13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Haziran CUMHURÎYET nnsnlsUnd» ••çlmler* nü« blr yıl varke» KaraII manlfi MMnıe«, yerri blr icçlm k«nuntımı parlaroentoya gettnnls Te bo yolda mft*akere ve mnnakaşalar eereyan etmlitlr. ' Karamanltse g6re. bu meseleyi ' «eçlm beyeoanı Içinde de|il. raemleketin menfaati hesaba katılarak büyük bir «jgnkkanblıkla tetkik rtmek lâmmdır. Onnn Içlndlr kl Tnnan parlamento tarihinde pek tesadfif edilmlyen bir titizlikle bn meaele blr yıl evvele almmıstır. Mnhalefet leçlnı gigtemi konnsund3 hfikfimetin noktai nazanm tasvip etmediği Için, hükâmetle bir konnşma yapmak istemiştir. Bumrn flzerine geçen 16 ocak tarihinde Karanıanlig, mnhalefet 11derlerinin kanaatlerini oğrenmedtn ve onlann fiklrlerini almadan kannnn Meclisin karsıgına getinnlyeeeğinl vaadetmigtir. Başvekil bn «özünfl tntmng ve 16 marttan lonra, bn konnşmalar başlamıgtır. Bagvekll, «rasiyle Millt Kalkinma Harekeit Başkanı Stavros Cagtopnlog'n, Liberal Parti Şefi Sophocleg Venizelog'u ve Terakkiperver Parti Baskanı Markezinis'i davet ederek onlarla müıyaverede bnlnnmuftnr. Karamanlig bn partl llderlerl ilp göriişürken ju fikri llerl sfirmügtür: «Seçimler, memleketi Htikrar içinde Idare edecek bir httknmetin karnlmasına Imkân vermelidir. Bn sebepten dolavı da hflUumet reisl lki slstem teklif etmistlr. Ekgeriyet veya partllerln koalisvonn tlgtetnl..» Mnhalefet Hderlerl. bu ieklifio hnknmet reisinln fiklrlerl lle mutabakat haline varmamışlardır. Millî Kalkınma Partisl Baskanı Coatopalos blr kere ekseriyet gigleraini tamamlyle reddetmiştir. Ona naıaran ekgeriyet gigtemi, flMrlerin Mecligte temsll edilmesine tnâni otan gayriâdil bir gigtemdir. Partileri» koalisyon yollyle seçime Igtirakleri gigteml ige bir(akım partllerin parlamentoda nfalmalanna, fakat bnna mnkabll teslrlerlnln de artmasına yol acarağı için yin e de makbul degildlr. En fyig! nlgbt temgildir. Bn nlnbl temgilt fazla oy alan partiler lehlne bir dereee takvlye etmek ıntimköndör. Hava Bir TürkkuruluşKuvvetlerinin D Ü N YA H^BERLERİ 50. yılı < • kutlandı Aklım ermiyor.. Dominik'teki suikastm sebebi: İniikam Kampanya Yrnıanislan'da seçim 31 yıliık diktatör Trujillo'nun A ırı öldürüldüğü resmen teyid edildi V Bütün yurtta hava birliklerimiz tarafından gösterileryapıldı. Sıkı bir sansürün tatbik edildiği Dominik'ten haber sızmıyor; memlekettc sükunet hüküm sürdüğü ve Trujillo taraftarlanm n duruma hakim olduklan anlaşılıyor; 9 günlük matem ilân edildi Hfleri. bir hnknk devleti olarak, kabnl etmememiz için b'r sebep bnlnoma^a gerektir. Düsiik Iktidar sorgnsnî, snalsiz her hefienmedij £ini delige tıkabiliyordu. Kurmakta oldn^umnz re.jim, zararlı propagandaları ancak kanun yolu ile önliyecek. sanıkları da elbettc hukuk knrallan geregincc koguşturacakt#. Ankars. 1 (CumhuriyptT"leks) Turk hava ktıvvetlerınm S0 yıldönümu bu^un hava birlık ve müesese^ı olan şehırlpnmi7rie merasimle kutlanmıştır. Ankarada yapılan torendc başta Hava Harb Okulu şeref kıtası olmak üzere Ankara Garnızonunda bulunan butun hava subay ve NADİR NADI astsubaylan =aat (»9.30 da Zafer anıtma bir çelenk koyarrık fstıklâl (•) Adres: marşı söyleraişlerdır Bu esnada Central offıce for the collectıon of hava kuvvetlerimize mensup F86 information concerning prısoneis jet füosu geçiş yapmış T6 tayyaof conscience releri 50 rumuzunu resmet.nişler1, Mıtre Cout't Buıldıngs. dir. Ayrıca bir helıkopter şehrin Temple London EC 4 muhtelif semtlerinc günün mâna Ciudad Trujilho, 1 (Radyoa.a.A. muhafızları da suikastçılara muka detmiştir. Ancak aynı muhabire P.) Dominik Cumhurıyeti bu bele etmişlerdir. göre suikastin en akls yakın segun, kendisine <Generalisimo> un(N.B.C.) çarşamba gecesi. suikas bebi, siyasi olmayıp Trujillo taravanını veren azıh diktatör Rafael tin Trujillo'ya karşı husumet bes fından generale ve ailesı efradıTrujülo'nun dun bır luıkaste kur liyen emeklt general Juan Tomas na karsı bazı haksızlıkların yapıl 11111ri111111 * 1111111111•111111111M ban gıttığinı teyıt etmıştır. Domı Diaz tarafından intikam his=iyle mıs olmasıdır. Arabayı, »uikast sı nık nukumeUniD yayın organ. tertiplendiğini açıklamıştır Bil rasında kullanan şoförün de ağır î GÜNÜN KONUSUE «Karaıb halkını sukunete davet dirildiğine göre. N.B C. muhabiri surette yaralandıfiı bildirilmiçtir. eden r.dyosunda bir çağında bu John Hlavacek, Ciudad Truçillo'~f 111111111111MIM11111T11111II11 iT Hâdi«c. «ıyasi baskı ve zulme lunan Trujıllo'nuıı kuKİa Cumhur dan telefon etmek imkânını bulataha'.Timü! eHemiyerek dış tnembaşkanı Joaguın Bdlagucı, outun bilmij ve sııikastin General Diaz mejnlekette 9 gunıuk matem ılan başkanlığında yedi kişi tarafından leketlere kaçmıs olan Dominik va etmıştır. Balaguer'ye nazaran, Do yapıldıBını açıklamıştır. Muhabi tandaşları ve sürgünler aras:nda mımk'te hıç bır karışıkhk yoktur rîn ifade'^ine göre kaatillerden bi sevinç uvandırmıştır. Dominik'li ve tam bır sukunet hukum sur ri öldürülcnüş, bir k:smı' vakalan mülteci ve .«iürgünler. öliimünden mektedır. Tahkıkatın hıtamına ka mıs, bir kısmı H kaçnıı^ıtır Ka sonra da TrujıHo'nun kurdugu dik a dar calçakya ışlenen suıkast» ,n çanlar arasında Diaz da bulunmak ta rejimi ile mücadele edecekleriteierruatı naükmda hıç bır bılgı tadır. Diaz ve adamları dağa çık ni belirtmişlerdir. ^fverilmiyecektır. öt<> yandan New York'taki Domıştır. Orada Diaz'a sadık 1000 kiAnkara, 1 fCumhuriyetTeleks) 69 yaşındakı Trujıiio, 31 yıldan si bulunduâu ria verilfn haberler minik Başkonsolosluğu ve ParisBirleşık Amerika Devlet Reısı Siyasi partilerde. ocak ve bucak berı kelımenın ea vahım anlamıy arasındadır Kennedy, Viyana bulusması arife teşkiiâ<larının 8 sayılı teki buyük elçüik. miilteci ve sür kanunla le dıktatorluk etmekteydı. Suikastin gerçek sebebınin bilin günler tarafından basılarak yag sinde Pariste Gnl. De Gaulle ile kaldırılması. yeni kurulan partiler konuşurken; âni olarak gelen bir için koiaylık sağlarken, eski parDıktatorun olumu olaydan 18 mediğini N.B.C. muhabın rle kay ma edılmiştır. haber üzerine Washington'u ara tıler için bazı zorluklar yaratmış>aat »oaıa bıldırılmıştır. Pek muh••••••••»•~"nııııııııııııımııııııı|lllll!lll!inilinilU>!IIIIinHIIII!llllllll tllıtıııımıııımtıni. «... mış ve Dışisleri Bakanı Dean tır. temel olarak bu zaman zarfında Rusk'ın yeni talimata kadar WaTrujillo'nun yardimaları ve taHer ne kadar hukukan kaldırı«hington'u terketmemesini söyleraftarları memleketin askeri konlan ocak ve bucak teskilâtlan fıimistir. trolunu ellennde tutmajı temın Amerikanm genç baskanını he li olarak devam etmekte ise de, igin çalışmışlardır. Diktatörun öyecanlandıran bu haber Karayibler bunlara aıt yetki ve görevlerin • lumu hakkındakı resmi tebligı im çUttan açığa yapılamaması'. parti denizindeki Dominik Cumhuriyezalıyanın Balaguer olması, Trutinde patlak veren hâdisedir. Ha tüzüklerınin tâdillerini icabsttirjillo'nun yardımcı ve taraftarlarıber e gore Dominik'in diktatörü, miş. C.H.P. kendi tüzüğünde bu nın duruma hâkim bulunduklantadilâtı parti meclisi va*ıtav!yle Gnl. R. Truijllo öldürülmüştür. nı ortaya çıkarmaktadır. Karaib yaparak kanunun icabını jerine Dominik'in tarihcesi radyosu şimdi devamlı dini 4yin getirmiştir. Orta Anıerikanın doğukuzeyine yayınları yapmaktadır. Nisan ayaklanmastnın tahkikatını idare etmekte Halen tâdıl edilen C H.P. tüzüdüşen eski ismi ile La Espanola olan Başkomiser Gavory'nin, Gizli Ordu Tcşkilâtıııın Ciudad Trujillio jehrl ııkı bir yeni adiyle (Hispaniola) adındakı ğunde, ocak ve bucak teskilâtı askeri muhafaza altına alınmıştır. bir suikastına kurban gittiği anlaşılıyor Büyük Antillerin ikinci parçası o mevcut değildir. En alt kademe ilSansiir dolayısiyle dı?arı hiç bir lan adada iki Cumhuriyet yaşar. ço olarak kabul olunmuş, ancak haber sızmamaktadır. Cezayir, 1 (Radyo a.». AP) öte yandan, Tunustaki Cezayir Batıdaki Haıti, doğudaki is e Domi bucak ve ocaklann bütün külfetDiktatör, San Cristibal'daki mâ Cezayir Emniyet Müdürü Roger Milliyetçilerı karargâhından ya nik Cumhuriyetidir. Adanm 3/2 si Ieri ilçelere yüklenmiştir. likânesinden, salı gecesi saat 22 Gavory, bu sabah evinde kafatası yınlanan bildiriye gore. son oeş Dominik Cumhurıyetine aittir. Partinin ocak ve bucaklarına de kendi ismini verdiği Ciudad parçalanmış ve birçok bıçak ya gün zarfında Miliyetçiler 28 FranKristof Kolomb'un 1492 yılında kayıtlı olan üyeler, bu ocak ve Trujillo'ya otomobiliyle giderken. rası almış bir halde ölü bulunmuş sız askerinı öldürmüşler ve 53 u yaptığı ilk seyahatte ayak bastığı bucakların bağlı bulunduğu ilçekarşıdan gelen başka bir otomobil tur. Gavory, Cezayirdeki nisan a nü de jaralamışlardır. adalardan birisi olan Hispaniola lerin üyeleri olmuşlardır. Partiye den üzerine ateş açılmıjtır. Tru yaklanmasının tahkikatını idare ve Bildiride hafif bir Fransız avcı adasındaki Dominik'ın başkenti girmek istıyen tarafsız vatandas jillo bir çok kurşun yarası almıç, yakalanacak sanıkları takip etmek uçağının düşürüldüğünden Ceza Ciudad Triillo 1496 da kurula ve da artık kaydını ilçeye yaptırac.ik n teydi. yir Fas sınırı boyunca gerili e Batı yarım küresinde beyazların tır. Tüzüğün 4 üncü maddesı bu lektrik tellerlnln mühim bir kıs ilk yerleşnıe yjptıkları yerdir. yolda tâdil edilmi^tir. Komşular, gece Gavory'nin evlnden gelen çığhklar işittiklerini mının tahrip edildiginden ve çok Imumi dnrum Ikinri olarak dcğişen 9 uncu nıiktarda harp malzemesinin e!p sriylemektedirler. D'iminik Cunıhuriyetinin toprak madde. il teşkiiâtlarının. ilçe ve Bafkomiser Gavory, «on görevine geçirildiğinden bahsedilmekte ve la kuzey batıdan güneye doğru il konfrreleri ile ıdare kurulları nisan ayaklanmasındao sonra, 3 Mıllivetçilerin bu olaylar «ıraiın yukselir. 3000 metreye kadar dik ve il haysiyet divanlarından tehafta once getirilmijti. Daha önce da hiç kayıp vermedigi ilâve edil leşr>n aıazinin "b 70 i meskundur. şfkkul ettiğini vazetmıştır. EvvelCezayir Emniyet Müdür Muavini mektedir. 8 bi n küsur kilometrekareye ya ce, buna ocak ve bucaklar da daLiberal Partl Baakaru Venlcelos Kvıan müzakerelerinin başlama kın olan topraklar üzerinde 2 mil hil bulunmaktaydı. iken de evine Milliyetçi Müslüda aynı fikri tnfldafaa etmlş ve manlar tarafından bomba atılmi| siyle Cezayirdeki Fransız Silâhh yon 894 bin insan yaşar. Halkın nlsbi tetngil gistemi flıerlnde w10 ve 11 inci maddeler. kademeKuvvetlertne «adece müdafaai neis ','o 60 ı beyazzenci melezi, ','» 28 i tı. rarla durmnstnr. Markeılnis de lerın yalnızca il ve ılçelerden ibaGavory'nin, nisan ayaklanmaum halinde mukabele etmek çartiyle beyaz, '/t 12 si zencidir. Çok iyi liarkadaglannı aynı lsHlkamette ret bulunduğunu ıcavdetmiştir. tertipliyen ve Cezaylrde yerlesmis ate? kes emrl verilmişti. Cezayir manlan olan ülkenin başsehri: takviye etmlştir. 12 nci maddede eski tuzuk. ilçe Avrupahlar tarafından kurulan li Müslüman Milliyetçiler Ue «Ateç Ciudad Orujıllo (294.830 nüfuslu) delege Karamanliı bn arada Demokrakes» çağruına henüz yanaşmamış dur. Halk Roman Katoliktir, is kongrelerinde bulunacak Gizli Ordu Tejkilâtı tarafından yok sayısını tesbit etmışken, >eni tadi İşlerfne dönmiyen P.T.T. tik Merke» Cephesi Llderi e*kt laıdır. * edildiği anlaşılmaktadır. panyolca konuşur. lât, delege sayısını srbist bırakBagvekiIIerden Papaandren'yn eamemurlarından 3040 ı Dominik en fazla; şeker, kahve, tırmamıstır. Anlasılan aralanndakl tevkif edildi ve 300 kadakakao, tütün muz tatlı patates ye mış, böylece muhtarlıklardaki par mfinasebetler bn iürlfl konasmalatiştirir. En fazla ticaret (Vo 62) A tililerin seçecekleri delegelere tah nnın da vazifelerine son j rı yarfiteeek kadar lyt değildir. merika Birleşik Devletleri ve dit konmanıiîtır. verildi Papaandren bn mflnaaebetle kendi( / 6) BaM Almsnya ile yapar. •« 8ine somlan blr snale «Dlğer parSiyasî durum Tahrın, 1 (RadyoA.P.a.t.) tllerin bep«< kanaatlerini BoyledlDominik Cumhuriyeti bugüne 200 polis re asker, Tahramn teller, bana gSyllye^ek g6< kalmadı. kadar çesitli idareler geçirmiştir. Bea de onlar (fibl döçflnnyornnı!» jraf merkezini l?gal ederek, grev tspanyollar, Fransızlar, komsu Hahalinde bulunan 300 telgraf op«demlgtir. ratörünü isbafi yapmağa zorlarnıç Kennedy ile de Ganlle'ün Berlin meselesi üzerinde yarım itililer bu'ada hüküm sürmüşlerKaramanlU bn ruiyet karsuındir. Dominik ancak 18tb de yaptısaat içinde mutabık kalnıaları. Hrutcef'e açık bir da, hfikflmetle, mnhalefetln mnta lardır. Polis ve askerler aüngü ve ğı bir ayaklanma ile istiklâline sacoplarla memurlan Işlerlnin baji' ihtar mahiy etini taşıyor hakat taalinde olmadıgını, fakat hip olabilmişse de; 1916 1924 yılbir telif arayaeağını, takviyell blr na geçmeğe zorlamışlardır. Bu • Paris, 1 (Radyoa.a^A.P.) «ine Molotof kokteyli olarak va lan arasında Amerikan B. D. Denisbî temgil sistemi flzertnde dflgfl rada bir cok grevci yaralanmıstır Grevcilerden 30 40 kadarımn Berlin konusunda komünistlerin sıflandırılan 4 benzin bombası a niz Birliklerinin ıstilâsı altmda yaBazı sıhhl tesislerınde noksanlar nülebiieceğini bevan etmigtir. • meLmeketin Ssayijini ve nizamını tehdidine karşı tek bir cephe ha tılmıs, fakat atanlarm hüviyeti şamıştır. gorülduğü içm Beledıye Genel Httkâmet sol (komünlst) partlNihayet Dominikliler keudilerine Hıfzıssıhha Kanununa uyularak lerle istimzaçta bnlnniDamıgtır, fa bozms» suçunHan tevkif ediidikleri linde hareket ettiklerini belirttik tesbit edilememiştir. ten sonra, Cumhurbaskanları KenBu. 4 hafta içinde Sovyet Elyeni bır Anayasa hazırlamışlar, kapatılan Hilton Oteli mutfağı kat bnnlann eazeteleri de nlgbî bilriirilmektedir. bunu 1930 yılında ilân etmışlerdir. Diğer taraftan ıs!ı gynün lenbe nedy ile De Gsulle, bugün sabah çiliğine vapılan tecavuzlerin ddr Buna göre Dominik Cumhuriyeti muhtemelen yarın açılacaktır. Oetmesi iiıerinde dnrmnşlardır. ysptıkları toplantıda Afrika me düncüsünü teskil etmistir. tel idarecileri Beledıye sağlık konTonanistan Karamanlig'ln igtik rl grev yüzünden çah^mıvsn Tahbaşkandan başka; senato ve halk trol ekipinin kapatma «ebebi olaAtılan bombalar kapının yalnu rsrh idaresi altmda istikrarlı bir randaki telgrsf ve trlefon lstas selelerinl ele almıslardır, Kenmeclislerıni ihtiva eden ve üyeleri hükflmete kavn^tnğn iç!n ferek ri yonlannda bugünden itibaren ordu nedy'nin resml ziyaretinln ikinci hafifçe «iyahlanmasına sebebiyet 5 yıl içm seçilen bir idare şekline rak ileri surdüğu 8 maddelik nokMnları bugün tamamUyacaklannı vasî hayatında ve CFrekse ekono muhabere iubay v« erleri ^jrev günü bğleden sonrasında da, A vermis, hâdise mahallıne polis ge sahip olacaklardır. merika ile Fransayı doğrudan doğ linceye kadar nümayisçiler »ırra bıldirmişlerdir. Nitekim dün mutmik hayatında mfihinı hamleler almışlardır. Bir defa geçilen gejıeral ruya alâkadar eden hayatl prob kadem basmıstır. fağa 16 atpiratör takılmif vt çavapmıg olan bir meınlekettir. Ücretlerinin «rttınlmasırı talep lemleri müzakere baslamışlardır. 1930 yilında Dominiklüer Cum lıştınlmağa bsslanmıstır. Karamanlig yeni geçlmlere pUeden grevciler isteV'eri karjılnnm Sabahki celseden sonra Beyaz Sa hurbaskanhğına büyük bir ekıeriÖte yandan otel müsterilerinin meden evvel, istikrarlı blr httkfi caya kadar greve devam edecekle ray »özcüsO, «umumî anlaşmaya», yetle oıdunun tanınmış generallemet kurraanin çarelerinl de düşün i rini bildirmiçlerdir. rinden Rafael Leonidas Trujillo'yu yemek ihtiyacı genel olarak landFransız resml «özcüsü ise. «tam mektedir. tktidarda kendisi kalır ! Emniyet makamUr pın ç»;itli bir görüı birliğine» vanldığını a seçtiler. Fakat Gnl. Tru.iillo bu se vi; gibi soğuk yemeklerlt kargı«a, bn i5tikrar kendisine rarara , ıkazlarına rağuıpn srevet'er Tah çıklamışlardır. çimi kafi görmüs olacak ki 5 yıl lanmaktadır. Otelin bahçesin* kuraktır, eğer iktidardan düşerse, \ ran sokaklat'n'la lümTVİ? vspaiçinde bütün r Dominik'in yegSne rulan açık hava oeağında ancak döner, sis kebap gibi mahdut ızkendi yaratmıs nldnfeu e«eri istik ' caklarını fnylemektedirler. BilinKennedy bugün muhtelif vesileidarecisi oldıı'. gara yemekleri haıırlanmaktadır. rar içinde bir başka Darti devam j diği gibi Başbakan Ali Ecnini ge lerle konuşmalarda, «Fransa ve Memletetin idare »eklinl diktaeHirmek imkânnıı bnîacaktır. toryava çevirdikten sonra (Gene Otel personelinln yemekleri ise dıcenlerde vayınladıği bir etnirle Amerikanm menfaat ve tutumları ralissimo) unvanı ile anılan Tru sarıdaki lokantalardan temin edilGörüldüihi veçhılf, secim »iıte bütün sokak rümayijlerini yasak bugünkü dünyada gayet genis surptte yayılmi) bulunan hürrive* jilln; Dominikteki hürriyetle ilgili mektedir. mi. Turkivede oldnsm çibi. hemen | etmi? ve sçık hava toplantılanolan her şeyi kaldırdı. Muhalefet Yüzde 93 li yabancı elai oUl her tnemlekette ceşitü münakasa \ nın nsi"ce jehir dısin«1aki poîo ve »erbestlik arzusunun de'teklen partilerinin kurulması yasak edil müşterileri Türk gazetelerini oku»«ine tevcih olunmuştur. Ame• »ra ve partilpr arası mücadelel»' »ahajında vapılsrjileceğinl ilân «t I di. Gösteri ve yürüyüş yasagı kon yamadıklarından olup bitenlerdtn rikan kuvvetleri gerektiği kadar re mevrn o'maktadır. Tunanistan, j mişti. du, Basın dsiml »urette kontrol hemen hemen habersizdirUr. Avrupada kalacakhr. Herhangi Wr 1945 senesînfip nı>bi tFinsil usnlüP.T.T. Bakanlıği avrrs, i$başı altına nlındı. Diktatör yalnız 1946 Otel binasının tahibi buluntn nıi bütün incelikleri ılP Utbik et yapmıyan 300 memurunun görev tehdit ve tecavüze karsı gereken cevabı rîerhal verecektir» demiş Kennedy'nin talen ettiği 4.5 47 yılları arasında Komünist Par Emniyet Sandığı ilgilileri gerek zeniisti. Buna ragmen o tarihtp Çal ' lerine son vermijtir. tinin tamamen belirmesi ve bu ga hirlenme, gerek mutfagın kapatıltir. milyar dolardan 1.885,000,000 daris'in Halkçı Partisi büyük bir ' yede lid»ri"rini iyi teşhi» ederek ması olayı ile yakmdan ilgilenDe Gaulle ise, «Blz hür blr ba«•kseriyetle is haşına gplmı>ti. O '• u, askeri yardımlara partinin kökünü kazımak ve lider mektedirler. Nitekim dün otelin rij sitiyorut. Fransız mllleti $tnnun iyi oir devlet adami oimanatahsis edilecek leri gürgüne göndermek için; parti Türk müdürleri şehrimizdeki Emdiden. Kennedy'nin asla hedefin*ı, Tunan tarihındp büyük bir m serbesttsi verdi, gsyesinde de muniyet Sandıgı Müdürlügüne çağıdönmiyecek blr adam olduğumpvkii oîan bn partiM yıprattı, ve n Washington, 1 (a.a.) Dışisleri Vkffak oldu. nlarak bu konuda kendüerinden nu anlamıstır» lekllnde konui Bakanı Dean Rusk, Ayan MeclUİ hn «ehppten dola> ı da i^tikTarsıı Gnl. Trujillo'nun muhalifleri izahat iıtenmiştir. Ayrıca olayları mustur. hül.âmptlpr bınbirini takip etti. ! Dıgisleri Komlsyonuna AmerikaJ Küba, Amerika Birlesik Devletleri f'.ıpapos iş ba^ma geldifti zaman öte vandan Kennedy'nin eum.r nm az gelişmis memleketlere ya ve Haitiye mğınarak canlannı kur tetkik etmek üz«re NewYork Uki Hilton Otelleri te»kilatından baıı ««rim sistemi deSismNti. Onnn te»i günü yüz yüze müzakereler pacağı askeri ve iktisadt yardımla ttrabildiler. kimgelerin gehrimSze gelmeleri icindir ki Tnnan devletinin büvük Şam. 1 (A.P> Resmt makam yapacağı Hrutçef, Çekoslovakya ilgili iki kanun tasaruı »unmuftur. Küba diktatörü Batista İle Ar beklenmektedir. lıaskumaj»3anı. bütün orları arka lar tarafından çarsamba giinü bil nın Bratlslava sehrlnde komünist Bu tasarılar Amerikanm ceman »nsda toplıyacak bir imkân M i'ı dırildiğine göre. Turkiye • B.A.C. iderlerle lstişarelerde bulunmak dört buçuk milyar dolar kredi aç jantin diktatörü Peron raemlekete lerind meydana «elen ihtilillertidara eecti. Onnn vrfatından son sımrını geçmeye çalışsn ik' Arap, adır. Hrutçef bir halk topluluğu masını derpis etmektedlr. Yeni Profesörlerlmiz ra da Karamanlis bu millı vahDean Rusk bu münasebetle yap den sonra «ıgınacak ilk melcei na hitaberı verdiği demeçte, KenTürk sıniTindaki mayınlann pat''»•tı mnhafaıa etmeU imkânını tstanbul Üniversite.i Senatoıunedy ile yapscağı mülikata temas tığı bir konuşmada, Amerikanm L'oninikte bulmuşlardı. Hür dünİ3ma«ivle ölmüstür. huldü. \nn3nietan iMUadi •»önetmîş, »Neticeler hakkında çimdî son 15 sene narfında. millt geliri yaya karsı dı? temaslarda yakm nun dün yaptığı toplantıda aldığı Araplar. Suriyenin ku?ey dojru derı tahminlerde bulunmak istemi nln yüzde blr buçuğunu yanl 80 lık gosteren Gnl. Trujillo idaresi karar gereğince, tktlsat Fakülteri dcn ınkısaf ettfgi için. Karamanlis *'• lOüiir. eskimesine ragmpıı önii sunda Türb fmınnı geçmeye çalı yorurrı. Sadece gunu belirtmek iu milyar doları, az geligmis raerole Avrupalı mülte;ilı?re topraklan îstatiıtik Doçenti ve aynı zamanmiızdeki seçimlerde iktidacı yine g'vorlardı. Suriye sınırındaki b<51 terim ki, Rusyanın sesi her zaman ketelere yardım olarak verdiğini nın açık cldu»unu da bildirmisti. da Gazetecilik Enstitü«u Müdür plînde tntacağı tahmin erfilebilir. ee subavı olay hakk'nda Türkler olduSu gibi Vivanada da, b«ynel hatırlatmıştır. Dışisleri Bakanı, Fakat onun, bu gbsterişle dolu Yardımcısı Dr. Haluk Ciîlov, oy < Karamanlis'i raağlup fderek mn 1 * bir görüsme yaptlma«in' i«temiş milel gerginliğin azalrnasını temîn 15.000 işçinin yardım programma dostluğun» nihayet bir «on Ttrm çokluğu ile Profesörlüğe terfi etbalpfetin itibarı da pek yük«pk 0! tir. Görüsmpnin, Türk ve R.A.C. ve sulhfi müdsfaa İçin yükselecek baglı olarak çalıştığını ve gelecek nin zamanı geldiğini düsünen A tirilmiştir. Yine aynı toplantıd», madığı inn hucünkü Ba«\pkil bn 5'nır otoritelerf »rajında yapılma tir» demiştlr, «ene için az gelişmis memleketle merika Cumhuriyetleri; Veneıutl Iktisat Fakültesi İktisadî Coğrafya duromdan istifade ederektir. T« tshsis edilen meblâftın yüzde la CumhurbaşkamniT! alçakça kat Doçenti Dr. Abdullah Türkoğlunun Beri yandan »ivasl tnüşahitl»rin lind» rolü olduğu için Dominik da Profesörlüğü kabul edilmiftir. Kavnaklür kurbanlann !»î. PtRÎ ksnasHnce Kennedv ile De Gaulle 90 ının, bu memleketler tarafmnin hâlâ olay yeHnde bulunduğu ün dün yanrn taat içinde Berlin dan Amerikada «arfedileceğinl be Cumhuriyeti ile diplomattk t«m• nu bildlrmistir. Türk nnır otori röeselesi üzerinde mutabık kslma lirtarek, dı» yardım jjrogramımn lan 1980 yılınd» Jre«ttl«»r. teleri geçen ay lrijzev bati doğu ları Hrutcef'e »çık bir ihtar rna aynı zamanda Amerikan iktisadlDerlc^en: V EFA T ke*imindekt mayın tarlalanni kal hiyetini tasımaktadır. îki devlet yatı için de faydah olduğunu ispa•. ARTPTNAR Merhum eski Glresun raiJletdsracakfarını bildirmis bulunuyor adamının bu toonuda bu kadar ta çalışmıştır. vekül lamatl Sabunen'nuo e«i, lardır. Ru anlaşmaya kuzey doğu kısa bir zaman içinde anlasmaya 1.885,000.000 dolarhk askeri yarn v l r e Demirtas, Halit Ssbuncu, kesimf dahil degiidi. Kaza da bu varmaları hakikaten mânldsr g'6 dımdan bahseden Rusk, bu kredlFeridun Saboncu v» SOheyla kesimde vuku bulmustur. Kaynak'm •nnelcri, Ekretn Derülnsektedlr. Amerlkalı mahfiller lerin «rı mühim kısmının UzakdoM E V L İ T ğu memleketlerirje ayrıldığmı bemlrtaf. Suphl Kaynak, Simone de belirtildiğinc göre, eger HrutKıymetli ailc btJTÜğümtlz Ronn. 1 (AP1 Burada h ı halirtmiş, «Zira, bilhassa GüneyDoSabuncu ve Sun» Sabuncu'nun Rusya ile Brezilya ara .çef, umumiyetle beklendiği gibi, ğu Asyadaki durum, ek kuvvetlekayınvalidesl, Rastm, Hayrettln brr alpn tnshfîllerin bildîrdiğine MUSTAFA bu yaz Berlin meselesini yine bir ve Sami Sabuncunun yengeleri. göre, Hindis.tana Yardırn Teşküârin harekete hazır hale getirilmesisında tîcaret anlaşması buhrana yol açacak şekilde ortaya MURTEZAOĞLU'nun Rrıuf Sabuncu'nun kardeçi tının Washington'daki gelecek topni gerektiriyor» demiştir. asiz rohuna ithaf edilmefc üzeMoskova, 1 (a.a.) Tass ajan atacak olursa, Batılilar da BerlinSAİME SABUNCU lanhsında Bonn Hükumeti. Yeni Dean Rusk, sözlerine şöyle son re ebediyete intikaUnin 40 ıncı deki meşru haklarını korumak iDelhi'ye yapmaya âmadf olduğu sına göre Brezilya ile Rusya ara çin ellerindeki bütün vasıtalara vermiştir: Hanımefendi günU münasebetiyle 4 Baziran yardımı arttıracağını bildirecektir. sında 40 milyon dolar değerinde başvuracaklar ve gerekirse kuv«Bazılarınm soğuk harp dediği 1961 pazar günü ögle ramazını ânîden vefat etmiçtir. C«nazesı mütaakıp Fatıh Camünde MevHindistanm beş senelik iktisadî mal mübadelesini derpiş eden bir vet istimalinden de geri kakmya şeye sürüklenmiş bulunuyoruz. Bu2 Haziran 1961 cuma gOuü ögle lidi Şerif okunacagından akraplâmnın tahakkuku içın Batı Al ticaret anlaşması aktedilmiştir. Bu caklardır. nu icad eden biz değiliz. Bizi bir namazını mütââkıp AtMvutköy ba, dost ve din kardeşlerimîzin camiinden alıüarak Rnroell Himanya bundan evvel 330 milyon münasebetle neşredilen bir müştesilâhlanma yansına gîrmeye mect«"»flİi ) d l sarmdakl alle kabrtne t«vdl edidolar yardımda bulunacağım bil rek tebliğde, anlaşmaya, yetkili Baenog A!reg'«ekl Rog bur ettıler. Esefle katıldığ'mız bu Ipcektir, Ailsh rahmet eyleeto. dirmişti Bu kere rakatnm 4.'5 mi] Sovyet ve Brezllya makamlan a4 bomba atüdı yans dtinyada sul!iu saglayarak Crak1»rı, gpllnlerl, drattîfn ypn dolara yükseltileceği tahmin rasmdakt mektup teatlsi ile varılBuenoı Alres 1 (AP.) Hurdurmak kabil olursa bundan dığı belirtita«kt«<!i». edilmektedir. t*ct Sovyet EçiliginİB b*auı efl seriaç 31 yılhk Dıktatorlük : DOMİNİK Ağustos ayında yapılması muhtemel toplanHükümeti tıya 1600 delegenin katılması bekleniyor C.ÜP. 15* Kurultayının hazırlıkları* ilerüyor • . | Cezayir Polis Müdürü gece evinde kailedildi İrar^da grevler durmuyor Viyana mülâkatı arifesinde Amerika Fransa yakınlaşması «. Hilton oteli mutfagındaki eksikieri gideriyoı dış yardım programı Kongrede Amerikan Türk sınınnı gecmeğe çalışan iki Arab öldü klım ermiynr. hlfria fldişatına. sözlerin gelişatıns aklım ermiyor, Badyosını belırten dovizler atmıştır. da hflediye bir tebliÇ yaZafer meydamndaki töreni müteakıp topluca Anı'kabire gıdıl yınlanıiR. Doğrnsntio i ı t m e n h miş. Atanın ve şehitlerin hu?urun ben dinlemedim, kardeîim dinleda saygı durusunda bulunulriuk miş, o sojicdi. Belediye: Bir takım memnrlar hakkıntan sonra mera^ıme ?<m verilmışd» ağır itbamları bâvi imzant vetir. Gece saat 20 00 de Orrluevı sa ya meçbnl imzalı ihbarlar olnyor. Bnnlann aslı esası yok. Eğer Belelonlarmda devlet erkânı ile kordiplo.natığın de hazır bulundugı; diycde sniistimal varsa delillwi ile buııları babcr vermek blr vatan bır re«ep«ı l on verilmistir Ayrıca bugün P T T Idaresınde vazifcsidir. Habcr veren de apaüç ?prıden ıbaret hava kuvvetleri çık hfiviyetini bildirmelidir. Böynin 50 yıl hâtıra pullan tedavüle le olmıyan ihbarlan yapmak naçıkarlımıştır Ankara Merkez Pns ran*sü7İnktnr, diyestye getirml» tahanesind» ıl"k siin damsası ılp lâfı. •Hillar iptal çdilmiçtır . Doğrn »öze ne denrtr? Bir ke»« hiç hir \crde »uiistimal yoktur, denemez. Ama beraeti zimmet a"ildır. Kıitülüğu maddp tsyini ile ıspat eltııelı. Bövle olraazsa iftirarılık, curnalcılık olnr. Anın neylivelim ki; b<z bn ıhl'ar müessesesinin kötülügıinü 21 Mavıs ihtilalıııin hemen akabmde hn sütnnlarda yazdık. «Amaıı bn ibhariara aldırm*yın» dcdik. Uedik ama her ihtilâl eibi bizim VI Mayıt ihtilâli de bn ihhar mües*esesinden ya.kasını knrtaramadı. Kirobilir kaç TÖZ Evvelce kurultayda sadece mer veva bin kigi hakgız vere ihbara kez gençlik ve kadın KOİları bas uğradı. Bn yüıdcn takibata n g r v kanları tem«ilci iken, veni tadilat dı. Bn yttıden ekraeginden nldn. la, mericz idare kurulu ba«kan ve Müe«ıseseler daha o zaman bn haüyeleri VP il kadın ve gençlik bis nrdan sekvacı idiler. Ama « kolları baskanlarının istiraklert mnhbiri sadık yok mn? O her yesaglanmış, böylece kurultayıni re, her makama nüfnz eder? Tamevcudu, kadın ve gençlik lehine pacağını yaptı. Şitndi Belediye açıkea bnndan çoâalmıştır. «ikâyet ediyor. Eder v e edeoekC.H P. nin 14.1.1959 tarihinde ya pılan XIV üncü son kurultayında. tir. Değil m| ki bn hale müsteri ortalama 1400 deiec? bulunmuş oldnk. Rn mal imal edllecektir. Ne camana kadar? tur 1 Haksız ihbarla zarar jörenAğustos ayında vapılması muh lerin zararı izale edilinciye, temel XV. kurultavın delege sayı2 Boyle egassıt ihbar yapanlası 1600 civannda olacaktır. rın Iplifi pazara çıkıncıya kadar. On dördüncü kurultayın yas vaRlz ne diyorannnz Beyefendlî satisi 42 olarak tesbit edilmiştir. Tfirk kannnlannda ibbarcılara ikXV inci kurultayın yaş vasatisinin ramlye verllir. Bn ibbarcılar ara35 civannda olması kuvvetle muh •ında o baber verdikleri kaeak te.neldir. «Aman kaçsın.. da ihbar edelira^ diye gayret edenler dahl vardır. Çok kötfl, berbat zehlrli blr istir. lllMUlllillllllllllllllllllinilllUIIIİI Bnndan kendimizi knrtararaazsak bnna rağbet edenlerln de bir g&n hasını yer. Onnn için açık sBzlölfik. açık yfireklilik lâzım. Açıkgözlfllük deftil. * Vefa hsesının 35 yıliık edebiyat 9lmdl ı e l de. öğretment Ali Nüzhet Göksel te N e mntln Tfirkfln, diyeneî. davi gormokie olduğu Cerrahpa deme!. sa hastahanesinde tutulduğu hasDlnleyln.talıktan kurtulamıyarak dün veBlr yabaneı devlet tebeagı Ttlrfat etmistir. kiyeye Igtedlğl (aman girer, isteKendisini muhitıne sevdirmis o difl laman çıkar; hiç blr kayds lan değerli maarifçi Ali Nüzhet tâbi de&ildir. Dısarda i«i varga oGöksel. büyük Türk düşünürü Zi nn görür. Tfirk tebeasiyle rskJp ya Gökalp'ın damadı olup mem bir ticaret kolnnda yabaneı tScear lekete binlerce öğrenci yetistir işinl becerir, yerlisi beceremiı; çönkö cıkamaz. miştir. Gökalp'ın eserlerinin yeni harfHagta Ise yabaneı o gün Igteditl lerle basıl^ıasında büyük emeği yere gider. Tflrk hastası bovle hir geçen Göksel'in «Ziya Gökalp'ın seyahat için tam tegekküllü btr hayatı ve Malta Mektuplan» ve hastanede n «Bn hastalık Türkiye«Bir gence mektuplan adlı iki de tedavi edilemez» diye rapor aleseri vardır. mazga gidem«x. BByle blr rap«Göksel'in cenazesi bugün Vefa rnn da ne kadar zor olındıgmı erlisesınde yapılacak merasimi mü babı biltr. Deneeek kl; teakıp Edirnekapı Şehitliğine def Burada tedavl alcan, fitmenedilecektir. •in!. Ta aayı bllmlyorran, ya dalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll yak Tetnemii»ln hemf«rim. Bn Bir kapkaçcı yakalandı blr.. Geçellm rflmrflğf.. Emlr varArnavutkoydeki Belediye tsçi> leri Kooperatifi insaatında çalışan mış.. GOmrflklerden geçen yabandoknnnlmıyaSalâhattin Durmaz ismindeki genç cılarin esyalanna Petro Kanaki isimli sahsın saatini cnk. Tflrklerinkl? Dldtm didim dikapkaç suretiyle çalarken yakalan diklenecek.. Nedenî Tnristlere Itlbar... mıstır. Salâhattin. saatin kaç olTflrklere? duğunn sormuî, Kanaki rle cevap Emlr yok! Belkl kaçskçıdırT vermek istedigi sırada kolundski Evet azlz oknvncolsnm.. saatin kavıjı koparıljııstır. Ne mntln Tflrküm diyene! Blz hâU bn devletin kapınodsB Içeri rHretnedfk.. esiginde egelenlMEVLİDİ ŞERİF yorn». Ve ganıyoraz kl, bOyle tabSpvgill annemiz dltlerie memleket ilerl gider, mllNECtLE GÜREL'in let rahat eder, Bvnlar mahalle bekçlllgi nevinden «eylerdlr ko> vefatınm 40 ıncı gOntlne tesaduf eden R 8/961 eumartasl gQnU znrn. Hflner daba ynkanya doS(y»nnW) Şljjt eamlinde Iklndl m blr Idarl kablllvet gBgtermek. namazını mütaakıp kıymetll A bn. bngunün, dünttn lgi de|il. mer!idh»nlar<lan Hafız Tevzi oldnm olası boyle. Mınr. Hafız Ahmet Bolulu, Ha* cı Hafız Fahreddln Kabadayı ve ErenkBylü Mustafa özer taşimdl Ikl tanr malt metele errafından aziz nıhuna lthafen taya atacaiım. Berrnntaa Mallve "kunacak Mevlidl Şerlfe akraVekill Beyefendi eevap vçnnîye> bı. doet ve ı m ı edenlerln tescefcler; ama vereraîyeeekler de «riflertnl rlra ederiz. rron Içln vermivccekler. Eriâtlan adtna: Oglu I Blna vergllerl be| mlsltne Saip GOrel kadar artınldı. Bo bfn» vereileHnin enagı blnanm g»fî iradın'n yüzde 18 idir. (MilH Müflafaa ve Bnhranl» hirlikte) veni artirma» TEŞEKKÜR larla vergiler hâlen binalann »aEsimln çok çetin olan dogu. fî Iratlannın yfizde 18 ini geçiyor. muıra yuksek blr hazakatle tpÇok teçivor. O halde bina vergimln btıruran Sayin ve kıymetll Doktor leri kannnnndaki nispeti geçmif olması itibariyle tabgill haksızdır. TAHStN ARTUNKAL'a Miikellefler bn hakmz tahsllin iave Amerikan H»stah«neBİ dokdestni istivebiUrler. Cevap? torlanndan H«y TTJItĞÜT AL8IRT % Tasarrof bonolannı yani yfo v« de 3 lorakl Igtikrazı herkesten keADNAN ACAB glyorsnnnz. Fakat mnkabili bonoİle «b« Bıran Nergtll Ertan'a. ları vermivorsnnnı. Hattâ bir av h«nşJre Tıfllye Aykant'a ve bl). tOn Atr.erlkan Hastahanesi pereectiSi halde vertnlyorsnnnz, Ev•OBellna teşekkür ve mtnnetlevelâ hazinp bakımından bn baıırrimİTİ «r«*ylerlz. Iıksıziık »nç deŞilse ayıptır. tkinTürkân Tevki Sanlar cisi hono«;nnn vermeden para tanCumhurfyet S7 xili vanlıstır, kannngıradnr. t r ü i . cö«,ü hnnniannı almarm? olan binlercp aîaraklı bn bonolan takip eArn\Fz. Öclivçn df takip edfmez, Avıp olııvor. tlç «ydir hâl» neden dÜ7pnlenemedi Beyefendi hazrptleri? B. FELEK Kıymeili bir maarıiçimiz vefat etti ÇANKAYA doltyısivle Adalar hariç Gıda Paıarı Koll. Şli YAZ MEVSİMI V E F A T Kutluer'in e«i Adile Kutlupr'ln. Nazlrp Çcbanoğlunun babaları, Avnkat Ekrem Aniac'ın dayıv, Vedat Cobanoğlu'nun kayınpederi. Oral Çobanogiu'nun, Deniz Akkor"un riedelerl. Mümtas Akkor'un ve S"mra Çnbannglu'nun büyük ka. vınpederi. l^Tiir IJman îşletmesi Antrepo Müdürlügünden "nıekli: SAKIZLI Hdkkın r.,hrnetıne kavuşmuştur. fenazefi. bııçüıı bğle namazını mütaakıp Kadıköy Osmanaga carolindeıı pltnarak Karacaahmettekl makbereBİne tevdi olunncaktır. T.B.B. 51/73 Bafı Almanya Hinrfisîan'a yardımı artırac^k SAYFİYELERE Gitmiş olan sayın müşterılerinin bütün ERZAK ihtiya çlannı yeni ihdas ettiği hugusl servigle haftamn muayyen günlerinde bizzat yerinde teslim edeceğini müjdeler. AYRICA Mecidıyekoy, Gayrettepe, E sentepe, Zincırlikuyu, bütün Levent'ler ve Etiler'e hergün servis yapılmaktadır. ÜSTÜN KALİTE REKABETStZ FÎATLAR Halâskârgazi Cad. No. 329/1 i. Tel: 4« 13 44 T.B B. ?? fi1? AHMET KUTSİ KUTLUER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle