19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AJ TJ CUMHUBtSET 13 Hariran 1961 B. F E L E K S. E R L E R ATİNAYA GİDİYORLAR Temsilcilerimiz, Olimpiyat ve Akdeniz toplantılarına katılacaklar Muhterem Ozyurt "şansımız fazla değil,, dedi Millî Takımımızda üç mevki belli değil Hannover 12 (Telefonia) Dün!Rusya maçına pek az kalmasına rağmen takımın kü hazıırhk msçında pek fazla goz • doldurmıyan Milli takım namzetle j sağ, sol bekleri ve sol hafı tesbit edilmedi. ri bugün şehirde öğleden sonra bir gezinti yaptılar. KADRO MESELESÎ Bugün kendisiyle görüşen gazete UÇ YELDIZ ILE Arkaaaiimız Anpınar fsoldan sağa). ümit veren rılere Federasyon başkanı Muhı; üç genç atiet ile konuşurken. Meliha Işıkan. Gürkan Çevik ve Ülkü rem Özyurt 1 Haziranda Mosko 8 İZMİR KARAGÜCC FUTBOL TAKIMI vada yapacağımız milli maç ıçın fikirlerini şöyle açıkladı: «Mosko veya pek <o dezavantsj ile git • ,k mekteyiz. Takımımızın bu maçta sanslı olduklan söylenemez. yalnız ' alacağımız bir beraberlik bizim için ı,xık kıymetli olacaktır.» Maca 6 gün gıbi kısa bır zaman ' kalmış nlmasına rağmen müsaba kaya çıkacak olan takım beili de i fiıldır. Kadroda sag ve sol bekler ile sol hafının kim olacağı hususun [ Ropöriajı Yapan; Erdoğan ARIPINAR <is karar verümemiştır. Bek hat ; Yazan: Nejat YADA tınin (Ahmet. îsmail) sol hafın îs Pistlere nisan yagmurları yagdık kılacağını çoktandır nılmnordu. met ola'agı criyienmektey.se de katı (îzmır Spor Muhabirimiz) tan sonra hep böyle olur. Kulvar. Nihayet Valçıtı ( nsal'ııı öçretmerı değılriir. Takım kaptanı teğmen Kâzıtn ların içini yeni yeni spayks delik liğinde tek adım'a merak saldı. Spordan başka iddiası olmı B, FELEK, S. ERLER TAKIM PERSEMBE C \Ü U S leri doldurur. Çelik çi\ilerin pist Vüksek atlamada aidıgı lslaııuul ran amatör takımların maçları Sönmez ise çunları söyleraekOlDtYOR Isıkan voktan unut ve şampiyonlukları ccmiyetin :edir: Haairan tyı mılletlertrası tpor te açtığı her iz biribirine benıer, ikinciliğini »esi olması gereken basına bile Milli futbol takımı peı^embe gu konjreleri bakimmdan oldukça belki bnnlar ilerinin şöhretlerine mn.ş. Bir «Eskişehirde 4.82 atladım» « Takımımıj;, kardeşlik ve fazla aksetmemektedir. Aşagida iisiplin havası içindeki hutnyuklüdür. Atina'da 36 haziranda ait, belki de bir mevsim sonra hiç j deyişi var ki: Kam bavuzu ile çot> nu uçakla Kopenhag'a mutevecci nu vılın amatör küme sampi malı çalıçması ile îzmir'e ^ 1 Mületl*rar«»ı Akdeniz Oyuniarı buraya gelmiyecek «ençlerindir. [ tan kaynaşmış, onu da bu \e önü hen Hannover'den aynlacak u vonu tzmir Karagürii takımını lardır özl«;diği bir Türkiye şamkonfreıi yapıldıktan bir giın son Bu mevsimin ortalarına doçru bel müzdeki yıllar daha ilerive atlar çak değıştirerek sa»t 2(1 de Mosko (A. YÜCELMAN Hannover) bulacaksınız. ken göreceğiz saııırım. ra Olimpiyat Komiteii delegeleri li olur. vada olaı:aktır. ŞEHİRDE GEZİNTt. Milli takı piyonluğu hediye etmiştir. Bu toplantm olacak ve yine Atinada m namzetleri dün Hannover'de kıOrdu'da spor anlayışının ör şampiyonluk, İrmİT Karagücü HERBEKGEK 1 G( N IÇtN Bngün sire üç tane istikbale koBen atletizme ilk baslıvanları se19 21 haziran tarıhleri arasmdaa sa bir gezinti yapmışlardır. Resim nek ekipl^rinden biri, şüphesiz tarihir.de müstesna bir yer teşGELECEK Beyaelrailel Olimpiyat Komitesi fan ayakkabının sabibini tanıtaca verim. Çünkü digerleri kendilerini de Gürcan. N'ecmi ve Mustafa İzmir Karagücü takımıdır. Zira kil edecektir. Eu arada 20 katım, gsliba bu sütunda 1958 de Gül sevdirmesini bilirler. toplantısı yıpUacaktır. Hannover sokaklarında görülüyor. Alınan antrenor Herberger Turk ; Izmir Karagüçlüler, bu yıl Tür zandığımız Trabzon maçında Pistlerde fırtınalar baslarken Çiray'ı, 1959 da da Şükrü Saban'ı Bu toplantüarın birinei ve ikinfefieresayonunun daveti uzerıne 18 i kiye amatör küme futbol şam astsubay Necdet Malkoç'un fieisiııde Türkiye Oîimpiyat Komi takdim etmistim. Onlar da kulvar hepsine, fakat: Başta benim yıldız ağu^tosta Türkiyeye geleceğini bır ] piyonu olmakla, bunu kabul leleri yırtan golü, unutulmaz teti ABb«şkam Burhan Felek ve ların acundan yeni dogmuşlardı o atletlerime, bütün yıldız atletleriDİr hâtıra olarak kslaeaktır.» ettirmişlerdir. me, basarılar. zaman. gün kalacaagım beyan etmı?tir. | B«yn«lmilel Olimpiyat Komitesi Güney Amerika şampiyon • j ÜLKC OKAY kontfresinde ise BeyneJmilel OlimKaragücü takımmın en bü| Beynelmıleı Amatör Gureş FedeBilindiği gibi, İzmir Karagucu piyat Komiteel Türkiye murahha ', Masamın köşesinde sandalyedtkulüpler kupasım vük hususiyeti, onbir oyuncurasyonu 1962 Dunya Serbest. ve »ı Suat Erler hazır bulunacaktır. ' otaran o küçiiğii; oldukça oldu ta iundan ekseriyetinin subay o takımı, Konya'daki rnaçlarda i GrekoRomen Şampiyonasının Al ruguay kazandı Öfcrendigimize göre bu murah | nıvalı. llk çünler pistler onu biraz uşlarıdır. Buna mukabil. bu Prabzon'u 20, Kütahya Şeker] merikada Ohio eyaletinin Toredo hasiar niıamname mudbince mas : yorduysa da şimdi iyi. 1944 de doğsubaylar takımı» m. bir astsu îpor'u 10 yenmis. tstanbui De| şehrınde yapılmasını karar altına Sao Paulo 12, (a.a.) Monteraflan kendileri ö'deyeceklerdir. I dafn Ceyhan gibi O da mücadele)ay olan Orhan Yalçınkaya an oizgücii i!e berabere kalmıştır. f almışsa da. henüz müsabakaların vıdeo'nun Penarol takımı dün ya Temditte. b»raberlik bozulamaBu koBgrelerln gündeminde çu j den kaçmadı. Fenerbabçede başlarene etmektedir. j tarihinı tesbıt etmemıştir. Bilındiyınca. kura çeki!mi$ ve şans. muhim meseleler bulunraaktadır: mıştı, yüksekten vazgeçip 100, ?00 pıian maçta Brezilya sampıyonu | ği üzere F.t.L.A. daha evve! b.ı gülmüştür tzmir Garnızon spor subayı. tzmir Karagücüne M. çalıştı. 1960 da ilk tstanbul bi1 Mlllt Olimpiyat Komiteleri[ mu^abakaların Sofya'da yapılaca Palmeiras'la 11 berabere kalması Kurbay Yüzbaşı Güngör Gü Geçen sezon vazıfesini büyük rincilifini aldı, 100 m. de Türkiye nin takviyesi i gını kararlaştırmışsa da sonrariaı. na rağmen, Güney Amerika Şamnıüspala. antrenör için «antre bir başarı ile yaparak Türkiye 2 1964 yaz ve kış olimpiyat ikincisi, 200 m. de üçüncii oldu. Bu • vazgeçmıştiı. lörümüz, büyük kulüplerin an Şampiyonu olan îzmir Karayıl 100 m. de 12.8. 200 de 27.5 yaptı. pıyo n Kulüpler Kupasım kazanlarının kat! tarihlerinin tesbiti. trenorlerı ile varışacak avar gücü, bazı oyunculannın terhis CÇünkü Japonlar yağmur ve tayOkay Nisanta?ı Lisesinde, gayesi i Ankara'da bir rekor mıçtır. Montevideo'da oynanan dadır» denıekt'?. futbol şubesin olması ile dağılacak, ancak yetan sebebiyle Olimpiyat oyunları spor'un ögretmeni olmak. Bence Ankara. 12 ıCumlıurıyet Tenıaçta Penaıol aynı rakibini 10 deki muvaffa'kıyetten, derin haz ni iltihak eden elemanlarls kanın daha erkene aliBmagını iste Okay, Aycan ablasının ilerdeki bo» lekst Ajanlık faaliyet progra maglüp etmi^ti. Penarol. Portekiz ve sevinç duyduğunu ilâve et zandığı çampiyonluğu muhafazB lnğunu dolduracaktır. mektedirler.) nıı gereğince mustakil atletızm «a mektedir. ' »tmesi? valışacaktır. Benfıca ile Di^n^a Şampiyon KuGCRKAN ÇEVİK 3 Amatörlüğün daha aarih ve hasında yeni bır Tıirkiye rekoru Bn yakışıklı Denizci pistlerde şüpheye yer vermiyen şekilde talupier Kupasının finalini ovnıyaj elde edılmıştir. çok yeni. Meshur Doğan Acarbayın 1 rifi. • Yıldı?.l«r 600 metrede Unver A;, cy ktır. 4 OÜmpiyat Oyuolannd^ ta öfrencisi 1942 de tstanbulda dogan denıir 1.28 ile rekor kırmıvtn. kım tporlarının ileridekı durumu Çevik, Krosla başladiğı atletizmdf | Partizan takımı f Olimpiyat Oyunlan progra 200 m. ve 400 m. de karar kıldı. Bu j ) rvmn daraltılması. (Yani bir fpor yıl atletizm severler onon ismini 17 ve 1 haziran tanhlerinde İz8 Beşikta?. Kerruh, Fahu. Aydın. Ankara, iç Anadolu Yugoslavya şampiyonu cır un birden fazla Olimpiyat sam sık sık gördüler. Nihayet Eskişe mırde yapılacak olan ve tstanbui • Tunce), Denı?, Ne\'za(. pıvonluğu kazanıp kazanamamaf..) hirden miijdeyi telledi: 300 m. de Ankara Izmır Aydın bolgelen j Kurtüluş: Herkul, Işıl. VıçeropuBelgraci 1 (AP) Belgrad'ın 2 Boks şampıyonu oldu 6 Muhtelif sporlar için Akde 22.9 Tttrkiye Gençler rekoruna ega nin katılacakları puvanlı Büyük i lo«. Limborı. Hristo. Malama. Fani Partizan futbol takımı son maçıKon, a. 1 'Telefonlal 2 nz Kupası müsabakalan tertiplen le etti, 400 m. de 50.9 ile Türkiye ler • Kızlar atletizm yarışmasında Beyoğluspor: Anna, nı kazanarak bu sene Yugoslavya rekornna kırdı. Yüzme sezonu 23 haziranda Mo maktadırlar. Sezonun diğer yurrae m*sı fikrinin münakaşası. Darüşşafaka : Yıldnay. .Necdet Pazar gunu şehrimizde yapıIstanbulu tem?il edecek atletler lıg birıncısi olmu?tur. Takım birin < da yüzme havuzunda Denizgucu : Üskel, tnanc. tOrdu ve yarışları Modada ve Galatasarav ian Iç Anadoiu Boks Şampı7 Bütün bölge oyuniarır.ın Gürkan ı bu vıl milli formavı şunlardır : ciliğı 32 puvanla elde etmiştir. Bu kadro bu gun saat 18 de Dol\onasina Konya. Ankara, îjsGençlık» yüzme yarışları ile açıla adasında saat 16 da başlıyacaktır. 'Akdeniz, Asya, Afrika, Pan Ametemsil ederken görecegime eminîm. Fenerbahçe'den : Turgay. Ynlçın, mabahçe ^ ^ Geçen senenın şampiyonu Crve caktır. Beykozun küçük ve istidatlı rikan cyunlannın) bir federasyo MELÎHA ISIKA.N ki.«eh;r bolgeleri katılmış ve tstanbui şampiyonası seçmesi îfi. Stadında toplamp nilıai n; bağlanması. Pistte adı nk sık geçip geçip ! Gunay, Ahmet, Öztekin, Şukrü. Ül j k a dro tesbit edilecektı7. Zıra ımtiAnkara hoks ekıpı 27 puvanna Zvezda (Kızıl Yıldız ı 31 puvan yüzücüleri ile t. Yüzme thtisas, Ga 1" ve 18 ağustosta; finalleri de 22. ; 8 1963 Akdeniz Oyunlarmın kaybolan bir kızımız da. Meliha kü, Canel, Yıldız. Nihal, Perihan. hanları dolayısiyle bazı atletlerın la bjnr.cı (tjmuşî ,n. la. ikıncı. Split'in Hadiuk takımı latasaray ve Modasporlu yüzücü 23, 24 ağustosta yapılacaktır. Prograpılacagı şehrin tayini. Isıkan.. Talnız o, hangisinde fearar I Karın. Melıha. i bu yarı^malara gozmesi suphelıdir i«f ^0 puvanla uçüncu olmu?tur. ler' bu yan^.'a'fa çok iyi hazırlan Devantı S Inci S. ı lıılHiJiıııiiluıııııııııııııııııııııiıiıııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtifiıııııııııııııiMiıııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııınııu Abdülkadir YOCELMAN bildiriyor 1961 sezonundan iyi bir haber Pisilerde 3 yıldız parlamaya başladı 196061 de en iyi amatör elrip Ttirkiye şampiyonu İzmir Karagücti 1962 güreş şampiyonası Amerikada 1718 Haziranda İzmirde tertiplenen Atletizm mitingine takımlar hazırlanıyor İstanbulda yüzme sezonu 23 haziranda açıkyor ARI ve ASBAYILIK Eskişehir, Konya, Zonguldak ve Erzurum bolgelerinet» Kurumumuz mamulü av barutu ve av maizemesi Bajbayiliğine tâlip olanların en geç 21 Haziran 1961 eününe kadar yanlı olarak Kurumumuza müracaatleri rica olunur. Bu tarıhten sonra yapılacak müraeaatleT nazarı ' itibaıc alınmıyacaktır. Tâlıp olanlara gereken izahat yazıh olarak bildirilecek ve lüzumlu formülerler gönderilecektir. Matbu talepnameler adı geçen tl Tıcaret Odalarından da temin edilebilir. < Basın 514A. 10123/491 > FABRİKALARI MÜZEYYEN SENARdan HAFTANIN MÜ2İK BİLMECESİ PROGRAMINI TAKDİM EOER Her hafta 2 kişiye 250 çer,5 kişiye 100 er Lira ikramiyeler Salı akçamlan 18,45 de VNKARA RADYOSU'nu dinJeyiniz •rariayan • SEDEF R K A E LM IL 6751/499 •*•••**•*•••»••••••••' MAKİMA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURIJMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇENİZİ KURAKLIKTAN KURTARMAK İÇİN en büyük yarılımcınıss FİL SULAMA HORTUMLARIDIR bütün Türkiyede Savm müçterılenmızın çımoıden yeni partı »ıpanş bağlantılaroıı yapmalan rica edsm. ÎL 6723/498 Türkiye Kızılay Dernegi Genel Müdürlü^ünden: (Sinsrer marka saya dikiş mpsi satılaeaktir) Ihtıyaç fazJas! ve Cemiyef hizmetlerinde kullanıimayan Singer marka koUu ve kolsuz saya makinesi Ankara'da Kıziiay Etimesğıjt Merkez deposunda 13/6/1961 salı gürıü saat 10 dan |iibar<;n açık artırma sur^tij'le satılacaktır. T?iip!er mütemmim malumatj Ankara'da Kâzıiay Genel Mudurjüğıj ve Etimesğut Depo Müdürlüfünden, Istanbul'da Kızıkv fstanbu) ^^üdürl;igünden temin edebilirler. CBasın 652 A. 10279/4881 Türkiye Kızılay Dernegi Genel MüdürlüşründeiK Muhtelif Cins Nalzeme SATILACAKTIR SÜN'I MERMER SANAYII SERMAYESİ: 1,000.000 T. L. İNŞAAT YAPTIRANLARA BÜYÜK FIRSAT İstenilen renk ve eb'adda sun'î mermer Türkiye'nin en büyük Suıı'î Mermer Fabrikasında İsviçre patentiyle, Türk ve yabancı mütehassıslann nezareti altmda en modern makinelerle İtalyan tipi Hususî imalât, yüksek kalite, ucuz fiyat MERBALİT SUNÎ MERMERLERİ ISTANBUL BANKASI SERMAVES' : 2O.OOO.OOO LİRA * Solmaz * Aşınmaz * Cilâlanır * Su geçirmez Yağ emmez * Dondarı ve sudan müteessir olmaz Aşağıda cınslerl bildirüen muhtelif kalem eşya karfilannda gosterilen tarihjerde açık artırma ile satılacaktır. Tâlipler »atıçla ilgili çartnemeyi gönnek ve mütemmim mâlumat için Ankara'da Kızıtay Genel Miidürlüğü Ticaret Müdür lüğünde v e Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde, îstanbul'da Kızılay tstanbui MüdürlUğüne müracaat edebilirler. Mezkur malzeme pazardan maada her gün meaei »aatiaıinde Etimegğut Merkez Depo Müdürlüğünde görülebilir. 1 9.6J961 cuma: a) Demirci Malzemesi (Muhtelif cin§) b) Çeşitli demir ve madsn malceme ve hurdaları ile motor hurdaJmn. ı 13.6.1961 Mlı: a) Muhtelit dn» kamyon, kamyonet re çeçitli motorlu vâsıta. (Basm 733/487) Kançuk sanayiinde kullanılan en modern tekniğe ve formüllere göre, içi iplik takriyeli olarak imal edilen FİL Hortnmlan, her bakımdan Avrnpa kalitesi ayarı olup fevkal&de sağlara ve umn ömadOdür En iyt kalite hortumu atdığmızdan emin oltnah için 4.UMUMİKEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN Son.poro yaiırmo •orîhi 15 HAZİRAN BEDAVA * Inşaatlarda ölçüleriniz mühendislerimiz tarafından alınır. * Cilâsı verilir. Telefonla istenilen nümaneler adresinize gönderilir. * Testere verilir, keşif yapılır, bilgi verilir. KULLAMLDIĞI YERLER: Doseme. duvar. merdiven. cephe kaplamaları. Denizlik, banyo. bahce masalaTi, MERMERİN KULLANILDIĞI HER YERDE MERBALİT SüXÎ MERMER SANAYİİ gordüğü yakın alâkaya candan tesekkür eder. FABR1KA: Silâhtar. Sünnet Köprüsü yanı No. 20/12 Kartal Maltepe As. Sat. Al. Kom. Başkanhğından: 2490 sayılı kanunun (31) inci maddesinin () fıkrasına istinaden aşağıda çeşit ve miktarları yazıll (yiyecek) maddelerinin (27/6/1961) günü saat (11) de (Kapalı zarf usulü i!e) ihalesi yapılacaktır. Mnhammen Mavakkat tniarı teminat £vsaf ve şartnamenin C i n s i Miktarı \.\x3. Kr. l.ira Kr. görülebileoeği yerler Pirinç Y.Mercımek Nohut K.Fasulye Makarna Şehriye Fil («fttleri arasında: taımarkası üzerinde ylkll hava İçin, sanayide Uıylkll «u İçin, yağ için, ısrarla durunuz k a y o a k ve kompresör için, boya tabancası t0n, FİL KAUÇUK SANAYİI Ltd. Şti. havagar için ihtiyaemız TtJoel Cad., Omeraga SoluU No îii, I olan hortum mevcuttnr. Galala. Tel.. 44 64 69 F A A L 373 493 «ALAMIŞ'TA 2 APARTMAN DAİRESİ Ayrtco MÜTEAODİT PARA İKRAMİ¥€t£»t AZ ŞUBE BÖTÖK ŞANS İSTANBUL BANKASI İL 6483/500 Telefon: 21 22 00 T.B.B, 275 504 • 81400 Kg. 284900 0 1 ( 27900 48825 00 11700 ^1645 00 32880 44388 0(1 121050 Wı S38O0 43245 00 27900 26380 00 214U0 15146 00 3662 00 1624 00 3330 00 7303 00 3244 00 2729 00 Komisyonda FAZIL ÇİL İLACI Plâstik vazolarda piyasaya çıkarılmıjtır . Vazodakı ilâç miktarı eskisi gibi 32 gramdır. Kutuları üzerinde Verem Savaş Demeğinin 2 kuruşluk pulları yapışıktır. İL 6691,501 B « * m 829/490
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle