09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI CUMHURÎTET 2 Razîran 1961 Ullllllllll İngiltere'de yakalanan son Rus casus şebekesinin İçyüzü ımtıımı: | Nasıl Sovyet Casusu | | olduk, neler yaptık? ( HlMIII ^szan : Bnnty Gce H l l l l l l l l l l l l l l l l l l Çeviren: H. Knnt l l t l l l ü KOMŞU MEMLEKETLERDE HEM Tedbir ve tedbirsizlik Harry'nin itirafı Amerikaya döndüklerini iddia la sordu. O sırada bu hususa pek dikkat etmemistim. Fakat sonral, yerde çalısıp çahsmadığıım israryordu. O gün bana da Harry ile ayn ettiği karısı ve çocuklanndan bü yük bir hasretle bahsediyor ve pek yakmda kendisinin de cnemlekete gitmeyi umduğunu söylürı beni düşündünnekten geri kai madı. Her şeye rağmen bu bulusmadan •onra Alez üzerinde fazlaca durmadım. Beni asıl mesgul eden Harry idi. Harry pek fazla içiyordu. Hcr an indifa edecek bir yanardağın eteginde yaşıyormuş gibi idi. N« Tapıara, ne etacm enu bir türlü konusturamıyordum. Evvelâ para İle altkalı bi? meseleden dolayı böyle olduğunu ıan dım. Harry'nin eli darda değildi fakat ilk taniftoğımız anlarda bi1* beoden 300 lnglliz borç alarak bir karavan latın aldığını hatırlıyoram. Sonral an bu parayı bana ayda en ingilizHk taksitler halind« ödemisti. Bir gece Weymouth'daki evinde yai aldığım «Pariste Balayı» itim II pliiı dintaugimiz nrada kendMaden sovdam: «Srrgilkn ftscn nadirl Para dftvası mıT» Smeklttik maaaı dahil hattada •Hne oobes îngiliz geçtigini biliyordum. Içkd için çok para aarfedSyordu. Hafta tonu tatillerinde Locdraya yahut Boarnemouth'a a^Mlfsmiı aamanlarda bfltiin mı» nrflar onm t ifııtıiaıı gbrtHkjarNthajat Hanr e«T*p r«rdi: «afuttekm aalamak isttyoraan t6y Mjmjlm: bak aandaki tenekc ku tada dokuz yttıe yakın îngiliı liMm nr... Kftfi degü mi?...» Bn bflyük bir ihtiyataulıktı •Ha*ıy» dvdim, e p*rayı çaknak fayet kolay. Onu ae âijm b*yl« bir y«rd« aaUtyoffMaT Harry laahata flristl: cBunty, Tarfora'da denir ata*ninin bflro•unda eahştıgınn ıana soylemistim değil miî l?te orada karaborsada kahve T» saire satarak bir kayll para yaptım. Teaek* kutnda gftrdüğfin para •limd« ton kalan meblâğdır. Bankaya yatırmıyorum çünkfi bilintaez, dedikodu oJur.» Para bahsinde ban daima pratik bir sekilde düıönfirum. Bu da•ayı halledecek çareyi de buldum ve dedfcn kl: Şekerim madem öyle, ıan teneke kutudaki parayı larfeder, «Idığm maasın da hepsini bankaya yatınrsın... Meıele kalmaz... Evlendiğimiz zaman Harry'nin •linde bir miktar para bulunma•ını da istiyordum. Annem ve tey z«m yüzünden nlkfihınıııı hep geri atıyorduk. Annem LJly ve teysem Blizabeth'le Portland'da dayımm evinde oturuyorduk. îki kadın da leksenliktiler... Fa yatalaktı. Harry de bunlann 51ünsünden »onra evlenmemizi muva* fık görüyordu. Bekliyebilirdik. Bazan da Harry'yi müthis kıskanıyordum. Portland gibi kfiçük bir jehirde hiç bir sey gizli kalmaz. Harry'nin arada sırada bazı kadınlarla pek sevdiği Elm Tree meyhanesine gittiğini biliyordum. Yalnız başına Londraya gittiği zamanlarda yine baska kadmlarla bulustuğunu haber almıstım. Halbuki bana evvelce Varsovada tanıdığı eski dostlan göreceğini söylemişti. Arada acı münakaşalarımız geçmişti. Fakat Harry bunlann bir daha tekerrur etmiyeceğini bana te^nin etmiîti. Kırkını asmış her kadın, Harry'nin bana karşı yaptığı bu hissi »an tajı anhyacak durumdadır. Şinıdi, arkadaşı Alex Johnson'u görmek üzere Londraya gittiğini bana söylüyordu. 1960 senesi yaz ve tonbaharında, Harry kendi hesabına Londraya bir kaç kere gidip geldi. Şurası da dikkatimi çekti: Har ry bu seyahatlerinden sonra dal İran Uatüâlı (EYazan : vet Ihtilâl! çünkü bu memleketteki olaylar, bir hükümet darbeıi olmadığı halde, zecri mı endişeli görüoüyordu. Gittikbir rejım değışikliğinin bütün ö dığıtmak, ımparatorluk vakıflaçe de fazla içiyordu. zelliklerinı taşımaktad:r). Bir çığ riyle birkaç yetimhane yajatmak Harry ekim ayında Londradan gibi büyümekte ve son reiormla çibi jahsi davranışlar ve hayırsedöndüğü zaman aramızda yine mü nn yüriitücüsü yeni Başvekil E verliklerden Ueri gitmedi. nakaşa çıktı. mini'yı onun arkasından da Şahı franda hakiki sosyal ve siyasl Londraya sırf Alex Johnson'u Son günlerde Meyva ve Sebze önünde surukhyerek devırmek is reformlar, daha doğrusu bunlann görmek üzere gittiğine inanmadı Halinde çeşitlerın miktarı yeniden tidadını göstermektedir. I gerçekleştirilmesi için girişilen sis ğınu ona açıkça »öyledim ve: «Sen artmıştır. Geçenlerde Tahran sokaklannı temli mücadttle, geçen senenin Eyorada bajka kadınlarla buluyuyor Bursa menşeli çilek 250 400, Eon seneden beri görülmemiş bir lul ayında yap.lan seçimlere o za•un> dedim. reğli 150 250, Osmanh çileği 300 cümayişçi kalabalığı doidurmuftu. manki Başvekil îkbalin tesat kaHarry konuşmak hususunda ken 500 kuruş arası tatılmaktadır. disine verilen bu fırtattan memBu yıl kiraz da çok boldur. Ya Toplantı, başında Musaddık ta nstırması ile basladı. Haksız sebulunduğu «Mıllî çinı neticeleri karşısmdaki tepki nun görünüyordu. Bana dedi ki: rımcadan her gün mal gelmektedir. raftarlarınm cBunty ıana hakikati aöyliyece Fiyatlar 100 250, diğer bölgelerin Cephe» taraftndan tertıp edilmış beklenraedık şiddette oldu. Biraz tı. Nümayışçiler. $ahm tayin etti da Irak, Pakistan ve Türkiyedeki ğim. Çok zor durumdayım. Kimse kirazları da 90 • 175 kuruştur. ile bulujtuğum yok. Yalnız Alex Sebzelere gelince; yazlık sebze ğıne gore milli ıradeyı temsil et devrimci hareketlerden ilham amediğini ıddia ettikleri, Emioi'nin lan bu tepki karjısında, Şah IkJohnson'u görüyorum. lerin gehş hacmi de artmıştır. Domates 150 250 kuruş, sivribı de ıstıfasını ve yenı seçitn istiyor bal'ı ve Ikbal'le beraber yeni se«Mesele »u: Alex Varsoradaki karaborsa işini tamamen biliyor. ber 350 450, pathcan 350 650, batn lardı. Konuşmalarda Musaddık'ın çılmiş olan meclisi istifaya davet israi geçtikçe altmıs bin kisilik ka etti Seçimler bu senenin Şubat aVaktiyle orada bulunan Amerikan ya 400 600 kurustur. labalık çılgınca tezahürat yapıyor yında tekrarlandı. Fakat Iran'ın Elçiliği memurlanndan biri ona du. Müebbet hapse mahkum edil iki partisi Mardan ve Milliyun, olup biteni anlatcnıs. Kendisine dığı 1953 vılından beri Musaddık' îran'ı idare eden oligarşinin paryardım etmezsem beni poliae ihbar edeceğini söylüyor. ın adı ılk defa olarak Tahran so tileridir ve seçimler bu imtiyazkaklarmda boyle bağıra bağıra hlar kulübünün aralarında tertip • Bunun ne demek olacağını sen tekrarlanıyor, boylesıne alkışlanı ettiği bir yarışmadan ileri gitmeanlarsın. Param elimden gidecek, yordu. Bunu, «Mıllî Cephe»nin ay di, Mardan ve Milliyun, bir aotomobili alacaklar, evi de aatani karakterde diğer nümayiş ve vuç bağımsız milletvekili hariç, rak bafka bir iı bulmamız gerekecekj Tütün taeiri thsan Doruk hak hareketlerı takip etnektedir As Parlâmentoyu yine aralarında pay O atesl n yanmda otururken çok kında 1.701.089 liralık haksız ik Iında, Musaddık, bugün tran'daki laştılar. Bu oligarşinin karşısında acınacak bir hali vardı. Her ba tisapta bulunduğu iddiasiyle açıl sosyal dalgalanmanın bir hareket geniş halk kitlelerinin. aydınların kımdan ne kadar meyuı olduğu mış bulunan dâvaya dün 3. üncü noktası sayılabilır. Petrolün mil ve gençliğin desteklediği «Milli Ağırceza Mahkemesinde baslanmış lileştirilmesı parolasiyle Başvekil Cephe> vardı Nitekim Meclise gigörülüyordu. lige ve bir süre için de îran'm rebilen bağımsız milletvekilleri Bir çok bakımdan Harry'den tır. îddiaya göre servetinin 'i 53.4 ü gerçek hâkimı durumuna gelmiş muhtelif muhalefet gruplarının kuvvetli bir karaktere sahip oldutnmu tahmln ediyorducn. Hemen nü teskil eden bu meblâğm haksız olan Musaddık, Ağustos 1953 te meydana getirdiği bu koalisyonun »ordum: «Peki senin ne yapmanı olarak iktisap edil.nediği yolunda Şah ve Süreyyanın neticesini Ro bir bakıma adaylan idi. Fakat mahkemeye yazılı istida veren Do mada bekledikleri General Zahi Millî Cephenin bütün gayretine, istiyor?> « Hiç canım ehemmiyetsiz... ruk, ayrıca kendısinin ve eşı ses dı'nin askeri darbesı ile devrümiş,' yüksek tahsil gençliğinin bütün 1 Bfltün istediği su denizaltı müda sanatkân Şükran Doruk'un imza müebbet hapse mahkum edilmiştı. nümayislerıne rağmen, tekrar fefaa lilihlar: bahsinde ne gibi te siyle de, bütün mallan üzerine Fakat, biraz muvazenesiz ve men sat kanstırılmıs olan seçimlerin rakkiler kaydedildigini anlamak konmuş bulunan ihtiyatî tedbirin faatçı politikasına rağmen, tran' neticesini bu sefer değistirmek tır. Ona göre Amerikalılar, birim kaldınlmasını talep etmiştir. milletinde yeni bir sosyal suur | mümkün olmadı. Ancak mücadele Mahkeme, sanığ.n gerek »avun doğmasma sebep olmuş, ayni za j devam «diyordu. Üç hafta evvel kendilerinden bazı hususları sakladığımızı ganıyorlarmıs... tste masını ve gerekse mallar üzerin manda Şahı n kafasmda bu mem ortalaoıa iki yüz elli lira maaş ade bulunan ihtiyaf tedbirin kal lekette muhakkak bir reform ha lan Tahran'lı öğretmenler, maasbilmek iıtediği bu.» Artık bu silâh hakkında bilmek dınlması isteklerini inceledikten reketine gırismek gerektiği tikri larının artırılması için nümayije irtedlklerimi öğrenmiıtim. Buna «onra bir karara varmak için du nı uyandırmıştı. Yalnız, büyük a geçtiler. Polis nümayisçilere ateç alt gizli zarflar bir numaralı dos rusmayı baska bir güne bırakmış razi ve sermaye sahipleri ile asi açtı. Bir öğretmen öldü, üç öğrettır. yada mevcuttu. ret reislerinin meydana getirdiği men yaralandı. Bu olaylar karsıadı Parlâmento olan iki yüz kisi sındaki tepki iki seçim karsısındaHarry devamla: Alex bana bir lik oligarsinin idare ettiği; yol ki tepkiden de siddetli oldu. Şah fotoğraf makinesi verecekmia... Bu suzlukların saray çevrelerine, iki îkbal'in yerini almıs olan îmami'nunla dotyadaki raporların reskocasını milyoner etmiş olan Pren yi azletti, Meclisi feshetti ve mem mi«i alaeakmısım. Halbuki o dosses Aşraf'a kadar uzandığı, iki yüz leketin basına geniş bir islihat ve yalar artık benım elimde değil..» Altıncı kotanın 48 sıra numara seksen milyon dolar yılhk petrol temizlik hareketine firisecek o> Hakikaten Harry denizaltı savunma dairesinden iki yıl evvel sında kayıth boş sınema filimleri gelirinin iki yüz oıilyonunu tah lan Washington Büyük Elçisi Ebaska tarafa naklediknisti. O za İ5İn Ticaret Odası emrine tahsi» e tın garantisi olan ordu ve gizli po mini'yi getirdi. İran bir anda bir mandanberi artık Portland liman dilmis bulunan 100 bin dolâr, ilgili lisin kendi lüksü için yuttuğu, yol ihtilâl havasına büründü. Itraf37 firmaya tevzi edilmiştir. suzluk ve sefahatm bötün Şark larında küçücük birer yolsuzluk tamirhanesinde bulunuyordu. Tevziat her firmanın kapasiteleri Harry hakikaten ümitsiz görü nispetinde yapılmıştır. Listeler ç:plaklığı ile burun buruna yaşa imparatorluğu kurmuş olan bes nüyordu. Bana: «Bunty yardımına dün Türkiye Odalar Birliğine gön dığı bu cemiyette, biraz da bu dü general ve yüzlerce yüksek mezenin bir parçası olan Şahın re mur tevkif edildi. Memleketten muhtacım, dedi, Alex beni yere derilmiştir. formları, köylüye kendi arazisin çıkış vizeleri kaldırıldı. Tahran Turabilir... Belki de bu yüzden Ba yıl zeytinyağı rekoltesi den birkaç yüzbin dönüm toprak sokakları otomatik «ilihlı devrihapse girebilirim. çok iyi Artık dayanamadım. Bütün müBu sene zeytinyağı rekoltesinin nakagalarımıza rağmen Harrv*yi seviyordum ve onsuz yasaonayı bol olacağına dair tahminler üzerine dıs memleketlerden teklifler mümkürt göremiyordum. gelmeğe başlamıçtır. Bursalı merhum kebapçı İskender'in ve Kâtibe Hanımın (Arkaaı var) Fransa'dan bir firma Ticaret Osevgili kızları, Ruhiye Gök, Nurettin, Süleyman ve Cevat İsdasına müracaat ederek, büyük kenderoğlu'nun pek kıymetli kardealeri, Münevver, Muxaffer miktarda yağlı tohumlar almak isve Zühal İskenderoğlu'nun görümceleri, Toprak Mahsulleri tediğini bildirmiştir. ÇOKACIBİRKAYIP Oftsi İstanbul Bölge Teknik Kontrolörü Fethi Ulusoy'un veAynı firma kuru meyva da alaM«rhum Zly» Gdkalp'ın dacaktır. fakâr esi, Füsun, Yasar ve Yalçrn ülusoy'nn pek müffik anmadı, Dlyarbakır csrafından neleri, Dondurulmuş et stok edfliyor Muarremzade ö m e r Beyln ve Fevziye Hanımın o^lu, Seniha Et ve Balık Kurumu istihsal bölGoksel'in «evfill eaL Dr. Tekin. gelerinden kasaplık hayvan mübaDr. Rezzan v e Enjfin Cfiksel'ln yaatına devam etmektedir. müptelâ olduğu amansız hastabktan kurtulamıyarak 29 mayıı babalan. GSkalp Gfiksel'in de. Et darhgı hissedıldiği takdirde 1961 pazartesi günü saat 14 de, benüz pek genç yaşta iken IsUndesL Fatma ve Ayşe Goksel'bı dondurulmuş etler piyasaya arzekardesleri, Celal G01s«n'tn ve bul'da Hakkın rahmetine kavuşmuş ve 3ursa Emirsultan'daki dilecektir. Nadide Ayyıldız'm dayılan, HOrebedî istirahatgâhma tevdi ojunmuçtur. riyet Gokalp. Türkân v e Fahri Sanayi sayımı 1965 Cenaze törenine birrat iştirak eden ve muhtelif va«ıtaYurtcanlı'nın enlstelerl. Vef« v e yılına bırakıldı larla tâziyette bulunmak turetiyle büyük acımı» P^yl*»»)11 ttalyan Llselerl Edeblyat ö f r e t menl Bu yıl yapılacağı söylenen lanakıymetli akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre teessürüyi gayımı 1965 yılına bırakılmıstır. müz raâni olduğundan, lükTanlartmızın iblâğına muhterem g«ALİ NÜZHET GÖKSEL Bu hususta ilgililere gerekli talizetenizin tavassutunu rica ederiz. Kederli Ailesi müptelA oldugu hastalıktan a. mat verilmiştir. melljat neticesl kurtalamıyarak İL 1154/52 bollasıyor sebze ve meyve Piyasada iran tahtt tehlikeye mi giriyor ? E İBRAHİM CAMU yeiezle doldu. Bu arada E m i n i îranda'ki imtiyazlı sınıfı ciddl sekilde sarsacak lecrl toprak, vergi ve eğitim reformları ilân ediyordu. Fakat ilk plânda ogretmenlerın maasları iki yüz elli liradaa bin liraya çıkarıldı ve hepsinden mühim, Iranlı'nın bas gıdası olan soğan, Tahran'ın onbes kilometre ilerisinde yetiştirildiği halde karaborsacınm elinde, yüz altmış kuruşluk Küba şekerinin yanmda, iki yüz otuz kurusa satılırken, altmış kurusa indirildi. 1 İhsan Doruk aleyhine açılan haksız iktisap dâvasına bakıldı Şahın tahtını oıuhafaza edebilmesi için reformlarin gerçek olm>sı ve kendisinden gelmesi lazımdır. Bunu onun namına, kendisi gibi ileri fikirli fakat ayni zamanda kırallık müessesesinin sadık adamı ve son ümidi olan Emini yapmaktadır. Fakat, bütü n emsallerinde olduğu gibi, ihtilâl, kendisine «geç» işaretini vermis olan mutedilleri de önünde sürükliyerek buyüonek istidadını göstermektedir. Bir frnraftan, Emini'nin toplanma hürriyeti verdiği «Millî Cephe» Emini'nin istifasını isterken. diğer taraftan, gene Emini'nin söz hürriyeti verdiği basın, saraydaki yolsuzluklardan da söz etme»e, sarayı da ateşi altına alma^a çahşmaktadır. Bu şartlar altında, magazin okuyucuları Şah ve güzel Diba'yı resimli dergilerinde heyecanla takip ededursunlar, ayni magazin sahifelerinde bir zamanlar arzıendam etmiş meshur tavus kuşu tahtm bir anda yuvarlanıp gitoıiyeceğini islâhatçı, demokratik fakat şimdiden «CENTO» dan aynlmaktan bahseden «Millî Cephe» nin, içine sızmaga başladıgı rivayet edilen Komünist partisi elemanlarının loru ile bu memleketi çok tehlikeli ma ceralara sürüklemiyeceğini kim temin edebilir. skiden bizde ba işin de nstalan varmış. Şimdi çok şükür acemileri yetişiyor. j Bir ay lçinde iki kasa soygnnealnğn vakası oldu. Ikinci siade bırsular o kadar aeeml Aavrandılar ki kasayı, bö tün zorlamalara rağmen açamayınca. olduğu gibi kaldırıp götürmefe kalkışmışlar. Teni basladıklan bn i«de antrenman yapa yapa astalasmalarına meydan vermeden bir çareaİD* bakmak icabeder gibi görfiofiyor. Çaresine naaıl bakılır? Artık onun oraaını erbabı daha iyi bilir. Eskiden bn Islerin çaresine bakmak için gidilen kestirme yollar şimdi yek. Ama bir eeld valr'a anlatayım, belki ilham kayaagı vasifesJ g6rür. tstanbnln yıllarca kasıp kavncatı bir kasa hırsızı snçüstü yakalanmış. Vak'a Galatada geçti H için, dofruea Beşiktaş mnhafızı Ytdi Sekiz Hasan Paşanın hnnrnna çıkanlmış. Hırsız «nabıkai mnkerrere eshakısdan». Pa«a ile bir kae defa karsılastıgından. sağı solu olmı yan bn adamın yanmda kendifiini korkunç bir akıbetin beklediŞine emin. korkndan bet be ni» kül gibi, el ayak titrer bir halde Pasanın odasına girmis Hasan Paşa, herifi. alev saçan gözlerle tepeden tırnaga hir sfizmflş, sonra «Ulan vine mi sen?» diye gürlemiş, Ter yüzünde dnydafa sen ses bu olmoş. Hr.ssan P»sa varadana sıgınıp hırsızın kulak tozona hüdaî bir sille indirmis, adam boylu boynnca verde. Kaldırıp götfirmusler. Fakat a gönden Itibaren de kasa hırsıılıfma tövbe etmiş. nslanm 15. Nasıl etmesin. top atsalar dnymnyor. Kasa hırsızının da safmndan havır gelmiyfcejfi İçin tek çare, raesleife veda. Demek istiyorum kl karaknsi hflkümlerin Itibarda devirde yaramazları nslandırmak daha kolaymıı. Tedavisinin yarıda kesilmesi yüzünden kndnran yavmcnŞnn ölümü etrafında vapılan tahkikatın ne netice verecegi henflı belli değil. tş gitgide bfivfiyor. ölen çocuînn bütün okal arkadaşlarını, belki bfltün kona koraşayn mflşahede altına almak gibi genls. yaynn, etraflı bir tedbire basvurmak zornnda kalınaeak gibi görnnnvor. Bnnnn tek sebebi, zamanında alınmaaı ieabeden bir tek küçük tedbirin ihmai edilmiş olması. Söylendiglne göre, çoeogun tedavisine, köpek tarafından ısırılır ısınlmaz başlanmıs. Tedavi devam edip dnrarken rastgele bulanan bir könek mflşahedt altına alınmış. Bakmı«lar ki hayvan kndaz detil. çocu^un tedavi sini yarıda kesmisjer. Çocutu ısıran kopegin o köpek olduğu yuzde yflz bilinmedikçe tedavivi yarıda kesmek aklı başında inıan işi değil. Buna rörünür kaza demeğe bile insanın dili varmıyor. Adı hastahane olan, hilginin, ihtiıaeın, kısacaaı ilmin eteriteti altında işliyen bir mSetsesede tedbirsizlik denilen cehalet eseri nasıl bannablliyor, aklım ermedi. Hamdl VAROGLII 37 firmaya 100 bin dolar tevzi edildi GÜLSEN GÜRSEL ile TUNA ERİNÇLER Nl}ANLA!*DrLAR. lzmir Buca MSHSHSH Z1/V/1U1 Cumhuriyet 35 TEŞEKKÜR Goçirmis oldujucn «Zona» esnasında haıtalıgımı çok tıcak bir alftka ve üstün bir başarı ile tedavi ederek beni ııhhate kavusturan muhterem ve sevgili doktorumu* Valdeba«ı Pre vantoryumu Gögüı Hastalıkları Mütehassısı Dr. VEFAT ve TEŞEKKÜR Göç, Yusuf Ziy* Ortaç'ın romanıdır. Göç, bizim evimizin, bisim fençli$iminn, biıbn aşkımızın romanıdır. Göç, güzel Türkçenin en güsel rommnıdır. Göç, kâğıdı, baskısı, dikişi ve karton kapağı, bet regkJi knşs kuyertüz» ile AvrapaJı bir ki MEHMET DEDEOĞLU CAVİDE ULUSOY n a bütün kalbimle etşekkürlerimi gateteniz vasıtaslyle takdim ederim. Kfiçfik baaian. TaMmln TBKtN Cnmhnrlyet 80 * Bu kltap, Göç'ün iklnci baskısıdır. Birinci baskısı 20 günde satılıp bitmlştlr. İC Lmum Satıs Merke»: AKBABA, DivanyoJn, Klodfsmr caddesi No: 8 10, İSTANBUL FAAL 53/50 AÇIK TEŞEKKÜR Yaptığı hazik ameliyatl» hdyatımı kurtaran. bflyük ve asil insan, muhterem hocam değerli Operatör, Profesör Dr. GIYAS KORKUT BEYEFENDtYE sonsuz mlnnet ve şükranlanmı en derin saygılanmla sunar, mesal arkadaılan kıymetli meelekdas Doç Dr. Necatl Güv«nç, Doçent Dr. Muzaffer Akkılıç, B a s u l s t a n Dr. Melih Osen, Basasistan Dr. ROştU Karakat, çok degerll Narkoz Mütehasıuı Dr. N'ecdet Terün, Asistan Dr. Kemal Büyükşalvarcı, Dr. Kenan Karabay. Dr. Yaşar Orberk. Dr. Mesrur Umut. Dr. Molz Benhabib, Dr. Tethi Somer. Dr. Cüneyt Kahy»oğ'u. Dr. Adnan Yahya'ya ve Hemîlre Serap Bekarslan i!e Emektar Kadrl Deniz. Hasan Aslan, pansımancı Hüseyin'e ve Cerrahpaça Hastahanesi UroloJİ Kllniğinin âllcenap personeline alenen tesekkürO bir borç bilirim. Burdur Devlet Bastahanesi Asabive Mfltehaanm Dr. Ihsan Cemil EseroJal T B B. SO '62 vefab ile sevenlermi aonsuz acılara garketmistlr. Cenazesl 2 Haziran 1M0 cuma gflnO «aat 14 t e Muallimler Blrliginde v e saat 15 te Vefa Llae. sinde yapılacak ihtlfall mOtaakıp Fatlb camiinden iklndi namazından sonra Edimekapı ŞehlUiglndeki alle mezarhjhna defnedllecektlr. Baktan rahmet dll«rtı. GSkMİ mOml Cumhurlyct 61 Kanada'da toplanacak olan Dünya 3 üncü Akıl Sağhğı Kongresine katılmak üzere, Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Bashekimi Dr. Faruk Bayülkem bugün uçakla sehrimizden ayrılaeaktır. 3. Akıl Sağhğı Kongresi Çiftehavuzlar asfaltı üzerinde bu şahane apartmanın bir dairesine sahip olmak için Haziran 2 Zilhicce 18 CiNKOSAÇLİKİDİ Sa(ların kepeklenmesını jrağUnm d&kühnesini önler E. l V. ] 4J0|12.12[16.11'19.35[21.34 2.15 J 8.55[ 4.371 8.36 12.00 1.59 6 40 1 l mutfağınızı aratmaz Faal 35/48 ^MIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'iıi'iMiıııımıuııııımııiMiımıııımNmımııııııııımıııııımmııı ııııımmııııımıııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııır% çıktan, üstelik çok yıiliu ttayau dıklarından, • söküp içeri almadıkları altı yedi metrelik koca kalas çatır çatır kırılmıa inmişti denize, yalpalarla! Kaderim orada da durmadı. Şimdi, asağı yukarı lek basına kalmıştı. Sahilden hemen iki üç met re açıktan, yanıbaşlarında dalgalarla bir görünâp bir kay • bolan ynvarlak kafalı kayalara 72 çarpacakmış gibi çalkanarak, sağlarında tâ Parapetra'ya ka • devam eden aı tekne kalmiftı. dar • kua aralıkiarla • unan Onların da en bfiyükleri, en çakıl boyunca ilerliyorlardı. korkmazlariyle en inatçılaruu, burnondaki kalası da sökmeyip En önde, azala azala sayıları koca dalgaları sabırla birer bibirkaç motora inen ufak filo rer göğüsliyerek agır ağır ilerise, göğe doğrn küçük bir ada, liyen Kaderim, Istavri Volisinoyancak bir dağ gibi yükselen de demirlenmiş bnldu. o simsiyah dev kayanın dibinO sırada Kndnı Mehmet, gedeki knytnlağa herhalde yeni rilerinden hııla gelmiş, solların varmıştı. dan, hem iyice açıktan geçmiş Sağ yanlannda azanan kara gidiyorda İleri. çakılın bir yerinde aeılı nfaeık «Salıyordn» gene Kndnz! koyda, gene bir sürü kavık gör Ama az geçince darda. Bir dü Ahmet. Kıyıda da bir çok şeyler yaptı denizin ortasında, adam, hızla sağa sola koşuşnsnlardan bir şeyler aldı, sonra yor, eğilip kalkıvor, bazan dizdöndü, Kaderim'in yanından, lerine kadar denize girerek bir ba defa kıyıdan doUşarak sük şeyler toplnyorlardı. lüm püklüm sıgındı Istavri voTeniden küçük bir burun döli'ye. nünce, dikildi önlerine, ama tçindeki adamlar, avaz avaz daha epey ilerde koca Pare • bağırıyorlardı birbirlerine: petra. Kıyıyı yalıyarak, sürü • «Sen yaptın .. Ben yaptıra . nerek, yuvarlanarak gelen dalSen dinlemedin:» diye. ealar hemen hafifledi. l îak bir Hele Kuduz. saçını başmı >okoy daha vardı saçlannda. Son luyordu. ra çakıl, aralıksız uzanıyorda, Dalgalar sahile vurup geriye o «Eski taşa» kadar. Kuvtuluk dönerken, yeni gelen kıvrımiabaslamıstı bile. nn da knvvetini kırıp vatıstı • Ahmet ilerde. limanlıkta de rarak, nispeten daba az valkanmirli kayıklara baktı. On tane tılı bir deniz meydana getirnor bile yoktu. Hem hepsi de bü dn, hemen kıvıya bitişik. tste vük tekneler. Koduzla tayfası, herkes gibi, «Aslan Koç!» dedi makineöylekenar kenar çitmcyip. aye. Yanmda büzülmüs Osmana oyıe Kenar Kenar çitmcyip. aye. Yanmda büzülmüs Osmana Ş «Gidıyor muyuz biz de?» «Tabii... Tek biz mi kalacağız burada? L'mudum yok ama, mademki hepsi gidiyor... biz de gidcriz. Tamam mı her gey? Ekmek su falan?» «Tamam. Gelirken aldım geldim »abah. Na bak orada.» «îyı. Fayrapla bakalım.» «Fayrapladılar». Biraz da dayandılar gaza. Limandan hemen hemen en son hareket etmelerine rağmen, ağır yolda çalışan motorlarm çofunu geçtiler yavaş yavaş. O patırtılı koca sürünün ortalanna kadar yükseldiler. En önde. onbeş yirmi motorIuk bir küme, yarışa kalkmıstı birbirleriyle. Tam yol gidiyorlardı. Arayı çok açmışlardı geriden gelenlerle .. Onlardan kalan bosluğa verlesti K a d er i m Bir ara, arkadan Abdnk yetişti. Borda bordaya geldiler. Sonra çeçmeğe başladı Abdnk. Gülüyordn Ahmede bakarak. Dayandı Ahmed de, sonuna gaxı. Kaderim eskiydi meskiydi ama, gene kendi boynndaki kayıkların en yollularından bi' • "• ^iııiMiınııııııııııııi'MKiıııııııııııııııııııııııı riydi. Az sonra, epey geride, dömen ınynnda bıraktı Abdogun tekneyi! Ayı Taçını döner dönmez, Manastır önlerinde dalgaJar irilesti. Ahmet baktı. As ilerde yi yecekleri « s ı k ı y ı» gören bir çok motor, «kaçıkhğı» daha fazla devam ettirmemis, Manastır limanına girivermig Marmara adasının belki de en güzel plâjı olan bn eşsiz kmnssla baştankara davamıslardı tekneleri. Rahmetli Ilyas kâhyanın, ne uğraşmalar pahasına, yoktan var ederek yetiştirdiği meyvalıkların, zeytinliklerin içi; fcaraya çıkanlarla, benek benek, kıpır kıpır adam olmuşiu. Hele sabilin dip tarafında, küçük «Papaz limanının» kayalarına bitişik, dalları sulara değen ko ca çınarın altı, Muradın kahveyi bile geçmişti! Kaderim, motor sürüsünun bir kısmına da Kalemi limanında yetisti. Burada, daha da büyük bir kalabalık vardj. En önde yarışan motorlarm hile çoğu dizilmişlerdi kıyıda, sıra sıra... Parapetra'ya doğrn yollanna »».opc.ıajo uu5ru jBUKin» ııımımmııımıımıımıııııııııııııııımıııııııı ıııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı döndü: «Geldik bre koca oğlanl» Tam o sırada bir sea earptı CUMHURİYET knlaklarına. Rüzgarla oynıyan llân Tarifesi bir ses. Sağ yanlanna, sahile TL. bakınca, oradaki o nfaeık koyBaalık 12S da, baftankara çakıla baıtınl334 nncü •ahH*lw 30 mıs bir kayık gördüler. Sarı 5 6 ncı sahifeler 35 bir motor. İki adam vardı kı • Nlşan, Nlkâh. Evlenm«, yıda. Taktıklan bir ateşin baDojum TS • sında oldnklan, arada nrada ölüm. M e v l i t Tes«kMlr savralan beyaz dnmanlardan (S santtma kadar) anlaşılıyorda. Zayl (10 kellmeye kadar) Bir sey pifiriyorlardı her halde. Adamın biri «tnmyordn. Öteki ayakta, ellerini kollannı sallıyarak bağınyordn Kaderim'e: «Girelim ml?» dedi OflBBan. Nüshan 25 Kurus «Biri çafınyor fatliba...» T*rtdy« Hariel Urt Kr. Uı» Kı «Girelüa ya. Ha «ra«, h» bnrası.» dlye eevap verdi Ah75X10 1İO.O0 met, Farapetrayı (Stiererek. 40.00 »00 • «yiık «Bnran da lhnanlık. Girelim ba 23.00 44.00 a «yiık kalım. Hem de bir iki lekma Baean rm Yayan ekmek yeriz. Acıktım be yahu, Cumhurtyet llatbaaeılık ve çok.» GaMteeillk TOrk Aoontm Çlrketl CatalofİD Halkevl S o ! a i : N o . M41 Dondfiler İçeri dafrn. As «eara adaaun •*•! dnynlSanfld mağa baaladı iyiee: NAZtME NADf «E e e ey eelnn be! Celnn T a n t»lertnl fiflen İdare eden be!... a., cn.. ğa eelnn be. E e Mesnl HüdOr ey eelnn be.. cn.. en fa eelnn!» VECDİ K1ZILDEMİB «N'eye gelin diyer be Ov Gazetemize gondertlen evrak v< man, ceenğa mı?» yazılar nesredilsin edilmealn lade «Tok eanım, ne eocnğn?. edilmes. tllnlardan mesuliyet Buracıfa gelin diyor galiba. edümes Lâzoğlu baksana .. Taoidın mı kim bn?» Abone ve lLan lçlerl tçın. zarfın ustüne «Atmneı veya «llân Senrisü «Kalemi'den Ziyanın ka kaydınuı konmagı lâzımdır. yığına benziyor ama, bağıranı * çıkaramadnn, kim!» BU GAZETE BASIN AMLAH (Arkası var) (Arka« = YASASINA UYMAY1 TAAHHOT TÜRK EKSPRES BANK'ta hesap açtırınız. 1961 ikramiya plânına IUVETEN verilen bu apartman dairesl şanslı mü?terlmizi beklemektedir. 1 Eylül keşidesinde bu apartmandan bafka: CUNHURIYET 1 SAYFİYE EVİ ve 40.000 LİRA para ikramiyesi 8on p a n yıbtaıa tafttıl: t Temnnz TÜRK EKSPRES BANK tşde emniget ve sür'at I Faal 27/46 BANDIRMA'NIN SERİN YAZlNDA ERDEK'in DENİZİNDEN İSTİFADE EDİNİZ. HER GÜN DENİZ BANYOLABI ve PİKNİK Kuş cenneti, Belkis harabeleri, tatlı su, Ada ve Köy gezıntileri, toplu eğlenceler ve Erdek'te husıısî plâj, mükemmel servis, nefis yemekler, UCUZ FİYATLAR. ÖZTUB SEYAHAT BÜBOSU İskele Parkı karsım ÖZDİL OTE1, Telefon: 200 Telgraf: ÖZDİL OTEL BANDmMA NOT: Öğretmen ve memurlara tediyede kolaylık. Broşür isteyiniz. İL 1151/69 ıııu^ ETMİŞTİR,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle