09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TARİH VESİKALARI Uu . Lğıtım Bakanhğı Türk Kültür Eserlcri Buıosu tarafmdan yaynnlannuücta olan cTarüı Vesikalan» tun 3 (18) inci »ayısı çıkmıjtır. (Amasya Protokoltan), (Salim Bejrazıd Mücadelesı), (Anadolu Selçuklularına mtt bir eaer) gibi bir çok değerli yanlar* tmyan «Tarih VeaikaJarı» nın bu sayın 710 Krş. fiyatla bütun kitapçılarda satılmaktadır. Baaın 349/77 Bulgarlar Karadenizde 17balıkcımızı kaçırdılar Güney Kore'de yirmi Dışişleri Bakanhğı nola vermeye hazırlanıyor gazetech 410 sene Bulgarlar 17 balıkçımızın içlerinde bulundukları 3 motorumuzu da silâh tehdidi altında Burgaz limanma sürüklediler hapse mahkum edildi Hadke 18 mayısta Boğazlar Müstahkem Mevkii civarında yakala* nan Bdgar balıkçıları hâdisesine guya mukabele gayesini güdüyer IHHIIIIllllllllllllllllltllllllllllllHHI 38. yıl Sayı 13.226 umhuriyet KURUCUSU: TÜNUS NADÎ Tügnî v e raektup a d r e o : C u m h u r i y e t Iatanbul Posta K u t t u u : tstanbul N o . 246 T e l e f o n k n 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 » YU RI MAHALLE Amerjkab büyük romancı John Steinbeck'in eserlçri arasında memleketimizde en çok sevileni ve satılanı olan bu nefis roman Varlık Yaymlarmın Büyük Eserler serisinde 4. cü defa basılmıştBV. Fiyatı 4 Ldradır. ; İL 6494/53 Coma 2 Hazıran 1961 ııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııımıııııımııııııiHimıııif Bir Kampanya ıınimnıı Diijuncelermizden n«fret ediyorum; fakat o düfüneeleri narnnmanız hokk«nı *ize fc«and»rmoîc Volteire ! Maliye Bakanı 300 gazete ile ajans kapattidt 112 gaıeteci de tevkif edildi. | temaslarda buhınmak üzere Avrupaya gidiyor J Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Maliye Bakanı Kemal Kurdas pazar gunü Parise gidecek ve Av| rupa Iktısadi îşbirliği Teşkılâtı rOECE) ile Avrupa Para Antla?ması (EMAı nın' toplantılarında | Turkiyenın ıktısadi ve malî duru ' mu hakkında bir konuşma \apa' caktır. Mııteakıben Kvırda«. Bonn'a Arkası Sa. 5, Sü. 6 da i * ondr»'«Un bir mektap alTokyo ve Washington'da daha. ufak rütbelj dım. Tanınmı* blrç»k habirçok diplomatın da vazifelerine son veribniştir. I kakçalar, y*ı»rl«r ve razeAzledilenlerden Paul Chang eski Başbate Mtalpleri bir teşkil&t kurkanın kardeşi idi. Azledilenlerin yerine henüz m««lar. Amaçlın. «rf siyaaal, dinyeni tayinler yapılmamıştır. tel, ya da toplumsal düşüncelerind«ı fitiirü çeşitli memlrketlerde hapse stılan ins»nl»n knrtarmak. B»tı memleketlerinde en ciddî gazrtelerin destekledi|i bu harekete Tdrkiyede Cnmnnrrvet'in yardım ermMrai istiyorlar. Mektnpta özetle »Syle deniyor: «İMI rılı Amerika'da zencilerin, Rmoya'ds toprak kSlelerioin bürriyeie k»vuştukl»nnın yüıüncii yıldfnumttdür. F»kst bn maddî bir hdrriyettir; mdeee vnentlan erirUkten kurtarmıjtır. Dufünee öıyiirlügüne karşı eephe alan, bn Tüsden de nrt dtisnnetlerinden ttttrtt kimi viedanları baskı altında tntan httkfimetlere şnrada burada rastlanmaktadır. Demirperdenin gerisinde de, beriatıde de ba rakısıkjız davranışa dair pek j Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks» mefhnr örnekler gösterilebilir. BnI Bakanlar Kurulu bugun 9.30 dan jrün dünyanın birçok yerinde te| 12 30 a kadar Devlet Bakanı ve Başmel hfirriyetler teblikeye jirmiş1 bakan Yardımcısı Fahri özdılek'ın tir. tnsanlan viicnt hürriyetine kaba^kanhğında toplanmıştır. \nştnr»n bir hareketin yüıüncii Bulgarlar tarafmdan kaçınlan balıkçılarnnızm aileleri dün gözleri yajh ümiuizlik içinde çırpınıyorlardı 1 Bakanlar Kıırulundan ilk çıkan vıldönümünd* kimi viedanlann Bulgaristan, hasmane bir misilleme hareketine j Malıve Bakanı. basın mensuplarına hâli lincirr vnralmasına tabamgirişerek, pazarlık mevzuu yapmak gayretiyle 17 Türk | şunları soylemıştır : miil edemiyomz. Bn nğnrds elibalıkçısını tevkif, 3 balıkçı motorunu da müsadere • Almanya ile aramızda yapılmakmizden gelen bütiin imk&nlan knletmiştir. I ta olan mali muzakereler muspet 1>€N»Z lanarak sav»$acağız.> Geçen cumartesi gunü cereyan eden hâdıse, pai Arkası Sa. 5. S0. 3 te Mektnba cklen«n bir broşürde, zartesi günü dönmeleri gereken bahkçüarın ailelenteşkilâtın niteliğine dair daha genin ancak dün resmî makamlara başvurmalan uzerini? afiklamalar yapılıvor. Aralane haber alınabilmiştir. rında bem Mobafazakâr, hfm Iffi. Hâtırlanacağı vechile, 18 mayıs tarininde BoğazUr bem de Liberal Partilerinf raensnp Müstahkem Mevkiinde kara sularunıza giren 10 Bulpolitikacılann da bulanduj^n kngar balıkçısı Turk rnl. insanlıga hizmetten çayri ne Sahil Muhafaza jizli, ne de açık hiç bir sivasal heMemurları tarafındef siitmemektedir. Maksat, bütiin dan yakalanmıştı devlrtlerin ortaklaşa benimsedikBu hâdise guya oleri hürriyet ülkülerini yüriirlüğe Adalrt Partisi yayınladıgı bir na raukabele teskı" koymak. böylece barıs içinde betebliğde gazetecileri valancıetmektedir. raberce yükselme imkanlarını jerlıkla itham etmis. Hâdise şoyle tvvrkleştirmektir. Te^kilâtın knrnreyan etmiştir : rnları güniimüz realitelerine sırt Neye C.H.P. veva C.K.M.P., cevirntedikleri kanısındadırlar. ör27 mayıs cumarvabnt veni partilerden herhanneşin bir devletin kimi siyasal agi birisi çazetecilert» yalancı tesi günü, Rumeh kımları zararlı balmasını, milli demez de banu A. P. yapar. feneri balıkçılarn mpnfaader açısından bnnlara karÇünkıı gazeteler son zamandan 17 si, 3 bahkc sı cephe almasını olağan karşılılarda yakalanan XI Mayıs amotoruna binerek vorlar. Fakat zararlı akımlarla saleybtarlarının bir kısmının A. Kırklareli Vilâyen »asıhrken, hiv bir aktif rol oyn»P. raensubu oldofnnn yazmışdahilindeki Iğneamaksızın sadece düşüncelerinden lardır. Gazeteler bnnlara neda Burnu açıklaotürii Kimi insaniann «vicdan hüden C.H.P., C.K.MJ». vey» bir rında, ancak açık Bakanlar dünkfi Kabfaıe toplantemdan çıkarlarken kumlöleri» olarak ellerine kelepçe denizlerde bulunabafka parti mensnbn dfmemiş\ ornlmasını do^ru bulmnyorlar. ler de A. P. mengnbn demi? Ark«sı Sa. 5, Kaçm'an balıkçılarımızdan Bekır Rnnnn içiıı: lerdir? Çünkii bn adamlar yaSti. 7 de Talçın (OkJa gösterüen) Olayın vukubulduğu yeri gösteren kroki kalanınca verdikleri ifadelerde Bu çibi sanıklarııı, genel bnkok Adalet Partisi üyesi oldnklanUurallanna uyçnn olarak, mahkenı söylemişltrdir. melerde açık dnrnşma ile yarçıBir adam işledigi »açUn dofanmaları, böyle kimselerr her layı yakalanır da fslan parti «levlet tarafmdan sığınma hakkı mensnbn oldnğnnn bildlrirge tanınması, Avrnpa Insan Hakları gazete bnnn yazar ve sonradan *ndlaşmasının millî parlamentoba adamın yalan göylediği kalarca bir an dnce onaylaaması. nun mercileri tarafından tesBirlesmis Milletler Insan Hakları bit edilirse onn da yazar. Kvrcnsel Bildirisinin kâgıt uzerinrtp bırakılmayıp uvgnlanması geLâfı nıatmıyalım sayın okor»kti«ini, bu nğurda çalifmayı yncnlar, işte siz de görüyorsnİngiliz Elçisinin hükümeti ne yazdığı ve Yassıada'da okunan mektupta haysiyet kıkendiierı için şaşmaz bir tSrev bllnnz ki farcı mnhal biz yalanfliklcrini söylüyorlar. ncı şu satırlar van "Korkanm Iri bu şahsı Türkiye gibi memleketlerden parlâmento cı bile oİMk A. P. yaptıjh iftiTazımın başına aldıgım Volra ile bu ayıbımm yflzfimil»! Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) parti teskilâtına bir tamim yapılheyeti davet etmenin yaratacağı risklerden olarak kabul etmek zorunda kalacağız» laıre'in sözünü teşkilât döviz olavnrmak hakkını esasından kav Adalet Partisinin bugünkü ba dığı bültende belirtilmekte, bu rak seçmişHr (•). Bngiinkü kisilibetmijtir. sın bülteninde, basın, yalancılıkla tamimde, Adalet Partisi ile ilgi*ıme \anncaya dek kendisine çok (Mücabit BEŞER bildiriyor) itham edilmektedir. leri olmadığı halde bazı şahıslar <e»ler borçlandıfım VoHairein o ArkMi Sa. 5, Sü. 6 da Basının bu hareketi yüzünden, Anayasayı Ihlâl Dâvasının dündüsüncesi, ötedenberi benim vazgeku duruşmasında Tahkikat Komisvemiyeceğim prensiplerden biridir. yonu üyelerinin sorgulan da taTirmi beş yıllık yazarlık bayatım mamlanıp düşük milletvekillerinin < a birçok tartışmalanm oldn. Hiç sorgusuna geçildi. Dünkü duruşmaJ hir zatnan karşımdakilerin zorla yı Milli Birlik Komitesi üyelerin«usturnlmasını temenni etmedim den Fikret Kuytak ve Suphi KaraWashington, 1 (AP) Amerika Vf istemedim. Düşmanun bile ol man ile şehrimizde bulunan Pans Sivil Feza Teşkilâtı Başkan Mua«alar. aykırı fikirlerinden ötörü Istinaf Mahkemeleri Başkanı Mösvini Hugh L. Dryden, Temsilciler 'nrla snstorulan yazarlar karşısın yö Degouy de Dünya Hukukçular Meclisinin bir komitesinde 15 mada daima vürejim sızlamıştır. Arala rında Deniz KuvBırliğı musahıdi sıfatiyle takip etyısta verdiği v e ancak bugün açıkAncak. benim . özel dnnuoam ti. vetleri Kumandanının da lanan raporunda, «Rusyanın aym haska. ynrdnmnn çerçek mrafaatKanaatini daha sonra açıklıyacaarkasına dair neşrettikleri fotoğbulunduğu 4 kişinin suçu Ipri baskadır. Biz, devrim yapmış ğını söyliyen Mösyö Degouy, «Sizraflan tetkik eden herkes, bunla» Enver Hoca rejimini bir milletiz. Bir uygarhk düzeyini ce Kichmann dâvası mı, yoksa Yasrin birçok fotoğraflann birleştirildevirmeğe teşebbüs bırakmışız. yeni bir nygarlık düae sıada dunışmaları mı daha öremmesi ile meydrjıa getirilmiş resım»ine geçme çabaları içindeyiz. Yur lıdır?» sorusunu «Eichmann dâvaler olduğu kanaatini izbar etniekBelgrad, 1 (AP) Tırana Raddomuzu heniiz müspet bilim ışıfı sı ırk mülâhazasiyle açılmış olmatedir» demiştir. yosunun bugün bildırdığine gore, ılp veteri kadar avdınlatmıs ol sı dolayısıyle enteresandır. Fakat aralarında Arnavutluk Deniz KuvDryden raporunda Sovyetlerin maktan uza^ız. Ba koşnllar altın Yassıada duruşmaları büyük bir vetleri Kumandanı da bulunan 4 roket atışmda ateşleme kudretlerida aşırı sağdan asırı sola dofrn politik dâva olduğu için çok önemkişi Arnavutluktaki komünist renin ne derecede olduğunu kesür>cnljş ber tiirlü diişiinee akımları lidir» şeklinde cevaplandırdı. jimini devirmek suçundan dolayı menin imkânsız olduğunu behrtna kapılanmızı açraamız simdilik Salim Basol"un başkanlığında top Evvelki günkü dnrnşmada vnku perşembe günü idam edilmiştir. miş ve şimdiye kadar Sovyetlerin rrken sayıiabilir. lanan Divan önce Tahkikat Komis bnlan hâdiseden dolayı nezarete 4 şahsa atfedilen sug, Yunanistan, 400.000 kiloluk roket fırlatma kudBonnnla beraber, I.ondra da ku yonu üyplerinden Kemal Özer, Ner | alınan 1leri ailesi fertlerinden yal Yugoslavya ve Bırleşık Amerika retlerinin bulunduğu tesbıt edilrulan teşkilâtın ortaya attıfcı tekmettin Önder ve Ekrem Amt'ın ; nız Ayşe 1leri Balmutncuya çön Altıncı Filosu ile ışbırlığı yaparak miş olduğunu raporunda belirtmisNADİR NADt sorgulannı tamamladı. Başsavcı derilmiş, diğerleri tahliye edilmis Arnavutluktaki Enver Hoca rejitir. (Haber S. tahifede) Arksn S». S, Sü. 4 te lerdir. Arkaaı Sa. 5, Sü. 6 da tLERİ GERİ KONUŞAN BİE TARATBL. ^ Arioua Sa. 5, Sft. S 4» Arkası Sa. 3. Sfi. 5 te Pusarı. 1 fa.a. AP) Pusan askeri mahkemesi. bugıin 20 Guney Koreli gazeteciyi atehdid yolu ile para alma ve şantaj» suçundan 10 ile 4 yıl arasında değişen hapıs cezalarına çarptırmıştu, Bundan başka, askeri makamlar, yine Pusan'da «ıçtimaî bozukluklarla mücadele» kampanyası sonunda 112 gazeteciyi tevkif etmiştir. Bu tedbırler. askeri ıdarenin «sorumsuz gazetecilık yaptıkları için» 300 den fazla gazete ve haber aisnsmı kapatma karannm hemen arkasından almmıştır. Beri yandan yeni Kore Hükümeti dün sabık Başbakan John Chang'm tayin etrrüş olduğu beş sefiri vazifelerinden azletmiştir Bu azUlerden en mühimleri Washington Büyük Elçisi Chang Lee Wook ve Birleşmiş Milletler Daimî Delegesi Chan Ning Ljem'dir. Diğer azJedilen Büyük Elçiler şunlardır: Paris Büyük Elçisi Auh Chun Suk, Roma Büyük Elçisi Paul Chang ve Manila Büyük Hçısi Shin Dong Kee. Bakanlar Ktırulu seyahat serbestisini kabul etti Yurt dışına çıkacak olan her vatandaşa 200 dolar döviz verilmesi ve 4,5 lira dolar başına prim ödenmesi de ayrıca karar altına alındı Biz mi, onlar mı? Koraltan dış memleketlere davet edilmesi için elçileri zorluyormuş Arna vuiluk'ia 4 rejim aleyhtarı dün idam edildi! Adalet Partisinin basın bülteninde basın yalancılıkla itham ediliyor Bültende ayrıca son günlerde Inkılâp aleyhtan faaliyetterinden dolayı yakaianan AP i i l e r i n p a r t i i l e i l g i l e r i b u l u n m a d ı ğı i d d i a e d i l i y o r Ay'ın görünmiyen iaraîına ait Rus fotoğrafı sahte !
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle