09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Haniaa 1961 CUMHUKİFLT ÜC ııııııııımiMinııınııımııı DÜN YA 160 yaşındaki Sunday Dispatch gazetesi kapanıyor Amerika, Berlin hakkındaki bir protokol "Le Monde,, MBK ndeki son Sovyet muhtırasinı imzaianıyor hâdiseyi nasıl göniyor? kabul etmiyeceğini bildirdi HABE RL E R I Işçîler için Almanlarla İKTIBASLAR /7râ5/ndi Demnkraf!arın fîra?nı Lasdr» lî (AP) IA mürtm nuiht H i c ! haftalık Sundav Dı«pateh d*>rflii yakında kapanaok tır 180 itn«den b«ri intijar etmekto!an Sunday Diapateh pazar ga?p tegi ıon yıl içinde »arar ettıklenn NVashmgton 12 (a a ) Dışısleıı resmı çevreierındp hâsıl olan ka | bovjetlerin Aloıan harış kuıff den dolayi kapanan dörduncu pa Bakanı Dean Rusk, Bırleşık Ame naat<" gore Sovyetler Bırlığı Baha/ırlıkldrı Ue m»şgul olr s r m zar gazete«i olaeaktır ll B h d k „ . . haklarma «on rıka'nın Berlın hakkındaki son tılılann Berhndekı h k l Sov\»t muhtırasını kabul etmne verrrıek amacı\!e B^tUı muttefık nısk uzere u^ Batılı devleti reseeğınin pek ajıkâr olduğunu to\ l«n j a k 1 I l d 8 Alman Bar» M,U Ş n ı e " »^lantna «.prmak u.ere bu ıçinde n O tal«r \ ereceğı t.hmm lemış «bu muhtırava cevap ver ması uzerınde konferan rf meden once Am°rıka muttefıklerı edecektıı ile ıstijarelerde I ulunacaktır» demıgtır Sovyet mnhtırasına Amerikan rnml eevrelfrinin tepkileri Washington 12 (a a ) Resmı Washingto« l î (AP) tta'van Raşbakam Amintore Fanfani'mn Amerikan çevrplennde belırtıldıVVajhmgton'a yapmaktg olduğu 8ıne gore hafta sonunda açıklaAlmanja ile ılgılı Sovjet ıtd gunlük gayri regml «ivarete nsn burada büyflk onem atfedilmek muhtırası hıç bir \enılık ıhtıva etmemekte gadece bılıne n Sovvet gorusunu tekrarlamaktadır Fanfani haT» «lanında Birlegik Bununla beraber resmî lahsnet \merika Dı»lileri Bakanı D»an ler muhtıranın alıçılmamış dereRusk tarafmdan kargılanmıştır. cede Tumujak lı«anına dıkkatı çek ( anfamnl bngün Baskan Kennedy mektedırler • ı Beyaz Saray'da tiyaret edecekGerçekten So\\et Başbakanı tır Hrutçefın Viyana'da Baskan Kennedy'ye verdiği muhtıra, Almanja İkl AmeHkah aslcer yedi v»> Berlin konulannda 27 kasim 1958 de verılmı» olan Sovjet nota »ının tekran raahıyetındedır Bu Idşiyi öldürdüklerini nota 1959 da Cenevre Dışışleri Baltlraf etti kanları Konferansının akamete uğ Salt Lake City İJ (a a ) îki ramasına yol açmıştır Son defa Vıvana'd» tekrarlan;enç Amerikalı a§ker Bırlesık Amprıka içlnd» çıktıkUrı oniki gun mı» olan Sovjet teklıfleri Batıhluk »eyahat nramnda yedi kigıvi lar tarafından defalarca reddedıl"Iduıduklerini itiraf etmıglerdir mrj olan teklıflerdir Resmi Amenkan şahalyetlerı I* Taşıadaki George York ve 19 ı a*ındaki Jaraet Latham «oygun Sovvet muhtırasının Beyaz Sauluk maksadiyle ieklz kisiyi vol rav'da ve dışisleri Bakanhgında dan çtvırmiş v« hepgini öldflrdük ıncelenmekte oldujunu bıldırmı?leri rennı i l e tabancalanna nkiz lerdır Sovyet nahtırasıns WIUy ; etel« itaretlemistir Fakat aon BrandJ'ın tepklıi kurbanlanndan biri kurtulmntUr Boon 12 (a a.) Batı Berlin Brandt, tkı gangıtcr ilk elarak ikl kadmı Belediye Başkanı Wıllv ' ldurmü» re yanslardan kazandık radyo ile ;ayınlanan bir konugma Radjofoto (Cumlunnet A P ) Sovyet lart paralan almıştır Son olarak »ında, Berlin ile iigılı KAHİRE'DE BÎR KLM IÇAGl DtŞTÜ Kahıre jakınında dun cla geçen enraa günfl Colorado'da muhtıragını reddetmış v e Sovyetbir KLM yolcu uçağı duşmu? ve 48 >olcudan 19 u olmu1:, 29 u da cnsekiz yagında bir kın Mdürmuş lere Hnıtçef'm Vıjana'da açıklavaralanmıstır Uçağın, hava alanı \akımndakı bir dağa çarparak dığı plam tatbike teşebbus etmek Iprdir. duştuğu bıldlrilmistır Resımde, uçağın kazadan sonrakı fecı halı ten kaçınmalannı ihtar etmiştır gorüluvor Willy Brandt. Baskan Kennedj'Emnlyet Genel Mtidürü nin Vıvana donuju mılletıne ver di£i raporda, Bırleçık Amenka'şehrimizde nın her ne bahasına olursa olsun korumaya Emniyct O*nl« Mfldürü îhıan Berlin'deki haklannı W ı düa Ankaradan lehrimin azimli olduğunu bildırdığıni hatır gelmiatlr. G«n«ı MüdüniB bugun latmıstır tstaabul Emniyet Mfldürlugündt 8«vye«lerin, konfer»ıu tekHf tetkiklerd» btrtannan nuhtmneletmesl beklenirer d!r Berlin 12 (a a ) Batı Berlin Dîğer taraftan Sovyetlcrin Almatı barış kenferansı içîn uç Batılı devleti resmcıt toplanîıya çağırması bekleniyor İtalyan Başvekili ve Dışişleri Bakanı VVashington'da Laos Konferansı şimdiük dagılmaktan kurtanlch DO6UBAI\K9ın 12HAZİRAN 1961 İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Bundan evvel konferanstan çekllmiş olan Blrleşik Amerika tekrar toplanülara katılaca|ını blldlrdl lerinin b««lıea"gebebW teşkil «ttnişti Bu »efer Komisjondan gel»n bu rapor üzerıne Batı'l'lar konferansın bugıinku oturumuna iftırakı kabul etmıglerdir Kazanan Talihliler Akaaray Şubemirden 88220 hesap numarab Sayın B a y : MEHMET YILMA7 V» Aksaray Stıbcmiedan 90087 hesap nnmamlı Saym Baj'an: HATfCE SEZENER Birer Aparfıman Dairesi EAZ4JIMIŞLARD!!» Cen»vie. Iİ (AP) Bugün ytniden toplanacak olan Laos Koo'e ransına Bırleçıfe Amerika da ljtir«k edecektir Sovyet ve lngihtleri n tarfeUıkİeri gayretle Laoı Kooferann dağılmaktan kurtanlmıaa b«n«yor. Ingiltere Dıtlsleri Bakanı Lord Home v» Sovyetler Dısişleri Baka BI Andrei Gromyko'nun Laos'taki bejnelmılel kontrol komıgyoauna goiderdiklerı ınuşterek muraeaat uzerıne konferaag bugun toplantı•a dâvet edilm!» ve «ıopVransttn v bundan evvel cekllmı<! ol»n Bf'l»t'k Amerfka beyeti d» İ5tir«kı» katesttı eden Hınd'staa tfacada ve >e vea< bir rapoi" uiaamn bulunmaktadıi Bu rapora gore. fom'ı yon uvel»rİBin bundtn »""» e«rpıtmalann eereyan ettfği iah»1«»a, bıihaas* ioa füclerde Komü aist Pathet Laolann «le geçirebi' ınis oldnkları Pados^'c gld«bîl«c»kl«ri bıldiıHlmektedır Kontrol komtsyonu uyelerlnia «krltık» noktalara tslaşamamalan Eatilılann konfcranıtan çekilm»Ltog tj h»Mje'!ni'«t T.il<Mstıl<ra llnmnkrıt r n m ı n f «on \pıen 27 dunuo ka'im a mds u 'kla tırti Almanyad» çahjmsk ı«t»/en nn dramı rrf7ab p'vd» Turk; ıççılerı konusunda tomaslar Mavı» l^fifl ıhtılâlınHpnb'n Turkı maçı olaM bu'uk olçud" onun en nr Bır ıkı kKiıjtn nc «erı olmu^tu d» bulunmak ıi7»rp j»hnmtz» e<=rtpn hııtnn hır pgrtırp \e onnı Bugun onıin a' nlmaM «"p dnrt» Un Ba*' Alrnan^a t(,ı Bulms Ku hep Mılli Bi'lık KTnıi»'i njmuş nımu Gpn^l Muduru Mr \nton tur thtılâl hîrpketın n bsşınd* bu Irnn bır ncvı tepkı«ı dPnse \ erı in n'rhı».unn Gercpkten bugunl^rrif Mı!" rme ''abel dun akşam Ankara\a gıt lunan subdiların t c k ı l Pthgi bu dır mıjtır Mr Sabel Ankarada Ça kTrıı'e ıçın le mutomidnPn muh Bırlık Komıte^ı dı« mpml^kptlp ı Partmııp «ı VPT» hi) g? rp a'ısTi 3ta«p jlarp'< eoııHernıs Iışm» Bakanhğı \ P tç ı c tşçı Bul f'ıf tema'ullpr C3 f ''as e 'm!jtır \ Hf)t haKh \pva hal 517 irpr rrıa Kurumu G"nel Muaurluğu Gfçen kasım a\ında mprr'ekp t i dortİTin gerı çagır İTia»ı >e lemı» oUnlır OemoMrat Partırı ^natova «lınmslan ımranlarinı L riaik P^rlmnın çok partül rrit tpm«ılcılenvle bır protokol ımzalı tın «ns\al \apı^ın n askprlerın »ı \acaktır tm7alanacak protoko) g<" kı bır kontnlu altında hattâ mun îiın uzad'va mıızıkTf et'Tiıstl Btf eınnp UararlannHan fard»'» ^fadano2Jtı bu t"«phbu>=e »irtdpil» narak kurdnitı reğince bundan sonra hıç bır hu ha'iran bn\le bir korıtrnl altında 7a.mî"i herfep» «usı teçekku) Bat) Alman^aia dpğıshrılm'"! taraftarı on dort su muhalpfpt ctrrjı! VP ho\ IPCP s^k' kontratsiz 'fçı gond<"omn ecek baun htıdut di'ina ç karılma«ıvle rl mntanın nufu/lu adamlarından ben hu kanaattp dPSıld'm bunu îş ve î^çı Bulm» Kurumu ^îıIH Bırlık Komıt""'t parlâTien n'an %P hır kjc ;> »\vpl on dort flülk Pardsı iHk«p|i kadcmplerı tanzım edecpkdr AMII ;anarda ter reıımı» n\Hetı ı t n e n u^elen Irn uzakl^'îhrrtıak hu«UMinda var eınnıvpdı bır idani'n lıderlıgmti»' dımmı gordueu A!ba\ Ki'ruk'l» bır mnhal f partı ı«tPmı«ti ve B» Batı Almanjada çalışacak Turk ış nı temıh p*mış bulunu nrdu rılerıne Batı Alman ıççısın? tanıBu ola\ ıi7»rıne çoju «ıvıllerd'fi ıhtılâfa dınmu^tur Albs\ KnruV vann lıdrrlıîı altındakı npmokr»' nan butun haklar tanınacaKtır murpfekcD m Kurucıı Mecln tp^ ı«e çahpn nn d Parfnf hurıdan do'a^ı önjıt bsS kl! Pdılni!'; Mılli Bırlık KnmttPSl , mamakla bprab» lantiftı O 7Rmanlar Mpndçrc^ın a < bun\esınd* e'a^lı bır refortn dı «anı voktu Koprnlii daha n'i b ı geçıcı psrla~ncntonun =enato"'U u l Ş. R. Hatipoğlu'ııun olmujtu MPCII' tarafından ıpnı ' '•apılması /arurî oHuÇu volunda fnTİtJ ıdı Ravar bınl<m'» bir kı« *nav8»antn kab'ilu parlâm»nter ! l ı eoru<;l»nnı pa\la«m»ktsn Jırı ıle Innnfl klni VP knrUn»T!vİ3 ba açıklaması bır rPiımp c'Hucak ft^detın bır bp' kalmaktadır *» eeçtı Şevket Raşıt Hatıpoğ undan lırtı«ı çıbndı j Bu tp'jepip onumuzdek! eunl^r Demokrat Parti ikfıdsrn *üa aldığımır bır mektupta kendıGorunuje eire Mıllt Bırlık Ko [ dp Albav Kutuk'un tenrıl ettıŞı Partısl ıktıdardan «ıt«m %vnf aıd bır haberın gaîetemıze j tpma^ul galıp geldıgı »akd.rrt' ka ranlış ıntıkal »Hığı bıldırılm^kte mıtp'indp hır k?r gııpH«"ibpn or •™ a\ında memleVptten C'ksn tırfldl Detnokmt Fartı eelnn dı ta a çıkan \~nı k3\nasni3İ?ra hu dır Hatıpoğlu, Turgutlu llçe Kon ptmekfpdır Isnların geri ee'ıp if bafina g»cDemokrat P»rtl 8n'e hlr »örfl gresınde, C H P ıktıdara eeldığı durum rcbpp tp^Vıl Frcuml' AnVara Garni'on Kf>Tiu m>»1erı ıhtımalı mevcuttur takdırde vergılerın \u7de °0 nısı Bu farazıre kar«ı«ııda luntanın idari IktUadi hstalnr vsplı H»lk petınde mdınleceğını be^ an etme tanı VP KomıtP uıi"i Genprsl Ma rn vuk'ek ba'kanı olan Cemal Pnrtigl iktıdarının nabırla hıriktir rianos'u'nıin hpr ıki odp\ınHpn de dığını yazmaktadır Gur'Pİ'in durum'i hıc suphesız bfr dıtı T0» hfljnr ton altınla mll a^rıldıŞt haber venlıj'or vonldrca dBvlı) lihera«vnn «jgtPml Afıl'i Bırlık Komıf**ıniTi bır bıl par'a 7aafa dus"cektı gerçekten afrnna heder etti ( ar«ı psrar v» G Gur^p) ordu' u polıtıka »aha^in ÇOK ACI BİR KAMP Hırı^ındr Gpnpral ^tadanoŞlu nun dan bır an ev\pl celtmpk hıı«ınun hancı mnll» doldn trat m«»Mfin« kapnmadı PRm haati hs*tı HK* Maraş ejrafından lucar v. t Anknra Gsrnıron Kumandanlı* tr dakı ar^u'unu hıc bır rjnatı ın? tı. Enflâavon oldtı Rsvat pnbs'ı çıftçi Sul«"vman ı t Saıt Dedpoğlu dan i«tıfa«=ı kabul fnkat Mıllî Bır lpnn>mı=tır * nun kardeçı Nukhpt Dpdeoğlunım hk Komıtp=ı ınplıŞındPn ı«tıfa»ı Bn\ ICCP »skTİ kj»droların bır Undı Fivatlsr vfik«pldl flrretleı eşı. Ne\lan ı e Mehmpt Dedeoğlu nın rcddedıldi*ı haber vprılmfk kısm nı VP pntPİPktuel çevrelprin de vflkaeldi tVretter vflk nun se\gılı babaları \e tuccardan t«dır Yslnı? Madann*!u na ^ure huvuk kım nı mpmlpkptm baftan fivatj»r ds vfikseldi. P ı m Halıt Ba^ sal'ın damadı Pamukbank <:i7 ı?in v r ı l m i ' b'1'ıınu^o^ basa dp5ı«tırılmp<!TnP digru götfl di Ttnl par» bajrtı kurucularından eskı ıdare meclı^ı En guvenılır \ardımriı bıılun rpn cerevan lcuvv»t1»nmi' olargk DeiBoltrnt Pnrtf fkt)d»rd» kaJâzası ve Igtanbul Sana\ı Odası ve dııgu General Gurspl gıbı Madan m»k Içın lıderlerinin tvttnk]»n »n Odalar Bırlıgı Meclısı tdare azası oğlu da ordunın "=ı\a^î ha\ata ka tır FaVat bır ıunta ırınd» ha«ıl o iptida? adam kaKanma volnnn, vspınnç tuccsr fabrıkatoru rışma«ına muarı? \e anrsk parlâ lan bır kavna^ma epnel olarak nl par». «evk Imtlraz ve kacancla mentPr rpııme ^uratlp a\drt ?a mukshı) rprp\anİRr dojurur MHI1 taraftar bnlmnk glgtemtnl kabni MÜSTATA KEMAL vp«ındp memlpketın ı^tıkrar nı bu Bırlık Knmıtpsı ıcınHr onumu"de ettf Her gec'n rtn »nn bn bataDEDEOĞLU mutad «en»lık aıle zıjaretınl rap lacajına ınanmıs ckı ekola cnpn kı gıınlprd» \pnı gelı<meler bek t» gapladı Demokratlar, olauvaıv mak uzere gıttığı Maraş'ta 11 6 961 sup bır a>:kerdı lar »8T|P dnrsiın, kcndl adaoılsn lemek lânmdır pazar aksamı bır kalb sekteM netı Mılli Komıte ııvelennden on dor (le Monde) hatfâ lider çapındaki S««aı ba»tacesı genç vaçta vefat etmiştır kllere ityan etti Uçakla getırılen cenazesı 13 6 961 Demokrat Partf. Halk Psrttafnsalı gunu oğle namazını mutaakıp den kalmıg iktiaadl v« pafltelojlk Sıjlı Camıı Şerıfınden alınarak cok fcıvmetli nlrsti * • 7 tenedf 7ıncırlıku^u'dakı aıle mezarlığım vedl. biHrdl. MflnevverleH ksvdefnolunacaktır hettl Halk tamamen alevhlne d?n tdare W<rlisı Riyas»tinden Merhuma Allghtan mağfiret dıle dfl. MflnevverleHn avajh verden rız. Esas mu'<a\ rlenampmız 8 maddesi hukmunp gore tajnamı kpsildl. IlderleHn etrafındakHer TBB (380/516) ödenmemiş behpr hı^se ^orı^dı ıçın 8618 hra dalıa tahsıl oluıımabıle kfndLiine (nanmas oldnlnr » • ı m ı İdare Mecbsımî7in 8 61961 tanhındekı tçtımaında karar vena «nlar raflet hannaihnd» * ( >r nlmıştır ACI BtR KAYIP btr »ev rSrmflvorlar, rfren'er it söVlemıvorlardı Nedenî Tikv»ş eçrafmdan Haeı Ha Bu ıtıbarla Turk Tıcai't Kanununun 406 ve esas mukavesanağa torunu, Tuccar tsmaıl lenamenın 11 maddelerı gereg'nce 2 T»rrunu2 1961 tarıhınp katgtp dnunın anabtar tagı hnr»ıi» fçel ile Melâhat Içel'ın aevgıh dar hıssedarlarımızuı sahıp bulundukları tamami odenmemı* Demokrat Partlde »lnp b<tenl*< oğlu Bursa K17 Enstıtusu rin kfftflve. Ikttdanr* dtktava eit. her hısse gppedı ı^ın 86 48 lu a odemelerı luzumu tlân olunur Fızık oğretmenı ÜlJet Icel' ın H(lnl gfrtn v«K nrnvdnT Çoook*. Avnca, nama muharrer hjgse senedı sahıplerı bırer taahhutleğenı Ajdın Kız Enstıtusu Bir kısnii bİ7p, vanl nmhslff r»reoğretmenlennden Sacıde Çe lfl mektupla odemeje dâ\et olunmuşlardır Idare Medisi tPPİIere dahl hann «çiVlamiftır tın ın kardejı Galatasarav TL 6767'513 Neden lldere f0ylem«« r*rm tftvLueıi 10 C taiebesinden 19* Hvemesler.. No lu Bitmivamm. MOUSS E NY LO N »rl mflıaniMla ho ıwtkt»vi âni olarak Hakkm rahmetiB» de«ek1erf ppTnokra» Psrti mebnt kavusmuştur Cenaz« marati SANAYİCİ \e İTHALÂTÇlL^RA rnı 13 Haziran aalı gunu 8J1« !an Mendere«ten ke»1car!ardi. A tCA >o'u ıle g»brtıleck sntebk ıpl'kler (5101/5103) için namazını. müfaakıp AJcaaraT fcnrksriar*. OAeH k«rpena kabul edılmektedır valıde Camrin«!wî k»l#ın!ar*k . Neden %e>»b«? V»n»h» hm KOÎ'U aı'e kabristamna pakle r»e«n»kratl»r blv ka» kwttudir. B»r KALİTELf VE UCUZ MAL ACELE TESLM dılecektir Me\lâ rmhmet eylı Intmi akvr vaasr «Imıvsn ve «»• Muraeaat ye AÎLESİ r(«tnd«ı Mr tsJcmı hnknkıı «*•• Bahçekapı Atabek han No K24 Istanbul Telefon 22 40 09 (Bagın 978J/508 mlye tvçlan (fleınit, bafkslannı ı . ^ ^ Cumhunyet 478 ^ ~ *» <ti«Bt«7« tmmr 1HH «fakb • « hw'ardrr. Bmisr* freokler •• »• n ı iw«Kkh AemeM e mt«ltate bıuı!*''4MI vardı, ftlmdl T M M M I «E, b«n Mr e«W! ı d a a m , * Buğday Bankası A.S. d» v«rdl «İM» 5,000 er üra nnmamlı >AATÇILARA SANAYİCİLERE Sayın Bayan: MUADELET ATAN Merkez SubemisdeB 59253 h«gap nıunarsh Saym Bay: ALt RlZA^ 1000 er lira KnT»Tlı»nUr • IÜYÜK MÜJDE voîn mebml«k mea'ef* v»p»a!»r*r BsalsnB «« tit^M 4e gmlrhı »mılıı» t * * " *v v»ııucMJv» Atütaiı beml»l«n <060 hesap numaraiı Vugoslavygdaa g^'e Turk Göçmenleri Cemlveti Akaarav Suheroızden 28220 hesap T>ıım»r»li 1 Sayın Bay: MEHMET YlLMAZ Merke? ^ubemiTden 16459 hesap numarftlı Guatemalada yeni bir isyan bastınlmış OuttemaJt, 11 (AP) Ouatenula Cumhurbaskanı Ydigoraı, M a fen yaptığı bir açıklamad» HUrfl ra«Ünin büyuk bir kottflnlst koaap loıunu meydana çıkardıgı v« ba«blldtrml?tfr, » gSm hflkümeti *«rirmak isttyea t«b«ke'd« blrçok MkerUr, lirUler v« MektikaU O*B«r«l tıazaro Cardenı» »»thaldar bulvanakttdır. Yln» TdlgerM*» BUtrtta »Tiklınmı teşebböıönö yapmiTi tcaebbüı tdaalcr. Barr«kll! Cusaart**! «»e«»l OeateasaJ* • • kakicnoda cereytn »d»p bir «•*pışmadt iki kifi glmfif v* ıltı Mjj yaralanmıahr. Ydigora» btı far pıtmadan «onr« bu bildiriyl mek ihtiyaeım hiıntmlstir TÜRKİYE DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ DEMİR FİATLARİNDA Sayın Bayan: AZADfRİ CANAŞYAN Merltez "jubenityder 8454 hesap numaralı Sayın Bayan: AYŞE TOLAY Asmaaîtı Şubemızden 8Ç47 hesap numaralı BÜYÜK T£NZİLATYAPILDI VuvarlakLar Dorikot&ier ÖLçö R 35 « SS Saym Bay: KARABET TOMARZAOĞLU A Y RIC A Vuvarlak.Dcrikosa ve Lama DsıvırknndĞ yapılan ve 5 hazıremdan ıhbaran tatbtkma basioman buyuk tımiLcct nattc&sinde kctnabüJkiştoime sahasmda müsicn vasttasına yukİ6nrnr$ olcrrok y&m ftcfitar Lamalar Hrş 10 T A L İ H L İ 5 0 0 er 5 0 T A L Î H L İ 100 e r 5 0 0 T A L İ H L t 5 0 er K A Z A N M I Ş L A R 0 L l r ı L i r a L i r a D I R bnir, »ii|v« «JHlttvo Son c*Tnsnlar4» HHer*" lbtl!*l eikgystmı HerıLlr B » « * WT kmnı hfttın» «İpftPFjerHj» ** r**ünflaHI'r, Ama, B v w ! Tetfr «rtik »a r»k» »* eek'Hrlı, dİTPfflprnlgierdlr. Sins*l Mahkeıufde Hlr kımaı An»Tg«« Ihtâi ed!idifi"fn '»rkmda « v o r l a r y a ! Ço£u farkiüda tehllkel! kararlar veri'en ı» llerlde bir tnrn «iıal o!ür§» «beu v»ktnm> demrk te»si lerfll. VB bfltö" han!»rjı nedm l»v»n etm'diler, nMea rtfi i1h*ajpdfter nrden j d!kta kornîdn Snnr» I B * " I ! F AdlHti k a r * m n » np «phılrf>»İBrsiı Blvnn dlfclİPnl msHrftmpfr Kg«ırrtı B ı r çokİTitıın hı'7tm dü W hnnspgifİTHİ* hlt T n ı ' Iprıtı »Sk*Iamı«fı Rir m k U r ı n a «nr <s l»*fr, vevllrülarını «nkTaMı Vw*i hfr |»Jiıllt VP »*n»*i •• « ) +> Mİvî» *d*rn!»n tilt+n V P m «" Lıstelo Şubelerımızd asıbdır Kazsnan talıhlılere ayrıca mektupla bildMlmUtlr Kura ıramaralarmui kpndj eUoizl» çekebiieeeğtai* Tlk vc Tek Bank* İSHS SVtSO *U DOĞUBANK T&&. 280/515 h»1»h»lıtİTİr v» «İTidlrtnpTf f»»p|»bfl<ı *HnrdTJ»n kl h*r n» nıüiıutn* nlnvoı Ti btTi|fctı«»k M»t»ı'fll Ptmn tlrfdar» rplırlpr ^» hPfiltıİT) SkT»r! fc»lrf*t«. 1 ÜSTÜN KALİTEUCUZ FİAT Şabsl davehiameler gftndertnek s«?hğı sebebiyie 15 Haziran gtînö saat 17' 19arasında açılış mıze sayın DOST, MÜŞTERl ve LERlMİZİN leşnflerını nca edenz 5t 34 = 3 7 Qv$afmd& duıy&nm an üstun kalıtalı SiSlVĞnS M Z&bğındo.n namuL mütsnevv/ shoii&kı maUffn^la Turkıya Dsm/r ı ı$Lst''y>Qlar/ kaüia u$iuntü§unun y&nmda an ueuz Fıaiictf"l& vs lanns hizmci hususunao. ysn/ tır rub va şavk/a. halkım/zm Psrfvi parçı»•adı Grnpa psr«•aiadı 'l'Ftll Terln i parfa'adt O% haunı ttıta» t nak latPrgp 11 vnrınak ı»ier« p baha varat'"!' *ms 1 PTİIfPİl •a n tnn bıftı. Mtın) «nndfl O" •PHP de tedr'pen kn'Tî'o'n « olan dİV»a pallmri T>İQİe|i Pım di Jîr+ik b»r fTİ Inlr^rdA** l*SSka cika» y«ic Ne 4esia? 1 h*> ( LAZZARO FRANKO KOM. Cftfcfesi 162164166 (EsVı Tokstlryan ntelı) ŞTÎ B. IBfB
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle