12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Haziran 1961 CUMHURtTET inkılâptan sonra başka jcazalar Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) Temsilciler Meclisinin bugünkü da görevlendirilen 10 kaymakan ıfas toplantısında Mehmet özbay'ın 27 hakkında da vazifelerinin Bastarafı 1 ınci sshitede sahıs tam diktanın aradıgı «damolmuş mayısta muvakkaten vazifelerin mün.asebetiyle şikâyetler amaciyle polltikaya ttıldım» dedi. dır.> dedt. den alınıp tekrar vazifelerine ıa bunlardan 9 u tetkik ve taiıkik et Baskan Başol bu ifadelere, «Bu Daha sonra aorgusu yapılan AAnkara 12, (Cumhuriyet Te de olunan idare âmirlerine dair tirilmiş, 6 sı tahakuk etmiş, 3 i sözlerin sorgu ile ilgisi olamaz. li Gözlük'ün kulaklan çok ağır leks) C.H.P. Meclisinde münhal sorusunu Içişleri Bakanı Nâsır hakkında lüzumu muhakeme tale Beynelmilel Basın Enstitüsünün Celftl Bayar da Atatürk'ün yanın işitiyord,u. Kendisine kulakhk ve bulunan üç üyelik için Kurultaya Zeytinoğlu .cevaplandırarak şun bi ile düzenlenen feziekeleri mer da bulunduğunu, o mektepten çık rildiği halde. Başkanın sözlerini ciine verilmiştir. Birisi hakkındı Parti ları söylemiştir: Ordu, 13 (Hususl) Kölköy ilçesinin Aydojan köyünde zengin (IPI) Amerik» temsilcisi olan ta tığını söylüyor» seklinde mukabe bir türlü anlıyacnıyordu. Baskan kadar seçim yapılmaması «27 mayısta vazifelerini muvak henüz tahkikat devam etmektedir nınmı» gazetecilerden Mr. Sevellon Meclisince kararlaştırılmıştır. maden kömürü bulunmuştur. la san:k arasmda dinleyicilerin Muhtarlara gelince: Mahallı katen askeri şahsiyetlere devreden Brown ve karısı Tahran'dan sehri lede bulundu. Günde 30 ton kömür istihsal edilmektedir. Evvelki gün Mecliste üç üyelik idare âmirlerinden çalışma du muhtarhklarına 120 sayıh kanur Saat 9.15 den itibaren devam e gülüşmesine sebep olan şöyle bir mize gelmiştir. TelAviv'de yapılan için evvelâ aday isimleri ortaya rumları ile sâbık iktidarın seyyıa hükümlerine göre tarafsız tamn Anayasa konuşma geçti: Beynelmilel Basın Enstitüsü yıllık den sorgular sırasmda atılmış, bu arada Şehs^ttin Günkarışmış olmaları dereceleri mış klmseler ikame olunmuştur. dâvası genel Kamyon kazasmda 4 klşi toplantısına katıldıktan sonra Or «diktayasanıklan iddialarını olarak, Başkan Hangi tarihte millet altay da teklif edilmiştir. Ancak tına göre: Kocasın sokak sokak Idarecilerimizin moralleri ba ne gidiş» redde vekili seçildiniz? tadoğuda bir geziye çıkan AmeriValilerden: 11 i 6435 sdyılı ka kımından üzerinde durulacak biı ağır yaralandı kah gazeteci, Türkiye ile ilgili bir derek, Meclıs tarafından çıkarılSanık Ben o toplantıda yok söz alan bir kısım üyeler. Kurulkovalıyan eli bıçakb taym çok yakın olması hasebiyle, nun gereğince BakanIIK emrine a durum bahis mevzuu değıldir. kaç yazı yazacaktır. Dün kendisi mış olan kanunlarm anayasaya tum efendim. Erzincan, 12 (Telefonla) lli görüştüğümüz Mr. Brown, soru aykırıhğınin artık münakaşa edikadını, 4 klşi zor 27 Mayıs inkılâbından bu yanı le Başkan Hangi tarihte millet bir seçim yapılmamasını istemiş lınmış, 21 i emekliye sevsedilmış, ler ve bu istek taraftar toplamış 16 sı Teftiş Kurulu Başkanlığı em olduğu gibi bugün de idarecileri mizin Ilıç ilçesine 1 kilometre me muz üzerine, Amerikada umumi lemiyeceği tezini öne sürdüler. vekili oldunuz diyorum. zaptedebildi safede bir kamyon kazası olmuş kanaatin, Türkiye'nin bazı Ortado tlk olarak dinlenen Nuriye Pınar, rıne verilmiş, 6 sı Merkez emrmde mizin mutlak tarafsız, tam eşit v» Sanık Dikta rejimine gidildi tır. Tüzüğe göre, münhal üyelikler istihdam edilmiş, 13 ü de başka vi istisnasız kanun hâkımiyetine da Konya, 12 (Telefonla) Şehri ve 4 kişi ağır, 1 kişi hafif yara ğu memleketlerine nazaran, gele «Hürriyetlerin beşiği olan Fransa ğini hissetmedim efendim... lâyet valiliklerine tayın olunmuş yauan davranışları müsait havanıı miz Hacıkaymaklar mahallesinde lanmıştır. llçeye gelen yük dolu ceğinin ümitli olduğu merkezinde da tahsil ettim. Kültürüm. muhiBaşkan Efendim, milletvekili için seçimi Parti Meclisi yapmakta tur. yaratılmasında başlıca rolü oyca kocasını bıçakla yaralıyan hir ka bir kamyon ânî olarak yoldan çık dir, demiştir. dır. tim. terbiyem diktayı destekleme olduğunuz tarihi soruyorum... Bakanlık emrine alınan valiler mıştır.» S dın ancak dört kişinin müdahalesi mış ve 5 takla atmıştır. KamyonBazı Ingiliz gazetelerinde. Türki me imkân vercnez. Esasen böyle Sanık Altı ay sonra falan eda bulunan Kemal îpik, Ahmet den dördüne bilâhare valılik rii Bakanı müteakip kürsüye geleı sonunda yakalanabilmiştir. Yaşar fendim. Şişman, Hasan özbek, Ziys Ke ye hakkında çıkan asılsız haberle bir gidişi sezmedim» dedi. Malî sahada dış itibarı şında başka vazifeler tevdi olun Mehmet özbay «Bu gibi idare a adında bir genç, karısı Fadimana re temas eden Amerikah gazeteci. Sanık Kemal Serdaroğlu, kaD.P. iktidannm Adliye Bakanmuştur. mirlerinin devletin siyasetine uy tarafından bir kavga sonunda dört mah ağır surette, Kadir Yurtse «Bu, tngiliz gazetecilerinin Türki bahati D.P liderlerinin üzerlerine lığı Müsteşan ve Menderesin Humız gün geçtikçe 27 mayısta vazife b»şında bulu gun bir şekilde hareket edip et yerinden yaralanmış ve kurtuluşu ven hafif yaralanmıştır. Yaralılar ye olaylarını gerektiği gibi bilme atarak, «Bir Reisicumhurun, bir kuk Müşaviri Hâdi Tan, Meclise Memleket Hastahanesme nan 67 validen 53 ü hakkında ih mediğini Bakan cevaplandırdı. Ba kaçmakta bulmustur. Fakat Fadi derhal melerinin ifadesidir Türkiyedeki Başvekilin sokak politikacılannın kaza hakkın:n tanınmasının Anafazlalaşıyor bar. şikâyet vesaire suretiyle 206 kan teknik bakımdan cevap verdi mana elinde bıçak olduğu halde kaldırılmışlardır. olayları iyi bilen Amerikalılar, seviyesine inebileceklerini tahmin yasaya aykırı olduğunu kabul et Bastaralı 1 ınci sahifede tahkikat dosyası açılmış, bu dos fakat ruh bakımmdan cevaplan Yaşarı sokak sokak kovalamış, Menderes rejiminin tefessüh ettiği edemezdim Bunu, bu mahkemede yalardan 1 si hakkında 'üzumu dırmadı. Maalesef 27 Mayıs inkı 2 ti, fakat bilgi toplamak maksadiy 7. kota ile ilgiU halkı tehdit etmis, sonunda dört nin farkında idiler. Bizce Synghetmemiştir. muhakeme, 17 si hakkında menı kişi tarafından yakalanmıştır. man Rhee rejiminde olduğu gibi öğrendim Grupta Îstanbul olay le kurulan Tahkikat Komisyonu Tekstil sanayiindeki kırizi gider muhr'eme, 28 i hakkında da red lâbı birçok idarecilerimizde ruh! çalışmalar basına yapılan baskı bir hüküme larının Rus menşeli silâhlarla teç kanununda Anayasa dışı bir du mek için 50 milyon liralık bir fon kararı verilmiş ve mütebaki 149 şok yapmıştır. Bu sok idare me Olay adalete intikal etmiştir. dahı Ankara 1 (Cumhuriyeı Te tin ve rejimin kötü olduğunun de hiz edümiş anarşfstler tarafından rum olmadıSını öne sürdü. Ege teşkil ediliyor. Bu fo n İşçi Sigor dosya da halen müfettişler tarafın kanizmasında bulunanlara 2 çıkanldığını söylediler. Böyle ko sel. dikta rejimine gidişten habefazla tesir etmiştir. Balta isimli genç balta leks) 7. Ithal Kotasının hazır lilidir.» demiştir. talarmdan finanse edilecektir. İş dan tahkik edilmekte bulunmaknuşan Başvekildi. ona inandıcn. ri olmadığını söyliyen Hâdi Tan27 Mayıstan sonra Cemal Gür lıklariyle ilgili çalışmalara bugün Cumartesi gününe kadar şehriçi Sigortalarının teraküm etmiş tadır. sel7 îzmir nutkunda köylülerir ın bu reiimin Jcurulmasını hazırile öldürüldü de Ticaret Bakanhğında devam mizde tetkik ve temaslarda bulu Keşke inanmasaydım...» dedi. İnkılâptan sonra başka vilâyet banka borçlan ile hazineye olar Sorsuları yapılan diğer sanıklar lıyanlarda n biri olduğunu belirt 928 milyon liralık vergi borçları edilmiştir. öğleden önce yapılan nacak olan Mr. Brovn, daha sonra Konya, 12 (Telefonla) Ilgınm dan Fevzi Uçaner, istiklâl ve hür tikten sonra, sanığa üç soru yö tahsil edilerek işletm e sermayesi lerde görevlendirilen 13 validen borçlannın takside bağlanacağm Göstere köyünde Abidin Balta a toplantıda 73.20 rabit boru parça Atina ve Kahire'ye gidecektir. riyet uğrunda kan akıtmış bir in neltti Bu sorularda. Tan'ın top olarak Iktisadi Devlet Teşekkül ikisi hakkında ihbar vaki olmuş, söylemişti. Bunu takip eden gün dında 16 yaşında bir genç başı bal ları ile bisiklet ve motorsiklet san olduğunu söyledikten sonra o lantı ve gnsteri yürüyüşleri ka lerine verilecektır Bunlar hazine bunlardan birisi hakkında tetkikat lerde köylerde hacze uğramamı; neticelenmiş ve iddialar tahak kimse kalmamıştır. 27 Mayısı al ta ile parçalanmak juretiyle öldü mevzuları üzerinde söz* alan dele Bakanlar sözlü soruları laylarda her iki tarafm da vebali nunu ile muhalefetin güçbirliği hissesini teşkil edecektir. geler Dördüncü Kotada rabit bokuk etmemiştir. Diğeri hakkındaki kışlamaktan şişen eller rülmüştür. karakol olduğunu ve salâhiyet kanununun yapmasma engel olan kanunun çı Her yıl memleketimiz 110 mil tetkikat devam etmektedir. ru parçalan ithali için 400 bin do cevaplandırdılar larda dayak yiyor. Bu millî bl'rlii Bir kız meselesi yüıünden Fahri lar aynldığını söylemişler ve hâ bazı maddeîerinin kendi kanaat karılmasmda gayret sarfedio etme yo n dolar dış borç ödemek,tedir. Bu hâdiseleı Kaymakamlardan: 6 sı 6435 sa ruhuna aykırıdır. Bastaralı I ınci gahitede lerine de uymadıîmı ifade Kaya ile aralannda çıkan kavgaetti diği ve son iç tüzük tadilâtında Türkiyenin sebze, yaş meyve, yıh kanuna tevfikan Bakanlık em kuyrukların havayı bulandırmala Sözlü soruların oevaplarına peç ve 'Hürriyet Partisini teşkil eden sanığın faal rol oynayıp ovnamada, Fahri, Abidin Baltanın başına len yurdumuzda yerli su ve hava turizm ^e madencilik sahalarının baltayı indirmiş, hastahaneye kal gazı boruları ekleme parçalarının meden önce Başkanlık Divanı Ada ler Demokrat Partiden ayrılmasa dığı hussusları mevcuttu. Tan bu değerlendirilmesi lâzım gelmekte rine ahnmış, 2 si Merkez emrin rına vesile veriyor» demiştir. de istihdam olunmuş, 8 i Hukuk Tekrar kürsüye gelen Bakar dırılan Abidin az sonra ölmüştür. ihtiyaca yetecek kadar yapıldığı dapazarı şehrinin kurtulu? festi lardı bugün durum hambaçka o suallere kaça.Tiak cevaplar verdi. dir. Türkiyenin ümidi b saha Işieri Müdürlüğüne naklolunmuş, nı belirterek bunun Kotadan çıka valinde bulunmak üzere üç üyeu ezcümle şunları söylemiştir: lurdvı» dedi Kayseri ve Kırklareli düşük mil larda olacaktır. 384 ü de başka kazalar kaymanin iştirakini Sakarya Valisi Mah«İdare âmiri taraf tutmua olur Gecekondu satın alan rılmasını istemişlerdir. C.H.P. devrinde Sağhk ve Tica letvekiHerinin sorgulan tamamlan Müşterek Pazarda ilk defa ola kamlıklarına tayin olunmuştur. sa biz bunlan tasvip etmiyoruz Bu mevzuda delegeler Japonya' mut Kireçtepenin talep ettiğini ret Bak?.nlıklarında bulunmuş o dıktan sonra. Kocaeli milletvekilrak müşkülâtla karşılaşmadık. Bakanlık emrine alınan kayma Ve icap eden zecrî tedbirleri çe bir yankesici yakalandı nın Avrupa memleketlerinden bildirmesi üzerine SÖÎ alan basın lan Behçet Uz. Baçkanın, bu dölerinin sorgularma geçildi. temsilcisi Dervış Tasman: Tahminime göre temmuz ayı için kamlardan 3 ü tekrar vazifelerine kinmeden alacağız. Arkadaşım uyüzde 30 eksik fiatla bu malzeme Izmir, 12 (Telefonla) Bir hafSadettin Yalım sorgusu sırasın de Müşterek Pazar heyeti memle iade olunnrustur. • Bütün vilâyetlerimizin kurtu nüşündeki sebeple ilgili sorusuna fak tefek hâdiseleri ağrandismarı ta önce Kültürkparktaki bir kana leri satışa çıkardıklarını a«»klamış luş günlerine buradan del<ge gi cevap veremedi. da. bundan önceki celselerde ol ketimıze gelecektir. Bizden, fazla makinesinden geçirip idare âmirKastamonu milletvekillerinden dugu gibi D.P. den istifa ettiğini bir tâviz istememektedyrler. Görüş pede uyuyan Halit Figan isimli lar bu durumun yerli imalâtı bal derse her eün eksileceğiz ve böylerini itham etmektedir. Bu memtaladığını söylemişlerdir. şahsın cebinden çaldığı para ile kalelikle ekseriyet kalmıyaoaktır. Bu Bs^ri Aktaş da D.P. den aynlan öne sürüyordu. Başkan. Baha Aklekette idare âmirleri nitaraftır ve Bisiklet mevzuunda konuşanlar. talebin reddini talep ediyorum.» Hür. P. lilere sitem edince, «Yani şidi çaŞırarak bu hususu sordu. melerimiz müspet safhaya intikal çan Tosun Kılıç dün Istanbulda bunu muhafaza edecektir. etmiştir.» bir gecekondu latın alırken yaka Türkiyede yılda 8090 bin adet bi demiştir. kabahat onlarda mı?« diye sordu. Akşi.t sanık hakkında «istifası biBu ihtilâl bir zümre, kitle lehi. mukabil lanmıs ve sehrimize getirilmiştir. siklet satıldığını, buna Talep reye konmuş ve ekseriyet Aktaş. «Kabahat müşterektir» ce ze gelmedi Grupa devam ediyorne veya aleyhine değil, kanunu Sanık Halidin 8250 lirasının 5000 ancak yılda yerli imalât olarak le reddedilmiştir. vabını verdi. du ve Grupun üyesi olarak konu Burhan Apaydm ile Zihni hakim kılmak için yapılmıstır.» lirasiyle Taşhtarlada bir gecekon 30004000 adet bisiklet yapılabildiMüteakiben üye Abdurrahman Topkapı, Uşak. Kayseri olaylan şuyordu »dedi. Yalım, Başkanrn Kanmaz mahkum ğini ve Kotadan ayrılmış olan 100 Altuğ'un arazi ve bina du almak üzere anlaşma yaptığmı vergileri nm iki tarafın aşırı rekabetinden sık sık sözünü keserek konuşmak kabul etmiştir. Sanık adliyeye ve bin dolarlık dövizden tasarruf edi ile ilgili sözlü sorusuna cevap ve ileri geldiğini ıfade eden ve mu istediği için Başol kendisini şidDış seyahat hazırlıkları oldular rilmistir. lebilmesi için parça ithali yapıla ren Maliye Bakanı Kurdaş «On tedil bir unsur olduğunu iddia e detle azarladı ve: «Beni buna mec Baştaralı I incl sahirede Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) rak tasarruf edilebümesi için par gün içinde bina ve arazi vergisi den Süleyman Çağlar için Egesel, bur ediyorsunuz» dedi. Sanık. ağhızlandırıldı ça ithali yapılt/ak Türkiyed e mon son şeklini alacaktır. Vergileri tah «Kendisi polisükten mebus olmuş lamakh bir sesle mikrofon başına yargılanmakta olan avukat Talât Milll Birlik Komitesi Basın Bü Bsftaratı 1 Inci sahifede rosu Başkanhğından tebliğ edilmiş Sıtma mücadele toplan te edilmesini ve yerli imalâtçıla sil edilmiş bulunan bu kanun çık tur. Polisliği nasıl anlamışsa, me gelerek: «Bana lâyık olmadıgım Asal ise beraet etmistir. vlzi »lanlara pasaport rerebil*Burhan Apaydın ve Zihni Kan tir : ra yeni imkânlann sağlanmasmı tığı takdirde fazlaları yıl içinde busluğu da öyle anlamıştır. Bu muamelede bulunmaym lutfen» tı«ı dün başladı iade edilecektir.» demiştir. «M.B.K. ile, Devletin ekonomik cektir. Emniyet Müdürlüğünden maz 6/7 eylül dâvasına ait kararistemişlerdir. dedi. Atatürk'ten aldığı llhamlar ve sosyal plânlamasım ilmî esasla pasaport alan kimseler. Merkez Maliye Bakanını müteakip kürîttanbul ııtma eradikasyonu (kö dan bahseden sanıgın müdafii ve name ve müdafaaları ihtiva eden ra göre hazırlamak amacı ile ku Bankasına müracaat ederek 200 süye gelen önerge sahibi Altuğ Cumhuriyet Halk Partisi broşürü Yılbaşından 1 hafta önce künden kazıma) toplantısına dün aynı zamanda oğlu Suat Yılmaz rulan, Devlet Plânlama Teskilâtı dolar karşılığısda döviz aldıktan «206 sayıh kanun mart ayı içinde Tflrk Tabipler Odasında başlan Bir kızın boyu 5 santim birçok müşküllere sebebiyet ver millete teminat veriyor Yalım, babasının D.P. toplantıla piyasaya çıkarmaya kalkışmışlar mensuplan J2 haziran 1961 pazar sonra yurt dışına çıkbileceklerdir. ve 250 kurus fiyat biçmişlerdir. mıstır. Trakya, îstanbul, Orta Arın» iştirak etmekle D.P. li sayılamiştir. Bazı vilâyetlerimizde 1 0 kısaldı (Bas tarafı l ınci sahitrde) mıyacağını, bir ara C.K.M.P. nin Broşür basılır basılmaz polis ta tesi günü saat 10. da başlıyarak Böylece pasaportlar, döviz ahndınadolu ve Karadeniz «ahilleri Sıt saat 17. ye kadar süren müşterek ğına dair konulacak meşruhattan misli olarak verRi tahsil «îdilmiş, de bir kongresine katılarak konuş rafından toplatılmıştır. O tarihte bir toplantı yapmıslardır. Bu top sonra muteber sayılacaktır. Merra« Mücadele Baskanlan ile Dün(B»/tar»fı 1 Inci sahifede) bazılarında fse tahstl edilmemiştir. diriyi yaymlamıştır: Örfi İdare makamlarınca nezaret lantıda : «C.H.P. Meclisi, Genel Başkan tuğunu sövledi. Bunun üzerine ya Sağhk Teşkilâtı uzmanlarının 87 santim olan bovunu 1 metre 82 Vatandaş bu yüzden ıstırap çekkez Bankası ise, süresi bir yıldan Inönü'nün başkanhğında 10, 11 ve Başol, Sadettin Yalımın Grupta altına alınan sanıkîann yargılan istirak ettiği toplantı, îstanbul Sağ santimetreye indirmek şeklinde mektedir.» demiştir. 1. Devlet Plânlama Teşkilâtının aşağı olan paraportlara döviz ver malarına. bilâhare gayri mevkuf lık Müdürü Dr. Muhit Tümerkan' olmuştur. ekonomik ve sosyal plânlama konu miy^eektir Üye Ismail Ulutaş'jn 113 sayıh 12 haziran günlerinde toplanarak, yaptığı konuşmadan bir pasaj o olarak devam edilmiştir. görüş kudu. Sanık Grupta söyle demisîngrid Westmann haftalarca müd Af Kanunundan istifade larındaki çalışmalan ve uzun süın kısa bir konuşması ile açılmışcderek gündemindeki maddeleri Bunun harichde döviz talep Dün örfi İdare Mahkemesinde, reli plân hakkında şimdiye kadar tır. Daha sonra Vall v e Belediye det koltuk değneğiyle dolaşmış, Üniversiteye dönen öğretim üyele müş ve aşağıdaki hususlann aziz ti: Askert Muhakeme Usulü Kanunu yapılan hazırlıkları izah edilmiştir. etmeksizin yurt dışına çıkmak is»onra, koltuk değneği yerine bas rine ve 115 sayıh kanunun üniver milletimize arazına karar vermis«Dün akşam taksiye bindim. ŞoReisi Refik Tulga da ıöz alarak tiyenler, dışanda parası, mah bu nun 156. maddesine göre tevkif ekuilannvnır. Nihayet, ilk sitelere öğretim üyeleri tarafından tir: 2. Yüksek Plânlama Kuruluna för D.P. mebusu olduğumu söysıtmanm memleketimiz için bir tnn dilen Burhan Apaydın ve Zihni sunulacak teklifler ve plânın da lunanlar ve geçimini yurt dışın Türk milleti, 27 Mayıs Devrimi leyince çok sevindi.» Bu da Yahproblem olmadığını beh'rtmiştir. defa olarak Noel yortusunda bas işlenecek suçlar hakkındaki» hükKanmaz'in hareketlerine uyan T. yandığı prensipler hususunda Dev da sağlıyaycağına dair belge geti tonu da fırlatıp atmış, babasiyle müne dair sözlü »orusunu ppvap nin ilk gününde Silâhlı Kuvvetler renler ise doğrudan doğruya Verilen bilgiye göre, 1960 yılın kardeşiyle ve bütün dostlariyle landıran Millî Eğitim Bakanı Ah adına Millî Birlik Komitesi tara min D.P. den aynlmadığmı gös C.K. 154. maddesi şöyledir: let Plânlama Teskilâtı görüşlerini da Türkiyedeki 778,401 şüpheli v e ' tango oynamıştır. Ameliyattan ka met Tahtakılıç şunlan söylemis fından ilân edilen asıl hedefe doğ teriyordu. Sık sık tenakuzlara dü«... Basılmış veya hasılmamış Millî Birlik Komitesine sunmuş ve gerekli evrakı, nüfus kâğıtlannı, şen Yahm'ın konusması dinleyiciaskerlik belgeleerini laadeli ta atesli şahıstan sadece 2,843 ünün lan tek hâtırası, yrirüyüşünün ha tir: bu konu hakkındaki ahhütlü olarak «Emniyet Genel ru, güver.le jsakl»9Biakta<iıı. Mil leri güldürüyotda. Ssnık sunları evrak ve risaleleri fesat kasdiyle Komitenin ! sıtmalı olduğu «nlaşılmjştır. veya münderecatını bilerek neş görüş ve dileklerini almıştır. fifçe tereddütlü oluşundan ibaret«115 sayıh kanunun 46 nci mad lt B nik Komiteıinin §on tebliğinMüdürlüğü Pasaport Servisi Çalışmalar bir hafta devatn ede tir. Genç kız şimdi Paris'te tatil desini değiştirici bir tasan yakın de bir defa daha kesinlikle belir söyliyerek sözlerinT bittrdi: retmek üzere iken ele geçirilen 3. Toplantı sonunda, Komite ü Ankara» adresine yolhyacaklar, « Tahsilimi tamamlıy>mamı«( cektir. mevsimini geçirmektedir. da Meclise gelecektir. Mevcut ak tildiği gibi, normal demokratik re olmanın azabını çekiyorum» de kimse bir seneden üç seneye kadar yeleri ve Devlet Plânlama Teskilâ ayrıca pasaport harcmı da telgraf tı mensuplan, müşterek toplantı veya posta havalesiylye yine aynı saklıklar bu tâdil ile düzenlene jimin bütü.ı icaplariyle kurulması dikten sonra mikrofon basında ağ hapsolunur.» Kararın tefhimlnl müteakip tev nın çok istifadeli olduğu kanısında adrese göndereceklerdir. Pasaport cektir. Meslek şeref ve vakan ile hedefi.ıe, Kurucu Meclis yasasiykif otunan «uçlular, Balmumcu bulunduklarmı ve memnuniyetle tı harcı ise söyledir: lgili durumlar üzerinde üniversi ie tesbit edilen süre içinde, mut ladı. Sorgusu yapılan sâbık Konya Askeri Garnizonunda hapis ceza rini açıklamışlardır.» 1 te hükmî şahsiyeti içinde karar laka vsrılacağıne inanmaktayız. 3 ayhk 85, 6 aylık 108, 1 yıllık Milletvekillerinden Prof. Hamdi 4 KYLOL ÇCKİLİ^İNDE : verilmesi kanaatindeyiz.» Bugüne kaçıar önemli merhale Ragıp Atademir iddiaları reddeder lannı çekmeğe başlaoııslardır. ; 188. iki yılhk 306 llr«. Apaydın ve Kanmaz, 2.5 ay önRıfat Çini tarafından verilen bir ler asılrnıştıı. Kurucu Meclisin Bundan başka bu miktarlara be sözlü soruda orta okul ve lise bu Kurulması, miî'ttimizin ihtiyaç ve ken, Abdülhamidin dahi diktatör ce tahliye edilmişlerdi. Rakı imalinde artık saf ı ser lira da pasaport bedeli ekle lunmıyan yerlerde çalışan işçl çc istiyaklarına cevar veren bir Ana sayılamıyacağını öne sürerek «Zaispirto kullanılmıyacak '• necektir. cuklarına tahsile devam imkânla yasanın ve Seçim Kanununun, bu fer gazetesini blle idare etmekten HİR BlRİ 18 yaşından küçük çocuklann A. Partisi bir gölge ftciz insanlar nasıl diktatörlük ya rının temini hususunda Çalışma Bastarafı 1 ınci tahitede hüviyetleri refakat hanesine işle Bakanhğmın ne düşündügü soru Meclis tarafınafcn gününde kabul parlar? Halktan korkarlar, millet 4 3 OOO LİRA DBÖERİNDE ce vermediğini, bu sebeple imalâ nerek anne veya babalarının pasa kabine kuracak suna Bakan Cahit Talaı Türkiyede edilmesi, Anayasayı halk oyuna vekillerinden korkarlar, basından sunma ve milli iradenin dürüst korkarlar. ordudan Bastarafı 1 inci tahifede tı ndan vazgeçildiğini belirterek ez i portu ile, döviz almaksızın çıkabi işçi sayısı yekunu 800 bin civarınkorkarlardı» leceklerdir. tecellisini mutat Genel İdare Kurulu toplan ümle şunları söylemiştir : dadır. Bunlar daha ziyade büyük ve serbest seçimlerl e Hndat fonnalltelert ile iltill « Viskide tecrübelerimiz lyl nesağlama yolunda gerekli hazırhk dedi. tısını mütaakıp 17 haziranda da şehirlerde ve sanayi merkezlerinDün dinlenen sanıkların «•yı« toplantı de oturmaktadır. Bugün memleke ların hızla yürütülmesi, normal 34 tür. Bu suretle sorgusu yapı küçük bir kurultay mahiyetinde tice vermemiştir. Esasen üzüm isTürkiyenin de dahil bulunduğu tin h<>r yerinde orta okul olduğu demokratik rejime doğru atılmıs lan eski D.P. Milletvekillerinin olacağı bildirilen ilk istişari top tihsal eden memleketlerin hiç biri Avrupa Konseyine bağh hudut forsi viski yapmamaktadır. Amerika lantı yapılacaktır. na göre tedbir almak Çahsma büyük adımlardır. miktarı 276 ya yükselmiştir. Anabile senede milyonlarca dolâr sarf malitelerinin basitleştirilmesi işiyBakanlığı bünyesine girmez.» deBu toplantıya, teşkilâtını tamam ederek Iskoçya'dan viski ithal et le meşgul olan hususi komite, önüCumhuriyet Halk Partisi, bu ha yasa dâvasının duruşmasına bumiştir. landığı bildirilen 43 vilâyetin il mektedir. Esasen bu içkinin yar müzdeki perşembe ve cuma günleyırlı merhalelerin aşılmasında Si gün de devam olunacaktır. başkanları ile birer de yardımcısı dımcı maddesi yalnız Ingilterede ri Fransız M. Pintonun başkanhSözlü soru rnhibl Çinl Isçi ço lâhlı Kuvvetlerimizin ülkücü tem ve Genel Idare Kurul âzalan ka bulunduğu için, tedariki de imkân ğında şehrimiz Belediye Sarayında ouklan için burslar veriîmelidlr. silcilerine bütün gücüyle ve sami ve Taşlıtarlaya yıldınm tılacaklardır. 100 den fazla delege sızdır. Bu bakımdan viski tecrübe toplanacaktır. îşçi Sigortalan da bir tahsil si miyetle yardımcı olmayı vazife bil 2OO OOO nin iştirak edeceği toplantıda, ken lerini de kaldırmış bulunuyoruz. gortası kurmahdır.» demiştlr. düştü miştir. Kabul edilen Anayasa, üze disini daha şimdiden iktidara namLiralık Para Ikramiyeleıi Basm temsilcisi Selâmi Savasın rinde siyasi partilerin ve bağım B»çt»r»fı I inci Mtaifede Rakıya ispirto katılmıyscak gazete, kitap ve defter kâgıtları sızlarin ittifak ettikleri millî bir ölmüş, annesi Emine de »gır su zet gören Adalet Partisi gölge kaRakılanmıza evvelce konulmakta binesini de tesbit edecektir. nın ucuzlatılması hususunda ne eser vasfını tasımaktadır. C.H.P., rette yaralanmıştır. Yeni Anayasanın Meclis dısından olan saf ispirtodan sarfınazar edilSeyahat Severlerin düşünüldüğüne dair sözlfl «orusu bu Anayasada, yıllardan beri prog Eroine özal, koma halinde Gura miş ve rakılann tamamiyle taktir na Sanayi Bakanı thsan Sı^yak su ramı ve ilk hedefler beyanname ba nastahanesinde tedavi «ltına bakan seçilmesini mümkün kılan mahsulü olması sağlanmıştır. BuISTANBüLYCiaİliVENT maddesine dayanılarak A.P. Genel Dikkatine cevabı vermistir: si ile aziz milletimize vaadettiği ahnmıştır. Başkanı ile üst kademeye mensup günden itibaren piyasaya çıkarılaŞUBESİ HjUSUSİ K t Ş İ «Gazete kâĞıdı ve üçüncü ha bütün prensiplerin ve müesseseSon Para Yatırma Tarihİ : Dün öğleden sonra baslıyan şid bir kısım idareciler, genel seçim cak olan rakılarda ispirto bulunDESİ |: İç ve dıs seyahatlerinizdeki mur kSgıt bahis mevzuu edîlmek lerin yer aldığını görmekle bahti detli yağmur akşama kadar dur3 TIMMUZ 1961 5 0 0 0 0 LİRA kampanyası yanında, vatandaşların mıyacaktır. Çeşnisi daha güzel oltedir. Gazete kâgıdı 2000 lira, ü yardır. madan devam etmiş ve bazı semt huzuruna çıkaracakları bir gölge ması için de anason ve üzüm fer || bütün problemleri halledecek çüncü hamur 2300 lira civsrında:: yegâne seyahat acentesi Parti Meclisi, bu Anayasanın lerin sular altında kalmasına se kabineyi de önceden tesbit etmek mantasyonu fazlalaştırılmıştır. Bu dır. Kültür seferberliŞi muvae*halk oyu tarafından kabul edile bep olmuştur. Bilhassa Anadolu ta için muhtelif şahıslarla temaslara sabah piyasaya çıkacak yeni kalitehesinde yeni bir indırme yapılmak li rakının çok beğenileceğini tahrafında Pendik ile Dil iskelesi tadır. Biz yeni bir ind'rmeye git ceğinden emindir ve bu uğurda bü arasmda yağmur sağanak halinde başlamışlardır. önümüzdeki gün min ediyorum. Muhtelif memleketmek istiyoruz, »tücilerimiz ta tün Cumhuriyet Halk Partisi teş düştüğünden, Çukur semtler su lerde yapılacak toplantılarda tes lere az miktarda rakı ihraç etmekçalışmasını bit edilmesi kuvvetle muhtemel mamlanmıştır. Yapabilecegimiz in kilâtının vargücüyle altmda kalmıştır. Bu sebeple Ana Gölge Kabine bilâhare teşkilâta da teyiz. Amerika için hazırlanan 10 dirmenin tatmin edici «eviyede karar altma almıştır. bin litre rakı da yakında dışan Kurucu Meclis çalışmalarına bu dolu posta trenleri rötarla yollan bildirilecektir. olduğunu tesbit ettik. Bunu daha sevk edilecektir. Basm 856/510 i ;' na devam edebilmişlerdir. Emin kaynaklardan öğrendiğimiarttırmak için Maliye Rakanı ile güne kadar hakim olan demokraDün akşama kadar metre kareye ze göre, memleket çapında isim «Çsmlıes» ve «Subay» sitBralan I I: Cumhuriyet Cad. No 8 ALçahşmalara başladık. En çeç bir tik zihniyet, karşılıklı anlayış ve ay içinde kat! karar verilecektir. memleket sevgisinin, siyasi haya 13,5 kilogram yağmur isabet etmiş yapmış bazı şahsiyetlerin de müsSigara harmanlanmızı peyderpey ! TIN BAKKAL. Tel: 48 72 42/ pet karşıladıkları bildirilen bu mü ideal hale getirmekteyiz. Vatandas • 48 00 02. Hususi pasaport ve Tetkiklerimiz aynı zmanda def tımızın gelecekteki safhalanna da tir. Eskişehirde vıldınmlar racaatlara verilecek eevaplar için larımız önümüzdeki sene arzu et • vize servisimiz emrinizdedir. Vilâyetimizin Gaziosman Psşa; Fatih mahallelerinde ve Hacılar ter kâğıtlan için de mevzuubahis ışık tutması başlıca emelimizdir. Eskişehir 12, (Telefonla) Dün A.P. ileri gelenlerinden mehil is tikleri evsafta sigaraya kavuşacak | tir.» T 3 3 , 197/483 Memleketç hizmet isteği ile ve saat 13.30 gıralarında şehrimiz ve lahiyesinde ve SSnoğlan kazasınm Çiftlik kasabasmda olmak üzere 4 lardır. Suphi Doğukan'ın Minnepolis sorumluluk duygusu ile siyaset çevresine yağan şiddetli yağmur tenmiştir. ıdet okul inşaatı toptan kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Partinin son gelismeleri U* malî Yeni çıkardığımız vc 150 kurusa Moline Türk Traktör ve Ziraat alanına çıkan fertleri ve tesekkül Dört okulun keşif bedeli 787,663,56 lira olup. geçici teminatı Makineleri Sirketîne dair Tanrn leri, seçimlerden önc ve sonra e lar mühim zararlara sebep olmuş durumunun ve seçimlerde n« gibi satılacak olan «Çamlıca» sigarası, e tur. Bu cümleden olarak Köprü bir taktikle vatanda; huzuruna çı memleketimizdeki mentollü sigara 35.257 liradır.. ve Ticaret Bakanlanndan sorduğu ğır vazifeler beklemektedir. Bu Satıhk Otomatik Eksiltme 6 temmuz 1961 Perşembe günü saat 15 te Daiml En soruyu ilk olarak Tarım Bakanı ağır vazifelerin yükünü taşımak başı semtine üst üste iki defa yıl kılacağının da müzakere konusu boşluğunu doldurmak maksadiyle cümende yapılacaktır. Osman Tosun cevaplandırarak: iddiasiyle millet huzurunda bulıı dırım düşmüş, Çarşı Cam* üze olacağı istişari toplantıda, yuvar çıkanlmıştır. Yapılan tecrübeler Rose Downs marka yağ rindeki paratöner her iki yıldırı Şartnamesi, her gün Daimî Encümende parasız olarak görülebilir. «Bu şirketin hiç bir sirVet ile farkı nan partililerin, vatandaşlardar mı da nötrleştirilmişse de civardaki lak masa toplantısına gidilmeden iyi netice vermiş, yerli ve yabanpresleri. evvel referandum hakkında parti Teklif mektubu, teminat makbuzu; Ticaret Odası ve Bayındırlık yoktur. Burası için h| fark tat oy almaya çalışırken, hüsumet mağaza ve evlerin sigortalan at ileri gelenlerinin görüşleri de tes cılar tarafmdan beğenilmiştir. «SuMüracaat: Yemiş iskelesi bay» sigarasının da ambalâjı değişbik edilmemiştir. Program ilân duj'gularmı tahrik edecek yerdp, Müdürlüğünden almacak ehliyet belgelerini ihtiva eden kapah zarf edilmiş olduŞu halde tahakkuk etmıs, elektrik hatlarında ârızalar bit edilecektir. tirilmiş ve cazip bir hale getirilmiş No. 8. Tel: 22 17 25 lann eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine tirilememiştir. Halen montajı ile gelecekteki hizmetlere hazırlan meydana gelmiştir. Diğer taraftir. M. E. mak için gayret sarfetmeleri g« tan caddelerde sel gibi akan yağTBB. 257/484 verümesi ilân olunur. Basın 953/512 uğraşılmaktadır.» demiştir. BilSha rektir. Gümüşpala Kayıeride Diğer taraftan temmuz ayından mur sulsrı bazı yerlerde hasar re söz alan Ticaret Bakanı MehKayseri, 12 (Telefonla) Ada itibaren «Yaka» sigarası piyasaya ZA Cumhuriyet Halk Partisi, yıllar vaum^ştır. met Baydur Şirketin faaliyeti tatlet Partisi Genel Başkanı Ragıp arzedilecektir. Y l 1959 seneei haziranmda nfinkâr olmamıştır. Sermaye tera dan beri yılmadan savunduğu hak îzmirde kiraz mahsulü yağmnrdan Gümüşpala, beraberinde Nuri BeBursadan almış olduğum çoför ehlı«Mavl hsstalığı 100 mil «flrstle emindir. kümü bakımından şirketin bünye lı dâvalarm zaferinden yetnamesinl zayl ettim. Hükmü yokker olduğu halde bugün saat 18,30 carsr jtördü geliyor» taT 1 Kara Kuvvetleri ihtıyacı için 17500 lira tutarında 5000 adet ba sinde malî ıslahata ihtiyaç vardır. Türk milletinin sağduyusuna ve Mesut Bayrakçı tzmir 12, (Telefonla) Bugün da Ankaradan kara yoliyle şehri(Mavi) hastalığından sonra (Ma Cumhurlyet 480 kır hamam tası satın ahnacaktır. Birincısinin tahminî fiyatı Alâkah Bakanhklar bu is ile mes kendi gücüne güvenmektedir. Bu öğleye doğru y»hrimizde başhyan mize gelmiştir. Gümüşpalayı sehri vi küf) hastahğı da Avrupa tütüngul olmakt^dır. Şirket halen ken güvenle, Cumhuriyet Halk Parti yağmur, zaman z/Tjıan sağanak ha mize 15 kilometre mesafede Adalet lerine musallat olmaya başlamıştır. 350 kuruş olup geçici teminatı 1312 lira 50 kuruştur. 2 Kapah zarfla ihalesi 28 Haziran 1961 Çarşamba günü saat 15, di merkezi ile temas h3İindedir.> si, siyaset hayatımızı yeniden za linde düşmüş v e bölgeden gelen Partililer 20 taksi ile karşılamışlar Almanyadan Yunanistana kadar D I K E A T rarlı yollara sürüklemek suretiy haberlerden anlaşıldığına te. Sirkecı Demırkapı M.S.B.lst. 2. numarah Sat. Al . Kom demiştir. göre, dır. Şehre gelen Gümüşpalayı bin havadan günde 100 mil süratle geHilton oteli civarında, Şişle kolay neticeler elde edebilecpk harmanlarla bazı pamuk sahala lerce partili coşkun bir şekilde al len Mavi Küf hastahğı Batı Alman B=k hgında yapılacaktır. Teklif mektuplannın ihale saatinli, Nlşantaş, Cihangir'de satılerini sananların tahriklerine ka rında zararh olmuştur. Bu arada kışlamışlar ve tezahürat yapmışlar yadaki yaprak tütünlerin mühim den bir saat evveline kadar Komisyonumuza verilmesi şarthk konforlu katlar. Yüzme sezonu açıhyor pılmayacaktır. dır. t:r. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. kiraz mahsulünün de zarar gördü bir kısmını tahrip etmiştir. Bu hasMür.: Taksim, Cumhuriyet Baştsrafı 6 nci Sa. Gümüşpala bu ziyaretinin sebe talığın memleketimize sirayetini Biz suna kesin olarak inanıyo ğü bildirilmektedir. Buna mukabil 3 Evsaf ve şarlnamesi Ankara da Lv. A. de, Izmirde 2 nci Yurtcaddesi No. 151 ram şöyledir: 30 haziranda Hürri ruz ki, karşılıkh saygı ve hoşgÖ başta tütün olmak içi Bölge K. Sat. Al Kom. Bşk. lığmda nümune evsaf ve üzere, bazı bini «İl Idare Kurulu üyelerinizle önlemek için Tekel tdaresi mücaŞark Emlâk: 48 41 39 yet, 7 temmuzda Mithat Paşa. 11 rürlüğe, müspet fikre, seviyeli ve sebze ve meyveler yağıştan fay tanışmak amaciyle Kayseriyi ziya dele plânlarını hazırlamıştır.» şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. temmuzda Sueri, 14 temmuzda A medeni rekabet ölçülerirıe daya dalanmıştır. İSTANBUL ret ettim» diyerek izah etmiştir. 670 Basın 991/511 Vedat ETENSEL tatürk, 21 temmuzda Fatih kupası, nan u s u l l e r , büyük milletimizin ol Cumhuriyet 481 Yarın Kiğde, Beyşehir ve KırşeYağmuru müteakip çıkan kuzey 28 temmuzda Piri Reis, 4 ağustosta gunluğu sayesinde. daima üstünhir illerini de ziyaret edecek olan rüzgârı ile hava süratle serinlemiş Gümüşpala, Kırşehir il teşkilâtını merhum yüzücüler. n ağustosta lük kazanacaktır. Yüksek öğrenim kredisi ve hararet 12 dereceye kadar düş Dumlupmar yarışları yapılacaktır. Bu inançla ve tarihî sorumlulu müştür. Bu durumun yarın da de kurduktan sonra Ankaraya döneTramplen müsabakaları 17 ve 24 cektir. ve yurtlan tasansı temmuz ile 9 ağustosta I. Yüzme ğunu bilen bir siyasî teşekkül ola vam edeceği bildirilmektedir. Bastarafı 1 İnci sahifede İhtisasta kule tramplen müsabaka rak, Cumhuriyet Halk Partisi, ŞÎRKETİNDEN Amerika'dan 30.000 ton ları 31 temmuzda, 7 ağustosta Hey haksız tahrikler karçısmda vekar İki öğretmen döğüştü yal imkânlar dolayısiyle, AnadoluYeni telefon numaramiîın Su tesisatı için 54 kalem Boru ve Teferruatı 2490 sayıh Kanu beliadada olacaktır. Bayanlar böl ve sükuneti elden bırakmıyacak. Gültepe İlkokulu öğretmenlerin buğday geldi dan çocuklarını üniversiteye gönnun 46 nci maddesinin (L) fıkrasına aöre 21/Haziran/1961 çarşam ge birinciligi 14 ağustosta, tramp memleketin yüksek menfaatlerini den Şemsettin Güven, evvelki gece Amerıkadan bu^day ithalâtı de deren ana ve babalarm gözü arkaher şeyden üstün tutarak yurtta sinemadan çıktıktan sonra evine vam etmektedir. Dün de limanımı da kalmıyacaktır. Bu dâvanın öneba günü saat 10 da pazarlık usulü ile satm ahnacaktır. Piyasada len şampiyonası 30 ağustos, kule 5" lik boru bulunmadığmdan dolayı ihalesine istekli çıkmadığm ise 31 ağustosta Heybeüadada ya tam huzur ve güvenin kurulmas' giderken, yine aynı ilkokulun öğ za 30 bin tonluk bir şilep ile buğ mini çok iyi takdir eden hükümet. olarak değiştirildigini için elindeki bütün imkânları kul retmenlerinden Hacı Mehmet Ö/ day gelmiştir. dan evvelce alınamıyan su tesisat malzemesinin keşifteki 5" lik ye pılacaktır. in yıl müddetle, Hazineden her yıl arzederiz. lanarak vazife^ini liyakat ve şeref bayoğlu tarafından yolu kesilmi^ rine 4'' lük boru verilmek şartı ile kabul edilebilir. Kat'i temiŞilep. Haydarpaça rıhtımına ya en az 40 milyon lira vertneği ve Sutopu kuraları yarın saat 17.3") İL: 6762/514 natı 10.273, lira olup, Evsaf, Keşif ve şartnamesi Komisyonda görü da Bölgede çekilecektir. Bu tcp le başarabılmek için çalışmalarına ve dövülmüştür. Olayı mütaakıp naşarak bugün hamulesini boşalta sermayenin de 600 milyon lira olazimle devam edecektir.> özbayoğlu firar etmistir. lebilir. (676 Basm 988/507) masanı kabul etmiştir. caktır. lantıda tarihleri belli olacaktır. İPİ Amerika Sabık milleîvekilleri şimdi de CHP Meciisindeki j d a r e âmirlermin durumları temsücisi Mr. Atatürkfen medet umuyorlar boş üyelikler için seçim yapılmıyor Orduda da maden kömttrü hnlııııdu Brovn geldi M B K, plânlama dairesi üyeleri ile lopland ı Tasarnıfo Teşvik IkramiYeleri partm daires' TÜRKİYE EMLÂK f ü KREDİ BANKASI «TÜRİST» SEYAHAT A.Ş. (aptri Vilipli Daimî Encümeninden: M.S.İ* İsS. 2 No. h Sat. Ko, Bşk. dan: Izmir 2 nci Yurtioi Sat. AL Koms. Bşk. lığından: İnan T.L Sî^ 44 49 17 (2 ha!)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle