13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Harfrsn CUMHTIHtTET ÜÇ DÜNYfl HÜBERIIRİ Sukarno Moskova'ya vardı nşılterede bir aya yakın bİT tetkik seyahatınden döııen bir • ESKt TÜRK HALILARIN kü durum ve yarına ait teklıfler; tlostunı beyecanl» anlattı,. DAN VE KİLİMLERÎNDEN ÖR soğuk ve donmuş muhafaza ile il Vok karde*im.. Ne *'>leu NEKLER. SAMPL ES OF THE gili teknolojik bilgiler; bakteriyoHratçef, Viyana'dan Moskovar nc alâUadar olan. Herıtterın PLD TURKISH CARPETS AND lojisi ve biyokimyası...) T»'ya dönüşünden birkaç önü'ndc Afrika meselcsi. minfUreh KILIMS. Istsnbul, Sümerbank UTiyatro : dakika soıua Sukarno'yu mum Müdürlüğü yayını. 34x48 cm. •• AKİF BEY. Namık Kemal'in pazar işi, Batı • Uogu munascbet* boyunda 3 S. metin, 40 yaprak oyunu. Tertibeden: Mustafa Nihat lerı Ortadoğu dâvaları. petrol ı»karşıladı leri atom. silâhs>7l»ntt)a, Kongo, Yedincı Kota ile ilgılı o!arak renkli iıalı ve kilim örneği. Türk Özön. tstanbul, Remzi Kitabevi şehrimiz Ticaret Oriasında sona e çe tngiüzce açıklamalarla. Ciltli XXVIII1112 S 150 kuruş. «Edebi Aııgola, Güney \trika hattâ Iran.. Hoskova 5, (AP) Bşşkan Hrut Bııımle ren çahşmalar Odalar Birliğine in olarak 100 lira. 'XIII. Yüzyıldan yat Kütüphanesi : 12» (Basta: Na işleri serilroiş dnruyor. çef Viyana «eyahatinden dönerek XIX. Yüzyıla kadar 40 halı ve ki mık Kemal ve eseri hakkında bir meşgul değiller.. Gevcn *eııe bır tikal etmiştir. bugün Moskova'ya varmıştır. Bu maksatla Ticaret Odası îdare lim örneği, Türk • Islâm Sanatları inceleme yer almıştır. Her sayfa ihtilâl olnıuş. beş on kist MendeSovyet idaresinin bütün ileri ge Heyeti üyelerinden, Umumi Kâtip Müzesi'nde, öğretmenlerinin neza nın altında söz karşılıklan veril resi devirıniş.. Nedcn devırmıs.. lonleri kendisini karsılamışlarsa Farkında deşüler. Olraalan .çm retinde Güzcl Sanat'.ar Akademısi mıştir.) Cenevre 5 (AP.) I.aos konfe ve Etüt Müdüründen mürekkep 6 dı bütün gözler Başbakan Muavidc scbep vok! Ra isi biî yapacaöğrencilerine kopya ettirilmiştir. Şiir : ransj heyetinden tngiltere ve Sov kişilik bir heyet 7. Kota çalışmani Koılov üzerine çevrür&isti. Bu Baştaki üç sayfalık metin «Tarih• SENİ SEVİLMEZ GİBİSİN Su. Bu yanlışlıklan bız duıelteyet delegelerj bugün Kcnnedy lanna istirak etmek üzere Ankaranun iebebi iae ion zamanlarda hir i çe» yi vermekteciir. Ankara'da : özgül Özgüven'in şiirleri. Ankars, ğizHrutçef Viyana görüçmelerini «ta ya gitmiştir. kaç k«lb krizi geçiren Sovyet Rus Dün bu hususta fikrme müraoa Sümerbank Genel Müdürlüğü Neş çaırın adresi: Koç Yurdu • Ankara Amerikada çok satan bir mccrihî görüşmeler» olarak vasiflanyanın iki numarah adamı, uzun at ettiğımiz Ticaret Odası erkânın riyat Müdürlüğü'nde. Istanbul ve 31 S. 2 lira. muanın alcvbimizde yaıdıkları da dırmışlardır. hir zamaudan beri meydanda götzmir'de Sümerbank şubelerinde dan bir zat demiştir ki : Çeviri : meydanda.. Sanraayın ki; bunları rünmemesiydi. Hrutçef'in muhteBugün bir saat için toplanan de« Türkiye Odalar Birliğinde satılır. • DÜŞÜNME SANATI. Jcan düsiikler yapar!. Hayır.. Ancak mel halefı addedilen Kozlov sıhleg'îler, henüz Viyana görüşmeleri yedinci kota ile ilgili clarak yapıGuittondan çeviren : Cevdet Pe Meııdcres Batı hasımınn o kadar hatte görünmekte idi. üzerine yeni talimat almamış ol lan toplantıya Odamızdan bir he• MtLLİ BİRLJĞE DOĞRU. 1. rın. Ikincı basım. tstanbul, Rcnızi alc.vbindc olmasına raçmpn Kır taViyana'dan aynhrken kendisini makla beraber salonda daha müs yet katılnuştır. rilt. Yazan: Sahahat Erriemir. An Kitabevi. 115 S. 2 lira. «Kültür S o kıro gazeteleri vc ıjazetecilen tııtpet bir hava estiğine şahit oldıılar. teşyi ede n Viyanalılara Birleçik Odanın bu kota ile ilgiü raporunrisi: 23» (lı;indekiler: Hayranlık masım bilmistir. Para verrtııs. ılaAmerika arasında işbırlığı, sulh tngiltere delegesi Malcolm Mac da dış ticaret rejimi ve talimatna kara, A?A S. tıotalı. 13 lira. «Türk üzerine; lcat ve muhakeme üzeri vet rtmis falan filâıı» Devrinı Ocakları 29 Ekim Beyazıt ve anlaşmadan bahseden Hrutçef, donald Viyana görüşmelerinin bir mesinin ticari hayatın icap ettirdiÇok hakh ve «.ok mühim SÖZIT. Ocağı Yayını : 1» (Kitabın olaylar ne; Seçmek üzerine; Ayırmak üze leşik, hiir ve bitaraf bir Laos'un ği elâstikiyeti vc süratı fağlaması Moskova'ya vardığında Viyana gö Gcrvoklen biz ihtilâll yaptık. Sonbölümiindo 28 nisan 27 mayıs ara rine; Zıtiık üzerine.) doğuşuna yol açacygı kanaatini bakımından yapılacak değişiklikler rüşmesi hakkında hiç bir beyanat • BABETTE HARBE GtDt ra? Sonra o kadar. Retıdi kabnsında İstanbul, Ankara ve îzmir' belirtti. vermemiştir. Muhtemelen birka*,gumuza biiriildük. Adeta bunn vp ilavesi perpken hususlar yer alrie olanlar; belgcler bölünıünri'.1: YOR. Violette Marıaud'dan çevi vaptıeuıu/dan mabrnp olmur.u/ cidakika sonra aynı hav aalanına iPolonya delegesi derhal Ingiliz maktadır. ren : Ali Avni öneş. İstanbul, Bur27 nıayıstan önce iktidann, nuıhalc bir hir tnanzara var. Nedir o kuvtıccek oUn Endonczya Cumlıurbaj Toplanlıdan sonra dış ticaret redelegesi il» hemfikir olduğunu bil fctiıı, üniversitonm konuşma. bil han Yayınevi. 133 S. filminin ı ruk basının cür'eti yahu? Görm» kanı Sukarno için bütün enerjisidirdi. Gerzy Michalovski ismindekı jimi ve ithalât talimatnamesine ni diri ve yeraltı çalışmaları: şiirler. simleriyle. 3 lira. vor ınusıınnz?. Adamlsr hem de nı saklamakta idi Polonya delegesi ateş kes mrsele hai şekilleri verilecek ve kotalar marşlar, yerli ve yabanrı basından • BEŞ HAFTA BALONLA S ayııı adamlar handıysp ihtllali Sukarno'mın uçagı *a = t 2,05 de sine fazla ilgi verilmemesi ve cvvelce kararlaştırıldığı veçhiyle yazılar ypr alrnıştır.) YAHAT. Jules Vertıe'den çeviren: yapanları hiyanetlr itham edeumumi hir jmlajma üzerinde du temmu? baçında ilân rdilecektir.» 4İsna inmiştir. Bu Sukarno'ııun uFerid Namık Hansoy. tstanbul, tnBibliyoEraf.va : cekler. rulms«ı lüzumıı üzerinde durmuş^ çuncii Moskova seyahatidir. Kir kılâp Kitabevi. 254 S. resimli. 4 liTabii bnnnn »ebebi var: • TÜRKİYE MAKALELER ra. «Jules Verne Eserleri Koleksitur. jet «vcı filo*u Sukarno'yu taşıyan Biz propaganda, help bövlf dı? BİBLİYOGRAFYASI. 1360/4. fasi yonu No. 11» kiralık Pan Amerikan ııçağına re 1 Sovyet delegesi de Macdonald propagaııd» nsnllerini biimiyornz. kül. Ankara, 1 i n Milli Kütüphane 9> NAT KİNÜ COLE JAPONYA'DA Dünya turuna çıknuı? buiu ile «tarihi» görüşmeler fakat etmiçti. Çiçek ve bayraklarTarih • Coferafya • Bibliroerafya: Bunun türlii çekilleri var. Her tabirinde Bılıüyografya Enstitüsü. XVII + ııan tanııımış Amerikan şarkıcısı Nat King Cole bilhassa Japonya'da hemfikir olduğunu ve «gorüşmela süslü meydanda önde Hrutçef • ANADÖLUNUN TARtHÎ Kİiıı Türkiyeden çn, ha memleketînn s . misafire hoş geldin demck üzerc I ilgiyle karşılarımıştır. Resimde bir lokantada Japon hanımları ile ye lerın doğurduğu iyi havadan istiCOĞRAFYASI. Prof. W. M. Ram lere çağırılan eazetecMer. i? adamFrlspfe : ı sil çay içerken görülüyor. uçağa yanaşlılar. say'dan çeviren: Mihri Pektaş. İsfade edelim» demiştir. • FKANÇOtS PACON. Dogu tanbul, Milli Eğitim Bakanhğı ya ları vesaireler sadece hir «ahhapUçaktan inen Sukarno HrutçefSovyet delegesi Georglıi Puskin, munun 400. yılı vcMİesiyle. Yazan: yını. VII+560 S. Metin dışında lık» ioin mi cağırıhr. aiırlarnrlST? in iki yanağindan öpmüijtür. Onsimdiye kadar yapılmış olan SovFındıkoglu Z. Falıri. tstanbul, Tür renkli harıtalar. 15 lira. (Kitap : Bütün hnnlar o meınleketleriıi dan sonra. Sovyet Cumlıurbaşkaıu yet tekliflerinde kabulü şayan olkiye Harsi ve Içtimai Araştırmalar 1. Umumi malümat. 2. Muhtelif vi propaşanda protrramlarının birer Leonid Brezhnev'in elıv sıkmısmıyan kısımlarının diğ^r memleDerneği yayuıı. 52 S. 4 lira. Der lâyetlerin tarihi coğrafyasının u parçasıdır, İhtiiâlden sonra biz ne tır. Sovyet Cumhuriycti tarilıinde ketler tarafından açıklanmasını neğin A. serisi • 32. yayını. (Bacon1 nııımi hatları... başlıkları ile iki yaplık?. Kaç hüyük cazeteci davet ettik? Kaç a&n !âf yapar. bevnplılk defa olarak yabancı bir Devlet dilemiştir. Sovyet delesesi bu mcm un hayatı, eserleri ilimlcr tasni bölüme ayrılmıştır.) milei çapta adarrnmırı sn veya bn Başkanı geldiğinde hava meydaleketlerin kendi teklifleri varsa Ankara 5 (Cumhurıyttt Te fi • metodolojisi..) nında Sukarno topçu ateçi ile sebunların d« açıklanmasını rica • ASt KIYILARINDA. W. H. vesile ile dışarıya cönderdik?. Ka*r PASCAL Jacqnes Chevalier' leks) 1961 yılı ikinci altı aylık etmiştir. lâmlanmıştır. BartleU'ten çeviren: Dr. Edip Kı padık kapilan.. Kimfie.vi cıkarms«İthalât programı» valışmalarına den çcviren: Mehnıcl Toprak. Is zıldağlı. Ankara, yazann adresi dık.. Gelenlere de şüphe ilş bakTop stışından »onra boğucu « ı .tanbul, Milli Eğitim Bakanlığı yatık.. bugün Ticaret Bakanı Mehmct eakta Sukarno ve Brpzlınev ihtiyını. XVII + 131 S. 4 lira. «Fran Altınözü Hatay. 48 S. 250 kuruş. Baydur'un bir konuşmasiyle başOlmsı hByle gey! Btı tsin müte(Kitap 1836 da üç Ingilizin hazırlaram kıtasını teftis etmışlerdir. lanmıştır. Baydur, ithalât progra sız Klâsikleri İçin Yardımcı Eser dığı e?erden Antakya'ya ait olan hassıslarını hnlmalı.. Bir tniHI Son günlerde Sovyet. Rusya ile ler: 12» (Başta. çevirenin yazar ümının 4 temmuzda yürüılüğe kopropacanda protrramı ı.İTmrll.. TaEndonezya arssında 300 miiyon do zerine bir incelomcsi. Eser. Pascal' bölümün çevirisidir.) nacağını ve 1901 yılı fiilî ithâl mik • FATİH SULTAN MEHMET. yılma'ı, açılmalı.. Söylemeli, ç»»larlık bi raskeri yardım anlaşmaın felsefpsinin bir analizidir.) tarının 500 milyon dolar olacağını Ankara'da Kurtuluş Yayınevi'nin termeli.. Yapmnlı bir jeyler.. Kim5i imza ediimiştir. Ayrıca SovyetFolklor : açıklamıştır. Türk ve Dünya Meşhurları Serisi' »enin b!r sey bildifi vok can.'m. ler Jakarta'c"* 100.000 kişilik bir • BİLLÛR KÖŞK. Masalları. nde. 16 S. 50 kurus. Serisinin 6. ki Ama hizim. hele *n son iMilali lyl Toplantıya bütün Bakanhklar. stadyum inşasını Sukarno'ya vaad Hazırlıyan: Tabir Alangu. tftan tabı. tanıtmak ve İTI anlatmanm lâzım. Cezayirli Paris, 5 (AP) Paris sokakla leri alınmak üzere 80 Seul. 5 (a.a.) Bugün Güney İktisadi Dcvlet Teşekkülleri, Oda etmislerdir. Bu seriden: Atatürk, 3. basım; Biı hn diinrada iB^ıyorm. Kimrında beş saat devam eden ve anezaret altına alıflmıştır. Bunlar Kore polisinin yayınladığı bir bil lar Birliği Temsilcileir ve çeşitli bııl, Rcmzi Kitabevi. 227 S. resim• senln meçhnlü kalamavır deta bir muharebeyi andıran si Pari» yakınlannda Vicennes kam diride açıklanrVffına göre, so üc özel sektör mensupları katılmıştır. li, ciltli. 10 lira. (Ünlü masal dizi l?met Inönü, 3. basım; Cemal Gürn sinin bu yeni düzenlemesinde bir sel, 3. basım: Barbaros, 3. basım; Dısarıva hfr çöndrrdifimİ7 »rt»pına nakledilmişlerdir. lâhlı çarpışnıalarda 1 Cezavırli 3 hafta Içinde Güney Kore askeri Toplantının gâyesinin, «Ithalâtı yü önsöz ile li masal buluyoruz.) Hâdise saat 0,45 te başlamıştır. makarr.lannca tevkif tedhişçı, Paris polisi tarafından ölrütürken, tüccarın en az ıjekilde Gazi Osnıaıı Paşa, 2. basım çıkmış mı hn yöııden secmek lâıım. \krdilen 1 0 Kanuıı : Iırnı*» çrien dısarı cıknrss. TiirkParis'in şark kısmında Rue Clisdürülmüştür. tır. Her biri 50 kuruş. bin serseri, kömür oiadenlerine sıkıntıya düçar edecek yolun seliik hakkında n kartar ivi prnp*• YENİ SEÇtM KANUNU. SeÖldürülenlf rden altısı Fransız son'da tedhişçiler, polis nakleden ve toprağın değerlenıjirilmesi i çilmesi» olduğunu ifade ede n Meh • BÜYÜK TÜRK ZAFERLERt. ranria olmaz. nemokratiar rtrvrinordusunda hizmet eden ve carpış bir kamyona dört bomba atmış cin açılan çalısma yerlerine gön met Baydur, «İthalât konusunun çimlcrin temel hükümleri ve seç Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi. ıtiirii Brighton (Ingıltere) 5, (AP) mada Fransız üniformalarını taşı lardır. Üç polis yaralanmıs ve tedkanun. 4. basım, lstanbul, tnkılâp Kitabe de Pcmokrat nıehns1arın<u bir problem olmaktan çıktığını ve mcn kütükleri hakkında Sır Winston Çörçil'in artist kuı maka olan Cezayir asıllı askerler hişçilerde kaçmıştır. Bunun üzeri derilmiştir. Istanbul, Inkılap Kitabevi. 64 S. vi. 146 S. 4 lira. (Malazgirt'ten Is sepet Avrnpa «eyahatierind" milbu işin en emin ve hiçbir kimseSarah Çörçil bugün Brighton'da idi. Çarpıçmalarda sekiz polis >a ne bütün Pariı polisine alarm veBunlardan 965 kiçilik ilk kafile yi şüpheye düşürmiyecek şckilde 100 kuruş (26.4.1961 dc kabul edi tiklâl Savası'na kadar on beş zafe lctimİJ! he<ıahınn Uaydrtt(rrti!il»ri virkin prnnasandaların hikâyeleriıçkili bir kulüpte sarhoş olduğu ve ralannııştır. Bunlardan hiç binstnin rilmis ve tedhisçilerin takibine fe dü n gece trenle dogu len 298 sayılı Kanun.) Koredeki yapılacağını» söylemiştir. rin hikâyesi ve bibliyografya.) ni o 7a</n]ar dinİpmistiU.. Rrfik çilmistir. hâdise çıkardığı için 50 Türk lira yarası ağır değildir. Kang Wondo bölgesine hareket Tıp : Programın lükste n uzak olduğuOkul kitaplan : KoraHaıuıı rorla krndini tnjiltrsına yakın para cezasına çarptırılSabahın erken saatlerın'l? ccre• GÜLHANE ASKERİ TIP ASabah saat 1 de polisler bir kam etmiştir. nu belirten Baydur, 1962 programı • ÇÖZÜLMÜŞ CEBİR PROB reye eaSirtmasının kepazcliîinden mıstır. yan eden hâdiseden sonra, ifade yon içinde geçmekte olan CezayirKADEMİSİ BÜr/TENt. İki ayda Bildiride açıklandıgına göre, nın da ocak başında yürürlüfie gi hen heraber ntanmıvor nınynT? ii tedhisçilere rastgelmişlerdir. bunlardan yalnız «bir avuç eleba receğini söylemiştir. Programın ha bir çıkar. Mart 1961 tarihli, 5. cil LEMLERİ. Fen Kolu. 3. basım. Y'azan : Millî Eğitim Bakanlığı Müs thtilâl, İçinde ve «cnnda m kiiRue Beaubourg'ta olan bu hâdise sı» Seul hapishanesinde mevkuf zırlanışında basında n ve tüccarla de ait 6. sayısı. 5 lira. Abone için : teşar Yardımcısı Mehmet Aslan çiik hir propacanda vesil»! ve fırde yine ancak iki ki$i tevkif edil tutulacaktır. Bu tevkiflerin, «düI)r. N. Sağlam, P.K. 30 Yenimarın fikirlerinden ilharo aîındığını türk. İstanbul, Istanbul Kitabevi. »atı bnlnnan her şeye çok ehrmmimiş, diğerleri yolda ele geçirdikrüst ve namuslu bir cemiyet ku ayrıca Ticaret Bakanı ifade etmiş halle Ankara. (Bu sayıdı sekiz P.K. 5 Beyazıt. 216 S. 10 lira. yet vermelldir. Bnniarın haçınfla lcri başka arabalarla kaçmaya inceleme ve bir bibliyografya ya• FİZİK PROBLEMLERİ II. ne isimle. ne Işle olnrsa oisnn, I»muvaffak olmuşlardır. Bu tedhis rulması lçln» açılan millî kampan tir. zısı vardır.) (Geometrik optik, magnetizma, e ter davetli, Ister vazifeli Türkiveçilerden birkaç tanesi Fransıı üni ya çerçevesine girdiği de yine • ROMATİZMA ve ÇEŞİTLÎ lektrostatik ve doğru akımı. Ya den çıkan ve az cok temsi.lt tnahiaynı bildiride belirtilmektedir. forması giymekte idiler. ARTRİTLER. Yazan: Dr. M. Hu zan: Rc.şat Otman. İstanbul, Inkı yeti olan çrnplan teskil fderken Bu hâdiseden tam yarım saat lusi Dosdoğru. Istanbul, Martı Ya lâp Kitabevi. 208 S. 750 kuruş. «Ye mntlaka bn propatranda noktasin.i sonra Boulevard Magenta'da tedyını. Yazann adresi: Cihangir, Su ni Yardımcı Lise Kitaplan» dikkat etmeliyiz. Boznk. ciİTÜk «rahişçiler polis nakleden bir kamyosam sok. 14/3. 229 S. 10 lira. (Rorık. moralak insanların temsiici oAyrı basımlar : nun altına bir bomba atmışlardır. matizmanın çeşitleri, oluş ve yerlarak çıkahilmeierinl Byleee vt. • HASANÂLİ YÜCEL. Yazan : Radyo ile çağırılan yardım ekiplelpşmeleri, korunma ve iyileşme daha büyük bir titizliklr SnlemetiFaık Reşit Unat. Belleten'in 98. sari ile tedhişçiler arasında cereyan için gerekli bilgileri, sade bir dilyiz. eden silâhh düelloda iki üniforle kaleme alınan esere IX. UIus yısından (nisan 1961). 291 306. S. Uerlye jetinee; llıtllAiln bOtiln marlı ve dört sivil tedhişçi öldülarara.M Romatizma Kongresinden Yücel'in bir fotoğrafı ve başlangıç halka sebep ve neticeleıHyle anlaVatıcan 5 (AP) Vatikatia târülmüştür. tan beri Milli Eğitim bakanlarının notlar eklcnmiştir.) NOT: New York, » (».B.) Bi r N»w yın edilen yeni tılması löjfomn «rfln reçtlkçe daTuıkiye Buyük Aynı eaiitte, Rue du Faubourg York radypsunun açıkladığına griBeslenme : Tafradan viki müracaallanr^ (aksit musme'ejinfn ikmall İçin Elçısi İlıssn Kuıluğlu itımatnameDr. Muzaffer Şenyürek'in iki ya ba da nfrır basivor. Samt Martin'de de pulisler ve ted• SOGI'K VE DONMUŞ MU zısı : Tani bo raeraleketi W §«nedir re. diktatör Trujillo'yıı katleden sinı bugün Papa Jolın XXIII e tak biztat rapılmesı. mekfupta miiractal edilmemesi ric». hiçiler arasında silâhlı mücadele H.\r,^7\ TEKNOLOJİSt. Yazan: madfli fiervetinden, tnSnPvi kıvre»devam etmekte idi. Bir polis ko ierin lideri olduğı.ı iddia edilen es dim etmutir. • ALTINDERE'nin ÜST AŞÖtindfn, ah!âkındi»n. an'sne«inden, OURMU9 BAYRAKTAROâlU VE ORTAÖI Yeni Türkiye Buyuk Elçısi bun r>r. Veteriner O^man N. Koçtürk. LEN ENDÜSTRİSt. miser muavini makineli tüfek i)« ki General Juan Toma; dün gece The Upper terbiyesinden, faıiletînden v« KiAnkara, Tiirk Veteriner Hekimleri * D İ KOMAKOİT SİRKETİ üç kişıyi öldürmüştür. Kaçmaya (••iııd*d Trujillo'da öldürül:nü«tür. dan evvel burada elyılik vazifesi Derneği. 64 S. 6 lira. Derneğin 9. Acheulean Industry of Altindere. banndan yoksnn haln şetlrnıis omuvaffak olan bir tedhişçi ıse bir Tepebaşı. Bejtr Fuat sokak No. 3/5 (Alp Otell altı) Radyo tarafından iktibas edilen nı ıfa eden Nurrddı n Vergin'ın ye yayını. (Türkiye'de soğuk ve don Belleten'in 98. (nisan 1961) sayuın lan Demokrat nartizan rejiminin rine getiıilmıştir. Vergin 1960 da otele girmiş ve orada poüslerle Dominik ordusu resmi bildirisinve neden dıKtüftüniı lıtitun İSTANBUL muş muhafaza imkânları, bugün dan. 149 198 S. resimler. mücadeleye devam etmiştir. • THE RELATIVE SIZE OF millet tarafından nssıl dijsiiriildiiri^n anlaçıldığına göre. Tomas Diitimatnamesini sunnıakla, Türkiye diplomatik THE PERMANENT INCISORS IN ğünii, IhtilâHn yavas yav»» hir az ve yakın arkadaçı Antonio de ile Vatikan arasında Faubourg Saınt Martin'de olan T.B.B. 112/215 bu oleldeki tek tedhişçi ile mü la Maza, silâhl; kuvvetler tarafm münascbetlerin kurulnıasına yol Enıısyon 38 nıılyon lira arttı THE SUBORDER ANTHROPEOI millet hareketi olarak nasıl t«Merkez Bankasının yayınladığı DEİA. Ankara Ünıversitesi Dil ve kemmiil ettiğini ve bonon ÎS kisicadele uzun zanıan devam etmiş flan öldürülmüşlerdir. Dlaz ve ar açmıştı. Papa John, bugün yeni elçiyi Va son bülteııe göre tcdavüldeki pa Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeo nin bir el oabnklnSu olmadıiinı ve teslim olmayı kabul etmiyen kada^ının sehirde otomohillp gezKAMERAKAY ve AK ECZANE LEVAZlMATl lo.ii Enstitüsü dergisi ANATOLİA' açıkça dışanya ve icerive anlattednişçı nihayet polis kurşunları dikleri sirada makinoli tiifpkle vu tikan Sarayının taht odasında ka ra niiktan 4.488,975.12 liradır. İTHALÂTÇ1S1 VC İTRİYAT DEPOLAKI bul etmiş, bilâhare lıcr ikısi de ile öldürülmüştür. Mücadele sıra rulduklan bildirilmektedir. Gcccn haftaya nazaran emisyon nın 1960 yılına ait 5. sayısından. mak lâzım. Baska türlüsıi. disoriEminönü ŞİRİN haıi kat 1, Tel: 22 16 51 27 14 37 nakledilgayrı resmi bir görüşme yapnıak da 38 milyon lira artıs vardır. 47 85 S. sıııda bütün trafik durdurulmuşda işlrt ınnhimsenmenıesinç. ireri" üzere sarsyın kütüphanesine çekil tur. öldürülen bu son tedhiççinin diğini sayın dost vo müşterilerine bildirirler. nereiler : de kiiçümseiırnçsine sebep olnr. Mc/aUaki satışlar mişlerdir. üzerinde işçi elbisesi bulunmakta İT, R594 '194 • GAZİ EĞİTtM ENSTİTÜSÜ Birim Z^ IMayı» bareketinden MJJIS ayı içinde Mezat îd«r«*=i ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KUidi. Türkıyenin yeni elyisi, bugün sonraki İlk ve büyük i«imiı bn «1 salonlarında 279 mııhtplif fv esya RUMLARİYT.E tl.GİU Vatikan Harıciye Vekili Domenico HABER «alıydı. Am» neyliveltro kl; yine Cardiııal Tardiniyı de ziyaret et sı 74,436,664 ad»t halı 195.025; 82par LER. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün ay aremilik yaptık. Ibtilâile bıç m > < ça mücevher de 49,602 liray» jatıl lık bülteni. 25 kurus. İlk »ayı: Manasebeti \e onnn Hir mrnrfti olMoskova, 5 (e.a.) ' Pravda ea miş, bilâhare bu ziyarel iade edil miştır. miştır. yıs tarihlidir. nııyaıı P'ikolojı bakiîB!««!an mabı«te«i «ekuyucu mektuplan» sutu^ S E V A H A T L E R İ N İ Z D E znrln işlerl»! oSrastık. Tani tbtîlâl nunda, «orts «ınıf Sovyet vatanEMNtVETLİ KONFORLIT HOSTESLİ âdeta hlr *mnıe mn>«sç*esi hiıv ida«!, usun »amandanberi, idsreci çirdi. öylc olnnr» o ynnd'n çevrelertn hakikate uymıyan bepre nŞrsd'.. Sanıldı kı hn yanlsrda bulunmayı âdet ettiğini hizrat ihtilâle mütçver BaU, 5 (Hususi) Ankara ka oğrenmiştir» demektedir. cihtir. Knynıklar bundsn re«»Te< alannda tetkık gpzısine çıkmış Sovyet Komünıst Parlisi Merkei bnldnlar. tbtilâ! ve inkılâbnı aKontiteüinin organı, okuyuculajv bulunan C.K.MP. Genel Başkanı saletini eölgeliyerek şeyler isnadı HER GÜN SABAH vc AKŞAM MUNTAZ AM SE1 EBLERİ İLE EJMRINİZDEDİR. dan günde ortalama bin aıektup Osnıan Bölükbaşı Keskinde parh ıj başladılar.. Bn da ihtiUI robıı merkezinde bir konuşma yaparak ACENTELEE: aîındığını belirtnıekte ve iktisadi niı değilse bile neticelerini zsyıf ezcümle şunları söylemiştir: An.H. Termina) İst. Terminal plânların tahakkukundaki geciktattı.. Radıköy : 36 3 5 «o » • Millî birlik ve kardeşlik ruhu, rneyi örtmek için fabrika direktör ülns : 11 80 00 11 96 M Galata: 44 84 71 44 34 31 Sirkecî : 22 89 17 tşte ben hona içerliyoro!». Bı lerinden yanl.ş istatistik rakamla bir meş'ale gibi gönüllerimizi ve 8 Haziıan Persembe günu muhterem müstenlerüıin Kızılay: ı2 77 77 12 60 00 rakın bütün işleri de biitttn bavıt Taksinı: 47 17 30 Cağaloğlu: 22 21 80 vicdanlarımızı aydınlatsın. Bu n vermelerinden vatandaşların çilı knvvetler clbiriiti ile bn ihtilâ T« halkın hızmetine giriyor T. B. B 1H2 213 vatanı kin ve intikam duygulanklyet ettiklerini açıklamaktadır. 1in memlekette hangi âfeK nerten Bu fubtdt nın karanlığına düsürmeyiniı. dolayı devirdigini ve bnndaıı sorı Tasarruf Hesabı «çtıranlar için Kardeşi kardeşe düşman »den ra rnedeni bir njillet olarak yasa ayıncı siyasî gelenekleri elbirllğl yacaksak neler yapmak. nr volıi^eitmek eerektiâini dnnyay» vc ile tasfiye etmeye çahsınız. halkımıza S&rettneliyiz.. Bir defa Hususî tkramiye Keşidesl Yeni anayasa ile açılacak devir on defa, yüü defa, bin defa si>ri; '.•nazinin zaaflanndan temizlenmis, yerek.. Antatarak, eöstererek.. Bır yapıcı bir devir, cehalet ve sefaşeyler yaparak.. Yoksa hu eüzfi letle mücadele devri olacaktır.» ihtilâlin. dünyaya ve kendirnizt C.K.M.P. Gensl Başkanı Bölükarzedilis şekli drızcltilmerie favrla başı konuşmasmdan sonra Keskin sı ve itibarı sarsılır vc Pk5ifir. lilerin sorduğu muhtelif suallere Bence bn iş hir kira kannmın cevap vermiştir. Bu arada BölükIL 6638/226 Asağıda cins ve miktarları ile Cif kiymetlert yazılı t s y a l a n n 15/8/61 tarihinde saat 10 da Top hane Nusreüye camii »rkasında dan, bir vergi kannnnndan. QO!: başıya: cSizin partiye gerici diyorsatış «alonunda açık a r t t ı r m a m r e t i y l e » a t i | l a n n ı n yapılacağı ve teminatının K/6/61 gününe kadar kabul edileceği ilân oiunur. daha tnühimdir hattâ hir Anava«« lar. Bu hususta ne düşünüyorsukadar miihimdir. Siddetle. ciddi Kırmeti Teminatı t nuz?» «orusunu: «Biz o kadar ilevetlc dikkati cekerim. Rütü n {;„,, Salıı K. Ef7«mn etnıl Mlktan Llra kr. Llr» kr. ambsrı riciyiz ki kimsenin ağzın» «lm«vasıtlarla hn yolrla seferber nl dığı devirlerdenberi, müdafaa et1 Sanayi Bakanhğı emrine (300) üç yüz adet düz çorap makimazsak yazık olnr. tiğimiz fikir ve prensipler, bugün 10000 00 1500 00 C . A . «1 692 Gayri aaezkur demlrderı mihanikl makic* akıamı 30 nesi ithal veya yerli malı olarak mübayaa edilecektir. B. PELEK Anayasaya girerek devlete temel 19730 00 7445 50 Galata 20 897 Perakende olarak »atılacak hale getirilmemiş sentetik Iplik 1518 kilo 2 Makinelerin muhammen bedeli YÜZ SEKSEN BİN lira olmuştur.» jeklinde eevaplandır60 denyeden yukarı olup, muvakkat teminatı (ON ÜÇ BİN BEŞ YÜZ) liradır. mıştır. Amerikanın en eski kalite | 8000 00 Hasköy «3 Makine (madenlerin islenmesİB* mahsuı) 1 adet 2250 00 4323 S İhale, kapalı zarf usulü ile 21 Haziran 1961 Çarşamba gülâstik fabrikası Batı Türkiye j Galata 20 435 kilo S585 00 1300 00 Matbaacıhkta müstamel »alr yardımcı makine ve cihazlsT P29 nü «aat on dörtte İstanbul Halk Sandığı binasında yapılaiçin münhasır acentelik tek ! H. Paşa C. 9022 00 1360 00 1188 710 adet kauçuktan şasl aksamı, 1258 adet âdi cnadenden caktır. lif etmektedir. (34 derece tu î motör aksamı, 685 sair kauçuk nısmulât, 800 »det demir yay 4 Bu işe ait şartname, her gün mesai saatleri dahilinde Sanlün batısında kalan bütün $ Aukara, 5 (Cumhuriyet TeS. P . 4 Plâstikle tecrit edilmiş bakır bujl »e elektrlk ksblosu. 7430 00 (9634 00 fiOSOO yarda 1157 dığımızda görülebilir. mmtaka) valnı? muhafazakâr j leks) Ankara Jinekoloji Cemi7450 00 » » * » » » » 49634 M 80200 yarda 1158 5 İhale tarihinden (beş) gün evvel ihaleye giriş belgesi alınve muteber firmaların müra î yeti tarafından tertip edile n «Ob7150 00 49634 00 80200 yarda » » > » » » » caat etmeleri nca olunur. i 1161 ması lâzımdır. ^ I stetrik ve Jinekoloji Semineri» bu Müracaat: Porıald Raker \ E. O. 14 3996 30 26642 0U 5424 420 metre plâstik bir madde ile tecrit edilmiş bakır telden İstanbul Halk Sandîği T.A.Ş, j gün Ankara Hastahanesi salonunOrtadoğu Mümeâ.sılı 2 elektrik kablosu; 12 adet elektrik cereyanının kesilmesi ve T.B.B. 127/218 da sçılmıştır. KELLT LAsTtKItVKİ î koüara aynlıp bağlancnasına mahsus bagalitten bağlanh, Milli Birlik Komitesi üyesi AhP.K. 124, Şiçli j sdet porselenden cihaz 2.750 kilo demir civata ve somun ffiet. Ylldız, Saglık Bakanhğı MÜ5 t.STANBUL'a | E. O, 15 "3223 00 607ö adet 3483 45 Flueresan lâmbsları ; teşan, Bakanük erkânı, Hastahane 25 yanılmahdır. i Galata 20 7463 00 1120 00 250 sdet vulksnize fibr'den mamullt, 500 ıdel demırden !er BaşhekimİPii. dnktorlar ve kn 945 T E E. S1/209 î îabalık bir dâvetü topkılyçıjnuıı dokuma Tnakinesi akiasaı ZAVt O»nc N'Jfus 1300 00 H. K. 14 8670 fK) hazır bulundugu ^clışta Saghk !18T I «det Optik mikroikop d«n nMijhm NUfua kâSî'lmıı zayl 1200 00 H. Pa3 A ve Sosyal Yardım Bak3Tiı Prof. 7387 00 M0O0 » Galvanizll demirden aBtöf »k»i=aı (ray 1186 pHirn. HOkOmffördür. Dr. Ragıp Üner bir Lonu^nıa yapi«tİTsk e d e r s V U r d s a t i e t r t t . o d ı l t n n ı k s v ı t l ! o!duk!ar!r>» Abidta Gönenç T3..B 115/217 Laos konferansında dün iyimser bir hava esti Sovyet delegesi, şimdiye kadar yapılmış olan Sovyet tekliflerinden kabule şayan olmıyan kısımlarm diğer memleketler tarafından açıklanmasını istedi Ankara'da Türkiye Odalar Birliğindc yapılmakta olan ve ycdinci kotaya nihai şekliııi verecek olan çahşmalara, İslanbııl'daıı <Ia bir hcyet katılıyor 7. Kota Yoyın Haberleri Temmuzda ilân edilecek Türk halı ve kilimleri ^ S.N.OZERDİM İhtilâlin n Paris sokaklarında polis ile Cezayirliler arasındaki carpışmada 13« öSdürüldü kişi . eden ve muharebeyi andıran şid.. Beş saat devanı detli carpışmada polisin öldürdüğü tedhişçilerden allısı Fransız ordu suna mensup askerler 2. altı aylık devrede 500 milyon dolarlık ithalât yapılacak G. Korede tevkif edilen 10 bin serseri çalışfırılacak Çörçil'in kızı sarhoşluk suçundan para cezası ödemek mecburiyetinde AY TAKSiT/ Mamulâtı muhtelif takatte Motorlu Bisiklet veSkuterleri EN MÜSAÎT FİAT VE TAKSİTLERLE ancak müessesemizden tedarik edebilirsiniz. Dominik diktatörünü katledenlerin lideri dün öldiirüldü Kızıloğlu Papaya itimatnamesini takdim elti Rusyada fabrika direklörieri İSTANBUL ÂNKARA İSTANBUL halkı ve devleti aldatıyorlar Bölükbaşı Bâlâda bir konuşuıa yaptı OTOBUSLERI ISTANBUL BANKASI Sermavesi 20,000,000, lira A K S  R A Y Şubesi 20.000 lirahk Istanbul Siimrtikleri Bastnüdürlüğii ÂSKERİ KONTROL GRUPUNDAN İSTANBUL BANKASI Istanbul Halk Sandığından: 1 kişive 10.000 lira Jinekolojî semineri çalışmalaruıa başladı HAYALİNİZE £N UYGUN A I Q1/ D A TELEFO N LARI N'D
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle