11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tfOKT Kesimli Koman: 80 B A N K t U I N M I L I U N L A K İ CUMHURtTCT Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT ff Haxfr«n l M t t S4KKCIFTLtfiİ A ROMANI R M N I YAZAN: İ O rün TC hötün jeee Rabtot hrp kiracısını dü•flndü ve kendı kendiııe: «Jjunn gidip bir ziyaret rtsero» dedi. fakat ar.un.xd» «luı> bitenlerden *onra b«rhaldr hana itiraftn bnlıııımı. Tsbii beni ne»»Uetle kabal eder fakat o kadar • Rabiot uzun nrdıva dıısündü ve Madatn Lnreau'nun itimadını relb için çsreler iizerinde «Inrdn... Birden doirnldu. KeyifH keyifli çftlüvordn. Hemen masasına koştn ve yazmağa başladı: • Sevgili koıinim hemen Parise telirseniı çok Uabel edersiniz. Miihim bir mesele hakkında törüsmeraiz lâzıra Belki de btırada bir rniiddet kalmanız gereker ek!» Bu latırlan bir zarfa koydn ve üzerıne adresi yazdı: Beangency'de Mataaasal Neden sigata Ueriz f Sigara oyalar, güven verir, rahatlık getirir aına, ya nikotin? Bir psikolog, bebekken sütten erken kesilenlcrin sigaradan vazgeçemedikIerint meydana çikardı... kamçılayıcıdırlar. ö y l e tkcn tiryakiler ııgara içinee rahatladıklarım. lukun bulduklarını scylerler. •Bir ıiîar» içeyiro de dinleneyım» sozu ağzımızdan dujmez. Bunun nedenini fizyologlar bilmıyorlar. Pfikologlırsa bir yıâın teori ıleri »ürüyorlar: Sırara icmek bebekken parma£ımın. emzıfimizi emmekten duyduftımnz zev ki Terir. Çocuklugumuzd» öd»v flım adamları bunun tırnnı «niyaparken nkılıp kalemi ı*ırmamıkofin» HediCimız ıehird« buldular. za benzer bir rahatlık gftirir Sıgara psıkolojik bakımdan neBir fizyolog bir grup firyakide den boşa gider? inceleme yapmıjtır Bebelken sütFızık etkiier, hafif dt oUalar, ten cabuk ke^ılenlerın sı^arayı bı rakmakta çok guçlük çeHiklerıni' görmü«tur. Çocuklugunrf» elinden slmmı< bir zevke 'igarada kavu?an insan ondan kolay kolay vazgeçemıyor. tmanlar tirytkılıkUn vajgeçmerükçe «îgsra üstüne ineelemelerin, düşunrelerın ve yazıların «onu jfel mıvecektır. Çünkü alı»kan!:kların en sajırtıcısıdır *ig«ra. Fızyologlar, biyoşımı»tler, ecıacılar, hekim ler. psikologlar hep onun çekici vnnunu •r»makt»dırlar. în«.anlar neden iijar» ıçerler? Neden ona • iı»ırl»r? olmazsa «bir sigara tuttıirür.» Sigara oyalar. Sıkıntıh bır bekleyışin gergınl'gını hafifletır. Çocukların doğumlarını, geçiken sev diklerını, volcuyu beküyenlere sorunuz bunu Sigara ejlencedır de. Morali yukseltır.'Havatın 0 haval denilen ufak tefek ievklerını pekâlâ da tatma\ 3 hakkınv.z oldugu hıssıni verır. üstelık b»?ka eğlenceden tlıkoymaz. Sınema ffibı, kâ? t oyunu Ribı. tn atro gıbi bir mustebıt değildır. Tersine hem onu içfr, hem çcne çalar^ınız. ya da kâ?ıt ovnarsınız Pigar» vnlnızlıjı ratlılajtırır. He le yuvarlak dumanlar M İ ılıp a7 lıp havallere goturebılır Du^unce yi dağıtır. Fizık bakımdan, ınsana gdre değişen ralnt^ızlklara sebaSigara ıçmenın çeşıtli pııkolojik bep oldu*u halde p«ikolnjik etkileri vardır. Topluluk ıçıne çık kımdan ^ükun. rahatlık get?nr Piüfak problerr»maktan çekınen âsabî tıplere ra nirleri yatırtınr \vutur >n<;ahatlık verır Kalabalığın karşısın lere çareler fı^ıldar da ellerını nereye koyacagını. ne nı. ile meşgul olaca*mı ke^tiremıyen Neden sigara içeriz? ArKdda$.!ardan bırıyle aıle ZZ utangaç ırnan bir sigara vakınca G17I1 ıçıîebılen vaşUrıla merakTZ ( " ortahaJIi bir eglence ye • ; • b'.itun bunlan unu f abılır. Soylive tan Daha «.onra 'oplulu*a avak E ııııe gıdıp biraz hosça vakıt ~ cek tek soz bulamıyanır kurtannvdurmak bövudüŞüiü gostprZZ jjeçırmek ıstedık. Ben, bir ^ cı«ı yıne sıgaradır mek için, havranı ılduğunu', im~ kaç ısım saydım. Dostum: S Bu kücücuk jey ahbaplıklara da rendıSınız in<!anların vapt »ını vap Beledıye talımatname»i S yol açar mak. kendinize giivenmek ıçın ZZ \r ve fıyat listesıne aykın s Obini7dekı, çantanızdaki pakeSonra sonra 7at?n ahjılır TirS h<ıreket etmifler, kapatılmı» 2 ti çıkarmak, açmak. herkese ıçip yakilik bajlar içmıveceğrını sormak. b'r «ıgara çı Bnnca ın^anın bunca 'eb»pl' ^ Belediv* hakh, dıye ce S kanp yakmak. ıkram rtmek, kül alıştıi?ı vf alışacagı sigara irin h Cemıyet ıçın ne doit, ne de dü«man cı i, tam ^ vap verdım, ıımdıye kadar o S tablasını aramak söz S rierece başıboş, bildıklennı o 5 dcki nazık dakikaları atlat*nak i bir taraMızl'.kla «öyleneeek = kumaya alıjtılar kı »on ih S ç ı n en ivı fı«atı venr *ize O ara 'U olabilır Saâlam. normal insa~i tarlara bile kulak »»madılar.. S da »»kıt lcazanır. konu hulur. çe na birden ne kötüluâü. ne de iviçaba ligi olur sıearanın Ancak nikotiS Oh olsun, cezalannı çeksin r; tin bir «orumın karsmnda lamaktan fcnrtulur«umız. nin fazlaıı zehirin tâ kendi^idir. 3 ler, bız elbette bir gidecek 5 T Bir damlası bir kediyı öldiir»Sigaradan bir nefe>; çekmce du vtr buluruz. S bilir. Günde 20 «igaradan alınan « ' ~ Gerçekten de bulduk. Yol ~ mandaki nikotinin • 75 • 90 1 içi!er Akcijer mıko7ası bunu niko*inı bir ınsan bir defad* *1H da arkadasım mevzuu biraz ş Dumını ıçinıze çekmez de «avdı tenpffüs organı felce ujirar. S derınl»ştırmeğe koyuldu. Z dozları üfler'îeniz ağız mikozası nikotinin ölü'rrlü Organizma ufak Evet, halkın sa|hğını zi •'• 25 ini emfr filtrp'i Mgaralann mükPmmel avarlıvor. karşı koyuZZ tehhkeye salacak ıhmali ve ^ bu 7ehir süzüp azalttıgı kesin o yor virmi dört saat icinde bunlaX vurdum duymazhjı gosteren ~ larak anla'ilmış degildir ö v l e n hemen tamamivle dışarı atıyor Z ler. müîterıleriTiı bir hır» ve jjj de nlsa vücut nikotinin en a/ ol da 7arar vermıyor. S ıhtıitâr derya5i ıçnıde boğma Ş çu'üne kar;ı bıîe tepki ecisterır 5 2» çaiıanlar içın çok ajır pa Ş Vikotinin organızmami7dakı en ^ ra, hattâ hapıs cezaları tat Ş belirli etkılpri şunlarrlır Kalb vııŞ bık etmelı. lüks lokaller için = ru?u hi7.Ianır Hararnt hafifce düS avlar surecek kapatma ce Ş ?er Kan bssıncuida hafif bir artış ~ zalar.na da hükmedilmeli, ^ olur. 3 fakat nadıı olmakla beraber 3 Bütün bunlar duman n emilijin~ gazetelerde bazan fırınlann, =j den 15 dakıka sonra baçlar Daha S bir takım ücra »emtlerdeki gı Ş baıjka ani etkiler de vardır TiıS da maddeleri »atan dukkin Ş kün'ik artar. Ağız mikor'asında E lann. kuçük lokantalann da S burun ve çırtlakta örselenme o~ naoatılma cezalârına çarptı Ş lur A*zın tadı degisir. E Kapatma cezaları = îmalithancnin bütün kc • da ebjektift benekll fotograf akpeaklcri kapalı ama içtriden teslcr lım» geldi. Bu ftfer de gerısın gevarmak (•lıyordu.Kulağım yapıştırıp c.ınie ri... Onlardan evvel eve Soluk soluga Sarah'dim. N«ler olup bıttiğini anlıya iıtiyordum rnadım. Yenidcn 6 feryadı duy nın odas.na girdim. Derın uykudum, fena oldum. Böyle can acı daydı. Cep fenerini yaktıftımı f*r»ıyla kim bağırıyor? Aklıma baca ketmedı. Manikiir âletımle ma<sageldi. Tabıi bacadan içerisini go nın gızli çekmesini yavasça kırdırremem ama, ne konujulduğunu du [ Fotoğrafı aldım. Paltomun cebüio yabilirım, dıye dü?ündum. Imalât kovdum. Çekmeyi tekrar kapatN hanenın damı alçaktır ve tam ar tım. Kilidin kınldıjı dışından b» i kada koeaman bir ajaç vardır. A li değildi. Ve odana uÇramak'i/ın Karçılaşmak k^r |aca tırmandım, tırmandım. Da evden fırladım. ma »üzüldüm Delice bır cesaretti kusuyla aksı ıstikamette koşmaca Çifthğin sınınndan Ç > benimkısi Zaten gahba o fer başladım Gerisini an yatlarla dehrmi?, korkumu falan kıp ormana daldım lan miimkündü . Anastasie Fourel'e > unutmuştum. Dam dedimse kire lattım, bilıvorsun Her pzar Lucien Morel kendilerini llyaret •O sırada Rabiol'nnn kendtsiyle birdenbire amıtli zannetme... Sucuk kurutmak İlk defa baîinı Halilden t«r»fa diyordu. Delikanlıyı anne ve kız çok »eviyorlarlâkalanmağa başlaçlıfının hiç te farkında olmıyan uzere Gustav damı teran gibi yap çevırdi. dı. Madaıtı Lureau'nun rjcası iizerine I.ucien %enç Madam Lsreaa yine ümitlenmcte başlamıstı. Artırmış. Ayaklarımın ucuna basaHahl, dakikalardir koltukt» hakıza duvgularını aemamıştı. Fakat kızcağız durntık kızı is boltnuştu. Lacien'in verdifi borç para rak bacaya yaklaştım. Evvelâ Gus reket^İT. oturmaktsn yorulmus £İmu tahmin rdıvor ve jizliee delikanlıyı seviyorile retaine koymuş olda£n egyasını kurtarmıstı. bi bırdenbire kalktı. Yaklgîtı, du. (Arkafi var) tav'm Jesinl duydum: Fefc müreffeh olmamakl» beraber artık yaşamagenç kadının karşısında durrlu: « Soyle parolayıl diyordu. «Ve bir Anadolu köylüsünün za Bu anlattıklarının kısaeasını yıf se<!i bir ?eyler mırıldan.yor Oktay'a da anlattın, duvdum .. du. Derken Gtı^tav'ın karı^ı ara Benım şımdi senden a«ıl ogrenya kanjtı: mek ı^tediğim, o günku kaçıçı« Ne duruyorsun, Han«? nın sebebıdrdi Hahl 1 . Holılcıgim' Seni kemıren derdı öffrenmPk «Ru «ı»fer yeni hır feryat tuyleıçîiyorum rımı dıken diken etti. Ah HahlcıSım 1 Halılcigim' Ya'emın, tıtredi «ustu. Geç şımdi beni! Nevmış seni Halil, tek kelıme söyler^e »anki ^thir bozularakmı;. Yasemin yı kan":frden beter kemiren dert' ne ıçine kapanıverecekmı?, bü"îbu Bu bıtkin halimde bu suall"tun ^u^acakmış gibi, koltukta kı rırıle bana ne kadar azap ediyorIstaııbal'dan O. B. Borhan yazı nun sa^ııkl. hır rulva ve bedene pırdamadan oturuyordu. Ve gali sun, bılsen y»rr sahıp olarak dogması için annele ba onun böyle silik kalmasiyle Ya AffedemiyeceSim luçtın neyFen Fakultesı yapılırken toprak re çerckli tavsıyelerde bulunulur. semın cesaret bularak rahatça de mı?' *or,ra da onun vam edıyoıdu: altından sızan »ular;n durdurul Çocıılc doğduktan Ne olursun ban» acı . Anlaması kabıl olmadığından, Fakuite beden ve ruh ozellıklerıne göre «O ıstıntak ne kadar surdü. kev tacaklarımı anlattım işte, bira7. ubmasınin altına, vuzlerçe ton JU toplumda başanlı bır ver bulabıl tıremem. Nıhayet adamın feryat yuyayım. toplayabılecck bır sarnç vapmak mesini «aglamak, bu komıda öğ ları daha sıklaştı. Ve daha zayıf Günahlarını ltıraf et, daha suretıyle bu sızıntıyı dnleme yo retmenlere ve aılelere gerekli tav ladı. tnılti halıni aldı. Sonra bir hafif uyursun. Eb<"dıyen orman*iyelerde bulunmak iızere 'Rehluna gifiılmışti. Her ne sebepten denhıre kesıldı. Delice bir ofke i da ko^makla ödiyemiyeceSin gudurmaise. bu sarni"in dijfr çephelen sn berlik klınikleri> kurup çındeydim. Elımde bır bomba ol nahların neymış senın? Bugiınkö imtihan bı Buyuk Reşıfpa^a caddesi çep dan ugraşılır. sa, bacadan aşagı salu'erecektım. Kadın, bırdenbire hırçınls5tı. hesıne de bır çok baca aç.larak «•ıstemının çocuk ruhunda yarat Ben de beraber uçacakt.m, zarar Kanapeden kalkıverdi: *ığı ^athi te<;irlerı gidrrerek ımtihavalandırılm.açı da ıhmal edıl Dediklerımı unut!... I^te ?ana hanlann daha tabıî hır hale getı yok. memıştı 15 yıldanben hurada top• Derke n blr gurultu oldu. Kapı bunca suçlu haber verdım. Hızını rılmesıne çali'ilır. Bovle bır delanan sular boşaltılmadıfiındau âvırde, bır orta okul oSretmenının, açılciı. Rır adam çıktı. tçerden vu onlardan al... Onların üstüne yürü deta sun'î bir göl ha'il olmuştur. Orta okullarda ojrpncı haşartsız ran mavınısı ışıkta gordum. Sır benim uzerime yürüveceğinp. Ne Bu suların, bacalar vasıta":ı>le hahk'arının bıncık üebebını (tlko tında a^ker elbısesi vardı. Olduk mutlu baban da kurtulacak. Bana va ı!e tema^ınrtan. <nvrı«mekler kııllprda \apılan ımtıhnnların Iâ ça kı^a boyluvdu. Damdan gorüyo gelince . Pavet bendpn mutlaka vumurtalar nı bırakmışiar. boyleubal'l o'usuna ba^!avıvermir3İ rum di\e mı bilrrem'' Fakat mu bir jtiraf koparmak ıstıvorsan. çu re, 1958 vazmdan berı Koska. Orkariısında hayret ye uzuntü duy hakkak k sa boyluydu Hükmeb nu ^övhyeyim: Ben seni sevmivodu ve Büvük Reşitpaşa caddelerı rr.'ıpı;k "1den gelmiyor. tim kı ı^kence edilen askerin es rum. Seni istemıyorum Benim mu ve cıvarı mathıj bır sıvnsinek ı%vaplarını giymıştı. Hızlı hızh yü kadderatım Sabrininkıne baglitilâsına uSrarnıştır. Yapılan çıkârürken Gustav arkasından seslenBirdenbire sustu, toparlandı. yetler net;cesınde zaman zaman Bu riurum. yalnız m»mleketimİ7. di: Yavaş bir sesle îövlendi: buraya cüz'i mıktarda mazut öndc değıl. ıleri memleketlerde bı'e. Yarım aklımı da »en koru, • Be sersem1 Herıfın tüfeğini kulmek suretıyle cfçıcı bır ferahhenuz bır tartışma konusu halin unuttun' yarabbı' lık sağlanmakta i^e ae, dert, yidedır Çocuklara Havak atılma^ını Yurüdü. pencerenin onünde yi«Adam beylık «ılâhı da a'dı gıtne olduîı gihı kalmaktadır. Ünıtevsive eden. haftâ bonu. bır egi ti. ne cama vapıştı, durdu. veı^ıternızın Beledr'emızın, sağtım «ıtemı olarak uysulavan ba; Halil, karsrını vermijti: «D^rk^n bır atın uzakljftığını lık teşekkülierımizin el ele vereıtlı memleket'er r!° var. IVTorraal duvdum. Ben y.ne damdan dala. • Her ne pahasına «öyletec*rek. ilerıde bütun fstanbulu tehçofuklarla geri zekâlı ve anormal daldan . erc . Donduîumun far gim bu kadını! Sırrının ne oldudıt edecek bır durıım taşıjan bu rocukların bir arada cfers gordiık kında dep'.dim Tepedcn tırnafia gunu öSreneceğim. Aramızda bir su gdlunu boşaltmaların;, ya da Teri memleketlerd^ ise? i?, çok da korku kesılmıştim. Kafamda tek uçurum olduâunu seziyorum. Bu baçalarmı kapatmalarını, cıvar ha karırkîT düşünce vardı: Bu uğursuz yerden uçurumu bertaraf edeeeğim. Ona <;akınlerı adına rica ediyorum. | kacmak! Ağaçların arasına dal sahıp olacağım.» OKUYUCULARLA Bunu öıtlemek lâzım! Çok genç Model seçerken «egı^ıklığı MZI çekmesın. Her şeyden once ve onde genç» olmasını arayınız. Hara« genç elbise, sızın gençlıgınizı de deSerlendirır, behrtir. Bır makyaıdan daha ustaca yıllan sıler. Beyaz uzun caket dar etek koyu renk bluzu ve 3 koyu duğmeden yarattığj biriejk süsü ile bu model ıste bövledir. Bu da ayn bir görüş! 10 ailede 8 i Amenkada, 10 aıleıie 8 i. 1962 yılında, oturdukları evın sahıbi oiacaklar. Plân buna gore hazırlanmıj. Zeytinbarnn'ndan Og. Ali AMan yazıvor, | «Okuvucularl» baş bafa> «utu' j nunuzda, (Ilkokul imtıhanları çıd diye alınmahdır) başlıklı yazıyı uzıintu ile okudum tleri memleket ' lercie. ogrenci başansızlıklannm çeşıth sebeplerı aranıp bılimsel yollar'n eiderilmfsine çahşılmaktariır. Bu gayeye ulaşmak için çnçuk daha anne karnmda ıken. o Eyübün Adliyesi Cağaloğlundadır!. dım ve koşmağa başladım. O an (Arkan Tir) E»öı»'teı> Era.T Sümer yanror: i Nüfu^u 200 bını açkın olan Eyüp ilçe^nın adliyesı Cağaloğlundadır Evup halkı, adalet ijlenni hp] , letmek ıçın 10 kılometrelık bır volculugu goze almak zorundadırlar. 7 ay öncesine kadar Eyüpte olan Aihjenın Cağaloğluna taşınmasının sebebını b:r türlu anlıyamadı. İSTANBUL 7 27 Açılış ve program 7 jlı Ikı marş 7.35 Sabah plâkları 8 00 Haberler 8.15 Yurttan sesler 8 40 Operetlerden *eçmeler 9 00 Kapanı*. 1157 Açılış ve program 12.00 tkı marş 12 05 Şarkılar (Rerep Birgıt) 12.30 Öğle melodıIerı 13 00 Şarkılar I Nımet Er?üder) 13.15 Haberler 13.30 .Şarkılar (Safıye Avlâ) 14.00 Esnaf ve sanatkârlar laati 14 10 Fıhm melod.lerı 14.30 Turk bestecılerınden (C. R. Rey 'Sazların Sohbetı», Adnan Sayçun «Sıır Raksı.) 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve program 17.00 Çay saatı melodilerı 17.30 Radyo Karma Fafil Heyeti 18.00 Pan Dans Orkestrası 18.20 Kıtap saatı 18 30 Sarkılar (Nıgâr Uîuerer) 18.45 Haberler 1D00 Çeşitü studyolardan 19.30 Olavlar ve yankıları 19.45 Şarkılar (Orhan Şener) 20.00 Yassıada saati 21.00 Sonat saatı 21 10 Şiir dunyamız 21 30 Şarkılar (Mediha Demirkıran) 22 00 Çeşıtlı studyolardan 22.30 Ayın getirdikleri 22.45 Hafif îtalyan şarkıları 23 00 Haberler 23.15 Müzik minyaturü 23.40 Gece melodileri 23.55 Program 24.00 KaDanış. COMMUTERT4B LÂSTİKLERİ Derin ve zıkzak (ımaklan ile azamî çekjş. geniş tabanı sayesinde fazla kilometre. Sık Nylon örgüsü ile yuksek emniyet ANKARA 6 .)7 Aç'.hş % gunun programe ları 7.00 Boraber şarsılar 7 15 Turkuler 7 30 Habsrler 7 45 Bugni 7 55 Her sabah bır marş 8 00 Sabah plâkları 8 30 Sanatkâr'ar geçıdı 9 00 Sabah muzığı 9 30 Tülın Korman'dan sarkılar 9.45 Turkuler 10.00 Kapanış. 11 57 Açılış ve programlar 12.00 Pat Boone söyluyor 12 15 Sızın ıçın 12.20 Nesrın Sıpahı' den şarkılar 12.45 Haberler 13.00 Hafif muzık U.10 Turk basınından ozetler 13.15 öğle konseri 13.45 Turkuler 14.00 Jhon Arvın Kuartetı 14.30 Nevzat Guyer ve Ulviye Taşkent'ten şarkılar 15.00 Kapanij. ^ ^ ^ ^ S = S .^ = E ^ = = ~ E ^ = = nldıklarım okuyorum. Suç = yapanlar bırbırlennden ayırt ~ rdılebılınır mı? Hayır.. Lâkin ~ ne var Bir fınn, bir bak ~ ka] dükkânı, bir kasap, bir Zj küçuk lokanta kapatıldı mı? = Önusıra »emtin halkı, ihti S vaçlarını tedarik veya karın s larını doyurma uğrunda pek 5 uzak verlere kadar gitmek Ş! zorunria tcalıyorlar. Hem zah Ş met çokıyorlar. hem de vakit Ş kavbeciiyorlar Böylelerine en s ağır para ve hapıs ce/alarını ~ vermelı. hattâ mümkünse baş iarına oırer memur dıkerek ^ nok'anların. tamamlatmalı, fa ^ <dt ımkârı derecesınde az s kapatma cezası tatbik olun 2 'rn''iır ~ Nikotin kımi in«anda açlıfı bastınr. Midenin btivtnüp acılmalan nı vava?latır «Mrenslım ^algısını arttırd Sı ıcın bu madde karaciieri peker deco etmeye zorlar Yemek «rzusu azalır î^tah kapanır. Sisara düîünme fırsatı Terir Tirvski olsun olma'in. «igara icene bir kaç soru »orunu? Cevap vermeden bir sieara vakacaktır Si?arada zihni açan bir kuvvet bulundufu için deiŞil Kenditine öyle bir şev var nbi geldiSin'ien ve o «üre içinrte diısünmeve vakit bularağı için. Yani tamsmivle p«ikoloiik bir »ey ^isara içmek havatlan çok hareketlı eeçenler. çok calı^anlar için bir dinlenme bahanesidir. Bu tio insan hiç bir =ev vapmadan riurursa huzursuzlandığından Karamandaki sergi Ankara, İstanbul ve İJaiyaya gidscek Nışde'tle Sungur Bey Canııı Ak Medrese gıbı Anadolu'da ılk Turk sanat eserıne aıt çalışmalar bulunmaktaılır. Yuzyıllarca evvel atalarımız tarafından yaratılmış bulunan bu eserlerdekı nrıpnai mımar lık ve susleme sekıllerı ve renkler byiesıne canlı ve yenıdir kı, aradan geçen yuzvıllar bu eserlerın ne bünyesım ve ne de ruhunu yıpratmamış olduğu anlasılmaktadır. Geometrık şekıllerın bınbırIerıyle kaynaşması ve stıhze edilmış nebat motiflen, fılız kıvrımları ve palmetler. âdpta zamammızın soyut eserlerı karşısında olduğumuz kanaatmi uyandırmaktadır. Selçuk devn ı!e ondan sonrakı Karaman devn sanatının uslup karsılaştırması ve Türk mılletinin dunya milletlerı ara sında büyük sanat kabihyetinı ve zerafetini ortaya koymakta olan sergi, Karaman'dan sonra Ankara ve tstanbul'da da teşhir edılecektir. Ayrıca îtalyan Kültür Ataseli|i »ergiyi Italya'ya da dâvet etmış bulunmaktadır. Büyuk Türk medemyetinın Batıda elçıhğıni yapacak bu tip mılli çalısmaların, bütün dış memleketlerde de teşhirınin »ağlanmasını dıleri7. ^/üllllllllllllllillllllHİİIHIIIIIlll^ ASOELİK ftNONİM SİRKETİNDEN I/nıır'de bır fırmanın gazsobası, buz dolabı gıbı kendı mımullerinı «AR» ısmi altında piyasaya surdüğunu oğrenmi^ buluouynruî. Mamullerımıze karşı buyük guven ve raî'bet goste:en mü^tenlerımi7i uyarmak amacıyl e ne bu fırma, ne de mamuilerı\ie ve mdrkası^le fabrıkami7in hiç bır ılgisj bulunmadmı onemle ılân olunur Faal 108 Ttırkçenın devıet dıh oluşurıun 700. yıldonumu dolayısıyle Karaman' da yapılan Dıl Bayramında yeralan İstanbul Ünıversıtesi oğretım uyelerınden Arkeolog Yuksek Mımar Dr. Mubın Bekan'm Selçuk ve Karaman devrı naımarhk ve susleme sanatları sergısı ilgı uyandınnı? tır. Sergı Anadolu'da 12. 15. Yüzyılları arasında Turk milleti tarafmdan meydana getınlmış camı, medrese, kervan saray, kumbed mimansi gıbı örneklerı ile milli anıtlanmızdan plân ve mımarlık eserlennın dış ve ıç kısımlarmda, portallennde roıhrap, mımber. kapı ve kubbelerınde Türk ustasının, taş, tuğla, çini ve tahta üzerine büyük bir ıncelık, buluş ve deha ile $ekü ve renk çeşitliliğini aksettiren süsleme orneklerinı ıhtıva etmektedır. Sergıde baslıca Selçuk devrıne ait olmak üzere Konya'da Mevlâna turbesı, Karatay medresesi, Sahip Ata ve Alâeddın kulhyeleri; Beysehır'de Esrefoğlu kulliyesı; Alanya'da Kızıl Kule; Karaman devrıne aıt olmak üzere de Karaman' da Ibrahım Bey ımaretı, Nefı• e Sultan Medresesi, Karaman < oğlu Alâeddin Bey kümbeti ile SAFETY TENEZZÜH LASTİKLERİ Ucuz fıatia yuksek kalıte, Sessiz gıdış ve daha fazla çekiş kabıhyetı. Hem Nylon hem de Rayon olarak ımâl edilmtştir 16 57 Açılış v« programlar 17.00 Nes'e Can'dan şarkılar 17 30 Radyo Dans Orkestrası 17.45 Gençlık Akordeon Bırliği 18 00 Öğretmenın sesı 18.15 Sızın ıçın 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız gunler 19.30 Olavlar ve >ankılan 19.45 Sevım Erdı'den şarkılar 20.00 Yas^ıada saatı 21.00 Klâsık Turk muziğı 21.30 Modern ilımde gelışmeler 21.45 Hafif Batı muzığı dinleyici istekleri 22.10 Devamı yann akşam 22.30 Haberler 22.45 Gece konseri 23.15 Şarkılar 23.45 Percy Faıth Orkestrası 24 00 Kapanış. Üstün evsafi ile encefakâr lâstik. Emniyet ve konfor. SEIBERLING IL 6508/191 BAV OSCAR: Selmi ANDAK P A î T! 273 PROF. NtMBUS'fiıı MACERALARIt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle