16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Hazban 1361 CTTMHUKtTEI BE9 Btr kamyon lOOmefrelik bir uçuruma yuvarlandı Kazada iki kişi öldü, iki kişi de ağır yaralı Burdur, 1 (Telefonla) Şöför Bayram Deveci idaresinde Burdur plâkalı bir kamyon, Belenli köyiıne gıderken virajı alarruyarak 100 metre uçuruma yuvarlanmıştır. Kamyon üzerinde bulunan Süleyman Kuşçu, Ramazan Tekin hemen ölmüş, şoför Bayram ile Ahmet Sırabaş ve Süleyman Yılmaz da ağır surette yaralanmışlardır. Bir köyde 100 çocuğun meçhul bir hastalıMan olduğu asılsız Ankara, i (CumhuriyetTeleks) Sağlık Bakanhğ.ndan teblığ olunmuştur: «İki gündenberı bazı gazetelerde Çankırı ilinin Orta ılçesı Ytnice köyunde sebebi antaşılmıyan bır hastalıktan 100 çocuğun oldüğüne daır haberler intışar etmektedir. Bakanlıkça mahallınde yaptırıian tetkıkata nazaran mezkur koy de şebebı meçhul hıç bır sari has tahğın mevcut olmadığı, ancak 36 çocuğun kızamık, 4 çocuğun ise boğmaca hastalığına muptela bulunduğu anlaşılmıştır GÖÇ BAŞLADI Her yü olduğu gıbı baharın gelmesıyle beraber bu yıi da çıngenelerın goçlerı Yıne bu ıncelemeden anlayıldıayı baçlamıştır. Bir lokma, bır hırka deyimini kendilerine prensip edinmiş olan bu insanlar hayatı umursa ğı veçhile bu koyde mayıı madan yaşayıp giderler. Resimde, eşeği, köpeği ve bır çulu ile göç eden bir çıngene kadım görülüyor. içerisinde iki çocuk kızamık ihtılatından vefat etmıs, başkaca bir çocuk olümu vuku bulmamıstır. Btılgarlar Karadenizde 17 balıkçımızı kaçırdılar Doğu Ekspresi bir çocuğu çiğnedi Erzıncan, 1 (Telefonla) Erzurumdan »ehrimize gelmekte olan Doğu Ekspresi Denızdolu koyu cıvarında raylann kenannda oynamakta olan kuçuk çoeuğa çarparak ağır aekilde yaralamııtır. Çocuk hastahaneye kaldırılmıs, tahkikata başlanmııtır. Erzincanda bir GMC çocuğu parçaladı Erzıncan, 1 (Telefonla) Bugun akşam 17 sularında askerl bir GMC sanat okulunun onunden geçerken 5 yaşındakı ömer ıkızler adında ailenin bir tane evlâdı olan bir çocuğa çarparak ağır şekılde yaralamış; 384456 sayılı GMC nın şoforu yakalanmış çocuk kaldırıldığı hastahanede olmüştur. Macit Demir Sıilevman Oeroir Şeker pancan ; Koraltan dış elçileri zorluyormuş? borçlarının bir kısmı ödendi Baştarafı 1 ınoı tahifede lım Ragıp Emeç, Osman Turan ve Egesel'ın «Meclisın Bumm Yaman Sadettın Yalım'ın sorgulan yapılI oğlu'su» dıye vasıflandırdığı Ek dı. Yahm'ın sorgusu haylı eğlenrem Anıt, ihtılâlden önce muhalıf celi geçtı. 1958 ı 1959 a bağlıyan geKeyfıyet bu yolda tavzih olumılletvekıllerinın Mechsten zorla ce telefonla D.P. den ıstıfa ettığını çıkarılması konusunda Koraltan'ın soylıyen Yalım'ın daha sonraki taBir hırsızın jandarmalar Sivas cezaevinde kültür Ankara, 1 (CumhurıyetTeleks) ' bızzat emır verdijini bıldirdi. Bı rıhlerde D.P. Mechs Grupu toplan 16 şeker fabrikasının 1960 yılı ' l'ndığı gıbı Meclisın son oturumla tılarına ıştırak ettığının ortaya çıkfaaliyeti tarafından dövülerek ölkampanyasında çiftçiden alınmış rında Ekrem Anıt, emrındekı zabı ması uzerıne Başkan, Yalım'ı SUBSivas, 1 (Telefonla) Bugun ili olan şeker pancarı borçlarının t a kuvvetıyle C H P. lı mılletvekıl turdu dürüldüğü iddia ediliyor mız merkez cezaevı mahkumları muhım bır kısmı odenmış bulun lerını doverek Mechsten kovmuş Kararnamenın okunması tamamAntalya, 1 (Telefonla) Bir av tarafından cezaevınd e iki piyes ba maktadır. tu. lanmıştı. Egesel soz alarak Meclis tufeğı hırsızhğı tahkikatı ıçın Ge «arı ile etmsıl edılmıştır. KoralUn ve saray eşyaları muzakerelerını tarafsız bır şekılde 1960 yılı kampanyas.nda mubaMutaakıben duşük mılletvekılle idare ettığını ılerı suren Erozan «Istıklâl» adlı dram ile «Atom bız nanı\esı karakolun» getırılen yaa edilen pancar bedelı ile taz rının sorgusuna kararnamenın oAvni Gazey Rıza O&sey hakkında bazı vesikalar ortaya aynı yerden Osman Ah Altıntaş Amca» adlı komedı, mahkum aılemınat ve prim tutarı 665 893 000 lıkunması suretıyle devam olundu. koydu. Bu vesikalar Erozan'ın adında bir sahıs eskiden çahnmış lerınin de dahil olduğu kalabalık B«4itoraiı 1 inel ıshifede ' man Güven, Osman Ergia T , BeEvvelkı gece dort sarhoş, Istinrayı bulmaktaydı. 25 5 1961 tarıhi llk olarak dınlenen duşuk Meclıs Mecliste bazı kanunların kabulu bır radyonun da faılı olduğunu ka bir seyırcı tarafından alâk a il e tave denız ıtfaıyesını teftiş .etmisler bilen kalkan avına çıkmıılardır. | kir Yalçın. ne kadar bu meblâgın 555 199 000 lî' Bâ"sk^n içın emrıvakıler yaptığını ortaya dır. bul etmesı içın jandarmalar tara kıp edılmıştır. Mahkumların yapE r £ ) z Balıkçılarımız, açık denızde avlanrası, yanı umumı yekunun yuzde halefet tarafından venlen a n 11 tah koyuyordu. kurtuluşunu fından dövülurken olmuştur. öle mış olduğu îzmirın Gece saat 23 45 sıralarında şofor mayı bıtırip ağlarını toplarlarken, Duşuk Meclis Reıs vekıllerınden kıkat onergesının nıçın gundeme nın akrabalarının bu şekıldeki id canlandıran tablo da bır haylı ılgı 83 38 ı odenmış bulunmaktadır Bulgar Sahıl Cemal Kumcu'nun kullandığı yanlarına sokulan Dun goruştuğümüz resmi ilgilialmmadığı» sorusunu: «Ben alın llhan Sıpahioğlu ıse, sorgusu sıra dıasına karşılık jandarmalar da toplamıştır 57315 plâkalı taksi ile Istınye de Muhafaza Teskılâtınin hucumhotla ler sunlan soylemışlerdir: masını çok arzu edıyordum. Hattâ sında: «Şu altı yıllık mebusluğum Osman Alı Altınjtaşın dayak yemeBir otobüs yakıldı Bakanlar kurulu dış Refık Koraltan'a bu hususta hem sırasında oğrendım kı. genç, ışını niz ıtfaiyesme gelen dort kişi ken rı tarafından, Bulgar kara sularını « Iğneada Burnu Türkiyeye mek için karakojdan kaçarken bır dılerının pohs olduklarını soyle ıhlâl ettiklerı iddıasiyle ve beynel aittır. 3 mılden ılerisı de açık deSivas, 1 (Telefonla) Suşehri ilşıfahi olarak çukura düsmek turetıyl, oldüğuseyyahatlerle ilgili teb yazılı ve hem dedınletemedım. baş yoluna koymuş bır adanı ıçın me mişler ve ıtfaıve mufrezesınin def mılel denız hukuku kaidelerıne ta niz, yani b<îynelmilel ludur. Beymahallesinde vurdum, fakat Ko bus seçılmek demek ınsanın çoluk nu soylemışlerdir. Suçlu gorulen çesinin Karşıyaka aykırı olarak yakalanmış nelmilel suda herkes balık kontrola başlamışlardır. kaybet liği prensip olarak ka raltan da onergelerın gundeme a çocuğunun rızkını, rahatmıyanınca terlerını santral memurunun polı mamen Bulgar Sahıl Muhafaza Teş makta serbesttır. Bulgarlanaavalkarakol efradından uzatmah on ıkamet eden Hasan Şımşek'e ait lardır. teItfaıve 115 bın hraya sıgortah Sivas 70279 hnmamasından uzuntu duydu.» de mesı demektır» dıye dert başı Mustafa Köse ile er Ramazan plâkalı otobus dun gece saat uç çıbul etti. mek suretıyle suçu zımnen Bayar' Başkan, «Pekı ikmci defa mebus se ihbarı uzerıne, polısler olay ma kilâtı mensuplan, sılâh tehdidiyle sebbüsü, 18 mayıs hâdisesinin miEkber tevkıf edilmışlerdir. ve zor kullanarak 3 Türk bahkçı sillemesidir. Resmt makamlar da ralarında meçhul şahıslar tarafm Bastaralı ı ıncı «ahıtede la Menderes'ın uzerıne yukledı. Ve olmasaydın.» dıye cevap verdı. Sa halline gelmişlerse de, dort sanı dan uzerıne benzın dokülmek su bir fafhaya gırmıstır. Bır • iki gu «Nesli âtıye ıbret olsun dıye söy nıgm «Ben olmasam kım olacaktı gın otomobille kaçtığını gönmuş motorunu h^umbotlarının arkası Türk balıkçılanmn hâlen Bulga2 çocuk su birikintisinde retiyle yakılmıştır bulunduklannı na bağlamalSsuretıyle Burgaz li ristanda mevkuf ne kadaj: anlaşma lmzalanacaktır. luyorum. onergelerın gundeme a Reıs Beyefendi?..» dıye cevap ver lerdir. Polıs ekıpi kısa bır arama manına goturmuşlerdır. teyit etmislerdir. Dısişleri Bakanlınmaması hatalı ve kusurludur. mesı »alonda gulufmelere yol açtı dan sonra taksı şoforu ile sanık Savcılık olaya elkovmuştur. boğuldu Bır dolârı şayet 13.50 den aldığı Basit tahmınle 3 bahkçı motoru lığımızın yarın Bulgaristana bir Saat 16 da venlen 10 dakıkalık lardan Naci Şimşek, Aziz Keçec takdırde dışarıya çıkacak vatandaş Bunda suç vardır. Ben açıkça soyKuyucak, 1 (Telefonla) Bozaradan sonra, duşuk Adıyaman ve ve Hüsnü Atlas'ı yakalamıtlardır ile ajlarımn değeri 250,000 hra ci nota göndermesi beklenmektedir.» luyorum.» dedı. Bölükbaşı Anayasayı lar Devlete karşı bır yardımda budoğan kazaıının Amasya köyünden Vedat Etensel ve Nodir Dayı varındadır mılletvekıllerının Sanıklar hakkında kovuşturma Kararnamede, Meclisın siyaneti Afyonkarahısar lunmuş olacaktır. Vatandaş.ı Malı12 yaşındaki Yüksel Pırılu ve aynı destekliyor ye koridor ve kapılarından kurta altında bulunan saray eşyalarının sorgusu yapıldı. Hasta olan sanık çılmıştır köy içeriılnde Ali Ulviye adındaAnkara, 1 (Cumhurıyet Teleks racağız. Bankalara muracaatla her Refık Koraltan'ın evıne taşınmış Orhan Kokten: «Belki bır daha kı çpcuklar aerinlemek için gırdıkleri su birıkintisinde boğulmuş C.K.M.P. Genel Başkanı Osman kes tesbit edılecek mıktarda dovı olduğu da behrtılıyordu. Bunu te huzurunuza gelemem» dedı. Maliye Bakanı temaslar Balıkçıların aıleleri, once yakınKemal özçoban sorgusu sırasınyıd eden Erozan, bazı altın takımBolukbaşı, Çıçekdağ ılçe kongre zini alabılecektır.» lardır. larımn âkıbetlerının araştırılması ıınde yaptığı konuşmada. yeni A Daha sonra çıkan Devlet Bakanı ların gumuş gıbı gösterıldiğlnı de da son derece heyecanlı idı ve de da bulunmak üzere Avru ıçn Balıkçılar Cemiy^tine ba.şvurvamlı surette yemekten bahsetti. nayasanın mılletçe tasvıbmı ıste ve Basbakan Yardımcısı Fahri öz soyledı. Koraltan ıse şoyle dedi : Denizlideki nümayiş muşlardır. Balıkçılar Cemıyeti de paya gidiyor « Benden once Meclis Reisi o Başkan, «Tam yemekte ıken Menmış, 150 yıldan berı sehpaların ve dılek ıse Bakanlar Kurulu toplandurumu, Difişlerı Bakanlığına akNewYork, 1 (Hususi) Orta Baştarafı I ıneı «ahifedr lan Saym General Alı Fuat Cebe deres benı çağırdı, komposto kaşı»ehıt kanlarının karıştığı hurnyet tısı hakkında ?unları söylemıştir : olayı tahkikatı »ettırılmek uzere Istanbul Vilâyemucadelesının meyvalannı tophy «Ulaştırma Bakanı Orhan Mer •oy bu eşyayı oraya getirtmistı. ğını bırakıp kalktım. Oradan bas geçecek ve bır süredir Federal Al tıne bıldırmistir. Dışışlerı Bakan siklet sampiyonluğu maçı için haDenizlı, 1 (Telefonla) KızılcaMoore cak merhaleve ulasıldığım, her sınlı Vıyana seyahatı hakkında ar Benim zamanımda, kırılan bir âvi ka bir yemeğe gittık. Yine bir gun manya ile hükumetimiz arasında lıgı Burgaz Konsolosluğumuzdan zırlanmakta olan Archie bolük bucak muduru Edıp Ganı turlu tahrıklere rağmen 27 Mayıs kadaslara izahat verdı. Aynca Içis zenın yerıne saraydan baska bir başka bir yemekte iken » şeklın yapılan kredi müzakerelerinin pro malumat ıstemış ve gelen cevap şimdilik bütün gayretini kilo düoğlunu protesto eden 26 kişinın îhtilâlınin gayesıne doğru emni leri ve Ziraat Bakanları yurt için âvize getirılmiştır. Mecliı Daire de konuşan özçoban'a bir bardak toJcolunu im7aİ!yacaktır. Bu arada tan, Bulgar resmi makamlannın sürmek için uğraşmaktadır. Halen «evkifi ile ilgıli hâdıse bugun ay yetle yuruduğunu soylemıştır. de yapmıs oldukları aeyahatlerınin Muduru bu arada baska leyler de su gonderdi. Bundan sonra, sanık Kurdaş, Federal Almanya Başba haberi teyıd ettiklerı anlaşılmıştır. 94 kilo gelmekte olan şampiyonun dınlanmıs, halkı numayıı yapmaartık yemekten bahsetmez oldu. kanı Konrart Adenauer ile de gö80 kiloya düşmesi icap etmektegetırtmıs..» Bolukbaşı : «Anayasa mevzuu ıntıbalarını anlattılar. ya teşvik ve tahrık ettiğı tesbıt halledıldıkten sonra seçımlere gıBalıkçılar Cemıyetlndekı y»tki dir. , Başkan Başol'un sorulan üzeri Muhalefet hatıplerine Mecliste at rıişmesi muhtemeldir. Konya'nın Huglu koyü «akinleri olunan düşük idare taraftarı nahı dılecektır. Bu seçımler hur ve na ziraatle meşgul olamadıklarından ne Koraltan, once bundan haberi tığı liflarla tanınan ve bu yüzden Bir süre once Avrııpa Iktisadl lilerin goruşune gore, Turk balıkye posta müdüru Yılmaz. Kurkvu muslu olacaktır. Hıleli ve baskılı av sılâhları japaıakla geçımlerını olmadığını Meclis zabıtlanna en çok iımı geççılarmın Bulaar kara sularına tesoylediyse de, daha rana valilikç e Jıten elçektirilrmş bır seçime ne ihtılâlcilerin şerefı sağlamaktadırlar. îçişlerı Bakanı lonra yemek takımından başk* ba mis olan Mıırat Ali Ülgen'in sor Işbırliği Teskılâtınin Pariste ya cavuz etmış olmaları hemen hemen pılan toplantısma bır ıapor gotür ve hakkında adlî takıbata geçıl ve ne de Turk mılletınm kudreti nın seyahati esnasında bu köy sa zı yatak takımlarım da evine ta gusu yapılırken oturuma son veril dügünü ve bu toplantıda Tilrki imkânsızdır. Zıra Iğneada nahiyemistir. müsaade eder. kınlerı muraeaat ederek, bu ış ile sıttrğını itiraf etti. Aynı konuda di. Anayasa duruşmasına bugün de yenın iktisadl ve mall duruoıları sini bır uı olarak kullanan Turk Tevkif edilen 26 kişinin isimleri Yarınki Türkiyeyı kin ve inti ıştıgal etmeleri talebinde bulun Mecli» Idare âmirlennden Ahmet devam edılecektir. nın incelendiğini bildirmiştık. Ma balıkçıları, her zaman Turk hudut de bugün açıklanmıştır. kam hisleri uzerınde değil, sevgi muşlardır. Içışleri Bakanı meseleyi Kocabıyık, Koraltan'ın kıymetli lıye Bakanımızın da katılacağı 5 lanndan 56 mil açıkta ve Bulgar ve kardeşlık duyguları uzerinde incelemektedir. Mevzuata göre bır bır çay takımı ile beş metrelik bir haziran toplantısında Turkıyenin hududundan ise 15 mıl kadar uzak Madrıd, 1 (Hususî) Alman gayukseltmek içın el ve gönül birliği şey yapılacaktır.» kumaşı kımseye haber vermeden durumu hakkında bır goruş birli ta avlanmaktadırlar. Derın sulara zetelennın yazdıgına göre Disteedınız » demıstır. evıne gonderdiğini bildirdi. Kıra Kanununun Bakanlar Kuru ğine varılacaktır. Maliye Bakanı attıklan ağlarını orada bırakıp bir fano Real Madrid ile ihtilâfa duşBundan aonra kararnamede dülunda goruşulup görüsülmediği ıcPTT den bun alan nın bu toplantıya bazı teklifler kaç gün Iğneada nahiyesıne gidip müştur. Kulübü kendisine 115.000 kendisini rusunu i»e özdılek: «Bakanlar Ku |ük Meclis Başkanının beklemekte, sonradan ağları kal mark (287500 Turk linası) ödemeöğrencilerin şikâyetleri le gittlgi öğrenilmistir. rulu gündeminde baska mevzular yabancı memleketlere divet ettirkan balıklariyle birlıkt» toplaya diği takdirde baska bir takıma Ulaştırma Bakanlıgı P.T.T. U bulunmaktadır. Kurdaf, Paris toplantııını m Kira Kanununa mek için haysiyet kırıcı hareketlerıak Istanbula donmektedirler. Londra, 1 (Hususî) Beynelmı mum Müdıirluğunden burs almak da yakında sıra gelecektır.» »ek de bulunduğu belirtiliyordu. Bu transfer edeceğini büdirmiştir. teakıp Bonn'a geçecektir. Fedelel Ingiliz Futbol hakemlerinden ta olan oğrencılerden bir grup dun lınde cevaplandırmıştır. ral Almanya ile hükumetimiz a arada Ingıliz Buyükelçisinin kendi memleketimizde maç idare etmıs gazetemıze müracaat ederek, bursAltın Çivili Atletizm Düjük Bakanlardan Tevfık lle rasında yapılan kreii muzakereTurist dovizinin 150 dolir olarak Dısişleri Bakanlığına gönderdiği ve olan Arthur Ellis 47 yaşını doldur ların 250 liraya çıkmasına rağmen tesbit edilmesi ve 1 dolânn 13,5 Inkıl&p Hükümetinin eline geçen ri'nin Yassıadadaki durusmalar sı lerinde bir anlafmava »arılmıstır. (Baştarafı 6 ncı sabifede) Balıkçılarımız ile motorlerinin duğu için futbol hakemliğinden çe kendilerine uç aydır 175 lira üzehra uzennden islem görmesi Ba bir yazısı okundu. Bu yazıda söyle rasında D.P. propagandaıı yaptığı Bu duruma söre Al.nanya mem serbest bırakılıp bırakılmıyacağı pılacaktır. Yarışmaların saatlı rınden odeme yapıldığını açıklamış kılmiştır. kanlar Kurulunun bugün öğleden denjyordu : için Yükıek Adalet Divanı kara leketimize 1961 ve 1962 yılları için Turk hükümetiyle Sofya arasmda programı şöyledir : lardır. sonra yaptığı toplantıda prensip oriyle duruşma salonundan dısan 100 er milyon Alman markından dıplomatık Ingiliz Buyükelçisinin mektnbn yollardan yapılacak Saat öğrencıler, Umum Müdürlüğe larak kabul edilmiştir. «Bir delegasyon reisi olarak Bay ya çjkarıldığı sırada, Yuksek Di cem'an 200 milyon markı yüzde 3 gorusmelerın netıcesinde bellı o 15.00 400 En. B. Gulle. B. Dısk. bu konuda yapılan bır muracaatın Anayasanın halk oyuna sunulma Koraltan'ın fazla can sıkıcı sayıl vana hakaret ettiklerı iddıasiyle faizle vermektedır. Bır r.aç güne lacaktır. Dısislerı Bakanlığımız K. Yuksek. Y. Uzun. K. TELEFON TEBDİLİ da cevapsız bırakıldıgını bıldırmeksı ıçın gereklı masrafların en az 35 mamasını temenni ederim. Bay nezaıet altına alınan Ilerı aılesi kadar teferruat üzerinde de an bugunlerde Bulgar hukumetıne hâ 15.20 100 mt BKY. Disk. B. te ve ılgıhlenn alâka ve hassasiyet 55 ile başlıyan 36 İle tebdıi en çok da 50 mılyon llrayı bulaca Koraltan'ın da heyete dahil ediî mensuplarından üçü dün serbest laımaya varılacağı mutlak nazarı dıs» ile ılgılı bır nota gondereGulle K. lerıni beklemektedırler. öğrendiğıedılecektlr. Müracaat: 48 46 06 ğı, toplantıyı mütaakıp açıklanmış meai korkarırn ki, tamamiyle ka bırakılmış, yalnız Tevfik îlerı'nin ile bakılmaktadır. Bu teferruat a cektir. 15.50 800 mt. B Yuksek. K. Umıze gore bu durumdan zarar go19 dan »onra 36 28 86 tır. çınılmaz bir mecburiyet haline gel kızı 18 yaşlarındaki Ayse 1leri, Bal rasmda 1962 yılı ıçın, Hh^ıs edilen zun. B. Gulle. Y. Cınt. B. ren yuksek tahsil oğrencılerinın Cıımhurivet 6T Ekseriyeti aile reisi olan ve dün 16.00 600 mt. Y. Devlet Bakanı Sıtkı Ulay, Ana miştir. Türkiye silailei merati cnumcu özel garnizonuna sevkedil kredının bir kısmının 1961 yılı iıı sayısı 100 cıvarındadır. gbrüstüğümüz yakınları tarafından yaıanın temmuz ayından oncc de binde Reisicumhurdan sonra gelen mistir. çin onceden kullanılabilmesi hu16.15 400 mt. KB halkoyuna lunulmaıının muhtemel böyle bir «ahsın dâvet olunmak susu da yer almaktadır. Kurdaş'ın endlfe ile beklenmekte olan balık 16.35 5000 mt. B Yuksek. B Olav hakkında ıoruşturma yaolduğunu ve bunun için çaîışma hususundakı rıcası pek baştan sabu seyahatinde kendisine Hazıne çılarımız şunlardır; Uzun. Y V E F AT larda bulunulduğunu bildırmıştır. vılamaz. Bay Koraltan kolay kolay pan Emniyet 1 incı Şube Mudur Uoıum Mudur Muavır.i Erhan Be20 tonluk «Karamahmut» moto 17.00 1500 mt. B Cınt K Sınk lüğü, nezaret altına alınan Tevfık Okulumuıda 35 srne aralıksız Türk Dıli ve Edebiyatı oğretBakanlar Kurulu, yurt dısına çık ba» edilir bır zat değildır. Mümairunda bulunanlar: ner refakat edecektir. B Disk. Y. Kurmenlıgı yapmış nlan çok «evılen kıvmetlı mfsaı arkadaşımız ma serbestisinin dt bir an önce leyh azametli ve kendisini beğen lleri'nin kızkardesi Saadet Hidayet Demir, Macıt Demır, A 17.15 110 Eng. B 80 Eng K Çeşunluoğlu, yeğeni Incigül 1leri ve gerçekleşmesi hususu uzerinde dur mıştir. Dâvet olunan heyet mensup ALI N Ü Z H E T G Ö K S E L kıç.B. Danışoğlu' Adalet Partisinin basm rif Karamahmut, Sefer Demır. Sü muştur. eoedıyen aramızdan a\ rılmış hulunmaktaciır ları adedının Bay Koraltan'ın ilâ kayinbıraderi Necip 17.45 200 mt. KB leyman Çalışkan ve Alı Gulyüz. Cenazesı 2 6 1961 cuma günu, ıkındı namazı Fatıh camıinde kıBakanlar, seyahat serbeatisine vesı suretiyle daha da artacağın nun bir iuçunu tesbit edememi} 15 tonluk «Güzeyler» motoru^ıda 1nmak üzere. «aat 14.30 da Vefa Ltaeslnden kaldınlacaktır. dair kararın derhal alınmasına ta dan, son derece müteessiriz. Kor ve kendilerini »erbest bırakmıştır. bülteninde basın yalanBenfica Şampiyon bulunanlar: Bu acı haberi ttalyan Lise«ı ve Ticaret Okulu mezun ve öğrenraftar olduklarını, ancak bunun karım ki, bunu kabul etmek zoruncılıkla itham ediliyor filenne teessurle duirurur. kederli allesıne baş «aglıgı dlleriz. Ismail Güzey, C^malettin Güzey, (Baştarafı 6 ncı sahifede) Dışışlerı Bakanhğınm musaadesi da kalacağız. Onu heyetten çıkarîtalyan Lisesı ve Tıcaret Okulu Baştarafı 1 ıncı sabıfede Muhittin Menteş, Ibrahım Mercan, fakat bu sene ezelî rakıbı BarceAy'ın görünmiyen tarane bağlı bulunduğunu, Bakanhğın mak hususunda Türkleri ıknaa „ idaresı ve ogretmenlerı tarafından inkılap aleyhtarı hare Hayri Dayılar ve Turgut Sevim. lona tarafından ekarte e d i l e n Realseyahat serbestisini ilgilendiren çalışmak bakımından girişilecek Cum)ıu'ı\et 76 fına ait Rus fotoğrafı ketlerin, basın cnarifetiyle Adalet gerekli formaliteler uzerinde çalış herhangi bir teşebbus, onları son 20 tonluk «Yunus Reis» motorun Madrid'den sonra kupayı yıne bır Partisine mal edildiği, bunlara i da: Ispanyol takımı yanı Barcelonatığını soylemışlerdır. derece gücendırecektir. Korkarım sahte ! nanilmaması, kanun, nizam ve Maliye Bakanı Kemal Kurdaş ise kı, bu aahsı Türkiye gıbi memleket Sahibinden kelepir satıhk Rıza Guzey, Avni Guzey, Süley nin kazanacağı tahmın edıliyordu. Baştarafı 1 ıncı sahifede mlll! menfaatlere uygun yoldaki turist dovizinin 150 dolâr olarak lerden parlâmento heyetleri dâvet Butün bunlara rağmen maçtan tesbit ve her dolâra 13,5 TL. sı uze etmenin yaratacağı risklerden biSovyetlerin roket fırlatma kud çalışmalara devam edilmesi bildıönce konuşan Benfica antrenoru rinden işlem gormesinı teklif ettı risı olarak kabul etmek zorunda retini tam mânası ile tespit etme rilmektedir. Bareelona'mn şöhretli oyuncularıAncak, bugüne kadar, inkılâp ğını, Bakanlar Kurulunun, bu tek kalacağız.> den Amerikanin Sovyetlerden gena karşılık Befica'mn maçı hıç ANADOLUHISAR, KÜÇÜKSU PLÂJI ÜSTÜNDE SU, lifi prensip olarak benimsediğını de kolay bırakmıyacağını soylüyorBaşkan, gerçekten çok hüzün ve n kalmıs olup olmadıklanm tes aleyhtarı tutumları sebebiyle yaELEKTRİK MEVCUT 540C veya 2700 M2. çamhk arsa. açıklamıştır. du. rici olan bu satırlar okunduktan pite imkân olmadığı da Dryden'in kalanıp haklannda mahkemelerce Müracaatr NEJAT ERŞEN Halaskârgazi caddesi No: 283 Buna gore Resmî Gaıetede ka sonra sinirh bir şekılde Koraltan'a raporunda belirtilmektedir. takibat yürütülen ianıklann, hüNitekim oyunun hemen başınŞisli İntanbul. Tel 48 53 14 İL 1158'67 rarnamenin ilanını mıitaakıp tu hitaben soyle dedi : Gajarin'm indifi nokts viyet tesbiti «rasında kendilerini da Barselona sağhaf Verges'ın arist olarak yurt dışma çıkacaklara ifaretlendi Adalet Partisi menıubu olarak yağından ilk goîünü kazanmasma « Yabancı memleketlere dâvet 150 dolâr döviz verılecek ve her vesilesi yaratıldığı Moskova, 1 (AP) Sovyet as gösterdikleri ve oauhabirlerin, bu rağmen Benfica bozulmamış ve muhakkaktır. dolâr 13,5 lıradan muamele gore Burada nakledilen kısım âdeta hay kerî dergiıi «Kızıl Yıldız» ın bil hidiseyi objektif olarak yazdıklamaça bütün gücü ile asılmıstı. Hecektir. dirdiğine gore, Moskovanın 720 ki n, Adalet Partisinin eski tarihli le kaleci Pereira ve santrafor siyet kıncı bir hal almıştır.> Bakanlar Kurulu saat 20.05 te Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Aguas'ın şaheser oyunları maçın Fatin Rüştü Zorlu ise, aynı me lometeı guney doğusunda, EngeJs bülten ve tebliğlerinde, bazı »aBulunduğunuz vılâyetlerdc şerefıruzle mütenasıp vazıfe veöğleden sonraki görüşmelerini bi sele hakkında, «Refik Koraltan git şehrine yakm noktaya şimdi mu nıkları kendi mensupları olarak i 1961 62 ihraç mevsimine gir alınmasını daha da kolaylastırmısnlecektır Kısa hal tercümerizle beraber P.K. 1097 İSTANBUL tirmiştir. meden evvel mezkur devre zarfın tı. ân ettikleri bir vakıadır. tiği yerlerde konuşmak âdetinde vakkat bir işaret dikılmıştir. adresıne müracaat Cumhuiryet 59 Seyahat aerbestisı hakkında Ma dir. Lisan bilmediği için kendisine da uygulanacak ihraç rejimi ile aYazı Gagarin'ı ilk gormüş olan iye Bakanı Kurdaş şunlan söyle bir tercüman verilirdı. Bu beşeri koüekrıf çiftliklerden birinde çalâkalı toplantıya bugün Ticaret Arnavutluk'ta 4 rejlm Bakanlıgı Mustesarı Mahjıut Sey Dünya Serbest Güreş miştir : bır zaaftır. 1959 mayısında Fransız lıçmakta olan Anna TakhatarovaBUYUK FreSATTAN İSTİFADE EDİNİZ « Her vatandaş dılediği zaman Parlâmentosunca yapılan bir dâ nın tepkıslnı şu şekilde büdirmçkaleyhtarı dün idam edildi da'nin başkanlığmda devam edil 53 kilo:(Baştarafı 6 ncı sahifede) Cemal Yanılmaz yurt dışına çıkabılecektır. Pasa vete Koraltan'ı göndermemek için tedir: Baştarafı 1 inei sahifede miştir. 57 Kilo: Hüseyin Akbas portunu alan vatandaş, istedıği ban biz Hariciye olarak müdahalede « Fatates ekiyordum. Birden minin devrilraesine teşebbüstür. Bugünkü toplantıda şu konular 62 Kilo: Yünus Pehlivan kaya giderek 200 dolâr doviz alabi bulunduk.».dedi. Ferıkov'de Savas sokağmda tapunun 1238 ada 44454647 yeger.ım karşıdan kırmuı el'oise piDiğer bes suçlu 15 ile 25 sene üzerinde görüsmeler yapılmıştır: 67 Kilo: Hayrnllah Sahin ecektir. Karşılık olarak dolârı Mutaakıben mılletvekillerinin yinmu >urüyen bir şekıl gostcrdi. arasında ağır ha£is cezalarına çarp parsel sayılı arsalar 4 hazıran 961 pazar günu saat 10 da Kur73 Kilo: Mahmnt Atalay normal kurdan odıyecek, aynca murakabesmı yaptıkları bazı teşek 1 Damga resminin kaldırılÇok korktum. Ancak kjnu^unca tuluş aya Dimitri Kilisesinde acık artırma ile satılacağından ırılmışlardır. 79 Kilo: Ismail Ogan yeni ıhdas edilen istikrar fonuna kullerin idare meclislerinde üyeması veya indirilmesi, sanayi için insan clduğunu idrâk ettim.> İdam edılenler lunlardır: Amiral tanınan düşük faizli kredilerin bü ımar durumları mevcut. istimlâke tâbi olmayan inşaata musaıt 87 Kilo: Hasan Güngör da her dolâr için 4.50 lira prim ödi lik almaları ve Cumhurbaşkanhğı Teme Sejku (39 yaşındaki Amiral tün ihracata teşmili, Ağır : Hamit Kcplan. bulunan arsalardan istifade ediniz yecektir. Yani istıkrar fonu ile 1 Bütçesi üzerinde muhalif milletveRusyada talim görmüş ve yetişti• dolâr 13.50 liradan alınacaktır. Fazla malumat içın Telefon: 48 09 46 TB B 26250 '64 killerinin konusturmamaları husu Sukaroo Rusyaya gidecek rilmifti.), Tahir Dami (Elbaıanda2 lthalitta yüzde 10 teminaAyrıca bugünkü toplantımızda sunda sorgular yapıldı. tı n kaldırılması, akreditifin peMillî ligde puvan Moskova, 1 (a.a.) Dun Bukre ki komunist teşkilâtı başkanı), Abhububat fiyatlanna yapılacak zam90 lık önerge şe gelen Endonezya Cumhurbaş dulj Resuli (bir ordu subayı) ve finen ödetilmemesi, mı görüştuk. Müstahsil bundan durumu Sonra hükümetin son hâdiseler kanı Sukarno'nun 5 haziranda Rus Majri Mane (Komunist Partisinde 3 Sınai mamullerine ait gvtnböyle 5 kurus'fark ödiyecektir. Er dolayısiyle izahat vermesini istiyen O. G. B. M. A. Y. P. Takımlar mustahdem). rük vergisinin iadesi ihtilâf zuken teslim edildiği takdirde aj'nca 90 lık önerge ile bu konudaki gün yaya rtsmi bir ziyaret yapacağı 36 25 9 2 75 25 59 nü Fenerbahçe Tass ajansı tarafından açıklanmışYugoslavyanın Pec şehrinde İse, hurunda alıcınin gonderdiği 3 kuruş prim verılecektir.» demi ihtiva eden 25 imzalı önerge36 26 6 4 73 17 58 Galatasaray tır. Zeki Ajic ijminde bir çiftçi, Arna munelerin ithalinde kolaylık. 6 ncı sanayıcı kotasmın 52 ve 53 sıra numaralarında kayıtlı nin grup başkanlığınca hasıraltı 38 22 11 5 61 26 55 Beşiktaş vutluk hegabına casusluk yapmakHrutçef, 1960 yıhnı B şubat a maddeler ıçın Birlıkçe Odannza yeniden dolar tahsisi yapıldı4 Ticaret odaları mevzuu mad Beykoz edilmesi konusuna temas edildi. 37 17 15 5 49 29 49 çından ihtiyacı olan sanayicilerimizin 7 6/1961 çarşamba akşaDüşuk Grup Başkanı Baha Akşit, da Endonezyayı ziyaret ettiği za an dolayı beş sene hapse mahkum delerin ihracatçı birlikleri raev G. Birliği 36 16 13 7 51 34 45 divet edilmiştir. zuuna sokulması, mma kadar Odamızm Sanayi Şııbesyıe müracaatleri ilân olunur. böyle bir takrir almadığmı söylü man Sukarno'yu Rusyaya 38 11 16 11 34 34 3« îzmirspor etmişti. yordu. Bu onergeleri hazırlıyanla5 Istihsal tesiılerine ve ihra Ankara D Spor 38 12 14 12 37 41 ?8 SılverCross. Bebek arabası ile Batı Almanyadaki 40,000 cata kolay ve ucuz kredı verilme Vefa rm basında bulunan Sıtkı Yırcalı 36 12 14 10 28 37 38 aynca altı parçadan murekşöyle dedı : 38 12 11 15 48 49 35 sı, madencilere yatırım ve işlet K. Gum.ru k kep yazıhane takımı satılıktır. Yunan işçisine sigorta me kredisi sağlanması, « Başkan grupu dağıttıktan Ferikoy 38 11 13 14 32 34 35 RENKLÎ FOTOGRAF Harbiye Eytam Cad. 16 Açık Bonn, 1 (AP) Bonn Hul.umetı Basm 371/75 sonra bız devam etmek içın ısrar38 10 14 14 44 47 34 Reklâm takvimlerımıze basılHava Apt. Daire 8. Telefonla 6 Ihracatın dış finansman kre A. Gücu ile Yunanıstan arasında Batı Alda bulunduk ve içerde kaldık. FaK. Pasa 38 10 12 14 27 35 34 mak uzere peyzaj ve natürher gün 14 16 arası 47 41 51 manyada çalısmakta olan 40,000 Yu dılerınin tâyin ve tesbiti, kat bızım topumuz tüfeğimiz yok38 9 15 14 36 55 33 Sekerhılal mort diapozitifler satın alına(İL 1159/70) nın ısçısı htkkında yeni bır anlaş7 İhraç maddelerinden alınan K. S. K. tu. Nİ7amlara uymak zorunda idık. 38 10 11 17 45 50 31 caktır. maya varıldığı bıldırılmektedır. vergi ve resimlerin indirilmesi, Is. Spor Eğer devam etseydik bız orada 37 10 11 16 42 53 31 RESSAM C4HİT MATBAAS1 KAYIP Fatih Eenaf Dernegln tenkıl edılecektık.. » Bu anlaşmaya gore Batı Alman8 Canlı hayvan ihracında va P.T.T. 38 8 15 15 32 46 31 REMLÂMCILIK 3lRKE"t den aldıgım 7 No. lı «ır .1 alma defVögele tıpı 5 HP dızel motorlu Garantjli. yada çalısan Yunan işçilerı Batı deli satısın kabulü. Daha sonra Tahkıkat Komısyo38 8 14 16 31 46 30 Necatıbey Cad. 165 Galata AlUy terimi» kaybtttim HUkümsuzdür. n le Selâhattın Humbaracıbası Tel: 44 91 79 Alman işçiJerl ile aynı haklara sakanunun gruptaki ve Toplantı yann muhtemelen so Göztepe 36 10 10 16 35 51 30 Tel : 44 43 71 Beled'e T\'o 6519 * y hip flıcaklar ve işsizhk sigortası na erecek ve alınan kararlar et Altınordu Meclisteki muzakerelerinde bulunKürekgiler kapı No. 4 Yemeniciler Galata IL 6567/72 Al ı Sıvakçı 38 5 16 17 29 51 25 (ÎL 6669/71) 1 na dahil edılecektir. I madıklarını ıddıa edenlerden SeCumhuriyet 54 rafında K ; tebliğ nssredilecektir. Adana D. S. 36 3 li 22 21 65 17 Bakanlık. kızamık haıtalığı ve ıhtılâtları içın lüzumlu ılâçları gonderdiği gıbi derhal tatbık edilmek uzere yeter mıktarda boğmaca aşısını da mahallıne sevketmıştır 4 sarhoş Istînye itfaiyesini teftiş etti İlgililer ne diyor? Olay meydana çıkıyor Archie Moore hazırlanıyor Meşhur EIlis hakemliği bıraktı İlerinin yalmz kızı nezarette bırakıldı Di Stefano Real'den aynhyor mu? Tevkif edilenler kimler? ŞAHANE MANZARALI ARSA Fmekli Subaylann Nazarı Dikkatine: ihraç rejimi ile ilgili toplantı ARSA SATIŞI MEflSOBUMUZ SANAYİCİLERE Istanbul Ticaret Odası SATILIK 250 LITRELfK BETONYER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle