaşı, söyle çabuk, Rü*temın ru, hep egilerek. bası önde, s ü sdâvasını geri aldığını, çıkarsınla'' m e g e U> hazirlsnır çibi yakla çocuğu ..» Fuat Reis, hik mık erter şan alevlerin, d ı k i 1 i p yük oldu.. Vallah bir baktı ona. o ra seldifiini gördüler. Cigerlerindekı yıf ihtiyar, bi de açtı agzını .. Ben is kokusu, sanki azaldı. Rürg&r bile korktum. «Bana bak. dedi Fu at Reise, eğer o çocugu hemen hafifiedi. Hafifledi... Durdu... Düşündü. şimdi bıraktırma, iki saat daha Sonra belli belirsiz, ama bu defa tutsunlar oğlanı içerde, ömrümün sonuna kadar ugraşırım seninle... hemen hemen tam aksi istikamet Hiç bir şey" de bekleme, o zamsn ter., esmiye başladı. artık benden. Kes üimidini.» BemÇabucak önü alındı yangının. beyaz oldu Fuat Reis Ama ne var İşleri bir yana bıraktınız. Yıllık izninlzi aldımz, güneşe, açık havaya Geride, zaten yakacak bir şey kal aralarında bilmem ki... Gene fte mamıştı atese. Az sonra dumana sordu: «Peki ya yaparsatn dedifiıçıkıyorsunuz, hattâ şehrin bozuk havasından uzaklaştınız diyelim, tstanbnl'dan Veedl Şener ya« lanmıştır. Gelen cevaplar elimde boftuldu. Gitti. ni?» «Sen yap hele, düşünürüz o yor. mahfuzdur. llgililerin dikketini Her yanlan toz toprak, is, hat vakit!» diye gene bir çıkıstı öteki, yorgun organizmanmn sahiden dinlenmesine yc'er mi dersiniz bunçekmenizi, buna bir çare bulun tl yanık içindeki bütün adamlar, çaştım... Sonra, arkadan, bir de: Yedikule Kale kapııından girilar? Hayır kendi kendinizi aldatmayınız? len, Kuyulubakkal «okak, bir masını rica ederim. gene teknelere doluşup, yorgun «Hadi, dedi, ne bekliyorsun, söv» CEVABIM1Z: müddet önce kanalizasyon tamiri luklanna raft^ıen, kahkahalar ata le.» îşte o zaman söyledi Fuat Resebebiyle açıldı. îşler bittikten Yaz. Elbette kışmki gibi kapan •okulup konuşsanız; ya ış, ya ev, ğızımzın dedığine uyun. Yabancı ülkelerden gönderilen rak, tiirküler çağırarak, döndüler is, «Rüstem geri aldı d»vamnı. samemnun lın Ahmedi» diye . Tabiî o dedikDinlenmek her seyden önce ken sonra mevcut toprak üzerine atı kitap. zarf kâğıt gibi ufak tefek Marmaraya... Memnun mıyoraunut. Belki de yazlığa çık ya da çocuklarm hastahğından, imtım* K'.rUra, denıze gittiğiniz de tihanda taktıklanndan sözedecek dini bırakmak, istediğinı yapmak, lıp yer yer çukurlar bırakılıp gi hediyeierin kaybolduğuna dair sık göz kırpan. binlerce yıldız altın etn sonra tamam! Geliyordum sadildi. Şimdi burası çok çirkin bir sık şikâyet mektuplajı çok. McTüimi dipdıri, dinçlesmiş. lerdır. Oysa bütün bunlar unutul yalnız istedığıni yapmaktır. alıyoruz. da... Sakin yatan, bir deniz üstün na... Vangın mangın derken unuttapttce bitırebileoek mısiniz bun madıkça dinlenmek olmaz. Tasalar, uzüntülerie dolu hayat nıanzara ve çöplük halini aldı. llgılilerin buna temelli bir çare de. Ufukta, o kalın hilâlin. cılız tum söyleyim seni çıkarırken, serbestsih diye... Anladm mı? Mesele lan yapıyonunuı dıye? Pek umuyangını da küllenirken... Birçoklarımız da daha tatile baş kitabında yaz Uulleri bırer «tasa Buraya toprak dökmek sartiyle düçünmeleri gerekiyor da kapılmayınır. Yazdan, giıdiği lamadan, döndüSümüz vakit karşı j sızlık parantezleri» dır. Elinize tesviye edilmerini mahalle sakinBüyük bir kalabalık bekliyordu bu işte.. Dur ben şu »onuncu moda bakayım... ondaySorumluluk duygusun iskelede. Yanaşan motordakiler, tora dönüşte. Hadi Galibagüle taniz kadar yorgun çıkabiliısiniz. laşacağımız RÜçlükleri düşünürüz. I geçen ılk fırsatıa, ılk hürnyet gü leri candan bekiemektedirler. dım güle onları eörünce: «Açıkgözlere bak!» na ..» Neden mı? Bu düşüncelerle, gerçek dinlen nuniızde bu paıancezı açınız. Ve dan yoksun bir sandık diye düşündüler. Çünki, buuları yapıyorsunuz « mek için çart olan ruh sükünuna aneak son gün, son dakıka kapatıEl öpmekle hacı nız. Uzmanlar buna •psikolojik ma kaygıları bir yana attnıs, eski nasıl erişilir? : «Ben herkesi götürdüm sanıyorAhmet, kosa koşa gitti eve. Uyubaşkanı olunmaz . alışkanlıklamıızı bırakmış değilsidum, bu kadar adam da nereden muyor, oturmuş dua ediyordu anaYaşama sevirîcıni yokeden, tör ' relaks» diyuriar. Sız sadece «dinlstanbal'dan Cavidan Ergen ya çıktı?» diye şaşırdı onbaşı. Gene si Sanhştılar sıkı sıkı. Sonra evI leıımek» diyebilirsiniz ve bunu niz ki.. püliyen şeyleri de beraberinde göTeşilköy'den Dr. H. Peftemalcı zıyor. ir Boyverin her şeye de memnundu herkes. Kövde kal de ne var ne yok, ısıttı, pişirdi, türmektir bu. Ynzhğa, tatile, hafta m'itlaka yapınız Yorgunluk vücut yazıyor. Bırakın bütün kaygıları. Bir iöz sonu gezmesine çıkınfa firik sağ ta asitler yapar, onu zehırler. Baş Anayasanın halk oyuna sunul mayı becerenler., gelenleri, vapur getridi koydu oğlunun önüne, agBir kaç gün önce Ermeni vatan ması dolayısiyle, asil üye olarak le «boşverin» m>< mız dertlere, ta hk kurallarını (ha'if yprrek, yürıi ağrıları, unutkanhklar, kotümserdolusu kahraman gazi gibi karşı lamaktan yüzü yara gibi olmuş kasalara. Yaz tatiünde sahiden dın mek, spor yapmak, hava, pıineş...' likler hep onun manfeıidır. Yaz daşlarin Katoğıgosları, Istanbulu vazifeiendirilmiştim. 7.7.1961 cuma dıncajfızın. lenmek için asıl ola.ı şe>, dilediğı hepimiz bilir ve vaktinrie hatırla gihi bir fırsat elinize geçmışken, ziyaretleri sırasında hava alanın günü. sabahleyin saat 9 da, önce lamakla, tembeUiklerinin günahıPatlıyasıya yedi Ahmet. nı ödüyorlardı. kurtulması da bu kadar basıtken da karşjlamaga gelenlerin hacı olgibi yaşamaktır. Yani ismuin güden bildirilen adreste bulunmamız Epey de konuştu anasıyla. Yavaş yavaş, herkes atladı dıcüniizün, »o»y»l ınecouriyetlerin rız da en önemlisıni kimimiz hiç ondan kurtulmazsanız organızma mak gayesiyle el öptükleri yazıl(Arkası Tar) yüzünden onbir ay yapamadığırıı?. bilmez, kimimiz umursaraayız. nız ytpranır. Sağlığınız da, gençii mıştı. Yanlış. Bir kimse. el öprnek tebüğ edildi. Bir gün önceden ye sarı. Boşaldı motorlar Millet, kar• Sevgili hürriyet gözünüzün kaldığı seyleri bir ay. ğiniz de (elinizde ne kadarı varsa) le asla hacı olmaz!. Bunun için rinıizi arayıp bulduk. Cuma günü şılayıcılariyle saınsş dolas, evlede tam saat 9 da vazifemizin baDinlenmek, tam anlamı ile din örselenir. birkaç haftacık oltun yapıuız. müslümanların Mekkeye, hristi şına çeldik. Saat (10) a kadar bek rine dojru akmaga başladı. (1) Boynuı vnnnak. ökflı einti lenmek, içınınn aydınlsr'iıgi"!, vüAhmef. Osmanı. yangm yennde İr Başka şeyi düşüuoıcyıniz yanlarin Kudüse gitmeleri şart lediğimiz halde başkanımız hâlâ kaybetmiştt. Her halde, öbür tek havvanlar içln. Hosteslerin böylesi Çoğumıu tatilde bıle ^ünluk ya cudunuzun /enı bir vaşıım» gürıive farzdır. Bu el öpüş. ancak bir görünürlerde yoktu. Muhtardan neiercien biriyle dönmüş olaeaktı. jayışımızın sıkıntılarıuclan sıynl ııc '<:avu5tuğunu duyacak kadar Paris'te ve Cote d'Azur'de, bü saygı nişanesi olabilir.. Tabiî bir dınienmek ıçın '13111101» dedi£ini7 mayı bilmeyiz. Plâ.ida, kırda, deyük terzıler tarafından giydirilen nenfaat temin etmek, bir post sağ adresini öftrpnip evine gittiği^niz Gitgide boşalan iskelenın üzerinB U L MA C A nizde bile yüzleri gülmıyen ınsan gunlerde .nıhayet nurrıvetine lca host^sler suarelerde davetlilere si lamak bahis konusu değılse. Yok. de yataktan yeni kalkmış olduğu de, tek basına. şaşkın dikiliyordu ! vuşmuş Mr ınsan» ei^' auymalısinu grirrîük. Bu önemli vazifenin Ahmet. Ne yapacagından, nereye lara raslayı?ımız bundan. Bunlara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nız keııdınızı. Canınız gomlekla mi gara ikrajTi edecekler. «Peter Stuy bu ve buna benzer sebeplerle el sorumhıluk duygusundan yoksun yollanacağmdan habersiz... Bn da Meksika «HH nolaçmak ;»tiyor. iolaşmaiısınız • vesant» sigara şirketi markasını öpmek menfur addedilir kimselere verildiSini görmekie Bir an, içinden, koşmak... delı Koiıarınızı mı «vayıp gezmek. i Fransa'ya yaymak ıçın icat etti buMektuplann içinden çok büyük bir üzüntü duyduÇumu gibi koçup, kendini eve. anasının pantolon aıu. iort mu jıymek ıstıi nu. bildirır, önümüzdeki seçimlerde, yanına gtmak geldi. yorsunuz. •'apmalısınız. Öğie uysorumluluk dtıycusu Eelismemiş kaybolan pullar Tam o sırada gördü, onbasıyı. ku»u ıyıdir. dıyebılir iıerkes. Sizin ^MIIIIIllimilMlllllllllllllllllllllf/^ bu gibi kimselere vazife verilme Motorlardan en öndekine vjkulhoşunuza gitmıyorsa herkesin deKocaeli'den Selçnk Utku yazı mesini dilerim. muî. bir çey arıyora benziyordu, Bu yus Avrupa'nın fözd* plâj niyor. Sol omuz açık. Yaka kena dığını bir kenara atınız tatilde. larında yabancı ilarin havatı Mİ rında «ırma işleme. Bu kıyafetle Herkes filân yerin tarihi değeri Not: lstenildiği takdirHe bu san «Hah, beni arıyor'» dedi Ah'Turizm d&vasmda büyük çapta yor. Italya'nm Kapri'sinde, Ven» yalınayak dolaşılıyor. var, dermış. Canınız gitmek ıstemidık başkanınin adını, adresini de faaliyet gösterildigi ju gunlerde, met, kendi kendıne. dik kıyılannda, Franaa'nın Mavi Sözün kısası Madam Vachon yorsa tatilde bilgiyi unutun. Varaçıklıyabilirin. memleket için hiç de hoş olmıyan Düşündü bir zaman. Cok saçmayr.ihill»rinde bir Mek«ika, bir uıak plâjı dört bucağın bahçesı yaptı sın kim ne derse desin siz cancaCEVABIMIZ: bir meseleden söz edeceğim! Ecnedı kaçmak. Hem nereye? Doğu, bir Hint havaaı. Bu ç«lcici Çekici tarafı da bu llgililerin. seçimle. oylama ile ile pul yenıliği yaratan bir Traanz k«E Ya karar verilme | bi bi r kaç kişiPullar;mızmübadelesi ilgili bu şikâyet m?ktupları üze Bır iki adımda. onbaşının yanına yapıyorum dışarıda dın modacı. Modacı ama Pariat* htıkmedrn aayılı ünlülerden degil; | meli, yahut geri = çok seviliyor. Fakat yolladığım rinde önemle dıırmalannı bilhatsa vardı: «Onbaşım, buradayım ben!» her mektup benim için bir mesele rica ederiz. Bu yapıldıgı takdirde, yalnız plâjlura hükmediyor: Mo8OLDAN SAâAı != dönülmemeh i = oluyor. Kaç mektubum yerine git hem hataların düzeltilmosi. hem dedi. dacı Vachon. Ne dertiniz, bir atelDalgın mırıldandı adam: 1 Yirml altı tan«sl tstanbul dıyesi bile yok. Yalnız zevki. bulupmemiş, kaç kere mektup açılıp hatalardan kaçmılması imkânı sağ «Hı, sen misin1 Yahu, nere »ına «urfllecek olan ktllhanbeyleri~ tstanDul Beledıyesının öte Ş pullar alıncnış, yalnız mektup yol lanmış olacaktır. !«rı var. Bir de küçücük «butik.i. ye koyrouşum kepımi be karde nin kendllerine taktıklan lftkap (mü ~ denberi üzerinde durduğu Ş Turistlerin çeşit çeşiti buraya uğşim? Gitti o gürültüde bizim kep! rekkep kelime. 1 Yugoslavlann S mühim bir mesele vardı: Ş eski Bosna Hersek bölgemizin basrsmadaa olamıyorlar. Sin«mu akİşe bak yahu...» kentine verdlklerl tateı. 3 Kepa~ Hayvan ahırların, şehir hu tri;!?Hnden kflçük a«>kr«t*re, y«nl Atladı bu defa, öteki motorun zeler güruhu (e«kl urul çogul), noŞ dutları dışına çıkarmak! ~ zpngine, ünlü mllyardere kadar içine. Kıyı bucak araştırmaya ko ta. 4 «Onanlmıs Ablde» mânasına heppinin uğrağı bu «hutik». MaZ îşin üzerinde yıllarca dü lkl kelime. 5 Her hangi bir euçu yuldu. dam Vachon yapjttigı modayı çi5 şünüldü, bu arada sâkınleri ^ Bir müddet orada, iskelenin üze lsleme hareketi (eski tertm), Güney zıyor üst tarafını o yaklnlardaki ~ hayvan beslecneyi meslek e Ş Amerilça'dakl A NK AB A İSTANBUL rinde, suçlu suçlu, önüne bakarak memleket. 4 eni dar boyu uzun hir küçuk terziye bırakıyor. Tu^ dinmiş bazı köylerin beledi = Tersl rransa'dR bir 6.57 Açılış ve günün program7.27 Açıhş ve program T.30 bekledi Ahmet. ristler, yazlığa gelealer görflntir askert limandır (sorlendlği ıflbl ya^ ye hudutları ıçine ahnmasın ÎE İki mars 7.35 Sabah plâklan ları 7.00 Günaydın 7.20 HaIspanyol dansozlerinin Nihayet fırladı, çıktı dışarı on zılmıştır). görünmez Modarı HmandMki «bu= dan vazgeçilmesı gibi tedbir 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar fif müzik 7.30 Haberler bsslıca (fiyim e«yamndan. 7 Vuîik» inde bir çırpıda tepeden tırnaS ler de ittihaz edildi. Son za ^ 8.30 Ünlü solistler 9.00 Ka 7.45 Bu sabahın şarkılan 8.15 başı. kuu mümkün, blr vilâyetimizin yahn «bambaşka» plSj modalannı çıİE manlarda da şehir içi sayı Ş «Yok, bulamıyor> m. Hangi nsı. 8 Çevrilinee Osmanlı PndiBugün 8.30 Bu sabahın hafif panış. karıyor bir sihirbaz gibi. Renk S 1a" böîgelerdeki ahırların = motorla geldiğimin farkında deği sahlanndan beş tanesinin taşımış 11.57 Açılış ve program 12.00 müziği 9.G0 Ev kadınının not renk, fant<>zi dolu hir modj seri^ kapatılması bir oldu bitti ha ~ lim. Gitti bizim kep, be birader.» niduklan bir »d belirlr, nota. 9 . O İki marş 12.05 Şarkılar (Inci defteri 9.45 Türküler W O vor öıılerine. Dayanamadı Ahmet. Zor anlaşılır Her lse btımunu »okup kanşmayı line geldi. s Kapanış. huy edinmls kimselerin iki başı. bir sesle: = Eh, dedik, nihayet bu çe = Atalay) 1220 öğle melodileri Meksika ıtili »unlar... Çunlar da 11.57 Açılıj ve programlar 13.00 Saz eserleri 13.15 Ha 12.00 Müzikle öğle tatili 12.30 «Onbaşım», dedi. «Onbasım, tersl «çift gayıda blr çesit kumar ~ tin problem çözüldü. ^ Hint «sari» lerini n havasmda... Ve aracı» mânasına iki kelimedlr. S Fakat netice ümit ettiğı S berler 13.30 Şarkılar (Emin Çeşitli Türk müziği 13.00 Ha nereye gideyim ben?» şunlar Japon işi, ya da îspanyol TUKARTDAN AŞAĞIYA: Gündüz) 14.00 Konser saati berler ve Türk basınından özet^ miz gibi çıkmadı Mühürle 3 «Ha?. Ne dedin? Ne dedinT. stili. 1 Sebzelerden blri (mürekkep 15.00 Kapanış. Nereye mi gideceksin? Bana ne be. kelime'!. * îrtanbtrt'un iyi tanın3 nen bazı ahırların dışarıda = ler 13.15 Küçük konser 13.45 Vachon modellennden bir kaçv Evine git. Kahveye git. Nereye gimıs membâ sulanndan fmürekk"p = kalmış hayvanları etrafta ^ 16.57 Açılış ve program 17.00 Aliye Akkıhç^fan türküler nı anlatahm. Siz de kopy e edebi~ serseri dolaşmaya başladüar. ^ Türküler ve oyun havaları 14.00 Hafif melodiler 14.30 dersen git be adam. Hay Allah!. kelime). 3 Zaman zaman »erseıilirsiniz: örneğin, Nereye koyduk şu kepi be? Açık lerin toplantıklan semt ve yerlerd" ~ Bir takımları da nakledildik ^ •• Kırmızı ipekliden kolauz bir * 17.20 Piyano ile hafif melodiler Şarkılar programında dört soyapılanlar (çoğul). 4 Zalim vr. tan bir de cereme çekeceğiz.» ^ leri yerlerden kurtulup iç = list 15.00 Kapanış. DoŞu bîuzu var. Kol yerleri çok 17.35 Radyo Erkekler Fasıl vasıtaslylo Ş güdüleri sayesinde eski ahır ~ Ahmet, az yükseltti, inanmakla kuvvetlt çok defa onuntakmlan evin 16.57 Açılış ve programlar Seniş. Yaka yeri dümdüz, kayık iş görmeğe kalkışr. bir = larına döndüler. Belediye de S Heyeti 18.05 Eğitim laati 17.00 Incesaz 17.30 Cemil Ba inanmamak arası titriyen sesini: kapısma nal asmakla onun geleceüJ'aka gibi Kenarında gırma şerit 18.15 Şarkılar (Gülseren Güven sargan Dans Orkestrası 17.55 ~ bu vaziyet karşısında ver ~ var. Bu şeritten kol yerlerin e de «Onbaşım» dedi. «Onbaşım, ne inanırlar. 5 Tersi arkadan veH) 18.45 Haberler 19.00 Çe Trafiğe dikkat 18.00 Sizin için S miş olduğu karann yürütül Ş riştlrip yüze eıMçekmişler. tspanyol (tili bir plSj kıyafeti evime mi gideyim? Serbest miyim şitli stüdyolardan 1920 Olay 18.35 Yurttan segler 19.00 onbaşım? Serbest miyirn?» ^ mesi hususunda gevşek dav j ^ me hareketidir. * Meksika stilinin kol kenarlan hunun pek azı h\ lar ve yankıları 19.45 Türkü Haberler 19.15 Yaşadığımız f J ' O V ' t ? E'N rare.Tiaya baçladı ve halkın ~ «Ah!» diye döndü adam. «Sakat kat kırmalı, etek kenan ve •C'O'T u !e bazan cok ziler (Neriman Tüfekçi) 20.00 günler 19.25 Bu akşamın plâ zihninde «Belediye yasağı an 5 hi yahu... Kafa kalmadı ki biravnlanlar işlemeli. Başta siyah bir XWFW6 yan eetirlr. 6 der. Şuraya, koş, buraya knş.. KalA'L'ı M i E cak bir kaç hafta veya ay Yassıada saati 21.00 Viyolon ğı 19.30 Olaylar ve yankılan fular ÜRtiinde bır Ispanyol çapkası. u «Etrafta söyle bir madı ki, unuttum. Hele şu yangm, S sürer!» telâkkisi yeniden can 2 sel soloları 21.15 Şundan bun 19.45 Ahmet Melik'ten şarkı•• Tokyo bluzu mor üstüne »an * lâmelif çevir:» Sıg»ra jünün konusu olmaktan mezse sıfıra düşüyor. Her dojan = Undı. temelli sapıttırdı. Ahmet...» = u işlemeli. Şapka tam bir Japon »apmânasına bir « • dan (Eşref Şefik) 21.30 Kü lar 20.00 Yassıada saati 21.00 | mir. 7 Sultan ölyr gibi çıktı Ahmcdin sesi: Şimdi, hususl otobüs sahip zz kası. Biuzun biçimi de tıpkı «pus hıç çıkmaz. «Zararlı idi, değildi» çocuğun aigara tiryakiri olmak S çük Koro 22.00 Çesitli stüd Çocuklarla bes dakika 21.05 UBMA'.Tli Haftanın sentonik konseri Mehmet adınfinVi «Vazgeçilirdi, vuzgeçilmezdi» tar ihtitnali var. «Elendim?» !Z leri arabalannın «Vatan cad s •"pus» cıları h,>tırlatıyor. yolardan 22.15 Radyo Senfooi 21.50 Mikrofon bir 22.15 AltedSigara içenlerin yüzde 10 u §o E desi» nde konaklamalanna i E «Ahmet, serbestsin oğlum, me• Hint sarileri pas rengi keten tışmaları yılan hikâyesi gibi, yılOrkestrası 23.00 Haberler din Yavasça'dan şarkılar 22.45 Dflnkfl bnlmacanın bir Osmanlı Parlırak etme.» fifn Sa» omuzda iki uç düğümie lar yıhdır uzar gider. Bir türlü nunda ondan vazgeçtiklerini aöy E tiraz eder gibi görünüyorlar, ^ hallediimis çok 23.15 Dans müziği ve hafif sar Haberler 23.00 Gece konseri «Ne.. ne..'M.. sahi mi onba rak «armıstı.şHtlt şahı buna bir vrmodadan dü$mez. Dünyada tirya lemişlerdir. Bunlann 5 te 2 si paS kamyon ijletenler de «Bay Ş Yugoslavja'da SPşım?» kiler oldukça bu konuun fünün radan idare için, 5 te 3 ü «sıhhat S rampaşa> yı toplantı yeri o kılar 23.40 Gece melodileri 23.30 Hafif melodiler ve dans hir. 8 Çatlayıp fkiye aynlma sııPrenses ve sucuklu 23.55 Program 24.00 Kapams. «Sahi ya, serbestsin. Fuat Re retiyle. 9 Ksk Türk dev!etlemd<n müziği 24.00 Kapanış. iı,ır » demişlerdir. Ş !arak beğenmiyorlar. E tartışmaları ve incelemeleri arais dedi. Rüstem d&vayı geri aldı bmn h»l Kudınlarm yüzde 37 si. erkekle ~ tstanbul Belediyesi bu üç 2 yumurta sından eksilmiyeceği anl»şılıyor. rin yüzde 74 ü sigara tçivor Siça S; mevzu ve onlara benzer ko S Infiilterenın kuçük prensesi Ann Son gunlerde Edimbourg'da rayı bırakanların yüzde 5 i avunİ Ş nularda tam bir kose başın Ş <:".ıtı bır ımtıhan kazandı, izci olBAY OSCARî <k ın: .Sucuklu yumurta oışirmeyi tiryaküerin »osyal d,urumları üz<» m » için şeker emivorlar. Ço^u! Ş ia bulunuyor: Ya tatbiki güç = rınde bir inceleme vapildı. îlginç şişraanlıyor. Çünkü içtahlan açılı1 S ^ararlan vermekten vazgeç S i'Hriıgini ısbat etti. sonuçlar çıktı ortaya Slışierı (6 yor. ', meli, yahut da vermiş olduKokteyl pembesi ışıklar renler Tnemuıl'ardan "e »ntelek 'ncel'îmeyi yupanlar ?u nğüdü S gu kararlardan her ne paha E Ş Hrjırıce» transatlantigi «kokteyl tüellerden fazla sigara ıçiyorlar. veriyorlar. Sigaraya bir iere Vıaş S sına o!*ırsa olsun geri dön Ş ı»,m'ies!» ışıklarla aydınlatılacaK An a baba sıgara içerse • •zc 50 ladımzsa bütün bütün bırakmayı. memelidir • üd ~ O'nku kadın makyaj! ou renk sık ihtımalle vocukları da içiyorlar. nız, azaltınız. Sünde 56 sigara sag i R. E mttnda =ece kulüpjenntiekınden Vuinız oiris! :çerse bu :htimal yüz Iığını bozmuz, üstelik şişmanla E 'i.*ha güzel görünüyormuş. • ^ııııııııııııııııııııııııııııııııııım^ de 25 i Jüşdyor. Ama hîç biri iç mazsınız da. U YAMAN KOEAY " Yaz dinlenmesi „ ni bilenlez pek azdıc! OKUYUCULARLA istanbul Belediyesinden bir rica Son plöj modası BUGUNKÜ PROGR Eğer sigara içiyorsamz ! ÇlPLAKLAZ KAMPl P AfI 1 314 YEMBOE tARuY tLE BULU4IÜM PKOF. MMBÜS'Un MACEBALABJb , vv''V.' ^t t 1 E^L! gılâı VERR... • ARA&A$iyiA M DAHA 1>İ4İKLETU BİR dOCUĞU EHLİYETI AUNDI • ' T257 j r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle