20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1.T1 CtTMHURtYET 6 Haziran 1961 JaponyanınYokohama şehrinde2.büyük müsabaka GREKOROMENGüreş Şampiyonası Başlıyor Takımımız: Burhan Bozkuri, Saadeltin Ozden Yaşar Yılmaz, Rıza Doğan, Ziya Doğan, Yavuz Selekman, Tevfik Kış, Hâmit Kaplan şeklinde Serbesf güreşteki netice yurtta muazzam tepkiler husule getirdi Yokohoma o luık Jıllı gu BovJelıkJe 4 sıklette ba<t.ın jtinı IPN takımının burada aldıgı fena mız joktu Cemal ıle Yunus Peh netıce butun Japon OaMn ı.ud rn lı\an ıse ılk defa bo\le zorlu mu •urpnz oıarak karsılanmak <ıuir sabdka karisina çıkarıldılar \e Burada tıkan Yokchdrro iın en Bu beklenenı fa7İası\le \erdıleı H« \uk gazeetsı oUıı Kanagau.a Shm mıtten ıse ancak ıkıncılık beklnor DU gazetesı Turkıeı hunu bıle bı duk O da \dzıfesını \aptı ! e geldıler Cunkıı Olımpnat kddBu he?ım»t 1947 den berı dldıç ıclarındakı bazı HS plemanlrfr ok(De\amı 5 ıncı sahıfede) tu Veılennı gençleıe buaknıslaıdı Takımda bulunarı a^lar ı<.e bır u^t ^ıklete gureçme dez rivantaı ıle kar^ı karsıva ıdnt Bız \akında bu knzı atlatdtakldrını ^in,\oruz 62 ve 52 '<ılo elemanlar: buna mı^aldıı» demektedn GrekoRomenler hailnor \ e u Yoık 5 ( a a ) Ne» \ o ı ^ GrekoRomen gute^.tr vdin ^d bahtan ıtıbaren ba^l'vd'ak Bunda ve Montreal de vapılan Be\nelmıda Turkler, Rusldr, Macar j r Ru lel Futbol TurnuvaMnın ılk kımenler lddıa «ahıbı Neti't'.ı «ıra mındd takımldrın d u ı u m u ^ov e dır dıden ke^tırmek çuç O. G. B. M. Turk takımı mu^dbdKalaıa şc\le Takımlar (Nen York 5 4 0 ç kacak 1 52 kılo Buıhnn Bo'Miıt ı7 kı \meı ıcan lo Sadettın Ozden bi kılo Vdşaı kveıton Yılmaz 67 kılo Rıza Doğan. 73 KarKruhe kılo Zı\a Dogan 79 kılo Ya\ui Bangu Selekman 87 kılo Tevfık Kış Be'ıktas Agır Hamıt Kaplan ConLOrdıa Kılmarnnock HEZtMETlN TEPKİLERİ Dınamo Ankara 5 (Telefonla) ^nkaıada spor mahfılleıınde gunun konıı«u Japon\a'da serbest gure^te hezımete ugramamızdır Butun herke» a\nı se\ı so\ lemekte ve tek guvencımız ata sporu gure«tı teşkılât A dımızı kırlett' ıezıl ettı demektedırler Bu hususta gorustuğumu? \e adının vazılma^ını ı^temıven Ankaıa 5 (Cumhurıvet Tegures otorıtelerının fıkırlen «u eleks) Spor Toto da 39 uncu hafSd'larda toplanmaktadır Buradan Japon\aw haıeket edı ta kuponlarının ılk ta'nıfı maçlar lırken sadece bız Hu«ewn Akbas surprızıı geçtıgınden bugun ıkmal tan bırıncıhk beklnorduk Onlar edılmıştır Bugan alınan brut netıen azından 4 bmncılık alacagız dı celeı ^uduı 13 bılen >ok \e kendılerını aldatıvorlardı. Evv 12 bılen 1 kı«ı 357 8PP 32 lıra ela bırer sıklet vukarı gure^tırıl11 bılen 27 kı=ı 13 255 50 çer lıra mek suretıvle T3 79 ve 87 sıralar10 bılen 214 kısı 1 672 şer lıra ık dakı guresçılerımız kla^ık kılola rında bırer ki' met oldukları halde ramne alacaklardır feda edıldıler 67 de Havrullah ŞdKati netıceler varın verılecekhın ın kapa«ıteM çoktan belh ıdı tır [ \bc!ulkddır MJCELMANın Haınoveıaen Eondtıdıgı re^ı IÇ SÖHKtT UİNLENİYOR Sport Schule dekı kampta dun ıahatsızlık geçıren Lefter dınlenırken kaptan Turgav bu e";kı \e vefakar arkadaM\ le konusuvor Seref de guneslennor Hannover kampında ikinci antrenman yapıldı Lefter'in aniden tansiyonu düştü Doktorların çalışması ile oyuncumuz akşama doğru iyileşii. Teknik Komile toplanıyor (Tokjo Hususı Servısl ÇOK ŞANSSIZDI Ohmpıjatın altın madalja kazanan sampıyonu Hasan Gungor, Tok\o'da £7 kıloda hem \oruldu hem de şanssır gureşler çıkardı Resımde Japon çocuklan ıle çakalaşırken gorulujor New York turnuvasında puvan durumu YILİN EN BİİYÜK TRANSFERİ Jinım\ Grea\es 15 mılyon lıra ile Milan'da Vazıvı î mcı sahıfede ABDULKADİR YÜCELMAN BİLDİRÎYOR Hanıoveı 5 (Telefonla) Mılıi futbol takımımız buıada kehmemn tam mana^nle mana'tırı andıran bu kamp \erınde hamkaten ı\ı ve ahat moralman hep~ı ı\ı Yalnız I elter hastalandı Ha\ a degışıkhgı ve jemek detakımda \alnız Leftere \niden bar^aklaıı oo/ul tan«ıvonu dutu Doktorlnr derhal tedavı al*ın < aldılar akşama doğru kendını n hı^^ettıgını bejan ettı Takım 16 30 da bugun Puppı ^ardro \e Alman \ ardımcLsınıtı nezaretınde çalıştı Antrenor bıl hassa kalecılerle meşgul oldu TurgdM beğendı Ruslara aıt fılmler Burada Alnaıı ıdarecılerle tek nık komıte \arın (bugun) bır top lantı japacak Rusların \VM re karşı nasıl o\ nıjacağımız bellı olacak Rusların son maçlarının fılmlermı takım se\ redecek L'mumı kanaat Rusların \arı bozuk (\VM) ne karşı (42^) sıs temı ıle Nacm *ağıç ovnatarak mukabele edecegımızdır Takım \ann hır gezıntı \apacaktır du f ŞEREF KÜRSÜLERİNİN TARİHİ [ I 4. Dünya Greko | 1 Romen sampîvonası | İ Derleyen: Haluk SAN | Dunya Grekoromen gureş şampıyonaJarı bugune kadar 4 defa tertıplenmıştır Bınncısı 1950 \ıhnda Stockholm de ıkıncısı 1953 de Napolı'do uçuncusu 1955 de Karlsruhe de dorduncu*u 1958 de Budapeste de sapılan Dun%a Grekoromen «ampıvonalarında şu ne tıceler elde edılmıştn (D«\amı 5 ıncı sahıfede) Spor Toto'da 39. hafta mükâfatları Mahalli ligde iki mac kaldı Şehrımı7 mahalli lıg marldrı onumuzdekı hafta ovnandcak B Spor D Pa^a \e Galata Y [\ YÜCELMAV Hannovrr Emnıjet karsıldş,md!arı\!" *ox a Dunku (.alısmada Can, Pnppo emış bulunacaktır )jihndısı gıbı Sandro 41man antrenor ysrdımcısı l\ ^LLLL^1\^ n H nnr\c dı n £r ir>. rr! gı ır = ımlr ıden 1 ' 'Kc'ıek futbol takımı k t / r ııii!' (solda) Kırebrath lie konusnrlar # OTINCU VE ÎDARECİLERÎMIZ DtA K*MP BİN \SI ÖNÜVDE I (Devamı 5 ıncı sahıfede) ken BANKACILIKTAKf ÜSTÜN HİZMEU YANIHDA BUTÜN MANULLBMNİ DE İFTIHARLA SUNAİ. SÖHERBANK Dışı gyrı jtOıel, ıçi 8\rı gıirel, fevkalâde kullanışlı, »on d e r e r e saglam bu modcrn hıızdolabının kalıtesi hususunda en sağlam garanti \RÇELİK markasıdır. Muhtelif Cins Malzeme Satılacaktır Aşağıda cınslerı bıldırıler. muhtelif kalem eşya karsıltrmda gosterılen tarıhlerde açık artırma ıle satılacaktır. Tâlıpler satışla ılgılı şartname\i eormek ve mütemmim malumat ıçın Ankara'da Kızılay Genel Mudurluğu Tıcaret Mudurluğune ve Etımesğut Merkez Depo Mudürluğüne, İstanbulda Kızılav istanbul Mudurluğune müracaat edebılırler. Mezkur malzeme pazardan mâada her gun mesaf saatleruıde Etımesğut Merkez Depo Mudurluğunde gorülebilır. SATIŞ GÛNLERI. 1 30 5 1961 salı a) Dıkış makınelerı (MuhtelJ marka ayaklı ve kollu) b) Kalay ve nışadır, c) Inşaat malzemesi (çıvı, cam boja, vernık vs.) Çıvı ve cam içın kapalı tekhf de kabul edıhr. 2 2 6/1961 cuma: a) Gıyım ve ev eşyası (çeşıtli), b) Kumaşlar bezler ve parça kumaşlar, 3 6 6 1961 salı: a) Muhtelif cins ve bojda halı ve kılım, b) Yun, pamuk, keten, ıplık, fıloş vs. eşya, 4 9 6/1961 cumaa) Demircı malzemesi (muhtelif cins) b) Çeşıtlı demır ve maden malzeme ve hurdaları ıle motor hurdaları, 5 13/6/1961 salı: a) Muhtelif cins kamyon, kamyonet ve çeşıtlı motorlu vasıta. T B B 25451/206 Türkiye Kszılay Derneği Genel Müdürlüğünden: ÖZELLtKLERİ TAŞIYAN B2 tıpı ARÇELİK Buzdolabının hacmı 10,2 a\ak, yanı 290 lıtredır Butun jıyecek ve ıçeceklerını/ı r a h a t ç « * banndırabılıı Buna rağmen, pnasadakı orta boy buztiolaplannın, fıatına \e 5 yıllık kapalı sıstem garantisl ıle «ahlmdktadır Bır ARÇELİK buzdolabı almakla en ısabetlı kararlannızdan bırını \ erecek \e daıma"Ondan' memnuıu. SARTLARLA SATILAN BOL VEDEK PARÇA • DAİMÎ OLARAK HİZMETİNİZE HAZIR TEKNİK SERVİS SÜMERBANK SATIM MÜESSESES MAGAZALARINDA Basın 556 A.10143/221 MUKEMMEL BUZOOLA&r' Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: Halı, kilim ve muhtelif cins yiin pamuk ve keten eşya satılacaktır Cemıietımız ı n t j a c l p ndan fa7İa olan muhtehJ1 c\n* ve bovda halı, kılım par^a \an pamuk keten \esaır e^ a ı e ;e'.tlı ıplık \e floş 6 6 1961 S<dı gunu saat 10 da Ank > la Et.mesgut Merkez Deposunda açık artırma ıle satılacaktır Fazla bılgı ıçn Ankara da Kızıla\ Genel Mudurlusü ıle Etımesğut Depo Mudarlugune, İitanbul da Kızılav tstanbul Mudurluğune müracaat edılebiıır BaMn 518 A 1012^/208 Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: Muhtelif cins demirci malzemesi, çf$it!i demir ve madenî malzeme ve hurdaları ve motor hurdaları satılacaktır Cemıvetımız ıhtıvaçlarından fazla olan muhtehf cins ve l JVria demirci malzemesi ıle çeşıth denaır ve madenî malzeme ve nurdaJarı ve motor hurdaları 9 61961 Cuma gunu saat 10 da ^nkara'da Etımesgut Merkez Deposunda açık artırma ıle satılacaktır Bazla bılgı ıçın Ankara'da Kızılav Genel Mudurluğu ıle btımesgut Merkez Depo Mudurluğune, îstanbu'lda Kızjlay lstanbul Mudurlujune müracaat edılebılır Basın 515A.10124/207 B2 TİPİ 10,2 AYAKH ARCELİK Sütlüce. Karaağaç Cad., No. 24 Tel 49 44 00 (5 hat) Telgraf ARÇELİKİstanbul Genel Saiıcılan: BEKO Ticaret A. Ş. BURLA BiraderlerveŞsı. Hezaren Cad., No 6U63 Galataİstanbul, Tel. 44 47 20 Faal103/190 İstıklâl Cad . No. 34» Beşogluİstanbul, Tel.: 49 35 00 'ARÇELİK Ciftlik ve benzin istasyonu sahiplerine 10 beygır, 6 3 kılovatlık trıfaze So\\et mamulâtı Dızel elektrık gruplarımız ga\et mufassal te\zı tahlosu rad\atoniu soğutma tertıbatı \e son derece bol \edek paıçası ıle beraber rekabct harıcı ucuz fıjatlara derhal teslım L I T A R T. A. Ş. Galata, Rıhtıru caddesı Marmara Han Istanbu! 44 15 02 44 73 49 Telgıaf LITARKOL istanbul IL6626 195 I L Â N Greyder lâstiği alınacaktır. 1400X20 ebadmda ıç ve dış olmak uzeıe 6 adet Grejder lâstığı akoacaktır TaLplerın en geç 15 61961 Perşembe gunu akşamına kadar, Ankara Zıya Gokalp caddesı No. 64 te Ankaıa Imar Lomıted Şırkeüne, lâsüklerın markası kat adedı \e fnatını havî kapalı teklıf mektuplarını gönderrrelen rıta olunur Şırket ıhalpvı yapıp yapmamakta ve^a ısı dıledığıne \ermekte serbesttır Basın 513 A 10118 I L A N Curuf Alınacaktır KARO •VIOZAIK \e MOZAIK MERDFVEN BASAMAĞI yaptırılacaktır Dgılıleıın 13 hazıran 7961 Salı gunu saat 16 ya kadar Galata Bankalar caddesı Guvcn Han kat 5 te kâın Şırketımız Merkezınc muracaatla şartname almaları ılân olunur T I M L O Turkiye Inşaat ve Malzeme Lımited Şırketi Cumrıunyet 211 Şırket Merkezinde m°\cut şartnamesme gore 5000 M3 kok komuru curufu alınacaktır Talıplerın en geç 15 61961 Persembe gunu akşamına kadaı, Ankaıa Ziya Gokalp caddesı No. 64 te Ankara İmar Limited Şırket/ıe kapalı zarfla teklıfte Bulunmaları rıca olunur Şartnamesı Şırketten temm eöılebılır. Şırket ıhale\ı yapıp japmamakta \eya ışı dıledığıne vejmrkte serbesttır Basın 313 A 10118 ICA'dan YAZI ve HESAP Makine Tahsisî Alanlara Proforma Fatura Verilir. 84 51 taııfe, 156 ko'ada kaMtlı PFMINGTON \azı makınelerı ıle 84 52 tarıfe 157 kotada ka\ıth Rcrrınston Hesap makınelerı ıçın Bırlesık Ameııka uzennden PROFORA1A F^TTTRA \crıjoruz Tahsıs' alanlara kola\lıklar gosteıı! npkt<>dır Muracaat REMINGTON TIRKIYE Ml MESSILLIGI Bankalar CadHe^ı Htvaıan Han Galafa istanbul Tel 44 % 2î "" IL6S28 193
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle