12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ATLASI! COâRâFYA ATLASL1 TARÎH Varanlar: Sırr, ERINC Ssmı ONGOR ilkokui 4. ve 5. sınıflaı iein • Yaıan: Emm OKTAY Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. tlkokullara nümuneler göndertlmlsttr. GÜVEN VAYINEVİ Cagaloğlu. tstanbuL' ÎL 6495/192 umhuriY KURUCUSU: YUNUS NADÎ FUZÛLÎ DIVANI Hazırlıyan Abdülbaki GÖLPINARLI 1079 da Necef'te yazılan nüsha esas tutulmuş, ' yazma, basma, bütün nüshalarla karşılaştırılarak nüsha farkları gösterilmiştir. Şimdiye dek çıkanların en tamı ve en doğrusudur. Başta 114 sahifelik bir önsözde şairin hayatı ve sanatı incelenmektedir. Fiyatı 20 Liradır. İNKILÂP KİTABEVİ İL 6503/196 38. yıl Sayı 13.230 Telgrai v* mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telef onlar: 2 2 4 2 0 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Sah 6 Haziran 1961 Demir çelik mamullerinde Lv ıııuiıiııı yd de aradokları yuvarlak, dört köşe ve lema demirleri, tonu eski fiyata nazaran 320 lira eksik olarak satılmağa başlanmıştır. ' Karabük Demir Çelik İşletmeleri aynı ı zamanda, piyasadaki emsaline nazaran üstün evsaftaki dört köşe, yuvarlak ve lema demirlerinden arzu edilen miktarda derhal teslim ' edebilmek üzere gerekli tedbirleri almıştır. I Diğer mamullerde de muhtelif nispette indirinüer vardır. M B K üyesi özgüneş trafik kazasında ağır surette yaralandı Kaza, Özgöneş'in bindiği arabaıtın bir GMC ile çarpışması neticesi vukubuldu Izmit, 5 (Telefonla) Istan , buldan otomobille Ankaraya git ! mekte olan Millî Birlik Komitesi üyelerinden Mehmet özgüneş bir l trafik kazası sonucunda ağır surette yaralanmıştır. Özgüneş.'beraberinde amcası Al met Özgüneş, yeğenleri Mehmet Cengizarslan ve Nurullah Cengizars lan olduğu halde. şoför Mebmedin idaresindeki hususî otomobille 1 > tanbuldan Ankaraya giderken. Kurtküy civarında askeri bir GM C ile çarpışmışlard:r. Müsademe şiddetli olmuş, her iki vasıta ağır ha«ara uğramıs ve bu arada Mehmet Özsüneş agır su rette başından yaraianmıştır. Milli Birlik Komitesi üyesi Mehmet Özgüneş. derhal Izmit Menîleket Hastahanesine yatırılmış ve olayla ilgili soruşturmays başta Vali ile askeri kumandanlar, savcıiık, jandarma kumandam ol Arkası Sa. 5. Sü. S te i Dünden itibaren tatbikine başlanan karar, inşaat demirinin tonunda 320 liralık bir ucuzlama temin ediyor Karabük 5, (Kâmil Tunceli bildiriyor) Gerek maliyetin düşürülmesi sebebiyle, gerekse inşaatın teşviki maksadiyle Karabük Demir Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğünün mamullerinden ortalama yüzde yirmi nisbetinde bir indirme yapılmıştır. İktisadl hayatımızda ve kalkınmamızda mühim rol oynıyan hâdde mamullerinde indirim, ton başında 320 lirayı bulmaktadır. Bugünden itibaren inşaat sahiplerinin birinci derece MBK Gürseliı. başkanlığında toplandı Ankara, 5 (Cumhuriyet • Teleks) Millî Birlik Komitesi bu sabah Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in başkanlığında bir toplantı yapmıştır. Toplantıyı mütaakıp Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Yarbay Ahmet Yıldız, basın mensuplanna şunları söylemiştir : • Toplantıda referandum' un kısa zamanda yapılması için alınacak tedbirler üzerinde durduk, ayrıca 1961 yı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Sabık milletvekilleri Yassıadada da birbirleriyle geçinemiyorlar Tahkikat Komisyonu Kanununun Anayasaya aykırı olduğunu bildiren Kemal Özçoban, arkadaşlannın tecavüzüne uğradığını iddia etti. (Mücahit BEŞER bildiriyor) Yassıada'da dün Anayasa dâvası sanıklarmın sorgularına devam edildi. Bu arada birkaç gün önce Tahkikat Komisyonuna yetki ve Arkası Sa. 5. Sü. 4 te C.H.P. liler teskilâttaki hizipcllige sebep olarak Genel Merkezi gösteriyor Teşkilâtta teşekkül eden gruplar İl kongresi için gizli ve hummalı bir şekilde hazırlanıyorlar Günlerden beri C.H.P. îl Teşkilâı tı İçinde sinsi bir çekilde devam eden hizipçılik nihayet pazar gün'^ Mayn Inkılibının yıldönümü ve yeni kü ilçe kongrelerinde ortay» dökül Anaya«amn kabulü mün«sebetiyle New York î Arkan Sa. S. Sü. 3 te Türk Haberler Bürosu, ^stiklil r e Thtilil m»rşlarımızı ihtiva ^den ] bir (kartpottal hatır» plâğı) haıırlamıştır. i AnıtKabirde Türk bayrağının dlrcğe çekiliçini gögteren bir resim üzerine işlenen marsları havi (kartpostal plâk) bütün dünyaya basın M. B. K. Istihbarat Burosundan ataçeliklerımız ve haberler bürolarımız tarafından dağıtılacaktır. bildirilmiştir: Kartm arkasında 27 Mayıı tnkıl&bımız ve yeni Anayasanın kabulü Yassıada'daki sanıklardan sabık kııa bir şekilde izah edilmiştir. Resim bu (kartpostal plâk) ı gösEvvelki geceki şiddetli yağIstanbul milletvekili em»kli Or teriyor. general Nuri Yamut 9 mart 1961 murlar da Istanbul ve İzmit'te tarihindenberi yatmakta olduğu İJsu baskınlarına yol açtı ve Dsielik uydurma da... tanbul Deniz Hastahanesinde (Nemuhtelif vilâyetlerde yıldırını diastinel) kanserden 5 haziran 1961 isabetinden 3 kişi öldü pazartesi günü saat 18.30 da vefat Hâdiıe malum; T.T.P. bMin Telefoto (Cumhuriyet AP) etmistir. Başkan Kennedy, McMillan. İle birlikte bülteninde «Cihanbevli Tarım ^ Satıy Kooperatirindeki seçimleri Kayseri, 5 (Teiefonla) Bugün T.T.P. namzetleri 174 oy ile al saat 12.45 te şehrimiz ve çevresine mı;, C.H.P. namzetleri ancak 74 Arkası Sa. 5, Sü. S te OT toplıyabilmişlerdir.» diye bir habfr çıkmıstı. Dernek ve kooperatifleri politikaya ftlet etmek mâıiMinı ta^ıvan bu haber tarafımızdan şiddetle tenkid edilmişti, . m • Cihanbevli Kaymakamı bize yolladıgı mektnpta böyle l<ir Konya'da işlenen bir başka cinayette de, öz baba ile Bir hafta içinde 44 faîli meçhul hırsızhk olayı kooperatidn bnlunmadığını, halüvey anne 6 yaşındaki kızlarını tokatlamak, teknıeaydınlatıldı ve 14 sabıkah lıırsız yakalandı ka ncuz esva latmak emeliyle lemek ve yere çarpmak suretiyle öldiirdüler kurulmuş bir istihlâk kooperatifi vars» da bunuıı üç meclisi Burdur, 5 (Telefonla) Firarda den firari kaatil Mustafa Çelik esidare âzasınııı biç bir partiye tondra 5 (Radyo, a.a., A.P.) bulunan bir kaatil. bugün tekrar ki hasımlarından 80 yaşındaki Rıkayıtlı olmadıklarmı, Y.T.P. ye Hrutçef Kennedy görüşmesinden bir baba ile oğlunu da öldürerek. | za Erdemi hasta yatağında mavbu asılsız haberi verenler haksonra nejredile^ tebliğ. Moskova yine kaçmağa muvaffak olmuştur zerle öldürmüştür. Bu cinayetle de kında takibata girişildigini bil Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkaıı Sa. 5, Sü. 6 da Merkeze bağlı Zengüme köyündirmektedir. Imâl edilnıi; asılsız haberlerŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR : le parti propagandaıı vapıldıtfı mânasını tasıyan bu tekzip bizce T.T.P. nin hâdisedeki me«nliyetini daha da arttırmaktadır. Durum bu hale gelince demokrasi yolunda ileriye değil, kosar adım geriye gittigimizi düşünenlere elbette bak vermek gerekeeektir, Geçen hafta içinde yakal» ııaıı hırsızUrdan üçü •*• J Tazısı 5 inci sahifede Orgeneral Nuri Yamut vefat etti 180 gramlık dolu Kayseride tahribat yaptı Polis 38 kişilik bir Viyana Firarî kaatil, yeniden 2 ekiple hırsızları görttşmesi dttnyada cinayet işliyerek kactı şiddetle takip ediyor ferahlık yarattı Gürset dün Basbakanlıktan çıkarken Anadoludan, şehre akın mullaka durdurulmahdır İstanbulda bol kazanç bulacağını zannederek gelenler şehirde sefaletin ve işsizliğin süratle artmasına sebep oluyorlar Taşradan gelen her otobüs, \%tanbul'a Anadolu'dan yeni yeni gruplar getirir. Bunların ekserisi, «fstanbulun taşı, toprağı altındır» sözüne kanarak iş bulmak gayesiyle şehre akın edenlerden kuruludur. Bir kısmı inşaat yerierinde amele olur, bir kıamı bekçi kadro suna geçer, bir kısmı çöpçü olur. Ama mühim bir kısmı işsiz kalır. Beraberinde getirdiği birkaç kuru şu da yer bitirir, sonra açlık başlar. Bu kimselerin yaptıkları ilk iş, Inşaatta çalışan amelelerin para Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Toprak Mahsulleri Oiisi tanzim satışlan yapacak (Yazısım 5 inci sahifenin 7'nci sütununda bulacaksınız) '\ «GENÇL.İK» GELDİ Deniz cilik Bankası tarafından yeni satın ahnan 12880 tonluk «Gençlik» şilepi dün limammıza gelmiş ve bu münaseb»tle bir de tören yapılmıştır. Resimde «Gençlik» şilepi görülüyor. yllllllllllllllllllllllllllllMlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll' Dün Resmî Gazetede yaymlanan hububat yeni alım fiatlariyle ilgili kararnamede, Belediyelerin ekmeklik buğday ihtiyaçlarını piyasadan temin edecekleri esası konuluyor 1960 1961 i Yunus Nadi Armağanı = K.uçuk jurı, buyuk jurıye sunu\ lacak 10 yazıyı seçti 1960 1961 Yunus Nadi Arnıağanı Küçük Jürisi evvelce haber verdiğimiz gibi 3 haziranda çalışmaya başlamış ve dün tetkiklerini bitirerek karannı vermiştir. Jürinin kararı şudur: «1960 1961 Yunus Nadi Armağanı için 3, 4, 5 haziran 1961 günjerinde toplanan küçük seçiciler kurulumuz kendisine verilen 73 yazıyı incelemiş; tunlardan aşağıda yazarlan, başlıkları belirtili 10 tanesinin büyük seçiciler kuruluna suıulmasını UTgun bulnvıştur: Temel Bayraktar (19C0 Türk devrimi), Ali Dündar (14 May:s akjamından 27 Mayıs sabahı Z r»), Yılmaî Inkava (27 Mavıs 196C ihtilâli), Demir Kandemir (27 Mayıs devrimi ve anlamı), Samı Katırcıoğlu (19 Mayıstan 27 Mayısa), Babür Kuzucuoğlu (Soluklu devrim), Bayülken Oktay (Sebep ve sonuçlan bakımmdan 27 Mayıs 1960), Suat Mesut özbudak (27 Mayıs ulusal kıyamınm nedenleri ve anlam). H. Tuğrul Sargın (14 Mayıstan 27 Mayısa), Adnr:i Tayiz (27 Mayıs). Küçük seçiciler kurulu üyeleri: Oktay Akbal (hikâyeei, fık racı), Fazıl Hüsnü Dağlarca (şair), îîasan Ali Ediz (eleçtircneci), Vaşar Kemal (romancı), Konıır (eleştirm?.i), Behçet Necatigil ($air ve edebiyat öğmeni). Seyahat dövizi ile ilgili kararın ana hatları Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) Mâliye Bakanlığında uzun bir süredir hazırlana n döviz tahsis rejimi ve bu konu ile ilgili üç kararname ve bir tebliğ yarm Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Kararnameler ile tebliği nana hatları şöjledir: Kararnarrıeler • 1 Türk parasmın kıymetini ko ruma hakkındaki 1 sayılı kararın 4 Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Kahve köşEİeunde (yukarıda» ve köprü altında sabahlıyanlar Avrat bütün yıl çalışır. yine de evdekileri besliyenıez.. İyi oldu şu doğumun koutrolü be.,, ^ rııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııtıııııııııiMiııııııııııuııııııııııuııııııiv
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle