12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKÎ CUMHURÎYET 6 Haziran 1961 Siz de bir milyoner = olabilirsiniz! = Yazan: Paul Getiy Bir baş ağnları vardır =haberleri milyonerin de Nese i düğüıt karakolda sona erdi Ayakbastı parası istemek yüzânden saka olarak başhyan münakasa, 8 kisinin katıldığı bir kavga haline gelince, gelin bayıldı Gelin arabaaının önüne çıkıp ayakbastı parası istemek yüzünden çıkan bir kavgada 8 kişi dövüşmüslerdir. Büvükderede Çayırbaşında oturan Hasan Akgül, evinin bahçesinde düğün yaptıktan sonra geli ni bir taksiye bindirip götürürken damat taraftarlarından çöpçü Kara Mustafa, Nedim Arın ve Mehmet Akgül, taksiyi durdurarak pa ra istemiştir. Bu yüzden, önce şaka olarak baş hyan münakasa, kavga şeklini al mış ve gelin korkudan bayılmış, dügün sahiplerinden Mustafa Çetin, Hasan Çetin .Mehmet Çetin, Kezban Akar ve Tahir Çetin, tak sınin öünü kesen üç kişi tarafından bir hayli dovülmüşlerdir. Neş'e içinde başhyan düğün karakolda sona ermış, bu arada üç sanık firar etmiş, yaralı olan düğün sahiplerinin tedavileri yapılmıştır. Kaçan sanıklar polis tarafından aranmaktadır. j GÜNÜN KONULARI ıııı|ıııııııiHiııııımi!iıııııııiMiııııınımııiHiııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiı|ıııı HEM Ya ondadtr, ya bunda REFERANDUM Yazan: Doç. Dr. İsmet «Gerçekte bir yetkiıiılik kültü, bir de mütehassısLara aşırı derecede tenkitsiı tapmanın költfi vardır. Fakat yetkisiılik raezhebi ikineisinden daha ax tehlikeli değildir. Bu zihniyetin sıkı bir ştkilde kontrol edllmesi l&zımdır.» F. W Foerster I Kurucu Meclis tarafından 27 Mayıs 1961 tarıhınde kabul edilmiş olan Anayasanin Halk Oyuna sunulması hazırlıklannın sür"atle ilerlediği şu sırada, bazı çevrelerde, Yeni Anayasayı Halk Oyuna (Referandum) arzetmenin «lüzumsuz, mahzurlu» ve hattâ «tehlikeli» olacağı göruşünün «avunulduğunu görüyoruz. Bu meyanda Sayın «Yeni Sabah» gazetesmde 30, 31 May.s ve 1 Haziran tanhlerınde vayınlanan üç başnıakalede bu göruş, kendine güre bir takım sebepler ile birlikte, açıklanmış bulunmaktadır Işte bız, ızhar edilen bu endişe ve gerekçeye neden katılamadığınıa, kısaca belırtmek istiyoruz. Bılindiğı gibi Demokratik memleketlerde bir Anayasanin kanunıyet kesbetmesmde (legalisation) baş vurulan belli başlı iki metot ya Anayasa metnini bir Kurucu Meclise hazırlatmak veya onu seçmenlerin oyuna sunmaktır. Bu metotlardan her birı yalnız başlarına kullanılabildiği gibi, bazan her ikısine aynı zaaıanda baş vurulmak suretiyle Anayasalann Demokratik vasfı takviye edil» mektedir. Bunun en güzel misali | IV. Fransız Cumhuriyetine vücut I veren 1946 Anayasasıdır. | Hele bir memleketin içinde bulunduğu şartlar yüzde yüz umumi temsil ve seçim esasına dayanan bir Kurucu Meclisin teşkiline imkân ve fırsat vermediği tak Cirltli B 3 Bunlardan biri. 1951 senesine her zaman karjUam.ığa bazır olkadar buyiik bir sirketin idare mazsa ışınde uzun müddet tutugayyasına gömülmüs bir zavallı namaz. idi. Bu adarn, bütiin havatı boBasarıva ulaşmış olması ve nul yunca başka birinin memurıı ol yoneı olması ış adatımın ıçmde maktan memnun de5ildi ve bu du bulunduğu bütün Mâvılirı halletrumdan kurtufmaga azmetmişti. mij sayılmaz ve ona hıç bir şey ımtiyaz Bu zat, bulunduğu şehirde m umorsamamak gibı oır kaliteli ucuz eve büvük bir ihti vermez Milyonerin *ıayin muteyaç olduğunu farketmişti. Buna madî ve sonsuz bir eğlence sılsıkanaat setirir getirmez kenara kı lfsınden ıbaret sanılmaraalıdır. Bir milyoner şüphesiz kl kiıavabildigi bir kaç para ile bankadan aldiŞı kredivj kullanmak sn sını yahut bakkahn hesabını düretiyie kendi hesabına işe koyul şüntnez Fakat onun Ja biı sürü du. Evvelâ ufaktan basladı Şura başağnsı vardır. Hattâ bunlardan da burada arsa alarak ivi plân baıılan tasavvur edilennı /ecek ka lanmış evler vapıp az gelirlilere dar ciddi olabilir Bir coklan da mümkün mertebe aşagı fiyata « • utak tefek fakat can sıkıcı ve sinır bozucu .. Hattâ ?ülünçtür. t'vordu. Bu son kısraa dahil olraak üzeBu suretle adam ijini eittikçe re milyonerin ald.ğı sayısız rica büyüttü. Müşterileri. kendisinden mektuplanm zikretmek mümküngayet mernnun oluyoTdu. Seneler dür. geçtikçe işi genişledi. 1060 yılına Ben, kendi hesabıma, her ay hiç dogru bir mttyon îngiliz lirasıntanımadığım kımselerden olmak u1 dan fazTa bi' fervete tahip buluzere ortalama bin be?yÜ2 mektup nuyordu. Memur olarak çalıjmakalmaktayım. Sekreterimin yaptığı ta devam etse idi bütün havatı hesaba göre bunlann yüzde sekmuddetince bu paranın onda bisen beşi para ister. Hepsi de bana rlni dahl bir kenara kovamazdı taraamen yabancı olan kimselerIkinei Dünya Harbi sıralannda dir. genç bir piyade «ubayı tanımısNeden? Hiç... Nede n olacak. Hatım. 1945 senesi ortalarrnda bu vadan para isterler de ondan. Busubay tebdîli hava için Belçikana başka sebep bulmağa cahjuıak ya eönderilmi?ti. Orada tanıştığı beyhudedir. köylüler bir takira tellerl kıvınp Tanımadığım bu adamlann çoblrle«.tirerek bunlara parip şelrilğunun mektubu ?u mealdedir: !er veriyorlardı. Köylüler bunlsr«Siz zenginsiniz, vereceğiniz bu la ms«a lSmbalan, samdan, her kadarcık para sizin için bir jey içeşit bîblo vesaîre vapıyorlardı. fade etmez...> Sanki benim zengin îhtivaçian olan tellerl askerî de oimam her jeyi ızah edermiş gibi. polardan temln edlyorlardı. Bazılan yalvanr, bazıları doğGenç subay müttefik askerlcre rudan doğruya ister. Kimigi iji teh höyleMkle hSrıra satan ve bunlsn dide kadar vardmr. Bu mektuplaimal eden kövlüTeH tızun uzadıva rı gönderenlerden büyük bir çotetkik etti. Onlan seyrettikçe de ğunluğunun manvak olduğu şüpkafasjnda bir fiMr ver ediyordu. he götürmez. O da memleketine döndfıŞfi zaman Posta ile dilenmenin yolunu buaynı ?eyi çok rtaha büyük bir çap lan bu adamlann her ay benden ta yapabilirdi. Belçika köylüleri istedikleri para ortalama iki milnin vaptiğını o neden yapamıya yon tngiliz lirasını bulmaktadır. cıktı? Son zamanlarda bir tek gün zarHarb Wter bltmez senelerdenbe fında aldığım talep yekunu on milri bir kenara koyduSu parayı biı yon tngiliz lirasını geçiyordu. Tabii bu adamlardan hiç birîne araya getirerek bir 1s kıirdu. Btısün bu esH piyade «ubayı duvar be? para çönderdiŞim yok. Zaten apliklerinden jet ucaVlan yedek bu taleplerden pek çoğunun yerınnarçalanna kadar bir sürü ima de olup olmadığını tayin ve tes!St yapan ve seneük îş hıcmi Ikt pit etmek imkân haricinde... Dümîlvon îngiliz liraünı geeen bir şünün bir kere bu mektuplar dıin yanın her tarafından sclir... sirketin gahfbidir. Ben yardımlannı sırf muntazaBir is adamınin cerek memur veya isçilerine. gerek mü«teri, OT man teşekkül etmış müesseselere tak hi^sedar ve halka karsı agır yaparım. Bu hususu bir kaç kere açığa vurme«uliyetleri ve mecburiyetleri basın toplantılannda vardır. Sayet bu mesuHvetlerini ma5a çalıştım. Fakat buna rağmen yüzlerce insan yine de posta parası vererpk bana yazmakta devam edivorlar Bu kabil mektupACI BİR KAYIP ların ardı arası bir türlü kesilmiyor. Zehra Sungu'nun eşi. Perihan TeUn'in babam, MOhendis (Arkan var) Seyfl Tekln'in kayınpederi. ömer Çevik'in amcası, Hakkı Altıntaş, Şerif Altmta*. Tahriye Akjncı'nın enişteleri. Isparta M E V L IT e;rafından Istanbul tüccarlaAileraizin kıymctlUi Adll Tıp nndan Meclip âzası Dr. Operatdr Vilâyette sehir işleri gözden gecirildi Dün sabah Vilâyette butün Şube Müdürlerinin ve Vali Muavinlerinin iştirak ettiği bir toplantı yapılarak sehir ışleri gözden geçi rilmistir Diğer taraftan Y T.P îl Baskanı F. K. Gökay saat 10 da Vilâyete gelerek Vali ve Belediye Başkanı Refik Tulga ile bir müddet görüsmüstür. Adalarda yapılacak Çiçek Bayramı Adalarda temmuz ayında yapılacak Çiçek Bayramınm hazırlıklarına devam olunmaktadır. Adaları Güzelleştirme Cemiveti tarafından kiralanan Türk Hava Kuruınu uçakları, pazar günü îstanbul üzerinde uçarak Istanbulluları Çiçek Bayrannırıa dâvet edecek lerdir. YONCA MOBAN Ue RASİH KARTAL 4 Haziranda Park Otelinde nişanlandılar. T.BB, 109/214 Bir vanıtr ijkelesi gişesi daha soyııldu Adalar Vapur iskelesinden sonra Küçüksu vapur iskelesinin de bilet gişesinin cıraı kınlmış ve içeriye el uzatılarak çekmecede bulunan 40 lira kadar bozuk para çahnmıştır. Iskele Başmemurunun polise müracaatı üzerine olayla ilgill so ruşfıirmaya başlanmıstır. dirde, kısmi bir temsil ve seçim bakımdan gerı memleketlerde daesasına dayanan bu gibı Kurucu hi bu yola başvurulduğu ve RefeMeclıslenn hazırladığı Anayasa randumda Anayasanın teknik memetinlerinin Referanduma arzedil selelerınin değıî, Anayasa metnimesi büsbütün zaruret kesbetmek nın bütünün seçmenlerin sağ dutedir. yusuna sunulduğu hatırlamrsa, bu Bunun da en yeni misali, Hükü mülâhaza da kanaatimizce varit met tarafından hazırlanan ve Par görüleraez. Nihayet, Halk oyuna sunulacak lâmento üyeleri ile Hükümet temsilcilerınden müteşekkil bulunan olan bizim yeni Anayasanin Refehalmde, 39 kişilik Anayasa Komitesinin fi randumda reddedilmesı kirlerini aldıktan sonra Devlet Şu geçıci ıdarenin normale intikalirasınm mütalâas.ndan da istıfade nin ancak 1962 ilkbahannda gersuretiyle son şeklini alan 1958 ta çeklesebileceği göruşü de, 157 sakanunun hükümleri bilmrihli bugünkü Fransız Anayasası yılı nın, Meclislerden geçirilmeden, 28 mek kayıt ve şartı ile, tamamen Eylul 1958 de, doğrudan doğruya yersizdir. Referanduma arzedilmek suretiyGerçekten mezkur Kanunun 35 le kanuniyet kesbetmesidir. ve 36 ıncı maddelerinden de saraBizim Kurucu Meclisimizin de haten de anlasılacağı üzere, Halk memleketimizde vukubulan 27 Ma Oyu sonunda Anayasanin reddeyıs İhtilâlini müteakip ancak du dılmesi gibı Türk seçmeninin simuvacehesmde rumun müsaadesi nispetinde bir yasî sağ duyusu temsile ve seçime göre vücut bul çok uzak ve hattâ tamamen imduğu hatırlanırsa, Yeni Anayasa kânsız bir olayın vukuu halinde nin Referanduma arzedilmesinde dahi, 2. Cumhuriyetin Millet Mecki isabet ve zaruret teslim edil lisinin yine en geç 29 Ekım 1961 tarihinde toplanmas.nı zaruri ve mek gerekır mümkün kılan bir mekanizma der Nitekim bilhassa bu mülâhazapiş edilmiş, herhangi bir gecikmelardan mülhem olan ve Anayasa ye imkân bırakılmamıştır. mahiyetinde bulunan 13 Aralık Bu konuda kanaatimizce unutul1960 tarihh ve 157 sayılı Kurucu Meclis teşkili hakkmdaki Kanun, maması gereken önemli nokta şunormal idareye geçis mekanizma dur ki: muhtemelen önumüzdeki smı tesbit ederek Kurucu Mecli ay içinde yapılacak olan Referansin hazırlıyacağı Anayasanin halk dumun esas anlamı sadece Yeni Aoyuna arzedileceğini taahhüt et nayasayı bir butün olarak tasvip mis ve bu hususu 2, 18, 31, 32, 33, etmekten başka ve ziyade, 27 Ma35 ve 36 ıncı maddelerde tasrih yıs Devrimınin ve Hukuka bağlı yeni ve normal bir idareye geçişin ve tanzim etmiştir. de Türk Milleti tarafmdan tasdik Demek oluyor ki, Referandum ve tasvibidir. bugünkü Anayasanin emrettiği Nitekim bu anlamda olmak üzebir usul olup ondan vazgeçilmesi; Kurucu Meclis üyelerinin 3/2 sinin re büyük buhranlardan sonra iera referanKurucu Meclise vücut veren ka edilen Referandumlarm ziyade bir plebisıte nunun yukarıda zikrettiğimiz mad dumdan delerin değistirilmis veya ilga e yaklaştığı ifade edilmiş, ezcümle dilmis olmasına taraftar olmaları G. Berlia, M. Duverger ve Mayer gibi lüzumsuz ve acayip ve der gibi müellifler Fransada 28 Eylul hal söyliyelim tahakkuku güç 1958 tarihli referandum» hâkim obir tutumun vukuuna bağlı bu1 lan havanın De Gaulle'u iktidara getiren 13 Mayıs 1958 bareketinin lunmaktadır. havası olduŞundan bahsederek, bunun gerçekte bir Plebisit olduğuAnayasa Referandumunun ancak nu ileri sürmüslerdir. fikri seviyesinin ve okuyup yaztşte kısaca arzetmeğe çahştıgıma bilenlerin nispetinin çok yük mız bütün bu mülahazalann ısıgı sek olduğu memleketlerde basvu altinda kanaatimiz sudur ki: lürulan bir metot olduğu görüsüne zumsuz ve mahzurlu olan asıl »ey, gelince: Çağımızda Ghana ve Gui Yeni Anayasanin Referanduma nee gibi iki günlük ve bizden her arzedilmesi keyfiyeü degil, fakat varit olmıyan bir takım gerçeklerle Referandum arifesinde bulundugumuz bir anda vatandaşlarm zihinlerini kanstırmak keyfivetinden ibarettir. ir oyun hatırlıyorum. Eski çocuklar pek oynariardı. Şjımdikiler rağbet edıyorlar mı, bilmem. Galiba aranıp da bulunamaması istenen bir sey için, hep bir ağızdan: «Ya ondadır. ya onda, helvacmm kızındau diye bir terane tuttururlar, ebeyi arandırıp dnrurUrdi. Yassıada saatini dinlerken, zihnimde bu terane sık sık dolaşıyor. Sanık sandalyesinden yiikselen her seste. bu oyundan bir eser bulmak mümkün. Tahkikat Komis\onu üyeleri kararlan imzalamamışlar. Ama tatbikat yerinde. Bazı kanunlar çıkarken âdeta hiç kimse oy vermemij. Ama kanunlar yürürlükte. Gidişatm kötülüğiuıdc herkes müttefikmlt. Anu l»ler M U tas, eski hamam. Çok düjtinüyorum. zihnimi yoruyorum. bir sornmlu bnlmak istiyorum. ama bulamıyorum. Kabahatler böyledir. Alüşterek işlenirse ortada snçln kalmaz. Hele yaptıkları işin suç olduğunu bilenler «Ne ondadır, ne bunda, beivacının kızında» oyonnnn oynayıp bütün yüktt helvacı kızına yüklemeğe önceden kararlı olurlana, Ute böyle sittin sene ebelikten kurtulamayız. Yasaklardaıı bahseden bir yazım üzerine, Traflk Mfidflr lüğunün derhal alâka gösterip Senn Sarayı önündeki yohın trafiğini nasıl nizama kovuverdiğini anlatmıştım. O yol. şimdi, kalabalık saatlerde gerçekten yalnız yayalarm, gezmeğe çıkm:ş ailelenn yolu halinde. Çoluk çocuk, etrafı biribirine katarak seğirten tekerlekli canavarlann savletinden kurtulmuş, rahat nefes alıyor. Bu için nasıl diizene koculduğunu merak ettim. Kendi gezümle görmek için dün orada sö>le bir dolastım. Yasak denilen şeyin: istenirse; ne kadar kolaylıkla temin edilebileceeini; intizam denilen şeyin istenirse ne kadar çabuk sağlanabileceğini; anlamama; bu dolasma kâfi geldi. Trafik Müdiirliiâii, blr ucu Yeniyolda. öteki ncn Radyoevinin önünde olan Sergi Sarayı caddesini iki başa Bd Teya üç memur dikivermekle süt liman haline gerirmiş. , Memurlara baktım. Gördükleri vazifenin «ferektirdlği vakar içinde. işi münaka?aya ve pazarlığa dökmeden, bir el, bir göz: bir baş işaretiyle: hattâ sadece oradaki mevcudiyetleriyle. kanuna ve nizama riayeti sağlıyorlar. Vaktiyle dinlediğim bir yasağa sayffi hikâyesi v«rdır, onu hatırladım. Alman disiplinine misal olarak anlatmıslardı. Ekili bir tarla. Kenarmda bir tabelâ. Üzerinde «buradan geçmek yasaktır!» diye bir yazı... Bir hırsız kaçıyor. Peginde kovalıyan jandarmalar. T«rlanın kenarında, hırsız duraklıyor. Tabelâya bakıyor; tarlaya sapamıyor. Bir sapsa; kurtuldn demektir. Kestirmeden s«vu5up giderek. Ama ne yapsm ki a yasak» var... Tabana kııvvet; yola devam ediyor. Sonnnda tabii, yakayı ele veriyor. Yasağı çiğnemeğc cesaret edemediği için! Belki sembolik hikâye, ama güzel. Hamdi VAROĞLV n IIIIIII1M1IIIIIIIIIIIIIII1IIIII Deniz Harbinden Hâtıralar IIIIIMIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIII 10 şilinglik bahis Yazan: AmiralAfif BÜYÜKTUĞRUL geceleyin bflyOk tngiliz milleti donanmasına Se duklan kaide niore Service (Kıdemli hizmet zırhhlan düsmana doğru tevkctOrtalık karardığı ıaSinyor Servis) ismini takmıştır. memektir. Ekseriyetle îngiliz donanmasımn man büyük zırhlılar geri çekllir böyle müstesna bir mevki alma \ ve bunun yerine muhripler ve nisı, milletin adalarda yaşamakta hayet kruvazörler taarruza sevkeolmasına atfedilir. Onlara göre a dilirdi. Şimdi Power, ilk defa odüsmana dalarda yasıyan bir millet elbette larak, üç tane zırhlıyı ki kudretli bir donanmaya sahip doğru sevketmeği teklif ediyordu. Işler bir ters gidecek olursa Akolacaktır. kuvveHakikatta ise Îngiliz milletinin deniz filosu bütün zırhlı donanmaya kıymet vermesi daha tinden mahrum kalacak; dolayıbüyük sebeplere dayanır: tngiliz siyle Şimali Afrikadaki kara hartehlikesile donanması dünya denizlennin bü bi bile kaybedilmek tün nimetlerini toplayıp tmpara karşılaşacaktı. Amira! Cunningharn, kendi hatorluk hazinesine taşımakla mükelleftir. Bundan dclayıdır ki do rekât baîkanının yaptığı bu teklinanma gerek subaylarını ve ge ri kabul etmeğe pek razı olamadı. rekse Amırallerıni buyük bir ta Lâkm teklifi yapan, yukanda ararruz ruhu alacak şekilde yetis zettığim şartlar dahilinde, istik> Dentz Ba; kumandanlığma tirir. Îngiliz denizcisi, karsısında balin bir düşoıan gördü mü, onun kuv namzet bir slbaydı, yepyeni ve yapacak vetli veya zavıf olduğunu asla dü deniz harbinde inkılâp bir taarruz teklifi Ue ortaya Çikjünmez; hemen taarruz eder. miftı. \ •* Saatler süren tartışmalar âlbayı Subay kıtlesinin briyle bir ruha çpvirmeğe kâfi gelmedl. Nihtyet sahip olması donanma eğitimınin Aıniral: en fazla meşgul olunan tarafıdır. Albay dedi; sen «Olur!» diBu eğitim donanma manevralayorsun ben ise «Olmaz!» diyorum. nndan spor sahalarına kadar uzaVar mısin on şilinlik bir bahse... nır. «Ben şunu yaptım: benden Albay kat'i idi. başka kimse bunu yapamazdı»; Ne denek Amiral; elbette «Başvekile şunu söyledım, zınk vanm! diye oturdu»; «Hay Allah kahreti • sin, yanıma bir adaoı bıle vermej mişler; ben olmasam bu iş olmaz < Akdeniz filosu böylece denizledı» gibi doğulular.n öğunme vası re açıldı. Italyan donanması büstaları Ingilizlerı çok kızdırır. Bu butun başka şekilde bir sevkü idameyanda kumandanlar da salon o re sistemine malikti. Donanma tağünmeleriyle değıl de. bilfııl spor mamiyle Romadan telsizle sevkü sahalarmda, kurek ve yelken spor idare edilmekle idi. Muktedır bir lannda yer alarak maiyetlerine Amiral olan Angelo Jachıno bile doğru gelıçok iyi bir yetişme nümunesi olur bile Doğu Akdenize lar. Meselâ İneiliz Erkânı harb vordu. Büdiğı baskını n yapılamıReisleri Komitesi Başkanı Amiral yacağı; bılmedıği ise uç zırhlı ile kendisinl Monbahten, bugün bile, en enüt bir tayyare gemisinin his bir polo (at üzerinde top oyu takip etmekte olduğu idi. nu) oyuncusudur. tngilizlerin yaptığı bir gündüz Kumandanlarm başlıca vazifesi, hava hücutnunda yegâne îtalyan genç subavlar arasmda istikbalin zırhlısı olan V. Veneto yaralandıAmirallık ve Deniz kuvvetleri Ku ğı için harekâttan vazgeçip memmandanlık makamlarına namzet leketine dönmeğe başlamış ve fa taarruzunda olanları bulup ortaya çıkarmak kat ikinci bir hava bir tanesi. taytır. Amirallar yazdıkları hatıra ki kruvazörlerinden taplarında daima bu gibi subayla vareden bir torpil isabeti alafak rı ortaya koyup umumi efkârı ha hareketten sakıt kaldığı için bir zırlarlar. tşte hikâyemiz bu su kısım kuvvetlerini, bu yaralı krubaylardan bir tanesi ile ilgilidir. vazöre emniyet olsun diye, geride . ı bırakmıştı. * * [ tNCt KERtMOĞLU Galata Yolcıı Salonunda yankesicilik Galata Yolcu Salonunda son za manlarda devamlı yankesicilik olaylarının tesbit edilmesine rağmen, polis buralarda henüz bir tertibat almamıştır. Evvelki gün saat 14 nralannda «Karadeniz» vapuru ile gelen yol cusunu karşılamak maksadiyle vapurun ikinci mevki kapısından içeri giren Ahmet Çelik ismindeki şahsın pantolon cebinde bulunan 1,100 lirası çahnmıştır. Polis, yankesicinin tesbitine çaI lışmaktadır. ARI FABRİKALARI HÜSEYİN Ve Kerimoğlu Bahar'ın kardeçi Pınarın Doğumunu akraba ve do«tlanna müjdelerler. 6 1961 TARSUS TAHtR SUNGU Uzun zamandanberl çekmekte olduğu rahatsızlıktan kurtulamıyarak 5 R.961 pazarteM ıfünu Hakkın rahmetine kavusmuçtur. Cenazesi Aîtıntepedeki evin den alınarak Bnptancı Camiinden Bgie namazinı mOiaakıp Karacaahmetteki aıle kabriManma defnedilecektir. CumhurİTet 204 aziz ruhuna ithaf edilmek Ozere ölümünün birlnci yıldönümü dolayısiyle 7 6.961 çarşamba gunü ıkındi namazını mütaakıp Lâîfü Camiinde okunacak Mevlidi Şerifp akr.iba. dost ve din kardeşlerin teşrtflerin rica Ptunur. Aılesi Cumhunyet 198 Mostafa Osmanoğlu'nun Cumhuriyet 203 MÜZEYYEN ' SENARdan HAFTANIN MÜZİK BİLMECESİ PROGRAMINI TAKDİM EDER. /. Her hafta 2 kişiye 250 şer,5 kişiye 100 er Lira ikramiyeler Salı akşamlan 18,45 at: ANKARA RADYOSUnu dinleyiniz haortayan: SEOEF REKUkM IL 6627/227 Kiracı ev sahibesini yaraladı GÖNTÜL GÖKDOĞAN İle IIİKMET ŞİMŞEK ^ Nişanlandılar Ankara 3 Haztran â 1961 Cumartesi Cuml.urıjet 21') V E F AT Merhum Trabıon Tahrirat MüdUrü Zivcr Bey km. merhum 1. Gavgl Erkmenkul esi, Ist Şoförlerinden ve Hacı Plrt Camii müezzlnl Açkl Erkmenkul ve 1. E. T. T. MOd. Muayene tahkik servi»i memurlanndan Misbah Erkmenlral'un anneleri ve Nezihe Erkmenkul'un kaynanapı TEŞEKKÜR Tutulduğcu hastalıktan kurtulamıyarak aramızdan ebediyen aynlan BEHÇET CEMAL'in hastahgl esnasında ihtimam ve alâkalannı esirgemiyen doktorlarına. cenaze merasümne i?tirak ederek veya çelenk göndererek, bilahare telefon. telgraf ve mektupla veya bizzat zahmet ihtiyannda hulunarak derin acımızı paylaşan ve ttessürlerini ifade eden bütün akraba. doet ve yakınlanmıza sonsuz teşekktlrlerbnizin iblâgına gazetpnizln tavassutunu rica ederiz. AİLZSl Cumhuriyet 202 Karagümrükte bir kiracı, ev >ahibesini ustura ile yaralamıştır. Nişanca Caddesinde 2 sayılı evde oturan Muhsin Düşer, kira pa rası yüzünden çıkan münakasa sı rasında, ev sahibesi 38 yaşlarındaki Emine Pekşen'i düvmüş ve elin deki ustura ile anlından yaralamıştır Yakalanan sanık hakkında kogıısturma açılmıştır Çok Acı Bir Kayıp Zehra Başararier'in kıymetli eşi. Muazzez Seve). KAmuran Gümüşhaneli ve Nuran Sönal'ın biricik babalan, Aylâ Uras ve Ayşe Sevel'ln sevgili dedeleri, Vahap Denizkurdu'nun ağabeyi. Mevhibe Oğuz. Muharrem Oguz ve Orhan Oğuz'un enlsteleri, Kamil Sevel. Ferdan Gümüçhaneli. Veliddin Sbnal ve Reha Uras'ın ka>nnbabalan ve ağababaları. bütün muhitinin ve ahbaplannın sevgili «ağababası» BASİRE ERKMENKUL 5 6 961 güv.ü vefat etmiştir. Cenazesi 6 Haziran 961 salı frünü öğle namazını mütaakıp Tophanc Kadirilcr yokuçu Hacı Pirî Camiinde kılmarak Feriköy kabristanına defnedilecektir. Oğullan Curr>huriyct 197 HAZİRAN 6 ZİLHİCCE 22 | s o V. ] 4.29112.12 16.12] 1 9 . 3 8 | 2 1 J 8 | 2.12 Armatör MAHMUT BAŞARANER Hakkm rahmetıne kavusmuştur. Cenazesi 6.6.1961 salı günO (Buırun) oğle namazını mütaakıp Üsküdar Yeni Camiınden ahnarak Karacaahmetteki a ile kabriatanma defnedilecelrtlr. Mevlâ rahmet eyliye. Çelenk gönderilmemeai rlc» olunur. Cunhuriyet 200 GARAMTILI , AVRUPA E. | 8 51 [ 4 35 3.35 12 00 2 011 « 3 5 ^UiıııiHiıııiHMiMiiMiıııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııtıııııııııııııınıııııııııııııııııııiMiııiMiıııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.^ lar Hasaııı. Atalım barı denize, knrtnlaltm!» Sanbyor zavalluuu ayaklarına, denize atmak için. «l'abu Kemal, diyomm. Dar, Dar biraı. Ben van m burada ben. Kardesi. Nasıl biz öldürürüz onu?» Temelli sapıtıyor o zaman Kemal. «Daha fena ya!» diyor. «Daha fena ya! Bütün köy biliyor, tenin Fatmayla yaptığını, kardeşin askerkenj O zaman darnyor »skerkenj» o zaman darnyor aklım... Afabeyimin karııı, fflzel kız, Allah için... Ama bir kere bakmamışım kötü gözle, iki buçok senedir. Böyle de namnssuzluk olur mu yahu? Ama ba/.ı bazı köyde, kahvede, tuhaf konnşmalar, gülüçmeler du yup anlamıyordnm bir türlü ne oldnğunu. Neyse gene. de inanmıyorum Deli Kemalin lâfIarına... Atıyornz odnnlan denize... Yol veriyornz Erdeğe... Erdek te o zamanki Erdek tabiî. Ne hastane var ne bir şey. Orada hâkim geliyor. Savcı geliyor. tlk lâf. «Hanginiz vurdu ulan bunu?» O sırada Deli Kemal, kendini kurtarmak için be ni gösteriyor: «Ağabeyinin karısında gözü vardı!» demez mi. Hey Allahım . Tam kahvelerin önündeyiz. Millet toplanmış ba şımıza.. «Eyüp kardeşini vurmus.. «Neden? Niçin? . » Doktor da eelmiş. Hasanı hemen orava, vere, deniz kenarında, kahvelerin önfindeki çimento setin üstüne yatırıyorlar. Soyu\or Başlıyor urada. verde. avaklar altinda. kesip hirmcse. GöSsünü, karnını yarıp. bar saklarım didik didik ederek kur»una aram&ğav. Nihayet buluyor. Baluyor Allahtan! Bakıyorlar, korucularıo, bekçilerin tüfeğinden çıkma bir mermi! Ne arar bizde, öyle tufekî Gene de tam bir haita tuttnlar hapiste beni. Sonra sözde yakaltunışlar korucuyu. Saldılar beni dışarı. Herifin bir iki kere mahkemesine cittim. Sarhostum dedi. Bilmem ne dedi. Lı a n dağda vazife başında, rakı içilir mi be? Neyse be? altı »ene bir şey yedi. Üçüncü senesi de o Demokrat Meb'os, çıkıverdi mapastan. Hasan gittiğiyle kaldı! Ben köye döndüm... Kim se yüzüme bakmıyor. Kardeş kaatili diye. Yahu etmeyin, yol da kimi görsem, sanlıyorum yakasına, anlatıyorum böyle böyle .. Sonuna kadar dinliyorlar. «Hı!» diyorlar. Gene yüzüme bakmadan gidiyorlar. Vormuş damgayı bir kere köylü, dinler mi mermiyi, kursunuî Fatmaya da öyle yapıyorlar. Sokakta, çeşme başında. kadınUr mikrop var gibi kaçıyorlar ondan. Bir kayınbabam inanmıyor, benim kaatil olduğuma. Zaten başka da kiminı var benim? Ananı babam mı var? Oturuyorum yanlannda. Ama Fatnia bile bana kaatil gözüyle bakıyor, seziyorunı. Bir gün dayanamadım, gittim kayınbabamın yanıııa. «Baba tif, dedim. «Hiç sünalum >ok bir suçtaıı. damgaladı millet beni. Bari olacak*a tam olsun. Ver şu Fatmayı bana alayını karı diye.» Kayınbabam da. (Arkası vart ^ = ^ E = = = = E = = LASTEKS MAYO HAZIR VE ISMARLAMA KOklAY «Biliyomm be yahn. Evlen mişsin. İki çocujun varmış, Allab bağışlasın. Daha ne istiyorsnn be gözüm? Hem de rahmetlı açabeyinin karısını alraıssın değil ml? «Evet^» diye mınld a ndı Eyüp. «Evet. Olmaz olaydı. Almaz olaydım. lîngün neden buralarda sürünflyorutn sanıyorsun? Köylünün lâfından. Karımın lâfından bıktım çayri. Gitmez olaydık n oduna, o gece biz 9 «Ne odnnu be Eyüp?» «Bilmez misin «en yahn, nasıl öldü Hasan ağabeyim?» «Fla sahi. Duydumdu galiba Vurulmu? değil mi?» «Vurnldu ya! Vurulda ya! Vurulmaz olaydı. Bizim delı Kemal'i biliyorsun değil mi? Ha işte o. afcabevim. bir de ben eittik odnna bir çecp Hava da sert. O zaman biliyorsun. biz adada. Pasalimanında. \ ori de oturuvorduk. Hasan da reni evlı savılır. Evlenıp hemen askere gitnıisti. Ddneli iki üç av olnyor. Deli Kemal konısumnJ. Ona da aldık, dayandık küreU velken Kapıdnîa. Odun bitmiş evde, yflkleyelim kayifı dedik. Gittik ovaya, büyük Paflimiye. Geee ama, ay var. Üç kişi ne olacak. çabuk dolda kayık. snvla bir. Tam dayanıyoroz kıyıdan. Hani o kayalık bnrnn var ya .. Hani o çok ılnairit yapan kayalar? Hah işte tam oııun dibinde bastınnıstık kayığı, dayanıyornz denize. «Dur!> dedi bir ses, tcpemizde. Sonra daha ne oldağnnn anlamadan bir ateş, ama ne biçim? Sağımı za solunmnza kurşun yağiyor!. Hemen dayandık, atladık kayıfa, Yattık içeri. Ağabeyim, tam siper. Oturağın altinda, yelkenin direfe sarıîmıs dnrnyor. Deli Kemal de çirdi mi sana, kıçaltına. Baktım kayalann üstünde, arkadan ay vurmnş üç tane korucn. Ver yansın edivorlar fisekleri . Atladım küreklere. asılıvorum olanca gücümle! Bir ben vanm meydanda. Açtım kavıgı kıvıdan. Ama saŞıma snlııma. denize knrsuıı yağıyor. ¥ahu heriflerde insaf \ok. Anladık odnn kesllmiyecek. Yasak! Ama hütün köylü ne yakıyor? Nereden bniuyor «dnnnnn? Sade o gece mi, sa76 de bize mi yasak? Sonra madem ki yasak, «Dnr. de daralım. Hemen mermi yağdıracak ne var? Neyse nzatmıyalım. Açıldık. «Gelin Taşı» yakınlayın cs, yelken açayım da pupa ile gidelim köye çabuk, dedim. De li Kemal de çıktı yavaş yavaş deliğinden. Geçti dümene. Ben de geldim, direfin dibine, serene sarılı yelkeni açayım. öyle ayaklannı uzatmış otnrnyor, ağabeyim! «Yahu kalkmıvorsun, bari ayaklannı çek biraz da, geçelim!» dedim, Hasana. Ş8yle bir dürttüm ayaklannı hafifçe. Davandıfı yerden yavaş yavaş kayıp, boylu boynnca serilmesin mi yere Hasan? Tabii atıldım üstüne. Hasan, Hasan! Ne ses var. ne hir şey. Öyle vatıyor boylu bovunca. Baktım bir delik bordada. küçücük bir delik. Ağabeyimin tam beli hizasında. Geldi Deli Kemal de yanıma, Büsbütün delirdi. Hasan ölmüs coktan. ?ık demeden! Yatıyor o> lecc Basladı mı sana Kemal de, deli deli söylennıeçe. Neler demiyor: «$imdi. divor, ne yapacağız? Biz öldürdiik sanacak TRiKO TUTUMCU CIKMAZI T.B3, 25084 212 Ikinci Dünya Harbinde tskende J Böylelikle ttaiyan kruvazörleri riyede karargâh kurmuş olan tn j birbirlerini yedeklemeğe çalışırgiliz Akdeniz fılosuna, ltalyanîa| ken, gecenın karanlığında üç tngırı n Doğu Akdenizdeki Îngiliz nak liz zırhhsı sahaya yetişti. Çok yaliyatına karşı bir taarruz tertip kın mesafeden atılan 38 lik merNüshası 25 Kuruş îediğine dair haber gelir. Hakika milerin tesiriyle üç Îtalyan kruTürklye Harlel ten Itaiyanlar, Iskenderiyede bu vazörü ve iki muhribi alevden bir Ura Kr. Lira Kı lunan üç tngiliz zırhlısınm, bir da3 manzarasını aldı. hafta kadar evvel yapılan Alman Senelik 75.00 150.00 Ingilizler sevinç içinde Iskende6 aylık 40.00 80.00 hava taarruzları neticesinde yara riye'ye doğru avdet rotasına geç3 ayllk 22.00 44.00 alnıış olduklanna dair yanlış bir tiler. Amiral Cunninghacn, kaptan haber ahp böyle bir baskın hareSasan ve Yayan köprüsüne Albay Power'i çağırtketi yapmağa karar vermişlerdir. Cumhuriyet Matbaacılık ve mış; Albay Power Akdeniz filosunun Gazetecllik Tttrk Anonlm Şirket] Albay diyordu; al ?u hakkm CagaJoglu Balkevl Sokak No. 3941 harekât başkanıdır. İtalyanların olan on şılini. Sen böyle plânlar bu hareketini fırsat bilir ve baskın Sahibl hazırladıkça ben sana nice on şıvapmağa kalkan bir düşmanı, biNÂZİME NAOİ lın vermeğe hazırım!. lâkis, baskına uğratmak için bir Yazı «slertru fılltn taare eden plân hazırlar: «Italya filosuna saMesul MUdOı ha boş bırakılacak; böylelikle oŞAHİN PERESE TEŞEKKÜR nun mümkün mertebe tskenderiye Gazetenuzt gonaerılen evtak vt üssüne yaklaşması sağlanacak; Aıle büyüğümuz kı> metlı ve yazılaı neşredilsın edllmesıi) lad» sonra hava taarruzu yapılarak ^cvpıli pr.nemız edilmez tlânldraan mesulıyet sür'ati düşürülecek ve nihayet tkabul edilmez SAİME SABUNCU'nun talyanların sakat zannettikleri üç * \efati dola^'isiyle büvük acımızırhlı ile çullanıp düşman donanzı iştırak eden akraba. dost ve Abone ve tlan ışltrı ıçın. zariu ması imha edilecek » arkada^larımıza sonsuz teçekustüne «Ab«jne* veya cllân ServısU kürlenmizi bıldirirız. KaydıniD knnması lâzımdır Plân, o güne kadar bilinen deÇocuklan. Gelinleri, Dsmatları BU GAZtTE BASLN AflLAH niz harb kaidelerine aykırı gelmektedır. Çünku butün devletleCui'ihıırnca 201 ı YASASINA ÜYMAYİ TAAHHÜT rin tatbik etmekte cnuşterek ol CUNHURİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle