12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r DÖKT Kcsimit Komau: 76 B A N K k K İ N M 1 L Y O N L A R 1 CDMUUHİf KT Çuen: JCVES SAYOL ÇeTİrmu Marhar KUNT \ 1 Hntnm İMİ 7AJ31TA ROMANI YA7AN: NİMLtCARAMA&tAU •ıınııııınınınnıınnııııııiHiııııııııınııııııınHiıııınıııiMiııııııııınıııınniHiıııı! 72 Zaten gfiçlükle konuşuyorum. pok çiftllğin iahlplerini uyandırİkide bir sözümü kesersem anlat mış. mak kuvvetimi büsbütün kaybeSakızlıiar koşuşmuş. Bizim korceğim. Macerayı oğrenmek istiyor SRnlar karşı koymus. Yaman dö«an tadece dinle. *üş olmuş. Yağız Dede o döğüşte Dinliyoncn, sevgilim. Fakat yaralanmış. Yanağındaki kocaman evvelâ seni rahat ettireyim. bıçak yarasının izi o günden kalKaîktı. Genç kadınm başını ku mı$. Gazi »ayıhrmış köyde Yağız cakhyarak boynunun altına bir dede... Çünkü yararhk göstermiş yastık yerleştirdi. Sonra gitti, içer Memleketimizde Sakız koyunlarıden yorganın üstündeld battani nın üremesine sebep olmuş. Yarayeyi çekti, getirdi. Yaseminin üs lı hallerinde koyunları kaçırmağı tünü örttü. başarmıslar. Motora atmışlar. A Beni o kadar rahat etUrdin nadolu kıyısını tutmuşlar. ki korkarım uyuyuvereceğim, «Bu hikâyeyi öyle ballandıra Uyu öyleyse. ballandıra anlatırdı ki. her akjam Rabiot ayni akşam Vezeray'a vardı. Orada kıMemnr Kabtofnun verdiği malOmatı dlnledikRabiot lüznm jördüfü butün teferraatı not Rabiot mektobunu iyiee tetkik ettl. Never* Uyurum. dinlediğim halde yinr dinlemek zı bavüten t,ütninenin on bcş sene evvel öldüğüettikten sonra Darulâcezeyi terketti. Bir k»ç »a ten sonra: «Arama belki de nznn sıırer, dedi, ten yaıılmıştı. Kızcagız oevabın Post restdnt o^bırsızlıkla Halil, yine koltuğg yerîe?mi?ti. İçin ertesi akşamı nü öğrendi. Bu malumatı veren otelci: «Virgi Genç kadınm derin soluklarını beklerdim. O da anuumaktan hiç Maamafih yann öğleden s'ınra size Istedijiniz hil•t sonra Vierzon'a gitmek üzere trene bindi. O larak Clarite'ye gönderilmesini Isrıyordu. R*biot nie'yi pekâlâ hatırlıj orum, dedi. Lznn zamandır giyi verraegi ümit ediyorum.» Rabiot'nnn önüngeceyi bn çehirde geçirdi. Ertesi sabah Nevers'e şu cöınleyi de bir kaç kere ükudu ve not etti: biimaz, yoruknazdı Vezeray'a gelraedi ama yine de onun simasım dinliyordu. Bütü n sevgisi bakışlade 24 gaatlik bir mühlet vardı. Hemen istasyona gitti ve kaymakamlıja ufrıyarak Darülâceıeden «... Vakında e\ leneceğinıden rtüfus kâğıdına fhtlrında, dalgın dalgın onvın yüzüîasemin, birdenbire gözlerinı unutmadım. Ilattâ sütninenin cenaze merasimine kostu, terifeye baktı. Bir saat sonra Vezeray'a aldı^i mslumat yardımi^Js Virginle'nin evlenme yacım var.» Mcktaba derkenar olarak da 18 8/ açtı. Kaîktı, kanapede oturdu. öfbile gelmedl...» (Arkası var) nü seyrediyordu. tren vardı. kaydının çıkarılmasını istedi. 1865 de k n a gcnderüen nüfu» kâğıdı gnreti vardı. Birdenbire onun sayıklamağa keyle söylendi: Canım Sakız koyunlarımı bir başladıjını sandı. Bütün dikkatini pula sattılar. A§ılın yerine domuz kullklannda topladı. Yaserr.in, ke?ik kesik komışuyor ahırı yapt'.lar. Domuzlan g6rtinc« bütün emektar adamlarımız çiftdu: Çıftliğimızin en hoş zamanla likten savuştu. Yerlerine Gustav rı akşam saatleriydî. O saatlerde kendi adamlarını aldı. ÇevirdikSakız koyunları acıllanna döner leri dolaplardan kuşkulandı diye di. Kuzuları yanlannda sıçraya Yusuf ağayı da öldürdüler Ama yıne de öyleleri var ki d« Peki ama, evlâdım, sen çiftKıraliçelik bu. Akla gelmez prob oynaya... Çmgıraklannı uzaklarKıraliçe ile lemleri var. îngiltere Kıraliçesinin ha el değmemiştir. dan işitir, Yusuf ağanm peçinden liği Almanlara neden kİTaladm? ıarayında gelen hediyeleri fcoya Pren» Filip'in Hindistana yaptıkben de koşardım. Yusuf ağa, ço Genç kad:n, bezgin bir edayla e»k yer kalmamu. Hem de bir ka l«n leyahatten sonra bu problem banın önüjıe kattığı sürüyü göz cevap verdi: rış yer bile. Ince ince dOfünülüp, b«ş edilmcz bir hal «lmıj, yer bul Senin ölüm haberin geknisti. Denizliden Mevlut Tüfekçi yazı benkı iskeîe araba vapuru iskele den geçirirdi. Eksik vaT mı diye hesaplanıp değerlendirildigi h»lde. mak Irnkanııılajraiftır. Bunun ü*si yerıne yapılmah; vapurlar i$ti gayardı. Sonra kuzuların en ufaBen yıkılmıştım. Annem Iraklı yor: tün» hediyeler lçin yeni bir politlŞef, binbaşı Millbankı dert »lmış. Biı Tanm Kredi Kooperatifl me kametierıne göre (Galata Sirke ğını seçer, kucağıma verirdi. On ile evlenmeğe kalkmış, memîeketkaya baç vurulmujtur. Şimdi ne yapmahî murlarının halen almakta olduğu ci, Kadıköy Sirkeci Galata) ve lann ağıla doîu?.nalannı geyre ten gidecek. Biliyorum üvey baVaktiyle Kıraliçe Victoria'ya veBugünedek hediyeleri yerleştirkeyfimden bayılırdım. bam beni angarya sayıyor Sahir, muz üoretler, odacı ücretlerinden (Sirkeci Galata Boğaz Üskü derken mek için çeşit ceşit çareler bulun riîmi? olanlar verenlerin ailelerine de aşağıdır. Bugün bir banka oda dar Sirkeci Galata) olursa E Cennet mutlaka böyle bir yer oIsviçreye tayin olmuş, halatnı almus. Meselt hânedan ailesiain özel »üresiz ödünç olarak tesllm edilecısının aylıl: ücreti 450 liradır. minönündeki otobüsleri de Sirke lacak! Bu koçlardan birini n sır mış gitmiş. Ben ortada kalıp çaremiıaiirleri, yat»klarımn baş ucun cek. Fazla yer kaphyan, modern Sırat köprüsü geçilecek. siz Sabriyle evlert.nişim. Dünyayı Yılda iki maaş nispetinde ikrami ciye almak mümkün ve münasip tmda da, btr Asya mftbedinin tablosunu, hediyeler ise müze koleksiyonlaolur. Turnike usulü de gayet uy Çünkü Sakız koyunları, koyun kapkara görüyorum. Sabri. gündpn nnı zenginîe?tirecektir. Temel atya da içînde Ingiltere şehlrlerinyesi vardır. Ayrıca elbise, kunducinslerinin en iyisi, en irisidir. güne çiftliğin perişanlığa doeru jden blrinin altın anahtarları bulu ma törenlerinden kalma eşya, alra da alır.. Bizim bir cnesul mü gun nlacaktır. Sırtlarında kma, ahnlarında ay gittiğini, orasmı kalkındıracak naı bir irutuyu görürse şaşmtma tın hatıra kupalar onları hediye edür veya muhasibimizin aldığı paMemur zihniyeti na, burma boynuzlarında yaldız, bilgili bir adama kiralamamiz geden belediyelere geri verilecektir. 3r. ra bundan azdır. 1957 yılında meKurban rektiğini telkin ediyor. Alman taAnkaradan Mustafa Fotozoğlu gerdanlarında nazarlık, Geleeek yıl, halk ilk defa, Kıramurlara yapılan "o 100 zamlar, jyelerden lf« y«my«nl«nn yazıyor: 0 Bayramlannda âdi sürülerin dı libi fırsat diye gösteriyor. Ne yaHçeye gelen hediyelerin, durmadan bizlere ancak ,iı 3060 nispetinde ht. . kullamlmaktadır. Gümüsler, Şahidi olduğum bir trafik kaza şında tek tek satılan nümunelik parsan yap, diyorum. Bir gün imintıkal etti. Memurlara son yapıknstaller... Glyeeekler da 6yle. Kı değişecek, lergilerini ziyaret ederalıçe Ellıabeth fırıat düştükçe cektir. Ve orada göz kamajtıran lan "» 20 zamiardan ise, bizler hiç smı haber vernıek için, vakit koçlar Sakız cinsidir. Acaba beni zalanıam için önüme bir konturat , diye sürüyor. tmzahyorum. Mesele bu bunlan, öıellikle kflrklari giyer. şeyler görecektir. Mesela «Jaifaydalanamadık. 25 30 yıllık bir kaybetmeden, Ankara Trafik Mii hangisi Sırattan geçirecek dürlüğü (müracaat ve şikâyet) düşünürdüm. Yusuf ağaya gorar kadar basit. Mesela Kasada'nm hediyesi 7 mll pur» mihracesinin hediyesi, bir çift hizmetten sonra emeküye ayrılanmasasına telefon ettim. Nazik bir yoniuk vizonla, Hrutçef'ln hedlye zümrüt fil... «Şikago» şehrinin verlanmıza sigortaca verilen para ifade iîe aldığım cevap, başka bir d:m. Hayvanları ciddi ciddî bir sü Yusuf «Sayı onlarm öldürdü•ttiği dcfter Mçilmez kflrk... ToDga diği altın landviç gibi... ancak açlıktan ölmemenizi gağlı yere basvurmam oldu. Gönül is zerdi. En beyazını, en kocamanmı günü nereden biliyor«un, Yasegösterirdi: «Işte Sırat köprüsün minT Marlene'i dlnleylniz. Se Kİ, •ahstyetini yanntır. kıraliçerinin hediyatri p«nba m»vi yacak kadardır. Durumumuzun in terdi ki memur, gırf idareye yargecelikler... H«pai ggrau celenerek oır tedbir düşünülmesi dım düsüncesiyle yapılan böyle den seni bu geçirecek.» derdi. Yağız dede cahildlr m ı gün kuilanıliT. ni büvüklerimizden ric« ediyoruz. bir müracaati ele alarak gereğini «Bana yemeğimj erkenden yedi göranüs blr ihtiyardır. O anlattı. yapsın ve vatandaşa teşekkür et rirlerdi. Sonra annemle babam, Gustav, Müslümanlann domuza CEVABIMIZ: Devlet daireleriyle iktlsadi dev sin, filân yere müracaat ediniz di kemerli avluda kuruLnuş sofrada karşı nefretlerini, domuzdan ira£ let teşekkiıllerinin ve çeşitli ku yerek başından savmasın! Çünkü, yemekjerini yerken, benim yine olmak istediklerini biliyor. Dorumların memurlarına ödemekte haberin Müdürlüğe ulaşmasmdan Yusuf ağat>ın yanına gitmemi söy muz barınan yerde müslüma n bakarşılıklı birer r.nmaz, diyor. Çiftliği diledigi şiolduğu aylık veya ücretler arasm sonra yapılaeak işler, müracaat lerlerdi. Galiba da, akla durgunluk verecek kadar yeri yanlış seçilmis olsa hile. va kadeh bir şey içerlerdi de bana bl kullanacak tabil... Faaliyetuıi yabancı gözler görmesin... Domuzbüyük farklar vardır. Ayrıca bu tandaşm değil. Idarenin vazifesi göstermek istemezlerdi. «Yusuf ağa, incirin altında, »u lan getirince eskl adamlarımızm memurların yıllık izin, hastalık olmak iâzımdır. Vak'a: Üzerinde sâreleri arasında da, aynı şekilde E.G.O. 4 isaretini görebildiğim res başında beni beklerdi. Ağaçlardan hepsi kaçıyor. O clvarda bannanbüyük farklar vardır. Meraurlar mî plâkalı bir jeepin, 45 yaşların henüz topladığı taze yemişleri su lar da yerlerini yurtlarını bırakıI İlk tanıdıgıınız insanın yüzü kaSesi nasıl kornntalıT ' elektrikle muayer.eden geçiri arasında büyük üzüntü'.er yaratan, da b i r çocugu altına alması idi. dan çıkanrdı. İncirin kocaman yorlar. (Zaten nüfus seyrek.) Ama I dar gesi de kalır hafızamızda. SevNasıl süzelleştirmeU? lir. yapragında önüme koyardı. Sakız gitmenekte direnen bir kaç aile ı diklerimizin kendileri kadar sesleGenel olarak *e» tellerinin ilti I % Sesinizi korumak istlyorsanız yıllardaııieri süriip giden bu ha Bir okula verilen ad koyunlarına nasıl sahlp oldugu var. Bunlar gfmün birinde Gus[ rini de özleriz. Bir toplulukta dav habı ile (hançere iltihibı demek o j nezle olduğunuz vakit «kendi ken lin yoluna kortmas; zamanı çoktav''. jurnal edlp başına bell cemuzu bana anlatırdı. tan gelmiş, hattâ geçmistir. münasebetiyle | ranışlarımız kadar sesimızin tonu lan) larenjit birbirine kanjtınlır. riine düezlir» deyip geçmeyiniz. «Büyük babamla Yağız Dede, tirebllirler. Ormanda öîdürulpnİ da rol oynar. Tath bir sesle söyle Oyıa tedavileri ayrı ayrıdır. La Hiç bir sey yokmuşcasma gigaraEdirneden bir olıurumuz yazıTelefon İdaresinin 1 Sakız adasına gitmişlermiş. Ora lertJen biri, gitmemekte direnen yor: nen her «öz hoşa gider. Insanları renjit buğular, pülverizasyonlarla nıza, konuşmanıza devam etmeyiLâz Bahri'dir. Ksfannı kesiyoTanlatırken gözleri, saçları, bakışla iyileştirilir. Seg telleri, bezleri, li niz. Ses tellerinizi büsbütün yoradikkatine Edincik Ortaokulunun «CelSl Ba daki iri koyunlara bayıknışlsr. lar. Cinayete goygunculuk güsü n kadar sesleri ile de tanıtmağa nir sistemini tedavi ederek iyileş bllirsiniz. Bir iki gün alçak sesle yar Ortsokulu. adı ile adlandınl Çiftlikte üretmek için satm almak vermek için, üstflnde ne ••!»« »1Deeğrli sahne sanatk&n Vasfi Rı çahsmz. Sesimiz biziz. Gönülleri, tirilir. ve az konuşunuz. Sigara içmeyiniz. za Zobu dosturfîuzdan bir mektup ma.iı hakkındaki karann İDtal e istemişler. Sakızhlar gatmazlar mskla kalmıyorlar, •damcağizın mış koyunlannı... Bu cinsin adaI heyecanlan onunla fethedebiliriz. 4c Gürültü kulaktan çok a e l i bo Ve ho»szıni7» sıcak kompres ya aidık. tfeı gü evvel Yalovada dilerek bu okulun yine «Edincik larından çıkmasına, başka yerde altın diglerinl de »BkflTorUr. ADüşüncelerin akışına onunla hük zabüir. Diinyanın daha sesgiz yıl pınız. Sıcak banyonun basta ges Termal oteîinen günü birligi gitmiş Ortaokulu» admı almasına riair medebiliriz. Onunla acıları dindi lannda motor yakınında oturan tellerini iyileştireceğini hatırlayı olan bir akrabasına telefon etmek 27.7.1960 tarihli karan öğreretıce üremesine razı olmazlarmış. Bü ma bu i?i ııgtaca yapmak »e«miliginl «jösteriyorlar. Çankü b«Uah yükbabamla Yağız Dede de, kız rebilir, sevgimize inandırabiliriz. yolculann yere indikten sonra k« nız. istemiş. öğ!e zamanı Kaplıca pos çok sevindim ve bu münarebetle kaçırır gibi koyun kaçırmağa ka kaatil. bir disçi inceliglyie bu »1Sıcak, otoriter, madeni, tok. cılız, keledikleri görülürdü. hir başka olayı hat:riadım: 1959 >jt Nonoal zamanlarda sesinizi tahanesinin yemek tatili olduğunu tmlan çıirart«m«z. Kabtlık, köygür, goguk... çeşit çeşit gesin bıraks|c Gcrekince «Stroboscope» deni korumak için: fazla gigara içmeyi söyliyerek müktlemeyi vermemiş y:h oeak ayı. Dü^ük D.P. iktida rar vermişier. Bir sefer adaya u lfllük taklldi y.ptıVlan «fiphesi u• fğı intıbalara göre insanlara yak len özel bir âletle gırtlak aydınla niz. Sıcak arkasından soğuk sey rının, kanun, talimatname tanima sulla yanaşmışlar. Mehtapsız bir lasır, ısınır, saygı duyar, ya da in tılarak ges tellerinin titreyiji gö içmekten vazgeçiniz. Alışık değil ler. Saat ikide tekrar telefon et dıgı bfr devir. Güzel serhat jehri Recede bir sğıla girmisler. Bir ymnıyor. , »anlan umursamayız. Sesine hay rülebilir. Daha önemli vakalarda •eniz boğazınızı yoracak kadar ko miş.. Bu sefer otel kap'.cıs; veya Edirnenin bir Inönü llkokulu var koçla iki dişi çal.nışlar. Bekçi kö(Arkan rmr) telefoncusu sormuş: j ran olduğumuz ganatçmın fizik gö ses tellennt kumında «den sinlr nuşmayınız. dı. D.P. amâline hizmet etmis b'r AradıSmız hanım gect kalı valinin, buçün ölü bulunan E:nin j rflnüşündekl kusur'.ar gözümüzden yor mu otelde? i «ilinir. Sesten doğan «şklar biie Akner'in adı hu ükokula verildi. Hayw, yemek yiyip dönec«k? Kendisi de Balka n T»r. Hem de çok. Şehitlerir.in Öyle ise bulamayız. bulundugu mezarhga gömüldü. Bütun bunları düşününce sesimiOrljinal anıt Canım! Siuıdl lokantadadır. Bence bu d»vranı?ların ikisl de rin yaaşyışımızda tuttugu yer, oyFalan feşmekân hanım diy« bağır yanhs. Kirkheim (Almanya) »»hrinde nstdıfı rol kendiltğinden ort*ya çımuzik 23.0» Haberler 23.15 ISTANBUL ganız ge'.ır. aklınıza hlç gelmlyscek bir âbidt kar Açık mektuplaşma 7^7 Açıhş ve program 730 Solo müzigl (S. Prokofief «Ke Yapamayız, demiş r« arkagı.M»çhul Dflnyanıa en s*TİIen geglerinl haİki marş 7.35 Neyler 7.40 mın konçertoıu») Oİ5 Progm dinlemeden kapamış telefonu. Nafia Soytekin, Fikret Küçilk»nıtı». tiTlavır.'z. Bir Marlene Dietrich'i, Kur'anı Kerim 7.50 Saz eser ram 34.00 Kapcnış. erciyaj, Nihat Yavuzgil, Ali Rıza Dostumuz «oruyor: bir Edlth PUffi düsunünüz. Nasıl Denrı dRrtne A* ANKARA Akdemir, Hikmet Sosya!, Kemal îeri 8.00 Haberler 8.15 Tür Bir milhim is olsa, bir hayatl Genç p i y a n o nısti 3'er «bis» çaimak zorunda Toprajın ügtünde hırsızhğın içinizi gararlar. Marlene'in »egi ki8J7 Açıhş ve günun programzaruret bulunsa, bir ö'lüm dirim Çekmece, avukat Yııhya öner. og küler 8.30 Hafif gsbah konseri stMğinin aynBgıdır. Edith Piaffın vırtüozlanmızdan kalmıştır. Gülseren Sadak ayNjnnı ceşitlni gönnüs v* gönne(Çaykovski «Kuğu Golünden ts ları 7.00 Kur'atn Kerim eneselesi olsa ne olacak? Yani retmen Emin Aslan ünal adlı oGülseren Sadak rıca, Bükreş'teki Türk Sefarede şu dflnya. Denlzlerde desenlz sarkılannd» iç dünyasım bulursupanyol Dansı», Meyerbeer «Hind 7.15 Saz eserleri 7.30 Haberler Istanbuldan istenen bir telefon tnu kurlarımızın mektupları çok uzun nuz. Hepimizin sesi şahslyetimizi bir süre önce Baltinde bir resital vermiştir. Dâöyîe. Ama deniz dlbi hırsızhgının Marşı», Prigo «Serenad», Strauss 7.45 Bugün 7.55 Her tabah yansıtır. Bunun için onu değiştirhaberesine böyle mi cevap verilir? olduğundan yayımlanmalanna imkan memleketlevetliler arasmda bulunsn dür.bu, «anınz, ilki. Bir gnıp kurba meyi agla düşünmeyînlt. Yapma «Mısır Marşı», Ferrati «Domino», bir marş 8.00 Sanatkârlar geHani ya biz turistik olacaktık? kân eörülememiftir. rinde bir tumeye yanm en büyük orkestra sefğa adam batık bir geaıiden 700 •eg ıcvilmez. Elinizde iıe bir yetSchubert «Jubiter Marşı», Stra çidi 8.30 Serilen melodiier der. Haksız da deği!.. Kıyamet ml çıkmış ve yurd» döndükten lerinden ve «Enesco Fiiârrr.oni' Mübarek, çay bardağı testl «firdılar. uss «Şampanya Polkası») 9.00 9.00 Şarkılar 930 Kanşık hakilinin kontrolü altında geliftirikopar bir müjterisir.i lokantadan sonra «Igtanbul Sanat Festivali fahri başkanı» Gecrge Georfif müzik 10.00 Kapanış. Kapanış. ni* gesinlzi. Bakm bu bir kazançtelefona çağırmakla. Telefo n madeğil, âdeta yüksük li» ne katılarak orkestra ile gescu, genç piyanistimize, bir 1157 Açıhş ve programlar tır. Hele inesleğiniz tath, ya da birlikte başsnlı blr konger ver 11.57 Açıhş ve program 1Î.00 demki bir âmme hizmetidir. Bir Karamürselden bir okjtumuz önceki konserinde kendisinı 12.00 öğle müziği 12.15 Sizin gür bir §*g istiyorsa. Dikkat ediİki marş 12.05 Şarkılar (Perikere tatile ugraması bahis konu yazıyor: misti. dinlemiş olduğunu ve tekrar n''z, taîh bir sesle «nttıklanr.ı s.ıhan Sözeri) 12S0 öğîe melo için 12.20 ÇeşitH Türk müzigi su oimamalı, saniyen U3iuma mah dinlemeyi arzu et.tiJLni, belirAld:ğımız bilgiye göre, GülBuradaH kahvehancicrd» bir nan «atıcıyı bile kolay kolay reddileri 13.00 Türküler (Nezahat 12.45 Haberler 13.00 Hafif sus yerlerin telefonları bu hizme bsrdak çayın fiyatı Ü kuruştur. terek çok övmüştür. seren Sadakın dısardaki tur5 dedemezginlz. Ya konferanaçı, ö£Bayram) 13.15 Haberler müzik 13.10 Türk basımndan ti kolaylaçtırmalıdır. Hele bu bir Ama gelin görün ki çay bardağı nesi çok başarıh geçmiş ve Gülseren Sadak turnesinı retmen, go7cfl, ldareci, ya eğit13.30 Şarkılar (Necdet Cici) özetler 13.15 öğle konseri devlet mah olursa.. Romanya ile Polonya'da verPolonya'da devam ettirmiş. dediğimiz şey, kahve fincanından m«n... 14.00 Konser saati (Beethoven 13.45 Türküler 14.00 Sevilen miş olduğu konserler büyük Varşova'da gef Marian Lewanfarksız! Bursaya giderseniz, orada Trafİkle İlgili 'Meiü Konçertosu», P. Çaykovs melodiler 14.S0 Şsrkılar Sesimiz mfiketnmel bir barometilgiyle karşılanarak yabancı dowski idaresinde orkestrayla çay bardagının ölçü?ü ba«ka, Yaki «Romeo ve Jülyet Jantazi u 15.00 Kapanış. r*dir. basın ve sanat çevrelerinde çalmiftır. Ayrıca Varşova tele16.57 Açıhş T« proKTtmlsr lovada bafkadır. Dünyan'n hiç bir teklif vertürü») 15.00 Kapanış. * Heyecan gesi cok değiştirir. yankı ve Svgülere yol açmıştır. vizyonunda 25 dakikahk bir 17.00 tncesaz 17^0 Neşell muÜsküdardan Fuat Çubukçu yazı bir yerinde böyle şey yoktur. îs16.57 Açıhş ve program 17.00 zik 18.00 Sizin için 18.35 Kısa ya da uzun blr füre için bir Gülseren Sadak, aldığı dâvet yaymda çalmış ve başarısıntanbulda bir kilo 1000 gram olur yor: lîhan Feyman ve Arkadaşlan Yurttan gesler 19.00 Haberler başka sese döndürür. Büyük bir üzerine çıkmış olduğu bu res dan dolayı Televizyon müdürü îstanbul trafiği bir büyük dert da, Bursada 900; Ankarada 80!) 17.20 Tanm saati 17.30 Radyo 19.15 Yasadıgımız günler heyeycana kapılan insan, gesini kendisine, dır.leyicilerden yaml turnede ilk defa Rotnanya' olarak hepimızi üzüyor. Bu konu gram olur mu? Bunun olmıyacağı Karma Fasıl Heyeti 18.00 yını uzatmak teklıfi almıs olkendi bile tanıyamtz. O kadar denın TamışTar şehrinde «Max19.30 Olaylar ve yankıian gibi, farkh çay, su, serbet barda bir favdası olur düsüncesiyle, duğunu jöylemiştir. PiyanistiGençlik saati 18.15 Şarkılar 19.45 Şarkılar 20.00 Yagsuda ğişmiş. özelliğini yltirmiştir. imt Gorki» galonunda «Filârşu hususlan ilgılilerin dikkatine dakları da olmamalıdır. Bunun1 miz, Katoviç gehri Filârnıoni (Sevim Tanürek) 18.45 Haber saati 21.00 Çağlar'm saati monlca de Stadt Devlet Fiiâr*c Kadınlann, gençiik ç«ğı gona için, bütün memlekette gtandarc arzetaıek istiyorum: ler 19.00 Çeşitli stüdyolardan 21.10 Konger galonundan (Beemoni» Orkestraıı konterınde •rince legleri değlsir. Fakat daha salonunda da bir resital ver1) Kadıköy iskeîesi dsha da ilebir çay bardağı tipi olmahdır. Her tek lollst olarak y«r almıştır. 19.30 Olaylar ve yankılan thoven «5. Piyano konçertosu») o çağa varmadan da ânl bir hormistir. Polonyamn en tanınmi!ri ahnarak yolcu galonu karşısın memlekette ortalama bu bardak Piyanistimiı, ttnınmış şef Ki sanat organizasyonu «Pagart» 19.45 Çigan melodileri 20.00 21.50 Türk müziği 22.10 Demon yetergizligi ya da fazlalıfı da daki otoparkm bir kısmı otobüsle kullamlmahdır. Bugünkd cluruma colae Boboc idar*sinde E. GnYassıada saati 21.00 Klâsik vamı yann akşam 2230 Ha| gesi blrden degiştirebüir. Gülseren Sadak'a meşhur «Cho göre Karamürselde çayın bardağı re aynlabilir ve yolcular buradan eg'in «Piyano konçertosu» nu Kon» 21.30 Dinl, ahlâki gohbet berler 22.45 Sat eserleri if: Unlü «diva» Maria Callag bir pin Saionu>nda bir resital dü25 kurus degil, 40 kurustur. Müotobüslere iktanlabilir. çalmış ve çok «lkışlanmsştır 21.4S Şan soloları 22.00 Çe 23.00 Oda müziği 24.00 Kapa j akşam «Seala» operasmda sahnezenlemistir. Bu organizasyon. 2) Bugünkü araba vapuru i«ke barek bardak değil, âdeta yükBu konger, «fiçlerde «olağan»itli «tudyolardan 22.15 Siz ve nış. ! de operayı yanm bırakmış: «Söysanatçımıza aynca îskandinavsük! lesi, Asker! Yollama yerine, r » 1 üstü konser» olarak 11 an edilj liyemiyeceğim» demisti. Italya ya, Amerika ve Japonya kor; ] Gumhurbaşkanı da orada idi. Yıl miş ve ertesi gün sabahı tekser turnesi teklifleri yapmıştır rar ettirilmiştir. «Olağanügtü larca unutulamıyan büyük blr Gülseren Sadak, Varşova BAV OSCAK: senfonik konser» programında gkandal oldu bu. Sanetçının bir Türk Sefaretinde de bir resiolmak üzere Gülseren Sadak kaprisi mi idi bu, yoksa tahiden o tal vertniş ve orad» ünlü plya«Halk Konserleri Gals«ı»nda ands «esi çıkmamış mı idi? Psikoni»t ve Chopin'i en iyi çalar.ünlü orkestra şefi lon Nistor loglarla pek yakınlanna gormah. lardan Halina Czersfankayr. idaresinde «Devîet Senfoni OrFakat olabilir bu. «Diva» olmak kendisine: «Çok iyi Chopin çakestrası» İle tekrar Grieg'in ta gerekmez. epimiıin başına gehyorsunuz..» demiştir. koncertosu'nu çalmıştır. Bu lebilir. önemli midir? Bir bakıma Selmi ANDAK konserler sonunda, Türk piyaevet. Çünkü bir daha çıkmıyabilir. Taal W/«7 Eüzabeth, gelen hediyelere yer bulamıyor Bu fapklar artık kalkmalı!. Sesiniz sağlığmızın aynasıdır Gürültünün hulahtan çak sesi bozduğunu biîlr miydinîx? İALEMNDB Gülseren Sada&'m turnesi »ııııııı ııııııııııııııııııııtıtiKKitiMiııııııııııııııı ııııııııııınıımııııııınnııııııtıııtıııııııııınııııınnıınıtınnınmm«ı">>""'"""""">'««>>"; P A TTİ 269 İ PROF. NtMBÜS'ttn MACKRALAMt ^ÖRÜ YQgUM\j OEVMI vAiz j : | '•ılcııııııııııifiııııırıııııı^ııl ılııuıııııııııııııılıııılllııııııiiıiiKlıııııııııımıl Copyright opera mundi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle