12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Haziran 1961 CUMHURÎYET C.H.P liler teşkllâttaki hizipçiliğe sebep olaraJ Genel Merkezi gösteriyo Baftarafı 1 Inoi »mhiiede müf ve ıcrt müaakasalara sebcp Baştarafı 1 inei lahifede olmuatur. Baştaratı 1 ıncı sahlfede lah bu memleketı bunun gibi riyaPazar günü yapılan kongreler r«n kanunun Anayasaya aykırı o karlann elıne düsürmasin» lı bütçesının dort aylık devdedi. d n birinde, eski Genel Sekrete rede bakanlıklann mali duduğunu blldiren Kemal öıçobı Soz alan Kemal Özçoban, duruşma Ankara, 5 (Cumhurıyet Teleks) cekleri esası konmakta ve tahıl filchinde konusan bir delege yuha Yauıadadald diğer düsük D.P lar ıırasında Tahkikat Komisyonurumunu gozden geçırdik.» 1961 1962 alım devresinde Top yatlannın halkı tazyik edecek delanmıs; bu delegenin taraitarları Mületvekillerınin tecavüzlerine m nuna yetkı veren kanunun AnavaBaşkan Gürsel, saat 12.15 te rak Mahsulleri Ofısı tarafından sa recede yukselmesını onleyıcı tedaraaında nahos söz düelloları olsaya aykırı olduğunu soylemesı uBasbakanlıktan çıkarken karuz kaldığını açıkladı. tın alınacak ve satılacak tahıl fı bır olarak da, Toprak Mahsulleri mustur. Diğer bir kongrede konuzerıne, Yassıadadakı diğer duşuklepıda bulunan basın mensup Meclıs tdare Âmırlerinden Ah jatldrının tesbıtı ve ekmpkhk ta Ofısınm pe?ın beoelle tanzim satıerkânından san sabık Başbakanlardan Şemset Siva», I (Telefonla) Aıiz Devlet ve Hükümet rın tehdıt ve tec?\üzlerine maruz larına' «Birkaç gundur goru met Kocabıyıkoğlu, sorgusu hıl >atibları ile piyajada satılacak sı yapaca^ı ıîân edilmektedir Atatürkfln Amasyaya ilk ayak bas ilk olarak Basın Yayın ve Tu tin Gunaltay ise yaptığı konusmaşemedık, benı aradımz mı?» sında Sıtkı Yırcalı'nm fikırlerın: kaldığını bıldirdıkten sonra • Konya, ekmeklik un konusunda tahıl fiyatları ve bu konularla iltıgl f ü n olan 12 haziran 1919 ta rizm Bakanı Cihat Baban bu di da hizipçiliği bizzat kabul ederek « Hattâ sayın jarbayıma da \ edemiş, referandum ne zaman nâzım rol oynuyacak çıll hususlar hakkındaki kararnarihinin 42 Ind yıldönümü bu yıl vet e icabet edeceğini bıldirmiş ve partilerarası işbırliğine gidilmesını, benimsediğı için Meclis Tahkikai rımi değiştirmesi için rica ctfm. \apıl»cak" sorusunu: «Daha me bu^unku Resmi Gazetede yaKonya, 5 (Telefonla) Buyuk büyük bir tören r e festivalle kut törenm bütün safhalarının filimle asıl bundan evvel parti içinde te Komısyonuna olağanüstü yetkıleı Fikirlenmi söylemekle'onlara muevvelce soyledığim gibi temyınlanmı=;tır. bir alım bölgesıne sahlp Konya ltnacaktır. Bu münasebetle Amas tesbiti için Amasyaya bir ekip gön sanüdun temin edilmesinin sart ol veren kanuna oy vermemeye ka arız değılım. Bana cephe aluorıar. muzıın ilk jarısmda ^apıla rarh bulunduğunu, bu hususu Me Kararnamede bolgeler ıtibarıyle Toprak Mahsulleri Ofısı Bolge Muya Valiıi tarafından divet edilen dereceğını vaadetmiştır. duğunu belirtmiştir. D P. iktidarını mahveden zıhnnet caktn » şeklınde cevaplandır lıs korıdorlarmda Menderese ae alım basfı..atlan gosteıılmekte % e üurlugu bu vıl eKmeklık un konuBu durum karsısında C.H.P. 1 Bakan aynca, tarıhî güne lâyik miMir. soylediğını, bu olayı Menderes'ın burada da kendmı gosterıyor. Benaynca aşağı vasıflı tahılda, başalım sunda da nâzım rol oynuyacaktır. olduğu önemin verilmesi için An kongresinın buyuk münakasalara denız nca ediyorum, buniann ar^Yuvarlak Masa ToDİantıgâyet iyi hatırlıyacağını söyleyin Ikı yıl evvel 60 bın tonluk sılo ile fıyatlarına gore tenzilât yapılmakkara ve Istanbul Radyolannda ö sahne olacağı ve ıktıdara gelmek kası gelmesin » dedı. Salonda usı» nın taııhının bellı olup ce Başkan Basol, «Şımdı Mende tadır. Toprak Mahsulleri Ofısı, a bırlık'e vapımı sona eren, fakat hır zef proğramların hazırlanmasım üzere olan bır partinın teskılâtın sultulaıa sebep olan özçoban'ın olmadığı sorusuna ise: «Darese soracaÇım, hatırlamıyorum d lım yerlerındekı ulaşım imkânla turlü ışletılmeve açılmıyan T M ve yayınlanmasını temın etmiştır. daki bvı kutuplarm kongrede kıyabu sozu uzerıne Başkan Ba^ol, ha ke^ın olarak bellı değıl» Kocabıyıkoğlu'nun rına 've vasıflara gore tahıl alım Ofisıne ait buyuk un fabnkası. bu sıya mucadele edecekleri kuvvetle yecek» dedı. «Doğru değıl . Burada insan kanademiştır hafta içınde çalışmaya başlıyarakısran üzerine «O kendisine ait se başfıyatlannı şoyle tesbit etmiştır tahmın edilmektedir. atlerıni soylıyebılır . » dıye cevap Diğer taraftan dün bu konu üze leri bıle hatırtamıyor da bunlan verdi. Özçoban ısrarla: «Bana te• Memleketin diğer Antalya, Adana, Hatay rınde gorüştugumuz partı teskılâ mı hatırhyacak?» dedikten sonra cavüz edecekler . » şeklınde konuverlerindeki mahsulleri illeri ve ilçelerinde tından bazı şahıslar; hizipçıhğın Menderes'e bu olayı hatırlayıp ha sunca. Basol, sert bır sesle «YapaCinsi alım basfiyatları alım basfi>atları bu hale gelmesınde Genel Merkezi tırlamadığını sordu. Duruşmaların mazlar bunu1..» dedı. Makarnalık (durum) buğday 65 «Hatırlamıyorum» hatalı bularak şunlan soylemekte başından beri Kavseri, 5 (Telefonla) Develi Aradolu beyaz buğday Sanık Behçet Kayaalp ıse, poli56 dırler: «Gulek, Genel Sekreterlık sözunu dıhne pelesenk etmıs olan tikada ufak zannedilen bazı olaylaEkmeklik buğday 53 55 Diyarbakır 5, (Husuıi) Mar ılçesınde bır made n ocağı içınde ten dustükten sonra Genel Merkez düşük Başbakan bu defa belkı de Karısık buğday 54 dın lstikametinden şehrımıze gel içlen dolu vugonların altında ka bu sahıs ve taraftarlarına tamamen biraz nispet olsun diye «Hatırhyo rın buyuk hâdıselere sebep olduğu Çavdar nu one surerek, «Meselâ înonu 46 mekte ola n toför Dursun Kavalcı lan ışletme sahibi Salim Budins, arkasını donmuş ve kendısini bır rum beyefendi» cevabını verdi. Bejaz arpa 37 Gulek meselesınde bır Albay Fens' 39 idaresindeki askerî bır grayder feci şekılde olmüştur. partılı olarak kazanma yoluna git Baştarafı 1 inci sahifede Faık Ocak sorgusunda selâhıyet ın mektubu çıktı. Gulek'ın basına Çakır arpa 39 Sılvan koprusu mevluinde oynamemıstır. Bu yuzdendır kı, teşki' kanununa niçın lehte oy kullan oturdu» dedi. Mazlum Kayalar da ve Washmgton'dakı ^ı>asi çevre39 Beyaz vulaf 37 makta olan 7 kuçük çocuğa çarpa lâtta hızıpçılık meydana gelmiş ve mıyacağını anlatırken «Budakoğlu Salâhiyet Kanununun Anayasaya lerde belırlı bır memnuniyet, batı 39 Çakır yulaf rak ağır surette yaralamıştır. Has ;un geçtikçe artmıştır.» ve Yırcalı bize bu kanunun Ana aykırı olmadığını soyledıkten son ba^şehırlerınde ı s e feıahlık yarattahaneye kaldırılan yarahlardan Aynca. kiloda (erken teslim prı tır. Bu hafta içınde Gülek taraftar yasaya aykırı hukumler taşıdığım ra, Başol'un soıusu uzenne, karı nııstır. TeolU Uzakdoğu baskentRamazan Çelik olmüş, 6 çocuk ko mı) adı altında seyyanen (3) kuruş an bır gizlı toplantı yaparak t! Günlük 150 ton kapasitesi ile yursının, ıhtılâlden once l?met înonu l°nnın çoiunda nıkbın bır görusun soylemişlerdi» deyince Başkan damaya gırmiştir. Grayder şoforu prım verılmekte ve bolgeler itiba dumuzun en büyük un değirmenı kongresi arefesınde hareket tarzlaha önce duruşmalar sırasmda bu ye çektıği telgrafın mahıyetını açık doğmasna yol açmı^tır adlıyeye teslim edılmıştır. rını tâyın edeceklerdır. İl îdare Mo^kova'dakı dıplomatik çevreler rıyle erken teslim tarıhleri karar olan fabrıkadan büvuk müstehhk konuda kesın bır söz soylemıyen ladı Esının C.H P. lı olduğunu, kanamede yeralmaktadır. Yukarıda bolgelenne ekmeklik un gönderıleKurulu, gençlık teşekkullerı temsı! Budakoğlu ve Yırcah'yı tekrar ça \ ınbıraderının tsmet înonu'nun o tebhğırı şu uç esash noktayı bezikredılen butün tahıl cınslerinın cek, tanzim satışları yapılacak ve Ankara 5, (Cumhurıyet Te cılerı ile bırhkte bir toplantı jayapmış lırtmeKte olduğuna ışaret etmekğırıp kendi kanaatlerine gore bu zel kalem mudurluğunu basfıyata gore vasıfları ızah edü böylece buğday fiyatlarımn artmaleks) Beden Terbiyesı Merkîz parak Gulek taraftarlarımn l! kanunun Anayasaya avkırı olup bulunduğunu belırten dusuk D P. tedırler mektedır. Danısma Kurulu, toplantıda Pro kongresi ıçın delege seçtırılmemesı ile T. M. Ofisinin maruz kalacaMeclıs Grupu Ba^kanı, 28 nısan gu1 Kennedy \e Hrutçef tarafn olmadığını bir defa daha sordu fesyonellik tâlimatnamesi görüsul len üzerinde konusmuşlardır. FaBeledıvelerin bSlgesel ekmeklik ğı zararın bir kısmı amorte edilmis (Baştarafı 6 ncı sahifede) Budakoğlu «Zaten Yuksek Soruş nu D.P. Meclıs Grup Başkarlığm dan ıncelentn, atom denemelen mus, \e aynen kabul edılmiştır. <at bu hususta hifbır uye heıhanmese htıjaçlarını piyas>adan temin ede olacaktır. mız cn ağır mağlubıyettır. 1952 yıurmadakı ifademde bu kanunun dan ıstıfasırın sebebinı esının tel ^ılahsızlanma ve Almanya Bu arad» amator sporsulara ait II bır açıklamada bulunmamıstır. grafı ile ılgılı sosterdı. Hulusı lelerı. bunUıa daha sonra hal cahnda amator, profesyonel diye kadBu hafta sonunda Îstanbul teskı Anayasaya avkırı olduğunu soyle Koymen de, Tahkikat Komısyonu resı aranması kaydıyle, bır tarafa hükümlerde bazı maddeler sporcu ro tamamen değiştirildığı halde Yırcalı da «Efenâtında j enı teşekkul eden mus miştım,» dedı. lar lehme değıştırılmiş, 3 yıllık nun aldığı kararların zaman za b'rakılmntır Helıinki'de hiç olmazsa ıki altın dım, ilk teklifler hakıkaten daha bekleme süresi 1 yıla ve 19 yaş, takıller grupundan bır heyetin Anman Anayasa dışına çıktığını ıtı2 Laııs buhranınn halh ıçın madalya almıştık. Aynca 2,5 aylık aykirı hukumler ihtıva edı\ordu. karaya giderek Genel Merkez ile raf ettı musterek bır dıplomatik faalıyette kamp faydadan zıyade zarar ver 18 e ınd'rılmistır. Bugunkü kanaatim de kanunda ı Bagtaraiı l ıncı sabılede temas edeceği soylennflctedir. Eskı Mıllî Savunrna Bakanların bu'.unulması ıhtımali ortadan Kalk miştir. Güreşçıler kılo aldığı gıbi Anayasaya aykın hukumler bu67 nci maddesi, ş u şekilde değiştidan Kenan Yılmaz, Adnan Mende mamıstır ıç huzursuzluk güreşçilerımızi mâlunduğu merkezındclır» şeklınde I rilmı>tır. res'ın Essışehıre \aptığı seyahat3 Kennedy Hrutcef «tekrar nen yıpratmıstır. Dığer önemli fakcevap verdı. «Türkiye'ye gelçn yolcular beraen bır gun once Ha<;an Polatkan'a goru«elım» dıyerek ayrılmıslar ve tor de hakem meselesidir. Tecrube Duşuk iktıdarın son gunlerınde rastladığmı, Polotkana «ıhtılâl ola berinde 200 T L. getirebilirler. Ya durum ıcap et'ırdığı takdirde tek gostermistır ki, güresler kuvvetle D.P. içınde Adnan Menderes hu cak, hepımizi yakalayıp ıçerı tıka bancı pasaport hâmilı yolcular ıPazar gunu Güreş Kulubü lokarar gorusmek hususunda soz ver olduğu kadar hakemle kazamlmak kumeti aleyhmde faahyet goste caklar. Başbakana soyle kabınede çın bu miktar 500 TL dır. lürktrr.ıs'erdir tadır. Halbuki idarecıler Japonja' lınde yapılan 5 turluk müsabaka Baştarafı 1 ınci sahıtede en grupun başiarından olan Sıt değisıklik yapsın» dedığinı, duşuk yeden çıkan yolcular beraberleMoskova dıplomatik çevreİT ya iki hakemle gitmislerdir. Bu ıki ile îstanbul Halter lig müsabakalamak üzere bütün ilgililer el koykı Yırcalı sorgusu esnasında «Bır Mâlıye Bakanınm da «şımdı zama n nıhayete ermiştir. Tahran, t> (a a.) 'Hurrıjet mu rinde 200 TL. çıkarabılırler.» tılhassa bu ü^uncu nokta uzerın hakemden blrisi jüriye aeçilince iş ıkre bağlı olmakta n dolaj.ı bir si nı değıl» şeklınde cevar verdığını 2 Aynı karamamenın 63 ttncü Ekipleri teşkıl edenlerin kaldır muslardır. de durmaktadırlar. Çunku. bu du hafuları» adlı topluluğun başkatek hakeme kalmıştır. Idareciler Yarası hafif olan Ahmet özgüteşekkülün mensuplarını top anlattı. muhakemesine maddesinin bırinci fıkrasında da rumda, Kennedy Rusja'ya bır ^ı nı Dr Bahaı'nın antrenör yardımcıst olarak götur dıklan ağırhklara gore derecelenneş, Mehmet Cengizarslan, Nu an suçlandırmaya imkân yoktur. Sanık Kemal Erdem de «kımse %aret >apabılecek eskı Başkan bugün Tahrandaki askerî mahke değisıklik yapılmıstır. Çesitli ış dükleri 2 güreşçı Dağıstanh ve me aşağıdakı şekılde olmustur : rullah Cengizarslan ve soför Meh Teşrii tasarruflar, siyasi tasarruf darılmasın ama, sorguya çekıldi Eısenhovver'ın zıyaretının 1 5325 Kg. ile Beyoğluspor mede başlanm'tır. Dr. Bahai, ge ve sebeplerle yapılacak dovız tah ıpta Mithat Bayrakı hakem olarak lanmet, tşçi Sigortaları Hastahanesin ardır» demek suretıyl e bütün D.P ğımız sırada odada bır sey fısü edılmesı ile Sovyet halkı uıerın çen sonbaharda yapılan genel se »islerine üaveten «Turiım» maksa 2 4570 Kg. ile Şişlı se etmek ıstemişler, fakat her sede tedavj altına alınmıslardır. 3 3057 Kg. ile Bostancı rupunu savunmak yolunu tuttu. dandı. Şayet biz bu kanuna rey de doğmuş olan kotu ıntıbaı sıle çimler sırasında güvenlik kuvvet diyl e yapılacak seyahatler için do yin bir kaideti olduğundan, hilcleM. B. Komitesi üyesi Kurmay Tahkikat Komisyonu kurulması erdiğımızı ınkâr edersek, nasıl bıleoektir. Bakanlığının lerini itaat«ızliğe teşvıkten sanık v u tahsisl Mâlıye rınd» muvaffak olamamıılardır. Binbası Mehmet özgünes, yedek e bu komisyona yetkiler venlme olsa tesbiti imkânsız olduğu ıçın tır. Sarık hakkmda ıdam cezası yetkısıne bırakılmaktadır. Seyfi Cenap Bcrktoy: Washıngton siyasi mahfıllerı Vı hukuk! bızı suçlandıramazlar, denıhyor yana toplantısmı yorumlarken bu talep edilmektedir. Fakat, Dr. Ba 3 1567 sayılı kanunun 6258 sayıh subay ögretcnenler konusunda ya i hakkındaki kanunlar «Çok üzgunüm.. Netiee bastan nlan bir toplantıda hazır bulun kriz değil, siyasi kriz yaratmıs du. Fakat ben inkâr etmeyeceğım. toplantının soğuk harb buzlarının haı'nın suçluluğuna karar verılse kanunla değıstinlen birincı ve 79 belli idi. lyi hazırlanarnadık. Ve Şehrımızde bulunan Atletizm Te takıroı lyi tertip edemedik. Değı Federasyonu Reısi Kurmay Yar mak üzere îstanbula gelmiş ve pa ır» diyen Yırcalı söyle devam et Bu kanuna oy verdım» dedı. " suphe c u bır rolu ola b T çok hafıf bır ceza verileceği sayılı kanunun dokuzuncu madde lerine gore bır « ıstıkrar fonu» ihar günkü açık oturumda hazır i: sen bir sey yoktur. Rakiplenmıı bay Ismaıl Hakkı Gungor Dolmahenuz yeter goruşu hâkımdır. Dün 49 kişinin sorgulan yapıl ceğını, fakat bunun «Bu mesele kuvvetini tarihten dıktan sonra duruşmava saat 1 avmdır. Ortada lürpriz yaratacak bahçenin ustünde Lunapark ile bulunmustu. belırtmışler8 derecede olmaaiîinı Bugunku ilk oturumda, Dr. Ba das olunmuştur. Bu fon dolar balmıj bir liderle, kuvvetini toplu de son verildi. olağanüstü durum yoktu. Surpruı Kuçuk Çiftlik araıında kelan aradır. haı'nin avukatı, askerî mahkeme sına 4,5 lıra üzerınden «istikrar fo uktan almıs bir lider arasında biı kendi kendımiıe yaptık. Başta zının Beden Terbiyesı Umum MuAlman diplomatık çevrleri. iee nın bu dâvadakı yetkısizhğin» ka nona katılma payı» seklinde tahılerıde ir prestij konusu haline ' gelmiskiler her teyi biz bilıriı dıye kim durlüğüne bağlanma«ı ve mulâkatın «dramntık gorusmelere bul ettirmeğe çalısmış ve müvek sil edileeektır. i. Şimdiye kadar hiç bir yerde seye fikir lormadılar. Kendi büdık pist yapılması için temaslarda buMemleketımız bakımından döviz yol ıçnama<ından> memnunıvet kıhni n <=ivıl mahkemede vargılan«Bu atlelenni okudular, neticede olan Turk Hınmaktadır. Gungor: Baştarafı 1 inoi sahifede esrıi mecliste tzâ olduklarınbeyan etmektedirler Bu çe»r»lere masını Memiştır. Mahkemenin ya trnasferlerine müncer olacak Turk tizm için ıdeal bır yerdır. Bu pist güreşine oldu..» etinemiyen kaatil, tarlada çalıs dan dolayı kimseye sorumluluk nararan Berlın problemı evvelden r.n bu konuria bır karar vermesi ve yabancı uçaklar ile, yabancı va yapılmakla îstanbul müstakil bir • makta olan maktul Rızanm 50 yas ahmll edilmis dejHldir. Bugün ten tahmın edıldığı gıbı Viyana'da beklenmektedir pur ve demıryolu seyahatlerinde atletizm pisine de sahip olacaktır» lanndaki oğlu Mehmet Ali Erde kıt konusu olan kanunların hangi onemll bir rol oynamamıştır. HrutBugunku oturumun ba«ında. IV1. d e aynı fon uygulanacaktır. demektedır. artlar içersinde çıkanlmış oldumi de yine mavzerle öldürerek çef gurultüHı tezahurlerden vaz Bahai'nin 5^0 kadar tarafhsı mahOtomobillerden bugüne kadar ğunun da nazarı itibare alınmaaı kaçmağa muvaffak olmustur. ve bu vazıyette, Kennedy keme binasının önünde toplanmıs model ve ağırlık esasına gör e alın Kaatilln yakalanması için nkı âzımdır. Dikta rejimi demokrasi nin sahs! temaslar esasına daya(Baştarafı 6 ncı sahifede) tı. makta olan prım usulü kaldmlmış aadedip de is başına seçımle gelemniyet tertibatı alınmı>tıı. nan pohtikası hâkım olmustur. 82 kiloda: 1950 de Johansjon ( Î J tır. Ancak, dovız tahsis edilerek öz haba İle fivey snne 5 yasındakl mis bir Iktidar tarafından kurulaîtalyan dıplomatik çevreleri Sov Londra, 5 (Husuti) Italyada veç), 1953 de Gourevitch (Rua), veya edilmeksizin ithal olunan otoAnkara, 5 (Cumhurıyet Teleks) vet Amenkan teblığmde Laos'un kızlsnnı döverek öldürdüler maz. Bunun tarihte bir emsâli de 1955 d e Fabrm (îtâlya), 1958 de Gu yabancı futbolcu transferınin sermobillerden gumruk vergisine mat Namık Kemal Lisesi son sınıf tarafsızlığı üzerinde Konya 5, (Telefonla) llimizde oktur.» duruîmasınbest bırakılması üzerine ıstisnasız reviç (Rus). Bastarafı 1 »nci sahifede rah olan kıymet üzerinden (dolar ğrencıleri Mill! Eğitim Bakanhğı dan ve Berlın meselesmden, sadebozkır Bundan sonra Basol ile Yırcalı bütün Italyan kulüplerinın gorlerı yılın en korkunç cinayeti 57 kiloda: 1960 de Hassan (MJlarını, eşvalannı çalmaktır. Son lfadesi ile) dolar basına 4.5 TL. Üçpınar SoğYıt köyünde rasında su enteresan muhavere nın aldığı bir kararla haziran dö ce bir teferruat Nıtekim ılçesinin olarak bahsedılsır), 1953 de Terian (Ru«), 1955 d« îngiltereye çevrilmıştir. emi ımtihanlarına girememışler mesinden memnuniyet duydukla ra, bilhassa sayfiye yerlerinde a lık fon tahsil edileeektır. *reyan ettl : İtalyanlar bu teşebbuslerınde mu işlenmiştir. Stachkevitch (Rus), 1958 de Kaçık bulunan pencerelerden, kapıTebliğ: ır. Ay«e Çelik adında 8 yasında bir Yırcalı Bır diktatoryanın kuvaffak olarak îngiltere ve Chelrım ifade ^tmişlerdır. Fılhakıka ravayef (Ruı). lardan içeri gırerler v e ellerine Türk pargsının kıymetlni koru•ea'nin en kıymetli oyuncusu çocuk, öz babası Mevhd ve üvey rulması için önce bir ortamm mevMilli Egıtım Bakanhğı Talim Ter Roma'da Sovyet hukumetiıin Ber82 kiloda: 1950 de Andenberg ( t ı ne geçirırlerse alıp eiderler. ma hakkındaki 14 sayılı karara mu Jimmy Greaves'i Milan'a tran^fer annesl Ana Kadın tarafından to cut olması ve diktatorün kuvvetll iye Dairesı, Namık Kemal Liseıi lin'i vesile ederek genış çapta bir veç), 1953 de Andenberg (îıveç), etmıslerdır. Istanbul'da, böyle kimselerin çal teallik 70 sayılı tebliğ, esas itibaulunması şarttır. katlanmak, tekmelenmek V e yere ce 2 haziranda bir emır göndere taarruza geçmesmden eidıse du1955 de Polyak (Macar), 1958 de dıklan eşyayı, kıymetinden çok rıyle görünmeyen muameleleri ih Basol Bunu Celâl Yardıma da rek, lise son sınıf bıtırme imtıha* yulmaktaydı. Gerçı Greaves, bundan birkaç çarpmak suretiyle feci şekılde ol Polyak (Macar). asağı paraya alanlar çoktur. O tiva eden birçok dıs ödemeleri lioyledı. Hattâ diktatör olmak için nına gireceklerın yalnız son sınıf ay evvel Milan ile mukavele im dürülmüştür. Fransız sıyasî çevreleri de lkili 67 kiloda: 1950 de Gal (Maear), zalamıştı ama bazı ailevi meselederece çoktur ki, polis zaman za bere etmiş ve döviz tatışında Mar derslerinden değıl, butün lise ıı zirve konferansının yenı bir hamÇevrede dehşetle karşılanan ci •urek ister de dedı. 1953 de Froij (Isveç), 1955 de Ga ler uzerınde ıdarecılerle mutabık man büyük hırsızlık olaylarında, kez Bankasıpı yetkili kılmıştır. Yırcalı Bız D.P. Grupu içinde ıflanndan sorumlu tutulmalannı leye yol nayetten sonra linç edilmekten açacağını, bu itıbarla, rnarnik (Rus), 1958 de R. Doğan kalamamıştı. Nıhayet cuma gunü korkarak kaçan kaatil baba ve mücadelemlzi yapıyorduk. 100 150 stemiştır. îmtıhanların 1 hazıran Hrutçek Kennedv temasının fay • hırsızhk mah satın almak suçun Bundan boyle libere kaleler için dan» bu kimseleri adüyeye teslim kambiyonun doviı tahsisi yetkısi (Türk). iki tarafın yapt'ğı konusma ve uvey anne, yolda jandarmalar ta arkadas toplanmış, hükümeti mua başlaması munasebetiyle oğren dalı olduğunu bılrtmışlerdır. eder, bszıları mahkum olur, fakat kaldırılmıştır. 73 kiloda: 1950 de Simanainon mukavele uzenne tng'ltore for\urakabe etmek için faaliyet gösterilgililer gerekli ıler diğer sımfların derslenni harafından yakalanmış ve sorgulaLondra'da genel kanaat barı<ıa yine gâyet kârlı olan ışı bırakmaz müsbit evrakı ile doğrudan doğru (Fın), 1953 de Chatvortan (Rus). tının en acar adamı Mılan'ın mah ırlamadıklarından ımtıhanlara gı dojru, ufak da olsa bır adım atılnndan sonra tevkif edılmışlerdır. miştır. İar. 1955 de Maneev (Rus). 1958 de K. olmustur. Milan kuluba uc seneya T.C. Merkez Bankasına müraememektedirler. Basol Ne yapmıslar? Hepsi mış olduğu merkezindedır. hk mukavele karşılığı Greaves e Avvaz (Turk). Yurdıın muhtelif illerinden şeh caatla kendilerine doviz satılmaBu hu^usta kendısıyle gorusen •özde kalmıs .. Menderes onların Dıplomatik mahfıllerın ızhar pt 79 Kiloda: 1950 de Gronberg (Is 40 000 sterhng takrıben 1,5 mılyon hayatları sını talep edebileceklerdir. ır muhabırımize, Millî Eğitim Ba tlklerı kansate gore, Hrutcef'ln bu re akın eden'.erin gece baskısı altında değıl, amme efkârıveç), 1953 de Kartozija (Rus), 1955 Turk lırası vermıştır. Esya nakliyatı, iHn ve rekl&m kanı Ahmet Tahtakılıç şunlan soy gorusmedrkı e<a« gaye>=ı komunıst da ayrı bir faciadır. Bunlar, gece nın baskısı altında idi. Bastara.fi I ineı sahifede Butun bunlardan başka mukaveleri otellere gıtmezler. Hemsehri giderleri komisyon ve simsariyede Kartozija fRus), 1958 de KarYırcalı Doğrudur. îşte biz de lemiştir : aleyhtarı kuvvetlerin basına geç80 ilâ 120 gram ağırhğmda dolu leye ek olarak şu maddeler kontO7ija (Rus). «özel Okullar Talımatnamesıne miş olan bu genç Başkan ile karşı lerınin geceleri kaldıkları sabahçı ler, fikrl ve sınai mulkiyet hakladuşmuştur. Sayfıye yerlerine dü bu baskının tesiri altında hareket 87 Kıloda: 1950 de M. Candaş muştur. [öre bu öğrencıler butün liie sınıf karsıya oturmak ve or>u ölçmek kahvelerinde yatarlar. Bir zaroan rı, spor mükâfatları ve muşterek sen dolunun ağırhğı 180 gramı bul ediyorduk. Rahmetli Dahıliye Ve1 Jımmy Greaves arzu ettıği lar kaldırılan bu kahveler, bugün bahis kazançlan kısmen libere o(Turk), 1953 de Englas (Rus), 1955 mustur. Bu şıddetlı yağış 9 dakika kili telefon ederek takrırimızi ge larının derslerinden sorumlu tutul arzusu idi. Bu arzunun musp^t bır de Nıkolaev (Rus), 1953 de Aba takdirde îngıltere mıllî takımının devam etmış, bu arada evlerın cam ri almamızj istedi. Ona, kararımız maktadır. Yalnız geçen yıla mah yönde selismis olması dıkkate sa maalesef yine faahyettedirler. Ge larak döviz tahsisi Merkez Banka maçlarmda ojnayacaktır. cede adam başına 50 kurus alan sının yetkisine bırakılmıştır. dan donmiyeceğimizi soyledik. Baş sus olmak uzere son sınıf derslerin yandır. sıtze (Rus). 2 Kşi Irene her sene arkadas ları, bahçelerdeki elektnk ampul vekil Eskişehir'e gitmeden önce bıkahveciler, müşterilerin sabaha ka len imtihana gırmislerdir. Diğer Ağırda: 1950 de Antonsson (IsBu tebliğe göre E CJE. göriinmiyen leri kırılmış ve meyva ağaçlan taJaponva da, Hrutçef Kennedy ve akrabalannı görmek uzere 1 0 dar masada uyumalanna izin ve muameleler lıberasyon koduna uy >ütün özel okul öğrencileri de li^eç), 1953 de Antonsson (îsveç), mamen hasara uğramıştır. Bilhassa ze Toplantı ve Gösterı Yurüyüşleri görüsmesini «dünva *iya<;*>t âlemin defa memleketine gidebilecektir. rirler. Kanununun kaldırılacağma. seçimenin üç smıfından imtihana gırer1955 de Masut (Rus), 1958 de BoğHısarcık, Talas, Erkilek'deki meygun olarak tanzim edilmis olup de nikbinlik yaratan bir olay» ola3 Kendisine İtalyada beeeneer. Namık Kemal Lisesi oğrencidan (Rus). va ağaçlan ile uzüm bağları buyuk lerin yapılacağına ve Tahkikat KoYaz aylarında ise durum tama beş kısımdan mütesekkildlr. rak vasıflandırmıstır. Tokyo sıvasl ceği bir yerde mobilyah bir ev tueri velilen Bakanhğımıza müraYağıştan sonra misyonu faaliyetinın durdurulacaUmumi puvan tasnıfınde: 1 5 9 0 tulacaktır. Milan idarecıleıı Grea zarar gormuştür. Tebliğin dığer bazı önemli hüçevreleri iki liderın iyi bır baslan men bambaşkadır Köprualtı, kağına daır temınat verdi. Istıfa et:aat etmiş bulunujorlar. îstekleri de 1 îsveç 15 puvanla, 2 Tur ve = 'ı ilk olarak çarşamba gunü Bo hava açmıs, bunu fırsat bılen mesgıç vaptıklarına isaret etmislerdır. palı otobüs durakları, sur dipleri, kümleri: îstıfa tetkik edümekte olup onumuzdekı rubat satanlar, çayır ve çımen uze medığımızden bahsediliyor. kıje 13 puvanla 3 Macarıstan tefago'ya ağaç kovuklan, Anadolu'dan ge1 Basın mensuplanna 2700 li Kennedy Macmillan ile görfistü karşı oynatacaklaıdır. rindeki dolu tanelerinı toplıyarak en son yapılacak ıştır. Parti bir gunlerde karara vanlacaktır » 8 puvanla. raya kadar döviz tahski müteadGreaves bunu arzulamamaktaysa Londra 5 (A.P.) Başkan Ken lip iş bulamıyanların meskenidir. gaye değıl, bır vasıtadan ıbarettir. buz ihtiyaçlarını karşılamıslardır. 1953 de 1 Rus\a 41 puvanla, da ıdareciler kendisine Polis, zaman zaman, sokaklarda dit kereler yapılacaktır. Döviz ta siddetle nedy Sovyet Basvkili 'Hrutçef ile Tehhkeye giren gemiyi evvelâ fa10 yaşındaki çocuk, yıldınm 2 İsveç 25 puvanla, 3 Fınlan ıht'yaçİBrı olduğunu bildirmıslerVıvana'da vaptıgı konusmalar hîk yatanları toplar, Emniyete getirir. lebi mesul müdürler tarafından oreler terkeder, mesele gemiyi terk issbetinden öldü dıya 19 puvanla dır. k'nda bugün îngiltere Basvekili Fakat, kanuni bir müeyyide bu lacaktır. etmek değü, selâmete götürmekte 1955 de 1 Rusya 41 puvanla, . Jımmy Greaves'in Milan ile îzmit, 5 (Telefonla) Dun gece ve kurtarmaktadır. Macmıllan'a malumat vermistir. lunmadığı için hiç bir i^lem yapa2 Dışarıda is takibeden avukat Ben istifayı en ciddî başlayıp sabaha kadar devam eden duşunmedım. Ve içinde kahp ge2 İsveç 24 pu\anla, 3 Turkı mukavele imzaladığını îkı devlet liderinin toplantısı gizli maz. Bir kısmı da, memleketine lara da aynı miktar uygulanacakîpgılız gazeteleri dahi birınci sa sıddetli yağmurlar, şehnmızın Baç mıvı kurtarmağa çahştım. olmus. Başkan Kennedy dunva gitmek için parası olmadığını, bi tır. \e 21 puvanla. Emniyet 2 ncı Şube Mudurluğü meseleleri hakkmda Hrutçef ile leti alındığı takdirde köyüne dö1958 de 1 Rus\a 40 puvanla, hıfeden bıldırmışler ve bunun în mevkıındekı bazı evlerın su baskı3 Ihracatçılar yaptıklan ihra Masası, dar kadrosuna yaptığı konusmalar üzerinde ay neceğini söyler. Fakat Emniyetin Basol Burada yapacağınız iş Hırsızlık 2 Turkıye 26 puvanla, 3 Ma gıltere ıçın Buyuk bir kayıp oldu nma uğramasına sebebıyet vermişcata göre ve armatörler de dış rağmen «ehirde son zamanlarda dınlatıcı malumat verdıkten sonra bu çesit bir tahsisatı yoktur ki, ğunu bel'rtmı<;Ierdir tir. Bu arada Davullu köyünden 10 kaptana gemiyi, baştankara yaptırcanstar 23 puvanla navlunda n temin ettikleri dövizle artan hırsızlık olayları ile muca Macmillan ile Doğu ve Batı arasın bunlan geri göndersin. yaşlanndakı Hatıce Toygar, isabet mamaktır. re göre tahsisten daha fazla istideleye baslamıştır. İki baskomi daki soğuk harpt» atılacak buyuk eden bir yıldınm ile ölmüstür. Yırcalıdan sonra birçok düsük Îstanbul Belediyesi ise, bu konu (ade edeceklerdir. Şehrin muhtelif semtlerine de D.P. mılletvekıhnin sorgulan ya ser, 7 komıser muavini ve 29 polis adımlar üzerinde görüsmüstür. İki daki tahsisatını bir ay içinde tü4 Sıhhî sebeplerle yapılacak diğer memuru ile çalışan Hırsızlık Mayıldırımlar düşmüşse de, cıvar köy pıldı. Bunlar genel olarak seyahatler de fona tâbi tutulmuş Takımlar İC 11 O G. B. M. A. Y. P. lerden yıldırımın bir tahribat yap dinlenenler gibi kendilerıni kurtar sası, bir hpfta önce iki motörlü liderin toplantısı takriben üç saat ketir. surmüştür. Son zamanlarda îstanbul, lıtan olup, Avrupa'ya gidecek hastalar Fenerbahçe 36 25 9 2 75 25 59 ( B.1M ' 'y n 1 ^ • ** , ,^»1 tığına dair heniiz bır bılgi alınama mak gayreti içınde son hâdiselerin ekip teskıl ederek, gece gündüz Toplantının son 40 dakikası ha bul olmaktan çokta n çıkmıştır. Bu için tahsis 6000 TL. ve A.B.D ne 36 26 6 .4 73 17 58 tır. Boylece Baraj musabakalarına Galata«ara> hıçbirine karısmamış olduklannı fehrin muhtelif semtl»rinde faalimıştır. riç Başkan ile Basvekil yanlann akını önlemek, her ne pahasına gidecek hastalara 8000 TL. döviz 38 22 11 5 61 26 55 k.un** hakkını e Ia = lır. S .! I ' e Besıktas soylüyorlar ve hükümetin gıdişine yette bulunmustur. Uyurken yıldınm isabeti aldı da musavirleri ve diğer resmî sah olursa olsun îstanbul'u temizle avans olarak verilecektir. 37 17 15 5 49 29 49 j a p u a c a k maçl.'.r Beskoz SKIJJC:, BursaJa yaptıklan mücadelelerden Evvelki gece yağan siddeth yağ karsı Bu faaliyetin sonucu elarak da >:iyetler dahi olmaksızın tek baç mek lâzımdır Ancak bu iş nasıl 5 38 16 13 9 54 39 45 Yılda bir kere olmak üzere :',ın çı \r sıkı bır St> ^. .ık Gençlerbirhğı mur neticesınde îstanbulun denız bahsediyorlardı. Basol bu şekilde bir hafta içinde 44 failı meçhul larına gorusmuslerdir. Gorüsme yapılabilir, ne gibl tedbirler al 18 yaşını bitiren her vatandaş saVefa 38 13 15 10 31 39 41 t iı,tr •Müspet olarak ne seviyesıne yakm semtiermde bazı konuşanlarahırsızlık olayını aydmlatmıs ve Basvekâlet binasında olmustur. mak icap eder?.. Bu konuda ba dece turizm için 200 dolarlık dovız 36 11 16 11 34 34 38 Takımlar O. G. B M.A. Y. P. Î7mırspor evlerin zemm katlannı su basmış yaptınız?» dıye soruvor ve «Hâdı bu hırsızlıkları yapan 14 sabıkahsın, yayın yaptığı zaman, ilgililer talep edebilecektir. Ankara D Spor 38 12 14 12 37 41 38 Yesıidırek 24 17 5 2 62 16 39 selere sırt çevirmıstiniz. Yangın tır. Ekserı evler su tahlivesim kenyı yakalamıstır. komuyonlar kurarlar, raporlar ba S 4 4<j 18 35 K. Gumruk 38 12 11 15 48 49 35 dilerı yapmıslardır. Taksırr 24 l j saçağı sarmıs, siz tatile girmeğe 6 Milletlerarası kongrelere is Yakalananlardan Tuncer Şenel'in »ırlarlar, üst makamlara göndeSdrıyer Ferıkov 24 38 11 13 14 32 38 35 6 4 „ • 15 34 •> karar vermıştınız. Madem hareket tirak edecek temsilcilerimize gün Bu arada şehrin meskun olmıyan rirler, fakat neticesi hiçtir. Bevlerb°>; 24 13 s 7 ' İ J 2ü :tc A Gucü 38 10 14 14 44 47 34 lerı tasvıp etmediniz, zamanında Yeşilköy, Levent, Emlrgân semtde 180 lira üzerinden ve 20 gıinlük bazı semtlerıne yıldınm dusir.usL\ up 2 i 13 1 7 42 M 3ü Kasımpa',. vazıfenizı yaparak bir takrirle fı lerinde 8, Şakir Güryel'in Moda, Vatandaşın dahili ve harici se bir sür e i ç i n gerekli doviz tahsisi 38 10 14 14 27 35 34 tur. Bu arada Kemerburgazda CeBesiktas, Üsküdar ve Adalarda 8 h 7 1.") 25 :"» '•} TI Go7tepe yahati, Anavasanın teminatı altın yapılacaktır. Aıict'.et 38 12 10 16 39 52 34 mal Akma ait tuğla harmamnda kırlerınizı bellı etseydiniz» diyorhırsızlığın faili olduklan anlasılGalata 23 10 9 4 4* 3'l 29 Dün saat 14 raddelerınde A. H. dadır ve serbesttir, ama, nasıl ica Sekerhılal 38 9 15 14 36 55 33 çalışan 26 yaşlanndakı Şukru Ba du. 7 Hariçte iş temin ettiğini tev mıştır. B Spor l'i < 8 ,! î« i ) «'2 Tarhan Kolejının salonlarından bi bmda hükumetler, harici seyahat sik edenlere 700 liraya kadar tahK S K 38 10 11 17 45 50 31 rana, uyurken isabet eden bır yılDinlenen sanıklardan Mehmet Bundan başka Tepebaşmda Bur rinde açılan resım ve elişı sergi lere bazı tahditler koyuyorsa, daAnadolu 4 5 9 '0 .'' ?•! 19 İs Spor 37 10 11 16 42 53 31 dınm ağır surette yaralanmasına Erdem'ın «Diktaya gıtmeğe terbisıs yapılmaktadır. Haskoj 23 3 8 13 21 39 14 P TT 38 8 15 15 32 46 31 sebebıyet vermiştır. Şükrü, askerî yem musait değıldır» demesi, sa sa 26729 .«ayılı otobüsü çalan hır sinde, cumartesi eunu Yassıadadan hili seyahatler için de aynı şekilTebliğde aynca çeşitli ticari \ e sızlann da yine sabıkahlardan tahlıye edilen Mumtaz Tarhan, et de bazı tahditler koymak ve sıkı Sulevmanıye 24 3 7 14 24 16 13 Altd\ 38 H 14 16 31 46 30 bır vasıta ile hastahaneye sevkedıl londa gulüşmelere yol açtı. seyahat islerı ile geniş hükurnler Halil Özbey il» Hilmi Şahin ol rafını saran küçucük öğrencılenni bir murakabe teşkilâtı kurmak el D Pata 23 7 Ifi 15 59 7 Altmoıdu 38 5 16 17 31 54 26 dığı sırada olmustur. unmaktadır. Birkaç gün once yapılan sorgusu duklan teîbit olunmujtur. sevıyordu. Sergı hakikaten çok gü zemdir. Y Emniyet 23 9 18 20 114 7 Adana D Spor 38 3 12 13 21 67 18 Yıldınm, Edirne'de bir erimizi sırasında cahilliğinı dne sürerek zel olmustu, Tarhan teker teker Îstanbul, bir işsizler ve açlar şehit etti «Profesorler bıle rey verirlerken öğrencilerıni ve oğretmenlerini teb sehri olma yolundadır. Bu vatanEdirne, 5 (Telefonla) Dün ge ben bu kanunun Anayasaya aykırı rik ettıkten sonra bize ddnerek, vadaşlara yazık değil mi?. ce de bolgemızın muhtelif yerle olduğunu nereden bileyim?» diyeki sual uzenne şu şekilde konusji 952 C h e v r o l e t 4 kapı, r a d y o özer ÖZTEP rınde sıddetli fırtmalar olmuş ve rek, ilme karsı duyduğu saygıdan Şofor Kevork Tasçı idaresinde maya basladı : » klorifer, hususide çok temiz yıldırımlar düsmüstür. Bu arada bahseden Halis öztürk'ü mikrofon 1 Okuiumuza bu j ıl da b&bası öîmüş ve ilkokulu bu öğreki 72899 plâkalı hususi pikapla Ga • Allah bana bir daha nyasi ;: kullanılmış, bazı orıinal parTürk Bulgar hududunun Suaka basma çağıran Başkan, düsük D P. tım yılı sonurda bıtirmıs erkek öğrenci slmacaktır. cağı bolgesınde îsmaılağa Kulesıne mılletvekihmn Grupta yaptığı bir lata Kemeraltı Caddesinden geçer hayatı gostermesin.. Çok şukur Al. çalariyle. Sirkeci Meydanı 2 a Kayıt. kabuJ sartları için her gun Okul Müdürluğü ile yıldınm isabet etmıstır. Yıldırımın konusmayı okuttu. Özturk, Grup ken. Cafer Azman ismindeki bir laha ki, yuzumun akı ile çıktım ve J Petrol Ofısınde 711er Mıllî Egıtjn Mudurluklerine; şahsa çarparak ağır surette yara hiç kımsenm dedikodu yapamıyaisabet ettıği yerde vazıfe başmda ta, Üniversıte mensuplarma bir Sivas 5, (Telefonla) Mehmet | İL: 6636/228 b Adav ka\ dı ıçın 12 30 Haziran tarıhleri arasında bulunan bır erimız sehıt düşmus, hayli çattıktan sonra, «Hukumet lamıştır. Hastahaneye sevkedılen cağı bir şekılde cemıyet içınde do* •Miimilllll Alp adında bir sahıs, tarla sulama bır dığeri ağır yaralanmıs \e ku bu ıtoslu ıtlerın dıslerını sokmeli» Cafer, jolda olmus. sofor hakkm lasabılıyorum » Çar=arrba fFstıh) da bulunan okula veya Adana, An Ta«dıkli mührümü ka^Bır sene içınde ayrı ayrı zaman yuzünden aralarmda kavga çıkan demı^tı. Sanık, kendisine has leh da koğuşturma açılmıştır. lenin bır kı«mı da yıkılmıştır. kara, Izmır. Diyarbakır ve Samsun Mıllî Eğitim Müöldur bettım. Yenisını yaptıracağımdan esçesı\le bu konusmau Unıversite Ote yandan trafiğin kesıf oldu larda ıki defa nezarete alman sabık Aziz Alpla, Mehmet Alpi Yıldınm, Düzce'de de durlüklerine başvurulması lüzumu duyurulur. kısı hukumsüzdür. Olaylarına kanşan ve yüzune bom ğu saatlerde Kopru uzerınde bir Îstanbul Valılerınden Tarhan, soz muştur. olürne sebep oldu Hafize Yurtseven Basm 598 222 Yakalanan kaatil. sorgusunu mu funıhurijet 224 ba atılan oğlunun kendisine, «Baba taraftan diğer tarafa geçen 64 vaş lerıne devamla artık hayatının geDuzce, 5 (Telefonla) Son gunnıçın vazıfenı yapmıyorsun?» de laıındakı Fatma Ka%atas ısmmaç rı kısmını çocuklarına ve Mıllî Eğı teakıp tevkif edilmıştir. lerde bereketh yağmurlar >ağmakn'i' Tdh«ı^, edeceğini açıkladı mesi üzerine yaptığını soyledi Ba ki kadın, îsmaıl Çemberh'nın kul •• * tadır. Diğer taraftan dunkü > ağsol sanıga: «Sen de ıtoğlu ıtlerın lar.dıSı 56624 sayılı taksvnın sadnıe murda Cumaverı kovunde 1 ya7 dısını sokmeli dedm. öyle mı?.. stj I" \aralanmis \p hditdhaneve şmda Zeynep Demır adında bır kız 12 Hazıranda 4 1 5 va^lann j Otur \enne» dıyerek sanığı payla ka!uirılmıstır mm tarlada vıldırın' çarpmpsı neticeBeledı>e sağiık hı?metlerı Kin Ka^erı, 5 (Telefonla) llımıze daki çocuklar ıçın kamp açı • dı. sınde olmustur. Uskubu ko> u cıvaKılyos'tan ge'mckle olan Selâ 7 hasta naklıve arabası satm A\ bağlı Obluk koyunde 26 yaşında yor. 73 75 Fener Kalamıs î rında da Abdullah Bıçak adında Sâkıt Bolu Milletvekılı Kadır hattın Ergjn ısımlı >o!or, 5 ', aşın mıştır. 221 O ü hrava mal olan ara Kezban Çahskan adında bir kau Cad. Fenerbahçe. Tel: 36 95 26 | bir koylunun 6 ineğı sei sularına Kocaelı de D P. iktidarını savuna d£ Burhan Gurc^ ısımlı çocuga balar derha! hızmet» konulacak dın, kendini iple asmak suretiyle İL: 1175/229 | T,B3, 114/216 I kapılarak kaybolmuştur. rak Kemal Özçoban'ı ithamla: «Al çarpıp yaralamıştır. tar. intihar ttmiytir. Ata'nın Amasya'ya ilk ayak bastığı günün yıldönümü Sabık milletvekilleri Yassıada da birbirleriyle geçinemiyorlar M.B.K. Gürselin başkanlığında toplandı Toprak Mahsulleri Ofisi tanzim satışları yapacak Işletme sahibi maden Çocuklardan biri öldü, 6 vagonu altında kalarak öldü tanesi de koma halinde Yol makinesi 7 çocuğu çiğnedi Viyana göriişmesi dünyada ferablık yarattı. Profesyonellik talimalnamesi kabul edildi Dünya Güreş Şampiyonası Halter ligi sona erdi M.B.K. üyesi Ozgüneş trafik kazasmda ağır surette yaralandı Dr. Bahainin ' nfiühakemesine Seyahat dövizi ile ilgili kararın ana hatlan îranda 1>aşlandı Müstakil atletizm pisti için çalışmalar Firarf kaatil, yeniden 2 cinayet işliyerek kaçtı Şeref ktirsülerfnln tarihçesi Mevsimin en büyük transferl Namık Kemal Lisesi öğrencileri imlîhanlara giremediler Şehirden röportajlar 180 gramlık dolu olis 38 kişilik bir ekiple hırsızları şiddetle takip ediyor Mahallî ligde iki maç ka MiIIî ligde puvan durumu Tarhan, polifik hayalı terkediyor 1 Oarüsşafaka Lisesî Müdürlüğünden: Dünkü trafîk kazaiannda yaralananlar İ SATILI K İki kişiyi öldüren kaatil tevkif edildi ISKRA KOLAYLIKLA 'TAŞINABİLMESİNİ TKHİN ^ ^ . . EOCN HUSUSİ KL OYU&U Bclediye 7 hasta nakliye arabası aldı Kezban kendini iple asarak intihar etti Ozel Moran ilkokulu | TELEFONLARIN'DA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle