18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Z findraa 1981 Milli Futbol Takımımız Güzel Bir Müdafaa ile Norveçi 10 Yendi ııifiııuııııııiHiııııııııtııiııınıiıııtiııınıııiıiııiııııııııııııiııiııııııı lllllflllllllllllllillllllllllllltllllllilillllllllllllllllllllf Oslo sehrinin Ullevol stadmda vaotığmıtz Dünya Kupası ilk eleme macmda Rakip takımın stad, seyirci avantajına ve yağmura rağmen ilk devrenin 15. dakikasında Metin'in attığı golle hv mühim macı kazandık Abdülkadir Yücelman Oslodan bildiriyor Stad: L'lievoi SEYÎRCİ: 23.416 kısı HAKLMLER: Frede Hanıen Valdemar Hansen. Anlan Hansen ıDanımarkal TÜRKÎYE: Turgay (Kp.), Ahmet. Basn Şeref. Osman, Mustafa . Hilmı. tsmet. Metin, C'an, Lefter. N'ORVEÇ: Assbjorn Hanssen Arne Bakker, Arne Winter Roar Johansson, Thorblörn Svenssen. Trygve Az\dersson Björn Borgen. Roald Jenssea. Rolf Björn, Björn Andersson, Axelbeıg. GOL 15 dakıkada Metın. Hanssen çeldi; top Metiüir. önüne ı düştü. ikinci şutu maç;n vegâne , golü idi. Muazzam yağmur altın| dan on bir oyuncumuz kucaklaştıj lar. Devre 1 0 bitti. Ikinct devre ! müdafaamız fevkalâde oynad;: | pek çok tehlikeyi iyi savuşturduk. ] Finlandiyay. 6 3 . Isveçi 3 1 yej nen Meksika ile 1 • 1 berabere ka| 'an Norveçi böylece yendik. I Pnppo Sandro memnon i Maçtan sonra antrenör Puppo j Sandro neticeden memnun olduğu : nu, oyunculara 500 er lira prim verileceğini. Rusya karşısına daha iyi çıkmağa çahsılacağını beyan etti. Rnılar nuu;ı I l m e aldı Ob;<< I.oiiUirt I>lniv 'loie f . ^ i u l u i u r i u ı i l VLi DAKİKA İS Lefter'den Metln'e.. Onnn «ntn galibiyet golümtiz olarak Norveç kslesine giriyor... Kasımpaşa İdare Heyeti istifa etti Yeni seçilen Kasımpasa td«re Hey«tı muhalefet grupunun kongrenın usulsüz yapıldığı iddiasmda bulunması sebebiyle. toptan istifa etmistır. 11 haziranda tekrar kongre yapılacaktır. >:&* ÜAKİKA I Işte Dıinya Kupasınd a ilk engeli asıvornz. 11 (ocnğnma ı d a golün sevinciyle K İddialı 4 takım var: Türkiye, Rusya, Japonya, Amerika Israelde açılan spor sergisinde Bir Türk pulcusu mükâfat kazandı Aziz Versan bugune kadar 1 plâtiıu 3 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya kazanmıştır. Jsrael'de , Hapoel Spor Festıvaiı dolayısiyle tertıplenen Beynelmilel Spor Pullan Sergısine Türkiye de dahii olmak üzere 30 memlekete mensup koleksiyon sahiplerı içtirak etmişlerdir. Neticede Türkiye adına bu müsabakaya iştırak eden Aziz Versan, hem Beynelmilel Hapoel Festivah mükâfatını ve hem de yegâne altın madalyayı aimıştır. Dünyada bugune kadar çıkan bütün spor pullannı havı olan bu koleksiyoniyle Aziî V « M B 25 seneden beri iştirak ettiğ 12 beynelmilel spor pullan müsabakalannda daima derece elde etmiş. 1 plâSAADLTL DOGRL tki mıüi tin, 3 altın. 7 gümüş ve 1 bronz ve kıymetlı atletımız pek yakında madalya kazanmıştır «aadet pistinde ipi beraberce göSpor pullan koleksiyon sahipleâuslıyeceklerdir. Bunlar Harb O ri arasında ilk defa memleketimiz kulunun son sınıf öğrencisi Ah büyük mükâfat elde etmiş bulunumet Akbaş ile meşhur kızımız Giil yor. Bugüne kadar spor pullarınÇıray'dır. Spor çevreleri bu mutlu haberı sabırsıziıkla beklemektedırler. Resimde. ikı atletimiz biriıkte çahsırken görülüyor. Oslo, l Milli fntbol takımımız. | 1 haziranda Moskovadaki raki8 Dünya Kupası eleme maçlanndan '• bimız Rusya buraya iki müşahit ilkini bu aksatn saat 19.00 da Nor | ve bir film çekme ekipi yollamış. veç'e karşı yaptı ve Metinin attı i ekip maçın tamamını filme aldı. 4ı gollr kavvetli rakibini kendi saha ve seyircisi önfinde 1 • 0 mağ lup etraeğe mnvaffak oldn. 33.416 seyırcinin takip ettigi Uarsılasmada takımımız bilhaasa defansa ehemmiyrt vererek oynadı. Kaptan Salih Tokyoda dünya serbest güreş şampiyonası bugün başlıyor Şeref kürsülerinin tarihi 4 2 4 siıtemi Koc iyilesiyor Norveç takımı daımi surette hücumda ıdi; takımımız aldığı talimat icabı hücumları ortada oyalama yaparak durduruyor ve ani paslarla kontratağa geçiyordu. da büyük mukâfatları l'inlândıya Norveçliler çok fazla çalıma alile ttalya kazanmakta ıdi. Spor pullan koleksiyonlan ara dandıkları için de Hılmi ile Lefsındaki müsabaka 1960 Roma Olım ter çok fazla ileri çahşmamalarıpiyadından itibaren olımpıyat mu na rağmen netıce alıyorlardı. Nisabakalarına dahil edılmiş bulun hayet 15. dakıkada Can topu kapıp aîağa geçti. Ceza sahası kenamaktadır. Roma Olimpıyatlarında ttalyan rında Leftere aktardı; Lefter iki lardan sonra ikinci olan Aziz Ver müdafii ekarte ettıkten sonra; tosan, Tokyo'da yapılacak 1964 OHm pu yine Cana verdi, Can boş sapiyadına şimdiden dâvet edılmiş haya kaçan Metinin bnüne topu YiYrt " l ^ d ' Onun ^utunu kaleci tir Galatasaray Adapazarda Bu hafta raıllı Iıg maçı olmıyan Galatasaray. haftayı boş geçirmeTiek içıiî Adapazarına gidecektir. SanKırmızıhlar cumartesi günü Kâğıtspor. pazar günü de Adapazsn Karması ile oynuyacaktır. Altın çivili atletizm müsabakaları gunu FenerDahçe Stadında Büyükler, Kızlar ve Yıldızlar cAl ! tın Çivili» atletizm yanşmalan ya j SON MAÇEUİZ Milli takmumızın (Devsmı 5 inci sahlfede) i yaptığı maçta for\'etimiz hücumda. Ankarada Romanya ile Geçenierde lan Konkurhıpıklerde ciddi bir şe best Güreş Şampiyonası yarın (bubılde sakatlanan gun) saat 13.00 te yapılacak olan başlıyacaktır. en kıynıetli bınicı merasimden sonra ierımizden Yarbay Müsabakaiar Türkiye saatı ile saSalih Koç yavas bahın 6.00 suıa raslamaktadır. yavaş iyileşmekteYarın sabah musabakalar başiadir. Doktorların ı madan evvel sampiyonaya katılafadesıne gore Sa cak olan mılletlerın temsilcileri lıh Koç ancak ge huzurunda kuralar çekilecek ve lecek sezon müs* sonra da gureşçılerın tartıları yapı hakalara katılabı lacaktır. lecektir. Sampiyonaya buyük bir iddia ile katılacak olan gureşçılerıruiz son çahşmalarını burada bir okulun Dünya Serbest Güreş Şampiyovadze (Rus\ 1959 da Habibı (îbahçesinde yaptılar. Sabahki ant nası bugune kadar 4 defa tertiplen ran). renmandan sonra gureşçilerimiz miştir, Birincisi 1951 yılmda Hel 79 kiloda: 1951 de H. Zafer <Türlc>. ıstirahat ettıler. 1954 de Zandi (Irant, 1957 de Susınki'de,.ikincisı 1954 yılında Tokruri (!ran), 1959 da Skhirladze Tokyo'ya geldıklerınden bu yana yo'da, üçüncüsü 1957 yılında Istan(Rus). gureşçilerimiz. fazlasıyle çalışmış bul'da, dördüncüsü 1959 yılında lar ve (az!a kılolarını atmışlardır. Tahran'da yapılmış ve şu netice 87 kiloda: 1951 de Y. Doğu (Türk). Sampiyonaya katılacak olan bütün ler elde edilmiştir : 1954 de Englas (Rus), 1957 de Petkof (Rus). 1959 da Tahti (îran). milletlerın takımları buraya geldi 52 kiloda: 1951 de A. Yucel (Türkı. ler ve çahşmalara başladılar. 1954 de H. Akbaş (Türk), 1957 de Ağırda: 1951 de Antonsson (isveçV 1954 de Mahokishvill (Rus), 19!" Bızım ıdarecilerimız bilhassa kuM. Kartal (Türk), Aliev (Rus). Şöhretli Barcelona 32 de H. Kaplan (Türk), 1959 da An ra neticesıni merak etmekte ve 57 kiloda: 1951 de N. Akar (Türk), mağh'ıp oldu medof (Bulgar). Hüseyin Akbaş, Hayrullah Şahin, 1954 de M. Dağıstanlı (Türk), Umumi puan tasnifinde: Bern, 1 (Hususi> Bırçok zoriu tsmail Ogan, Hasan Güngör ve Ha1957 de H. Akbaş (Türk). 1959 da 1951 de 1 Türkiye 41 puanla. î maçlardan sonra finale kadar yük mit Kaplan'dan şampiyonluk bekH. Akbaş (Türk). îsveç 35 puanla, 3 Finlindiya selmeğe muvaffak olan Portekiz lemektedırler. 62 kiloda: 1951 de N. Zafer (Türk), 28 puanla. Dığer taraftaıı sampiyonaya en ^ampiyonu Benlica takımı burada 1954 de Sasahara (Japon), 1957 de 1954 de 1 Türkiye 36 puanla, 2 70.000 seyirci önünde Barcelonayı az bizim kadar iddialı katılan RusM. Dağıstanlı (Türk), 1959 da M. Rusya 35 puanla, 3 tran 24 pu3 2 yenerek Avrupa Şampiyorı lar deniz yolu ile buraya geldikleanla. Dağıstanlı (Türk). Kulüpler Turnuvasında birinci ol rinderı oldukça yorgun gözükmekması futbol muhitinde ne de olsa tedirler. Ruslar hafıf bir çahşma 67 kiloda: 1951 de Anderberg (Is 1957 de 1 Türkiye 42 puanla. 2 Rusya 35 puanla, 3 îran 20 pudan sonra müsabakalara girecekler hayretle karşılanmıştıı. veç), 1954 de Tevfiki (Iran), 1957 anla. dır. Takımımız müsabakalara şu 8 5 sen e üstüste Avrupa Şampıde Alimberg (Rus), 1959 da Sini 1959 da 1 Rusya 34,5 puanla, 2 güreşçisı ile katılacaktır: yon Kulüpler Turnuvasını kazanan auiski (Rus). Türkiye 32,5 puanla, 3 Îran 2 R (Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci sabifedel (Devamı i. sayfsda) 73 kiloda: C. Atık (Türk). 1954 de puanla. lltimlllllllllllllllllllltlHIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Balavadze IMIIIIIIIH 1957 llllllllllltltlllll lllltllllllllllllllllllMIIIIIUIIIMII (Rus). de Bala i Takımımız 5 sıkleile altın madalya alacağım tahmin ediyor Ruslar maça yorgun çıkacaklar yapıTokyo. 1 (Hususn Dünya Ser Dünya şaıi!!>iyoııası Derleyen : Haluk SAN BENFICA A VR U PA ŞAMPİYONU İstanbul dttmrülcleri Basmüdüırlüğii ASKERI KONTROL GRUPUNDAN Aşağıda cıns ve miktarlan ile CtF kıymetleri yazılı eşyaların 12/6/1961 tarıhinde saat 10 da Tophane Nusretiye camii arkasında satış salonunda açık arttırma suretiyle satıslarmm yapılacağı ve teminatının 10/61961 güsüne kadar kabul edileceğı ilân olunur. Satı» K. 4794 732 2706 1159 1160 201 Eşvanın cinsi Tababett* müstamel 3 üncü sınıf tıbbî müstahzarlardan NİCOTtLÎNE LEPETİT VTeraikli müstahzar boya, boyasız vernik, sair kimyevi S. müstahzar ve sulandıncı D. Sair kimyevî müstahzar Plâstikle tecrit edilmiş bakır buji ve ^lektrik kablosu Plâstikle tecrit edilmiş bakır buji ve *lektrik kablosu 1061 adet mihaniki m o t ö r aksamından (yay, süpap, çift yatak yay için, seğman, süpap yatağı). 400 adet kauçuk conta, 200 adet âdi madenden cor\ta D. Sedef düğme (büyük ve küçük) S. Matbu kâğıt etiket (rulo halinde) Dahili ihtiraklı motöı (vites kutulariyle) benzinle çahşır 124 adet kajnyoa m o t ö r aksamından vantilâtör pervanesi (demird»n), 201 adet kamyon şasi aksamından debriyaj kasnağı (parmaksız) demirden Demirden dikis makinası gövdesi Aydınlatma işleri için cam (lüks cami S. Kondansosyorı m ü s t a h s a h levha halinde Madenlerin ve madeni karbürlerin işlenmesine mahsus D. makinah âletlerin a k s a m ve tefernıatı î?lenmemiş çekme veya füme cam 1,5 m m . ve daha riyade kalınlıkta (17 sandık rezerveli) Miktarı 10000 Adet 473 Kilo 5195 » 80200 Yarda 80200 Yarda Kıymett Lira K r . 8000 00 6612 00 10000 00 49634 00 49634 00 8300 00 41190 00 15000 00 33000 00 Temiaatı Lira Kr. (Muhteli* Cins M alzeme Satılacaktır) Aşağıda cinsleri bildirUen muhtelif kalem eşya karjılannda gösterilen tarihlerde açık artınna ile satılacaktır. Tâlipler satışla ilgili şartaameyi görmek ve mütemmim a a lumat için Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğü Tiearet Müdürlüğüne ve Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğüne, İstanbulda Kızılay istanbul Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Mezkur makeme pazardan mâada her gün mesa! saatlerinde Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde görülebüir, SATIŞ GÜNLERİ: 1 30/5/1961 salı: a) Dikiş makineleri (Muhtelif marka ayaklı ve kellu) b) Kalay ve niytHir, c) Inşaat malzemesi (çivi, cam, boya, vernik VA) Çıvı ve cam için kapalı teklif de kabul edilir. 2 2/6/1961 cuma: a) Giyim ve ev eşyası (çesitli), .; b) Kumaslar, bezler ve parça kumaşlar, " İ 3 6/6/1961 salı: ; a) Muhtelif cins ve boyda halı ve kilım. '•• b) Yün, pamuk, keten, iplifc, filo$ v.s. eşya, ' 4 9/6/1961 cuma: a) Demirci malzemesi (muhtelif cins) b) Çegitli demir ve maden malzeme ve hurdalan ile motor hurdaları, 5 13/6/1961 sah: a) Muhtelif cins kamyon, karnyonet ve çeşitli motorlu vasıta. Basın 25451/1 BRIGGS AND STRATTON HAVA SOGUTMALI BENZİN VE GAZ MOTÖRLESİ 3 i l i 9 b«ygir, hava soğutmah, BRIGGS AND STRATTON motörleri yalnız Amerikada değil, bütün dünyada en fazla aranan motörlerdir. 6. cı kotadan tahsis alan alâkahlann p r o fonna icin NEPTON TİCARET A.Ş. ne müracaatları. (Galata, Ömer Abed Han kat 3. Telefon: 44 74 47) Cumhuriyet fiO Türkiye Kızılay Derneği Cenel M"dürlüfiründen: Amban 900 00 G. 20 991 80 1500 00 7450 00 7450 00 Çubuklu S, P. 2 S. P. 4 S. P. 4 Z. G. C. S. S. S. Z. Z. B. 1 20 A. 61 P. 4 P. P. B. B. 3 3 1 1 1245 00 4899 4982 352 7 Kilo 2422 > 22 Adet 6178 50 2250 00 5000 00 4728 636 1155 1154 1153 500 5009 1650 460 Adet » Kilo > 12S30 00 14400 00 9100 00 ,56000 00 5«7O 00 1879 50 2190 00 13S5 00 00 00 BAŞ ÛĞRILARINA KARŞI S60 00 6300 00 Z. B. 3 H. K. «4 (Bastn 391/99) 506 OPOIM FAYOALIOIR! OPON, ba$, dış, adale. «ınir, lumbago ve romatiıma ağrılannı teskuı eder OPON, bayanlann muayyeo tamanlardaki sancılarında haşan ile lcnUanılır 250 Sand. 43000 n m Satışa iştirak edeceklerden Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarına kayıth olduklanna dair belge t00 r . İSTANBUL ANKARA İSTANBUL S E Y A H A T L E R İ N İ Z D E EMNİYETLİ KONFORLV HOSTESLİ SÜOORIN AYAKTERİNEKOKULARINA VE PİŞİKLİKLERİNE KARŞi VUCUDA ZARARLI DEĞİLDİR ECZANE VE nHrf»TCIURO» »BAYINIZ TUBtZMyeTlCAl&T. OS 4Z/ HER GÜN SABAH ve AKŞAM İat. Terminal C.alata: 44 84 71 44 3431 Taksfan: 47 17 30 OPON günde 6 tablete kadar alınaDilir raal 41/49 MUNTAZAM SEFERLERİ İLEEMRINİZDEDIR. ACENTELER: Kadıköy : 36 36 6fi Ank. Terminal Ulus : 11 80 00 11 96 63 Sirkeci : 22 89 17 Katılayt 12 77 77 12 03 83 Cağaloğlu: 22 21 00 T.B3. 45 74 OJJJBÜSLEm İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN VI kotanın 43, 52, 53, ve 54 sıra numaralaruida kayıtb maddeler için Odalar Birliği tarafından Odamıza ilâve tahsisler yapılmış bulunmaktadır. İlgili üyelerimizin 7 haziran 1961 çarşamba günü akşamına kadar talepnamelerini 3 üncü katta 23 No. lu odaya vermelerini rica ederiz. Basın 377/78 POLEN UBORATUARI İSTANBUL IL 1152.51 '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle